Ter herinnering/Correspondentie tussen Jan Wijenberg, oud-ambassadeur en schrijver Arnon Grunberg

TER HERINNERING/CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG, OUDAMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG

Gepubliceerd met toestemming van de heer Wijenberg


[ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/    ]

CORRESPONDENTIE JAN WIJENBERG EN ARNON GRUNBERG [Met verwijdering
van mailadressen
en andere adresgegevens]
VANAF 30 JULI 2020 T/M 12 AUGUSTUS 2020
ARNON GRUNBERG
MAIL 30 JULI 2020
uw brief aan een vandaag
Arnon Grunberg 
30 jul. 2020 17:50
aan mij
Geachte heer Weijenberg,
Ik krijg uw bericht via Een Vandaag door.
Als u mijn tekst van de 4-mei-lezing naleest zult u zien dat er vrij uitvoerig aandacht
wordt besteed aan andere groepen slachtoffers van de nazi’s.
Bronnenonderzoek kan nooit kwaad.
Vriendelijke groet,
Arnon Grunberg
JAN WIJENBERG
MAIL 31 JULI 2020
Jan Wijenberg;
31 jul. 2020 19:46
aan Arnon
Geachte heer Grunberg,
Een Vandaag heb ik dezer dagen verzocht te bemiddelen om u en mij met elkaar
in contact te brengen. Mijn bedoeling was en is om u mijn analyse toe te zenden van
de Nederlandse participatie in de herdenking van de bevrijding van Auschwitz en de
4 mei herdenking van dit jaar.
Ik waardeer de actie van Een Vandaag en uw initiatief, waarvoor dank.
Het komt mij verstandig voor dat wij ons contact niet bij voorbaat belasten met
commentaar shooting from the hip. Daarom laat ik na u op het koekje van eigen
deeg te trakteren. 
Ik volsta met enig commentaar op uw opmerking:  […] vrij uitvoerig aandacht wordt
besteed aan andere groepen slachtoffers van de nazi’s; 
U onderbouwt daarmee, zelfs zonder kennis te hebben genomen van de bijlage van
dit bericht, één van mijn hoofdbezwaren tegen de vele 4 mei ceremonies op de Dam.
Het is aan de andere groepen slachtoffers van de nazi's [helaas met uitzondering van
de verstandelijk gehandicapte slachtoffers] voorbehouden om die op de Dam te
gedenken. De monopolie-houders van het verdriet van 1940 tot en met 1945 dienen
eindelijk eens plaats te maken voor die anderen. De datum 4 mei 2020 was zo'n
datum. Het organisatorisch comité heeft die gelegenheid volledig genegeerd.
In de bijlage treft u die analyse ter kennisneming aan. Mocht u aanleiding vinden mij
uw commentaar te zenden, zou ik dat zeer op prijs stellen.
Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg

ARNON GRUNBERG/REACTIE OP JAN WIJENBERG
31 JULI

Arnon Grunberg 
31 jul. 2020 20:07
aan mij
Geachte heer Wijenberg,
Ik heb uw bijlagen gelezen. De politiek van de staat Israël staat los van de
herdenkingen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Elke poging die
twee met elkaar in verband te brengen is gecamoufleerd of minder gecamoufleerd
antisemitisme.
Ik raad u aan mijn tekst nog eens grondig te lezen.
Wat uit geen van de bijlagen blijkt dat u dat hebt gedaan.
vriendelijke groet,
Arnon Grunberg
JAN WIJENBERG/MAIL 31 JULI/REACTIE OP MAIL GRUNBERG DD 31 JULI
Jan Wijenberg 
31 jul. 2020 21:07
aan Arnon
Geachte heer Grunberg,
U raakt het juiste aspect aan. De Nederlandse overheid schendt in het Israël-beleid
het internationaal recht om redenen waar u en ik boeiend over van gedachten
kunnen wisselen. De vrijwel exclusieve Nederlandse nadruk op het joodse lijden
tijdens de herdenkingen zijn het rechtstreeks gevolg van falend Nederlands Israël-
beleid. Lees mij analyse.
Ik ben immuun geworden voor obligate beschuldigingen van antisemitisme. Mocht u
zich in mijn gedachtegoed willen verdiepen, dan kunt u vaststellen dat ik mij verzet
tegen een uiterst misdadig Israëlisch regime. Niet voor niets gaat het Internationaal
Strafhof onderzoek doen naar de meest ernstige schendingen van het internationaal
recht door Israëlische politieke en militaire leiders. Een van mijn motto's is: wie de
toekomst van de staat Israël ter harte neemt, bestrijdt het regime en zijn uitwassen,
zoals de kolonisten en de ook in Nederland opererende Israël Lobby. Het
internationaal recht is de onontbeerlijke leidraad tot vrede tussen de staat Israël en
de staat Palestina. Al het andere is ruis.
Mijn eerste indruk is dat u enig onderhoud in de noodzakelijke kennis van het
internationaal recht ter zake behoeft.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
MAIL ARNON GRUNBERG DD 1 AUGUSTUS/REACTIE OP MAIL JAN WIJENBERG
DD 31 JULI
Op vr 31 jul. 2020 om 20:07 schreef Arnon Grunberg 
Arnon Grunberg 
1 aug. 2020 14:01
aan mij
Waarde heer Wijenberg,
De politiek van de staat Israël staat los van de vraag hoe de Tweede Wereldoorlog in
Nederland of elders herdacht moet worden. Zoals ook de beoordeling van de huidige

politiek van de regeringen in Bolivia en Peru volledig losstaat van (onze beoordeling
van) de genocide op de oorspronkelijke bevolking in die en andere landen in die
contreien enkele eeuwen geleden.
Ik ben van mening dat vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht ook voor
neonazi’s en antisemieten gelden. Daarin verschilt het recht in veel Europese landen
van het recht in Amerika. Ik heb tot nu toe in deze veel sympathie voor de
Amerikaanse wet. 
Kennelijk weet u niet wie u bent, vermoedelijk dat u daarom zo om mijn aandacht
verlegen zit. U hebt een hulpvraag en u meent dat ik een effectieve en goedkope
hulpverlener ben.
Veel hulpvragen zijn weinig anders dan dit: wie ben ik?
U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid te
worden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat
spijt u zelf kennelijk ook.
Uw quasi-juridische formuleringen wijzen noch op intelligentie noch op werkelijke
kennis van het recht, internationaal of niet.
Ik raad u bijvoorbeeld aan het werk van Carl Schmitt te lezen.
U weet ongetwijfeld wat Nietzsche zei, word wie je bent.
Er zijn op het internet vinden nog wel SS-uniformen te vinden, die kunt u aantrekken
en daarmee kunt u door het huis en wellicht uw tuin paraderen.
Als u wordt aangevallen zal ik u als uw hulpverlener verdedigen. Noodzakelijke en
alternatieve therapie neemt soms curieuze vormen aan.
Het zou u ook buitengewoon helpen als u onder uw mails vanaf nu consequent Sieg
Heil schrijft.
Laat me over een maand weten hoe het genezingsproces verloopt.
Vriendelijke groet, en sterkte
Arnon Grunberg
REACTIE JAN WIJENBERG OP DE ''ANTIMSEMITISCHE/WAFFEN
SS'' MAIL VAN ARNON
GRUNBERG
Jan Wijenberg 15:58
aan Arnon
Geachte heer Grunberg,
Zeer veel dank voor uw verhelderend email bericht van heden. Samen met de bijgaande brief
van 2 februari 2018  van Z.E. Aviv Shir-On, destijds ambassadeur van de Staat Israël, vormt
uw laatste
bijdrage een goede indruk van de kwaliteit van uw gedachtegoed over het vraagstuk Israël en
aangaande
de herdenking van 4 mei 2020. 
Beide berichten vormen een prima vertrekpunt voor mijn verdere discussies met het bestuur
van de
Stichting 4 en 5 mei, met de minister-president, de minister van buitenlandse zaken, met
relevante Hoge
Colleges van Staat en andere instanties. Daarnaast onderhoud ik relaties met veel joodse en
niet-joodse
medestanders, zij die met mij streven naar een rechtvaardige, dus duurzame vrede tussen de
Staat Israël
en de Staat Palestina op basis van het vigerend internationaal recht.

Zij zullen uw visie over mijn persoon eveneens op haar waarde weten te schatten.
Het ga u goed.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
REACTIE ARNON GRUNBERG DD 9 AUGUSTUS AAN JAN WIJENBERG/OFWEL DE
''ANTISEMITISCHE SEKSWERKER MAIL"
EERST JAN WIJENBERG AAN ARNON GRUNBERG 
ter informatie
4 berichten
Jan Wijenberg 
Aan: Arnon Grunberg 
Geachte heer Grunberg,
Hierbij zend ik u kopie van de brief aan Eenvandaag die ik vandaag postte-
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
9 augustus 2020 om 11:16
2020.08.8, aan AVROTROS EenVandaag, correspondentie Grunberg'
Wijenberg'doc
''GEPENSIONEERDE SEKSWERKER'' MAIL VAN ARNON
GRUNBERG AAN JAN WIJENBERG, DD 9
AUGUSTUS 
Amon Grunberg 
Aan: Jan Wijenberg 
Geachte heer Wijenberg,
9 augustus 202O am12.M
Het ziet u kennelijk erg dwars dat ik in u een antisemiet heb herkend, althans iemand die
antisemitische
uitlatingen doet door de herdenkiig van de moord op Europese Joden rechtstreeks in verband
te brengen
met de politiek van lsraëI, en die denkt iets van het  intemationale recht te begrijpen zonder
kennis te
hebben genomen van biivoorbeeld het werk van Carl Schmitt. Het uitventen van uw
antisemitische
onwetendheid en het jengelen orn mijn aandacht zijn kennelijk uw levensopgave. Soit.
Merkwaardig toch,
dat u meent mij te moqen omschrijven als Jood' wonend in een stad met yeel Joden, ik
parafraseer,, maar
dat u er niet tegen kunt te worden aangernerkt als antisemiet- Het zou van zelfinzicht getuigen
als u
ophield in ontkenning te leven.
Nu geef ik toe, ik ben een Jood, maar niet zo maar een Jood. Ik ben Christus, zoals u
ongetwiifeld weet
anders zou u niet zo om mijn aandacht jengelen. Zoals u eveneens vermoedelijk weet
misschien hebt u
de biibel wel gelezen, was de valse Christus een vriend van hoeren en tollenaars.
Welnu de echte Christus is dat ook.
lk vermoed dat u geen oud-diplomaat bent maar een gepensioneerde sekswerker die door
Christus wil

worden gezalfd en vergeven. Dat zou dat niet aflatende gejengel om aandacht verklaren.
Als u mij erkent als Heiland is uw virutente antisemitisme u vergeven. Zo ben ík.
lndien gewenst kom ik van de herfst op huisbezoek. Laat mij weten of dat nodig is- U mag
opendoen in uw
uniform. Àls Heíland vergeef ik graag en veel, zeker voormalige antisemilsche sekswerkers
zoals u.
Misschien kunnen we dan ook onderzoeken waar uw virulente antisemÍtisme vandaan komt,
maar als u
dat te veel is laten we het gewoon bij het ritueel. u zegt; 'Dag Heiland.'En ik
antwoord:'lk vergeef je Jan.'
Vriendelijke groet,
Arnon Grunberg
REACTIEMAIL VAN JAN WIJENBERG DD 9 AUGUSTUS, OP
''GEPENSIONEERDE SEKSWERKER''
MAIL VAN ARNON GRUNBERG, EVENEENS DD 9 AUGUSTUS
Geachte heer Grunberg,
lk heb kennis genomen van uw bericht van 23 minuten geleden.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
Jan Wijenberg 
eveneens ter informatie
1 bericht
Jan Wijenberg 
aan: Arnon Grunberg 
Geachte heer Grunberg,
Zie de bijlagen. Bijlage 2 is u bekend en is niet toegevoegd.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
4 bijlagen
9 augustus 282O om12:42
REACTIE VAN ARNON GRUNBERG OP DE MAIL VAN JAN WIJENBERG DD 9
AUGUSTUS
Amon Grunberg 
Aan: Jan Wijenberg 
9 augustus 2020 am 12:48
Kennis nemen is niet genoeg, Jan.
Eerst Christus erkennen als Heiland dan vergeven worden en eeuwig leven. Dat is de
volgorde,
En biechten.
Wanneer moet de Heiland bij Jan Wijenberg langskomen? Dan regelen we de vergiffenis en
het eeuwige
leven-
En kan dat gejengel om aandacht tot die tijd stoppen? Er zijn meer  mensen die weinig tot
niets van hun
leven hebben gemaakt  en die toch niet zo om aandachtt jengelen als u.
En nu Carl Schmitt gaan lezen- En de bijbel.
Als altijd

uw
Heiland
REACTIE VAN ARNON GRUNBERG DD 11 AUGUSTUS OP EERDERE MAIL VAN
JAN WIJENBERG 
Arnon Grunberg
di 11 aug. 10:08
aan mij
Heer Wijenberg.
Heb ik u niet vriendelijk verzocht te stoppen met uw gejengel om aandacht?
Bent u een stalker? En is uw virulent antisemitisme slechts de dekmantel voor uw
erotische obsessie met ondergetekende?
De wetgever houdt niet zo van stalkers, en ik zit, hoe vermakelijk u ook bent, niet op
u als stalker te wachten.
vr gr
LAATSTE MAIL JAN WIJENBERG DD 11 AUGUSTUS IN DE DISCUSSIE MET
ARNON GRUNBERG
drs J.J. Wijenberg
Adres
Woonplaats
de heer A.Y.Y. Grünberg
aka Arnon Grunberg
via e mailadres
onderwerp afronding discussie, slotopmerkingen
Den Haag, 11 augustus 2020
Geachte heer Grunberg,
In de voorgaande correspondentie heb ik mij uitsluitend met de formele, de zakelijke aspecten
van
onze discussie bezig gehouden. Nu, aan het slot van onze virtuele ontmoeting, veroorloof ik
mij enige
van mijn interpretaties en opvattingen vast te leggen. De kans, overigens, dat u het
onderstaande zult
lezen acht ik vrijwel verwaarloosbaar.
Achtergrond
De herdenking van de bevrijding van Auschwitz en die van 4 mei jl. gaven mij aanleiding tot
kritiek.
Uw argumentatie in de Nieuwe Kerk vormde slechts een klein deel van mijn betoog. Die
waarnemingen en mijn opvattingen heb ik aan de bevoegde civiele en publieke autoriteiten
aangeboden. Zoals het burgerlijk fatsoen vereist, dienen degenen waarover kritiek wordt geuit
daarvan
op de hoogte te worden gesteld. Door u kopie te verlenen heb ik daaraan voldaan.
Uw reacties waren, mild uitgedrukt, verrassend. Bovendien bevestigden die mijn bezwaren
tegen
bepaalde elementen in uw toespraak.
Uw niet ter zake doende, provocerende benadering had drie effecten:
– het wijzigde mijn opvatting: van indrukken naar de vaste overtuiging dat mijn analyse over
uw bijdrage
hout snijdt. Kennelijk was ik niet de enige die bezwaren koesterde;
– denkt u nu werkelijk dat u zonder gevolgen iemand bij voortduring kunt kwetsen en
belachelijk maken?

– u bent kennelijk zeer onervaren in de maatschappelijke omgang met officiële instanties. U
maakte mij
steeds weer, en geheel ongevraagd, duidelijk wat uw zorgelijke mentaliteit inhoudt. U legde
de bal keurig
voor mij klaar. Ik hoefde alleen maar in te schieten. Wie zijn billen brandt moet nu eenmaal
op de blaren
zitten.
Antisemiet
''Iemand is een antisemiet wanneer hij of zij Joden haat omdat het Joden zijn.
''  Dat is mijn werk-definitie.
Antisemitisme is een kwaad dat altijd en fel bestreden moet worden. Het is ook strafbaar,
want ''smaad en
laster''
De Israel Lobby probeert wereldwijd de definitie op te rekken: wie kritiek heeft op Israël
[waar het
regime is inbegrepen] is een antisemiet. De Grondwet kent de vrijheid van meningsuiting.
Voor Israël
en zijn regime is geen uitzondering gemaakt. Die verwatering van een nuttig begrip
ondergraaft de
bestrijding van een gevaarlijk fenomeen.
U laat na uw stelling, als zou ik een antisemiet zijn, te onderbouwen. Omdat u de door mij
aangeleverde
stukken niet leest, is mijn opvatting ter zake u ontgaan. Bovendien maakt u niet duidelijk
welke
interpretatie u omarmt. Niet alleen het bedrijven van antisemitisme is strafbaar. Let beter op
uw
woorden, mijnheer Grunberg, tenzij u een aanklacht van ''smaad en
laster'' vanwege een valse
beschuldiging op prijs zou stellen.
Consistentie
In uw argumentatie bent u zich op verschillende momenten totaal niet bewust van de
innerlijke
tegenspraak. Helder en kritisch denken is een nuttige eigenschap, ook voor u die in spraak en
op
schrift de openbaarheid zoekt.
Zo juicht u de vrijheid van meningsuiting in de VS ten zeerste toe, om mij die zelfde vrijheid
in de
volgende zin te ontzeggen.
Mijn door u toegeschreven ''gejengel'' paste aanvankelijk in mijn
ziektebeeld. Psychiater Grunberg *)
was bereid mij ten behoeve van zijn therapie ''over een maand'' thuis
te bezoeken. Nu lees ik:''Heb ik u
niet vriendelijk verzocht te stoppen met uw gejengel om aandacht?'' Dat is de
openingszin van uw
laatste e mailbericht. Nu, nee, zo heb ik het niet beleefd. Er sprak uit het gebruik van die
kwalificatie
eerder van satanische vreugde. Nu zich dat tegen u keert, moet u niet zeuren.
*) de zoektocht naar de BIG-registratie van dokter Grunberg heeft voorlopig niets opgeleverd.
Wellicht

kunt u mij nadere aanwijzingen verschaffen.
U hebt ten stelligste ontkend dat er een verband zou bestaan tussen het lot van de Joden voor
en in
WOII en hedendaags Israël. Naast de onderbouwing van het tegendeel, zoals in Haaretz
gesteld, valt
ook de volgende inconsistentie op. In een niet aflatende stroom berichten en
programma's wordt van
zionistisch-Joodse zijde gehamerd op onze ''mede-schuld aan het Joodse
lot'' [gemakshalve het lot der
anderen negerend]. Die taktiek heeft verschillende doelstellingen, zoals ook uit de toespraak
van
Koning Willem Alexander op 4 mei jl. bleek. 
Een andere doelstelling is om met het aangekweekte schuldgevoel een vrijbrief voor het
Israëlische
regime te creëren, een doelstelling die al decennialang politiek en maatschappelijk succes
heeft. Die
steun aan een misplaatst regime zal, zo zeggen verschillende Israëlische analysten, Israël
uiteindelijk te
gronde richten. De oplettende neutrale waarnemer ziet de onmiskenbare signalen in die
richting.
Deze voorbeelden illustreren uw gebrek aan analytisch vermogen, uw structureel duikgedrag,
uw
laakbare wendbaarheid en, per saldo, uw consistentie.
Trumpisme
Naar de mate dat onze discussie voortschreed werd mijn indruk steeds sterker, in een aantal
aspecten
lijkt u vooral een Trump in de dop:
– Trump leest, tot wanhoop van zijn staf, zijn briefings nooit. U krijgt een tekst van 39
bladzijden, vol met
relevante informatie, aangeleverd. Binnen 11 minuten is uw – afwijzende – mening al
gevormd. U geeft
onmiddellijk opinies, schietend van de heup, en dus meestal mis;
– de voorliefde voor New York. Die stad is best wel een leuke bestemming voor een
stedentrip. Maar om
altijd omringd te zijn door geneurotiseerde workaholics – ''een obsessief-
compulsieve psychische stoornis''
– is geen wenkend perspectief. Gelukkig hebben steeds meer jonge New Yorkse Joden een
gezonde
afkeer tegen Netanyahu en zijn kliek ontwikkeld;
– Trump beschouwt zich als geniaal. Aanvankelijk meende u, bescheiden als u bent,
psychiater te zijn.
Kort daarna werd de ambitie – voorlopig? – opgeschaald naar ''Heiland';
– ook u lijkt niet gewend te zijn aan tegenspraak, noch het te dulden;
– wanneer bepaalde vragen van journalisten de VS-president onwelgevallig zijn, breekt hij de
persconferentie af en loopt weg. Als u ongelijk blijkt te hebben, bent u niet meer beschikbaar
voor verder
debat. U hebt op geen enkele van gestelde pertinente vragen een antwoord gegeven, laat staan
een
begrijpelijk of zelfs een inhoudelijk antwoord. Met uw laatste bericht, dat van vandaag, loopt
u weer weg;

– blijkt een bepaalde gehanteerde argumentatie niet meer geschikt, dan wordt deze
onmiddellijk
ingeruild voor een andere, desnoods het tegengestelde. Zie hierboven: het lot van
'';uw
gejengel'';
– zoals elke VS-presidentskandidaat, werd Trump tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016
door casino-
baas Sheldon Adelson voor US$ 54 miljoen omgekocht. Vrijwel overal in Europa, noemen
wij dat
corruptie. De prijs was en is de onvoorwaardelijke steun aan het Israëlische bewind. Sinds die
tijd wordt
het VS Midden-Oostenbeleid op hoofdlijnen in Las Vegas bepaald en in detail ingevuld in
Jeruzalem. Uit
dank voor deze dienstverlening wordt Israël, zoals gebruikelijk, ruimschoots met Amerikaans
belastinggeld gecompenseerd.
De redenen van uw fervente steun aan het Israëlische moordsyndicaat cum roversnest doen
mij vooralsnog in het duister tasten.
Voorstel
U hebt een solide reputatie opgebouwd in verslaglegging van leef- en werkomstandigheden
van
bijzondere maatschappelijke groeperingen. U zult, gezien uw politieke oriëntatie, gemakkelijk
toegang
tot de Israëlische autoriteiten kunnen verwerven.
Ik moedig u aan hen voor te stellen dat u, gewapend met een goede camera met microfoon,
een weekje
meeloopt in het Israëlische martelcentrum voor Palestijnse kinderen. Vergeet vooral niet de
rol van de
begeleidende Israëlische artsen in beeld te brengen. Gebruikelijk adviseren zij welke
martelmethoden
mogen worden ingezet. Deze keuze is belangrijk. Wanneer het kind komt te overlijden – dat
hoort nu
eenmaal bij het staand beleid – mogen de ingezette methodes niet zichtbaar waarneembaar
zijn. Ook
bepalen deze specialisten in de gezondheidszorg tot hoe ver het martelen mag worden
voortgezet.
Met veel belangstelling zal ik uw rapportage ter zake – bij voorkeur uit te zenden door de EO –
volgen.
Ik zou u graag en van harte ''Het ga u goed''. toewensen. Zoals de
zaken er uwerzijds nu voor staan
zou dat onrealistisch zijn, voor u persoonlijk, voor veel Joden en voor Israël. Wel wil ik u van
harte
dank zeggen voor uw welwillende medewerking aan de inhoud van deze brief.
Met vriendelijke groeten,
Jan Wijenberg
oud-ambassadeur
LAATSTE MAIL VAN ARNON GRUNBERG AAN JAN WIJENBERG, DD 12
AUGUSTUS
REACTIE OP MAIL JAN WIJENBERG DD 11 AUGUSTUS

Van: Arnon Grunberg;
Date: wo 12 aug. 2020 om 00:30
Subject: Re: tenslotte
To: Jan Wijenberg
Heer Wijenberg,
U begrijpt niet dat iemand van gejengel om aandacht kan worden beschuldigd zonder dat
daarmee zijn
vrijheid van meningsuiting met voeten wordt getreden. Dat u zelfs dat niet begrijpt lijkt me
ernstig.

Waarom uw uitlatingen antisemitisch zijn heb ik u meerdere malen uitgelegd. Maar u gaat
daar liever
niet op in. Of u bent niet bij machte daarop in te gaan.
Hebt u kinderen, een partner, familieleden? Wie zorgt voor u? Misschien kan ik bij hen
embedded
gaan? Het lijkt me interessant om de omgeving van een ''oud-
ambassadeur'' met antisemitische
obsessies die hij graag antizionistische obsessies noemt nader te bestuderen.
Kunt u me in contact brengen met hen? 
Ook zou ik een week of zo bij u kunnen komen wonen. Misschien is dat nog beter. Ik wilde
altijd al
eens embedded gaan bij neonazi’s – maar het is misschien wel zo aardig te beginnen bij u —ik
hoor
graag wanneer het schikt. We moeten niet te lang wachten. Ik wil u zeker niet reduceren tot
uw
antisemitische uitlatingen, u bent veel meer dan uw antisemitische uitlatingen. Misschien kunt
u me
een lijstje sturen met wat u nog meer bent. Mens natuurlijk, oud-ambassadeur, beweert u. Wat
hebt u
allemaal bereikt als oud-ambassadeur? Behalve wat relletjes? Wat had u willen bereiken? Et
cetera.
Misschien kunt u me een lijstje sturen met de mensen die zich om u bekommeren?  Dan kan
ik ook
deze mensen interviewen. Allicht zijn uw artsen bereid met uw toestemming ook met mij te
spreken,
dat lijkt me nuttig voor het project.
Graag dus ook een lijstje met namen en contactgegevens van uw artsen. 
Hoe dan ook heb ik van een arts een schriftelijke verklaring nodig dat u wilsbekwaam bent
anders zou een
dergelijk project immoreel zijn. Het gaat mij erom uw leven en uw opvattingen recht te doen,
hoe beperkt
en antisemitisch uw uitlatingen ook moge zijn, ik wil u nogmaals graag recht doen.
Ook ben ik benieuwd naar uw ouders. Was uw vader lid van de NSB en/of van de waffen-SS?
Bent u
misbruikt door uw ouders of door andere familieleden? Hebt u uw ouders of andere
familieleden
misbruikt? Zo ja, in beide gevallen, hoe lang duurde het misbruik? Graag gegevens over de
aard van
het misbruik. Wie waren ervan op de hoogte? Hebt uw zussen, broers, die nog leven? Kunt u
mij met

hen in contact brengen?  Hoe zijn uw ouders gestorven? Hebt u partners gehad? Hoeveel? Et
cetera?
Contactgegevens van de partners die nog leven.
Maar graag eerst even een officiële bevestiging van de arts die u behandelt dat u handelings-
en
wilsbekwaam bent en daarna zetten we dit in de steigers.
Ik zie uit naar onze ontmoeting en naar de week of tien dagen die ik bij u zal doorbrengen. En
vooral
ook naar de gesprekken met de mensen in uw omgeving.
Maar graag eerst, nogmaals, dit is echt belangrijk, omdat ik voor alle betrokkenen dit project
graag
correct wil uitvoeren, een verklaring van de behandelend geneesheer.
En ik wens u uiteraard veel goeds.
Vriendelijke groet,
Arnon Grunberg
EINDE DISCUSSIE ARNON GRUNBERG EN JAN WIJENBERG

Reacties uitgeschakeld voor Ter herinnering/Correspondentie tussen Jan Wijenberg, oud-ambassadeur en schrijver Arnon Grunberg

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.