Maandelijks archief: januari 2023

[Bericht van Extinction Rebellion]/Eisen

EXTINCTION REBELLION/ONZE EISEN

https://extinctionrebellion.nl/eisen/

Wij eisen het volgende van de Nederlandse overheid:

1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak de bevolking bewust van de noodzaak tot ingrijpende veranderingen.

Wereldwijd worden we geconfronteerd met een ongekende noodsituatie die we zelf hebben veroorzaakt. Door menselijk handelen is de atmosfeer nu al met 1,2°C opgewarmd en is een zesde massale uitstervingsgolf in gang gezet. Daarmee loopt het voortbestaan van een miljoen plant- en diersoorten acuut gevaar. Zeespiegelstijgingbosbrandenhittegolvenextreme stormen en droogtes bedreigen leefgemeenschappen over de hele wereld en raken de gezondheid, de voedselvoorziening en de drinkwatertoegang van miljoenen mensen. Het risico dat we te maken krijgen met onomkeerbare kettingreacties (‘tipping points’) in de achteruitgang van ons klimaatsysteem en wereldwijde ecosystemen, wordt met de dag groter. De huidige doelstellingen en overheidsmaatregelen om onze CO2-uitstoot te reduceren, schieten ernstig tekort. Daardoor stevenen we inmiddels af op een catastrofale opwarming van ten minste 3°C. Al decennialang waarschuwen klimaatwetenschappers en milieu-activisten voor het opwarmen van de aarde en de achteruitgang van ecosystemen, en al decennialang zeggen politici dat het goed komt. In plaats van burgers en bedrijven aan te zetten tot actie, blijft het bij positieve voornemens en mooie beloftes. Zo is de illusie in stand gehouden dat onze veiligheid niet in het geding is en dat we nog alle tijd hebben om deze situatie aan te pakken. Maar alleen als we de ernst van de crisis in volle omvang onder ogen zien en daden bij woorden gaan voegen, is de grootschalige transitie die nodig is om een ramp te voorkomen, nog mogelijk.

Het is de grondwettelijke plicht van de overheid om zorg te dragen voor haar burgers en het milieu. Daar hoort de verantwoordelijkheid bij om eerlijk te zijn over de crisis die ons bedreigt. De regering moet erkennen dat we wat betreft klimaat en biodiversiteit in een noodsituatie zitten, en de bevolking onomwonden voorlichten over de noodzaak tot snelle en ingrijpende verandering. Daarbij dient de overheid duidelijk te maken dat het om een existentiële bedreiging gaat die de hoogste prioriteit moet hebben, en dat dit fundamentele economische en maatschappelijke veranderingen vereist.

2. DOE WAT NODIG IS om het verlies van biodiversiteit te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Zorg dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt.

De klimaatcrisis leidt nu al tot de verwoesting van natuur en leefgemeenschappen, en dit zal met elke tiende graad opwarming alleen maar erger worden. Ondertussen worden de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn, door menselijk toedoen vernietigd. Een langzame, geleidelijke transitie is na tientallen jaren getreuzel en het uitblijven van concrete maatregelen niet meer mogelijk. We hebben een plicht tegenover toekomstige generaties en leefgemeenschappen wereldwijd om vermijdbaar lijden te voorkomen. Daarom dient de overheid onmiddellijk bindende doelen te stellen om vóór 2025 de uitstoot van broeikasgassen af te bouwen en de teloorgang van de natuur een halt toe te roepen. De Nederlandse overheid reageert namelijk verre van adequaat op deze crisis. Keer op keer slaagt ze er niet in om onze CO2 uitstoot in significante mate terug te dringen en om de reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen te halen. Om deze crisissituatie het hoofd te bieden, is ongekend snelle en ingrijpende verandering nodig in alle facetten van onze maatschappij en economie. Hoewel het een enorme uitdaging is om de uitstoot van CO2 per 2025 tot netto nul terug te brengen, moeten we ons richten op wat absoluut noodzakelijk is om de veiligheid van Nederlandse burgers en leefgemeenschappen over de hele wereld te waarborgen. De atmosfeer doet geen concessies, en dat zouden wij evenmin moeten doen.

Bij de transitie naar een uitstootvrije economie moet rekening worden gehouden met de belangen van de meest kwetsbare groepen, zowel in Nederland als wereldwijd. De klimaatcrisis heeft disproportioneel grote gevolgen voor arme en gemarginaliseerde gemeenschappen. Als gevolg van de verantwoordelijkheid van Nederland voor het uitstoten van broeikasgassen en het veroorzaken van milieuschade – zowel in historisch als in huidig perspectief – alsmede de welvaart en technologische mogelijkheden waarover we beschikken, dient Nederland een voortrekkersrol in de transitie te spelen. Daarin dient rechtvaardigheid centraal te staan.

3. LAAT BURGERS MEEBESLISSEN over een rechtvaardige transitie door een Burgerberaad op te richten dat een voortrekkersrol in de besluitvorming speelt.

Op onze burgerberaadwebsite kan je alles over onze derde eis vinden. Samen met onze coalitiepartners zetten we ons in voor een ambitieus burgerberaad, hierover kan je meer vinden op de coalitiewebsite.

Met een toepasselijk mandaat van het parlement dient via loting een representatieve groep burgers te worden samengesteld. Dit Burgerberaad zal zich buigen over het gewenste beleid om de genoemde doelstellingen voor 2025 op rechtvaardige wijze te realiseren. De deelnemers worden door toepasselijke experts en relevante belanghebbenden op betrouwbare, evenwichtige wijze geïnformeerd en zullen in alle openheid en onder deskundige begeleiding in kleinere groepen delibereren om uiteindelijk tot een beslissing over concrete beleidsvoorstellen te komen. Het probleem is te veelomvattend en complex gebleken om over te laten aan een overheid die al tientallen jaren nalaat om in actie te komen. Als gevolg van de lobbykracht van grote bedrijven en de afhankelijkheid van positieve media-aandacht zijn zowel parlement als opeenvolgende kabinetten niet in staat gebleken om een snelle en rechtvaardige transitie in gang te zetten.

Een Burgerberaad kan deze impasse doorbreken. Het stelt burgers in staat om het voortouw in de transitie te nemen en geeft politici de mogelijkheid om ingrijpende en verregaande maatregelen te treffen zonder vrees voor een politieke afstraffing bij de eerstvolgende verkiezingen. Een Burgerberaad geeft een stem aan groepen die anders worden buitengesloten van politieke besluitvorming en garandeert dat de lasten eerlijk en op rechtvaardige wijze worden gedeeld. Op basis van uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding kunnen deelnemers aan het Burgerberaad weloverwogen tot beslissingen in het algemeen belang komen.

Burgerberaden zijn niets nieuws. Het is een door en door democratisch middel dat al eerder met succes is toegepast in onder meer België, Canada, Ierland, India en Polen om ambitieuze doelen en vooruitstrevend beleid te realiseren. Het past bij uitstek binnen de van oudsher participatieve politieke cultuur van Nederland.

Verdere bronnen over burgerberaden

Artikelen

Podcasts

Boeken

Webpagina’s en organisaties

Reacties uitgeschakeld voor [Bericht van Extinction Rebellion]/Eisen

Opgeslagen onder Divers

[Bericht KNMI]/Wat als de aarde meer dan 2 graden opwarmt?

BERICHT KNMI

WAT ALS DE AARDE MEER DAN 2 GRADEN OPWARMT?

28 JUNI 2022

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/wat-als-de-aarde-meer-dan-2-graden-opwarmt

Er zijn klimaatwetenschappers die niet meer geloven dat we de wereldwijde opwarming nog tot 2 graden weten te beperken. Dat blijkt uit een kleine enquête van Nieuwsuur onder 24 vooraanstaande Nederlandse klimaatwetenschappers. Mijn dochter las dit en vroeg me wat dat betekende. Wat gebeurt er als het nog warmer wordt?

Nederlandse klimaat verandert geleidelijk mee met de wereldwijde opwarming 

Als het warmer wordt, gaat het niet meteen helemaal mis. Maar de veranderingen die we nu al zien – zeespiegelstijging, extremere buien, grotere kans op hitte en droogte in de zomer- treden dan sterker op. In het algemeen gaat dat geleidelijk. Bijvoorbeeld voor elke graad temperatuurstijging neemt de sterkte van buien met ergens tussen de 2 tot 14 procent toe, zeg 10 procent. Dus bij 2 graden 20 procent toename, bij 3 graden 30 procent. 

De aarde is nu gemiddeld 1,2 graden warmer dan in de periode 1850-1900. Per graad wereldwijde opwarming is de gemiddelde temperatuur in De Bilt met 1,9 graden toegenomen en de warmste dag van het jaar met 3,3 graden. Zo verandert het klimaat in Nederland mee met de wereldwijde opwarming. Het KNMI houdt er in zijn klimaatscenario’s voor Nederland al rekening mee dat het niet lukt om de opwarming tot 2 graden te beperken en laat zien wat dan mogelijk de gevolgen zijn voor ons klimaat (zie figuur). 

Tabel met een selectie van kerncijfers voor het Nederlandse klimaat rond 2085 voor de 4 KNMI klimaatscenario's.

Selectie van klimaat kerncijfers voor het klimaat in Nederland rond 2085 volgens de KNMI’14 scenario’s. Deze scenario’s gaan ervanuit dat de aarde dan mogelijk tussen de 2,2 graden en 4,2 graden is opgewarmd ten opzichte van 1850-1900.

Hoe groter de opwarming, hoe meer we ons moeten aanpassen  

Hoe we leven en ons land inrichten, is van generatie op generatie afgestemd op het klimaat. Als het klimaat verandert, kunnen we niet op dezelfde manier doorgaan en moeten we ons aanpassen. Hoe meer het klimaat verandert, hoe meer we ons moeten aanpassen. Dat geldt voor mensen wereldwijd. Omdat klimaatverandering geleidelijk gaat, komen de aanpassingen vooral op het bordje van de volgende generaties. Voor Nederland geldt dat we ons moeten aanpassen aan de stijgende zeespiegel, extremere buien, vaker hitte en droogte en laag water in de rivieren in de zomer, vaker hoogwater in de rivieren in de winter. Maar ook krijgen we mogelijk te maken met een grotere stroom aan vluchtelingen die op de plek waar ze wonen niet meer in hun onderhoud kunnen voorzien door klimaatverandering. 

Hoe groter de opwarming, hoe groter de kans op onomkeerbare, plotselinge veranderingen 

Ons klimaatsysteem kent zogeheten kantelpunten. Warmt de aarde te veel op, dan kunnen er plotselinge veranderingen optreden die niet omkeerbaar zijn. Bijvoorbeeld, als de menging van oppervlaktewater met water op grote diepte stopt in de Noord-Atlantische oceaan veranderen wereldwijd oceaanstromingen. De diepe menging komt niet vanzelf terug door de hoeveelheid CO2 weer te laten dalen. Ook als vegetatie verdwijnt door verwoestijning komt deze niet altijd vanzelf weer terug. Hetzelfde geldt voor de grootte van de ijskappen op Groenland en Antarctica. En ook voor ecologische evenwichten in voedselketens in zee en op land. Wanneer precies deze kantelpunten optreden is niet bekend. Daarom ook dringen wetenschappers erop aan de opwarming zoveel mogelijk te beperken. 

KNMI-klimaatbericht door Frank Selten 

Reacties uitgeschakeld voor [Bericht KNMI]/Wat als de aarde meer dan 2 graden opwarmt?

Opgeslagen onder Divers

[Bericht van Milieudefensie]/1.5 graad of twee graden opwarming: Wat maakt het nou uit?

MILIEUDEFENSIE

: 1.5 GRAAD OF TWEE GRADEN OPWARMING:

WAT MAAKT HET NOU UIT?

https://milieudefensie.nl/actueel/1-5-graad-of-2-graden-opwarming-wat-maakt-het-nou-uit?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXfwypkhU-tqzciZGllEhk_tqpG3Hl9ViDCPyR9urscNWaKw64O5y6HxoCtnQQAvD_BwE

Het lijkt een klein verschil, een halve graad. Maar het verschil tussen een wereldwijde opwarming van 1,5 graad en 2 graden is enorm. Het bepaalt hoe goed wij op aarde kunnen leven. Lees hier wat de gevolgen zijn.

Klimaatakkoord van Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs en tijdens de klimaattop in Glasgow hebben bijna alle landen van de wereld met elkaar afgesproken om de klimaatopwarming onder de 2 graden te houden. Het streven is 1,5 graad, want uit onderzoek blijkt dat 2 graden rampzalige gevolgen heeft voor mens, dier en natuur.

Kantelpunt na 1,5 graad opwarming

Het verschil tussen 1,5 graad en 2 graden is vooral de onomkeerbaarheid. Bij 2 graden bereiken we een kantelpunt: er worden processen in gang gezet die het onmogelijk maken om de opwarming van de aarde ooit nog terug te draaien. Het ijs rond de Noordpool zal compleet smelten, koraalriffen verbleken en ecosystemen zijn voor altijd verwoest.

Lees hier wat de gevolgen van klimaatopwarming zijn voor Nederland.

Het leven van mens, dier en natuur staat op het spel

Als de wereldwijde temperatuur meer dan 1,5 graad stijgt, wordt het leven op aarde heel onaangenaam.  We merken het nu al met de overstromingen in Limburg afgelopen zomer. Of met de extreme hitte in de zomers daarvoor. De eerste 2 dagen gaat iedereen ‘lekker naar het strand‘, maar daarna wordt het al snel vervelend. Eerst slapeloze nachten en verdroogde parken. Daarna ook drinkwaterschaarste, voedseltekorten en hogere sterftecijfers.

De gevolgen zijn voor armere landen nog veel erger dan voor rijkere landen. Terwijl vooral de rijke landen het probleem veroorzaken, door hun enorme CO2-uitstoot. Klimaatverandering is dus niet alleen gevaarlijk, maar ook heel oneerlijk.

Voorbeelden van het verschil

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van het verschil tussen een opwarming van 1,5 graad en 2 graden. Wat opvalt is dat de gevolgen bij 1,5 graad al extreem verontrustend zijn. Bij 2 graden zijn de gevolgen nog veel extremer. Zo betekent 50 cm zeespiegelstijging (bij 2 graden opwarming) in plaats van 40 cm (bij 1,5 graad), dat 10 miljoen mensen hun huis verliezen.

Tabel 1,5 graad (1).png

Landen en bedrijven doen niet genoeg

De huidige klimaatplannen van landen voor 2030 leiden tot een wereldwijde temperatuurstijging van ongeveer 2,4 graden in 2100. Er gebeurt dus nog veel te weinig. En de tijd dringt. Want de gevolgen van klimaatverandering zijn niet meer alleen voor volgende generaties. Op veel plekken maakt de klimaatcrisis nu al slachtoffers, zoals in Zuidoost-Azië en Afrika. De klimaatcrisis is hier en nu.

Het is nog mogelijk!

Dit is geen vrolijk verhaal. We zitten met een groot probleem en we doen nog veel te weinig om het op te lossen. Maar het kán wel! Bijvoorbeeld door een klimaatplicht in te stellen voor grote vervuilende bedrijven. Ondersteun onze oproep aan de politiek. 

Reacties uitgeschakeld voor [Bericht van Milieudefensie]/1.5 graad of twee graden opwarming: Wat maakt het nou uit?

Opgeslagen onder Divers

[Volkskrant artikel]/Zes klimaatactivisten Extinction Rebellion weer vrijgelaten

Demonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.
 Beeld Arie KievitDemonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.

VOLKSKRANTZES KLIMAATACTIVISTEN EXTINCTIONREBELLION WEER VRIJGELATEN26 JANUARI 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-klimaatactivisten-extinction-rebellion-na-verhoor-weer-vrijgelaten~b96f26d6/

Het gaat om drie mannen en drie vrouwen. Bij een zevende verdachte, acteur Sieger Sloot, stonden donderdagochtend ook twee agenten op de stoep, maar hij bleek niet thuis. ‘Mijn vrouw vertelde de politie dat ik op een familietripje ben en dat werd door mijn 7-jarig dochtertje bevestigd, maar ze wilden toch in onze woning kijken’, vertelt Sloot telefonisch. De agenten stelden vervolgens vast dat de acteur inderdaad niet thuis was. Hij heeft aangekondigd zich vrijdag bij de politie te komen melden.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan opruiing omdat ze hebben opgeroepen tot een strafbaar feit, namelijk het deelnemen aan een ‘gevaarlijke en ontwrichtende blokkade van de Utrechtsebaan in Den Haag’. Na verhoor zijn ze vrijgelaten, maar ze mogen de komende negentig dagen niet op de A12 komen.

Vorige week werd klimaatactivist Lucas Winnips ook al opgepakt voor opruiing. Hij kreeg van het OM een gedragsaanwijzing en mag zich niet begeven bij de oprit van de A12. Vrijdag voert Winnips een kort geding om die aanwijzing ongedaan te maken.

Geen demonstratie aangemeld

Volgens advocaat Willem Jebbink, die opkomt voor Extinction Rebellion, maakt justitie met het ‘buitensporige’ optreden in deze kwestie inbreuk op het demonstratierecht. ‘In plaats van gewone burgers te arresteren, zou de politie zich moeten inspannen om zaterdag te waarborgen dat deze demonstratie veilig kan verlopen.’

Volgens de advocaat hebben de verdachten opgeroepen om naar de A12 te komen om te demonstreren en is een wegblokkade niet het primaire doel. ‘Ik zou zeggen: googel even’, laat een OM-woordvoerder daarop weten. Op de oproepen die Extinction Rebellion verspreidt, staat in grote roze letters ‘Blokkade A12’. Het woord ‘demonstratie’ komt er niet op voor.

Volgens de gemeente Den Haag heeft Extinction Rebellion geen demonstratie aangemeld voor zaterdag. Burgemeester Jan van Zanen in Den Haag zei eerder in de gemeenteraad zich zorgen te maken. ‘Stel je voor dat iemand het niet ziet en iemand anders doodrijdt. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben.’ Volgens de gemeente houdt Extinction Rebellion zich onbereikbaar voor overleg over de veiligheid.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder (Vrije Universiteit) denkt mede daarom dat het ingrijpen van justitie in deze zaak geoorloofd is. ‘Het recht om te demonstreren betekent niet automatisch dat je het recht hebt om een weg te blokkeren. De Wet Openbare Manifestaties is daar duidelijk over. Het is aan de burgemeester om te beoordelen in hoeverre een aangemelde demonstratie opweegt tegen de bescherming van de gezondheid, het verkeersbelang en het voorkomen van wanordelijkheden. Maar als je geen demonstratie aanmeldt en wel oproept om een weg te blokkeren, dan kun je je moeilijk beroepen op het demonstratierecht.’

Overkill

Dat de klimaatactivisten ’s ochtends vroeg thuis werden gearresteerd wegens het verspreiden van een poster, noemt Schilder ‘overkill’. ‘Dat is wel een heel zwaar middel. Dan lijkt het toch of het OM even een gebaar wil maken.’

Burgemeesters worstelen volgens Schilder al langer met inwoners die online opruien, zoals bij de avondklokrellen in de coronaperiode. Zondag berichtte Nieuwsuur over burgemeesters die experimenteren met het zogenoemde ‘online uitingsverbod’, waarbij ze inwoners die opruiende teksten verspreiden een dwangsom opleggen. Daar is vanuit juridische hoek nogal wat kritiek op. Schilder: ‘Het lijkt of justitie met deze arrestaties wil laten zien: vanuit het strafrecht kunnen we ook heus wel wat.’

Advocaat Jebbink vindt de arrestaties thuis ‘onbegrijpelijk’, vooral omdat hij de officier van justitie begin deze week liet weten dat de klimaatactivisten bereid zijn om vrijwillig naar het politiebureau te komen. Maar het OM zegt niet te weten namens wie Jebbink precies spreekt en stelt bij een geplande aanhouding niet ‘als een soort kwartetspel’ te kunnen gaan raden wie hij in zijn clientèle heeft.

Twee maten

De arrestaties donderdag geven extra munitie aan kritiek die al langer klinkt: justitie zou strenger optreden tegen klimaatactivisten dan tegen boeren. Hoewel het OM toegeeft dat tractoren ‘een uitdaging’ zijn voor de strafrechtelijke handhaving, ontkent justitie dat er met twee maten wordt gemeten. ‘Ook achter de boeren gaan wij aan’, zegt een OM-woordvoerder. ‘Rond de boerenprotesten zijn nu 52 verdachten in beeld, van wie er inmiddels 36 voor de rechter zijn gebracht.’

Intussen lijkt de maatschappelijke verontwaardiging over de arrestaties de actie van zaterdag alleen maar te versterken. Directeuren van negen maatschappelijke organisaties, waaronder Greenpeace, FNV en Oxfam Novib, komen zaterdag ook naar de A12. ‘Deze intimidatie keuren wij af’, zegt Michiel Servaes van Oxfam Novib. ‘Daarom willen wij met onze aanwezigheid duidelijk maken: het recht op protest is een groot goed en essentieel voor een gezonde democratie.’

Reacties uitgeschakeld voor [Volkskrant artikel]/Zes klimaatactivisten Extinction Rebellion weer vrijgelaten

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Het Theater van de repressie: een zaterdagmiddag in Den Haag

HET THEATER VAN DE REPRESSIE: EEN ZATERDAGMIDDAG IN DEN HAAG

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 29 januari 2023 door egel

zondag 29 januari 2023

Het Theater van de Repressie had vanmiddag een lange voorstelling in Den Haag. Een imposante politiemacht trok er de hele middag voor uit om honderden blokkerende klimaatactivisten van de in Den Haag weg te krijgen. Horden agenten, in tweetallen, viertallen, vijftallen, soms geposteerd in linies, sjorden en sleepten en sjouwden de blokkeerders weg. Vele honderden anderen stonden op de straten parallel langs de A123, en op de overgangen boven die weg, kijkend, juichend, roepend, klappend, aanmoedigend. Onder die support-demonstranten was ik. Met minder dan een verslagje van mijn ervaringen komen jullie, lieve mensen die dit lezen, niet weg. Maar ook wat observaties, vooraf en verweven in het verhaal. Het is best een lang stuk. Je moet er maar net zin in hebben.

Ik was aanvankelijk helemaal niet meteen van plan om naar de A12-blokkade te gaan die Extinction Rebellion (XR) voor 28 januari 2023 had aangekondigd. Ik blokkeer met overtuiging. Maar ik heb een grote voorkeur voor het blokkeren dan doelwitten die daadwerkelijk het klimaatprobleem belichamen. Een trein gevuld met hoogst klimaatvijandige steenkool bijvoorbeeld. Directe actie, om datgene wat de schade toebrengt, te frustreren, dwars te zitten, maximaal te vertragen en zo mogelijk helemaal stop te zetten. Een kolentrein die uren later vertrekt vanwege blokkade, is een bedrijf dat niet tijdig kan leveren, is mogelijk ontevreden klanten, financiële schade en ga zo maar door. En aangezien het om rendement gaat, om winst, is financiële schade toebrengen een geschikt drukmiddel om het transport van steenkool tegen te werken. Vandaar mijn deelname aan de campagne Kolen met Kolen, bij herhaling en komende zaterdag opnieuw.(1)

De blokkade van vandaag was anders van karakter. Geen concreet klimaatvijandig doelwit dat rechtstreeks wordt stilgelegd. Wel de symboliek van de Tweede Kamer (tijdelijke vergaderplek) aan de ene kant van de weg, en het minister van Economische zaken – en klimaat! – aan de andere kant. Maar wat daadwerkelijk geblokkeerd werd, was helaas niet dat ministerie of zo, maar de tussengelegen verkeersader. De blokkade blokkeert niet de daadwerkelijke vijand, maar willekeurige automobilisten met wie we niet perse een conflict hebben. De redenering achter zo’n soort blokkade is: van de ontwrichting van het openbare leven gaat een klimaatnoodsignaal uit. En de bereidheid van blokkeerders om zich te laten arresteren communiceert het gevoel van klimaaturgentie dat mensen – terecht! – voelen. Ik vind het uitstekend allemaal, ik sta aan de kant van XR en de blokkeerders, ook al vind ik deze keus niet ideaal. Maar ik geef zelf aan concrete directe actie de voorkeur boven symbolische burgerlijke ongehoorzaamheid van de A12-blokkade. De eis ervan was natuurlijk op zich prima: stopzetting van subsidies, belastingvoordelen et cetera, aan energie op basis van fossiele brandstof.

Tegelijk: dit beloofde groot te worden. En het gezag vond het vooruitzicht helemaal niks. Het gezag in de gordijnen jagen en in het defensief duwen, als voorschot om de omverwerping ervan, is cool. En het gevoel van klimaaturgentie achter de blokkade deel ik. Kameraden van me waren van plan om te gaan. Deel zijn van een disruptief gebeuren, ook al om het eens van binnenuit mee te maken zodat mijn mening erover steviger onderbouwd zou zijn, trok ook. Zou ik niet toch…? Maar ja, net uit iets van een slepende burn-out aan het komen, en geen zin snel weer opbranden. Dus voorzichtig aan…

Toen hielden agenten in burger Lucas Winnips, XR_activist aan, omdat die tot de blokkade had opgeroepen. Nu werd het: wacht even, ze gaan die blokkade via criminalisering ontmoedigen. Wat, ik ook precies van de blokkade denk, ik wist en weet aan welke kant ik sta tegenover de staat die klimaatactivisten criminaliseert. Het kriebelde. Maar ja, het krachten-sparen, rustig aan-verhaal was daarmee niet ongeldig…

Donderdag ging de staat echter voor verdere escalatie, met het ontvoeren van zes klimaatactivisten in en om XR, waaronder mijn kameraad Joke Kaviaar die in een artikel ook tot de blokkade had opgeroepen.(2) Ik hoorde dat in alle vroegte, en ben een lange dag in de weer geweest met alarm slaan rond die arrestaties, en met verdubbelde kracht juist nu oproepen voor de blokkade te verspreiden – precies het vergrijp waarvoor de mensen dus waren aangehouden. Als zij, dan ik ook, maar ik ben nog steeds niet als opruier gevankelijk afgevoerd. Het kriebelen nam toe, en vrijdag besloot ik: als ik mezelf het bed uit weet te wurmen ga ik zaterdag erheen. De blokkade kon niet goed meer: daarvoor werd gevraagd om je op te geven en een actietraining te doen, daar zag ik geen gelegenheid meer voor. Naar de support-demonstratie dus, het aanmoedigen van de blokkeerders. Het werd zaterdag, 28 januari 2023. Ik kreeg mezelf vrij probleemloos het bed uit, en ik ging op pad.

Leuzen en liedjes

Al bij het uitstappen in Den Haag zag ik veel mensen dezelfde kant op gaan, ik kon gewoon mee lopen. Even later stond ik in de support demo en had ik al kameraden en bekenden getroffen. Honderden mensen stonden er al, goeie levendige sfeer. Maar op de weg beneden waar we op uit keken, reed nog verkeer. De blokkade zelf was nog niet begonnen. Maar dat duurde niet lang. Ik hoorde luid geroep, ik ging probeerde te zien wat er beneden gebeurde, en ja hoor. Grote groepen demonstranten liepen zeer triomfantelijk over de rijbanen. Dat was glorieus. They did it! Groot gejuich, van support naar blokkeerders, van blokkeerders naar support. Het duurde niet lang of op de twee rijbanen zaten honderden vastbesloten en afgaand op gezichten en geluiden hoogst opgewekte blokkeerbetogers. Prachtig om te zien en horen! Aantallen? Honderden, beneden aan het blokkeren, vele honderden er om heen in de support-demonstratie.

Zingen! Leuzen roepen! Vrijwel onafgebroken. Eigenlijk de hele middag. En het werd een lange middag want dit was niet zomaar voorbij. Niet dat de politie geen pogingen deed hoor. Ik zie in mijn signal-berichtjes terug dat ik om 12.14 uur al meldde dat de politie met vorderen was begonnen: ‘Hier spreekt de politie!‘ en of mensen zich wilden verwijderen, ‘anders wordt u aangehouden’. Snel herhaald, snel nog een keer. Om 12.43 uur berichtte ik aan mensen dat de arrestaties waren begonnen. Maar ja, er zaten echt honderden en nog eens honderden mensen…

Eerst naar de leuzen en het gezing. Prachtige creaties zaten erbij, veel bekends, ook voor mijn nieuwe. Stop Met Die Subsidie!’ , op de melodie van Queen’s ‘We Will Rock You’. Die kende ik nog niet. Bekend was wel: ‘What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!’ en het liedje ‘Hey ho take me by the hand, Strong in solidarity we stand, Fight for climate justicel Fight for climate justice!’. Vaak ook: ‘Extinction! Rebellion!’ Mooi was trouwens nog ons antwoord op het ‘Hier spreekt de politie’: ‘Attentie, attentie! Er is een klimaatcrisis!’ Voor mensen die gearresteerd werden riepen we keer op keer: ‘You are not alone, you are not alone!’ En waar we agenten hardhandiger zagen worden: ‘We are peaceful. What are you?’ Bij die laatste had ik wel bedenkingen. Ik dacht: nu nog wel. Maar niet per definitie. Vreedzame actie is een optie, geen principe. Terugvechten, ook letterlijk, is legitiem en nodig. Dat was niet aan de orde hier, gezien de opzet van de actie. Maar ik maak van het afzien van hardhandige zelfverdediging geen principe.

Ik hoorde gelukkig ook een andere reactie op politionele narigheid: ‘Politie! Fascisten! Staatsterroristen!’ klonk het opeens vanuit een stuk van de blokkade. Dekselse anarchisten, vermoed ik, net als ik dus. En als dekselse anarchist ging ik dat dus mee roepen. Het sloeg bij de mensen om mij heen niet erg aan. Maar ik denk dat het zinnig is om toch keer op keer radicaler leuzen tussen de vriendelijke gematigdheid te helpen weerklinken. We hebben een scherpere houding jegens staat en politie – te bestrijden vijanden, geen potentiële bondgenoten die we enkel maar hoeven wakker te schudden – heel hard nodig in de klimaatstrijd, en die houding kan maar beter worden verspreid.

Spandoeken waren er ook, en leuzen op de muren naast de A12. ‘Stop Fossiele Subsidies’, stond er. Het allerslechtste spandoek dat ik zag? ‘Overheid, red ons!’ Voorzien van XR-logo maar ik wil graag denken dat XR- mensen hier niet achter staan. Cringe, zo schijnt men zoiets tegenwoordig te noemen. Immers: overheid, red ons? Egwaar?! Exact de overheid die intussen bezig was met groot machtsvertoon actievoerder na actievoerder na dappere actievoerder weg te slepen, in voor de gelegenheid gecharterde bussen van het stadsvervoer te proppen en onder politiebegeleiding af te voeren naar een vooralsnog onbekende plek!? Die overheid moet ons gaan redden?! Dieper: de overheid is deel van het klimaatprobleem. Verstrengeld met het fossiele kapitaal, en tot der tanden gewapend om protest tegen dat kapitaal neer te slaan? Dat worden onze redders als we het ze maar indringend onder de e neus blijven wrijven?! ‘Overheid red ons’? Door te doen alsof de overheid zoiets kan, verschaf je de overheid een krediet dat ze op geen enkele manier verdient. Daarmee help je niet de klimaatstrijd, maar help je die o0verheid haar gezicht te redden. Weg met die leus, echt. En weg met de staat waaraan die leus steun betuigt door zelfs maar de mogelijkheid te hypen dat de overheid ons gaat redden. Wij gaan elkaar en de planeet redden, dwars tegen de overheid in. Red ons van de overheid, en van het kapitaal! En dat doen we dus zelf.

Gelukkig was dit een uitzondering, de meeste leuzen, van XR of van anderen, waren prima. Uitschieter voor mij was: ‘Groene transitie zonder politie!’ Dat is precies gooed gezegd! Die heb ik herhaaldelijk ook als leus ingezet, maar dat sloeg nauwelijks tot helemaal niet aan. Antipolitie-geluiden waren sowieso bedroevend dun gezaaid. Veel mensen zien het politieoptreden als wel betreurenswaardig maar eerder een soort vergissing van mensen die onze goede bedoelingen nog niet zien dan als het systeemprobleem dat het is. Ik hoorde wel andere d radicale leuzen: ‘Anti- Anti-Caopitalista’ klonk vanuit verschillende kanten en uit vele kelen. ‘One Solution! Revolution!’ was er ook, maar niet heel massaal. Geen insurrection gehoord, deze keer, maar dat komt wel weer.Verder de in klimaatkringen veel gangbaarder ‘We are Unstopppable, Another World Is Possible!’ Tussendoor steeds weer ‘You Are Not Alone!’ , hier en daar ook in het Nederlands: ‘Jij bent Niet Alleen!’.

Arresteren, arresteren, arresteren

Intussen was de politie dus bezig met arresteren. Dat ging niet heel gemakkelijk want er zaten dus erg veel mensen. Al snel verscheen er een touringcar. Daar bracht – sjouwde, sleepte, soms sleurde – de politie de gearresteerde actievoerders naar toe, en toen die bus vol was, vertrok die. Zo ging dat door. Nog een bus, en nog een. Op de ene rijbaan, later ook op de andere. Aanhouden, naar de bus brengen, in de bus proppen en afvoeren. Bij het wegrijden enorm applaus en gejuicht voor d gearresteerde mensen, enorm opgetogen lachende en klappende gezichten van de gearresteerden in de bus. Bij een van de laatste bussen had een actievoerder kans gezien om een vlaggenstok uit het raam te houden, met een XR-vlag er aan! De bus reed weg, met fier wapperende XR-vlag! Haha, zulke momenten van glorie.

Intussen deed de politie haar werk van schande. Dat ging relatief beheerst, ik zag geen klappen en dergelijke. Maar je kon wel zien – of merken aan verontwaardigde reactie van mensen die meer zagen – dat agenten soms geniepig geweld gebruikten, met de pols en dergelijke. En het gesleep ging ook niet bepaald altijd heel subtiel. Maar wat vooral zo dramatische indruk maakte op mij is dat het maar door ging, en door ging, en door ging. Uren lang, bus na bus. Ik heb zes of zeven bussen gezien, meen ik. Dat kunnen meerdere malen dezelfde bussen zijn geweest, na aflevering van de ontvoerden teruggekeerd voor het volgende transport. Vijftig mensen per bus? Dat maakt dan 300 tot 350 van staatswege ontvoerde klimaatactivisten. Maar het kan best dat tenminste sommige bussen 80 zetels had. En dan zit je al op tussen de 480 en 560 mensen. En volgens mij werden niet alleen zitplaatsen benut. Ik lees dat de politie het heeft over 200 aanhoudingen en XR spreekt van 650,(3) XR zal er niet ver naast zitten. Over die bussen nog dit: ik zag dat minstens een daarvan van HTM was, het stadsvervoer in Den Haag. Ik zou wel eens druk gezet willen worden op dat bedrijf zodat het niet meewerkt aan hetn afvoeren van demonstranten. Openbaar vervoer en repressie dienen we niet met elkaar te verwarren.

Ik vraag me af wanneer er voor het laatst zulke grote aantallen demonstranten gearresteerd zijn op een enkele dag bij een enkele actie. Het was demonstratief staatsgeweld, ergens extra scary in haar beheerstheid. En wat een politiemacht? Ik ben eens gaan tellen. Ik kwam uit bij tegen de tachtig agenten buiten de ;politiebusjes en binnen mijn gezichtsveld. Ik zag acht of negen politiebusjues, maar ik denk dat er in de tunnel richting het Malieveld nog meer stonden. Daaronder ook enkele ME-voertuigen. Wat heeft die flauwekul allemaal gekost?! En de overheid maar beweren dat er te weinig geld is voor zorg en klimaatbeleid.

Dat brengt me tot een verdere beschouwing over de politieaanpak. Ik had met hele andere soorten politiegeweld rekening gehouden. Gezien de logistieke uitdaging van zo veel arrestanten, maar ook gezien het feit dat de overheid dit soort blokkades kennelijk steeds meer zat is, hield ik er rekening mee dat de politie met charges, geknuppel en dergelijke mensen vooral zou willen wegjagen en zoveel angst aan jagen in de hoop dat ze niet meer aan zulke acties mee durven doen. Ik vind dat we serieus met dit soort scenario’s rekening moeten houden naarmate de klimaatstrijd zich uitbreidt en intenser wordt. Waarom heeft de staat deze optie toch niet gekozen?

Ik denk dat de media-aandacht rond de blokkade een rol speelde. Ik denk dat de support-demonstratie – vele honderden mensen die zouden hebben gezien hoe mensen daar beneden werden afgetuigd – een rem op de politie heeft gezet en extremer politiegeweld sowieso heeft ontmoedigd. Ik denk dat de arrestaties van afgelopen donderdag voor extra sympathie en opkomst, met name ook van de support-demonstratie heeft gezorgd. De staat besloot onder die druk om toch nog maar een keer voor de logistieke nachtmerrie van de massa-arrestatie te kiezen. Dat is mijn inschatting, na er zo her en der met mensen – een deelnemer, en iemand die de zaak online heeft gevolg – ook over te hebben gepraat. Deze ervaring geeft trouwens geen enkele garantie voor de toekomst. Als er een volgende keer minder media-aandacht is, als er geen of een veel kleinere support-demo is – of gewoon als de staat een iets andere afweging maakt – zijn er veel engere scenario’s denkbaar dan wat we vandaag hebben mogen aanschouwen – of doorstaan. Be aware and be prepared, al was het alleen maar in gedachten!

Die support-demo was trouwens ook niet buiten gevaar. Al vrijwel meteen hoorden we vanuit de organisatie van de actie dat de politie die ook ging vorderen om zich te verwijderen, naar het Malieveld, het nationale demonstrantenreservaat als het aan de politie en de gezagsgetrouwe burger ligt. Wie blijft riskeerde aanhouding. Dat vorderen vorderde gelukkig helemaal niet erg, we hebben in de support-demonstratie uren ongestoord ons gang kunnen gaan. Prachtig momentje daar trouwens, toen ik op de grond… een speelgoedtractor zag staan, met een er op bevestigde leus.. Ja je kunt als blokker-actievoerder maar beter tractoren meenemen, nietwaar?

Intussen vorderde het breken van de blokkade wel, maar traag. Ik zag al vrij snel dat agenten een groepje blokkeerders systematisch met rust liet en passeerde. Waarom? Toen zag ik een speciaal soort agenten met apparatuur, een soort gasfles of zo, in de weer bij die zittende mensen. Aha! Ze hebben zich vastgelijmd! En ze zaten ook in een soort lock-on: arm in een buis, aan elkaar. Ik laat de technische aspecten rusten, maar het komt er op neer dat mensen aan elkaar vast zaten, en ook nog eens aan het wegdek. En het groepje zat zodanig dat de touringcar op geruime afstand van de andere blokkeerders moest blijven. Dat gaf vertraging! IK denk dat ze zeker een uur met dat groepje – vijf, zes mensen – zijn bezig geweest. En verdero0p zat nog een groepje vastgelijmde mensen. Tijdrovend. Net als de twee actievoerders die zich hangend in een lantarenpaal hadden weten te bevestigd, en die er door brandweer uit werden gehaald helemaal tot op het eind. Toen was de blokkade al weg, maar er waren nog steeds aardig wat support-demonstranten die bleven juichen en roepen: ‘You Are Not Alone!’

… en een bijna-arrestatie

Intussen was er opeens gevaar van de andere kant. Een agent maande een demonstrant vlak bij me om het d bord met leus weg te doen: geen demonstratieve uitingen, dat mag op het malieveld , niet hier. De demonstrant trok er zich weinig van aan, maar ik zag dat de agent niet alelenw as: er stond een groepje dichtbij de support-demonstranten, en ook een politiebusje. Zouden ze de support-demonstratie nu gaan verjagen en mensen eventueel ook aanhouden? Ik ging de situatie, vooral de agenten, fotograferen om mensen via de digitale communicatie op de hoogte te houden, zoals ik eerder op de middag ook deed. Dat vonden ze niet fijn.

Een agent kwam op me af, ik had echter geen zin in sociaal contact met potentiële gewapende ontvoerders. Ik liep dus weg, tussen de demonstranten Agent achter me aan, ik trok me snel los, dacht en hoopte ik, maar dat lukte toch niet. Andere agenten erbij, en even later stond ik bij het politiebusje, stevig vastgehouden. Ze wilden mijn ID, want ze vonden het niet leuk dat ik ze op de foto zette. Ze oefenen hun functie in de openbare ruimte uit, en ik mag ze niet op de foto zetten?! Ik had weinig neiging om snel aan hun verzoek te voldoen, maar ze drongen nogal aan. Het was duidelijk dat de ‘keus’ bestond uit ID laten zien of gearresteerd worden. Ik kwam er niet toe de logische vraag te stellen: ‘op welke basis vordert u mijn ID?’ Dat mogen ze namelijk niet zomaar, iets waar de Amnesty-waarnemer aan wie ik de toestand naderhand vertelde, me op wees, en wat ik op zich ook weet. Ik denk overigens niet dat er erg veel onderhandelingsruimte was, ik tussen vier of vijf gewapende lieden. En onrechtmatig of niet, gelijk zou ik pas achteraf hebben gekregen… na arrestatie.

Toch maar dat ding tevoorschijn gehaald dus, agent heel omstandig checken hoeveel aanslagen er al op mijn naam staan of zoiets. Even later kreeg ik het ding terug, kon ik gaan en wen sten ze me een fijne dag. ‘Dat is niet wederzijds’ luidde mijn antwoord, en dat vonden ze niet aardig, begreep ik. Best. Ik ben niet aardig tegen staatsterroristen. Snel stond ik weer tussen aardige mensen. Een van hen riep tijdens mijn net-niet-aanhouding: ‘Geef hem terug aan ons!’ Zo lief. En kameraden zagen me, eentje filmde de boel, en toen ik dat zag ging mijn vuist natuurlijk in de lucht. Zo maakt een mens op leeftijd nog eens wat mee.


Op de A12 was het intussen gedaan, alleen nog iemand in een lantaarnpaal – en een tweede die ik aanvankelijk niet had waargenomen. Dat duurde allemaal niet heel lang meer, en iets van kwart voor vijf vertrok ik richting station. Thuis vernam ik van blokkeerders die ik kende en die intussen zijn vrijgelaten. Moe nu, maar ik ben erg blij dat ik ben gegaan. En zaterdag ga ik dus weer voor een kolentrein zitten.

Noten:

(1) Kappen met Kolen, https://kappenmetkolen.squarespace.com/

2 Joke Kaviaar, ‘Opruiing By Proxy’, 20 januari 2023, https://jokekaviaar.nl/2023/01/20/opruiing-by-proxy/

(3) ‘Zeker 200 arrestaties bij klimaatprotest op A12 in Den Haag’, NOS, 28 januari 2023, https://nos.nl/artikel/2461572-zeker-200-arrestaties-bij-klimaatprotest-op-a12-in-den-haag es

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Het Theater van de repressie: een zaterdagmiddag in Den Haag

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Opruiing by Proxy

Demonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.
 Beeld Arie KievitDemonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.

Beeld Arie Kievit

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-klimaatactivisten-extinction-rebellion-na-verhoor-weer-vrijgelaten~b96f26d6/

OPRUIING BY PROXY

Dit staat op mijn website om Joke Kaviaar te steunen

Zie ook

EN

Wat de kwestie van de protesterende boeren en het stikstofbeleid betreft,

daar ben ik nog niet uit [heb er nog te weinig onderzoek naar

gedaan en denk, dat de zaak genuanceerder ligt], maar ook

al ben ik het niet in alles met Joke eens in deze kwestie, zij is

een goede, principiele en loyale strijdkameraad, vooral

op gebied van de vluchtelingen en met de plaatsing

hiervan steek ik haar graag een hart onder de riem!

YOU GO GO, GIRL!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/tag/joke-kaviaar/

WEBSITE JOKE KAVIAAR

Opruiing By Proxy

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 21/01/2023 01:12:01

Als de staat mensen laat ontvoeren omdat ze oproepen tot een demonstratieve actie, dan is er maar een antwoord mogelijk: de oproep elk individueel verder verspreiden. Niet alleen retweeten, boosten, sharen en dat soort dingen, maar copy paste zelf herhalen. Waarom: om duidelijk te maken dat vele mensen actief oproepen.

Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat een van de activisten van Extinction Rebellion gisteren na het naar school brengen van zijn kinderen van straat is gerukt, zogenaamd wegens ‘opruiing’. Laat ik dit zeggen: de opruiers zijn degenen die dit gedaan hebben. Wil je helpen bekendmaken dat op 28 januari de A12 in Den Haag zal worden geblokkeerd, dan moet je vooral degenen die daartoe oproepen gaan arresteren en in de cel gooien. Dat is dan ook wat onze boodschap moet zijn. Openbaar Ministerie, bedankt! Politie, bedankt! Jullie helpen de blokkade nog groter maken.

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Zo. Ik heb het gezegd.

Herinneren jullie je deze nog? Een Friezin riep op om de komst van bussen van Kick Out Zwarte Piet op de snelweg te blokkeren. Het was november 2017 en het beviel deze extreem rechtse schreeuwlelijk niet dat er een demonstratie zou gaan plaatsvinden in Dokkum. Aan de oproep werd gehoor gegeven door een bende fascistoïde agressievelingen. Zonder enige voorzorgen voor het verkeer, en al helemaal niet voor de inzittenden van die bussen, werd overgegaan tot een plotseling stilzetten van al het verkeer op de snelweg A7. Daar raasde het verkeer met minstens 100 kilometer per uur overheen. Geen enkele poging om dodelijke ongevallen te voorkomen. De demonstratie ging niet door.
Ik kan me niet herinneren dat deze Friezin van straat werd getrokken wegens opruiing. Ja, ze is wel vervolgd maar dan wel met alle egards en tegenzin van politie en justitie. Of mevrouw even op het bureau wilde komen praten…

Het grote contrast tussen de behandeling van allerlei racistisch tuig, klimaat kapotmakende agrarische industriëlen incluis, dat te pas en te onpas gevaarlijke toeren op niet van tevoren aangegeven snelwegen uithaalt, en de behandeling van klimaatactivisten die zorgvuldig op dag, tijd en plek aangekondigde blokkades houden op wegen die in steden liggen waar het verkeer een stuk minder hard rijdt, is meer dan opvallend. Let wel: demonstraties, die horen op straat, en niet op de stoep!
Wat hier telkens weer gebeurt, zegt ons:
De staat stuurt zijn tot de tanden toe bewapende waakhonden af op al wie zegt dat er moet worden gestopt met olie, kolen, kernenergie, stikstofuitstoot, boskap en meer van die smeerbende.
De staat laat degenen die zulke vervuiling verdedigen, voorzetten, vermeerderen, bepleiten en bevechten het liefst zo veel mogelijk hun gang gaan. Daar wordt hooguit wat ondernomen als het de heilige openbare orde bedreigt en daar is dan heel wat voor nodig.
Wat het mij in elk geval telkens weer zegt: Deze planeet heeft meer, en ook hardere, verdediging nodig.

Klimaatactivisten vechten tegen heel wat tegenstanders die de status quo van de opwarming van de aarde willen handhaven en door laten gaan. Daar is geld mee gemoeid, daar zijn gedeelde belangen. En nog iets: daar zijn binnenkort provinciale staten verkiezingen!
Lobby, achterkamertjes geklets, handen schudden en schouderklopjes. Een ieder die enige industrie vertegenwoordigt, van dierenbeul tot vliegveldbaas, van staalmagnaat tot oliebaron, van kolengraver tot kernenergieleverancier, van importeur van regenwoudvernietiging tot exporteur van levende wezens in kratten en kooien: ze hebben de sympathie van de politiek. Ze zijn de kapitalistische ruggengraat van de ecocide.

WE ZITTEN DIT JAAR AL OP 1,5 PROCENT OPWARMING

Gelezen? En nu?

Terwijl ik dit schrijf zit een groep mensen van Kappen Met Kolen actie te voeren bij Tata steel. [1] Kappen Met Kolen zit ook regelmatig op sporen waar treinen over rijden en belemmeren het vervoer van die kolen dan een hele dag. Nu zitten ze bij het kantoor van Tata op de stoep.
Vorige week werd door een enorme massa mensen strijd geleverd rond het dorp Lutzerath in Duitsland. [2] Ze werden met veel politiegeweld verjaagd. Acties gingen daarna door bij RWE, het bedrijf dat die bruinkoolmijn daar heeft en de aarde verder uitgraaft.
In de VS werd afgelopen week een bosbeschermer, Tortuguita, vermoord door de politie [3]. Diezelfde politie wil en is al begonnen met bos te laten kappen voor ‘Cop City’.
Al veel langer vinden er overal ter wereld moordpartijen plaats die – vaak inheemse – land en bosbeschermers treft, daar hoor je hier vrijwel nooit wat over. [4].
Het is teveel om op te noemen en we moeten ervoor waken pas wakker te worden als we hier in Neederland met repressie te maken krijgen.

DAN MAAR BRANDENDE AUTOBANDEN OP DE WEG?

Nou nee. Dat is niet zo goed voor het klimaat. Wat je gaat doen, moet je verder natuurlijk zelf weten. Maar van XR massa-acties tot de verdediging van het bos in Amelisweerd [5], van kolentrein blokkades tot het leeg laten lopen van banden van SUV’s [6] en alles wat daartussen zit of nog verder gaat: er is altijd wat te doen. Op zijn minst het verspreiden van een door de staat verboden oproep:

BLOKKEER OP 28 JANUARI DE A12 IN DEN HAAG.

Dat elke vorm van repressie maar met meer actie mag worden beantwoord!

Joke Kaviaar, 20 januari 2023

1. https://kappenmetkolen.squarespace.com/
2. https://luetzerathlebt.info/
3. https://atlantapresscollective.com/2023/01/18/press-release-police-murde…
4. https://www.leftvoice.org/know-their-names-eight-activists-assassinated-…
5. https://ikgadeboomin.org/
6. https://tyreextinguishers.com/

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Opruiing by Proxy

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/NA SCHANDALIGE AANHOUDING KLIMAATACTIVISTEN-BLOKKEER DES TE MEER OP 28 JANUARI DE A12!

Demonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.
 Beeld Arie KievitDemonstranten van Extinction Rebellion worden aangehouden bij een eerdere blokkade van de A12, 6 juli vorig jaar.

Beeld Arie Kievit

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zes-klimaatactivisten-extinction-rebellion-na-verhoor-weer-vrijgelaten~b96f26d6/

NA SCHANDALIGE AANHOUDING KLIMAATACTIVISTEN-

BLOKKEER DES TE MEER OP 28 JANUARI DE A12

OPMERKING:

Ik plaats dit artikel om de mij zeer goed bekende activiste

Joke Kaviaar en anderen te steunen!

Word ik nu ook opgepakt, dan zij het zo

Sometimes a Soldier must stand up and fight!

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 26 januari 2023 door egel

donderdag 26 januari 2023

Bericht vanmorgen, in alle vroegte: Joke Kaviaar is opgepakt. Agenten aan de deur. Herrie, meekomen, dat werk. Opruiing. Ze blijkt de enige niet te zijn. Inmiddels vang ik op dat een aantal anderen ook zijn gearresteerd. In een verklaring die Extinction Rebellion (XR) intussen heeft gepubliceerd, wordt een aantal van zes genoemd, plus een iemand bij wie de politie de gezochte persoon niet thuis aantrof.(1)

Het gaat klaarblijkelijk over de XR-blokkade van de A12 in Den Haag van aanstaande zaterdag, 28 januari. Joke had daar, met de van haar bekende en zeer noodzakelijke felheid, toe opgeroepen. Dat deed ze nadat Lucas Winnips vorige week werd opgepakt nadat die zijn kind naar school had gebracht.(2) Waarom werd Lucas opgepakt? Wegens oproepen tot de blokkade van aanstaande zaterdag. Opruiing, noemt de staat dat dus. We hebben meer van die opruiing nodig, omdat we ook meer disruptieve klimaatactie nodig hebben. Het klimaat vereist het. En de repressie zal erger worden als we die niet openlijk en hardhandig terugslaan – om te beginnen door met klimaatblokkades en oproepen tot klimaatblokkades door te gaan.

Want laten we hier duidelijk zijn. XR staat in haar recht met haar blokkade en haar oproep daartoe. Het klimaat vraagt om groot alarm, en die blokkade geeft zo’n alarm af. Bij deze roep ik dan ook nogmaals op om deel te nemen aan die blokkade. Bij deze doe ik dus een oproep die volgens het OM dus opruiing is.

Bij deze wijs ik ook op het artikel van Joke Kaviaar waarin ze tot de blokkade oproept: ‘Opruiing by proxy’, op haar site en op Konfrontatie.(3) Een tekst om te lezen, een tekst om verder te verspreiden! Graag wijs ik ook op de verklaringen van XR na de aanhouding van Lucas Winnips: ‘Geweldloze activist door agenten in burger gearresteerd voor opruiing op de terugweg van naar school brengen kind’(4) en ‘Extinction Rebellion tegen officier van justitie: wij hebben niets te verbergen’.(5)

En graag herhaal ik de oproep: Blokkeer de A12!(6) Kom aanstaande zaterdag, 28 januari, naar Den Haag, neem deel aan die blokkade! En ook als je daartoe zelf geen kans ziet: help mee de volgens de staat dus als opruiing beschouwde oproep om te blokkeren verder te verspreiden. Blokkade is noodzaak! Opruiing is noodzaak! En die arrestanten moeten natuurlijk ogenblikkelijk vrij en van iedere strafvervolging worden vrijgesteld.

O ja… en blokkeer die A12!

Noten:

1 Extinction Rebellion, ‘Politie arresteert ternminste zes geweldloze kl9imaatactivisten thuis voor opruiing’, 26 januari 2023, https://extinctionrebellion.nl/politie-arresteert-tenminste-zes-geweldloze-klimaatactivisten-thuis-voor-opruiing/

2 ‘Van opruiing verdachte klimaatactivist Lucas over arrestatie: “In de boeien afgevoerd”’, NH Nieuwas, 20 januari 2023, https://nos.nl/regio/noord-holland/artikel/351415-van-opruiing-verdachte-klimaatactivist-lucas-over-arrestatie-in-de-boeien-afgevoerd

3 Joke Kaviaar, ‘Opruiing by proxy’, 20 januari 2023, op Jokekaviaar.nl, https://jokekaviaar.nl/2023/01/20/opruiing-by-proxy/ en op Konfrontatie, https://konfrontatie.nl/bijdragen-2022/klimaatbeweging/opruiing-by-proxy

4 Extinction rebellion, ‘Geweldloze activist door agenten in burger gearresteerd voor opruiing op de terugweg van naar school brengen kind’, 19 januari 2023, https://extinctionrebellion.nl/geweldloze-activist-door-agenten-in-burger-gearresteerd-voor-opruiing-op-de-terugweg-van-naar-school-brengen-kind/

5 Extinction Rebellion, 24 januari 2023, ‘Extinction Rebellion tegen officier van justitie: wij hebben niets te verbergen’ https://extinctionrebellion.nl/extinction-rebellion-tegen-officier-van-justitie-wij-hebben-niets-te-verbergen/

6 zie: Extinction Rebellion, ‘Stop Fossiele Subsiedies – Blokkade A12’, https://extinctionrebellion.nl/events/stop-fossiele-subsidies-blokkade-a12/

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/NA SCHANDALIGE AANHOUDING KLIMAATACTIVISTEN-BLOKKEER DES TE MEER OP 28 JANUARI DE A12!

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Protest tegen Netanyahu’s kabinet-NOS versluiert wat

PROTEST TEGEN NETANYAHU’S KABINET-NOS VERSLUIERT WAT

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 8 januari 2023 door egel

Israël heeft sinds kort een nieuwe regering, onder de welbekende recidivist Netanyahu. ‘De meest rechtse regering in de geschiedenis’ van het land, zo kopt de NOS zelfs.(1) En ja, het is een kabinet vol openlijke racisten, reactionaire godsdienstfanatici en (dus) haters van LGBTQ+-mensen. Dat mensen schrikken is niet zo vreemd. Gelukkig vertaalt de schrik zich ook al in protest. Maar in NOS-berichtgeving daar over wordt iets wezenlijks versluierd en goeddeels aan het oog onttrokken.

Gisteren, op 7 januari 2023, demonstreerden flink wat mensen in Tel Aviv, tegen die regering. De NOS bericht: ‘De deelnemers zijn onder meer boos over de juridische hervormingen die de minister van justitie Yarviv Levin wil doorvoeren’ – hervormingen die het parlement het recht moeten gen ven om ook wetten door de te zetten tegen grondwettelijk bezwaar door het Hooggerechtshof. Het bericht meldt ook enkele leuzen: ‘Netanyahu, de minister van misdaad’, en ook het voor weinig misverstand vatbare ‘donder op’. Een politicus die het protest kennelijk steunt wordt netjes geciteerd: ‘We zullen niet toestaan dat ons land wordt vernietigd! We zullen doorgaan blijven vechten voor onze democratie’. Aldus oppositie-politicus Merav Michaili.

Ons land. Onze democratie. Bepaald niet ieders land. Bepaald niet ieders ‘democratie’. Waar zijn in dit NOS-bericht de oorspronkelijke bewoners van het land, Palestijnen?! De twintig procent Israëlische staatsburgers die Palestijn zijn, weliswaar stemrecht hebben maar op allerlei punten, informeel en officieel, als tweederangsburgers worden behandeld? En de miljoenen Palestijnen die onder een openlijk Israëlisch bezettingsregime leven op de Westoever, of in een gigantische gevangenis, de Gazastrook geheten? Zijn de slachtoffers, de doelwitten, van het Israëlische kolonialisme als zodanig irrelevant? Heeft de meest rechtse regering van Israël voor hen dezelfde consequenties als voor mensen die jammeren over het verlies van ‘ons land’ en ‘onze democratie’? Gaat het de demonstranten enkel om zaken die Palestijnen niet, of niet specifiek, raken? Is het conflict tussen Netanyahu en de demonstranten louter een onderonsje tussen Joodse burgers van een op Joodse voorrechten – ‘onze democratie’, ‘ons land’… – gebouwde staat?

De NOS refereert wel aan de onderdrukking van Palestijnen die onder de nieuwe regering verder verscherpt dreigt te worden. Maar het gaat zo omfloerst, zo indirect! Leest de Israëlische ambassadeur soms mee of zo? De regering van Netanyahu ‘wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden en subsidie geven aan Netanyahu’s ultraorthodoxe bondgenoten’. Die nederzettingen, dat zijn dus koloniale Joodse nederzettingen op bezet gebied, gebouwd op gestolen Palestijns land, ten koste van de oorspronkelijke Palestijnse bewoners van het gebied, en die nederzettingen worden gefaciliteerd en beschermd door het Israëlische bezettingsleger. En die ‘ultraorthodoxe bondgenoten’ staan vooraan in deze kolonisatie. Die racistische, anti-Palestijnse strekking van die nederzettingen komt bij de NOS niet in beeld. En je krijgt bij de NOS de indruk dat ook de demonstranten tegen Netanyahu’s nieuwe kabinet de anti-Palestijnse houding van die regering niet aanvoeren als argument om tegen de regering te protesteren.

Maar dat klopt dus niet! Aljazeera doet ook verslag van het protest. Daar lezen we van alles wat de NOS heeft weggelaten. ‘Het protest wordt geleid door linkse en Palestijnse leden van het a parlement, de Knesseth’. Jawel, ze bestaan: Palestijnen! Demonstranten liepen met leuzen: ‘Samen tegen fascisme en apartheid’. Jawel, apartheid – een redelijk goede, maar nog wat voorzichtige, typering van Israëls officiële beleid, overigens al vanaf de stichting van de staat Israël. Dat wordt dus kennelijk wel degelijk expliciet benoemd door demonstranten, die daarmee verder gaan dan enkel klagen over dreigende teloorgang van ‘onze democratie’ – een ‘democratie’ die voor Palestijnen onder bezettingsbestuur sowieso niet bestond, behalve als vijand. Nog een andere leus: ‘Huisvesting, Levensonderhoud, Hoop’. En er wapperden regenboogvlaggen.

Dit was een protest waar zowel de onderdrukking van Palestijnen door de staat Israël als de haat van de regering tegen de LGBTQ+-gemeenschap op de hak werd genomen, en waar aandacht voor sociaal-economische ongelijkheid niet ontbrak. Prima! Er zal vast van alles aan te merken zijn op allerlei aspecten van het protest. En over de linksheid van de parlementsleden die kennelijk een organisatorische hoofdrol hadden, maak ik me geen illusies. Maar het protest ging verder en sneed een stuk dieper dan het oppervlakkige geklaag over de bedreiging van ‘onze democratie’ die de NOS er van maakt. Wat het allemaal ook nog meer was: dit was een protest met antikoloniale ondertonen – antikoloniale ondertonen die uit het Aljazeera verslag blijken, maar door de NOS keurig zijn weggemoffeld.

Noten:

1 ‘Meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël geïnstalleerd’, NOS, 29 december 2022, https://nos.nl/artikel/2458140-meest-rechtse-regering-in-de-geschiedenis-van-israel-geinstalleerd

2 ‘Duizenden mensen demonstreren in Tel Aviv tegen nieuwe regering’, NOS, 8 januari 2023, https://nos.nl/artikel/2459068-duizenden-mensen-demonsteren-in-tel-aviv-tegen-nieuwe-regering

3 ‘Thousands of Israelis protest against Netanyahu’s new government’, Aljazeera, 8 januari 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/1/8/thousands-of-israelis-protest-against-netanyahus-new-government

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Protest tegen Netanyahu’s kabinet-NOS versluiert wat

Opgeslagen onder Divers

Continuing Story/De NOS en de fascistische Israelische regering/Astrid Essed zit de NOS op de Huid!

Image result for Destruction of Gaza/Images

MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGVERWOESTING VAN GAZA

BEZETTINGSTERREUR
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst naar foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet doorIsraelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten

NB Het is dus NIET de foto van een Palestijnse jongen, die bij de kraag wordt gegrepen

Foto van Oda Hulsen valt soms weg

Image result for settlements/Images

BITTEREBIJPRODUCTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING:

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED

CONTINUING STORY/DE NOS EN DE FASCISTISCHE ISRAELISCHE

REGERING/ASTRID ESSED ZIT DE NOS OP DE HUID!

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

Uw berichtgeving dd 29 december 2022: ”Meest rechtse regering

in de geschiedenis van Israel geinstalleerd”

Geachte Redactie,

Ik ben nog niet klaar met u?

Want ongetwijfeld hebt u mijn meest recente kritische mail aan u

gezien en gelezen, getiteld: ”Uw berichtgeving dd 2 januari 2023 ”Radicaalrechtse Israelische minister brengt ”provocerend” bezoek

aan Tempelberg”

Zie voor de inhoud van deze mail geheel onderaan deze Brief.

Nu echter wil ik u de oren wassen over een eerder bericht van u, zoals

gezegd dd 29 december 2022 ”Meest rechtse regering in de geschiedenis

van Israel geinstalleerd” [1]

Zie gehele bericht direct onder de noten

Dat het de ”meest rechtse” Israelische regering ooit is, ben ik met u eens,

maar u hebt zich daarin veel te zwak uitgedrukt.

Want dit is geen RECHTSE regering, dit is EXTREEM-RECHTS en

ronduit FASCISTISCH!

Ook hierin zie ik weer uw bagatelliserende, feitelijk onjuiste en tendentieuze pro Israel berichtgeving, waarbij u bovendien belangrijke

feiten hebt weggelaten, die het ware karakter van deze regering duidelijker laat uitkomen

UW BERICHTGEVING

Laten wij uw berichtgeving eens onder de loupe nemen:

Eerst schrijft u redelijk uitgebreid over de corruptiezaken van

premier Netanyahu en de diepe verdeeldheid van de Israeli’s daarover [2][

en ik onderschat geenszins het belang daarvan, maar het dunkt mij,

dat er wel belangrijker zaken aan de orde zijn, zoals onder verantwoordelijkheid van Netanyahu als premier gepleegde mensenrechtenschendingen in 2021 [3]

Maar let’s go on:

NEDERZETTINGEN

In uw berichtgeving schrijft u o.a:

”Zijn nieuwe regering wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden” [4]

Hierbij licht u maar een Tipje van de Sluier van de werkelijke intentie van deze regering, waarmee u de feiten bagatelliseert

Want een belangrijke extreem-rechtse 

coalitiepartij, namelijk Otzma Yehudit [die de geruchtmakende heer

Ben-Gvir heeft aangeleverd als minister van Nationale

Veiligheid] een totale annexatie van de door Israel bezette

Westbank [5], wat in feite neerkomt op het legaal volplempen van de Westbank met nederzettingen.

[wat dus wel meer is dan alleen ”uitbreiding”]

Nu kun je nog zeggen:

Dat is het streven van die partij, dat hoeft geen regeringsbeleid te worden, ware het niet, dat in de door

The Times of Israel vrijgegeven regeringsverklaring

o.a. het volgende te lezen is:

”The Jewish people have an exclusive and inalienable right to all parts of the Land of Israel. The government

will promote and develop the settlement of all parts of

the Land of Israel-in the Galilee, the Negev, the Golan

and Judea and Samaria [6]

Als u uw huiswerk hebt gedaan, dan weet u, dat ”Judea en Samaria”

een door extreem-rechtse orthodoxe Israelisch Joodse gelovigen [vaak kolonisten]

gebruikte term is voor Bezet oost-Jeruzalem en de Bezette West-bank [7]

De inhoud van de tekst komt in feite neer op annexatie van het gebied, dus

vrij spel voor de nederzettingen.

En bijna overbodig te vermelden is het feit, dat de Golan Hoogte natuurlijk sinds

1967 door Israel bezet Syrisch gebied is, dat in 1981 door Israel is geannexeerd…..[8]

LET’S CONTINUE!

BEZETTING/NEDERZETTINGEN

U schrijft

”Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 samen met de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, gebieden waar de Palestijnen een toekomstige staat willen stichten. Israël heeft in die gebieden tientallen Joodse nederzettingen gebouwd waar circa 500.000 Israëliërs wonen naast 2,5 miljoen Palestijnen.” [9]

Op zich klopt die informatie wel, maar wederom laat u belangrijke

zaken weg.

Zo moet u duidelijker vermelden, dat de Westbank en Oost-Jeruzalem, maar ook Gaza [10] door Israel bezet gebied zijn.

EN dat de Palestijnen daar geen Staat WILLEN stichten,

maar dat het het minste is, waar ze RECHT op hebben! [11]

En hoe vaak moet ik het nog zeggen/schrijven, dat u

dient te vermelden, dat de in bezet Palestijns Gebied gebouwde

nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht zijn! [12]

Maar steevast schijnt dit feit, hetzij opzettelijk, hetzij uit

onvergeeflijke onachtzaamheid, te weigeren te vermelden.

Doe dat voortaan WEL, want het is cruciaal voor het

Midden-Oostenconflict!

WAAROM FASCISTISCH?

In uw berichtgeving vermeldt u, dat demonstranten tegen

deze nieuwe Israelische regering riepen

””We willen geen fascisten in de Knesset” [13]

Dat riepen ze natuurlijk  niet zomaar

Aan u dus de taak om in uw berichtgeving-als het tenminste klopt, wat zij scandeerden en u weet dat het klopt-aan te tonen, wat dan het fascistische karakter van deze nieuwe regering is.

Dat doet u niet, dus zal ik nogmaals in de pen klimmen om een en ander te verduidelijken:

Het begint natuurlijk bij genoemde regeringsverklaring.

Nogmaals citeer ik hieruit [via The Times of Israel]:

””The Jewish people have an exclusive and inalienable right to all parts of the Land of Israel. The government

will promote and develop the settlement of all parts of

the Land of Israel-in the Galilee, the Negev, the Golan

and Judea and Samaria” [13]

Duidelijk wordt, dat de Palestijnen als natie geheel worden weggevaagd.

Want er wordt gesproken over de Joodse [Joods/Israelisch] bevolking alsof alleen zij in Israel wonen en rechten hebben, met het totaal negeren van

de OORSPRONKELIJKE Palestijnse bevolking [14]

Niet alleen hondsbrutaal, maar fascistisch.

Daarbij wordt van bezet Palestijns Gebied, dat de Palestijnse bevolking rechtmatig toekomt, Joods Gebied, Judea en Samaria, gemaakt.

Dit ontkennen van het naakte bestaan zelfs van

Palestijnen is fascistisch.

Hierin zie ik volledig terugkomen de ideologie van de

extreem-rechtse coalitiepartij [reeds genoemd] Otzma

Yehudit, die een totale annexatie van de bezette Westbank voorstaat [15]

Verder regeert er dus een Partij mee, Otzma Yehudit,

die etnische zuiveringen voorstaat [16] en aanhangers zijn van de extreem-rechtse fascistische overleden

rabbijn Meir Kahane [17]

TEL UIT JE WINST!

LIFE AND TIMES OF BEN-GVIR, LEIDER VAN OTZMA YEHUDIT [IN HET NEDERLANDS: JOODSE KRACHT]

En nu het een en ander over de huidige minister van Nationale Veiligheid, voorman van Otzma Yehudit [Joodse Kracht] zelf:

Zo moest [zie Volkskrant berichtgeving] [18] deze Meneer regelmatig voor de rechter verschijnen en bepaald niet voor het stelen van een pakje melk.

In 2007 werd hij door de rechter veroordeeld voor aanzetten tot racisme 

en het steunen van een terroristische organisatie [19]

Hij had opgeroepen, Arabieren uit Israel te deporteren [20]

Etnische zuiveringen dus

Nogmaals, bepaald niet het stelen van een pakje melk…..

Verder beweert hij, niet meer achter de denkbeelden van de extreem-rechtse fascist Kahane [21] te staan, maar toch woonde hij recentelijk nog

een herdenking van deze Kahane bij [22]

Ook had hij tot 2019 een foto van Baruch Goldstein

in zijn woonkamer hangen [23], de man, die in 1994 29 biddende

Palestijnen doodschoot en meer dan 125 verwondde. [24]

Sinds 2019 heeft Ben-Gvir weliseaat de foto van deze massamoordenaar

verwijderd [25], maar het zegt wel veel over hem, dat hij deze foto uberhaupt in

zijn living room had hangen!

MAAR WE ZIJN ER NOG NIET!

 In oktober 2021 protesteerde hij tegen de behandeling van een Palestijnse gevangene in hongerstaking, die in een Israëlisch ziekenhuis lag. Bij het ziekenhuis raakte hij slaags met de Arabisch-Israëlische parlementariër Ayman Odeh. [26]

Ook trok deze Ben-Gvir een vuurwapen tijdens een

ruzie met twee Arabische beveiligers om een parkeerplaats in Tel Aviv [27]

En, trigger happy als de man blijkbaar is, deed hijdit ook in october 2022 

bij onlusten tussen kolonisten en Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Ben-Gvir liep rond met een getrokken pistool en schreeuwde de Israëlische politie toe dat ze moesten schieten op Palestijnen die stenen gooien. [28]

EPILOOG

Door het ronduit fascistische karakter van de regeringsverklaring’

van deze nieuwe Israelische regering EN de fascistische standpunten

van een belangrijke coalitiepartij, Otzma Yehudit [Joodse Kracht]

niet in uw berichtgeving te vermelden [zie boven uitleg over het

fascistische karakter] hebt u zich wederom schuldig gemaakt,

niet alleen aan onvolledige berichtgeving, maar vooral ook

bagatellisering van het ware karakter van deze nieuwe regering.

Ook hebt u verzuimd, melding te maken van de enge denkbeelden

 van Joodse Kracht voorman Ben-Gvir, de huidige minister van

Veiligheidszaken [o.a. blijkend in zijn voorliefde voor fascisten als Meir Kahane

en Baruch Goldstein en zijn standpunt over de deportatie

van Palestijnen, door hem ”Arabieren” genoemd, alsof een 

Palestijnse Arabier hetzelfde is als een Iraakse Arabier]

Om over zijn triggy happy schietgedrag nog maar te zwijgen.

Daardoor ontstaat in uw berichtgeving een vertekend beeld,

wat overhelt naar weinig objectieve en pro-Israel berichtgeving.

Dit is zeer kwalijk.

Hiermee bent u bovendien al jaren bezig.

Wordt het nu niet eens tijd, over te schakelen op evenwichtige,

objectieve en met de volledige feiten omklede berichtgeving?

Zolang dat niet het geval is, blijf ik u op de huid zitten

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

Voor uw gemak heb ik de noten in links ondergebracht

Zie uw berichtgeving onder de noten [A]

En daaronder mijn vorige, recente mail aan uw adres [B]

NOTEN

1 T/M 5

NOOT 6

NOTEN 7 T/M 10

NOTEN 11 EN 12

NOTEN 13 T/M 17

NOTEN 18 T/M 25

NOTEN 26 T/M 28

A

NOS BERICHTGEVING DD 29 DECEMBER 2022

NOS

MEEST RECHTSE REGERING IN DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL GEINSTALLEERD

29 DECEMBER 2023

https://nos.nl/artikel/2458140-meest-rechtse-regering-in-de-geschiedenis-van-israel-geinstalleerd

De nieuwe regering van Israël is geïnstalleerd, met opnieuw Benjamin Netanyahu als premier. Hij gaat leiding geven aan de meest rechtse en religieus conservatieve regering in de 74-jarige geschiedenis van het land.

De rechtse Likud-partij van Netanyahu wist in november als grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen. Ondanks dat hij vervolgd wordt voor omkoping, kan hij terugkeren als premier. Eerder was Netanyahu regeringsleider van 1996 tot 1999 en tussen 2009 en 2021. Hij gaat regeren samen met ultranationalistische en ultraorthodoxe joodse religieuze partijen.

Nederzettingen

De Israëliërs zijn diep verdeeld over Netanyahu, die aangeklaagd is voor fraude en het aannemen van steekpenningen in drie corruptiezaken. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door vijandige media, politie en aanklagers.

Zijn nieuwe regering wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden, subsidies verstrekken aan Netanyahu’s ultraorthodoxe bondgenoten en ingrijpende hervormingen doorvoeren in het rechtsstelsel. Volgens critici brengen die wijzigingen de democratische instellingen in het land in gevaar.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 samen met de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, gebieden waar de Palestijnen een toekomstige staat willen stichten. Israël heeft in die gebieden tientallen Joodse nederzettingen gebouwd waar circa 500.000 Israëliërs wonen naast 2,5 miljoen Palestijnen.

De plannen van de nieuwe regering hebben tot kritiek geleid van het leger, lhbti-belangengroeperingen, het bedrijfsleven en anderen. Honderden demonstranten verzamelden zich eerder vandaag bij de Knesset, het Israëlische parlement. “We willen geen fascisten in de Knesset”, scandeerden ze. Massa’s mensen blokkeerden de toegang tot een belangrijk kruispunt en een snelweg in Tel Aviv.

Ook in het buitenland wordt bezorgd naar de nieuwe regering-Netanyahu gekeken, De Amerikaanse president Biden noemde Netanyahu “een vriend sinds tientallen jaren”. Biden zei dat hij ernaar uitkijkt om met de premier samen te werken bij de “vele uitdagingen waar Israël mee wordt geconfronteerd, inclusief de dreiging uit Iran”.

Maar hij voegde daar wel aan toe dat de VS “de tweestatenoplossing (met naast Israël ook een levensvatbare Palestijnse staat, red.) blijft steunen en zich verzet tegen beleid dat de levensvatbaarheid daarvan in gevaar brengt” of in strijd is met onze wederzijdse belangen en waarden”.

Speech

In een parlementszitting voorafgaand aan zijn beëdiging richtte Netanyahu zich in een speech tot zijn critici en beschuldigde hij de oppositie ervan het publiek bang te maken. “Ik hoor voortdurend kreten van de oppositie over het einde van het land en de democratie”, zei hij. “Maar, leden van de oppositie: verkiezingen verliezen is niet het einde van de democratie, het is de essentie van de democratie.” De toespraak van de premier werd herhaaldelijk onderbroken door boegeroep en hoongelach van zijn tegenstanders.

Yair Lapid, de vertrekkend premier die nu oppositieleider is, zei tegen het parlement dat hij “een land in uitstekende conditie” achterlaat voor de nieuwe regering. “Probeer het niet kapot te maken. We komen snel terug”, zei Lapid.

B

RECENTE MAIL ASTRID ESSED AAN DE NOS

RECENTE MAIL ASTRID ESSED AAN  NOS

TITEL:

Uw berichtgeving dd 2 januari 2023 ”Radicaalrechtse Israelische minister brengt ”provocerend” bezoek aan Tempelberg

Astrid EssedThu, Jan 12, 12:37 AM (4 days ago)
to reacties@nos.nlnosbinnenland@nos.nlpublieksreacties@nos.nlcommunicatie@nos.nl

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan de samenvatting onderin ”Tenslotte]

Uw berichtgeving dd 2 januari 2023 

”Radicaalrechtse Israelische minister brengt ”provocerend”

bezoek aan Tempelberg”

Zie de tekst van uw berichtgeving onderaan, onder de noten

Geachte Redactie

Meestal begint men het Nieuwe Jaar met goede voornemens,

maar voor zover dat voornemen uw berichtgeving zou gelden,

heb ik daar te weinig van gemerkt.

Want direct aan het begin van het Nieuwe Jaar ging u al de

fout in met opnieuw een voorbeeld van incomplete en

tendentieuze berichtgeving.

In alle eerlijkheid moet echter gezegd worden, dat er ook

een aantal positieve kanten aan uw berichtgeving waren, waarmee ik zal starten.

De berichtgeving waarop ik doel is getiteld:

dd 2 januari anno Domini 2023, getiteld ” ‘Radicaalrechtse Israelische minister brengt ”provocerend”

bezoek aan Tempelberg” [1]

Zie tekst onder de noten

Door het gebruik van aanhalingstekens, gebrek aan achtergrondinformatie en een rare kwalificatie van Hamas, alsof het om een stelletje bendeleiders zou gaan, laat u wederom een partijdig en journalistiek weinig verheffend

Gezicht zien.

Maar eerst de positieve kant

HOOR EN WEDERHOOR EN INFORMATIE OVER OOST-JERUZALEM

In ieder geval noemt u de veroordeling van het bezoek van minister

Ben-Gvir door de Palestijnse Autoriteit [2] -dat is in het verleden

weleens anders geweest, toen alleen de Israelische versie bij u aan

het woord kwam-u noemt de Israelische verovering en annexatie van bezet Oost Jeruzalem en u vermeldt, dat Ben-Gvir is veroordeeld voor

het aanzetten tot racisme. [3]

Maar daar stopt mijn waardering.

WAAROM DIE AANHALINGSTEKENS?

In de eerste plaats die aanhalingstekens:

Waarom zet u eigenlijk die aanhalingstekens bij dat woord

”provocerend”, alsof het een kwestie van interpretatie is en het

evengoed een onschuldig bezoek zou zijn, als ging het

het hier om het bezoek van een doorsnee Joodse Israeli met de intentie

om bij de Klaagmuur [die ook op de Tempelberg ligt]

te bidden.

Van een onschuldig bezoek was echter geen sprake en dat weet u 

heel goed, of hoort u althans te weten.

En dus ook te vermelden.

Maar alvorens in te gaan op de dubieuze achtergronden van

deze Tempelberg bezoekende minister, eerst het volgende:

OOST-JERUZALEM, BEZET GEBIED

Het begint er natuurlijk mee, dat Oost-Jeruzalem, zoals u zelf

terecht opmerkt, sinds 1967 bezet gebied is [4], evenals 

de Westelijke Jordaanoever en Gaza [5] en dat die bezetting resulteerde in

onderdrukking, mensenrechtenschendingen en ander onrecht.

Ook is Oost-Jeruzalem, zoals u opmerkte, door Israel geannexeerd [6]

Dat is al een enorm kruidvat voor spanningen tussen de onderdrukker en

de onderdrukte Palestijnse bevolking, waarbij nog komt

de stichting van en voortdurende uitbreiding van de illegale

nederzettingen [7]

Dit ging en gaat gepaard met huisuitzettingen van Palestijnse families

en grof Israelisch geweld tegen Palestijnen, waarbij zelfs door Israelische 

troepen de op de Tempelberg aanwezige Al-Aqsa  Moskee werd bestormd! [8]

Het moge dus duidelijk zijn, dat een tegen deze achtergrond gebracht bezoek van een politicus aan de Tempelberg, die ook nog eens, terecht door u, redactie ”radicaal-rechts” genoemd wordt [9] [ik zelf zou eerder

zeggen ”extreem-rechts”], wel degelijk een provocatie is,

en dat het bijvoeglijk naamwoord ”provocerend” door u dus

niet tussen aanhalingstekens dient te worden geplaatst.

Bovendien zijn er over bezoeken aan de Tempelberg duidelijke

afspraken gemaakt, dat Joden [ik zeg liever ”Joodse Israeli’s]

de Tempelberg wel mogen bezoeken, maar er niet mogen bidden [10]

Nu mag je daarover denken hoe je wil, maar hoewel Ben-Gvir claimt,

dat hij wil, dat Joden ook mogen bidden op de Tempelberg [11],

heeft deze meneer zijn bezoek aan de Tempelberg bepaald niet gebracht

om daar in alle rust te kunnen bidden

En dat zal ik hieronder aantonen.

Lees verder

BEN-GVIR

Zoals u reeds vermeldde is minister Itamar Ben-Gvir [verder aangeduid

als Ben-Gvir] een radicaalrechtse minister en leider van de [hier zegt u het goed] uiterst rechtse partij Joodse Kracht. [12]

Deze Partij, ”Otzma Yehudit” of ”Otzma LeYisrael” staat voor een

Eenstatenoplossing, [EEN Israel, een annexatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. [13]

Dus zonder de erkenning van de elementaire Palestijnse rechten op

een Staat.

Het zal niet verbazingwekkend zijn, dat dit een felle pro nederzettingen

partij is [14] en etnische zuiveringsfanaten.

Zo is zij voor de verdrijving van ”extremistische Arabieren” [15]

[Dergelijke lieden weigeren het woord Palestijnen te gebruiken]

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn zij ook aanhangers van de

extreem-rechtse fascist, de overleden rabbijn Meir Kahane [16]

LIFE AND TIMES OF BEN-GVIR

HET TREKKEN VAN VUURWAPENS, HET TOEJUICHEN

VAN MISDADIGERS, ETC, ETC

Tot zover het Fraaie Gedachtegoed van Joodse Kracht.

Nu wat specifieker over voorman Ben-Gvir zelf:

Zo moest [zie Volkskrant berichtgeving] [17] deze Meneer regelmatig voor de rechter verschijnen en bepaald niet voor het stelen van een pakje melk.

In 2007 werd hij door de rechter veroordeeld voor aanzetten tot racisme 

en het steunen van een terroristische organisatie [18]

Hij had opgeroepen, Arabieren uit Israel te deporteren [19]

Etnische zuiveringen dus

Nogmaals, bepaald niet het stelen van een pakje melk…..

Verder beweert hij, niet meer achter de denkbeelden van de extreem-rechtse fascist Kahane [20] te staan, maar toch woonde hij recentelijk nog

een herdenking van deze Kahane bij [21]

Ook had hij tot 2019 een foto van Baruch Goldstein

in zijn woonkamer hangen [22], de man, die in 1994 29 biddende

Palestijnen doodschoot en meer dan 125 verwondde. [23]

Sinds 2019 heeft Ben-Gvir weliseaat de foto van deze massamoordenaar

verwijderd [24], maar het zegt wel veel over hem, dat hij deze foto uberhaupt in

zijn living room had hangen!

MAAR WE ZIJN ER NOG NIET!

 In oktober 2021 protesteerde hij tegen de behandeling van een Palestijnse gevangene in hongerstaking, die in een Israëlisch ziekenhuis lag. Bij het ziekenhuis raakte hij slaags met de Arabisch-Israëlische parlementariër Ayman Odeh. [25]

Ook trok deze Ben-Gvir een vuurwapen tijdens een

ruzie met twee Arabische beveiligers om een parkeerplaats in Tel Aviv [26]

En, trigger happy als de man blijkbaar is, deed hijdit ook in october 2022 

bij onlusten tussen kolonisten en Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Ben-Gvir liep rond met een getrokken pistool en schreeuwde de Israëlische politie toe dat ze moesten schieten op Palestijnen die stenen gooien. [27]

Nog los van al deze opmerkelijke feiten, was hij duidelijk al langer actief in Oost-Jeruzalem en is

het dus meer dan duidelijk, dat zijn bezoek aan de

Tempelberg alleen maar als provocerend kan worden uitgelegd.

Niet dus ”provocerend”’tussen aanhalingstekens,

maar gewoon provocerend!

EN NOG IS HET NIET ALLES!

Want een Israelische soldaat, die in Huwara [gelegen in de bezette Westbank]

in koelen bloede een Palestijnse burger [gewond geraakt na een confrontatie

met kolonisten] executeerde [28], werd door Ben-Gvir geprezen en ”een held”

genoemd [29]

Meer zeg ik niet over deze Figuur, het lijkt mij nu wel duidelijk wie en wat hij is en waarvoor hij staat

Zelf woont hij overigens in een nederzetting [30], wat niet echt meer verbazing zal wekken.

HAMAS

Dan heb ik nog een appeltje met u te schillen over de eenzijdige en ongenuanceerde wijze waarop u Hamas afschildert.

Want u duidt Hamas aan als ”de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook” [31]

Dit suggereert, alsof het zou bestaan uit een stelletje

 bendeleiders, die via een coup of ander Geweld aan de macht zijn gekomen.

Niets is minder waar:

De politieke verzetsbeweging Hamas [32] is in

2006 aan de macht gekomen na door de EU geconstateerde vrije en eerlijke verkiezingen [33]

en heeft sindsdien ondanks alle Ellende van de voortdurende Israelische militaire aanvallen in Gaza, die tot enorm humanitair leed hebben geleid [34] EN ondanks

de wurgende Israelische Blokkade van Gaza, die de Gazaanse bevolking economisch en humanitair tot

op de dag van heden in de wurggreep houdt [35], toch maar Gaza, hoe goed en hoe kwaad het ook gaat, draaiende gehouden.

Hamas heeft klinieken en scholen gebouwd [36] en naast

de ”militante kant” [die trouwens geoorloofd is, zolang

het Israelische combatanten, militairen dus, betreft],

ook een sterke sociale kant en is in tegenstelling

tot de Palestijnse Autoriteit, veel minder corrupt te

noemen. [37] 

Er is genoeg tegen Hamas af te aan ter voeren [38], maar er zijn ook positieve zakente noemen en ik maak

er bezwaar tegen, dat de Hamas regering in Gaza terugbrengt tot

een stelletje bendeleiders, zonder enige nuancering

Let daar dus de volgende keer op.

TENSLOTTE:

Ik heb bezwaar gemaakt tegen het feit, dat u het adjectief

[Latijn:bijvoeglijk naamwoord] ”provocerend” in uw titel, tussen aanhalingstekens gezet hebt, wat suggereert, dat of het bezoek van minister Ben-Gvir aan de Tempelberg al dan niet provocerend is, een kwestie van discussie is.

Dat is het NIET!

Een minister, die leider is van een partij, die openlijk

oproept tot deportatie van Arabieren, fel de illegale 

[op gestolen bezet Palestijns land zittende] nederzettingen verdedigt en annexatie van bezet Palestijns

gebied voorstaat, is sowieso zowel internationaalrechtelijk

als humanitair onacceptabel en dus diens bezoek aan

Bezet Palestijns Gebied een provocatie.

Daarbij heeft hij persoonlijk tweemaal een vuurwapen

getrokken in een conflict met Palestijnen, eenmaal

in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, waar meerdere malen Palestijnen zijn verdreven ten gunste van kolonisten, heeft hij een Israelische militair, die

een Palestijn heeft geexecuteerd, een ”held” genoemd EN dat hij tot 2019 in zijn woonkamer in zijn huis 

[in een nederzetting] een foto van massamoordenaar

Baruch Goldstein, verantwoordelijk voor de dood

van 29 biddende Palestijnen [Zie de noten]

Ook heeft Ben-Gvir recentelijk nog een herdenking

bezocht van de fascistische rabbijn Meir Kahane.

Het is dus GOTSPE van u, dat u het woord ”provocerend” tussen aanhalingstekens hebt geplaatst, wat uw berichtgeving een onwaar en tendentieus karakter geeft.

Ook had u in uw berichtgeving over het bezoek van Ben-Gvir aan de Tempelberg duidelijker moeten maken,

wie Ben-Gvir is en welk Gedachtegoed hij vertegenwoordigd

Uitleg hierboven

Ook uw kwalificatie van Hamas als ”de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook” alsof het een stelletje bendeleiders zouden zijn en niet de in 2006 via vrije en eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen niet-corrupte regering, die

op sociaal gebied veel heeft gepresteerd, vond ik weinig genuanceerd.

Verdere uitleg kunt u hierboven lezen.

Een oproep aan u om zich in dit Nieuwe Jaar in te zetten voor een eerlijkere, genuanceerder en objectievere

berichtgeving.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

 NOTEN

Voor uw gemak zijn de noten in links ondergebracht

NOTEN 1 T/M 6

NOOT 7

NOOT 8

NOTEN 9 T/M 11

NOTEN 12 T/M 16

NOTEN 17 T/M 29

NOTEN 30 T/M 38

Noten 30 t/m 38/NOS en Extreem-rechts in Israel | Astrid Essed

BERICHT NOS

NOS

RADICAALRECHTSE ISRAELICHE MINISTER BRENGT ”PROVOCEREND”

BEZOEK AAN TEMPELBERG

2 JANUARI 2023

https://nos.nl/artikel/2458545-radicaalrechtse-israelische-minister-brengt-provocerend-bezoek-aan-tempelberg

De nieuwe radicaalrechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir van Nationale Veiligheid heeft een onverwachts bezoek gebracht aan de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Hij liep ook langs de Al-Aqsa moskee, wat erg gevoelig ligt bij Palestijnen.

De Palestijnse Autoriteit veroordeelt het bezoek van “de extremistische minister” en ziet het als “ongekende provocatie en een gevaarlijke escalatie van het conflict”.

“De Tempelberg is open voor iedereen”, schreef Ben-Gvir bij een foto op Twitter waarop te zien is dat hij langs de moskee loopt. “Als Hamas denkt dat het me kan afschrikken door mij te bedreigen, moeten ze begrijpen dat tijden zijn veranderd. Er is een regering in Jeruzalem”, schreef hij verder.

Gisteren zei de minister, die leider is van de uiterst rechtse partij Joodse Kracht, nog dat hij zijn bezoek aan de Tempelberg zou uitstellen vanwege dreigementen van Hamas, de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. De oppositie waarschuwde Ben-Gvir dat zijn bezoek provocerend zou zijn en tot geweld zou kunnen leiden.

De Tempelberg is de op twee na heiligste plek van de islam. Hij staat onder beheer van een islamitische stichting, terwijl Israël verantwoordelijk is voor de veiligheid. Niet-moslims mogen er op bepaalde tijden komen, op voorwaarde dat ze daar niet bidden.

Ben-Gvir wil al langer dat joden meer toegang krijgen tot de Tempelberg. Door Palestijnen wordt dit gezien als een voorbode dat Israël de volledige controle over de locatie wil krijgen.

Zo willen uiterst rechtse Israëliërs dat er op de plek van de moskee een joodse tempel wordt gebouwd. De heuvel was ooit de plek van de twee joodse tempels, die beide verwoest werden, de laatste in 70 na Christus door de Romeinen. De joodse tempel was het centrum van het joodse geloof.

Rond de Al-Aqsa moskee loopt het vaker uit op geweld tussen Israëlische ordetroepen en Palestijnen. Een bezoek van de Israëlische premier Ariel Sharon in 2000 was de aanleiding voor de Tweede Intifada, een grootschalige Palestijnse opstand die vijf jaar duurde.

Oost-Jeruzalem

In Oost-Jeruzalem liggen belangrijke joodse, islamitische en christelijke heiligdommen. Israël veroverde dit deel van de stad in de Zesdaagse Oorlog van 1967, net als de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1980 en ziet het stadsdeel als onderdeel van zijn hoofdstad, al wordt die claim door de meeste landen niet erkend. Oost-Jeruzalem ligt volgens die landen in bezet Palestijns gebied.

Veel Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige onafhankelijke staat, maar het perspectief daarop wordt steeds kleiner. Serieuze vredesonderhandelingen tussen Israëlische en Palestijnse leiders zijn er al meer dan tien jaar niet meer geweest.

Sinds vorige week is Ben-Gvir lid van het nieuwe kabinet. Hij werd meermaals veroordeeld, onder meer voor aanzetten tot racisme. De nieuwe regering onder premier Netanyahu is de meest rechtse en religieus conservatieve regering in het 74-jarige bestaan van Israël.

Meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël geïnstalleerdOndanks de corruptie-onderzoeken die tegen Netanyahu lopen, begint hij aan zijn zesde regeringstermijn.

Meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël geïnstalleerdOndanks de corruptie-onderzoeken die tegen Netanyahu lopen, begint hij aan zijn zesde regeringstermijn.

De nieuwe regering wil joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden, subsidies verstrekken aan Netanyahu’s ultraorthodoxe bondgenoten en ingrijpende hervormingen doorvoeren in het rechtsstelsel. Volgens critici brengen die wijzigingen de democratie in het land in gevaar.

EINDE NOS ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Continuing Story/De NOS en de fascistische Israelische regering/Astrid Essed zit de NOS op de Huid!

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 5/NOS en de fascistische Israelische regering

[1]

NOS

MEEST RECHTSE REGERING IN DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL GEINSTALLEERD

29 DECEMBER 2023

https://nos.nl/artikel/2458140-meest-rechtse-regering-in-de-geschiedenis-van-israel-geinstalleerd

De nieuwe regering van Israël is geïnstalleerd, met opnieuw Benjamin Netanyahu als premier. Hij gaat leiding geven aan de meest rechtse en religieus conservatieve regering in de 74-jarige geschiedenis van het land.

De rechtse Likud-partij van Netanyahu wist in november als grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen. Ondanks dat hij vervolgd wordt voor omkoping, kan hij terugkeren als premier. Eerder was Netanyahu regeringsleider van 1996 tot 1999 en tussen 2009 en 2021. Hij gaat regeren samen met ultranationalistische en ultraorthodoxe joodse religieuze partijen.

Nederzettingen

De Israëliërs zijn diep verdeeld over Netanyahu, die aangeklaagd is voor fraude en het aannemen van steekpenningen in drie corruptiezaken. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door vijandige media, politie en aanklagers.

Zijn nieuwe regering wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden, subsidies verstrekken aan Netanyahu’s ultraorthodoxe bondgenoten en ingrijpende hervormingen doorvoeren in het rechtsstelsel. Volgens critici brengen die wijzigingen de democratische instellingen in het land in gevaar.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 samen met de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, gebieden waar de Palestijnen een toekomstige staat willen stichten. Israël heeft in die gebieden tientallen Joodse nederzettingen gebouwd waar circa 500.000 Israëliërs wonen naast 2,5 miljoen Palestijnen.

De plannen van de nieuwe regering hebben tot kritiek geleid van het leger, lhbti-belangengroeperingen, het bedrijfsleven en anderen. Honderden demonstranten verzamelden zich eerder vandaag bij de Knesset, het Israëlische parlement. “We willen geen fascisten in de Knesset”, scandeerden ze. Massa’s mensen blokkeerden de toegang tot een belangrijk kruispunt en een snelweg in Tel Aviv.

Ook in het buitenland wordt bezorgd naar de nieuwe regering-Netanyahu gekeken, De Amerikaanse president Biden noemde Netanyahu “een vriend sinds tientallen jaren”. Biden zei dat hij ernaar uitkijkt om met de premier samen te werken bij de “vele uitdagingen waar Israël mee wordt geconfronteerd, inclusief de dreiging uit Iran”.

Maar hij voegde daar wel aan toe dat de VS “de tweestatenoplossing (met naast Israël ook een levensvatbare Palestijnse staat, red.) blijft steunen en zich verzet tegen beleid dat de levensvatbaarheid daarvan in gevaar brengt” of in strijd is met onze wederzijdse belangen en waarden”.

Speech

In een parlementszitting voorafgaand aan zijn beëdiging richtte Netanyahu zich in een speech tot zijn critici en beschuldigde hij de oppositie ervan het publiek bang te maken. “Ik hoor voortdurend kreten van de oppositie over het einde van het land en de democratie”, zei hij. “Maar, leden van de oppositie: verkiezingen verliezen is niet het einde van de democratie, het is de essentie van de democratie.” De toespraak van de premier werd herhaaldelijk onderbroken door boegeroep en hoongelach van zijn tegenstanders.

Yair Lapid, de vertrekkend premier die nu oppositieleider is, zei tegen het parlement dat hij “een land in uitstekende conditie” achterlaat voor de nieuwe regering. “Probeer het niet kapot te maken. We komen snel terug”, zei Lapid.

[2]

”De rechtse Likud-partij van Netanyahu wist in november als grote winnaar uit de bus te komen bij de parlementsverkiezingen. Ondanks dat hij vervolgd wordt voor omkoping, kan hij terugkeren als premier. Eerder was Netanyahu regeringsleider van 1996 tot 1999 en tussen 2009 en 2021. Hij gaat regeren samen met ultranationalistische en ultraorthodoxe joodse religieuze partijen.

Nederzettingen

De Israëliërs zijn diep verdeeld over Netanyahu, die aangeklaagd is voor fraude en het aannemen van steekpenningen in drie corruptiezaken. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door vijandige media, politie en aanklagers.”

NOS

MEEST RECHTSE REGERING IN DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL GEINSTALLEERD

29 DECEMBER 2023

https://nos.nl/artikel/2458140-meest-rechtse-regering-in-de-geschiedenis-van-israel-geinstalleerd

ZIE VOOR GEHELE TEKST ONDER NOOT 1

[3]

[3]

”srael’s lethal, wanton, unlawful open-fire policy resulted in the killing of hundreds of Palestinians this past year. About 70% were killed in the Gaza Strip when the criminal policy of bombarding densely populated areas was implemented. Israel reverts to this policy in every round of fighting, despite the horrendous, predictable outcome.”

BTSELEM.ORG

4 JANUARY 2022

2021 WAS THE DEADLIEST YEAR SINCE 2014, ISRAEL KILLED 319 PALESTINIANS IN OPT 5 -YEAR RECORD IN HOUSE DEMOLITIONS: 895 PALESTINIANS LOST THEIR HOMES

https://www.btselem.org/press_releases/20220104_in_deadliest_year_since_2014_israel_killed_319_palestinians_in_opt

FATALITIES

In 2021, Israeli security forces killed 313 Palestinians, including 71 minors: 236 in the Gaza Strip, 232 of them during Operation Guardian of the Walls; and 77 in the West Bank (including East Jerusalem). Three other Palestinians were killed either by armed settlers or by soldiers who were escorting them; another Palestinian minor was shot by an Israeli civilian and later by Border Police officers; and two Palestinians were killed by armed settlers.

Nine Israeli civilians, including two minors, were killed by Palestinians, six of them by rocket fire from the Gaza Strip during Operation Guardian of the Walls. Three foreign nationals were also killed by rockets. Two members of the Israeli security forces were killed by Palestinians.

Twenty-seven Palestinians were killed by Palestinians: 25 in the Gaza Strip, 20 of them, including seven minors, by rockets fired at Israel that landed within Gaza during Operation Guardian of the Walls, and two in the West Bank by Palestinian Authority security forces during their arrest.

Regarding eight Palestinians who were killed during Operation Guardian of the Walls, six of them minors, B’Tselem was unable to determine whether they were killed by Israeli attacks or by Palestinian rocket fire.

In the West Bank (including East Jerusalem), 83 Palestinians were killed, including 17 minors and five women, 77 by Israeli security forces

Thirty-two of the fatalities killed by the Israeli security forces, including nine minors, were killed at or near demonstrations or in incidents in which Palestinians hurled stones at Israeli security forces or civilians. Among them were Islam Dar Nasser, 16, and Muhammad Tamimi, 17, whom soldiers shot from behind.

14 May 2021 was the deadliest day in the West Bank since 2002: 13 Palestinians were killed (two died of their wounds in the following days). Among them were Nidal Safadi‘Awad Harb and Isma’il Tubasi – all three killed by armed settlers or by soldiers escorting them during incursions into their villages’ land. These incidents are several examples of the spike in settler violence in the past year. In 2021, B’Tselem investigated 336 incidents of settler violence, as opposed to 251 in 2020. These incidents make it abundantly clear that settler violence is not a private initiative but another, less formal tool that Israel’s apartheid regime uses to take over more and more Palestinian land.

Eight of the fatalities in 2021 were killed at or near protests against the establishment of the Eviatar outpost on land belonging to the villages of Beita, Qablan and Yatma – demonstrating the means Israel’s apartheid regime takes over Palestinian land for the purpose of establishing Jewish settlements. Seven of the persons killed were residents of Beita, including two minors. Since the outpost was established, the Israeli military has prevented Palestinian farmers from accessing hundreds of dunams of their land adjacent to the outpost, blocked agricultural roads and damaged them repeatedly. Another resident of Beita was fatally shot by a soldier near the village’s water valves.

Thirty-six Palestinians, including four minors and five women, were killed in incidents in which they attacked, attempted to attack or allegedly attacked Israeli security forces or civilians with a car, a knife or a firearm. Clearly, even such cases do not automatically justify lethal fire. Two blatant examples of unlawful and unjustified shooting under such circumstances are the killing of Osama Mansur, who was not endangering the soldiers’ lives and was mistakenly suspected of trying to run them over, and of Fahmeyeh al-Hrub, 60, who was slowly advancing towards the soldiers who killed her.

During the May fighting in the Gaza Strip, Israel killed 232 Palestinians, including 54 minors and 38 women. At least 137 of them did not participate in hostilities, including 53 of the minors and all women. Three other Palestinians, including ‘Omar Abu a-Nil, 13, were killed during protests along the perimeter fence, and a fourth was killed while hunting birds several dozen meters from the fence.

Israel’s lethal, wanton, unlawful open-fire policy resulted in the killing of hundreds of Palestinians this past year. About 70% were killed in the Gaza Strip when the criminal policy of bombarding densely populated areas was implemented. Israel reverts to this policy in every round of fighting, despite the horrendous, predictable outcome.

Senior Israeli officials – government ministers, military commanders and legal advisors – justify the open-fire policy. They insist that lethal fire is used as a last resort, in accordance with Israeli and international law, and stress that the incidents are investigated. Yet the facts show otherwise: lethal shootings are a routine affair, and no one is held accountable.

DEMOLITIONS OF HOMES AND OTHER STRUCTURES

In the West Bank and in East Jerusalem, 895 Palestinians, 463 of them minors, were left homeless this year after 295 residential structures were demolished – the highest number since 2016.

Throughout the year, another 548 non-residential structures were demolished on Israeli authorities’ orders, including cisterns, warehouses, agricultural structures, businesses and public structures – the highest number since 2012.

In East Jerusalem alone, 160 structures were demolished, 96 of which were homes. In the West Bank, recent years have seen a steady increase in home demolitions: in 2021, Israeli forces demolished 199 structures, as opposed to 151 residential structures in 2020 and 104 in 2019.

These demolitions are not a matter of “law enforcement”, as Israel claims, and Palestinians who build without permits are not “criminals.” The Israeli apartheid regime blocks almost all Palestinian development in vast parts of the West Bank, including East Jerusalem – while building massively for Jews. This policy leaves Palestinians no choice but to build without permits, so as to have a roof over their heads. At that point, the Israeli authorities issue the structures demolition orders. Whether the orders are fulfilled or not – they leave the residents in a permanent state of uncertainty regarding their future.

[4]

‘Zijn nieuwe regering wil nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uitbreiden”

NOS

MEEST RECHTSE REGERING IN DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL GEINSTALLEERD

29 DECEMBER 2023

https://nos.nl/artikel/2458140-meest-rechtse-regering-in-de-geschiedenis-van-israel-geinstalleerd

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[5]

”Otzma Yehudit calls for a one-state solution, including the annexation of the West Bank and complete Israeli rule of the land between the Jordan River and the Mediterranean Sea”

WIKIPEDIA

OTZMA YEHUDIT/IDEOLOGY

https://en.wikipedia.org/wiki/Otzma_Yehudit#Ideology

ORIGINAL SOURCE

WIKIPEDIA

OTZMA YEHUDIT

https://en.wikipedia.org/wiki/Otzma_Yehudit

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 5/NOS en de fascistische Israelische regering

Opgeslagen onder Divers