The Voice of Holland/Over Ali B, Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en anderen

The Voice of Holland

Pollice Verso, Jean-Léon Gérôme (1872)

Lege rechtszaal, met het oude houten met panelen bekleden

” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

THE VOICE OF HOLLAND/OVER ALI B, MARCO BORSATO, JEROENRIETBERGEN EN ANDEREN

Let’s talk about het RTL programma ”The Voice of Holland”, inmiddels uit de TV Lucht gehaald [1]Let’s talk about de BOOS documentaire van journalist en producentTim Hofman [2]Let’s talk about beschuldigers en echte/vermeende slachtoffersvan ”grensoverschrijdend” sexueel gedrag, varierend van het sturen van ”sexueel getinte”appjes, aanranding, verkrachting, waarbij hetzij meerderjarige vrouwen, hetzij minderjarige meisjes betrokken waren. [3]De namen, die erbij werden genoemd, kennen we ook al en het gaat dus ommannen, die aan het programma ”The Voice of Holland” [4] verbonden waren,als coach of anderszins.Rapper en comedian Ali B, coach, Jeroen Rietbergen, bandleider, zangerMarco Borsato [voormalig coach bij The Voice of Holland] en een tot nu toeanoniem gebleven regisseur bij the Voice of Holland [5]Nou ja….helemaal ”anoniem” is de man ook niet meer, omdat hij zelf een interview heeft afgegeven en kennelijk ”Martijn” heet [6]Als AD dat vermeldt, mag uw bescheiden Bloggertje dat hier ook [hihihi]
En nog eens op een rijtje:Jeroen Rietbergen heeft het Boetekleed aangetrokken en geeftde beschuldigingen toe [7], Marco Borsato doet er [bij monde van zijn advocaat]geen uitspraken over [8], Ali B ontkent de beschuldigingen [9] en de onbekenderegisseur [die kennelijk ”Martijn” heet], ontkent eveneens alles [10]Inmiddels liggen alle aangiften/beschuldigingen bij het OM, datde validiteit van de beschuldigingen zal toetsen en zal bepalen,of er vervolging tegen de beschuldigden [of een of meer van hen] zal worden ingesteld. [11]

VERKRACHTING, AANRANDING, GRENSOVERSCHRIJDENDSEXUEEL GEDRAG/DE BEGRIPPEN
Maar voordat iedereen [inclusief ondergetekende] alles op een hoopgaat gooien [want de ene beschuldiging is erger dan de andere], eersteen paar Definities:

VERKRACHTING
Wetboek van Strafrecht, artikel 242
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/242.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/242.html

[12]
AANRANDING

Artikel 246, Wetboek van Strafrecht
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.”
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/246.html


http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/246.html

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Over grensoverschrijdend gedrag lees ik op Ensie.nl o.a. 
”Grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelingen Van een groep of individu, die door een persoon, die deze handelingen Als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimideren wordt beschouwd. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie.” [13]
Overigens zijn niet alle vormen van sexueel [op Ensie.nl gaat het ook om andere vormen] grensoverschrijdend gedrag strafbaar:Het OM [Openbaar Ministerie] zegt er het volgende over:”Bij positieve seksuele interactie is er sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Wanneer er sprake is van ongelijkwaardigheid of bijvoorbeeld van leeftijds- of machtsverschil, spreekt men van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelend begrip. Niet elke vorm van seksueel overschrijdend gedrag is strafbaar gesteld bij de wet. Wel strafbaar zijn diverse vormen van seksueel geweld, seksueel misbruik of incest. Strafbaar seksueel overschrijdend gedrag, noemen we een zedendelict.” [14]
SAMENGEVAT IN ASTRID ESSEDDEFINITIE:
Bij Verkrachting is er dus sprakevan het klassieke sexuele contact[met elkaar naar bed gaan], zonderinstemming van de vrouw/[het meisje of de jongen] in kwestie, met geweld.
Bij Aanranding komt er geen sexueel verkeer aan te pas, maarkan dat varieren van  aanrakingen, ”kusjes geven” en who knows wat voor ander lichamelijk contact, tegen haar/zijn wil.
Bij Grensoverschrijdend SexueelGedrag is er sprake van iedersexueel of sexueel getint gedrag [of handeling], waarbij bij de anderepartij een grens wordt overschreden.Verkrachting en Aanranding zijn strafbaar, Grensoverschrijdend Sexueel Gedrag niet altijd.Zie verklaring van het OM [15]
ZO:Alles weer op een rijtje
En zie onder noot 16 wie precies van wat wordt beschuldigd.

BEEF ASTRID ESSED MET DE REACTIES, VOORAL UIT TV LAND”Onschuldig tot schuld bewezen”
Dat tot zoverNet zoals bijna iedereen heeft ondergetekende kennis genomenvan alle Ophef rond The Voice of Holland [17]Net zoals meer dan 7 miljoen mensen heeft ondergetekende gekekennaar de documentaire van Tim Hofman: ”BOOS: This is the Voice [18],die huiveringwekkend genoeg leek.
Maar in tegenstelling waarschijnlijk met velen, heeft ondergetekende eenBEEF [19] met vooral al die TV persoonlijkheden met hun geschokte reacties.Misschien niet zozeer omdat meer ervan af wisten, dan ze dedenvoorkomen [hoewel dat op zich al griezelig is, daarvan geef ik strakseen voorbeeld]Maar vooral omdat ze, zonder enig hard bewijs, er al over sprakenALSOF HET HAD PLAATSGEVONDEN, ZOALS VERTELD INDE BOOS DOCUMENTAIRE.Sommigen gingen zelfs zover andere programmamakers, terwijler helemaal geen beschuldigingen tegen hen liepen, ervan tebeschuldigen, ”dat zij zich ook onbetamelijk zouden hebben gedragen”[20]Ja, ik doel hier op de Zaak Albert Verlinde/Humberto Tanen ik denk, dat Humberto Tan terecht tegen Albert Verlindeaangifte heeft gedaan wegens smaad. Erbij gezegd moet worden, dat Tan door veel BN’ers werd gesteund[21]Inmiddels heeft Albert Verlinde spijt betuigd [22]Geen idee, hoe dit gaat aflopen, of Humberto Tan toch de aangiftedoorzet.We gaan het zien.
Maar dat terzijdeOndergetekende ergerde zich en ergert zich nog aan het feit,dat er hier gesproken wordt over ”slachtoffers”, die ”leed”zouden hebben ondervonden, zonder dat er nog sprake isgeweest van enig strafrechtelijk onderzoek, laat staaneen uitspraak van de rechter.
Daarom ook heb ik een Ingezonden Stuk opgestuurd aan eenaantal kranteredacties om het principe ”Onschuldig totschuld bewezen” nog eens onder de ogen te brengen.. [23]En daarom ook zeer correct dat Tim Hofman inzijn BOOS documentaire bleef spreken over”vermeende slachtoffers” [24]Want….en dat BLIJF ik zeggen:Valse aangiften bestaan nu eenmaal en vrouwen/meisjes,die om hun eigen redenen zaken aandikken of hun verbeeldingwerkelijkheid laten worden, ook.
Wat niets gezegd wil hebben over DEZE beschuldigingen in BOOS [25],maar iemand geloven, omdat hij/zij wat zegt, is gevaarlijk.Uiteraard geldt dat ook voor de ontkenningen van de beschuldigden,maar daarover zullen meer mensen het eens zijn.
Zo zijn er twee voorbeelden van een valse aangifte, die ondergetekendeonder noot 26 vermeldt, ter leeringe ende vermaeck……And don’t forget fellows:Het doen van valse aangiftes is strafbaar [27]

VAN MARCO BORSATO EN HET JONGE MEISJE
Maar ik hamer dus op ”onschuldig tot schuld bewezen [28].hekel de hypocrisie  van vele BN’ers, die ”over elkaar struikelenvan de geschoktheid” [29] [terwijl ik bijna zeker weet, dat zij bepaald geenkoorknapen zijn] en voordat er sprake is van enig rechterlijk onderzoeken/of veroordeling al als ratten het zinkende Schip verlaten [30]Op die hypocrisie kom ik terug!
Daarnaast echter is er een andere kant, die ook moet wordenbenoemd en gewogen worden.
En dan heb ik het over zaken, die ik met eigen waarneming gezien en/ofgelezen heb.En als IK het heb gezien/gelezen als niet ingewijde in dat BN’ers wereldje,dan geldt het voor een groot deel van Nederland.
Ik begin bij Marco Borsato, voor wie ik altijd respect heb gehad alsambassadeur bij War Child [31] en van wiens muziek ik houOnder noot 32, twee nummers.
Maar dat staat los van de volgende waarneming:
MET een groot deel van NederlandTijdens een uitzending van The Voice Kids [waarvan hijgastcoach was] [33], zat Marco Borsato op een opvallend-onsmakelijke manier aan een jong meisjeZie noot 34Nu was DAT al grensoverschrijdend en onsmakelijk,maar erger vond ik nog de enthousiaste reactie van het publiekKijk er maar goed naar [35]Zien jullie iemand protesteren?Waar waren TOEN al die nu zo ”geschokte” BN’ers?
DAT bedoel ik nou met hypocrisie….
En waarom gaat men na het zien van de BOOS Uitzending [36] naar verhouding harder opAli B [37], die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag met VOLWASSEN MEISJES/VROUWEN,dan op de ook beschuldigde Marco Borsato, waar sprake zou zijn vangrensoverschrijdend gedrag met MINDERJARIGE MEISJES?Alweer die hypocrisie.
Alleen radio dj, TV presentator en kunstenaar Ruud de Wild had een wat genuanceerderstandpunt en huilde niet mee met de wolven.Ik citeer uit De Parnorama ”De radio-dj vindt het vooral verbazingwekkend dat er al conclusies getrokken worden over de schuld van de verdachten zonder dat er strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. “We kunnen nu de Dam leegruimen en morgen standrechtelijk mensen gaan executeren, want dat is wat we aan het doen zijn. Er is nog geen OM aan te pas gekomen en nog geen politie.” [38]Dat komt aardig overeen met mijn standpunt ”Onschuldig tot schuld bewezen”en een van de weinige gezonde uitingen, die ik van BN’ers heb gelezen en/ofgehoord.

ALI B/WHAT ABOUT LOYALTY, BROTHER ALI?
Ook Ali B hou ik tegen het Licht.Waarom?
Omdat ik zijn disloyale houding naar zijn vrouw Breghje [Krommers] toe nietkan waarderen:Breghje, die al jaren met Ali B getrouwd is en zijn manager is [39], werderover lastiggevallen, dat zij en Ali B uit elkaar zouden zijn, waarop zijvolgens ”Superguide” opmerkte:”“Ik wil wel bevestigen dat we niet uit elkaar zijn. Voor de rest doe ik geen uitspraken en ook in de toekomst niet” [40]
Gezien de druk van de BOOS onthullingen [41] en het feit, dat de ”geschokte” BN’ers met name op Ali B zo hard gaan [42], een loyale en standvastige verklaring.Ook had al eerder SPEC, het artiestenmanagementbureau,waarin zij ook een actieve rol speelt, het volgende verklaard:”‘Er is nog veel onduidelijk, maar een ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af” [43]Zij is dus een boegbeeld, ook in zware tijden enin tegenstelling tot Linda de Mol [44], heeft zij haar man niet laten vallen, toen alles zich tegen hem keerde.
Is het dan niet bizar, dat Ali B [via zijn advocaat, diedat uiteraard van hem heeft] toegeeft, affaires te hebbengehad, maar dan wel ”met wederzijdse instemming” [45]Hoe mensen hun relatie inkleden en waarmee de respectievelijke partners wel of geen genoegen nemen,is hun eigen zaak.Maar is het niet buitengewoon lomp,aan de hele wereld mee te delen, dat je affaires hebt,terwijl je vrouw steeds achter je bleef staan.
Ook nu, in zware tijden?Dat zegt wel iets over het karakter van Ali B en nietin positieve zin!
Maar dat betekent nog niet, dat hij een ”trial by media” [46]verdient…..

EPILOOG
”” Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”
Dat is artikel 11, Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens [47]
Deze onschuldpresumptie [48] is in de Nederlandse Wet, in Internationale Verdragen en in Europese Verdragen verankerd.Het is dan ook gek, dat een aantal losgeslagen, ”geschokte” BN’ers dateven zijn vergeten na gekeken te hebben naar documentaireprogramma BOOS. [49]En dat zij over elkaar struikelen om als ratten het zinkendeschip te verlaten. [50]
Aan de andere kant onthult The Voice rel ook wel een en anderover the Life and Times van Marco Borsato en hoewel hij nog steedsonschuldig is tot schuld bewezen, laat het filmpje waarbij hijeen jong meisje feitelijk stalkt tijdens the Voice Kids [51] ook weleen beetje zien, wat voor man hij kan zijn, op dat vlak.
Niet erg fraai, maar nogmaals:Dat maakt hem nog niet schuldig aan andere aantijgingenEn dat maakt iedereen, die of niet optrad [dat kan ook later],of die hitserig meedeed, althans moreel, medeverantwoordelijk.Ook die BN’ers, die wegkeken en geen stennis schopten [haddenze WEL moeten doen]
Maar op tot dusver niet bewezen beweringen uit een Documentaire[BOOS dus], waarbij ook vrouwen naar voren kwamen, dieeen en ander van horen zeggen hadden, gaan onze BN’ers WEL los.
Misplaatst, onrechtvaardig en ”het Braafste Kind van de Klas”uithangend.
Dit is wat ik hierover wilde zeggen, maar ik blijf de ontwikkelingen volgen.
Misschien kom ik er nog op terug [dat zal van de omstandighedenen ontwikkelingen afhangen], maar ik beloof niets!
Dat was het, for now….

ASTRID ESSED

NOTEN
NOTEN 1 T/M 6

NOTEN 7 T/M 11

NOTEN 12 T/M 16

NOTEN 17 T/M 22
https://www.astridessed.nl/noten-17-t-m-22-ali-b-en-de-andere-rovers/

NOTEN 23 T/M 27

NOTEN 28 T/M 32

NOTEN 33 T/M 40

NOTEN 41 T/M 46
https://www.astridessed.nl/noten-41-t-m-46-ali-b-en-de-andere-rovers/

NOTEN 47 T/M 51

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor The Voice of Holland/Over Ali B, Marco Borsato, Jeroen Rietbergen en anderen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.