De Zaak Jan Wijenberg/Arnon Grunberg/Reactie Stichting PC Hooft ”vodje papier”/Astrid Essed zet de Stichting PC Hooft op haar plaats

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

DE ZAAK JAN WIJENBERG/ARNON GRUNBERG/REACTIE PC HOOFTSTICHTING ”VODJE PAPIER”/ASTRID ESSED ZET PC HOOFTSTICHTING OP HAAR PLAATS
VOORAF:
Zoals de oplettende lezer wellicht nog weet, ben ik, ten behoeve vande heer Wijenberg, oud ambassadeur en bevlogen verdediger van het Internationaal Recht inzake het Midden-Oostenconflict [1], partij gewordennaar aanleiding van de uit de hand gelopen correspondentie/discussie tussen Wijenbergen de schrijver Arnon GrunbergLees er onder noot 2 alles over.
Uit wat er in noot 2 staat, zal de lezer ongetwijfeld ook constateren,dat de heer Grunberg al gauw het zakelijke in de discussie inruildevoor het persoonlijke en ronduit grof werd tegen Wijenberg [naeen beschuldiging van anti-semitisme, suggereerde Grunberg , datWijenberg sympathie zou hebben voor de Waffen SS en zelfs de vader’van Wijenberg kreeg een trap na. [3]Aangezien Grunberg dit jaar [2022] de PC Hooftprijs ontvangt, heeft ondergetekende de PC Hooftstichting aangeschreven nav de Wijenberg/Grunberg kwestie [4]
Na bijna anderhalve maand gewacht te hebben, stuurde ik deze Stichtingeen rappel, waarop eindelijk een reactie van de ambtelijk Secretarisvan de Stichting kwam, namens het Bestuur.De reactie was een ”vodje papier”:Kortaf, onwellevend en zonder op enigerlei wijze in te gaanop mijn aan de Stichting geschreven uitgebreide brief.
Ik nam daar geen genoegen mee en heb hen-voor de laatste maal- eenreactie op Poten geschreven!
Zie onder de noten mijn oorspronkelijke Brief aan de Stichting, daarnade uiteindelijke reactie bij monde van haar ambtelijke secretaris en tenslotte,mijn Brief.Ik ben met de Stichting uitgeschreven, maar of hiermee de Zaak isafgedaan, laat ik in het midden.Wellicht hoort u daarover in de toekomst nog van mij.Maar misschien ook nietBelangrijk is, dat ik mijn stem heb verheven en dit met u heb gedeeld, lezers!
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
BRIEF VAN OUD AMBASSADEUR JAN WIJENBERG OVERABP’S ONFRISSE BETROKKENHEID BIJ DE ILLEGALEISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
https://www.astridessed.nl/brief-van-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-over-abps-onfrisse-betrokkenheid-bij-de-illegale-israelische-nederzettingen/

[2]

TER HERINNERING: CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG,OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERGASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/ter-herinnering-correspondentie-tussen-jan-wijenberg-oud-ambassadeur-en-schrijver-arnon-grunberg/

[3]

ZIE NOOT 2

[4]

JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG/CONTINUING STORY/BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT
https://www.astridessed.nl/jan-wijenberg-en-arnon-grunberg-continuing-story-brief-astrid-essed-aan-stichting-pc-hooft/

EINDE NOTEN

A

BRIEF AAN PC HOOFTSTICHTING:
JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG/CONTINUING STORY/BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT
https://www.astridessed.nl/jan-wijenberg-en-arnon-grunberg-continuing-story-brief-astrid-essed-aan-stichting-pc-hooft/

B
Na anderhalve maand te hebben gewacht en een rappel te hebben gestuurd:
UITEINDELIJKE REACTIE PC HOOFTSTICHTING IN MAILVORM:

MAIL AAD MEINDERTS, AMBTELIJK SECRETARIS STICHTINGPC HOOFTPRIJS, AAN ASTRID ESSED
Aad Meinderts <aad.meinderts@stichtingnll.nl>To:Astrid EssedWed, Mar 30 at 1:54 PMGeachte mevrouw Essed,Van uw brief / bericht inzake Grunberg en de P.C. Hooftprijs heeft het bestuur kennisgenomen; het bestuur voelt niet de noodzaak een standpunt in te nemen aangaande de mailwisseling Grunberg – Weijenberg.Hoogachtend,namens het bestuur,Aad Meinderts,ambtelijk secretaris Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde.
Outlook voor iOS downloaden

Aad MeindertsDirecteur             
Bezoek ons online museum thuis vanaf de bank.
Literatuurmuseum.nl: 24/7 geopend!
Prins Willem‑Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag
Postbus 90515, 2509 LM Den Haag 
      

070-3339633
aad.meinderts@stichtingnll.nl 
                  
www.literatuurmuseum.nl
www.kinderboekenmuseum.nl
                  

C

ANTWOORD ASTRID ESSED OP DE UITEINDELIJKEREACTIE VAN DE PC HOOFTSTICHTING [ONDER B]

AANStichting PC Hooftprijs voor LetterkundetavAad Meinderts,ambtelijk secretaris

Geachte heer Meinderts
Uw mail heb ik in goede orde ontvangenBij dezen richt ik mij verder tot het Bestuur van de PC Hooftstichtingmet het verzoek aan u, mijn mail voor de laatste maal door te sturen.
Vriendelijk bedankt voor uw bemiddeling
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

Geacht Bestuur
Via de heer Meinderts, ambtelijk secretaris van uw Stichting,heb ik uw reactie ontvangen, waarvoor dank.Begrepen heb ik, dat u geen standpunt in wenst te nemeninzake de in mijn aan uw Stichting geschreven brief genoemdecorrespondentie tussen de heerWijenberg, oud ambassadeur en de heer Grunberg, de door u inde prijzen gevallen schrijver.
Alvorens hierop in te gaan, eerst het volgende:Ik vind het byzonder onwellevend, dat u niet alleen twee maandenhebt gewacht, alvorens te reageren, maar u vervolgens van mijnuitgebreide brief af te maken door een via uw secretaristoegestuurd kattebelletje.Niet alleen reduceert u hiermee uw secretaris tot Boodschappenjongen, u toont geen enkel respect voor mijn uitgebreide brief,waarbij ik documenten heb ingesloten en met  een uitgebreide motivatiegekomen benZie in bijlage, mijn mailbrief aan u en de link onder noot 1

Op zijn minst had verwacht mogen worden, dat u de moeitezou nemen, op mijn uitgebreide argumentatie in te gaan.Dat u het niet met mij eens bent, soit, maar dat u dan op zijn minstmoeten toelichten.Verder behoef ik de heer Wijenberg [die deze mail cc krijgt, evenalsde heer Grunberg, die immers partij hier is] niet te verdedigen,maar voor zover ik weet, hebt u hem tot dusver geen enkelereactie gestuurd op zijn in december 2021 aan u geschreven brief.Mocht dit wel zo zijn, dan excuseer ik mij bij dezen en dan spreekik de hoop uit, dat u hem niet eveneens met zo’n onbetekenendkattebelletje hebt afgescheept.

UW REACTIE
Uw Secretaris schrijft ergo namens uw Stichting het volgende:
”Van uw brief / bericht inzake Grunberg en de P.C. Hooftprijs heeft het bestuur kennisgenomen; het bestuur voelt niet de noodzaak een standpunt in te nemen aangaande de mailwisseling Grunberg – Weijenberg.Hoogachtend,namens het bestuur…..”

MIJN REACTIE
Eigenlijk moet ik aan zo’n zwakke, betekenisloze reactie uwerzijds geenwoorden vuil maken, maar ik zal  toch-en dat voor het laatst, aan ueen schriftelijke reactie doen toekomen:
Dames en heren van de PC Hooftstichting, na uitgebreid in te zijngegaan op de achtergronden, die hebben geleid tot wat ik noem deZaak Wijenberg/Grunberg, ben ik ingegaan op de inhoudvan de correspondentie tussen Wijenberg en Grunberg.Ik heb erop gewezen, dat waar Wijenberg beleefd en zakelijk bleek,de correspondentie door toedoen van Grunberg steeds meer ontspoorde,waarbij Grunberg niet alleen Wijenberg van anti-semitisme betichtte,maar de wildste beschuldigingen uitte over vermeende [neo]nazineigingen van Wijenberg [lees nog eens dat stukje over de Waffen SS],waarbij er ook nog eens met modder werd gegooid naar de vader vanWijenbergNoot 2!
Dit is geen pittige discussie meer [waar niets mis mee is]Dit is karaktermoord, smaad, laster, beledigende taal, etc
En na dit alles gelezen te hebben-want ik ga ervan uit, dat u tenminstedaartoe de moeite genoemen hebt], stuurt u mij via uw Secretaris hetbericht, dat u ”niet de noodzaak voelt” een standpunt in te nemenover de Grunberg/Wijenberg correspondentie?Beschamend en dat voor een maatschappelijk geachte Stichting.
TENSLOTTE
”Wie zwijgt, stemt toe” luidt het oud Vaderlandse Spreekwoord.Wanneer u niet bereid bent, een standpunt in te nemen, ga ik ervanuit, dat u dergelijke uitlatingen als door Grunberg gedaan, alsgenormaliseerd beschouwt.Dat zegt heel wat over uw Stichting en uw kennelijk lage beschavingspeil.
Dat u bovendien niet de moeite genomen hebt, serieus in te gaan opmijn argumenten, getuigt van een armoede aan redeneercapaciteit uwerzijdsen een stuitend gebrek aan respect,
Daar ga ik verder geen woorden aan vuil maken, mijn oordeelover u als Bestuursleden is reeds geveld.
Dit was dus mijn laatste, schriftelijke reactie.
Of de zaak daarmee ook daadwerkelijk is afgedaan, dat laat ik in het midden.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
www.astridessed.nl

NOTEN

1

JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG/CONTINUING STORY/BRIEF ASTRID ESSED AAN STICHTING PC HOOFT
https://www.astridessed.nl/jan-wijenberg-en-arnon-grunberg-continuing-story-brief-astrid-essed-aan-stichting-pc-hooft/

2
TER HERINNERING: CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG,OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG
Ter herinnering/Correspondentie tussen Jan Wijenberg, oud-ambassadeur en schrijver Arnon Grunberg | Astrid Essed

Ter herinnering/Correspondentie tussen Jan Wijenberg, oud-ambassadeur en…

MAIL VAN DE HEER MEINDERTS AAN ASTRID ESSED, ONTVANGENOP 30 MAART 2022

MAIL VAN DE HEER MEINDERTS AAN ASTRID ESSED
Aad Meinderts <aad.meinderts@stichtingnll.nl>To: Astrid EssedWed, Mar 30 at 1:54 PMGeachte mevrouw Essed,Van uw brief / bericht inzake Grunberg en de P.C. Hooftprijs heeft het bestuur kennisgenomen; het bestuur voelt niet de noodzaak een standpunt in te nemen aangaande de mailwisseling Grunberg – Weijenberg.Hoogachtend,namens het bestuur,Aad Meinderts,ambtelijk secretaris Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde.
Outlook voor iOS downloaden

Aad MeindertsDirecteur             
Bezoek ons online museum thuis vanaf de bank.
Literatuurmuseum.nl: 24/7 geopend!
Prins Willem‑Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag
Postbus 90515, 2509 LM Den Haag 
      

070-3339633
aad.meinderts@stichtingnll.nl 
                  
www.literatuurmuseum.nl
www.kinderboekenmuseum.n

Reacties uitgeschakeld voor De Zaak Jan Wijenberg/Arnon Grunberg/Reactie Stichting PC Hooft ”vodje papier”/Astrid Essed zet de Stichting PC Hooft op haar plaats

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.