Discretionaire Bevoegdheid

De pen van de fontein op een oude handgeschreven brief. Oud verhaal. Retro stijl. - Royalty-free Brief - Document Stockfoto

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID
UPDATE EN OFF THE RECORDVia dit artikel wil ik, ondanks de anti-vluchtelingenagenda vandit nieuwe kabinet Rutte IV en andere kritiekpunten, er mijn voldoeningover uitspreken, dat er, voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, een zwarte minister, de heer Franc Weerwind, is toegetredentot een  kabinet, het nieuwe Rutte IV.Dit is een verdere stap op de Weg naar Gelijkheid!ZIE MEER DETAILS DIRECT ONDER HET NOTENAPPARAAT

[Hoe is er beslist door de Asielverantwoordelijken?]
”Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Met de discretionaire bevoegdheid van een minister wordt de vrije ruimte van de minister om zelf te beslissen over een inwilliging of afwijzing van een verzoek om een verblijfsvergunning bedoeld”
VERBLIJFBLOG/WOORDENBOEK/MIGRATIERECHT
https://verblijfblog.nl/Woordenboek%20van%20het%20migratierecht/discretionaire-bevoegdheid/

”Als een vreemdeling volgens de regels niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, mag de minister deze alsnog verlenen.”

[Zie voor tekst artikel onder dit stuk]
https://www.trouw.nl/nieuws/de-druk-op-de-staatssecretaris-van-asielzaken-is-te-groot-vindt-de-eigen-vvd~bc5d2984/

Iedereen, die zich heeft ingezet voor de vluchtelingenstrijd, heeft weleensmet die discretionaire bevoegdheid te maken gekregen, die eropneerkomt, dat als alle juridische middelen zijn uitgeput en eenasielzoeker [1] dreigt te wordenuitgezet, dat als laatste redmiddel, de Staatssecretaris van Justitie ofAsiel [2], of de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie [3], eenstreep door die uitzet beslissing kan trekken en alsnog een verblijfsvergunningkan verstrekken.
Ook ondergetekende heeft regelmatig bij Ministers en/of Staatssecretarisseneen beroep gedaan op dit ”Principle of Last Hopes”  en in sommigegevallen werkt het ook, omdat politieke druk, or whatever goes in the mindof a ruthless politician, toch kan uitmaken.Zoals in het geval van de naar Armenie uit te zettenkinderen Lili en Howick, die last minute van toenmalig Staatssecretaris Harberseen verblijfsvergunning kregen [4]

Maar goed, voordat we afdwalen:Die discretionaire bevoegdheid, die is er nu niet meer, ingeruild als zijis tegen een laatste Kinderpardon met wurgende, koopmansachtigevoorwaarden [5]Niet HELEMAAL opgeheven echter, want het bestaat nog wel, maar alseen LACHERTJE!Nu is dat Kinderpardon komen liggen bij….de IND,,,,dezelfdeorganisatie, die asielaanvragen beoordeelt en zo oordelend,afwijst. [6]Dus de afwijzer bepaalt, of er in dit geval een uitzonderingmogelijk is….[7]

HOE HEBBEN DE VERANTWOORDELIJKE ASIELBEWINDSLIEDEN BESLIST/IN WELKE MATE HEBBEN ZIJ GEBRUIK GEMAAKT VANHUN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID?

Het is dus afgeschaft, die discretionaire bevoegdheid.Althans, die ligt niet meer in handen van bevoegde Asielbewindslieden.
Nu leek het mij eens interessant om eens na te gaan, hoe die verschillendeStaatssecretarissen van Justitie en Ministers van Immigratie en Asiel nupersoonlijk beslist hebben, wie uiteindelijk mocht blijven en wie niet.Anders gezegd:In hoeveel gevallen zij gebruik hebben gemaakt van hun discretionnaire bevoegdheid.En in sommige gevallen verbaasden zij mij, terwijl mijn oordeel over henniet is veranderd.

I
MINISTER VERDONK, MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIEEN ASIEL IN HET TWEEDE KABINET BALKENENDE [2003-2006]LET’S BEGIN WITH ”IJZEREN RITA”
Laten we beginnen met de Eerste, dieondergetekende hiernoemt, minister Rita Verdonk in de kabinetten Balkenende II en III [8], vanwege haaronbuigzaamheid ook wel aangeduid met ”Ijzeren Rita” [9]Veel hebben ondergetekende en anderen, waaronder de onvergetelijkevluchtelingenwerker Wietse Potijk [10] de degens met haar gekruist,er zijn websites ontstaan vanuit verontwaardiging over haar beleid,die nu nog steeds geduchte pro vluchtelingenwebsites zijn [11]Er zijn tijdens haar bewind heel wat schandalen geweest, die er vaakmee samenhingen, hoe zij de Hand lichtte met de mensenrechten vanvluchtelingen, soms met desastreuze gevolgen. [12]Ook internationaal, onder andere van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, was er veel kritiek op haar beleid [13]Zie hier nogmaals alle schandalen, met als dramatisch Dieptepuntde Schipholbrand. [14]
Tot zover minister Verdonk, van wie dus weinig goeds te zeggen is [15],wat overigens bepaald niet betekent, dat haar opvolgers beter zijn of waren.Bepaald niet.Maar daar gaat het hier niet om.
Mijn onderzoek is naar de mate waarin minister Verdonk en opvolgers gebruikgemaakt hebben van de toen nog bestaande discretionaire bevoegdheid.Gewoon, omdat het sowieso belangrijk is om dit te weten en op een rijtje te hebben..Want hoe meer facetten van het vreemdelingen/Asielbeleid in kaartworden gebracht, hoe beter.

MINISTER VERDONK/DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID
Minister Verdonk, die als minister zitting heeft gehad in de kabinettenBalkenende II en III, van 27 mei 2003 tot 14 december 2006 alsMinister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie [16], heeft maar liefst 1100 keergebruik gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid! [17]Daarmee is zij de Grote Koploper vergeleken bij haar opvolgers.Eerlijk gezegd, dit verbaasde mij ten zeerste van Ijzeren Rita! [18]
Toegegeven, er lagen nog veel achterstallige dossiers uit de periodevan Minister Nawijn [19]Toegegeven, aanvankelijk weigerde Verdonk de dossiers uit de periodeNawijn [ruim 15 000 brieven] in behandeling te nemen en werd zij door de Raadvan State teruggefloten [20], maar uiteindelijk deed ze het toch.En verleende zij dus 1100 verblijfsvergunningen per discretionairebevoegdheid. [21]
II

NEBAHAT ALBAYRAK, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE INKABINET BALKENENDE IV [22 FEBRUARI 2007, 23 FEBRUARI 2010][HIRSCH BALLIN TUSSEN VERDONK EN ALBAYRAK IN]
Dan nu de opvolgster van minister Verdonk, Nebahat Albayrak, Staatssecretarisvan Justitie onder het kabinet Balkenende IV, vanaf 2007-2010 [22]Niet helemaal natuurlijk, want toen minister Verdonk onder parlementairedruk aftrad als minister van Vreemdelingenzaken, nam minister van JustitieHirsch Ballin tijdelijk het dossier van haar over [23]Over zijn eventueel gebruik van de discretionaire bevoegdheid weet ikniet veel.Wel heb ik kunnen ontdekken, dat Hirsch Ballin tenminste in tweegevallen gebruik heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid:In geval van de Congolese asielzoeker Mpanzu Bamenga, later D’66 raadslid inEindhoven en in geval van een groep van 181 Syriers, die dreigden teworden uitgezet en over wie informatie in handen was gekomen vanSyrische ambtenaren, wat een zeker gevaar kon inhouden. [24]Hirsch Ballin zou later nog opmerkelijk zijn, omdat hij zich op het CDA partijcongres uit 2010 nadrukkelijk uitsprak tegen samenwerking metde PVV en in 2020 tegen de CDA coalitie met Forum voor Democratie’met Forum voor Democratie in de Provinciale Staten Noord Brabant [25],een samenwerking, die trouwens in 2021 weer werd opgezegd. [26]Niet van belang voor dit artikel, maar het zegt wel iets over Hirsch Ballin.
TERUG NAAR ALBAYRAK:
NEBAHAT ALBAYRAK, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE [27]
Een van de belangrijkste stappen onder haar bewind was haar uitvoeringvan de inwerkingtreding van de Generaal Pardonregeling [op 15 juni 2007] [28]Het betrof asielzoekers die vóór 1 april 2001 een asielverzoek hadden gedaan, dan wel die zich voor die datum bij de IND of Vreemdelingenpolitie hadden gemeld voor het indienen van een aanvrage. Deze asielzoekers moesten sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland hebben verbleven. Criminelen en asielzoekers die hadden gelogen bij hun asielaanvrage vielen buiten de regeling. Ook gezinsleden van alsnog toegelaten vreemdelingen kregen recht op verblijf, indien zij vóór 13 december 2006 in Nederland waren gekomen en er al een gezinsverband bestond. [29]

Voor deze Generaal Pardonregeling, waarvoor reeds onderVerdonk was gepleit [30] en door haar steeds verworpen [31]was er een ware ”Generaal Pardoncrisis” geweest tussenVerdonk en de Tweede Kamer, waar je de stukken van de orenvlogen en duidelijk werd, hoe Verdonk de zaak konfrustreren, ook staatsrechtelijk.Zie noot 32
VAN VERDONK [ik kan het blijkbaar niet laten, Verdonkte noemen] NAAR ALBAYRAK
Maar minder fraai [na de tenuitvoeringslegging van het GeneraalPardon, waarvoor hard was gestreden, door de Kerken en zovele anderen] [33], was de sluiting,door Albayrak, van de noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers [34]Natuurlijk zijn er nog veel meer akeligheden te vermeldenover het beleid van Albayrak [35], maar daar gaat het hier nietom, maar om de discretionaire bevoegdheid en de mate, waarinzij daarvan gebruik gemaakt heeft:’
WELNU:NA VERDONK IS ALBAYRAK DE GROTE KOPLOPER!Zij heeft maar liefst 450 keer gebruik gemaaktvan haar discretionaire bevoegdheid! [36]Dat dat relatief veel is, kunt u zien aan haar opvolgers.

IIIGERD LEERS, MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL14 OCTOBER 2010 TOT 5 NOVEMBER 2012Onder het kabinet Rutte I
Een grotere huichelaar dan minister Gerd Leers onderhet kabinet Rutte I heb ik in de politiek niet vaakmeegemaakt. [37]Zo weigerde hij gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het Koerdische gezin Yilmaz een verblijfsvergunning te geven. In 2008 heeft hij als burgemeester van Maastricht nog brandbrieven vanwege schrijnendheid voor hen geschreven [38]Een kwaadaardiger cynisme kun je je toch niet voorstellen!
Nu, deze ”benepen” Leers heeft wel heel pover gebruik gemaaktvan zijn discretionaire bevoegdheidMaar 80 keer……, waarbij hij nog de kwestie van de ”gewortelde” Angolese asielzoeker Mauro voorde kiezen kreeg en na hem aanvankelijk te hebbenwillen uitzetten, wat tot veel ophef leidde, gaf hij hem een tijdelijkstudievisum [39]Op zijn Leers.[Het nieuwe kabinet Rutte-2 werd het vervolgens in 2012 eens over een kinderpardon, waardoor Mauro in 2013 met terugwerkende kracht een verblijfsvergunning kreeg. In 2021 kreeg hij een Nederlands paspoort.]

IV
FRED TEEVEN, ”FRED DE VLUCHTELINGENJAGER”
Opvolger van Albayrak werd Fred Teeven, Staatssecretarisvan Justitie onder de kabinetten Rutte I en II, van 14 october 2010 tot 9 maart 2015. [40]Zijn Staatssecretarisschap viel deels samen met de nog steedslopende ”We Are Here” periode, uitgeprocedeerde vluchtelingen,afkomstig uit asielopvangcentrum Ter Apel [later zouden zichanderen bij hen aansluiten], die weliswaar uitgeprocedeerd waren, maar ook niet konden worden uitgezet naar hun landvan herkomst, hetzij omdat de ambassades niet meewerkten,hetzij vanwege de oorlogssituatie, hetzij om andere factorenbuiten hun schuld. [41]In zulke gevallen hoort de Staat [hier de Staatssecretarisvan Justitie of Minister van Vreemdelingenzaken] de tussenwal en schip geraakte vluchtelingen alsnog een verblijfsvergunning te verlenen, het zogenaamde ”buitenschuldcriterium” [42], maar dat gebeurde mooi niet!Het was Teeven, die met deze groep te doen had, die in 2012afzakte van Ter Apel naar Amsterdam, werd opgevangen inde tuin van de Diakonie, daarna aan de Notweg in Osdorp belandde, haar zwerftocht van gekraakt pand naar gekraakt pand ondernam, gesteund door Kerken en solidairemensen en tot op de dag van vandaag op een rechtvaardige oplossing wacht [43], met als laatste Dieptepunt de rechtszaken,die de ”solidaire” Groen Links Wethouder Rutger Groot-Wassinktegen hen begon….[44]
Maar goed, dat is na Teeven’s tijd en niet Teeven’s schuld.
Wat WEL zijn schuld/verantwoordelijkheid is, was zijn destijdsonbuigzame houding tegen de We Are Here Groep.Het was Terugkeer [wat dus meestal niet mogelijk was] enanders verrekken. [45]Laten we EVEN aannemen, dat burgemeester van der Laan[toen burgemeester van Amsterdam] nog naar een aannemelijkeoplossing zocht[46], een conclusie, die Ik nadrukkelijk  NIETheb getrokken [47], dan was het in ieder geval Teeven, diehem de pas afsneed. [48]Een keiharde was hij ja, wat hem de naam ”Fred de Vluchtelingenjager” opleverde [49]Gegeven door dichteres en activiste Joke Kaviaar [50]
DOLMATOV
Binnen het bestek van dit artikel ga ik niet uitgebreid inop alle onrechtmatigheden van Teeven’s beleid [of van de anderedoor ondergetekende genoemde en beschreven Staatssecretarissen/Ministers, aangezien de discretionaire bevoegdheid hier Doel is], maar toch wil ik noemen zijnverantwoordelijkheid voor de tragische zelfmoord van de Russische vluchteling Alexander Dolmatov, die door ernstigfalen van de verschillende onderdelen van de ”asielketen”tot zelfmoord is gedreven in Uitzet en Detentiecentrum Rotterdam Airport [51]JA, GEDREVEN!Want uit onderzoek en berichtgeving bleek, dat Dolmatovniet alleen reeel gevaar liep bij uitzetting naar Rusland,omdat hij lid was van een oppositiepartij tegen de Russischepresident Poetin en voor zijn verzet in Rusland was gearresteerd[52], er waren om en rond zijn asielbehandeling ernstigefouten gemaakt, waardoor hij dreigde te worden uitgezet.Zo werd hij ten onrechte in vreemdelingenbewaringgeplaatst.Informatie over Dolmatov die de vreemdelingenpolitie op papier had gezet was op verschillende plekken feitelijk onjuist. Ook had zijn advocaat, Marq Wijngaarden, op tijd beroep aangetekend tegen de afwijzing van de asielaanvraag.
Ook was de zorg in detentiecentrum Rotterdam een  farce:Zo hadden twee verpleegkundigen een arts moeten inschakelen om de zelfmoordneigingen van Dolmatov in te schatten. [53]
Ramp op ramp dus, met desastreuze gevolgen.Zo vermeldt de Inspectie Justitie en Veiligheidin haar rapport ”Het overlijden van Alexander Dolmatov”onder andere in het Voorwoord onder ”Samenvattingen,conclusies en aanbevelingen”:”In samenhang bezien komt de Inspectie VenJ tot het oordeel dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Dit geldt ook voor hen die betrokken zijn bij de aan Dolmatov na zijn inbewaringstelling geboden juridische bijstand en medische zorg.” [54]
Dat is duidelijke en harde taal genoeg!
Politiek was en is natuurlijk Teeven, als Staatssecretaris van Justitie,die ook nog een keihard beleid voerde, verantwoordelijk, maar tochoverleefde hij het ”Dolmatov” debat:Oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en GroenLinks vonden [terecht] dat de staatssecretaris moest opstappen maar een motie daartoe werd niet gesteund door een meerderheid van PvdA, VVD, SGP, PVV en 50PLUS. [55]
Zo gaat dat in de politiek.Waar een gewone burger in een dergelijk gevalmooi was vervolgd voor dood door schuld [56],komt deze Asielschurk met de schrik vrij, net zoalsVerdonk en co destijds met de Schipholbrand. [57]
TEEVEN/DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID
Je zou denken, dat keiharde Fred de Vluchtelingenjager [58]nauwelijks gebruik gemaakt heeft van zijn discretionairebevoegdheid, maar hij weet je te verrassen!Teeven dus maakte maar liefst 300 keer gebruik van zijndiscretionaire bevoegdheid! [59]Opmerkelijk was daarbij, dat Teeven een Kameroensedorststaker een verblijfsvergunning verstrekte, volgenssommige nieuwsbronnen, omdat hij beducht geweestzou zijn voor de herhaling van het Dolmatov drama…[60]
VKLAAS DIJKHOFF, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE [20 MAART 2015-4 OCTOBER 2017]
Daar heb je hem dan, de opvolger van Fred Teeven ”de Vluchtelingenjager” [61]:VVD Staatssecretaris van JustitieKlaas Dijkhoff,  onder het kabinet Rutte II, Staatssectretaris van 20 maart 2015 tot4 october 2017[62], ook wel ”Klaas de Overvaller” genaamd[63]Lees er het stuk van dichteres, schrijfster en activisteJoke Kaviaar maar op na [64]Of weten jullie het nog [waarschijnlijk niet, time flieswhen you have fun….], diezelfde Klaas Dijkhoff,die graag veiligheid als GUNST verleent aan mensen, die vluchten voor oorlog [65]Een RECHT [66] omgebogen tot GUNST, als wareDijkhoff een Absolute Vorst….Leuk Heerschap…..Maar goed [of slecht]:De perfiditeit van het beleid van Dijkhoff [en voorgangers/opvolgers], hoewel even aangestipt [67] is hier het punt niet:In dit stuk gaat het om de mate waarin hij en voorgangers[en opvolger Mark Harbers] gebruik hebben gemaakt vanhun discretionaire bevoegdheid:Daar gaat ie dan:Klaas Dijkhoff, ”Klaas de Overvaller” [68], maakte 240 keer gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid. [69]Valt mij nog mee….

VIMARK HARBERS, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE VAN26 OCTOBER 2017 TOT 21 MEI 2019”MENSELIJKE” MARK……..
And last, but not least:Mark Harbers, Staatssecretaris van Justitie in kabinetRutte III [70], ”menselijke Mark” [71], de man tijdenswiens Staatssecretarisschap de discretionaire bevoegdheid zouworden afgeschaft, of beter gezegd, overgeheveld naar de IND [72]Zo ”menselijk” was Mark Harbers, dat hij een asielzoeker, Ali Mohammed Al-Showaikh, liet uitzettennaar Bahrein [73], waar hij  vervolgens werd gearresteerd en volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International waren er sterkte aanwijzingen, dat hij was mishandeld! [74]Amnesty International merkte daarover onder andere op in een verklaring:”Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein.”EN”Door Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen.” [75]
Weet u nog?Dezelfde IND, die nu beschikt over de discretionaire bevoegdheid……[76]Over deze schandalige en onverkwikkelijke kwestiezijn destijds nog Kamervragen gesteld door D’66 en deChristen Unie [8 januari 2019] en later door de PvdA [7 maart2019] [77]Ook heeft ondergetekende destijds de Staatssecretaris aangeschreven [met daaraan gehecht eerdere correspondentieover een uitzetting naar Soedan] [78]Maar het ging over Harber’s discretionaire bevoegdheid.In een geruchtmakende zaak heeft hij daarvan gebruik gemaakt:In de kwestie Howick en Lili [79]
En dan nu de Vraag, hoe vaak Harbers gebruik gemaakt heeft van zijn discretionaire bevoegdheid?Dat was slechts 26 keer! [80]Het feit in aanmerking genomen, dat hij al twee jaar Staatssecretaris was, voordat de discretionaire bevoegdheid hemwerd ontnomen:Dat zegt wel iets over zijn zelfverklaarde ”menselijkheid” [81]

EPILOOG
Van Verdonk tot HarbersIk heb ze op een rijtje gezet, de bewindspersonen,die gebruik hebben gemaakt van hun discretionaire bevoegdheid.De een meer dan de ander.Sommigen verrasten me, van anderen [Leers/Harbers] vond ikhet liggen in de Lijn der Verwachting.Als er meer gebruik is gemaakt van die discretionaire bevoegdheid, is dat fijn voor betrokkenen natuurlijk.
Maar mijn mening over die bewindslieden is niet veranderd.
Want veel of weinig gebruik van die discretionaire bevoegdheid:
Het beleid deugt in grond niet, zolang vluchtelingen wordengecriminaliseerd, rechteloos gemaakt en opgesloten.Zolang ook maar EEN iemand wordt uitgezet naar eenonveilig land.
Ik heb gezegd.
ASTRID ESSED
TEKST VAN TROUW ARTIKEL, WAARUIT AANGEHAALD INBEGINZIN ARTIKELDIRECT HIERONDER DE NOTEN
TROUWDE DRUK OP DE STAATSSECTRETARIS ASIELZAKEN IS TE GROOT, VINDT DE EIGEN VVD19 NOVEMBER 2018

https://www.trouw.nl/nieuws/de-druk-op-de-staatssecretaris-van-asielzaken-is-te-groot-vindt-de-eigen-vvd~bc5d2984/

Als een vreemdeling volgens de regels niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, mag de minister deze alsnog verlenen. De VVD wil deze discretionaire bevoegdheid afschaffen, maar dit pleidooi vindt geen gehoor in de Tweede Kamer.

Gerd Leers, minister van vreemdelingenzaken in het eerste kabinet-Rutte, zei in 2012 in deze krant: “Neem van mij aan: gebruikmaken van je discretionaire bevoegdheid of niet, is het moeilijkste wat ik heb meegemaakt.”

De CDA’er nam de dossiers met ‘schrijnende gevallen’ in een rode map mee naar huis. Daar begon de worsteling. Verdiende dit asielgezin alsnog een verblijfsvergunning, ondanks dat de rechter anders heeft besloten? Oftewel: moest hij zijn hart laten spreken?

Alle collega’s van Leers kennen de situatie. Het is meer dan ingewikkeld, liet Klaas Dijkhoff (staatssecretaris van asielzaken tussen 2015 en 2017) destijds weten in het AD. Ook hij kreeg moeilijke dossiers mee naar huis, met de vraag of in bepaalde gevallen genade voor recht moest gaan.

Dijkhoff: “Als ik geen discretionair besluit neem, wordt dat onmenselijk gevonden. Doe ik het wel, dan is het eerlijk. Maar het is per definitie níet eerlijk. De meesten zijn wel teruggegaan en hebben zich netjes aan de regels van onze overheid gehouden. Degene die mij een brief schrijft, heeft toch jarenlang tegen de samenleving gezegd: ik negeer jullie regels (…) Het voelt voor mij nooit als iets eerlijks, om die bevoegdheid te gebruiken.”

Enorme belasting

VVD-Kamerlid Malik Azmani wil van de discretionaire bevoegdheid af. Hij vindt dat de druk op Mark Harbers, partijgenoot en huidig staatssecretaris van asielzaken, groot is. Te groot. Azmani: “Het is een enorme belasting voor bewindslieden.”

Waar dat toe kan leiden, bleek enkele maanden geleden, toen de uitgeprocedeerde Armeense kinderen Lili en Howick dreigden te worden uitgezet. Hun lot lag in handen van Harbers. Het tweetal werd onderwerp van een fel politiek en maatschappelijk debat en mocht uiteindelijk in Nederland blijven van de staatssecretaris. Op enig moment moest Harbers onderduiken vanwege bedreigingen.

Azmani wil zijn pleidooi niet ophangen aan de kwestie-Lili en Howick. Hij vindt per definitie dat het niet aan de politiek is om nog een finaal oordeel te vellen over individuele asielzoekers, nadat de rechter heeft gesproken. Het ongemak is, vindt Azmani, “dat iedereen iets vindt van een bepaalde zaak. Uiteindelijk moet de staatssecretaris daar een besluit over nemen, maar mag hij het niet uitleggen.” De worsteling van Harbers vindt achter de schermen plaats – en daar hoort deze te blijven.

Specialisten

De VVD stelt als alternatief voor dat in schrijnende gevallen de Immigratie- en Naturalisatiedienst iemand alsnog een vergunning verleent. “Daar zitten de specialisten”, zegt Azmani. Bovendien leidt de discretionaire bevoegdheid volgens hem tot willekeur. Iemand kan in de map van de staatssecretaris terechtkomen na een brief van een bezorgde burgemeester. Azmani: “Maar wat als niemand voor een asielzoeker in de bres springt? Wat als een school niet in actie komt?”

De VVD zal het voorstel vanavond toelichten, tijdens een Kamerdebat over de justitiebegroting. Op applaus hoeft Azmani niet te rekenen, ook niet binnen de eigen coalitie. D66 laat bij monde van Kamerlid Maarten Groothuizen weten: “Zolang verruiming van het kinderpardon niet serieus op tafel ligt, is afschaffen van de discretionaire bevoegdheid geen optie.” De ChristenUnie sluit zich daar bij aan. Ook het CDA verwerpt het VVD-plan. Volgens Kamerlid Madeleine van Toorenburg is deze bevoegdheid iets ‘dat wij moeten koesteren in Nederland en niet moeten bezoedelen met partijpolitiek’. Ze doet daarbij wel een oproep aan politici om zich in het openbaar niet te bemoeien met individuele asielkwesties. “Want als wij dat wel gaan doen, dan halen wij de bijzondere bevoegdheid van de bewindspersoon onderuit.”

Op Radio 1 zei Leers vandaag iets soortgelijks. Het probleem is de politiek, vindt hij, niet het instrument van de discretionaire bevoegdheid. Leers verwerpt het voorstel van Azmani: “In elk systeem komen mensen tussen de wielen”. En dan moet een bewindspersoon op het allerlaatste moment kunnen ingrijpen.
EINDE ARTIKEL TROUW
NOTEN
NOTEN 1 T/M 10
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-10-asielbewindslieden/

NOTEN 11 EN 12

NOTEN 13 EN 14
https://www.astridessed.nl/noten-13-en-14-asielbewindslieden/

NOTEN 15 T/M 21

NOTEN 22 T/M 26
https://www.astridessed.nl/noten-22-t-m-26-asielbewindslieden/

NOTEN 27 T/M 31
https://www.astridessed.nl/noten-27-t-m-31-asielbewindslieden/

NOTEN 32 T/M 35
https://www.astridessed.nl/noten-32-t-m-35-asielbewindslieden/

NOTEN 36 T/M 39
https://www.astridessed.nl/noten-36-t-m-39-asielbewindslieden/

NOTEN 40 EN 41

NOTEN 42 T/M 47

NOTEN 48 EN 49

NOTEN 50 T/M 54

NOTEN 55 T/M 59

NOOT 60

NOTEN 61 T/M 64

NOTEN 65 T/M 70

NOTEN 71 T/M 77
https://www.astridessed.nl/noten-71-t-m-77-asielbewindslieden/

NOOT 78

NOTEN 79 T/M 81

ONDER NOTENAPPARAAT

EERSTE ZWARTE MINISTER IN EEN NEDERLANDS KABINET:FRANC WEERWIND
NOS VIDEODE MINISTERS LEGGEN DE EED AF

https://nos.nl/video/2412567-de-ministers-leggen-de-eed-af

WIKIPEDIAFRANC WEERWIND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franc_Weerwind

[WIKIPEDIA ENGELS]

https://en.wikipedia.org/wiki/Franc_Weerwind

RIJKSOVERHEID/REGERING/BEWINDSPERSONEN/FRANC WEERWIND
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/franc-weerwind

Franc Weerwind

‘Iedereen moet toegang hebben tot het recht, ongeacht waar je vandaan komt, wat je persoonlijke situatie is of wat er in je portemonnee zit. Ik wil alle mensen in dit land het vertrouwen geven dat ze altijd kunnen rekenen op de democratische rechtsstaat.’

Franc WeerwindMinister voor Rechtsbescherming

Geboren op 22 september 1964 in Amsterdam, ongehuwd, 3 kinderen. Partij: D66.

Taken

 • Raad voor de Rechtspraak/Zittende magistratuur
 • Juridische beroepen
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Sanctiebeleid (DJI, inclusief TBS), inclusief bijbehorende wijzigingen Wetboek van Strafrecht
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Aanpak recidive
 • Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen
 • Adoptie
 • Preventie (persoonsgericht en generiek)
 • Wet Rechterlijke Organisatie
 • Wet Burgerlijke Rechtsvordering
 • Wijziging Wetboek van Strafvordering (primair)
 • Wetgevingskwaliteit
 • Privaatrecht, inclusief personen- en familierecht
 • Verbod verenigingen en financiering
 • Faillissementswet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Auteursrecht/intellectuele eigendom
 • Kansspelen
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • Dienst Justis
 • CJIB
 • Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
 • Raad voor de Kinderbescherming

ANTI VLUCHTELINGENDISCOURS KABINET RUTTE IV
” Mensen die niet rechtmatig in Nederland mogen blijven, moeten terugkeren naar het land van herkomst. We zetten in op effectieve maatregelen die gericht zijn op of bijdragen aan terugkeer of vertrek van mensen die niet in Nederland mogen blijven. Dit doen wij door intensieve begeleiding via het terugkeerspoor uit te breiden, de meldplicht aan te scherpen, het onderwijs in gezinslocaties in AZC’s in te richten op onderwijs in de taal van het land van herkomst en het uitbreiden van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Zelfstandige gemeentelijke opvang is dan niet meer nodig en wordt door het Rijk niet meer gefinancierd. 
Als sluitstuk van een zorgvuldig proces wordt in de wet het middel van de ongewenstverklaring aangepast zodat deze ook betrekking kan hebben op uitgeprocedeerde asielzoekers die weg moeten, die weg kunnen, maar die niet meewerken aan hun terugkeer of vertrek en daarbij richten we ons in het bijzonder op diegenen die overlast veroorzaken.”

REGEERACCOORD”OMZIEN NAAR ELKAAR, VOORUITKIJKENNAAR DE TOEKOMST”COALITIEACCOORD 2021-2025VVD, D’66, CDA EN CHRISTENUNIE
[ASIEL, BLADZIJDE 45]

https://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m7a18ca3d6e7e0c730061bc858a000000.71bf24b3d364dad2fd60a8be66165cf7/nos/docs/15122021_coalitieakkoord.pdf

Kritiek op ongewenstverklaring: ‘illegaliteit wordt nu strafbaar’

Vanuit Bij1, GroenLinks en Volt klinken vragen over de ongewenstverklaring die de coalitie wil invoeren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De partijen leggen dat uit als een strafbaarstelling van illegaliteit en GroenLinks-leider Klaver wijst Kaag erop dat oud-D66-leider Pechtold daar juist lang oppositie tegen heeft gevoerd.

“Er zijn veel mitsen en maren, maar de strafbaarstelling is weer terug”, aldus Klaver. “Het is slimmer opgeschreven, ik las er bijna overheen, maar het staat er toch echt: illegaliteit wordt strafbaar.” Kaag is het daar niet mee eens en legt uit dat het wat haar betreft een sluitstuk is van een langer proces en niet een generieke strafbaarstelling van illegaliteit.

Klaver ziet dat anders: “Het zal wel het sluitstuk zijn, maar het sluitstuk is dat illegaliteit strafbaar wordt. Als het eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het een eend.” De leider van D66 houdt vol dat die uitleg van de ongewenstverklaring in het akkoord niet juist is.

Waar gaat de discussie over strafbaarheid van illegaliteit over?

In het coalitieakkoord staat dat mensen die illegaal in Nederland verblijven eerder een zogenoemde ongewenstverklaring krijgen. In Nederland zijn of naar Nederland komen is dan strafbaar.

Die ongewenstverklaring bestaat al, en wordt gegeven aan personen die geen verblijfsvergunning hebben en zijn veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit (in of buiten Nederland), een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid of meerdere malen de Vreemdelingenwet hebben overtreden.

De coalitie wil dit uitbreiden. Ook mensen die illegaal in Nederland verblijven en niet meewerken aan terugkeer naar hun eigen land en overlast veroorzaken, krijgen dan zo’n ongewenstverklaring. Hoe dit juridisch geregeld gaat worden is nog niet bekend.”

RUTTE WAARSCHIJNLIJK NOG NAAR EU TOP:

FORMATIEDEBAT IN EINDFASE

https://nos.nl/liveblog/2409701-rutte-waarschijnlijk-nog-naar-eu-top-formatiedebat-in-eindfase
 • Klaver wil visie, ‘afrekenbare doelen’ en doorrekeningen van plannen zienOok in de bijdrage van GroenLinks-leider Jesse Klaver is er opnieuw aandacht voor de plannen die de coalitie heeft voor de zorg, die hij net als veel andere oppositiepolitici uitlegt als een bezuiniging. Hij wil dat het zorghoofdstuk in het akkoord wordt aangepast. “Wat jullie nu doen, is onverantwoord. Iedereen die zegt ‘het is minder meer’: dat wordt al tien jaar gezegd.”Hij complimenteert de coalitie voor de “echt hele mooie zaken” die ook in het akkoord staan, maar zegt dat hij er meer van had verwacht. “Wat voor mij ontbreekt is visie. Ik mis de verbindingen tussen beleidsterreinen. Ik weet wel wat jullie willen gaan doen, maar ik weet niet waar jullie heen willen”, aldus Klaver. “Dit regeerakkoord is noch goed uitgewerkt, noch op hoofdlijnen. Daardoor is het vlees noch vis.”Klaver vraagt de coalitiepartijen of ze voor de presentatie van een regeringsverklaring bereid zijn om een lijst op te stellen met “afrekenbare doelen”. “Waar willen jullie heen en waar zijn jullie over drie jaar op af te rekenen?” Ook wil de leider van GroenLinks bij de regeringsverklaring doorrekeningen door de planbureaus zien van de plannen.Waar gaat de zorgdiscussie over?Zonder politieke maatregelen stijgen de zorgkosten de komende jaren ‘vanzelf’ van bijna 89 miljard euro in 2022 naar 95 miljard in 2026. Dat komt door vergrijzing en duurdere zorginnovaties. De coalitiepartijen willen die groei afremmen, met uiteindelijk 4,5 miljard euro per jaar minder uitgave in 2052. In 2026 staat de teller per saldo op 782 miljoen minder aan zorguitgaven. Die komen dan op 94,5 miljard euro per jaar in plaats van 95,3 miljard.
 • ÉÉN DAG GELEDENSegers (CU) wil dat er preciezer over de zorgplannen wordt gesprokenChristenUnie-leider Segers wil dat er “met meer precisie wordt gepraat over de zorg”. Dat zegt hij in reactie op Marijnissen van de SP die de zorgplannen van de coalitiepartijen in haar termijn opnieuw uitlegde als een bezuiniging.”Wat ik echt lastig vind, is om iedere keer te horen ‘er wordt bezuinigd, er wordt bezuinigd'”, zegt Segers. Hij zegt dat hij inderdaad openstaat voor een gesprek over de plekken waar in de zorg bezuinigd kan worden, zoals in de bureaucratie – “net als de SP” – maar hij wil af van de retoriek dat er in de zorg nu “met de botte bijl” wordt bezuinigd.Segers benadrukt dat er volgens het akkoord dat gisteren is gepresenteerd 9 miljard euro extra naar de zorg gaat in de komende periode.
 • ÉÉN DAG GELEDENWilders: akkoord is geen prestatie maar blijk van angstHet woord is na de lunchpauze het eerst aan PVV-leider Wilders. Hij herhaalt opnieuw dat miljoenen Nederlanders volgens hem Rutte niet meer vertrouwen, “en ze zullen zijn leugens en wanbeleid nooit vergeten”. Wilders vindt het coalitieakkoord geen prestatie, maar een blijk van “angst voor de kiezer die hard met hen zou afrekenen bij nieuwe verkiezingen”.Net als andere oppositiepartijen staat Wilders stil bij de plannen voor de zorg. “Men gaat 5 miljard euro structureel bezuinigen op de zorg, welke gek heeft zoiets verzonnen?”, vraagt hij zich af. “Wij hadden als PVV het tegenovergestelde verwacht, wij hadden structurele mega-investeringen verwacht. Wat zijn dit voor prioriteiten? Hebben ze dan helemaal niets geleerd van de coronacrisis?” De PVV wil dat er meer geld komt voor de zorg en wil ook dat er meer wordt gedaan voor lastenverlichting.Waar gaat de zorgdiscussie over?Zonder politieke maatregelen stijgen de zorgkosten de komende jaren ‘vanzelf’ van bijna 89 miljard euro in 2022 naar 95 miljard in 2026. Dat komt door vergrijzing en duurdere zorginnovaties. De coalitiepartijen willen die groei afremmen, met uiteindelijk 4,5 miljard euro per jaar minder uitgave in 2052. In 2026 staat de teller per saldo op 782 miljoen minder aan zorguitgaven. Die komen dan op 94,5 miljard euro per jaar in plaats van 95,3 miljard.
 • ÉÉN DAG GELEDENKritiek op ongewenstverklaring: ‘illegaliteit wordt nu strafbaar’Vanuit Bij1, GroenLinks en Volt klinken vragen over de ongewenstverklaring die de coalitie wil invoeren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De partijen leggen dat uit als een strafbaarstelling van illegaliteit en GroenLinks-leider Klaver wijst Kaag erop dat oud-D66-leider Pechtold daar juist lang oppositie tegen heeft gevoerd.”Er zijn veel mitsen en maren, maar de strafbaarstelling is weer terug”, aldus Klaver. “Het is slimmer opgeschreven, ik las er bijna overheen, maar het staat er toch echt: illegaliteit wordt strafbaar.” Kaag is het daar niet mee eens en legt uit dat het wat haar betreft een sluitstuk is van een langer proces en niet een generieke strafbaarstelling van illegaliteit.Klaver ziet dat anders: “Het zal wel het sluitstuk zijn, maar het sluitstuk is dat illegaliteit strafbaar wordt. Als het eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het een eend.” De leider van D66 houdt vol dat die uitleg van de ongewenstverklaring in het akkoord niet juist is.Waar gaat de discussie over strafbaarheid van illegaliteit over?In het coalitieakkoord staat dat mensen die illegaal in Nederland verblijven eerder een zogenoemde ongewenstverklaring krijgen. In Nederland zijn of naar Nederland komen is dan strafbaar.Die ongewenstverklaring bestaat al, en wordt gegeven aan personen die geen verblijfsvergunning hebben en zijn veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit (in of buiten Nederland), een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid of meerdere malen de Vreemdelingenwet hebben overtreden.De coalitie wil dit uitbreiden. Ook mensen die illegaal in Nederland verblijven en niet meewerken aan terugkeer naar hun eigen land en overlast veroorzaken, krijgen dan zo’n ongewenstverklaring. Hoe dit juridisch geregeld gaat worden is nog niet bekend.

Reacties uitgeschakeld voor Discretionaire Bevoegdheid

Opgeslagen onder Divers

Noten 79 t/m 81/Asielbewindslieden

[79]

AVRO/TROSLILI EN HOWICK MOGEN TOCH BLIJVEN VAN STAATSSECRETARISHARBERS8 SEPTEMBER 2018

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lili-en-howick-mogen-toch-blijven-van-staatssecretaris-harbers/

De enige die de uitzetting van de twee nog kon voorkomen was staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Het ministerie laat in een persbericht weten dat de kinderen mogen blijven. Gisteravond liet Harbers nog weten geen reden te zien om zijn discretionaire bevoegdheid, het tegenhouden van de uitzetting op persoonlijke titel, in te zetten. Eerder vandaag liepen Lili en Howick weg van huis om uitzetting te voorkomen.

In het persbericht noemt het ministerie het welzijn en de veiligheid van de kinderen als reden om van gedachte te veranderen. Die zouden niet genoeg gewaardborgd kunnen worden sinds de kinderen zijn weggelopen vannacht. “De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.’’

Vrijdagavond laat besliste de voorzieningenrechter in Amsterdam dat de twee zaterdag volgens plan mogen worden uitgezet. Een allerlaatste poging van de advocaat van Lili en Howick om uitzetting te voorkomen was daarmee mislukt. Advocaat Flip Schüller had gehoopt dat hij kon aantonen dat de moeder van de kinderen psychisch niet stabiel genoeg is om Armenië voor ze te zorgen. De rechter vond dat er uitgebreider onderzoek nodig is om dit te bewijzen.

Boze reacties op social media

Kinderrechten organisatie Defence for Children is geschokt dat Lili en Howick vermist zijn. Martin Vegter is jurist bij Defence for Children: ‘’We weten niet waar de kinderen zijn. We hopen dat ze veilig zijn.’’

Op Twitter staan veel boze berichten over het bezoek van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge aan het concert van Anouk op het strand van Scheveningen. Terwijl Lili en Howick wachtten op de uitspraak van de rechtbank. De Jonge twitterde een vrolijke foto van hem met Rutte bij het concert.

“Terwijl de rechter beslist dat twee kinderen mogen worden uitgezet (het hoeft niet) zijn kabinetsleden een feestje aan het vieren”, schrijft een boze twitteraar.

Ook doen veel Twitteraars een ultieme oproep aan de premier om de kinderen toch niet uit te zetten.

Het lot van Lili en Howick zorgt voor vraagtekens huidige asielbeleid: “huidige procedure te traag”

Het lot van de Armeense asielkinderen Howick (13) en Lili (12) doet de gemoederen in ons land hoog oplopen. De rechter oordeelde dat de twee tieners uiterlijk zaterdag Nederland moeten verlaten. Hun moeder wil dit nog altijd voorkomen. Het verhaal van Lili en Howick legt een pijnlijke discussie bloot over het huidige asielbeleid in Nederland.  

Jarenlange asielprocedure

De kinderen kwamen in 2008 al met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Binnen een jaar lag er een afwijzing van hun asielaanvraag op de deurmat. Maar sinds deze afwijzing (gedateerd op 5 oktober 2009) is moeder blijven procederen. Inmiddels zijn er tien jaar verstreken en zijn Lili en Howick geworteld in Nederland.

Op 24 augustus oordeelde de hoogste rechter van ons land dat Lili en Howick geen gevaar in hun geboorteland Armenië en dat ze niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen. En dus moeten ze Nederland verlaten, aldus de rechter. Alleen staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) zou de uitzetting nog kunnen voorkomen maar hij liet al weten geen reden te zien om alsnog een uitzondering te maken. 

Kritiek rol ouders

Volgens critici is het alsmaar doorprocederen dan ook een tactiek geworden van veel asielzoekers, waarbij de kinderen fungeren als speelbal. In sommige gevallen krijgen gezinnen alsnog een verblijfsvergunning, wat anderen weer hoop geeft en wat maakt dat ze doorgaan met procederen. Maar in veel zaken – zoals nu bij Lili en Howick ook het geval is – moeten gezinnen ook na een jarenlang verblijf in Nederland het land alsnog verlaten.  Esther van Dijken, woordvoerder namens de familie, zei hier eerder over dat moeder simpelweg gebruik heeft gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om asielprocedures te voeren. De kinderen kunnen daar niets aan doen. “Ze betalen een ontzettend hoge prijs. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun moeder.”

“Asielprocedure te traag”

Voormalig minister van asielzaken, Gerd Leers, sprak zich deze week ook uit over de kwestie. Volgens de oud-minister is  de asielprocedure in Nederland veel te traag. Hier liep hij destijds in zijn functie ook al tegen aan, en hij vindt dat er nu echt wat moet veranderen. “Maak het niet mogelijk dat iemand jarenlang in procedures zit, maar zorg dat er binnen een jaar helderheid is”, aldus de oud-minister.

Leven in hoop

De Irakese zusjes Anood en Noor zaten jarenlang in dezelfde situatie als Lili en Howick. Zij kregen – na bijna tien jaar procederen – alsnog een verblijfsvergunning. Zij trekken zich het lot van Lili en Howick dan ook bijzonder aan. “In mijn hart ben ik bij hun“, vertelt Noor. “Ik weet wat het is om tien jaar te leven in hoop en onzekerheid en dat doet veel meer met je dan je je kunt beseffen.”

Iedere maand worden er naar schatting tussen de vijf en tien kinderen geruisloos uitgezet. Defence for Children schat dat het aantal „gewortelde kinderen” neerkomt op zo’n vierhonderd. 
 

EINDE BERICHT

[80]
TROUWHARBERS MAAKTE ZELDEN EEN UITZONDERING,ZIJN VOORGANGERS WEL30 JANUARI 2019
https://www.trouw.nl/nieuws/harbers-maakte-zelden-een-uitzondering-zijn-voorgangers-wel~b2dbc4d5/

Alle staatssecretarissen worstelden de afgelopen decennia met de smeekbrieven van asielzoekers. Dankzij de ‘discretionaire bevoegdheid’ konden ze af en toe met de hand over het hart strijken.

Het eerste dat de Armeense kinderen Lily en Howick in het Jeugdjournaal zeiden, toen ze een verblijfsvergunning kregen: “Mark Harbers, bedankt”. Dankzij de ‘discretionaire bevoegdheid’ van de VVD-staatssecretaris mochten de twee kinderen in Nederland blijven. Hij maakte een uitzondering. Achteraf is dat één van de laatste keren geweest. De bevoegdheid verdwijnt.

De VVD is er niet rouwig om. De druk van de publiciteit rond dit soort verzoeken komt al jaren bij juist VVD-politici terecht, omdat die partij vaak de staatssecretaris van justitie levert.

Al in november vroeg de fractie om een streep te halen door wat in de afgelopen decennia het onbetwiste sluitstuk was van het asielbeleid. Het beleid was de ene keer strenger dan de andere keer, maar altijd had een staatssecretaris als politiek verantwoordelijke een eigen bevoegdheid. Hij of zij kreeg dan de beroemde rode map mee naar huis met schrijnende gevallen. Een map per week, maar in sommige jaren zelfs een map per dag.

De bevoegdheid om over het hart te strijken “wekte te veel verwachtingen”, vindt Harbers. “Heel veel mensen schrijven brieven, soms wel van vijf verschillende kanten voor dezelfde persoon”, aldus de huidige staatssecretaris. Voortaan gaat een hoge ambtenaar erover beslissen. En niet meer aan het eind van een asielprocedure, maar in de beginfase.

Harbers zelf is vergeleken met zijn voorgangers het meest zuinig geweest in het maken van een uitzondering. Hij verleende tot nu toe 26 keer een verblijfsvergunning. Zijn voorganger Klaas Dijkhoff (VVD) gaf 240 uitgeprocedeerde asielzoekers een vergunning. Fred Teeven (VVD) deed dat 300 keer, en in het verleden Rita Verdonk (VVD) zelfs 1100 keer.

Terughoudend

De enige staatssecretaris die ook zo terughoudend was, is Gerd Leers (CDA). Hij was met handen en voeten gebonden. Het kabinet Rutte-I had gedoogpartner PVV beloofd dat de discretionaire bevoegdheid ‘terughoudend’ moest worden toegepast. De afspraak stond vastgelegd in het regeerakkoord.

Leers had het relatieve voordeel dat net in de jaren ervoor een groot pardon was afgekondigd, waardoor er iets minder smeekbrieven binnenkwamen. Desondanks vond hij de rode map een morele beproeving, elke keer weer. “Soms sliep ik er niet van. Dan belde ik weleens mijn vertrouwenspersoon, om erover te praten”, vertelde hij daarover later in De Volkskrant. Rita Verdonk was streng in het asielbeleid maar vond het ‘een bevrijding’ toen ze geen rode mappen meer hoefde beoordelen.

Dankzij de ‘discretionaire bevoegdheid’ mocht de Afghaanse vwo-scholiere Sahar in Nederland blijven, omdat ze verwesterd was. De Angolese Mauro mocht blijven om zijn studie af te maken, maar tegenwoordig is dat geen criterium meer om een uitzondering te krijgen.

Hoe de staatssecretarissen ook worstelden met hun beslissingen, zelden hebben ze zelf gevraagd verlost te worden van de discretionaire bevoegdheid. CDA’er Gerd Leers, die niet bereikbaar was voor commentaar, zei in november nog dat een bewindspersoon op het allerlaatste moment moet kunnen ingrijpen. “Want in elk systeem komen mensen tussen de wielen.”

EINDE ARTIKEL TROUW

[81]

ZIE NOOT 71

Reacties uitgeschakeld voor Noten 79 t/m 81/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noot 78/Asielbewindslieden

[78]

UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANGVEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENTASTRID ESSED17 MAART 2019
https://www.astridessed.nl/uitgezette-asielzoeker-in-bahrein-tot-levenslang-veroordeeld-harbers-wat-zijt-gij-voor-een-vent/


MAILBRIEF AAN STAATSSECRETARIS HARBERS[MET DAARAAN GEHECHT EERDERE MAIL OVER UITZETTINGNAAR SOEDAN]

UITZETTING EN VEROORDELING BAHREINSE ASIELZOEKERMOHAMMED AL-SOWAIKH

Astrid Essed Sun, Mar 17, 2019 at 6:45 PM
To: “m.g.j.harbers@minvenj.nl” <m.g.j.harbers@minvenj.nl>Cc: “wegewijs@minvenj.nl” <wegewijs@minvenj.nl>, “m.e.molenbeek@minvenj.nl” <m.e.molenbeek@minvenj.nl>
AAN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERPArrestatie en levenslange veroordeling van de heer AliMohammed Al-Showaikh, na uitzetting uit Nederland naar Bahrein

Geachte heer Harbers,
Wat zijt gij voor een Vent!Die opmerking valt u misschien rauw op het dak, maar u hebt het helemaal verdiend!Want wat u en uw Diensten gedaan hebben en vooral NAGELATEN, grenst aan het ongelooflijke!In 2017 is een Bahreinse asielzoeker, Ali MohammedAl-Showaikh, die naar eigenzeggen [en hij bleek het zooooo BIJ het rechte eind te hebben…..]in zijn land van herkomst gevaar liep, uitgezet naar Bahrein en bij aankomstwerd hij gearresteerd en volgens Amnesty International hoogstwaarschijnlijkmishandeld.En alsof dat nog niet erg genoeg is, werd hij na een oneerlijk procesveroordeeld tot levenslange gevangenisstraf! [1]
Met die uitzetting en de dramatische nasleep hebt u zich schuldig gemaakt aan refoulement, meneer Harbers, een ernstige schending van het Vluchtelingenverdrag.Een ernstige schending van de menselijkheid.En u weet natuurlijk wat refoulement is:Het verbod om iemand uit te zetten, die gevaar loopt op vervolging inzijn land van herkomst. [2]
KORTOM:

U hebt een MENSENLEVEN in gevaar gebracht en dat willens en wetens, wantvolgens de berichtgeving van Amnesty International is het bekend,dat politieke activisten en hun familie [de broer van Mohammed Al-Showaikh was in Bahrein politiek actief] [3] in Bahrein grootgevaar lopen! [4]
Er is meer ten uwen laste:
U hebt zich ook nog -ja, uw schendingen stapelen zich op-schuldig gemaakt aan schending van het Anti Folterverdrag, omdat de man naar alle waarschijnlijkheid
is gefolterd. [5]
NALATEN
Je zou verwachten, dat een Staatssecretaris, die verantwoordelijk isvoor dergelijke mensenrechtenschendingen, iets wat Amnesty Internationalu terecht ook naar uw hoofd heeft geslingerd [6], wel zijn ongelijkzou bekennen en er alles aan zou doen, de betrokken asielzoekervrij te krijgen, maar het is duidelijk, dat respect voor InternationaalRecht en menselijkjheid  niet uw sterkste kant is, ondanksuw bijna lachwekkende bewering, dat u ”hardstikkemenselijk” bent. [7]
Gelooft u dat echt zelf?Dan moet u solliciteren als komiek, meneer HarbersWerkelijk….., ik lach nu alHAHAHAHAHAHA
MAAR:Alle gekheid op een stokje:
ONDANKS de aan u gestelde Kamervragen, over de arrestatie vanMohammed al-Showaikh en zijn veroordeling tot levenslang [8], blijft uvolhouden, dat de IND juist gehandeld heeft.
YEAH RIGHT:
Iemand uitzetten naar foltering, een oneerlijk proces en een levenslangegevangenisstraf een ”juiste handeling”?
Het is alsof je dr Shipman [9] de Nobelprijs voor de Vrede geeft…….
Het meest schaamteloze vind ik nog, dat u in uw antwoord opde Kamervragen over deze zaak dd 8 januari jongstleden erkend,dat de mensenrechtensituatie in Bahrein zorgwekkend is
Ik citeer uit uw Antwoord op de vragen van de heren Groothuizen [D’66]en Voordewind [Christen-Unie]
” Voor Bahrein geldt dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is . Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend.” [10]
En toch, ondanks dit alles, weigert u uw verantwoordelijkheid te nemenen zich in te zetten voor de vrijheid van deze Bahreinse asielzoeker en weigertu het beleid ten aanzien Bahrein aan te passen…..
Ik citeer u naar aanleiding van de gestelde Kamervragen
” Nee, ik zie op dit moment geen aanleiding specifieke maatregelen nemen. Wel zal ik in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ontwikkelingen in Bahrein en de berichtgeving daarover, onder meer van de kant van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, nauwlettend volgen. In het licht van die informatie en hetgeen door een asielzoeker individueel naar voren wordt gebracht, worden individuele asielaanvragen beoordeeld. [11]
EPILOOG:
Meer hoef ik niet te zeggen, meneer Harbers.Een vluchteling wordt onder uw verantwoordelijkheid uitgezet,vrijwel voor de camera speelt zich zijn arrestatie, mishandeling,oneerlijk proces en veroordeling tot levenslang af.U erkent de slechte mensenrechtensituatie in zijn land en steektgeen vinger uit.Hoever kan iemand van zijn menselijkheid zijn afgedwaald door zote handelen en te volharden, ondanks Kamervragen, ondankshet feit, dat een gerennommeerde mensenrechtenorganisatieals Amnesty International uw handelingen veroordeelt als ”eenernstige mensenrechtenschending” [12]
En het is een patroon:Ook Soedanese vluchtelingen stuurt u terug naar een levensgevaarlijkesituatie, waarop ik u heb aangeschreven. [13]Waarop Amnesty u heeft aangesproken. [14]
Dit, meneer Harbers, is een patroon van onmenselijkheid, hardheiden een minachting voor elementaire rechten van iedereen, ongeachtafkomst, religie, politieke overtuiging, sexuele voorkeur etc, opveiligheid en menselijkheid.
DOORBREEK DIT PATROON DOE WEER WAARVOOR HET VLUCHTELINGENVERDRAG BEDOELD WASMensen veiligheid, menselijkheid en een beter bestaan bieden.
U weet wat u te doen staat.
Ik heb gezegd
Vriendelijke groeten
Astrid EssedFlorijn 4441102 BA Amsterdam 
NOTEN

[1]

”De Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh is in zijn vaderland gearresteerd nadat hij door Nederland was uitgezet. De aanhouding gebeurde ogenblikkelijk na aankomst op het vliegveld van Manama op 20 oktober vorig jaar.”……..”Volgens Amnesty International en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) wordt Al-Showaikh in detentie waarschijnlijk mishandeld en zelfs gemarteld. ”
VOLKSKRANTBAHREINSE ASIELZOEKER NA UITZETTINGOPGEPAKT, MOGELIJK GEMARTELD7 JANUARI 2019
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bahreinse-asielzoeker-na-uitzetting-opgepakt-mogelijk-gemarteld-~b65e64d4/


AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN5 MAART 2019
LINK
https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein


TEKST


Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die direct nadat hij vorig jaar door Nederland was uitgezet naar Bahrein werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending. 
Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk Nederland roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Bahrein Al-Showaikh in vrijheid stelt. Oneerlijk procesSinds oktober zat Al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.
Verantwoordelijkheid Nederlandse overheidDoor Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:Alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Al-Showaikh in vrijheid wordt gesteld.Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND.Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.Angst voor vervolgingAl-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Al-Showaikh nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.Australische voetballer HakeemRecent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was Al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij op dat moment aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië. 

[2]Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm

[3]

”De in Nederland afgewezen Al-Showaikh is in zijn vaderland Bahrein tot levenslange detentie veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen ‘die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep’. De Bahreinse autoriteiten doelen hierbij waarschijnlijk op hulp aan zijn broer, Fayyad al-Showaihk, die wegens politieke activiteiten wél asiel kreeg in Duitsland als vluchteling.”
VOLKSKRANTKABINET KRIJGT FORSE KRITIEK NU UITGEZETTE ASIELZOEKER LEVENSLANG HEEFT GEKREGEN IN BAHREIN5 MAART 2019
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-krijgt-forse-kritiek-nu-uitgezette-asielzoeker-levenslang-heeft-gekregen-in-bahrein~bc5f76d8/

Het kabinet is in een lastig parket gebracht door de levenslange gevangenisstraf voor de uit Nederland gezette Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie eisen dat staatssecretaris Harbers (Asiel) verantwoording aflegt in de Kamer. Ook oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en mensenrechtenorganisatie Amnesty uiten harde kritiek. 
De in Nederland afgewezen Al-Showaikh is in zijn vaderland Bahrein tot levenslange detentie veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen ‘die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep’. De Bahreinse autoriteiten doelen hierbij waarschijnlijk op hulp aan zijn broer, Fayyad al-Showaihk, die wegens politieke activiteiten wél asiel kreeg in Duitsland als vluchteling.De beslissing om Ali Mohammed al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen en hem bij thuiskomst niet langer te volgen, leidt tot forse kritiek op het Nederlandse uitzetbeleid. ‘Nederland kan de verantwoordelijkheid hiervan niet negeren. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen’, zegt Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks).Een woordvoerder van Amnesty International zegt dinsdag tegen de Volkskrant dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending door Al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de regering de diplomatieke inzet moet opvoeren om Al-Showaikh vrij te laten. In het volgens Amnesty oneerlijk verlopen strafproces heeft Al-Showaikh geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat gehad. Bij alle gesprekken waren Bahreinse autoriteiten aanwezig.

De 27-jarige Al-Showaikh vroeg twee jaar geleden in Nederland asiel aan als politiek vluchteling. Hij zou een keer hebben deelgenomen aan een demonstratie tegen de Bahreinse regering in 2011. Zijn broer liet zich vaker gelden in het politieke debat, onder meer met kritische publicaties over het regime. Hij ontvluchtte Bahrein in 2015 omdat hij ervan werd beschuldigd een terroristische organisatie te leiden; in Duitsland werd zijn status als politiek vluchteling erkend. De Bahreinse autoriteiten richten hun vizier daarna op zijn familieleden.MishandelingDe Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) oordeelde vorig jaar dat Al-Showaikh geen gevaar zou lopen bij een terugkeer in Bahrein. Maar op 20 oktober werd hij vlak na aankomst in de Bahreinse hoofdstad Manama opgepakt door inlichtingendiensten. In detentie zou hij gemarteld en mishandeld zijn, meldden verschillende mensenrechtenorganisaties eerder.Vooralsnog ziet staatssecretaris Mark Harbers geen reden tot actie. In januari reageerde hij op Kamervragen dat de IND volgens hem juist heeft geoordeeld. Een woordvoerder zegt dinsdag dat Harbers niet in kan gaan op ‘individuele casuïstiek’, maar dat zijn mening over de zaak niet is veranderd. De staatssecretaris zei eerder dat zijn departement en het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘de ontwikkelingen in Bahrein nauwlettend blijven volgen’.Het is niet de eerste keer dat er berichten naar buiten komen over mensenrechtenschendingen van critici van het Bahreinse regime. De publieke en politieke vrijheid in het land zijn de afgelopen jaren hard achteruitgegaan: journalisten, advocaten, politiek activisten, sjiitische geestelijken en demonstranten worden door autoriteiten steeds vaker gemuilkorfd met represailles. 


[4]
”Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet.”
AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN5 MAART 2019
LINK
https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein


[5]

Article 3
1. No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHERCRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENTOR PUNISHMENT
http://hrlibrary.umn.edu/instree/h2catoc.htm

[6]
VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending. AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN5 MAART 2019
LINK
https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein 

[7]
VOLKSKRANTSTAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKEMENSELIJK”7 NOVEMBER 2018https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk-~b942f1ec/TEKST”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit?‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd.‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’
[8]
KAMERVRAGEN
EERSTE REEKS VRAGEN:
VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HETBERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UITNEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]
file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf
TWEEDE REEKS VRAGEN: OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04446.html


Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg (ingezonden 7 maart 2019).
Vraag 1Kent u het bericht «Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein»?1Vraag 2Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Bahrein sedert enkele jaren verslechterd is, zoals onder andere ook uit rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het asielbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?Vraag 3Deelt u de mening dat indien een asielzoeker uit een land komt met een slechte mensenrechtensituatie en er een gerede kans is dat hij gemarteld wordt en geen eerlijk proces krijgt, uitzetting van zo’n asielzoeker niet aan de orde mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?Vraag 4Is deze concrete zaak voor u aanleiding om het beleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein aan te passen en op grond van het principe van non-refoulement geen asielzoekers die in Bahrein gevaar lopen meer uit te zetten? Zo nee, waarom niet?Vraag 5Had u met de kennis van nu over de levenslange veroordeling en de berichten van marteling en een oneerlijk proces in dit concrete geval gebruik gemaakt van uw discretionaire bevoegdheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
[9]
WIKIPEDIAHAROLD SHIPMANhttps://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman
[10]
” Voor Bahrein geldt dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is . Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend.” VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HETBERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UITNEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]
file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf 

[11]

” Nee, ik zie op dit moment geen aanleiding specifieke maatregelen nemen. Wel zal ik in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ontwikkelingen in Bahrein en de berichtgeving daarover, onder meer van de kant van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, nauwlettend volgen. In het licht van die informatie en hetgeen door een asielzoeker individueel naar voren wordt gebracht, worden individuele asielaanvragen beoordeeld. VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HETBERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UITNEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]
file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf 


[12]
VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.  
AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN5 MAART 2019
LINK
https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein

[13]

CORRESPONDENTIE MET DE HEER HARBERS OVER UITZETTINGENNAAR SOEDAN

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Mon, Jan 14, 2019 at 1:38 AMTo: “m.g.j.harbers@minvenj.nl” <m.g.j.harbers@minvenj.nl>Cc: “m.e.molenbeek@minvenj.nl” <m.e.molenbeek@minvenj.nl>, “l.wegewijs@minvenj.nl” <l.wegewijs@minvenj.nl>, “joel.j.voordewind@tweedekamer.nl” <joel.j.voordewind@tweedekamer.nl>, “jasper.vdijk@tweedekamer.nl” <jasper.vdijk@tweedekamer.nl>, “a.kuiken@tweedekamer.nl” <a.kuiken@tweedekamer.nl>, “m.groothuizen@tweedekamer.nl” <m.groothuizen@tweedekamer.nl>
AAN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERPUitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan 

Geachte heer Harbers,
Op 6 januari stuurde ik u een brief, waarin ik mijn bezorgdheid enverontwaardiging uitte over de uitzetting van de uit oorlogsgebied Darfurafkomstige Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [vanaf nu aan te duiden als de heer Mehimmid] naar Soedan.Zie brief geheel onderin.

Ik wees u erop, dat niet alleen de mensenrechtensituatie inSoedan slecht tot zeer slecht is [1], zodat daarheen geen vluchtelingdient te worden uitgezet, maar dat de heer Mehimmid bovendien afkomstigis uit oorlogsgebied Darfur, waar nog steeds sprake is van oorlogsmisdaden[2] en dat hij daardoor extra risico loopt.Voor mij is het dus onbegrijpelijk, dat u, gezien tegen dit licht, tochtot deze uitzetting bent overgegaan.Ook heb ik u er in mijn brief op gewezen, dat de uitzetting van vluchtelingen,die grote risico’s lopen, in strijd is met artikel 3, EVRM en artikel 33,Vluchtelingenverdrag [verbod op refoulement] [3]

Maar het is nog erger dan ik dacht:
Want wat ik niet wist – en recentelijk achter gekomen ben – is datu de heer Mehimmid niet alleen willens en wetens naar eengevaarlijke situatie hebt gezonden, maar dat u precieskon weten, wat hem eventueel te wachten stond/staat!
Want een in december 2017 uitgezette Soedanese vluchteling is volgens een verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnestyzijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [4]De man leeft volgens de verklaring van Amnesty Internationalsindsdien ondergedoken.
En ondanks het feit, dat Amnesty International deze informatie metu heeft gedeeld, hebt u opnieuw een Soedanese vluchteling, de heer Mehimmid, naar Soedan uitgezet, wetende, hoe gevaarlijkdat is! [5]
Ik vind dit ongehoord!
Bovendien zijn u in januari 2018 door vier Kamerleden,de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],M. Groothuizen [D’66] en A. Kuiken [PvdA] [naar wie deze mailcc gaat] Kamervragen gesteld over uitzettingen van afgewezenasielzoekers naar Soedan. [6]Ook heeft diezelfde periode de heer van Ojik ‘[Groen Links]u over deze kwestie Kamervragen gesteld. [7]
En naar aanleiding van de uitzetting van de heer Mehimmid heeftde heer Voordewind [Christen Unie] u in januari 2019 opnieuwKamervragen gesteld.Ik noem ze hier
” Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling? Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan? Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?” [8]

En toch, ondanks alle Kamervragen en wetende, welk risico de heerMehimmid in Soedan loopt/liep, hebt u deze uitzetting doorgezet.


MENEER HARBERS!Hoeveel Kamervragen moeten u nog gesteld worden, hoeveel rapportenvan Amnesty International moeten er nog komen, hoeveel brieven vanbezorgde burgers zoals ik moeten er nog verzonden worden, alvorensu eindelijk luistert?
En dan beweert u, zo ”menselijk” te zijn”[9]Maak dat de Kat wijs!

EPILOOG

Staatssecretaris Harbers, u speelt Russische roulette met delevens van Soedanese vluchtelingen, door u teruggestuurdnaar Soedan! [10]Want niet alleen kent u de risico’s van het uitzetten naarmeedogenloze dictaturen als Soedan, waar ook nog eensmet niets ontziende middelen oorlog wordt gevoerd, u WEETvia Amnesty International van de foltering en vernedering van eenin december 2017 uitgezette vluchteling naar Soedan! [11]
En ondanks dat, ondanks Kamervragen, ondanks brieven, dietevergeefs beroep doen op u, gaat u er gewoon mee door.
DIT IS EEN SCHANDE, meneer HarbersDIT IS EEN MISDAAD!
Denkt u niet, dat u van mij af bent.
Wanneer mij weer een geval bekend wordt, waarin u lakhebt aan mensenlevens, schrijf ik u opnieuw!
Maar hier nogmaals mijn Oproep

STOP UITZETTINGEN NAAR SOEDAN!STOP UITZETTINGEN NAAR IEDER LAND,WAAR VLUCHTELINGEN HUN LEVEN NIETZEKER IS.
Wie vluchtelingen uitzet naar gevaar, wordt een folteraarmet de folteraars.Een moordenaar met de moordenaars!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed Amsterdam 
NOTEN


[1]

”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan[2]

The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan
HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan

[3]

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen ofaan onmenselijke of vernederende behandelingen ofbestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf
ARTICLE 33. – PROHIBITION OF EXPULSION OR RETURN (“REFOULEMENT”)1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm


[4]
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND


https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland


Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken. Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. Vandaag werd ook bekend dat een Bahreinse asielzoeker na uitzetting werd gearresteerd en mishandeld.Sterke aanwijzingen voor mishandelingNederlands uitzetbeleid brengt mensen in gevaarEduard Nazarski: “De druk om mensen uit te zetten lijkt zwaarder te wegen dan het zorgvuldig inschatten van alle risico’s bij een uitzetting. En zelfs als er overduidelijke signalen zijn dat de uitgezette persoon is blootgesteld aan schendingen en nog steeds ernstig gevaar loopt, is de regering onvoldoende bereid om maatregelen te nemen. De regering moet zich snel voor hun bescherming inzetten en breder kijken hoe ze dit met zorgvuldiger beleid kan voorkomen.“Uitzetting Sudanese asielzoekerIn december 2017 werd een Sudanese asielzoeker onder begeleiding van vier marechaussees uitgezet waarna hij aan de Sudanese veiligheidsdiensten (National Intelligence and Security Service (NISS)) werd overgedragen. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Na zijn vrijlating legde de Sudanese autoriteiten hem een meldplicht op waaraan hij zich inmiddels onttrekt. Op dit moment leeft hij ondergedoken.Amnesty maakt zich zorgen over het feit dat de wijze van uitzetting extra risico op vervolging creëert. Zo trok de begeleiding van vier marechaussees veel aandacht van de Sudanese autoriteiten, waarna hij werd opgepakt. Nazarski: “Deze factor wordt tot nu toe te weinig meegewogen in de uitzetprocedure, met alle ernstige gevolgen van dien. Dit is een grote reden tot zorg, ook wat betreft andere (potentiële) uitzettingen naar Sudan of andere landen.”AanbevelingenAmnesty International Nederland wil dat staatssecretaris Harbers signalen over misstanden serieus neemt en dat de betreffende personen in veiligheid worden gebracht. Ook moet de regering haar huidige uitzetbeleid onderzoeken om te voorkomen dat dit soort situaties zich herhalen.

[5]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats.”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND


https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland[6]
CHRISTEN UNIESCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERSNAAR SOEDAN12 JANUARI 2018
https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html


TEKST
Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en VeiligheidKamerstuknr. 2018Z00247Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding
om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? 1) Zo nee, waarom niet?Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/ 

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

[7]

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173). 

CHRISTEN UNIESCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERSNAAR SOEDAN12 JANUARI 2018
https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html 
[8]

” 2019Z00073 
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan (ingezonden 7 januari 2019). 
Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling? 
Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan? 
Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
HET RAPPORT VAN AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLANDINZAKE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
INDIENERJOEL VOORDEWIND, KAMERLID CU
GERICHT AAN:M.G.J. HARBERS, STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00073&did=2019D00183[9]


VOLKSKRANTSTAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKEMENSELIJK”7 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk-~b942f1ec/[10]

WIKIPEDIARUSSIAN ROULETTE

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_roulette
[11]


Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats.”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND


https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

EINDE NOTENMIJN EERDERE MAIL AAN STAATSSECRETARIS HARBERS

Astrid EssedTo:m.g.j.harbers@minvenj.nlCc:m.e.molenbeek@minvenj.nl,.wegewijs@minvenj.nlJan 6 at 8:18 AM

AAN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP”Uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmidnaar onveilig Sudan

Geachte heer Harbers,
Een hervinding van uw humaniteit en Geweten toegewenst voor 2019!Want met de uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van nu af aan aan te duiden als de heer Mehimmid] hebt u eenmisdaad begaan!JA, EEN MISDAAD
Want ondanks diverse beroepen op u, af te zien van de uitzetting vande heer Mehimmid [1] hebt u zich daaraan niet gestoord en bent uvrolijk doorgegaan op de ingeslagen weg der onrechtvaardigheid, methet gevolg, dat Mehimmid alsnog is uitgezet naar Soedan!
En u weet, beter dan ik, welk risico hij loopt!Niet alleen is er in Soedan al sinds 1989 sprake van een plattedictatuur en heeftde president, Omar Bashir, zich schuldig gemaakten doet dat nog [2] aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdadentegen de menselijkheid in Darfur [3],waarvoor hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof [4],de heer Mehimmid KOMT uit Darfur, waardoor hij extra risico loopt.
En dat weet u, want u heeft zijn dossier gezien en beoordeeld!
U kent de situatie in Darfur en Soedan in het algemeen!Het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, datu zou moeten kennen, liegt er niet om!Leest u het hoofdstuk ”Mensenrechten” [blz 35 t.m 74] er maarop na! [5]
En nochtans stuurt u deze man naar zo’n Oord der Verschrikking terug en durft uzichzelf en uw beleid ”menselijk” te noemen? [6]U moet gekozen worden tot Nationale Grapjas, ware het niet eenzaak van Leven en Dood.
LEVEN EN DOOD JAJa, dat hoort u goed!
EPILOOG
Een schande, Staatssecretaris Harbers, maar niet alleen dat!Wat u doet, het uitzetten van vluchtelingen, die grote risico’s lopen,is een schending van zowel artikel 3, EVRM als artikel 33,Vluchtelingenverdrag, het verbod op refoulement. [7]Past u ervoor op, dat u niet ook iemand de dood injaagt,zoals een van uw voorgangers, minister Verdonk! [8]
Gelukkig echter zijn er nog mensen in dit land, die tegen uen uw beleid durven ingaan en u op uw plaats zetten!En daarmee bedoel ik de 55 predikanten, pastoresen andere sympathisanten, die u hebben aangeschrevenin verband met het Kinderpardon, dat u maar niet wiltverruimen. [9]Wat resulteerde in de permanente Kerkasieldienst in Den Haag. [10]
TREK DAAR NOU EENS LERING UIT, MENEER HARBERS.En ook in uw uitzetbeleid in het algemeen, dat mensen terugstuurtnaar gevaar!
Waar ik u in deze brief op aanspreek!
U bent niet de enige, die ik u heb aangeschreven.Ook met uw in mijn ogen misdadig beleid collaborerendevliegmaatschappijen reken ik af!
Zoals met de KLM, die ik aansluitend deze brief te grazen neem[met cc naar u], zoals ik dat al eerder gedaan heb. [11]Ook heb ik Kenya Airways, die meneer Mehimmid op het laatstetraject naar Soedan zoudenvervoeren [ik hoop, dat ze dat niet gedaan hebben, zoals ik opriep],aangeschreven.Copie geheel onderin.
TENSLOTTE
Meneer Harbers, ik heb gezegd en u gewezen op uw verantwoordelijkheid,volgens internationale en Europese wetgeving.
Maar vooral naar de menselijke maat.
Hierin bent u zwaar de fout in gegaan.
Zorgt u ervoor, dat u in het vervolg andere beslissingen neemt,anders krijgt u wat ethiek en menselijkheid betreft van mijen alle anderen van goeden wille, een dikke NUL.
Dan zult u niet nu, maar aan toekomstige generatiesverantwoording moeten afleggen.
Denkt u daar maar eens over na, nu de rook en geur vanoliebollen en vuurwerk is opgedroogd.
Goede voornemens?
Maar voor wie?
Voor de rechten der Mensen of voor de Machtspolitiekvan de Staat?
Aan u de keuze
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN[1]
VANWEGE DE PRIVACY VAN DE CONTACTPERSOONHEB IK ZIJN NAAM VERWIJDERD

Geachte meneer Harbers, geachte directieleden DT&V, geachte directie IND,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vandaag, op 5 januari 2019, om 12:00, zal op vlucht KL565 van de KLM dhr Ezzedine Rahmatallah Mehimmed, geboren 1 juli 1993 in Darfur, Soedan, worden uitgezet via een transit naar Khartoum. Dhr Mehimmid is bij u bekend onder V nummer xxx.

Wij verzoeken u dringend de uitzetting achterwege te laten gelet op het grote risico van schending Artikel 3 EVRM in deze. Amnesty International doet momenteel onderzoek naar zijn zaak. Diverse individuen en organisaties hebben inmiddels verzocht deze uitzetting te annuleren. Er lopen nog onderzoeken voor zijn asielaanvraag. Dhr. Mehimmid is in Soedan reeds gemarteld door de geheime dienst. Als de geplande uitzetting doorgaat loopt Nederland groot risico medeplichtig te raken aan schending 3 EVRM.

Sinds december 2017 zijn er door u enkele Soedanezen uitgezet. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mensen bij aankomst in Khartoum zijn gearresteerd, gedetineerd en zijn gemarteld. Van twee zaken is hiervoor bewijs. Amnesty International onderzoekt op dit moment alle uitzettingen naar Soedan en komt binnenkort met een uitgebreid rapport.

Dhr. Mehimmid is afkomstig uit Darfur. Hij loopt bij terugkeer groot risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit Darfur. Daarnaast reist dhr. Mehimmid op een noodpaspoort, een indicatie voor de Soedaneze geheime dienst om dhr. Mehimmid bij aankomst stevig te ondervragen. Asiel vragen wordt als landverraad gezien in Soedan. Vluchtelingen die uit Nederland komen lopen extra risico omdat het internationaal strafhof gevestigd is in Den Haag, waar de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd wordt voor genocide in de regio Darfur. Ten slotte heeft dhr. Mehimmid in Nederland veelvuldig deelgenomen aan protesten, zijn foto’s zijn in Soedaneze media verschenen, zijn positie als oppossant van het regime mag als bekend bij de Soedaneze autoriteiten worden verondersteld.

Bovenop deze feiten komt dat de politieke situatie in Soedan momenteel ernstig instabiel is. Sinds 19 december 2018 zijn er veel protesten in het land waarbij het volk president Omar Al-Bashir vraagt om af te treden.(1) Al-Bashir wordt al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in Darfur, de regio waar dhr. Mehimmid vandaan komt. Deze president is er alles aan gelegen staatshoofd te blijven van Soedan en zo uit de handen te blijven van het internationaal strafhof. De Soedaneze autoriteiten drukken de huidige protesten met harde hand de kop in, volgens Amnesty International waren er op 24 december 2018 al 37 doden gevallen (2) en honderden mensen gearresteerd. Er wordt met scherp geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. In een uitgelekte toespraak van Al-Bashir van 30 december 2018 krijgt de geheime dienst expliciet de opdracht om op betogers te schieten, zo veel als nodig om het land weer rustig te krijgen.(3)

Wij verzoeken de DT&V/IND/Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten en daarom de vlucht te annuleren, de uitzetting te cancelen, de detentie op te heffen en het asiel relaas van betrokkenen in zijn totaliteit opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Hoogachtend,

Xxx
contactpersoon meneer Mehimmed

Verwijzingen:
(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-weken-van-protest-tegen-soedanese-president-weet-bashir-zijn-eigen-systeem-in-stand-te-houden-~bb13628b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/voedseltekorten-dreigen-regime-bashir-te-nekken-a3127157
(2)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
(3)https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/national-police-officers-association-of-sudan-rejects-al-bashir-call-for-deadly-force-against-peaceful-demonstrators

[2]

The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan  HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan


[3]

”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan

[4]

INTERNATIONAL CRIMINAL COURTAL BASHIR CASE

https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir


”On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”

HUMAN RIGHTS WATCH DARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ONBASHIR ARREST WARRANT

https://www.hrw.org/news/2010/02/03/darfur-international-criminal-courts-decision-bashir-arrest-warrant

[5]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[6]VOLKSKRANTSTAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKEMENSELIJK”7 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk-~b942f1ec/


TEKST

”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’
Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’
Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit? ‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd. ‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’
Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’


[7]

”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen ofaan onmenselijke of vernederende behandelingen ofbestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm


[8]
VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[9]
TROUWRECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEESBELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERKEN STAAT30 DECEMBER 2018

https://www.trouw.nl/opinie/rechtvaardigheid-is-voor-deze-dominees-belangrijker-dan-scheiding-tussen-kerk-en-staat~a89e3346/


OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.  

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.


In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.OndeugdelijkDe kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar. 
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten[10]TROUWRECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEESBELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERKEN STAAT30 DECEMBER 2018

https://www.trouw.nl/opinie/rechtvaardigheid-is-voor-deze-dominees-belangrijker-dan-scheiding-tussen-kerk-en-staat~a89e3346/


OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.  

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.


In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.OndeugdelijkDe kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar. 
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[11]

https://www.astridessed.nl/?s=KLMBRIEF AAN KENYA AIRWAYS


Astrid Essed To:customer.relations@kenya-airways.comJan 5 at 6:19 PMTO KENYA  AIRWAYSBOARD OF DIRECTORSMANAGEMENTURGENT REQUEST NOT TO COOPERATE WITH  THEDEPORTATION OF THE SUDANESE REFUGEE EZZEDINERAHMATALLAH MEHIMMID, TODAY, SATURDAY 5 JANUARY 2019
SUBJECT:BAD HUMAN RIGHTS SITUATION IN WAR STRICKENSUDAN AND THE PERSONAL RISKS FOR THIS REFUGEE
Dear Board of DirectorsDear Management
To begin with:
I wish you a Happy, Healthy and Fullfulling New Year.This day, 5 januari 2019, is your chance to make a very goodstart for 2019.If you choose to do so.
I already wrote it under subject:
It concerns your cooperation with the deportation of the Sudaneserefugee  Mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid to Sudan.He has already been deported  from the Netherlands with the cooperation ofthe villainous KLM, which regulary cooperates with the deportationof refugees to unsafe countries, something for which I have chastisedthem regularly. [1]KLM Flight number 565, this morning [5 januari]Dutch time: 12.00You are supposed to give your further cooperation with hisdeportation and mr Mehimmid will be deported by yourCompany at 5 january in the evening hours.
Your Flight number: KL4202Your departure time: 23.20
UNLESS YOU DO THE RIGHT THING AND STOP THIS DEPORTATION! 
SUDAN/DARFUR
Because it is a very dangerous situation you are sending mrMehimmid to!As you’ll probably know, mr Mehimmid comes from Darfur, wherethe Sudanese government committed many atrocities as warcrimesand crimes against humanity, and still does. [2]
Therefore it’s obvious that a refugee, stemming from Darfur, is extra at risk when deported to Sudan.And that’s not all:From a very reliable source [alas in Dutch, so I can’t giveyou the note] I learned, that mr Mehimmid was already tortured,when living in Sudan.So that’s the crime of the Dutch government, not giving this manasylum.
But leave the Dutch government where it is.I will deal with them anyway and also write to the KLMabout their criminal complicity.
Now I set my hopes on you.
Because you have the possibility and the power, not tocooperate with this deportation and to possibly send him to his torture and his death.
So I hope wholeheartedly you will stop this deportation.
But when you are not, you are part of the deadly problemsmr Mehimmid faces when arrived in Sudan.
So do the right thing, please and begin this New Year withhonour and good dignity.

Thank you for reading this letter.
Kind regards
Astrid EssedAmsterdam 
The Netherlands
NOTES


[1]

KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR MOHAMMED’SAMIR ABDULLAH TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO KLMASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-mr-mohammed-samir-abdullah-to-dangerous-sudan-letter-to-klm/


KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR F.M.AMIRI TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO KLMASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-mr-f-m-amiri-to-unsafe-afghanistanletter-to-klm/


KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF AN AFGHANFAMILY TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO THE KLM
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-an-afghan-family-to-unsafe-and-dangerous-afghanistanletter-to-the-klm/KLM LETTERS AGAINST DEPORTATION OF REFUGEES INENGLISH AND DUTCH
https://www.astridessed.nl/?s=KLM


[2]

‘The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS

https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan

HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan


EINDE NOTEN
MIJN EERDERE MAIL AAN STAATSSECRETARIS HARBERS

Astrid Essed To:m.g.j.harbers@minvenj.nlCc:m.e.molenbeek@minvenj.nl,.wegewijs@minvenj.nlJan 6 at 8:18 AM

AAN STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP”Uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmidnaar onveilig Sudan

Geachte heer Harbers,
Een hervinding van uw humaniteit en Geweten toegewenst voor 2019!Want met de uitzetting van de uit Darfur afkomstige heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van nu af aan aan te duiden als de heer Mehimmid] hebt u eenmisdaad begaan!JA, EEN MISDAAD
Want ondanks diverse beroepen op u, af te zien van de uitzetting vande heer Mehimmid [1] hebt u zich daaraan niet gestoord en bent uvrolijk doorgegaan op de ingeslagen weg der onrechtvaardigheid, methet gevolg, dat Mehimmid alsnog is uitgezet naar Soedan!
En u weet, beter dan ik, welk risico hij loopt!Niet alleen is er in Soedan al sinds 1989 sprake van een plattedictatuur en heeftde president, Omar Bashir, zich schuldig gemaakten doet dat nog [2] aan het plegen van oorlogsmisdaden en misdadentegen de menselijkheid in Darfur [3],waarvoor hij wordt gezocht door het Internationaal Strafhof [4],de heer Mehimmid KOMT uit Darfur, waardoor hij extra risico loopt.
En dat weet u, want u heeft zijn dossier gezien en beoordeeld!
U kent de situatie in Darfur en Soedan in het algemeen!Het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, datu zou moeten kennen, liegt er niet om!Leest u het hoofdstuk ”Mensenrechten” [blz 35 t.m 74] er maarop na! [5]
En nochtans stuurt u deze man naar zo’n Oord der Verschrikking terug en durft uzichzelf en uw beleid ”menselijk” te noemen? [6]U moet gekozen worden tot Nationale Grapjas, ware het niet eenzaak van Leven en Dood.
LEVEN EN DOOD JAJa, dat hoort u goed!
EPILOOG
Een schande, Staatssecretaris Harbers, maar niet alleen dat!Wat u doet, het uitzetten van vluchtelingen, die grote risico’s lopen,is een schending van zowel artikel 3, EVRM als artikel 33,Vluchtelingenverdrag, het verbod op refoulement. [7]Past u ervoor op, dat u niet ook iemand de dood injaagt,zoals een van uw voorgangers, minister Verdonk! [8]
Gelukkig echter zijn er nog mensen in dit land, die tegen uen uw beleid durven ingaan en u op uw plaats zetten!En daarmee bedoel ik de 55 predikanten, pastoresen andere sympathisanten, die u hebben aangeschrevenin verband met het Kinderpardon, dat u maar niet wiltverruimen. [9]Wat resulteerde in de permanente Kerkasieldienst in Den Haag. [10]
TREK DAAR NOU EENS LERING UIT, MENEER HARBERS.En ook in uw uitzetbeleid in het algemeen, dat mensen terugstuurtnaar gevaar!
Waar ik u in deze brief op aanspreek!
U bent niet de enige, die ik u heb aangeschreven.Ook met uw in mijn ogen misdadig beleid collaborerendevliegmaatschappijen reken ik af!
Zoals met de KLM, die ik aansluitend deze brief te grazen neem[met cc naar u], zoals ik dat al eerder gedaan heb. [11]Ook heb ik Kenya Airways, die meneer Mehimmid op het laatstetraject naar Soedan zoudenvervoeren [ik hoop, dat ze dat niet gedaan hebben, zoals ik opriep],aangeschreven.Copie geheel onderin.
TENSLOTTE
Meneer Harbers, ik heb gezegd en u gewezen op uw verantwoordelijkheid,volgens internationale en Europese wetgeving.
Maar vooral naar de menselijke maat.
Hierin bent u zwaar de fout in gegaan.
Zorgt u ervoor, dat u in het vervolg andere beslissingen neemt,anders krijgt u wat ethiek en menselijkheid betreft van mijen alle anderen van goeden wille, een dikke NUL.
Dan zult u niet nu, maar aan toekomstige generatiesverantwoording moeten afleggen.
Denkt u daar maar eens over na, nu de rook en geur vanoliebollen en vuurwerk is opgedroogd.
Goede voornemens?
Maar voor wie?
Voor de rechten der Mensen of voor de Machtspolitiekvan de Staat?
Aan u de keuze
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN[1]
VANWEGE DE PRIVACY VAN DE CONTACTPERSOONHEB IK ZIJN NAAM VERWIJDERD

Geachte meneer Harbers, geachte directieleden DT&V, geachte directie IND,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vandaag, op 5 januari 2019, om 12:00, zal op vlucht KL565 van de KLM dhr Ezzedine Rahmatallah Mehimmed, geboren 1 juli 1993 in Darfur, Soedan, worden uitgezet via een transit naar Khartoum. Dhr Mehimmid is bij u bekend onder V nummer xxx.

Wij verzoeken u dringend de uitzetting achterwege te laten gelet op het grote risico van schending Artikel 3 EVRM in deze. Amnesty International doet momenteel onderzoek naar zijn zaak. Diverse individuen en organisaties hebben inmiddels verzocht deze uitzetting te annuleren. Er lopen nog onderzoeken voor zijn asielaanvraag. Dhr. Mehimmid is in Soedan reeds gemarteld door de geheime dienst. Als de geplande uitzetting doorgaat loopt Nederland groot risico medeplichtig te raken aan schending 3 EVRM.

Sinds december 2017 zijn er door u enkele Soedanezen uitgezet. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mensen bij aankomst in Khartoum zijn gearresteerd, gedetineerd en zijn gemarteld. Van twee zaken is hiervoor bewijs. Amnesty International onderzoekt op dit moment alle uitzettingen naar Soedan en komt binnenkort met een uitgebreid rapport.

Dhr. Mehimmid is afkomstig uit Darfur. Hij loopt bij terugkeer groot risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit Darfur. Daarnaast reist dhr. Mehimmid op een noodpaspoort, een indicatie voor de Soedaneze geheime dienst om dhr. Mehimmid bij aankomst stevig te ondervragen. Asiel vragen wordt als landverraad gezien in Soedan. Vluchtelingen die uit Nederland komen lopen extra risico omdat het internationaal strafhof gevestigd is in Den Haag, waar de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd wordt voor genocide in de regio Darfur. Ten slotte heeft dhr. Mehimmid in Nederland veelvuldig deelgenomen aan protesten, zijn foto’s zijn in Soedaneze media verschenen, zijn positie als oppossant van het regime mag als bekend bij de Soedaneze autoriteiten worden verondersteld.

Bovenop deze feiten komt dat de politieke situatie in Soedan momenteel ernstig instabiel is. Sinds 19 december 2018 zijn er veel protesten in het land waarbij het volk president Omar Al-Bashir vraagt om af te treden.(1) Al-Bashir wordt al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in Darfur, de regio waar dhr. Mehimmid vandaan komt. Deze president is er alles aan gelegen staatshoofd te blijven van Soedan en zo uit de handen te blijven van het internationaal strafhof. De Soedaneze autoriteiten drukken de huidige protesten met harde hand de kop in, volgens Amnesty International waren er op 24 december 2018 al 37 doden gevallen (2) en honderden mensen gearresteerd. Er wordt met scherp geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. In een uitgelekte toespraak van Al-Bashir van 30 december 2018 krijgt de geheime dienst expliciet de opdracht om op betogers te schieten, zo veel als nodig om het land weer rustig te krijgen.(3)

Wij verzoeken de DT&V/IND/Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten en daarom de vlucht te annuleren, de uitzetting te cancelen, de detentie op te heffen en het asiel relaas van betrokkenen in zijn totaliteit opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Hoogachtend,

Xxx
contactpersoon meneer Mehimmed

Verwijzingen:
(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-weken-van-protest-tegen-soedanese-president-weet-bashir-zijn-eigen-systeem-in-stand-te-houden-~bb13628b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/voedseltekorten-dreigen-regime-bashir-te-nekken-a3127157
(2)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
(3)https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/national-police-officers-association-of-sudan-rejects-al-bashir-call-for-deadly-force-against-peaceful-demonstrators

[2]

The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan  HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan


[3]

”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ”
HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN/EVENTS OF 2017
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan

[4]

INTERNATIONAL CRIMINAL COURTAL BASHIR CASE

https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir


”On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”

HUMAN RIGHTS WATCH DARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ONBASHIR ARREST WARRANT

https://www.hrw.org/news/2010/02/03/darfur-international-criminal-courts-decision-bashir-arrest-warrant

[5]

RIJKSOVERHEIDALGEMEEN AMBTSBERICJHT SUDAN 2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2017/06/20/algemeen-ambtsbericht-sudan-2017

[6]VOLKSKRANTSTAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKEMENSELIJK”7 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk-~b942f1ec/


TEKST

”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’
Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’
Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit? ‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd. ‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’
Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’


[7]

”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen ofaan onmenselijke of vernederende behandelingen ofbestraffingen”
ARTIKEL 3, EVRM
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

Article 33. – Prohibition of expulsion or return (“refoulement”)1. No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

ARTICLE 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm


[8]
VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2664/Nieuws/article/detail/ 1851212/2011/02/23/Afghaan- die-in-2006-werd-uitgewezen- is-door-Taliban-vermoord.dhtml

[9]
TROUWRECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEESBELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERKEN STAAT30 DECEMBER 2018

https://www.trouw.nl/opinie/rechtvaardigheid-is-voor-deze-dominees-belangrijker-dan-scheiding-tussen-kerk-en-staat~a89e3346/


OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.  

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.


In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.OndeugdelijkDe kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar. 
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten[10]TROUWRECHTVAARDIGHEID IS VOOR DEZE DOMINEESBELANGRIJKER DAN SCHEIDING TUSSEN KERKEN STAAT30 DECEMBER 2018

https://www.trouw.nl/opinie/rechtvaardigheid-is-voor-deze-dominees-belangrijker-dan-scheiding-tussen-kerk-en-staat~a89e3346/


OPINIEDat zoveel predikanten meedoen met de asielkerk is omdat het vreemdelingenbeleid onrechtvaardig is en tegenstrijdig, schrijft Jan de Visser, advocaat en predikant te Middelharnis in een protestbrief aan de staatssecretaris. De brief is ondertekend door 55 predikanten, pastores en sympathisanten.  

Wat kan het betekenen dat meer dan 750 voorgangers al gedurende meer dan 1400 uur een kerkdienst gaande houden, die direct verband houdt met het beleid van onze regering? En waarom is daar zoveel internationale belangstelling voor? Predikanten zijn geen gele-hesjesdragers. Predikanten respecteren de scheiding tussen kerk en staat, ze eerbiedigen de wet- en regelgeving van de overheid. Altijd. Bijna altijd.
Maar nu voelen al meer dan 750 voorgangers zich gedwongen om hun kernboodschap over de scheidslijn tussen kerk en staat heen uit te dragen. Misschien is die boodschap nog niet helder genoeg geformuleerd, misschien moet het nog een keer worden toegelicht.
De korte samenvatting is deze: de wet- en regelgeving omtrent asielzoekers is onrechtvaardig.


In de ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ staat een onaanvaardbare inconsistentie: om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moet het betreffende kind meegewerkt hebben aan de eigen terugkeer. Dus tot en met het moment dat het kind in het vliegtuig zit op weg naar het land waar de ouders vandaan komen, mag het kind niet aangeven liever in Nederland te blijven. De aanvraag om voor het kinderpardon in aanmerking te komen, is dan al jaren geleden ingediend. De IND wéét dat het kind in Nederland wil blijven, het kind werkt mee, verlaat Nederland, en komt dan pas in aanmerking voor het kinderpardon. Dominees zijn exegeten, en lopen vast op zo’n stuk regelgeving. Vandaar onze inzet en betrokkenheid.Maar er is meer. Pas als de procedures die de ouders gestart hebben ten einde zijn, heeft het voor het kind zin om een beroep te doen op het kinderpardon. Maar daar zijn soms wel tien jaren mee gemoeid. Dat de ouders op het eind ‘nee’ op het rekest konden krijgen, wisten ze van tevoren. Maar dat de kinderen van onze overheid tien jaar lang in Nederland mogen verblijven, naar school mogen gaan en mogen, ja moeten inburgeren in onze maatschappij, maakt ook onderdeel uit van dit geheel. En die kinderen krijgen na die tien jaar dus de rekening gepresenteerd voor iets waar ze op geen enkele manier bij betrokken zijn. Kinderen worden buiten hun wil en zonder hun schuld willens en wetens door de overheid met zwaar traumatische ervaringen geconfronteerd, en dat is onaanvaardbaar. Althans in de ogen van honderden kerkelijke voorgangers. Kinderen kun je niet straffen voor een door de ouders ongewenste uitkomst van een procedure.OndeugdelijkDe kinderpardonregeling is ook om andere redenen een vorm van onrecht. Slechts 5 à 10 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd. Als een docent een proefwerk maakt, waarvan hij weet dat slechts 5 procent van de klas een voldoende kan halen, is het een onrechtvaardig proefwerk.De regeling wordt voorts zo weinig toegepast om te voorkomen dat de ouders in Nederland mogen blijven. De kinderen zijn dus niet alleen de dupe van ellenlange procedures; ze worden ook nog eens gebruikt als laatste middel om de ouders het land uit te krijgen. Daarmee krijgen kinderen een functie binnen het vreemdelingenbeleid, en dat is op zich al onaanvaardbaar. 
De staatssecretaris hoeft niet eens van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken om te doen wat nodig is. Met een beroep op de ondeugdelijkheid van de regelgeving en vooruitlopend op nieuwe regels kan hij die rechtvaardigheid tonen waar die meer dan 750 voorgangers zich al meer dan duizend uur sterk voor maken.Dit artikel is in briefvorm aan staatssecretaris Harbers toegezonden, ondertekend door 55 andere predikanten, pastores en sympathisanten

[11]

https://www.astridessed.nl/?s=KLMBRIEF AAN KENYA AIRWAYS


Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>To:customer.relations@kenya-airways.comJan 5 at 6:19 PMTO KENYA  AIRWAYSBOARD OF DIRECTORSMANAGEMENTURGENT REQUEST NOT TO COOPERATE WITH  THEDEPORTATION OF THE SUDANESE REFUGEE EZZEDINERAHMATALLAH MEHIMMID, TODAY, SATURDAY 5 JANUARY 2019
SUBJECT:BAD HUMAN RIGHTS SITUATION IN WAR STRICKENSUDAN AND THE PERSONAL RISKS FOR THIS REFUGEE
Dear Board of DirectorsDear Management
To begin with:
I wish you a Happy, Healthy and Fullfulling New Year.This day, 5 januari 2019, is your chance to make a very goodstart for 2019.If you choose to do so.
I already wrote it under subject:
It concerns your cooperation with the deportation of the Sudaneserefugee  Mr Ezzedine Rahmatallah Mehimmid to Sudan.He has already been deported  from the Netherlands with the cooperation ofthe villainous KLM, which regulary cooperates with the deportationof refugees to unsafe countries, something for which I have chastisedthem regularly. [1]KLM Flight number 565, this morning [5 januari]Dutch time: 12.00You are supposed to give your further cooperation with hisdeportation and mr Mehimmid will be deported by yourCompany at 5 january in the evening hours.
Your Flight number: KL4202Your departure time: 23.20
UNLESS YOU DO THE RIGHT THING AND STOP THIS DEPORTATION! 
SUDAN/DARFUR
Because it is a very dangerous situation you are sending mrMehimmid to!As you’ll probably know, mr Mehimmid comes from Darfur, wherethe Sudanese government committed many atrocities as warcrimesand crimes against humanity, and still does. [2]
Therefore it’s obvious that a refugee, stemming from Darfur, is extra at risk when deported to Sudan.And that’s not all:From a very reliable source [alas in Dutch, so I can’t giveyou the note] I learned, that mr Mehimmid was already tortured,when living in Sudan.So that’s the crime of the Dutch government, not giving this manasylum.
But leave the Dutch government where it is.I will deal with them anyway and also write to the KLMabout their criminal complicity.
Now I set my hopes on you.
Because you have the possibility and the power, not tocooperate with this deportation and to possibly send him to his torture and his death.
So I hope wholeheartedly you will stop this deportation.
But when you are not, you are part of the deadly problemsmr Mehimmid faces when arrived in Sudan.
So do the right thing, please and begin this New Year withhonour and good dignity.

Thank you for reading this letter.
Kind regards
Astrid EssedFlorijn 4441102 BA Amsterdam 
The Netherlands
NOTES


[1]

KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR MOHAMMED’SAMIR ABDULLAH TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TO KLMASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-mr-mohammed-samir-abdullah-to-dangerous-sudan-letter-to-klm/


KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF MR F.M.AMIRI TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO KLMASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-mr-f-m-amiri-to-unsafe-afghanistanletter-to-klm/


KLM COMPLICITY WITH THE DEPORTATION OF AN AFGHANFAMILY TO UNSAFE AFGHANISTAN/LETTER TO THE KLM
https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-an-afghan-family-to-unsafe-and-dangerous-afghanistanletter-to-the-klm/KLM LETTERS AGAINST DEPORTATION OF REFUGEES INENGLISH AND DUTCH
https://www.astridessed.nl/?s=KLM


[2]

‘The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”
HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS

https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan

HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan


[14]

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. ”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-

Reacties uitgeschakeld voor Noot 78/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 71 t/m 77/Asielbewindslieden

[71]

VOLKSKRANTSTAATSSECRETARIS HARBERS: ”IK BEN GEWOON HARDSTIKKEMENSELIJK”7 NOVEMBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatssecretaris-harbers-ik-ben-gewoon-hartstikke-menselijk~b942f1ec/

TEKST
”Nu de uitzetting van het 9-jarige Iraakse jongetje Nemr dreigt, klinkt opnieuw de roep voor een ruimhartiger kinderpardon. Maar staatssecretaris Mark Harbers biedt weinig hoop. ‘Dat gaan we niet doen.’Het optreden van het Iraakse jongetje Nemr in de documentaire Terug naar je eige land van Tim Hofman is niet zonder gevolgen gebleven. Al meer dan 200 duizend mensen tekenden de petitie voor ‘een kinderpardon dat wél werkt’, maar staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) is ook na het zien van de documentaire allerminst van mening veranderd. ‘Ik snap dat je als kijker al heel snel denkt: ‘Help, dit is wel heel zielig.’ Maar ik ken ook de andere kant van het verhaal. Voor de kinderen ligt het anders, maar voor de ouders kan dit niet als een verrassing komen. Die weten al vijf jaar, of langer, dat ze geen rechtmatig verblijf in Nederland krijgen.’

Wat vindt u van de aanpak van Tim Hofman om met een kind naar politici te gaan?

‘Een zekere mate van activisme kun je deze journalist niet ontzeggen, maar wie ben ik om activisme te veroordelen? Het staat iedereen vrij om aandacht te vragen voor iets. Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen.’

U zegt dat er ook een andere kant van het verhaal is. Welke?

‘Ik duik in al die dossiers. Dan zie je vaak tal van ingewikkeldheden: verkeerde gegevens, onjuiste identiteiten, andere landen van herkomst. De uiteindelijke beslissing is uitsluitend gebaseerd op het dossier. Of de zaak in de media al dan niet selectief naar buiten wordt gebracht, maakt niet uit.’

Wat gaat er aan de kant van de overheid mis als een jongetje van 9 dat hier geboren is nog steeds met uitzetting wordt bedreigd?

‘Ik stel vast dat hier vooral van de kant van de ouders iets misgaat. Ze krijgen meerdere keren te horen dat een asielstatus er niet in zit, leggen zich daar niet bij neer en denken na verloop van tijd: ‘Ik ga het toch weer proberen. Kijken of ik nog een andere reden heb, of ik een herhaalde aanvraag kan doen met een nieuw verhaal.’ Maar je weet zelf het beste of er iets met jezelf of met het land van herkomst is veranderd. Als je deep down weet dat dat niet het geval is, moet je het niet gek vinden dat je geen gelijk krijgt.’

U vindt niet dat kinderrechten veel zwaarder moeten wegen, zoals onder anderen de Kinderombudsman bepleit?

‘Via mijn voorgangers, rechters en alle jurisprudentie is vastgesteld dat kinderrechten meewegen, maar dat ze geen doorslaggevend argument zijn. Als je dat wel doet, is dat een enorme prikkel voor ouders om de kinderen als pion in te zetten voor een verblijfsvergunning. Dat is niet de boodschap die we in dit land willen afgeven.

‘Er zijn nu al genoeg mensen die zich zorgen maken, die zich afvragen of we het allemaal wel aankunnen. We zien dat de doorstroom van statushouders naar gemeenten stagneert. Dat komt omdat de hele woningmarkt krap is, maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om iedereen in Nederland een plekje te geven. Laten we de plekken die we hebben dan geven aan mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog of in hun land van herkomst worden vervolgd.

‘Als ik kijk naar de verkiezingen, naar de opiniepeilingen, naar de partijstandpunten zie ik dat heel veel Nederlanders goed willen doen voor mensen die iets te vrezen hebben in hun land, maar ze vinden niet dat iedereen hiernaartoe kan komen.’

Als Nemr straks uitgezet wordt met de camera van Tim Hofman op hem gericht, gaat u dat nooit winnen.

‘Is het ingewikkeld, is het moeilijk, is het emotioneel? Ik ben de eerste om dat te erkennen. Maar als we dat niet willen, kan dus iedereen naar Nederland komen. Dat is feitelijk wat u zegt. Ik geef op een briefje dat we dan in Nederland ook een hoop gedoe krijgen. Dat gaan we het op den duur ook niet meer voor elkaar krijgen om echte vluchtelingen hier een plaats te geven en dat goed te regelen.

Voorstanders van een pardon zeggen: we moeten bij de huidige groep nog een keer over het hart strijken en dan regelen we het daarna beter.

‘Nee. Dat moeten we niet doen. Dan blijf je om de vijf jaar met een pardon komen. In 2007 hadden we al een generaal pardon en in 2013 het kinderpardon. Enkele honderden kinderen konden daarvan gebruik maken. Daarna zouden alleen nog kinderen in aanmerking komen die écht niet terug kunnen. Als we dan nu weer met de hand over het hart strijken, zal er opnieuw een groep zijn die niet aan alle criteria voldoet. Die mensen melden zich dan over een paar jaar weer. Ze krijgen een prikkel om het leven in Nederland nog een paar jaar te rekken in de hoop dat er dan weer een regeling komt. Dan is het einde zoek.’

Volgens Jesse Klaver draait het om menselijkheid.

‘Ik weet van mezelf dat ik gewoon hartstikke menselijk ben. De emoties die ik voel, zullen niet veel anders zijn dan die van alle mensen die een rol spelen in ons stelsel, de beslismedewerkers, de rechters… Het is mensenwerk en aan het eind van de dag kan de beslissing zijn: dit verhaal geeft recht op bescherming in Nederland, en dit verhaal niet.

‘Wat ik graag zou willen is dat ouders al veel eerder zeggen: ‘Nederland is een van de allerfijnste landen op de wereld, we zouden hier dolgraag willen blijven, maar het heeft geen zin om vast te houden aan een droom die er niet is.’ Hoe pijnlijk ook: het is verstandiger om een toekomst op te bouwen in het land van herkomst. Dat lijkt me een heel stuk beter dan hier in een sober azc te zitten met beperkte voorzieningen en met de wetenschap dat je je kinderen geen toekomst kunt bieden.’

Hoe kijkt u naar het Armeense gezin dat zich nu verschanst in een kerk in Den Haag?

‘Ook daarvan stel ik vast: het is geen oplossing op lange termijn. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van die kinderen stil. Dan denk ik: er is een land waarnaar je terug kunt, waar de toekomst van je gezin ligt en die je daar vorm kunt geven. Die toekomst is niet voorhanden in Nederland.’

U heeft ze misschien hoop gegeven door de Armeense kinderen Lili en Howick op het allerlaatste moment nog een verblijfsvergunning te geven?

‘Die beslissing volgde uit mijn discretionaire bevoegdheid. Dan kijk ik op verzoek nog een keer naar een dossier en beslis op basis van het hele samenspel van omstandigheden wat uniek en schrijnend is. Iedereen probeert te achterhalen waarom de beslissing is gekanteld, maar die vraag zal ik net als mijn voorgangers nooit beantwoorden.’

EINDE ARTIKEL VOLKSKRANT

[72]

 1. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt voortaan de discretionaire bevoegdheid in plaats van staatssecretaris Harbers.”

NOSAKKOORD OVER KINDERPARDON, 700 KINDERENOPNIEUW BEOORDEELD29 JANUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2269669-akkoord-over-kinderpardon-700-kinderen-opnieuw-beoordeeld

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Er komt een ruime regeling voor ‘bestaande gevallen’ van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk geen recht hebben op verblijf. Het kinderpardon zelf wordt “met ingang van vandaag beëindigd”, zei staatssecretaris Harbers.

De hele huidige groep, bestaande uit 700 kinderen, zal opnieuw worden beoordeeld. De verwachting is dat zo’n 90 procent van hen mag blijven. Omdat de ouders dan ook niet meer kunnen worden uitgezet, zal het totaal uitkomen op 1300 kinderen en volwassenen.

“Wat we gedaan hebben, is voor de toekomst een stelsel te bouwen waar je mensen geen hoop geeft op een verblijfsvergunning, die geen hoop zouden moeten hebben”, zegt staatssecretaris Harbers. “Je moet je neerleggen bij wat de rechter beslist en niet denken dat omdat je zaak daarna veel aandacht krijgt, je toch nog kan blijven.” Op die manier wil hij het rekken van de procedures minder aantrekkelijk maken.

Dit verandert er, in het kort:

 1. De groep kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De verwachting is dat 90 procent van die groep mag blijven.
 2. Het kinderpardon zelf wordt per direct beëindigd.
 3. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt voortaan de discretionaire bevoegdheid in plaats van staatssecretaris Harbers.
 4. De IND krijgt extra geld voor snellere asielprocedures.
 5. De vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden gaat van 750 terug naar 500.

Voor schrijnende gevallen blijft de optie voor de overheid om in te grijpen bestaan, bijvoorbeeld als er volgens de regels geen recht is op een verblijfsvergunning. Deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid gaat dan van de staatssecretaris voor Asielzaken naar het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Staatssecretaris Harbers benadrukt dat alleen aan het begin van de procedure, tot en met een eventueel hoger beroep, getoetst zal worden of er andere schrijnende omstandigheden meespelen. “Als de eerste aanvraag die je in Nederland doet, wordt geoordeeld dat er geen andere omstandigheden meespelen, dan moet je je daar bij neerleggen.”

Ook krijgt de IND er 13 miljoen euro bij om procedures in de toekomst sneller te maken, zodat er geen nieuwe groep van gewortelde kinderen ontstaat die niet kan blijven.

Aangezien er door het nieuwe akkoord meer mensen in Nederland mogen blijven, zal Nederland minder vluchtelingen overnemen van de VN-organisatie UNHCR. Die vrijwillige overname van mensen uit oorlogsgebieden gaat terug van 750 naar 500.

Ruime regeling

Eerder op de dag werd duidelijk dat de VVD bereid was om te onderhandelen. In ruil voor een tijdelijke stop op het uitzetten van gewortelde kinderen zouden er nieuwe afspraken over toekomstige gevallen worden gemaakt. Dat is dus gelukt.

“We moeten een nieuwe balans vinden en ik denk dat dat gelukt is”, aldus VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. “Als je beslist dat je het regeerakkoord wilt veranderen, komen er flinke gesprekken. In de toon was het allemaal wel gelaten en ging het over de inhoud, maar je weet wat er op het spel staat.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Segers noemt het akkoord “winst voor al die kinderen die in onzekerheid hebben gezeten”.

D66-fractievoorzitter Jetten zegt dat hij blij is dat “we duidelijk een perspectief aan de kinderen kunnen bieden. We hebben ook een beter systeem voor de toekomst en dat was voor iedereen een beetje geven en nemen”.

CDA-fractievoorzitter Buma vindt het eveneens goed voor de toekomst van het asielbeleid. “Het systeem wordt aangescherpt, zodat er niet weer nieuwe gevallen bij komen.” Volgens hem is er nu alle reden om aan het begin mee te werken met de procedure. “We hebben een evenwichtig akkoord bereikt.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord. Dan zullen de oppositiepartijen ook aan het woord komen. Vanaf 10.15 uur is het debat rechtstreeks te volgen op NPO politiek.

EINDE ARTIKEL

[73]

VOLKSKRANTKABINET KRIJGT FORSE KRITIEK NU UITGEZETTE ASIELZOEKER LEVENSLANG HEEFT GEKREGEN IN BAHREIN5 MAART 2019
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-krijgt-forse-kritiek-nu-uitgezette-asielzoeker-levenslang-heeft-gekregen-in-bahrein~bc5f76d8/

Het kabinet is in een lastig parket gebracht door de levenslange gevangenisstraf voor de uit Nederland gezette Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie eisen dat staatssecretaris Harbers (Asiel) verantwoording aflegt in de Kamer. Ook oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en mensenrechtenorganisatie Amnesty uiten harde kritiek.

De in Nederland afgewezen Al-Showaikh is in zijn vaderland Bahrein tot levenslange detentie veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen ‘die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van een terroristische groep’. De Bahreinse autoriteiten doelen hierbij waarschijnlijk op hulp aan zijn broer, Fayyad al-Showaihk, die wegens politieke activiteiten wél asiel kreeg in Duitsland als vluchteling.

De beslissing om Ali Mohammed al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen en hem bij thuiskomst niet langer te volgen, leidt tot forse kritiek op het Nederlandse uitzetbeleid. ‘Nederland kan de verantwoordelijkheid hiervan niet negeren. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen’, zegt Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks).

Een woordvoerder van Amnesty International zegt dinsdag tegen de Volkskrant dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending door Al-Showaikh terug naar Bahrein te sturen. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de regering de diplomatieke inzet moet opvoeren om Al-Showaikh vrij te laten. In het volgens Amnesty oneerlijk verlopen strafproces heeft Al-Showaikh geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat gehad. Bij alle gesprekken waren Bahreinse autoriteiten aanwezig.

De 27-jarige Al-Showaikh vroeg twee jaar geleden in Nederland asiel aan als politiek vluchteling. Hij zou een keer hebben deelgenomen aan een demonstratie tegen de Bahreinse regering in 2011. Zijn broer liet zich vaker gelden in het politieke debat, onder meer met kritische publicaties over het regime. Hij ontvluchtte Bahrein in 2015 omdat hij ervan werd beschuldigd een terroristische organisatie te leiden; in Duitsland werd zijn status als politiek vluchteling erkend. De Bahreinse autoriteiten richten hun vizier daarna op zijn familieleden.

Mishandeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) oordeelde vorig jaar dat Al-Showaikh geen gevaar zou lopen bij een terugkeer in Bahrein. Maar op 20 oktober werd hij vlak na aankomst in de Bahreinse hoofdstad Manama opgepakt door inlichtingendiensten. In detentie zou hij gemarteld en mishandeld zijn, meldden verschillende mensenrechtenorganisaties eerder.

Vooralsnog ziet staatssecretaris Mark Harbers geen reden tot actie. In januari reageerde hij op Kamervragen dat de IND volgens hem juist heeft geoordeeld. Een woordvoerder zegt dinsdag dat Harbers niet in kan gaan op ‘individuele casuïstiek’, maar dat zijn mening over de zaak niet is veranderd. De staatssecretaris zei eerder dat zijn departement en het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘de ontwikkelingen in Bahrein nauwlettend blijven volgen’.Het is niet de eerste keer dat er berichten naar buiten komen over mensenrechtenschendingen van critici van het Bahreinse regime. De publieke en politieke vrijheid in het land zijn de afgelopen jaren hard achteruitgegaan: journalisten, advocaten, politiek activisten, sjiitische geestelijken en demonstranten worden door autoriteiten steeds vaker gemuilkorfd met represailles. 

EINDE BERICHT VOLKSKRANT

[74]

AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN5 MAART 2019
https://www.amnesty.nl/actueel/nederland-uitgezette-vluchteling-oneerlijk-proces-levenslang-bahrein

Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die direct nadat hij vorig jaar door Nederland was uitgezet naar Bahrein werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk Nederland roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Bahrein Al-Showaikh in vrijheid stelt.

 Oneerlijk proces

Sinds oktober zat Al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Verantwoordelijkheid Nederlandse overheid

Door Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:

 • Alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Al-Showaikh in vrijheid wordt gesteld.
 • Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND.
 • Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.

Angst voor vervolging

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.

Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Al-Showaikh nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.

Australische voetballer Hakeem

Recent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was Al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij op dat moment aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië.
EINDE BERICHT AMNESTY
ZIE OOK UPDATE
AMNESTY INTERNATIONALDOOR NEDERLAND UITGEZETTE VLUCHTELING KRIJGT ZONDEREERLIJK PROCES LEVENSLANG IN BAHREIN (UPDATE)4 JUNI 2020

Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die direct nadat hij vorig jaar door Nederland was uitgezet naar Bahrein werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren vol afschuw op deze onterechte veroordeling en stellen dat Nederland zich, met het terugsturen van Al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

UPDATE 4 JUNI 2020

De Nederlandse ambassadeur van Bahrein is zeer kritisch over de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): die had informatie bij de ambassade moeten inwinnen over de risico’s van deze uitzetting. Volgens hem waren die risico’s groot, alleen al om het feit dat Al-Showaikh sjiiet is.  Uit een eerder verschenen inspectierapport bleek al dat steken had laten vallen in het onderzoeken van zijn asielrelaas. Volgens Amnesty is het hoog tijd dat de IND zijn levensgevaarlijke fouten erkent, ervan leert en nieuwe voorkomt.

(einde update)

05-03-2019

Oneerlijk proces

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om Al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk Nederland roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Bahrein Al-Showaikh in vrijheid stelt.

Sinds oktober zat Al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Verantwoordelijkheid Nederlandse overheid

Door Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulementprincipe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had moeten weten dat Al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:

 • Alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat Al-Showaikh in vrijheid wordt gesteld.
 • Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND.
 • Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.

Angst voor vervolging

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo het zwijgen op te leggen. Human Rights Watch maakt in hun meest recente jaarboek melding van een zaak waarbij drie familieleden van de mensenrechtenactivist Sayed Ahmed al-Wadaei veroordeeld zijn voor dubieuze, aan terrorisme gerelateerde aanklachten die als vergelding lijken te dienen voor zijn activiteiten.

Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Al-Showaikh gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Al-Showaikh nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.

Australische voetballer Hakeem

Recent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was Al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij op dat moment aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië.

EINDE BERICHT AMNESTY

[75]

ZIE NOOT 74

[76]

ZIE NOOT 72

[77]
VRAGEN VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN [D’66] EN VOORDEWIND [CHRISTEN-UNIE] AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE OVER HETBERICHT ”ASIELZOEKER UIT BAHREIN NA GEDWONGEN VERTREK UITNEDERLAND METEEN GEARRESTEERD”[INGEZONDEN 8 JANUARI 2019, NR 2019Z00124]
file:///C:/Users/Essed/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-asielzoeker-uit-bahrein-na-gedwongen-vertrek-meteen-gearresteerd.pdf

TWEEDE REEKS VRAGEN:

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04446.html

file:///C:/Users/Essed/Downloads/kv-tk-2019Z04446.pdf

Vragen van de leden Kuiken en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg (ingezonden 7 maart 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de mensenrechtensituatie in Bahrein sedert enkele jaren verslechterd is, zoals onder andere ook uit rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het asielbeleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat indien een asielzoeker uit een land komt met een slechte mensenrechtensituatie en er een gerede kans is dat hij gemarteld wordt en geen eerlijk proces krijgt, uitzetting van zo’n asielzoeker niet aan de orde mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Is deze concrete zaak voor u aanleiding om het beleid ten aanzien van asielzoekers uit Bahrein aan te passen en op grond van het principe van non-refoulement geen asielzoekers die in Bahrein gevaar lopen meer uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Had u met de kennis van nu over de levenslange veroordeling en de berichten van marteling en een oneerlijk proces in dit concrete geval gebruik gemaakt van uw discretionaire bevoegdheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?


1

NRC, 4 maart 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/04/uitgezette-asielzoeker-kreeg-levenslang-in-bahrein-a3908000

Reacties uitgeschakeld voor Noten 71 t/m 77/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 65 t/m 70/Asielbewindslieden

[65]

YOUTUBE.COM

KLAAS OVER VLUCHTELINGEN

”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moetenwe veiligheid bieden.Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleenMaar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchtelingna vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moetzijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaarmoeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huisen als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we biedenze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het landvan herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvangeen steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben jeiemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen alshij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentjebij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk isen als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen eranderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie erin Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken,daar is heel veel voor nodig

Ik zou graag horen, hoe jullie erover denken, wat jullie van mijn ideeenvinden, of we het moeten uitwerken tot een plan, of dat julliemisschien wel betere plannen hebben.Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafede Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdatik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, duswees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politiekediscussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een groteglimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK

EN ZIE OOK

KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/ROBSCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/BRIEF AANROB SCHEEPERS

ASTRID ESSED

23 JUNI 2018

[66]

[UIT ASTRID ESSED’S ARCHIEF]/RECHT OP ASIEL ALS

”GUNST” VOLGENS STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

KLAAS DIJKHOFF

ASTRID ESSED

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/recht-op-asiel-als-gunstvoormalig-staatssecretaris-van-justitie-klaas-dijkhoff-over-vluchtelingen

[67]

ZIE NOTEN 63. 64 EN 65

[68]

ZIE NOTEN 63 EN 64
[69]

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

[70]

PARLEMENT.COMM.G.J. (MARK) HARBERS
https://www.parlement.com/id/vhf519pbxzy9/m_g_j_mark_harbers

Mark Harbers (1969) is sinds 10 januari 2022 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte IV. Van 26 oktober 2017 tot en met 21 mei 2019 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Hij was eerder in 2009-2018 en 2019-2022 Tweede Kamerlid voor de VVD, onder meer als financieel woordvoerder en fractiesecretaris. Verder was hij eerste ondervoorzitter van de Kamer en voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven. De heer Harbers was eerder politiek adviseur van minister Zalm en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. Als Kamerlid was hij in de periode 2019-2022 woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid.

VVD
in de periode 2009-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Markus Gerardus Jozef (Mark)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 19 april 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1987

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • – wethouder (van economie, haven en milieu) van Rotterdam, van 26 april 2007 tot 22 april 2009
 • – ondernemer Consultancy Zalmhaven, 2009
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 december 2009 tot 26 oktober 2017
 • – staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken, migratie, vluchtelingenzaken en beleid mensenhandel), van 26 oktober 2017 tot 21 mei 2019
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • – minister van Infrastructuur en Waterstaat, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris belast met 1. vreemdelingenzaken/migratie; 2. Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centrale Opvang Asielzoekers en Dienst Terugkeer Vreemdelingen; 3. artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. beleid mensenhandel en 7. internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)

 • – lid Raad van Toezicht Stichting Hofplein Rotterdam, van 1 januari 2015 tot 7 september 2015
 • – lid Raad van Advies Havenverenging Rotterdam, van 2 november 2011 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/6)

 • – lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • – eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – Hield zich als Kamerlid aanvankelijk bezig met onderwijsbeleid en cultuur
 • – Voerde in 2011-2016 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)

 • – Verdedigde in 2019 in de Tweede Kamer aanpassing van de regeling voor het kinderpardon. Die uit 2013 daterende regeling wordt beëindigd voor nieuwe gevallen, maar de regeling wordt voor bestaande gevallen versoepeld. De discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon voor asiel verdwijnt. Verder werd besloten dat de IND extra geld krijgt om asielprocedures te versnellen en werd het aantal door Nederland op te vangen kwetsbare vluchtelingen verlaagd van 750 naar 500.
 • – Nam in 2019 diverse maatergelen om overlastgevende en criminele (afgewezen) asielzoekers aan te pakken, zoals het een uiterst sober regime in de opvang, aanstelling van ketenmariniers en een Top X-aanpak. Daarnaast wordt ingezet op versnelling van procedures en zo spoedig mogelijk vertrek.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Volgde in april 2007 Roelf de Boer op als wethouder
 • – Stapte in april 2009 samen met zijn partijgenote Jeannette Baljeu op als wethouder vanwege het handhaven van de islamoloog Tarik Ramadan als gemeentelijk adviseur voor integratie.
 • – Trad in mei 2019 af als staatssecretaris, nadat in een rapportage aan de Tweede Kamer over incidenten met asielzoekers zware misdaden waren gecategoriseerd onder de kop ‘overige’. Daardoor leken de cijfers daarover te zijn verhuld. Hoewel hij dat laatste ontkende, erkende hij dat de cijfers niet op die manier naar buiten hadden mogen worden gebracht. Hij nam daarvoor de politieke verantwoordelijkheid.

uit de privésfeer
Zijn huwelijk met Bart Rövekamp werd voltrokken door burgemeester Opstelten en de Haagse wethouder Frits Huffnagel

EINDE BERICHT PARLEMENT.COM

WIKIPEDIAMARK HARBERS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Harbers

WIKIPEDIALIJST VAN NEDERLANDSE STAATSSECRETARISSEN VAN JUSTITIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_staatssecretarissen_van_Justitie

Reacties uitgeschakeld voor Noten 65 t/m 70/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 61 t/m 64/Asielbewindslieden

[61]

WIKIPEDIAKLAAS DIJKHOFF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Dijkhoff


PARLEMENT.COM
Dr K.H.D.M. DIJKHOFF
https://www.parlement.com/id/viem19iceaz8/k_h_d_m_klaas_dijkhoff

Liberale politicus uit Breda, die als Tweede Kamerlid snel aan gezag won en vervolgens staatssecretaris en minister werd en in 2017-2021 de VVD-Tweede Kamerfractie leidde. Werd in 2010 Tweede Kamerlid, na docent recht aan de Universiteit van Tilburg en Hogeschool InHolland en eigenaar van een adviesbureau te zijn geweest. Was tot 2013 tevens lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda. Was van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II en daarna van 4 tot 26 oktober 2017 minister van Defensie. Als Kamerlid aanvankelijk woordvoerder justitie en Europese zaken. Goed debater, die vaak wat relativerend en nuchter zijn betogen opbouwde. Besloot in 2021 de politiek te verlaten en werd toen mede-eigenaar van een adviesbureau op strategisch gebied.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • – lid gemeenteraad van Breda, van 11 maart 2010 tot 7 februari 2013
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015
 • – staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • – minister van Defensie, van 4 oktober 2017 tot 26 oktober 2017
 • – fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2017 tot 18 mei 2021 (werd op 24 oktober gekozen)
 • – mede-eigenaar Adviesbureau “Sue Behavioural”, vanaf maart 2021 (gedragsinzicht, strategie en positionering)

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)

 • – research fellow NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), vanaf 1 mei 2021
 • – lid Raad van Commissarissen PSV (Philips Sport Vereniging), vanaf 1 juli 2021

vorige (2/9)

 • – ombudsman Hogeschool InHolland, van september 2013 tot maart 2015
 • – lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), van oktober 2013 tot maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/3)

 • – voorzitter ministeriële werkgroep vluchtelingenstroom, van augustus 2015 tot oktober 2017
 • – voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – In 2012-2014 onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet
 • – Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

als bewindspersoon (beleidsmatig)

 • – In 2017 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel om de termijn in de Wet op het Nederlanderschap waarop naturalisatie mogelijk is te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.852)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)

 • – Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • – Bracht in 2015 een wet (Stb. 460) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs’ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs’ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – werd in 2015 uitgeroepen tot politicus van het jaar door de parlementaire pers
 • – Werd in 2018 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

uit de privésfeer
Won in 2017 de televisiekennisquiz ‘De slimste mens’

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
“Klussen Klaas” (bijnaam vanwege zijn vele uiteenlopende functies)

10.

Familie/gezin

[62]

ZIE NOOT 49

[63]

”In één week tijd twee keer bericht van een razzia onder mensen zonder papieren. Vorige week in Den Haag, vandaag in Amsterdam. Gaat lekker zo, Klaas Dijkhoff. Het heeft even mogen duren voor we je ware gezicht te zien kregen achter dat goedlachse VVD smoelwerk, maar nu is het zover.”…….”We hebben een waardig opvolger voor Fred ‘de vluchtelingenjager’ Teeven mensen. Laat me introduceren: Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff. Een paar weken terug wist hij ook al naam te maken als de staatssecretaris die Engelse grenswachten van de Border Control binnenhaalt in Hoek van Holland”
INDYMEDIA.NLKLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/28607

OP WEBSITE JOKE KAVIAAR
KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR2 JULI 2015
https://jokekaviaar.nl/Klaas-de-overvaller-Dijkhoff-razzia-border-control.html

[64]
KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR2 JULI 2015
https://jokekaviaar.nl/Klaas-de-overvaller-Dijkhoff-razzia-border-control.html

In één week tijd twee keer bericht van een razzia onder mensen zonder papieren. Vorige week in Den Haag, vandaag in Amsterdam. Gaat lekker zo, Klaas Dijkhoff. Het heeft even mogen duren voor we je ware gezicht te zien kregen achter dat goedlachse VVD smoelwerk, maar nu is het zover.

We hebben een waardig opvolger voor Fred ‘de vluchtelingenjager’ Teeven mensen. Laat me introduceren: Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff. Een paar weken terug wist hij ook al naam te maken als de staatssecretaris die Engelse grenswachten van de Border Control binnenhaalt in Hoek van Holland. Geen hek nog zoals in Calais, maar wat niet is kan nog komen. Repressie wordt over het algemeen snel en effectief geïmporteerd. Er vinden al meer controles plaats door onze eigen beulen van de marechaussee en Dijkhoff is er maar wat trots op dat er veel mensen verborgen in vrachtwagens gevonden worden. Ze gaan er letterlijk met honden op af. Afgericht om de geur van het angstzweet van vluchtelingen te herkennen? Chapeau, Dijkhoff!

Het is natuurlijk allemaal de schuld van mensensmokkelaars dat die ‘illegalen’ in trucks proberen te klimmen. Die hebben hen hier gebracht. Het heeft allicht niets te maken met het EU Grenzen Dicht Beleid dat mensen zo in het nauw drijft dat ze bereid zijn om alles te proberen. Hierdoor worden ze speelbal tussen legale en niet legale mensensmokkelaars: allemaal mensen die iets te zeggen willen hebben over waar zij zich bevinden en hoe zij zich verplaatsen. Maar staatscriminelen of ZZP criminelen, het is dezelfde gijzeling. Je wordt opgesloten, verplaatst, bedreigd en de dood in gejaagd. Vrijheid van beweging is een illusie als je van buiten de EU komt. Slechts een beperkt aantal vluchtelingen uit daartoe aangewezen landen mag aanspraak maken op de vrijwillige eerlijke verdeelsleutel tussen EU lidstaten die Italië en Griekenland zou moeten helpen met de ‘last’ van vluchtelingen. De rest is geen vluchteling maar slechts ‘asielzoeker’, ‘gelukzoeker’, ‘profiteur’ en mag ten prooi vallen aan elke vorm van vervolging en moord.

Tijd voor de binnenlandse mensenjacht dus! Die buitengrenzen hebben we nu wel aardig onder controle, zal Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff gedacht hebben. Dus invallen maar. Razzia’s. Vorige week in Den Haag en afgelopen dag in Amsterdam. De razzia in Den Haag vorige week kwam naar buiten doordat de Indonesian Migrant Workers Union protesteerde, en dan nog werd het slechts bekend dankzij een bericht op de website van Doorbraak. Maar ditmaal wordt niet gepoogd om het stil te houden: propaganda! Een nieuwsbericht op de lokale TV zender AT5 moet ons doen geloven dat het volkomen normaal is dat er razzia’s plaatsvinden. Gemeld wordt:

“Bij twee bedrijven in het Westelijk Havengebied stuitte de vreemdelingenpolitie woensdagmiddag op zeventien illegalen. Nog eens 25 vermoedelijke illegalen zijn meegenomen voor nader onderzoek naar hun identiteit en verblijfsstatus.
Tijdens de controle in twee bedrijfspanden aan de Vlothavenweg werkte het team Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel samen met verschillende eenheden uit Noord-Holland en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De zeventien mensen die onrechtmatig in Nederland verbleven, moeten het land verlaten.”

Let even op dat woord ‘onrechtmatig’. Er wordt blijkbaar ergens iemand onrecht aangedaan doordat zeventien mensen aan het werk waren voor één of andere hen uitbuitende werkgever die ook wil mee profiteren van het EU Grenzen Dicht Beleid. Niet de ‘illegalen’ wordt onrecht aan gedaan, nee, zij zijn het die iets doen dat ‘onrechtmatig’ is, namelijk: in Neederland verblijven.
Echt waar? Wordt de Neederlandse staat onrecht aangedaan? Nee! Het zijn de migranten, illegaal of niet, vluchteling of niet, die onrecht wordt aangedaan! Maar wat als nieuwsbericht naar buiten wordt gebracht door ‘de politie’, moet wel betekenen dat er iets aan de hand was. Iets crimineels. Iets illegaals. Want wat de politie zegt is ernstig en waar. Wat de gevestigde media zeggen is nog veel meer waar. Het staat zwart op wit: er bestaan illegalen en dat moet onderzocht worden en die mensen moeten weg. Daar zijn speciale teams voor en verschillende eenheden.

Goed zo, Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff! De detentiecentra lopen weer lekker vol zo, er moeten straks weer nieuwe bij. Want wie het jachtseizoen opent en mensen tijdens hun werk of in hun huis overvalt en van hun bed licht, moet die gevangenen wel ergens kwijt.
De zeventien arrestanten van afgelopen dag werden overgebracht naar de vreemdelingenpolitie aan de Johan Huizingalaan, zo meldt dit bericht op Indymedia. En dan? Een cel en een volgende cel en een volgende tot er gedeporteerd kan worden. Misschien horen we ooit iets over hoe ze behandeld worden daarbinnen. Omdat iemand zich heeft opgehangen.

Hoor ik protest? Zie ik verzet? Proberen demonstranten het politiebureau aan de Johan Huizingalaan binnen te dringen om deze mensen te bevrijden? Is het dagenlang onrustig in Amsterdam? Waren er massademonstraties nadat laatst die man zich had opgehangen in de grensgevangenis van Rotterdam? Waren er rellen in Amsterdam vannacht? Niets van dat al. Het minste dat er moet gebeuren, gebeurt zelfs niet, namelijk uitingen van oprechte woede.
Er is geen recht, alleen maar onrecht. Het de dood injagen van mensen zonder papieren is net zo erg als het doodslaan van Mitch Henriquez. Het is bovendien georganiseerd, gepland en uitgewerkt. Kan er van de dood van Mitch nog beweerd worden dat het te wijten is aan een paar rotte appels in het politiekorps – hetgeen overigens ook niet waar is aangezien het racisme bij de politie net als in de politiek institutioneel is-, de stelselmatige mensenjacht die mensen zonder papieren steeds overvalt is een moordpartij die zorgvuldig aan de burelen van het ministerie van onveiligheid en klassejustitie wordt voorbereid en vorm gegeven. Onopvallend. Er wordt topoverleg over gevoerd binnen de EU. Er worden afspraken over gemaakt. Politici die dit beleid bepalen kunnen nog altijd ongestoord vergaderen over hoe zij het ‘vluchtelingenprobleem’ zullen ‘oplossen’. De vele dodelijke slachtoffers onder mensen zonder papieren worden voor lief genomen. In de Middellandse Zee, in de detentiecentra, op straat.

Dagelijks is een hele machinerie in werking om mensen van het leven te beroven. Uitvoerenden: politie, marechausse, Frontex, IND, DT&V. Maar wordt het ministerie van onveiligheid en klassejustitie al bestormd om de overvaller Dijkhoff en zijn baas van der Steur die aan dit alles in Neederland leiding geven ter verantwoording te roepen? Worden de muren van detentiecentra opgeblazen? Worden de overvalwagens van de politie in brand gestoken? Als we woest worden over de politionele moord op één man, waarom dan niet over de vooropgezette mensenjacht en staatsmoord op velen tegelijk?

Joke Kaviaar, 2 juli 2015

Reacties uitgeschakeld voor Noten 61 t/m 64/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noot 60/Asielbewindslieden

[60]

JOOP.NLSTAATSSECRETARIS TEEVEN ZWICHT VOOR DORSTSTAKER

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/staatssecretaris-teeven-zwicht-voor-dorststaker
Kameroense dorststaker krijgt asiel, ondanks IND-beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft het maar moeilijk met zijn taken. Onlangs kwam hij onder vuur te liggen, nadat de Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov zelfmoord pleegde terwijl hij onterecht in vreemdelingenbewaring zat. Het lijkt er nu op dat Teeven dusdanig onder vuur lag, dat hij besloot zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en een Kameroense dorststaker te erkennen als vluchteling.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft als beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers. Het risico op precedentwerking is te groot. Toch besloot Teeven een afgewezen asielzoeker uit Kameroen te erkennen als vluchteling, nadat deze in dorststaking ging.

Wie niet drinkt kan binnen vijf tot zeven dagen overlijden. Als de 21-jarige asielzoeker zou zijn komen te overlijden, zou het rampzalig zijn geweest voor Teeven.

Update 18.30
SP en PVV willen opheldering van de staatssecretaris. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zei in het radioprogramma precies te willen weten waarom Teeven de man toch een verblijfsvergunning heeft gegeven. Sietse Fritsma (PVV) heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. 
EINDE BERICHT JOOP.NL

AANHANGSEL VAN DE HANDELINGENDATUM PUBLICATIE 27 05 2013
OrganisatieTWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
VERGADERJAAR 2012-2013
NUMMER2230
DATUM ONTVANGST14 05 2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2230.html

ZIE OOK
file:///C:/Users/Essed/Downloads/ah-tk-20122013-2230.pdf

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een dorststaker een verblijfsvergunning heeft gekregen (ingezonden 2 mei 2013).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 mei 2013)

Vraag 1, 2, 3 en 4

Is het waar dat een asielzoeker uit Kameroen, die in dorststaking is gegaan, een verblijfsvergunning heeft gekregen?1

Zo ja, op welke grond is deze vergunning verleend en waarom is afgeweken van het principe niet toe te geven aan een honger- of dorststaking omdat andere asielzoekers dit dan ook als pressiemiddel gaan gebruiken?

Deelt u de mening dat het een zeer ongewenst signaal is richting andere vreemdelingen en hun advocaten wanneer u zich onder druk laat zetten en dat daarmee het hek van de dam is? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid hier niet meer voor te zwichten omdat dit alle toelatingscriteria waardeloos maakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1, 2, 3 en 4

Zoals uw Kamer bekend is, vind ik het niet wenselijk om bij de beantwoording van kamervragen in te gaan op individuele aspecten van een zaak. Dit geldt ook voor een deel van de hier gestelde vragen die een individueel karakter hebben. Wel licht ik graag het relevante beleid toe en beantwoord ik graag de gestelde beleidsmatige vragen.

Het voeren van een honger- of dorststaking of andere protestactie is geen grond om aan vreemdelingen die daar geen recht op hebben alsnog verblijf te geven. Tegelijk kan het niet zo zijn dat vreemdelingen die een protestactie zijn gestart daarmee worden uitgesloten van vergunningverlening. Het is daarom van belang om ook bij vreemdelingen die een protestactie zijn gestart oog te houden voor indicaties in het individuele dossier die een grond vormen voor verblijf en hieraan gevolg te geven indien aangewezen. Een honger- of dorsstaking is geen grond.

EINDE BEANTWOORDING KAMERVRAGEN

DOOR STAATSSECRETARIS TEEVEN VAN JUSTITIE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 60/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 55 t/m 59/Asielbewindslieden

[55]

NOSTEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT19 APRIL 2013
https://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatov-debat

Staatssecretaris Teeven heeft het debat over de affaire Dolmatov overleefd. Oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat de staatssecretaris moet opstappen maar een motie daartoe werd niet gesteund door een meerderheid van PvdA, VVD, SGP, PVV en 50PLUS.

Eerder op de dag gaf Teeven al aan liever “op te treden dan af te treden”. Hij zei vertrouwen te hebben in de maatregelen die hij neemt om de veiligheid van asielzoekers te verbeteren.

Teeven zei na afloop van het debat dat tweederde van de Kamer vertrouwen in hem heeft dus dat dat betekent dat hij doorgaat.

Activist liep gevaar

Eerder op de dag bood Teeven zijn excuses aan aan de familieleden en vrienden van de overleden asielzoeker Dolmatov. De Rus pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens Dolmatov liep hij in Rusland gevaar, omdat hij activist was voor een oppositiegroep. Volgens de Inspectie voor Veiligheid en Justitie is in de zaak op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld.

Extra onderzoek

Teeven moest de Kamer een onafhankelijk onderzoek beloven. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad gaat onder meer de kwaliteit van de “vreemdelingenketen” onderzoeken.

Bekeken wordt op welke punten de samenwerking tussen de verschillende partijen in het asielbeleid kwetsbaar is. Het onderzoek moet ook gaan over de vraag of informatie goed wordt overgedragen.

EINDE NOS BERICHT

[56]

Dood door schuld is een misdrijf in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht waarbij de dood van het slachtoffer te wijten is aan de schuld van de dader. Het onderscheidt zich van moord en doodslag doordat de dader geen opzet op de dood van het slachtoffer heeft.”
WIKIPEDIADOOD DOOR SCHULD (NEDERLAND)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_door_schuld_(Nederland)#:~:text=Dood%20door%20schuld%20is%20een,dood%20van%20het%20slachtoffer%20heeft.

[57]

WIKIPEDIASCHIPHOLBRAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schipholbrand

[58]

ZIE NOOT 46

[59]

 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 55 t/m 59/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

[50]

JOKE KAVIAARDE NIEUWE KETENEN VAN FRED TEEVEN24 JUNI 2013
https://www.jokekaviaar.nl/nieuwe_ketenen_Fred_Teeven.html

Minder mensen in vreemdelingenbewaring, kondigt Teeven aan. Het klinkt alsof er een kentering in het beleid heeft plaatsgevonden. Neederland wordt humaan, jawel!

Minder mensen in grensgevangenissen. Het is een kwestie van bezuinigen. Maar wat Teeven doet is meer dan alleen bezuinigen. Het is een kwestie van efficientie. De constatering dat uitzetten na langere detentie moeilijker wordt, is de drijfveer voor Teeven, en vooral: het verhullen van de intensieve vervolging van vluchtelingen achter nieuwe schermen van onzichtbare onderdrukking. Dat laatste wordt niet benoemd, zoals gewoonlijk.

De vertrekcentra, pardon – ‘vrijheidsbeperkende locaties’ -, en de gezinslocaties hebben, met hun afgelegen ligging, hun meldplicht en hun strafregimes, bewezen net zo effectief te zijn als de detentiecentra. Het COA staat zelfs op het punt een nieuwe gezinslocatie te ‘openen’, in Goes. Dat zullen er nog veel meer worden. Gevangenissen met ‘open deuren’, zo noemt Teeven ze.

Regelmatig komen berichten binnen van razzia’s in die ‘GOL’s. Nog afgelopen week maakte de Werkgroep Deportatieverzet er weer melding van. De mensen die in al die centra verblijven omdat ze nergens anders heen kunnen, afgezonderd door een onzichtbare grens van regels die net zo hard als muren is, zijn er ‘sitting duck’. De vreemdelingenpolitie hoeft maar binnen te vallen en ze mee te nemen uit die ghetto’s, dat gebeurt ’s morgens in alle vroegte. Vervolgens hoeft de marechaussee ze maar geboeid het vliegtuig in te dragen alsof ze lastig te hanteren pakketjes zijn. Wie zal er wat van zeggen? De mensen worden toch niet meer opgesloten? Ze mogen hun deportatie ‘in vrijheid’ afwachten. Het kost allemaal wat minder geld en minder moeite zo, en mensen zijn minder alert. Dus hoera! Het kán inderdaad humaner door mensen het leven op een andere manier onmogelijk te maken. O ja, maar dan moet je wel ‘braaf’ zijn. Je mag niet ‘crimineel’ zijn. Maar… wat is ‘crimineel’?
Als je bent veroordeeld ergens voor, ben je dan crimineel?

De PvdA is verheugd en claimt overwinning, want wat een prachtruil: minder detentie voor strafbaarstelling van illegaliteit. Ik voorspel alvast dat het aantal grensgevangenissen over een aantal jaren weer in aantal zal toenemen. De strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ is dan een feit en niet meer terug te draaien. Dan staat het in de wet: wie de derde keer illegaal wordt aangetroffen begaat een misdrijf en wordt voor dat misdrijf veroordeeld. De strafbaarstelling van de illegaliteit creeërt zo een nieuw misdrijf: het bestaansmisdrijf. Dat komt bovenop de misdrijven gepleegd om te overleven die al net zo min misdrijven zijn, aangezien mensen ertoe worden aangezet door het beleid dat hen opjaagt en uitrookt. Zij worden daarvoor wel veel zwaarder gestraft dan een Neederlander die het zelfde ‘feit’ begaat: een ‘vreemdeling’ gaat namelijk per definitie de cel in terwijl u, lezer, en ik nog een boete of een werkstraf krijgen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor opjaagbeleid en racistische justitie zitten in het parlement: Teeven en consorten. Crimineel? Kijk in de spiegel, Fred!

Op ‘vreemdelingen’ wordt tegelijk net als op gevangenen een regime van degradatie en promotie toegepast, als het aan Fred ligt. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, zo luidt een regel uit een bekend Sinterklaasversje uit de snoepdoos van de racistische Neederlandse folklore: wie ‘agressief ‘ wordt, kan rekenen op vreemdelingendetentie. Dat de agressie in eerste plaats van de voor Teeven werkende ambtenaren komt, in de vorm van mishandelingen en martelingen, door slaan, schoppen, slaapdeprivatie, isoleercellen, bedreigingen en boeien, en in de vorm van de ontkenning van hun bestaan, het voor leugenaar uitmaken van iemand die asiel heeft aangevraagd… Dat dáár de agressie vandaan komt, van de IND, de DT&V, van bewakers, politie en marechaussee, dat verhaal slaan we gemakshalve even over. Daarover spreken we niet. Braaf moet je zijn. Je moet de zweep maar over je laten komen, dan zal je deportatie netjes en vooral stilletjes verlopen.

De ‘brave’ vluchteling wordt afgezet tegen de ‘criminele’, de ‘agressieve’. Het is deze verdeel- en heerspolitiek die zowel de protesterende vluchtelingen als hun sympathisanten onderling tegen elkaar moet uitspelen. Want je neemt het toch niet op voor ‘criminelen’?! Je neemt het toch niet op voor ‘agressievelingen’?!
Wel, Fred Teeven, dat doen we wel! Want we pikken het niet wat jullie daar allemaal bedenken in die zwaarbeveiligde ministeries van jullie en als dat ook ons crimineel of agressief maakt, het zij zo. De onderverdeling in braven en niet-braven is zo doorzichtig en doortrapt, zo geniepig, dat het vráágt om actie. Aan ons de aanval op de schijn van redelijkheid die valser is dan ooit tevoren, en nog meer wordt verborgen, maar dat tot enig doel heeft: de ontmenselijking, de deportatie. Zo was het altijd en zo is het nog steeds.
De gematigden, Amnesty, de ‘linkse’ politieke partijen, zij worden tevreden gesteld hierdoor. Laten wij ons blijven scharen ons achter een ieder die van zijn bestaansrecht wordt beroofd, ook en juist achter hen die zich verzetten en het label crimineel of agressief opgeplakt krijgen. Zij leven nog! Zij hebben hun eigenwaarde, hun moed, weten te behouden. Een mens die zich laat slaan, zich laat uithongeren, verketteren, die niet vecht, die heeft al opgegeven. Ik zeg: Geef niet op, sla terug. En: Laat ons niet opgeven! Laat ons terugslaan.

Het verzet van een ieder die zich niet van het leven laat beroven zal meer dan voorheen moeten worden ondersteund met acties tegen lieden als Teeven en zijn ‘vreemdelingenketen’, of beter gezegd: ‘vreemdelingenketenEN’. Het werk van de ultieme controle zal onmogelijk moeten worden gemaakt, onaangenaam gemaakt op zijn minst. Gesaboteerd, in de weg gelopen, gefrustreerd, veracht, beschimpt. Bloed aan jullie handen! Het bloed van de op afstand bestuurde moord in een land hier ver vandaan. Ik zou de marechaussees die deportaties uitvoeren in hun ballen willen trappen, zodat ze los moeten laten omdat ze zelf eens pijn voelen. De IND ambtenaren die mensen de dood injagen zou ik willen laten voelen wat het is om op de huid gezeten te worden, afgewezen te worden, verketterd, want angst en verdriet voelen zij allen totaal niet zolang het alleen een ander overkomt, de ‘vreemdeling’. De ambtenaren van Fred kennen geen genade, en er verandert niets met al die mooie woorden en die loze beloften, al die ‘verbetering’ van Fred de vluchtelingenjager Teeven. Het is de zoveelste kosmetische ingreep die geld moet besparen, het gezicht van de democratie moet redden, de storm van protest moet doen verstommen, die hongerstakingen moet beëindigen, vluchtelingen onzichtbaar moet maken, de demonstraties en de acties een halt moet toeroepen.

Schone schijn is effectiever dan keiharde repressie. Als alleen door volhardend principieel verzet de stilte kan worden doorbroken, laten we dan zorgen dat ze het zullen merken daarboven in die ivoren toren. We laten ons toch niet een rad voor ogen draaien door de leugen van de verzachting? Het is de regering van dit land, het is de natiestaten van het Fort Europa om één ding alleen te doen: het behoud van de ‘eigen’ identiteit, de controle over de bevolkingsamenstelling, de groei van de ‘eigen’ economie, de welvaart van ‘ons’ land: koste wat het kost.
De middelen daartoe kunnen opzichtig of discreet zijn, maar zijn altijd even wreed. Dat is mensenwerk en daar zijn mensen op aan te spreken. Mensen, die de ketenen vormen, zij zullen de hamerslagen die de ketenen stuk slaan ervaren. Tot de deportatiemachine stukgeslagen is, schakel voor schakel, rader voor rader! Tot ook de onzichtbare ketenen zijn gebroken.

Joke Kaviaar, 24 juni 2013

EINDE ARTIKEL

INDYMEDIA.NLDE HAND VAN FRED TEEVEN, WAT MOETEN WE ERMEE?JOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/10449
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 18/11/2012 11:10:18

Hee Fred Teeven, papieren geven! Hee Fred Teeven, laat ons leven! Laat Fred Teeven zelf maar eens beven! Het zijn zomaar wat slogans die bedacht werden tijdens de demonstratie in Den Haag van afgelopen zaterdag. Nog niet veel gehoord, deze leuzen, maar het nodigt vast uit tot meer dichtkunst. Fred Teeven is immers ‘onze’ nieuwe staatssecretaris die over het lot van vluchtelingen mag beslissen.

Hij doet dat voortvarend, ‘onze’ Fred, de vluchtelingenjager. Hij neemt de zaken straf ter hand, zoals het een daadkrachtig politicus en ex-officier van justitie betaamt. Om te beginnen was er die ‘handreiking’ van afgelopen week, zoals het in een aantal nieuwsberichten werd genoemd. Een ‘handreiking’ die niets meer en niets minder was dan een laffe poging om het verzet van vluchtelingen af te kopen met meer van hetzelfde bedrog. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordt hij het zo:
“Uitgangspunt is dat vreemdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vertrek, maar ze staan er niet alleen voor.” Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk: als het erom gaat vluchtelingen tot vertrek te motiveren, staat een ruim scala aan variaties op de bekende dwangmiddelen tot hun beschikking:

1. Laten creperen op straat.
2. Grensgevangenissen.
3. Een wisselbad van beiden, en
4. Deportatie.

En nee, dan staan ze er niet alleen voor: de Dienst Terreur en Verrek, en de jacht- en waakhonden van politie, bewakers, en marechaussee, ze staan allemaal klaar om daarbij de helpende hand te reiken. Medewerkend aan deze dwang zijn voorts allerlei organisaties die de schijn van humaniteit over zich hebben afgeroepen met terugkeerprojecten en terugkeerhuizen, zoals bijvoorbeeld het IOM en Kerk in Actie en zo zijn er nog wel meer. Alles immer en altijd met de stok achter de deur dat het óók met harde hand kan: de hand van Teeven.

Nog een citaat uit die brief van de man die van de jacht op vluchtelingen in Neederland een principekwestie maakt zoals tot nu toe alleen nog heimelijk werd gedaan:
“Met behulp van bovenstaand aanbod span ik mij maximaal in om tot een uitweg te komen uit de ontstane situatie in Amsterdam en Den Haag zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.” en “Dit uitgangspunt loslaten, zou betekenen dat ik het vertrouwen in de Nederlandse asielprocedure opzeg.”

Nee zeg! Dat mag vooral niet gebeuren, het vertrouwen in de procedures opzeggen! Dat gebeurt slechts, wanneer het beleid niet adequaat genoeg wordt geacht! Dat gebeurt als het strenger moet, als de grond vruchtbaar is gemaakt voor nóg harder beleid. ‘Onze’ Fred wil tot een uitweg komen uit de ontstane situatie, maar dan wel zonder oog en oor te hebben voor de mensen in de kampen. Het is vooral de bedoeling hen uit het zicht te laten verdwijnen, op welke manier dan ook.

Het is allemaal niet nieuw en de vluchtelingen zijn niet dom. Ze laten zich niet wegstoppen in centra. Ze nemen geen tijdelijk onderdak aan onder de voorwaarde te ver(t)rekken. En ze zien: die ‘handreiking’ van Teeven, daar kleeft bloed aan. Daar kleeft op voorhand het bloed aan van reeds gevoerd en nu te intensiveren beleid. Beleid dat de dood van vrienden al tot gevolg heeft gehad. Wie de inmiddels geplaatste verhalen op de website van Recht op Bestaan leest, hoeft niet ver te zoeken voor wanhoop, angst en (zelf)moord. En zo zullen nog meer verhalen de komende tijd in de openbaarheid worden gebracht.

Ja, er kleeft bloed aan die hand van Fred Teeven. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de pen aan te reiken waarmee je geacht wordt zelf je doodvonnis te ondertekenen. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je in de boeien te slaan. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de strot mee dicht te knijpen. Deze hand wordt slechts ‘gereikt’ om de publieke opinie wijs te maken dat de staatssecretaris met de vluchtelingen het beste voorheeft. Het is diezelfde hand die handen schudt van andere eveneens met bloed besmeurde handen. Een besmette hand, dat is het, de hand van Teeven.

Het antwoord van de vluchtelingen zal dinsdag aan Fred Teeven worden uitgereikt. Diezelfde hand zal dat antwoord ongetwijfeld aannemen, met een glimlach en een knikje, zo ogenschijnlijk vriendelijk. Het is bewonderenswaardig hoe mensen die zo in het nauw gedreven zijn nog de moed op kunnen brengen om een man met bloed aan zijn handen een brief te geven en hier wat hoop uit te putten. Want moed, die is daar wel voor nodig. Moedig is het, om het risico te nemen dat ook deze hoop weer de grond wordt ingeboord. De hoop dat de man die elk van hen strafbaar wil maken en op wil kunnen sluiten diezelfde hand over het hart zal strijken en zal zeggen: Weet je wat? Jullie hebben gelijk.

Nee… De enige papieren die deze man in orde gaat maken, voorzie ik, dat zullen de papieren zijn die benodigd zijn voor een effectieve en definitieve deportatie. De enige échte handreiking van Teeven is voor zijn ambtsgenoot in Irak, om in navolging van Leers nog wat meer smeergeld aan te bieden in ruil voor het terugnemen van de in Neederland in de weg zittende vluchtelingen. Er staat de vluchtelingen nog een lange en zware strijd te wachten die we allen niet anders dan ondersteunen kunnen, zodat die harde strijd niet alleen hén ten deel valt die geen andere keuze hebben dan die strijd te voeren. Zodat die strijd óók ‘onze’ staatssecretaris Fred de vluchtelingenjager Teeven de nodige slapeloze nachten zal bezorgen!

Joke Kaviaar 18 november 2012

EINDE ARTIKEL

[51]

WIKIPEDIAZAAK ALEXANDR DOLMATOV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Aleksandr_Dolmatov

De zaak-Dolmatov betreft (de omstandigheden rond) de zelfmoord van de Russische activist en asielzoeker Aleksandr Dolmatov (Russisch: Александр Долматов) (12 september 1976 – Rotterdam17 januari 2013) in een cel in een Nederlands detentiecentrum.

Aleksandr Dolmatov was ingenieur en werkzaam in een bedrijf dat raketten bouwt. Hij was lid van de oppositiegroep Het Andere Rusland en nam deel aan acties in het kader van Strategie-31. Op 6 mei 2012 werd hij gearresteerd tijdens een demonstratie in Moskou. In juni 2012 vluchtte hij naar Nederland en vroeg asiel aan. Dolmatov beweerde in Rusland bedreigd te zijn door de geheime dienst.[1] Vanaf september durfde hij nauwelijks meer te spreken over bepaalde zaken in Rusland uit angst landverraad te plegen.[2] In december 2012 werd zijn asielaanvraag geweigerd, waartegen hij in beroep ging.[3] Op 17 januari 2013 pleegde hij zelfmoord door zichzelf op te hangen in zijn cel in een terugkeercentrum in Rotterdam.

Op 18 januari 2013 werden bij de Nederlandse consulaten in MoskouSint-Petersburg en Kiev herdenkingsbijeenkomsten voor Dolmatov gehouden.[4]

Een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie bracht aan het licht dat er door diverse organisaties in de vreemdelingenketen fouten waren gemaakt in deze zaak. Abusievelijk werd in het computersysteem INDiGO ingevoerd dat Dolmatov “verwijderbaar” (uitzetbaar uit Nederland) was. Later bleek in 300 gevallen dit vinkje abusievelijk te zijn aangevinkt. Na een eerdere zelfmoordpoging werden geen maatregelen genomen en werden verpleegkundigen onvoldoende daarover geïnformeerd waardoor deze besloten hem niet in een observatiecel te plaatsen. Volgens de Inspectie had hij niet in vreemdelingenbewaring gezet mogen worden en kreeg hij niet de juiste rechtsbijstand.[5]

Aan het eind van een Tweede Kamerdebat op 18 april, dat inclusief schorsingen van 10 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds duurde, steunden de SPGroenLinksD66, het CDA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven. De motie werd verworpen met 96 stemmen tegen en 48 voor

EINDE WIKIPEDIA BERICHT

[52]

”Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.”
RTL NIEUWSFOUT OP FOUT ROND DOOD ACTIVISTDOLMATOV12 APRIL 2013
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/2753816/fout-op-fout-rond-dood-activist-dolmatov#:~:text=Dolmatov%20was%20lid%20van%20de,ouders%20door%20de%20politie%20doorzocht.

De Nederlandse overheid heeft meerdere keren onzorgvuldig gehandeld rond de dood van de Russische activist Aleksandr Dolmatov. Staatssecretaris Teeven noemt de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de dood van Dolmatov ‘buitengewoon ernstig’.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel aangevraagd, maar zijn aanvraag was afgewezen. Hij vreesde dat hij in Rusland zou worden vervolgd. Volgens de Inspectie werd Dolmatov onterecht vastgehouden omdat zijn advocaat al beroep had aangetekend tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft dat niet goed verwerkt in het computersysteem.

In een arrestantencomplex in Dordrecht deed Dolmatov al een eerste zelfmoordpoging, maar toen werd er geen arts ingeschakeld. Ook nadat de Rus was overgebracht naar een detentiecentrum in Rotterdam schoot de medische zorg tekort. Twee verpleegkundigen hadden bij het inschatten van de zelfmoordneigingen van Dolmatov een arts erbij moeten halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt het optreden van de verpleegkundigen aan de tuchtrechter voor.

Politiek verantwoordelijk

Staatssecretaris Teeven beaamde dat hij politiek volledig verantwoordelijk is en wil zo snel mogelijk verantwoording afleggen in de Tweede Kamer over het onderzoek en over maatregelen die hij nu neemt om herhaling te voorkomen.

Hij zei dat hij diep geraakt is door de fouten die door verschillende mensen en instanties zijn gemaakt: “Het is buitengewoon tragisch wat er is gebeurd.” Nederland accepteert juridische aansprakelijkheid voor de fouten in het detentiecentrum in Rotterdam en praat daarom met de familie van Dolmatov over een schadevergoeding, aldus Teeven.

Dolmatov (35) vroeg vorig jaar in Nederland politiek asiel aan, omdat hij bang was in Rusland te worden vervolgd. Zijn asielprocedure was inmiddels afgerond. Hij was naar het detentiecentrum overgebracht, om op een nog te bepalen moment te worden uitgezet. Later werd hij dood aangetroffen in zijn cel met een afscheidsbrief.

Protest in Moskou

Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.

Naar eigen zeggen werd hij door de geheime dienst FSB bedreigd voor zijn politieke activiteiten. Dolmatov was ontwerper van raketten bij de Russische wapenfabrikant KTRV. Die fabriek leverde aan de overheid, waardoor Dolmatov mogelijk te maken kreeg met staatsgeheimen.RTLNieuws.nl

EINDE ARTIKEL RTL NIEUWS

[53]
NOSINSPECTIE: FOUTEN IN ZAAK DOLMATOV12 APRIL 2013
https://nos.nl/artikel/494984-inspectie-fouten-in-zaak-dolmatov

In de zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld. Dat zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie in een zeer kritisch rapport. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens Dolmatov liep hij in Rusland gevaar, omdat hij activist was voor een oppositiegroep

Passieve houding

De Inspectie concludeert nu dat verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig hebben gehandeld. Dat geldt ook voor mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand en medische zorg die Dolmatov kreeg.

In het rapport staat dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld. Informatie over Dolmatov die de vreemdelingenpolitie op papier had gezet was op verschillende plekken feitelijk onjuist. Ook had zijn advocaat, Marq Wijngaarden, op tijd beroep aangetekend tegen de afwijzing van de asielaanvraag.

Verder concludeert de inspectie dat de piketadvocaat en de politie bij het insluiten van Dolmatov een opvallend passieve houding hadden. Volgens het rapport zijn de belangen van de asielzoeker uit het oog verloren.

Tuchtrechter

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat de behandeling van Dolmatov in het detentiecentrum Rotterdam niet heeft voldaan aan de eisen voor verantwoorde zorg. Zo hadden twee verpleegkundigen een arts moeten inschakelen om de zelfmoordneigingen van Dolmatov in te schatten. De tuchtrechter zal zich hier over uitspreken.

De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen van de Nederlandse overheid tot een andere afloop had geleid. Volgens het onderzoek is de onzorgvuldigheid niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan systemen, procedures en formulieren. Die bevatten in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms onjuiste informatie, zeggen de onderzoekers.

Medewerkers van de Inspectie hebben de moeder van Dolmatov vanmiddag geïnformeerd over de conclusies van het rapport.

EINDE ARTIKEL NOS

[54]

” In samenhang bezien komt de Inspectie VenJ tot het oordeel dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Dit geldt ook voor hen die betrokken zijn bij de aan Dolmatov na zijn inbewaringstelling geboden juridische bijstand en medische zorg. De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen door de Nederlandse overheid uiteindelijk tot een andere afloop had geleid. Wel stelt zij vast dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld, dat er ten aanzien van de verleende rechtsbijstand niet conform wet- en regelgeving is gehandeld en dat de verstrekte medische zorg tekort is geschoten. Het onzorgvuldig handelen van de Nederlandse overheid is niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan de afhankelijkheid van – en het vertrouwen in – de systemen, procedures en formulieren die die functionarissen bij hun besluiten in die keten ondersteunen.Het is de Inspectie gebleken dat de systemen, procedures en formulieren in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms zelfs onjuiste informatie bevatten en dat ze onderling onvoldoende accuraat en actueel op elkaar aansluiten. Het is zorgelijk te signaleren dat deze systeemomissies voor een belangrijk deel bekend zijn bij de betrokken ketenpartners.”

INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIEHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Het+overlijden+van+Alexander+Dolmatov%20(2).pdf
GEDOWNLOADED VAN
INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEIDHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2013/04/12/het-overlijden-van-alexander-dolmatov

Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie van het onderzoek naar het overlijden van Alexander Dolmatov. Deze Russische staatsburger overleed op 17 januari 2013 in zijn cel in het Detentiecentrum Rotterdam. Hij verbleef daar in verband met zijn voorgenomen uitzetting naar Rusland.Download ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’PDF document | 110 pagina’s | 460 kBRapport | 12-04-2013

EINDE TEKST

Reacties uitgeschakeld voor Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 48 en 49/Asielbewindslieden

[48]

OMROEP WESTGEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN EENTENTJE TE ZITTEN20 NOVEMBER 2012
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2015454/geen-verblijfsvergunning-door-lang-in-tentje-te-zitten

DEN HAAG – Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.Hij reageerde daarmee op een petitie van het Tentenkamp Recht op Bestaan! die in de Kamer is aangeboden. Daarin wordt gevraagd om een menswaardige oplossing voor de vluchtelingen. Teeven is niet van plan om nog een keer naar hun situatie te kijken. Dat zou volgens hem oneerlijk zijn tegenover andere vluchtelingen die gewoon vertrekken als ze alle procedures hebben doorlopen. De Kamer praat morgen over het tentenkamp.
EINDE BERICHT OMROEP WEST
”Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.”

JOOP.NLTEEVEN: ASIELZOEKERS, DIE ZICHZELF AANGEVEN, KRIJGEN ONDERDAK
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/teeven-asielzoekers-die-zichzelf-aangeven-krijgen-onderdak

Update: ‘Aanbod voor asielzoeker onacceptabel’ … Staatssecretaris Justitie geeft uitgeprocedeerde asielzoekers deadline: vrijdag om 16.00

Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.

Update
Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag verblijven, zullen niet ingaan op het aanbod van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid, meldt onder andere Trouw vrijdagmiddag. Dat verwacht Jo van der Spek, die het met zijn organisatie Migrants2Migrants opneemt voor de asielzoekers in Amsterdam Osdorp.

Volgens Van der Spek vinden de asielzoekers drie zaken belangrijk. “Ze willen samen zijn, zich veilig voelen en zichtbaar zijn”, zo legt hij uit.

Nu worden ze een maandje op een azc neergezet en is er geen uitzicht op een humane oplossing. En daar gaat het om. Het aanbod is ook een beetje ongepast. Zo’n voorstel moet met een hoop mensen worden besproken, terwijl de deadline al op 16.00 uur ligt.” 

Eerder
Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld, aldus de Volkskrant.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ sinds september ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers in een kampement. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de vluchtelingen laten weten dat ze hun demonstratie moeten beëindigen, maar zij hebben aan dit verzoek nog geen gehoor gegeven. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

In Nederland zijn veel asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land, schrijft de Volkskrant. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze mensen die tussen wal en schip vallen. De opvang is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze meewerken aan de terugkeer naar hun vaderland. Van der Laan wil een “lichter criterium” waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.

EINDE BERICHT JOOP.NL

NU.NL”HANDREIKING” TEEVEN AAN ASIELZOEKERS TENTENKAMP15 NOVEMBER 2012
https://www.nu.nl/politiek/2959601/handreiking-teeven-asielzoekers-tentenkamp.html

DEN HAAG – Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. 

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld.

Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rondom de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ de ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers sinds september.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft onlangs aangegeven dat de vluchtelingen hun demonstratie moeten beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

Op straat

In ons land zijn grote aantallen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze asielzoekers die tussen wal en schip vallen. De opvang voor deze groep is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun vaderland.

Van der Laan zei toen een ”lichter criterium” te willen waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.Door: ANP

EINDE BERICHT NU.NL
[49]

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER TEEVENJOKE KAVIAAR11 FEBRUARI 2014
https://jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

9 januari 2014: Al uren stonden vluchtelingen en sympathisanten van We Are Here voor de Rode Hoed in Amsterdam te demonstreren. Binnen zat Fred de vluchtelingenjager Teeven zijn beleid te verkopen aan luisteraars die er bijna tien euro voor hadden betaald om live naar dit orakel te mogen luisteren.

Het was tekenend voor de situatie die het beleid van Teeven en zijn voorgangers heeft doen ontstaan: Teeven zat er binnen warmpjes bij met zijn gorilla’s in pak met oortje, met al die keurige mensen die aandachtig luisterden en de vluchtelingenjager netjes lieten uitspreken, wat hij ook zei. Slechts een enkeling waagde het om er keer op keer doorheen te roepen, maar bleef daarin de enige in een zaal vol zogenaamd kritische mensen. De demonstrerende vluchtelingen stonden buiten: in kou en regen. Hun geluid drong daarbinnen niet door, hun stemmen waren er niet verstaanbaar. Feitelijk bestonden zij daarbinnen andermaal niet, al ging het wel over hen, maar dan alleen in termen van getallen en wetten, van detentie en deportatie, van ’terugkeer’ en ’terugkeer’ en ’terugkeer’…


Ze moeten Teeven al ruime tijd vantevoren naar binnen hebben geloodst. Op de brug stond al zijn zwarte wagen met chauffeur te wachten toen de demonstratie aankwam. Politie stond klaar om bij de minste dreiging in te kunnen grijpen. Een wrede schijnbaar democratische status quo daar op de Keizersgracht, de spandoeken en leuzen die werden toegestaan, het publiek, komend voor het ‘debat’ met Teeven, dat er langsliep om naar binnen te gaan. Het kan allemaal naast elkaar bestaan, zolang er maar niets fundamenteel verandert, zolang Teeven maar zijn zin krijgt, zijn ‘zoet’, de strafbaarstelling van de ‘illegaliteit’, na het ‘zuur’ dat hij heeft moeten slikken, het magere kinderpardon dat nog menig kind in cel en hel doet terechtkomen, die fooi, die aalmoes, dat doekje voor het bloeden.

Wat bezielt al die mensen om zo aan de lippen van Fred Teeven te hangen? Om zich zo te laten bespelen? Is het een soort van fascinatie om zo’n slechterik eens van dichtbij te kunnen bekijken? Het lijkt wel een soort dagje uit, net zoiets als naar een concert gaan. Dan wil je wel het meeste uit je geld halen en daarom moeten mensen die protesteren hun bek houden, want anders kunnen we niet verstaan wat meneer de staatssecretaris zegt. En dus zijn mensen die protesteren gek, extreem, ongewenst. Het stoort het theater, zoals iemand die tijdens een conference te luidt hoest. Alleen is dit geen caberet, geen toneelspel, het is ernst. Het gaat over overleven en sterven, het gaat over honger en angst, het gaat over vluchten en opgesloten worden, over zelfbeschikking, over vrijheid, over leven. Alleen komen die woorden in het debat niet voor, want die woorden zijn te echt, die zijn niet verguld genoeg.

De strijd van de vluchtelingen mocht vooral niet voelbaar zijn in de Rode Hoed. Het debat moest wel beleefd blijven en emotie was niet toegestaan. Niks geen harde woorden, we houden het beschaafd en geven de vertegenwoordiger van een misdadig apartheidssysteem alle ruimte om zijn praatjes te verkopen. Nee, dan kon je maar beter buiten zijn, in de regen en wind. Daar, op straat, was het veel beter toeven met de demonstrerende vluchtelingen dan binnen, bij de tiran Teeven en zijn publiek. Buiten, dáár was de menselijkheid. Binnen, daar was de huichelarij, de leugen, de mooipraterij. En zo verstreek op deze kille zondagmiddag de tijd: binnen met de allesoverheersende braafheid en lafheid van de Volkskrant arrogantie, buiten in daadwerkelijke solidariteit en saamhorigheid.

En toen kwam het einde. Het moment waarop de man die zoveel mensen het leven onmogelijk maakt, naar buiten zou moeten komen. Neemt hij de achteruitgang of komt hij er aan de voorkant uit? We wisten dat het moment daar was, omdat de politie ineens twee bussen voor de ingang zette, met de wagen met chauffeur ertussen. De gorilla’s van Teeven kwamen buiten, voegden zich bij de waakhonden in uniform en het duwen begon. Wegwezen! Opzij! Sommige demonstranten kwamen bijna ten val. We zagen de chauffeur uitstappen en bij het portier klaarstaan.

Op het moment dat tenslotte die kale kop uit de ingang tevoorschijn kwam en werd herkend, riepen we nog harder “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” en “Bloed aan je handen!”
Net voor het instappen keek Teeven even om en stak kort, met de glimlach van een overwinnaar, zijn hand op. Het was het gebaar van de onaantastbare. Een minzaam, nonchalant en ongeïnteresseerd gebaar van een dictator naar het volk. Zo’n ‘wie doet me wat’ en ‘jullie kunnen de pot op’- gebaar, om vervolgens snel in te stappen, zonder om te kijken. Het was het gebaar waarmee Fred de vluchtelingenjager Teeven de vluchtelingen groette, als om nog even één keer naar ze te wuiven terwijl ze geboeid en gekneveld het vliegtuig worden ingedragen.

Om slechts een paar meter verwijderd te zijn van iemand die je het liefst in zijn gezicht zou willen spugen, of een klap voor zijn bek zou willen geven, uit woede, uit onmacht, of om hem iets te laten voelen van wat hij andere mensen aandoet… Een paar meter slechts, maar een onoverbrugbare afstand door de bescherming van iemand die geen bescherming verdient, nee, eerder een schandpaal, pek en veren! Een paar meter slechts, tussen de beschermde staatssecretaris en de onbeschermde vluchtelingen. Een paar meter slechts, maar wel een afstand die tot de tanden gewapend is, die een grens vormt tussen legale vernietiging en illegaal bestaan.
Om slechts een paar meter van zo’n staatsmoordenaar verwijderd te zijn en te weten dat de minste vinger die je naar hem uitsteekt als excuus zal worden gebruikt om je een kogel door je kop te jagen, dat is om woest van te worden. Het is de woede over de systematische uithonger- en uitrookpolitiek, waarvoor die man, die op die paar meter afstand van je af in een auto stapt, persoonlijk verantwoordelijk is. Het is de woede over dat apartheidsbeleid waarover we vooral maar netjes moeten blijven debatteren en polderen, terwijl de deportaties ongehinderd doorgaan. Laat de misdadiger Teeven en zijn medeplichtigen die woede maar eens voelen, zoals mensen zonder papieren die illegaal verklaard zijn elke dag de angst voelen om over straat te lopen. Wat valt er te debatteren? Er valt niets te bespreken. Er is niets meer te vragen. Er is alleen nog iets te doen.

Joke Kaviaar, 11 februari 2014

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 48 en 49/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers