De Zaak Jan Wijenberg/Arnon Grunberg/WEER die Stichting PC Hooft!/Astrid Essed is er helemaal klaar mee/Laatste antwoord Astrid Essed aan die Stichting!

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/WEER DIE STICHTING PC HOOFT!/ASTRID ESSED IS ER KLAAR MEE!/LAATSTE REACTIEASTRID ESSED OP ONZIN MAIL STICHTING PC HOOFT

https://www.youtube.com/watch?v=VUg2Q4A13Ss

4.12-4.18A LANNISTER ALWAYS PAYS HIS DEBTS……[Game of Thrones]

”Wel komt dit alles op mijn website te staan, voor hetgeval dat al niet zo wasDaar kunt u op rekenen”[Astrid Essed aan de Stichting PC Hooft]
VOORAF
Ik zeg het u eerlijk, lezers:Die Stichting PC Hooft begint mij meer dan de keel uit te hangen!Waarom?Even in uw herinnering:
Naar aanleiding van een onverkwikkelijke discussie [van de kantvan schrijver Arnon Grunberg] tussen Jan Wijenberg, oud-ambassadeur enArnon Grunberg, schrijver [zie noot 1], ben ik ten behoeve van de heerWijenberg in de bres gesprongen en heb ik de Stichting PC Hooft aangeschreven, die in mei anno Domini 2022 Grunberg de PC Hooft prijsvoor Literatuur zal uitreiken [2]Na meer dan anderhalve maand op antwoord hebben gewacht en intussennog bij de Stichting te hebben gerappeleerd, kwam er dan eindelijkeen reactie van het Bestuur van deze Stichting bij monde van haarambtelijk Secretaris, de heer Aad Meinderts.Deze reactie stond mij om een aantal redenen niet aan, waarop ikmijn laatste [dat stond in mijn laatste mailbrief aan de Stichting duidelijk aangegeven] reactieaan desbetreffende Stichting stuurde [3]
Wie schetst mijn verbazing, toen hierop opnieuw een volkomenonzinnige en inhoudloze reactie van diezelfde Stichting kwam, waarin ooknog een aantal onjuistheden stonden.IK BEN ER NU HELEMAAL KLAAR MEE en heb deze Stichting een mailop Poten gestuurd en duidelijk gemaakt geen berichten meer van hente willen ontvangen!
Voor de laatste keer deel ik deze onverkwikkelijke en van de kant van deStichting langzamerhand irritant wordende attentie te mijnen behoeve.Waarschijnlijk heeft ondergetekende een gevoelige Snaargeraakt en in de Roos geschotenMaar nogmaals:De aandacht van de Stichting PC Hooft stel ik niet [meer]op prijs!
Zie direct onder de noten, eerst mijn laatste reactie aan de Stichting [A]Daarna het antwoord op mijn laatste reactie van de kant der Stichting [B]En tenslotte mijn Final Word [C] met de belofte, deze op mijnwebsite te plaatsen, wat ik bij dezen doe
En daarmee is voor mij de Zaak afgedaanIk heb mijn Stem krachtig verheven
Laat ze dat tot Les zijn
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
TER HERINNERING: CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG,OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERGASTRID ESSED

[2]

JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG/CONTINUING STORY/BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT
ASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/jan-wijenberg-en-arnon-grunberg-continuing-story-brief-astrid-essed-aan-stichting-pc-hooft/

[3]

DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/REACTIE STICHTINGPC HOOFT ”VODJE PAPIER”/ASTRID ESSED ZET DE STICHTINGPC HOOFT OP HAAR PLAATSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/de-zaak-jan-wijenberg-arnon-grunberg-reactie-stichting-pc-hooft-vodje-papier-astrid-essed-zet-de-stichting-pc-hooft-op-haar-plaats/

EINDE NOTEN

A
DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/REACTIE STICHTINGPC HOOFT ”VODJE PAPIER”/ASTRID ESSED ZET DE STICHTINGPC HOOFT OP HAAR PLAATSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/de-zaak-jan-wijenberg-arnon-grunberg-reactie-stichting-pc-hooft-vodje-papier-astrid-essed-zet-de-stichting-pc-hooft-op-haar-plaats/

B
REACTIE OP BOVENSTAANDE MAILBRIEF DOOR STICHTING PCHOOFT BIJ MONDE VAN DE HEER AAD MEINDERTS

REACTIE STICHTING PC HOOFT [Bij monde van Ambtelijk SecretarisAad Meinderts] OP EINDMAIL ASTRID ESSED

Op wo 6 apr. 2022 om 16:03 schreef Aad Meinderts <aad.meinderts@stichtingnll.nl>:

Geachte mevrouw Essed,

De correspondentie waaraan u refereert, is eerst zowel tijdig als grondig besproken door voorzitter (M. Meijer) en ambtelijk secretaris (ondergetekende) van de P.C. Hooftstichting. Zij hebben snel gereageerd en daarnaast toegezegd de stukken voor te leggen aan het voltallige bestuur van de Stichting en zowel u als de heer Wijenberg laten weten u ervan in kennis te stellen als het bestuur er anders over zou denken. Het bestuur komt om de zoveel maanden bij elkaar. Daarom zijn de stukken pas besproken door het hele bestuur op vrijdag 25 maart. Het Bestuur zag geen reden om de P.C. Hooftprijs aan de heer Grunberg te onthouden. Dat is u en de heer Wijenberg meegedeeld. 

Grunberg herdacht in zijn 4 mei-lezing de Holocaust. Hij sprak zich niet uit over de politiek van de staat Israël. De heer Wijenberg betoogde dat Grunberg zich daar wel over had moeten uitspreken. Het bestuur heeft hiervan kennis genomen, maar ziet in Grunbergs invulling van de 4 mei lezing geen aanleiding tot het niet toekennen van de P.C. Hooft-prijs.

Verder beoordelen wij het gepubliceerde literaire werk van Grunberg, niet zijn privé-correspondentie. Wij blijven dus bij ons eerder gemelde standpunt. Het bestuur beschouwt hiermee de mailwisseling als beëindigd en zal dus eventuele vervolgmails niet meer beantwoorden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Aad Meinderts | ambtelijk secretaris Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde

C
LAATSTE ANTWOORD ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT,GERICHT AAN DE HEER AAD MEINDERTS
AANDE HEER A MEINDERTSAmbtelijk Secretaris van de Stichting PC Hooft
Geachte heer Meinderts
Ten eerste was mijn correspondentie niet aan u gericht, maar aan Het Bestuur,dat, ik blijf erbij, onbeleefd laat/te laat heeft gereageerd op het mijn schrijven[18 februari 2022] van de heer Wijenberg [dd eind december 2021] [einddecember 2021]
Ten tweede is het Bestuur, in de uiteindelijk aan mij gerichte reactie,niet inhoudelijk ingegaan op voornoemde kwestie,wat getuigt aan gebrek aan respect voor de heer Wijenberg en mijDenkt u nu heus, dat ik dan nu de aan mij en de heer Wijenberggerichte halfbakken reactie van het Bestuur accepteer?Het is trouwens een nonsens reactie, omdat IK nooit heb betoogd, dat Grunbergde betreffende prijs niet zou moeten krijgen, alleen de vorm waarinhij deze zou ontvangen, betwistte ik.Lees nog maar eens de link van mijn aan het Bestuur gerichte mail na[1]

Ten derde:Hoezo beschouwt u de tussen mij en het Bestuur in loco [-Latijnvoor in plaats van] u plaatsgevonden correspondentie als geeindigd?
U moet mijn mails eens wat beter lezen en dan had u kunnen zien, datik de correspondentie ZELF al had beeindigd in mijn laatste mail [2]
Verder wens ik van u geen berichten meer te ontvangen.Ik heb mijn standpunt duidelijk gemaakt en Het Bestuur de hare.
Wel komt dit alles op mijn website te staan, voor hetgeval dat al niet zo wasDaar kunt u op rekenen
Vriendelijke groetenAstrid Essedjournaliste en historica
Amsterdamwww.astridessed.nl

NOTEN

[1]

CONCLUSIE EN UW OPDRACHT
Mijn conclusie dus:
In de eerste plaats dient u, leden van het Bestuur, de heer Jan Wijenberg onverwijld antwoord te geven op zijn mail dd 29 december, losvan uw mening over de inhoud van zijn mail.Dat vereist de beschaving en de zorgvuldigheid, waarvan ik uitga, dat uwStichting die bezit.
En in de tweede plaats dit:
In tegenstelling tot de heer Wijenberg [daarvan is hij ook op de hoogte]ben ik niet zozeer van mening, dat de heer Grunberg de prijs niet zoumoeten worden toegekend, omdat die nu eenmaal niet gaatover zijn karakter of zijn mi onzindelijke wijze van discussieren en moddergooierij, maar over zijn Oeuvre.Bovendien ben ik ook van mening, dat u, in dit stadium,nu alles al bekend is [15], toch niet meer kunt afzien van de prijs. 
Maar daarmee bent u NIET van mij af!
Want wat ik namelijk WEL vind, is dat de heer Grunberg, die blijk gegevenheeft van een dergelijke onsmakelijke, onbeschaafde en onzindelijkementaliteit, deze prijsuitreiking NIET in het openbaar dient te ontvangen.
Ik ben van mening, dat hij in het geheel geen Feestje verdient, maar dat de prijs hem gewoon, onopvallend kan worden toegestuurd.
Daarbij dient u, zo is mijn mening, daarvan ook de reden bekend te maken, namelijk de onzindelijke, ad hominem aanvallen op de heer Jan Wijenberg

JAN WIJENBERG EN ARNON GRRUNBERG/CONTINUING STORY/BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOGTASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/jan-wijenberg-en-arnon-grunberg-continuing-story-brief-astrid-essed-aan-stichting-pc-hooft/

[2]

””Wie zwijgt, stemt toe” luidt het oud Vaderlandse Spreekwoord.Wanneer u niet bereid bent, een standpunt in te nemen, ga ik ervanuit, dat u dergelijke uitlatingen als door Grunberg gedaan, alsgenormaliseerd beschouwt.Dat zegt heel wat over uw Stichting en uw kennelijk lage beschavingspeil.Dat u bovendien niet de moeite genomen hebt, serieus in te gaan opmijn argumenten, getuigt van een armoede aan redeneercapaciteit uwerzijdsen een stuitend gebrek aan respect,
Daar ga ik verder geen woorden aan vuil maken, mijn oordeelover u als Bestuursleden is reeds geveld.
Dit was dus mijn laatste, schriftelijke reactie.”

DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/REACTIESTICHTING PC HOOFT ”VODJE PAPIER”/ASTRID ESSEDZET STICHTING PC HOOFT OP HAAR PLAATSASTRID ESSED

Op wo 6 apr. 2022 om 16:03 schreef Aad Meinderts <aad.meinderts@stichtingnll.nl>:

Geachte mevrouw Essed,

De correspondentie waaraan u refereert, is eerst zowel tijdig als grondig besproken door voorzitter (M. Meijer) en ambtelijk secretaris (ondergetekende) van de P.C. Hooftstichting. Zij hebben snel gereageerd en daarnaast toegezegd de stukken voor te leggen aan het voltallige bestuur van de Stichting en zowel u als de heer Wijenberg laten weten u ervan in kennis te stellen als het bestuur er anders over zou denken. Het bestuur komt om de zoveel maanden bij elkaar. Daarom zijn de stukken pas besproken door het hele bestuur op vrijdag 25 maart. Het Bestuur zag geen reden om de P.C. Hooftprijs aan de heer Grunberg te onthouden. Dat is u en de heer Wijenberg meegedeeld. 

Grunberg herdacht in zijn 4 mei-lezing de Holocaust. Hij sprak zich niet uit over de politiek van de staat Israël. De heer Wijenberg betoogde dat Grunberg zich daar wel over had moeten uitspreken. Het bestuur heeft hiervan kennis genomen, maar ziet in Grunbergs invulling van de 4 mei lezing geen aanleiding tot het niet toekennen van de P.C. Hooft-prijs.

Verder beoordelen wij het gepubliceerde literaire werk van Grunberg, niet zijn privé-correspondentie. Wij blijven dus bij ons eerder gemelde standpunt. Het bestuur beschouwt hiermee de mailwisseling als beëindigd en zal dus eventuele vervolgmails niet meer beantwoorden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Aad Meinderts | ambtelijk secretaris Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde

Reacties uitgeschakeld voor De Zaak Jan Wijenberg/Arnon Grunberg/WEER die Stichting PC Hooft!/Astrid Essed is er helemaal klaar mee/Laatste antwoord Astrid Essed aan die Stichting!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.