Noten 42 t/m 47/Asielbewindslieden

[42]

Buitenschuld

U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven.”

IND

OVERIGE REDENEN

https://ind.nl/Paginas/overige-redenen.aspx

Andere redenen

U wilt in Nederland wonen. Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig.

EU-langdurig ingezetene

U hebt de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat. U wilt nu een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.
Lees meer over de voordelen die u hebt als EU-langdurig ingezetene en het aanvragen van een verblijfsvergunning

Terugkeer naar Nederland

U bent oud-Nederlander of u hebt eerder in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning. U wilt terugkeren naar Nederland. U vraagt dan een verblijfsvergunning voor wedertoelating.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning wedertoelating

Medische behandeling

U wilt u in Nederland laten behandelen voor een ziekte waarvoor u in uw eigen land niet behandeld kunt worden.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning medische behandeling

Eergerelateerd en huiselijk geweld als u geen verblijfsvergunning hebt

U bent het slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld. U hebt op dit moment geen verblijfsvergunning. Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld.

Eergerelatereerd en huiselijk geweld als u nu een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid hebt 

U hebt een verblijfsvergunning om bij een familie of gezinslid te wonen. Er is sprake van eergerelateerd of huiselijk geweld. Uw relatie is om die reden verbroken. U kunt misschien een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aanvragen

Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

U bent slachtoffer van mensenhandel. Of u bent getuige geweest van mensenhandel en hebt aangifte gedaan. Doet u aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan meldt de politie dit bij de IND. De IND beslist dan of u een verblijfsvergunning krijgt. Doet u geen aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan kunt u zelf een verblijfsvergunning aanvragen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij ‘Aanvraagformulieren en kosten’.

Verblijf op grond van artikel 8 EVRM

Het EVRM is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op familie- en privéleven. Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, dan kunt u een beroep doen op artikel 8 EVRM. Er wordt dan voor uw individuele situatie beoordeeld of u in aanmerking komt voor verblijf in Nederland.

Plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Wanneer kan een kind een verblijfsvergunning krijgen? Als de Centrale Autoriteit (CA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de centrale autoriteit van het land van herkomst vooraf hebben ingestemd met de plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Het gezag moet zijn geregeld door de autoriteiten van het land van herkomst. De IND krijgt deze informatie van de Nederlandse CA.

Voor een tijdelijke plaatsing vraagt u een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk aan. Is de plaatsing totdat het kind meerderjarig is? Vraag dan een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling)

De rechter heeft uw kind onder toezicht gesteld. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning? Deze verblijfsvergunning kan uw kind meestal houden.

Heeft uw kind (nog) geen verblijfsvergunning? Dan kan uw kind mogelijk een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk vanwege ondertoezichtstelling krijgen. U (ouders) en broers en zussen kunnen mogelijk ook een verblijfsvergunning krijgen. Maar alleen als het kind dat onder toezicht is gesteld ook een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning van uw kind bij ondertoezichtstelling.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (gezagsbeëindiging)

De rechter heeft uw gezag over uw kind beëindigd. En de rechter heeft een voogd benoemd. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning om bij u te wonen? Dan kan uw kind deze verblijfsvergunning niet houden. De voogd doet voor een kind een aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Heeft uw kind geen verblijfsvergunning? Dan kan de voogd voor uw kind een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning van uw kind bij gezagsbeëindiging.

Buitenschuld

U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met uw regievoerder bij de DT&V.

Humanitair niet-tijdelijk – voortgezet verblijf

Bij sommige verblijfsvergunningen kunt u na een bepaalde periode een verblijfsvergunning aanvragen op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

  • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid.
  • U hebt een verblijfsvergunning als kind met een kinderbeschermingsmaatregel.
  • U hebt een verblijfsvergunning voor het ondergaan van een medische behandeling.
  • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel en de strafzaak loopt nog.
  • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd of (dreigend) huiselijk geweld.
  • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner. En er is sprake van klemmende redenen van humanitaire aard.
  • Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.

Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf

Terminale fase van een ziekte

U bent in Nederland en terminaal ziek. U wordt niet meer  medisch behandeld en krijgt alleen palliatieve zorg. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen.

Buitenlandse investeerder

U investeert een groot bedrag in een Nederlands bedrijf. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen om ook in Nederland te kunnen wonen.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder

Internationale verdragen

Turks Associatieverdrag

Dit verdrag staat Turkse werknemers toe om in Nederland te blijven. Voor Turkse onderdanen die in Nederland (willen) werken en hun gezinsleden gelden bijzondere regels.

Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Via dit verdrag kunnen Amerikaanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Amerikaans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Nederlands-Japans Handelsverdrag

Via dit verdrag kunnen Japanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Japans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Japans Handelsverdrag

Nederlands-Duits Vestigingsverdrag

Dit verdrag geeft onder bepaalde voorwaarden verblijf aan Duitsers die niet onder het gemeenschapsrecht vallen.

Benelux-verdrag

Via dit verdrag kunnen Belgen en Luxemburgers meteen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

EU-VK Handels- en Samenwerkingsakkoord

Britse dienstverleners kunnen tijdelijk verblijf aanvragen volgens de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om dienstverleners op contractbasis (contractual service suppliers) en beoefenaren van een vrij beroep (zelfstandig dienstverleners of independent professionals).

Gezinsleden militairen Joint Force Command Headquarters

U bent een gezinslid van een militair. En deze militair is in Nederlands gevestigd bij de Joint Force Command Headquarters in Brunssum. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als de militair geprivilegieerd is.

Studeren in Aken en wonen in Kerkrade of Heerlen

De pilot huisvesting Akense niet-EU-studenten was een samenwerking tussen de gemeente Aken in Duitsland, de gemeente Kerkrade en de Nederlandse Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De pilot duurde 5 jaar en is gestopt op 1 april 2021. Nieuwe verblijfsaanvragen zijn daarom niet meer mogelijk. Hebt u een verblijfsvergunning op grond van de pilot? Dan kunt u uw verblijfsvergunning nog wel verlengen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Kerkrade.          ”

EINDE BERICHT IND

[43]

HET PAROOL

VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN ACHTERTUIN

DIAKONIE

5 SEPTEMBER 2012

https://www.parool.nl/nieuws/vluchtelingen-zetten-tentje-op-in-achtertuin-diakonie~b5c9fc10/

Drie uitgeprocedeerde asielzoekers uit Eritrea bivakkeren sinds gisteravond in de achtertuin van de Diakonie aan de Nieuwe Herengracht. De vluchtelingen en hun sympathisanten willen zo aandacht vragen voor hun situatie.

De werkgroep Opvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers, gehuisvest in de Diakonie, vangt op jaarbasis honderden mensen op. ‘We hopen dat de actie ‘de kerk slaapt buiten’ in de tuin van de Diaconie laat zien dat deze mensen er wat ons betreft niet alleen voor staan, en dat dit signaal opgepikt wordt door Amsterdammers die hier iets aan willen doen’, aldus een woordvoerder van de Diakonie Amsterdam tegenover AT5.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden vaak aan hun lot overgelaten of opgesloten in detentiecentra.

Klik hier voor foto’s en een filmpje van de tent in de achtertuin van de Diakonie.

EINDE BERICHT HET PAROOL

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/

AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2012

STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN

STADSDEELRAAD ZUID-OOST

ASTRID ESSED

20 DECEMBER 2013

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN

WOORD

ASTRID ESSED

3 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchtacademiehet-gesolmisdadig-in-een-woord/
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED29 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

WEBSITE ASTRID ESSED

WE ARE HERE

https://www.astridessed.nl/?s=We+are+Here

[44]

RECHTSZAKEN GROOT-WASSINK MAKEN ONGEDOCUMENTEERDEN DAKLOOS/NIEMAND

SLAAPT TOCH OP STRAAT, VOLGENS GROEN LINKS?

ASTRID ESSED

12 DECEMBER 2021

[45]OMROEP WESTGEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN EENTENTJE TE ZITTEN20 NOVEMBER 2012
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2015454/geen-verblijfsvergunning-door-lang-in-tentje-te-zitten

DEN HAAG – Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.Hij reageerde daarmee op een petitie van het Tentenkamp Recht op Bestaan! die in de Kamer is aangeboden. Daarin wordt gevraagd om een menswaardige oplossing voor de vluchtelingen. Teeven is niet van plan om nog een keer naar hun situatie te kijken. Dat zou volgens hem oneerlijk zijn tegenover andere vluchtelingen die gewoon vertrekken als ze alle procedures hebben doorlopen. De Kamer praat morgen over het tentenkamp.
EINDE BERICHT OMROEP WEST
”Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.”

JOOP.NLTEEVEN: ASIELZOEKERS, DIE ZICHZELF AANGEVEN, KRIJGEN ONDERDAK
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/teeven-asielzoekers-die-zichzelf-aangeven-krijgen-onderdak

Update: ‘Aanbod voor asielzoeker onacceptabel’ … Staatssecretaris Justitie geeft uitgeprocedeerde asielzoekers deadline: vrijdag om 16.00

Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.

Update
Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag verblijven, zullen niet ingaan op het aanbod van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid, meldt onder andere Trouw vrijdagmiddag. Dat verwacht Jo van der Spek, die het met zijn organisatie Migrants2Migrants opneemt voor de asielzoekers in Amsterdam Osdorp.

Volgens Van der Spek vinden de asielzoekers drie zaken belangrijk. “Ze willen samen zijn, zich veilig voelen en zichtbaar zijn”, zo legt hij uit.

Nu worden ze een maandje op een azc neergezet en is er geen uitzicht op een humane oplossing. En daar gaat het om. Het aanbod is ook een beetje ongepast. Zo’n voorstel moet met een hoop mensen worden besproken, terwijl de deadline al op 16.00 uur ligt.” 

Eerder
Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld, aldus de Volkskrant.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ sinds september ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers in een kampement. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de vluchtelingen laten weten dat ze hun demonstratie moeten beëindigen, maar zij hebben aan dit verzoek nog geen gehoor gegeven. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

In Nederland zijn veel asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land, schrijft de Volkskrant. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze mensen die tussen wal en schip vallen. De opvang is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze meewerken aan de terugkeer naar hun vaderland. Van der Laan wil een “lichter criterium” waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.

EINDE BERICHT JOOP.NL

NU.NL”HANDREIKING” TEEVEN AAN ASIELZOEKERS TENTENKAMP15 NOVEMBER 2012
https://www.nu.nl/politiek/2959601/handreiking-teeven-asielzoekers-tentenkamp.html

DEN HAAG – Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. 

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld.

Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rondom de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ de ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers sinds september.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft onlangs aangegeven dat de vluchtelingen hun demonstratie moeten beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

Op straat

In ons land zijn grote aantallen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze asielzoekers die tussen wal en schip vallen. De opvang voor deze groep is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun vaderland.

Van der Laan zei toen een ”lichter criterium” te willen waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.Door: ANP

EINDE BERICHT NU.NL

AMNESTY INTERNATIONALWORDT VERVOLGDFRED TEEVEN: ”IK KOM NIET VAN EEN ANDERE PLANEET”1 MEI 2013
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/interview-fred-teeven-illegaliteit-vreemdelingendetentie

Het omstreden wetsvoorstel ‘strafbaarstelling illegaliteit’ moet het aantal illegalen in Nederland terugdringen. Maar zal het dit effect hebben? Staatssecretaris Fred Teeven weet het niet. Een gesprek over boetes‚ afschrikking en detentie. ‘We nemen vaker maatregelen zonder te weten of ze werken.’

De roodbruine torens van het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag zijn pas enkele weken in gebruik als het interview met staatssecretaris Fred Teeven plaatsheeft. Ministers voelen zich er al thuis‚ zo te zien. In de ruime ontvangstruimte op de achtste verdieping‚ vanwaar je ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreedt‚ staan Ronald Plasterk (PvdA) en Ivo Opstelten (VVD) ontspannen met elkaar te praten. ‘Er moet beweging in komen’‚ vangen we onderweg naar Teeven op uit de mond van Opstelten‚ al blijft onduidelijk waarin.

Beweging moet er in elk geval komen in het vreemdelingenbeleid‚ vinden vele organisaties‚ waaronder Amnesty. Het voorstel illegaal verblijf strafbaar te maken ligt steeds meer onder vuur‚ ook binnen de regeringspartij PvdA. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop Nederland vreemdelingenbewaring toepast.

Talloze fouten

Hoe pijnlijk die detentie in een individueel geval kan aflopen‚ bewijst de zelfmoord op 17 januari van Aleksandr Dolmatov. De Russische activist‚ wiens asielverzoek tot veler verbazing was afgewezen‚ bevond zich toen in vreemdelingendetentie. Uit het onderzoek dat Teeven gelastte‚ blijkt dat talloze fouten zijn gemaakt. Dolmatov had niet in detentie mogen zitten‚ omdat zijn advocaat op het laatst beroep had aangetekend tegen de afwijzing van het asiel en hij daardoor ‘niet uitzetbaar’ was. Dit beroep was nooit doorgegeven. Verder was na een eerste suïcidepoging geen arts ingeschakeld.

Ernstig zijn de systematische fouten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn die de Inspectie Veiligheid en Justitie constateert. ‘De IND is niet in staat zijn informatie met andere betrokken partijen te delen’‚ reageerde Dolmatovs advocaat Marq Wijngaarden. ‘De IND zet het fout in de computer en iedereen gaat daar op af.’

‘Even denken… Wie iemand met een “verzwaard inreisverbod” helpt‚ is formeel zelf ook strafbaar’

In zijn reactie nam Teeven de volle verantwoordelijkheid op zich voor de fouten. Dolmatovs moeder is een schadevergoeding toegezegd en falende verplegers zijn onder toezicht geplaatst. De SP vindt dat Teeven zich moet bezinnen op zijn portefeuille. Hij wil echter niet aftreden vóór het Kamerdebat over de kwestie‚ dat bij het ter perse gaan van Wordt Vervolgd nog moet plaatshebben. ‘Het is buitengewoon triest hoe het is gelopen’‚ zegt Teeven tijdens het gesprek‚ enkele dagen vóór de presentatie van het rapport. ‘Als je iemand onterecht in vreemdelingenbewaring zet en je zorgt óók nog eens niet goed voor hem‚ heb je een groot probleem.’ Meer wil hij er dan nog niet over kwijt.

Zweden

Ook zonder ‘Dolmatov’ zijn genoeg kanttekeningen te plaatsen bij vreemdelingendetentie. We leggen Teeven cijfers voor uit 2010‚ om Nederland te vergelijken met het gerespecteerde EU-lid Zweden. Nederland hield dat jaar 6.000 vreemdelingen in detentie. Zweden‚ dat tweemaal zoveel asielzoekers telde als Nederland‚ slechts 1.800. Die bleven gemiddeld achttien dagen in detentie‚ vijf keer korter dan vreemdelingen in Nederlandse cellen. ‘Wij kennen niet zo’n ruimhartig toelatingsbeleid als Zweden’‚ reageert Teeven. ‘Dat was zo tijdens het Kabinet Rutte I‚ en dat is niet veranderd.’

In Zweden én in Nederland moet detentie alleen worden ingezet als uiterst middel‚ om uitzetting mogelijk te maken.
‘Dat wordt gezegd‚ ja.’

Is dat dan niet zo?
‘Je moet eerst kijken of je vreemdelingen op een andere manier het land kunt laten verlaten. Sommige mensen werken niet mee. Dan plaats je ze in detentie.’

Dat geldt evenzeer voor Zweden als voor Nederland.
‘Jawel‚ maar in Zweden zijn ze heel terughoudend met vreemdelingendetentie‚ daar is het land echt anders in. Zweden zit op de schaal van Richter dáár’‚ hij wijst naar de ene kant van de tafel‚ ‘en van de 27 EU-landen zit Nederland aan de andere kant‚ net onder Denemarken.’

De Nationale ombudsman betwijfelt in zijn rapport over vreemdelingendetentie dat Nederland dit inzet als ‘laatste middel’. Hij vindt dat Nederland mensen te snel vastzet. Ook vindt hij dat ‘onvoldoende’ blijkt dat u op ‘inhoudelijke wijze reflecteert op de ernstige behoorlijkheidsschending’ die hij constateert: het ‘geestdodende’ bestaan dat vreemdelingen in detentie lijden door het
gevangenisregime.
‘Dat heb ik gelezen‚ ja. Over vreemdelingen-detentie ben ik het echt met hem oneens.’

U blijft erbij dat vreemdelingen slechts worden opgesloten als het niet anders kan.
‘We maken er al minder gebruik van. Detentie heeft veel impact op degene die wordt vastgezet. Dat ontken ik niet. Het zijn vreemdelingen‚ geen criminelen. Daarom zijn er in vreemdelingendetentiecentra faciliteiten voor kinderen die bij hun ouders kunnen verblijven. Dat is allemaal tien keer zo ruim als bij gevangenen.’

Vernederende visitaties

We beschrijven enkele kenmerken van het gevangenisregime dat geldt voor vreemdelingen in detentie. Dat ze van 17.00 uur tot 8.00 achter slot en grendel zitten. Dat ze geen recht hebben op onderwijs of werk‚ anders dan gewone gevangenen. Dat jaarlijks 900 vreemdelingen in een isoleercel worden gezet. En dat ze bij aankomst net als criminelen vernederende visitaties ondergaan‚ waarbij bewaarders tot in de anus speuren naar verboden zaken.

Bent u wel eens gevisiteerd?
‘Jazeker. Bij een evenement‚ voordat ik politicus was.’

Hoe ervoer u dat?
‘Nou‚ dat is niet prettig. Maar het is geen groot geheim dat er verdovende middelen worden gebruikt in detentiecentra. Dat we dit proberen te voorkomen‚ lijkt me logisch. Als een Somaliër voor hij in detentie gaat qat gebruikt‚ behoudt hij die behoefte als hij wordt vastgezet. Dat is toch niet raar gedacht. Zaken als visitatie hebben we voor de veiligheid. Tegelijkertijd zijn er mensen die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Daar moet je tegen optreden.’

Het is ‘nog net geen hotel’‚ zei u eind 2011 over vreemdelingendetentie.
‘Dat staat me niet bij.’

‘Mensen worden goed behandeld in vreemdelingenbewaring‚ maar ik vind het geen hotel’

Het was tijdens een algemeen Kameroverleg over migratie. Vindt u dit nog steeds?
‘Nee. Mensen worden goed behandeld in vreemdelingenbewaring‚ maar ik vind het geen hotel‚ ook niet “net”. Het is niet prettig om daar te zitten.’

U publiceerde onlangs uw masterplan voor het gevangeniswezen‚ waarin de nadruk ligt op bezuinigingen. Toch reserveert u nog 930 plaatsen voor vreemdelingen.
‘Dat is wel een halvering vergeleken met het aantal plaatsen onder mijn voorganger Nebahat Albayrak. Laat dat ook duidelijk zijn. We zullen daardoor niet hetzelfde strenge beleid kunnen blijven voeren als nu. Wat gaat veranderen‚ staat in het visiedocument dat ik voor de zomer publiceer. Daar kan ik nu niet op ingaan.’

Veroordeelde criminelen kunnen een enkelband krijgen. Vreemdelingen straks ook? Het zou u geld besparen.
‘Elektronische detentie kan in sommige gevallen werken. Ware het niet dat het hier gaat om mensen die Nederland niet willen verlaten en die misschien geneigd zijn de enkelband door te knippen. Het is geen alternatief.’

Boete

Belangrijk doel van vreemdelingendetentie is dat vreemdelingen Nederland gaan mijden. Ook het wetsvoorstel ‘strafbaarstelling illegaliteit’ moet dat bewerkstelligen. Wie zich in Nederland bevindt zonder verblijfsvergunning begaat volgens dit voorstel een overtreding en kan‚ anders dan nu‚ bij de eerste aanhouding direct een boete krijgen.

‘Een boete op zichzelf zal niet afschrikwekkend genoeg werken. Zo reëel moet je zijn’

We vragen waarop Teeven het baseert dat strafbaarstelling van illegaliteit afschrikwekkend werkt. ‘We weten dat niet’‚ erkent hij. ‘In Duitsland is illegaliteit volgens mij strafbaar‚ terwijl daar nog steeds vreemdelingen heengaan. Maar we hebben vaker maatregelen ingevoerd zonder te weten of ze werken. Bij het kinderpardon‚ waarvoor nu 844 aanvragen zijn binnengekomen‚ weten we evenmin of er over vijf jaar minder problemen zijn. Dat is óók niet onderzocht. Wat je wél kunt zeggen‚ is dat het generale pardon van het kabinet-Balkenende IV niet alle problemen heeft opgelost. Anders had ik nu niet weer hoeven pardonneren.

Verzwaard inreisverbod

‘Een boete op zichzelf zal niet afschrikwekkend genoeg werken. Zo reëel moet je zijn. Sterker nog: veel mensen zullen geen boete kunnen betalen. De boetes stapelen zich op zonder dat ze mensen het land doen verlaten. ‘Wel krijgt een illegaal die vaker wordt aangehouden een zogeheten “verzwaard inreisverbod”. Overtreding daarvan is wél een misdrijf. Volgens het wetsvoorstel kan dat leiden tot zes maanden detentie.’

Als ik iemand met zo’n verzwaard inreisverbod uit barmhartigheid help‚ ben ik dan strafbaar?
‘Nu moet ik even nadenken. Formeel wel.’

Dus als kerken of VluchtelingenWerk die mensen helpen‚ kunnen ze worden vervolgd.
‘Niet bij de eerste overtreding door de vreemdeling. Dat staat nadrukkelijk in het regeerakkoord. Maar wel als ze mensen met een verzwaard inreisverbod helpen. In de praktijk zal dat niet gebeuren: ik zal Officieren van Justitie geen aanwijzing geven te vervolgen. Maar ik ben wel voor vervolging van mensen met een verzwaard inreisverbod. Zo maken we Nederland minder aantrekkelijk voor vreemdelingen dan bijvoorbeeld België. Het kan een reden zijn Nederland te mijden.

‘Er zijn al vreemdelingen in detentie die het land verlaten omdat ze er geen zin meer in hebben’

‘Invoering van strafbaarstelling van illegaliteit is een politieke keuze. De boete‚ daarover zijn we het eens‚ heeft beperkte werking. Maar het verzwaard inreisverbod zal een afschrikwekkend effect hebben. Er zijn al vreemdelingen in detentie die het land verlaten omdat ze er geen zin meer in hebben. Vreemdelingen met een gevangenisstraf kunnen gebruikmaken van de regeling dat je vrijkomt als de helft van je straf erop zit‚ mits je meewerkt aan terugkeer. Zo’n 70 procent van de vreemdelingen in de strafbewaring maakt daar gebruik van. Detentie schrikt dus wel degelijk af.’

Oud-ministers Leers en Donner waren tegen een verzwaard inreisverbod. Zes maanden in de cel zou de terugkeer slechts vertragen.
‘Daar denken we dus anders over. Dat is ook een verandering ten opzichte van het vorige kabinet. Het is trouwens verrassend dat het voorstel in dít regeerakkoord staat.’

In de PvdA-gelederen doet een petitie de ronde tegen het voorstel. Job Cohen en Jan Pronk hebben al getekend.
‘Ik constateer dat het voorstel moeilijk ligt in de PvdA en dat begrijp ik ook wel. Ik kom niet van een andere planeet. Maar als je samen gaat regeren‚ maak je afspraken.’

Diederik Samsom‚ wordt gespeculeerd‚ heeft ingestemd met strafbaarstelling van illegaliteit in ruil voor het kinderpardon omdat hij het eerste toch niet haalbaar achtte.
‘Als dat zo is‚ moeten die PvdA-leden zich ook niet druk maken. Ik stel wel vast dat je voor een kinderpardon geen wetgeving nodig hebt en voor strafbaarstelling van illegaliteit wel. Daarvan moeten we nog maar zien of we het door de Tweede en Eerste Kamer krijgen. Ik zal het met hetzelfde enthousiasme uitvoeren als het kinderpardon‚ maar of het er komt‚ is geen uitgemaakte zaak.’

Niet onder de indruk

Gemeentes als Amsterdam‚ Rotterdam‚ Den Haag‚ Utrecht en Den Bosch hebben aangegeven niet mee te werken aan de handhaving van strafbaarstelling. Wat vindt u daarvan?
‘Gemeentes kunnen niet zeggen dat ze de wet niet uitvoeren. Van die dreigementen ben ik niet onder de indruk. Het gaat om opsporingsbeleid: er is een rol voor het Openbaar Ministerie‚ dat al dan niet zal vervolgen‚ en voor de politie. Gemeentes en burgemeesters gaan er niet over.’

Het wetsvoorstel leidt tot ongewenste neveneffecten‚ is de kritiek. Illegalen die worden blootgesteld aan uitbuiting door huisjesmelkers of mensenhandelaren‚ durven straks geen aangifte meer te doen‚ uit angst te worden vervolgd. Of ze durven niet meer naar een arts te gaan. Of ze houden hun kinderen thuis‚ in plaats van hen naar school te sturen.
‘Illegalen die worden uitgebuit‚ kunnen dat voorkomen door het land te verlaten. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik praat het niet goed. Ik zeg ook niet dat uitbuiting een beroepsrisico is van illegalen. Maar je loopt nu eenmaal een risico als je je niet aan de Vreemdelingenwet houdt.’

Die neveneffecten zijn gewoon collateral damage?
‘Ik vind ze ongewenst. Iedereen heeft recht op medische zorg‚ kinderen moeten naar school kunnen. Maar het bezwaar van de neveneffecten vind ik niet groot genoeg om het wetsvoorstel in te trekken. En dat vonden de onderhandelaars bij de kabinetsformatie kennelijk ook niet.’

Volgens het College van de Rechten van de Mens zijn in het huidige voorstel de mensenrechten onvoldoende gewaarborgd.
‘Dat advies vond ik slecht onderbouwd‚ mag ik dat zeggen? Van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken krijg ik beter gefundeerde adviezen.’

Doelt u op het recente rapport Verloren tijd? De commissie hekelt daarin het gedwongen nietsdoen van asielzoekers die in de procedure zitten‚ soms jarenlang. Het leidt tot apathie en hospitalisering‚ zegt ze.
‘Ik ga dat advies binnen een aantal weken bespreken in het kabinet. Ik ben zeker niet tegen alles wat daarin staat.’

In België kunnen asielzoekers een werkvergunning krijgen als ze na een half jaar nog niet weten of ze asiel krijgen. Dat moet u als liberaal aanspreken: mensen nemen verantwoordelijkheid‚ voorzien zelf in hun levensonderhoud.
‘Misschien kunnen we in Nederland een tussenoplossing vinden. Je zou asielzoekers onbetaald werk kunnen laten doen op het terrein van de asielzoekerscentra. Zoals grasmaaien. Dan leveren ze een nuttige bijdrage aan de samenleving. Een werkvergunning vind ik te ver gaan.’

Aan het eind van het gesprek komt Teeven terug op de uitspraak dat vreemdelingendetentie nog ‘net geen hotel’ zou zijn. Hij zegt zich oprecht niet te herinneren dat te hebben gezegd. Zijn er andere uitspraken die hij niet meer zou doen‚ vragen we. Hij lacht. ‘In 2009 zei ik dat je nooit elektronische detentie moet invoeren‚ omdat criminelen niet thuis met een biertje op de bank moeten zitten‚ maar in de cel. Daar word ik aan herinnerd nu ik gevangenissen sluit en elektronische detentie invoer. Ik denk dat ik die opmerking beter voor me had kunnen houden.’

Biografie

Fred Teeven
Geboren: 5 augustus 1958 te Haarlem
Opleiding: 1977-1980 opleiding tot controller bij De Belastingdienst.
1987-1990 avondopleiding notarieel en Nederlands recht.
Loopbaan: 1980-1992 rechercheur en later teamleider bij de FIOD
1992-2001 Officier van Justitie in Amsterdam
2002-2003 Fractievoorzitter van Leefbaar Nederland in de Tweede Kamer
2003-2006 Officier van Justitie bij het Landelijk Parket‚ onder meer belast met de vervolging van oorlogsmisdrijven
2006-2010 Tweede Kamerlid voor de VVD
2010-heden Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Privé: Woont samen in Amsterdam en heeft twee dochters.

EINDE INTERVIEW

[46]

JOOP.NLVAN DER LAAN FRUSTREERT TEEVEN MET OPVANGASIELZOEKERS21 NOVEMBER 2012
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/van-der-laan-frustreert-teeven-met-opvang-asielzoekers

Update: Asielzoekers in hongerstaking … Ze eisen echte oplossing van de overheid en geen maandje AZC

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft een tussenoplossing bedacht voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam-West. Tien gemeenten gaan de asielzoekers die al weken op straat leven, opvangen. Met die maatregel steekt hij een stokje voor de harde aanpak van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Update 14.30 uur
Een deel van de uitgeprocedeerde asielzoeker is in hongerstaking gegaan. Ze eisen een oplossing van de overheid:

Het enige dat de overheid ons biedt, is ons wegstoppen in een AZC voor één maand, om ons vervolgens op weer op straat te gooien als we deportatie niet accepteren. Dit is onacceptabel.

In hongerstaking gaan in de winter, in een tentenkamp, met al veel mensen ziek, is levensgevaarlijk. We hopen dat de regering eindelijk onze wanhoop begrijpt en onze roep om hulp.

Teeven zei eerder dat het bieden van tijdelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers uitgesloten is omdat ze hun terugkeer tegenwerken. ‘Dat ondergraaft de asielprocedure’, onderstreepte Teeven.

Van der Laan heeft de afgelopen weken contact gehad met dertig burgemeesters die de asielzoekers zullen opvangen. Om welke gemeenten het gaat wil hij nog niet zeggen omdat het aanbod nog door de colleges van die gemeenten moet.

De tussenopvang is bedoeld om ‘bijkomen te komen en te herstellen’, benadrukt Van der Laan. Het gaat om de opvang van maximaal 88 asielzoekers.

Een sobere bed-bad-broodvoorziening. De mensen krijgen een slaapplek en eten en hoeven overdag niet op straat te bivakkeren.” Ze kunnen in deze periode contact opnemen met VluchtelingenWerk om over hun dossier en toekomstperspectief te overleggen.

De situatie in het tentenkamp in Amsterdam-West in onhoudbaar geworden vindt Van der Laan. Donderdag dient er een kort geding om het kamp te ontruimen. Volgende week doet de rechter daar een uitspraak over.
Volgens Van der Laan is er geen meningsverschil tussen hem en Teeven, zei hij woensdagochtend op Radio 1.

Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.

Teeven is volgens hem op de hoogte van de plannen.

EINDE BERICHT JOOP.NL

[47]

”Geachte lezers,Vanaf het moment, dat uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg [Amsterdam] eententenkamp opzetten om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie, heeft burgemeestervan der Laan getoond, geen vriend van hen te zijn, noch van hun strijd.Hij liet het Tentenkamp ontruimen zonder enige zicht op een serieuze voorziening enhet waren de door hem verketterde ”politieke activisten” die keer op keer nieuwelocaties kraakten om tenminste de uitgeprocedeerden te voorzien van een dak boven hun hoofd.De Vluchtkerk, het Vluchtkantoor, de Vluchtflat en de Vluchtgarage , waarbij de StadsdeelraadZuid-Oost zich partner in crime van de burgemeester toonde door de Vluchtgarage wel te gedogen,maar te weigeren deze te voorzien van elementaire voorzieningen zoals warm water, electriciteiten sanitairHet enige, dat de burgemeester deed was hameren op terugkeer naar eigen land, zoals in de nietszeggendebrief aan de uitgeprocedeerde asielzoekers, die vorig jaar [per 1 juni] de Vluchtkerk moesten ontruimenDe enige ”handreiking”, die hij deed, was een ”individueel hulpaanbod”  voor de ”meest kwetsbaren”,maar ook hier weer met als dreigend perspectief ”Terugkeer”.Tenslotte bood de burgemeester wel de mogelijkheidvan huisvesting in de zogenaamde ”Vluchtbajes”, [anders gezegd ”Vluchthaven] het gebouw van het voormalige Huis van Bewaringaan de Havenstraat, maar alleen onder voorwaarden, dat de bewoners, hoe kan het ook anders, zoudenmeewerken aan terugkeerDit gold overigens alleen de groep van 159 uitgeprocedeerden, die geregistreerd stonden bijVluchtelingenwerkVan degenen, bij wie dat niet het geval is, is een groot deel toen vertrokken naar de gekraakte VluchtgarageUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/TERUGKEER NAAR OORLOG EN UITZICHTLOOSHEIDNu eerst nog weer eens de positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen.Het probleem met de uitgeprocedeerde asielzoekers is, DAT ze niet terug kunnenkeren vanwege de onveiligheids en oorlogssituatie in hun eigen land.En daarvan is Van der Laan maar al te zeer op de hoogte.Toch doet hij alsof zijn neus bloedt en blijft hameren op een terugkeer, die buiten iedere realiteitvalt en [wat erger is] mensen in groot gevaar kan brengen.Om vervolgens politieke activisten te verketteren , die zich wel laten leiden door elementairerechten voor deze uitgeprocedeerden, met wie op schandaligewijze wordt gesold door de politiek.Staatssecretaris Teeven doet de handreiking des verderfs aan de uitgeprocedeerden en speeltvervolgens het balletje door aan Van der Laan die het gewillig oppakt.Het ergste is nog, dat van der Laan zich hierbij op de borst klopt, alsof hij byzondere hulpgeboden heeft, getuige de opmerkingen, dat de ”Vluchthaven een vervolg dient te krijgen”Wat voor ”veilige haven” is een plek, die je voorbereidt op uitzetting naar landen waar oorlog, dooden verderf heerst?Als het niet zo ernstig was, zou van der Laan met zijn voorstelling van zaken Komiek van hetJaar genoemd kunnen worden.Want de man bestond het te zeggen, dat hij ”er voor de vluchtelingen was”En dan zijn ”byzondere inzet”Ja, voor terugkeer natuurlijkHahahahahaMet vrienden als van der Laan heb je geen vijanden nodig.Om tegen de inhukaniteit, maar vooral de hypocrisie, in het geweer te komen heb ikgereageerd op het artikel in AT5, ”Van der Laan, Vluchthaven moet vervolg krijgen”, waarbij van der Laan zichzelf als een ”Goedheiligman” op deborst slaat.BahLAATSTE UPDATE OVER VERBLIJFPLAATS UITGEPROCEDEERDENVanwege gebrek aan ruimte in de Vluchtgarage zijn recentelijk drie pandenin de Kinkerbuurt gekraakt en is zo de Vluchtmarkt  leven in geblazen.Hieronder mijn reactie op AT5Astrid EssedREACTIE OP AT5 VAN DER LAAN: ”VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN” VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN
SLUIT ZIJN OGEN VOOR POSITIE UITGEPROCEDEERDEN,
Het is stuitend, hoe burgemeester van der Laan van meet af aan met de groep
uitgeprocedeerde asielzoekers is omgegaan. Na ze zonder enig uitzicht op voorzieningen
te hebben laten ontruimen [Tentenkamp Notweg] waren het de door hem verketterde politieke
activisten, die keer op keer voor deze mensen ruimtes hebben gekraakt zoals recentelijk
in de Kinkerbuurt. Het enige waarop de burgemeester aandrong is medewerking aan terugkeer, terwijl hij er zich heel goed van bewust is, dat deze uitgeprocedeerden
niet terug kunnen vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie in hun land. Hiermee is hij een verlengstuk van
het inhumane asielbeleid. Geen reden dus voor hem, zich op de borst te slaan.
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/
Vluchtelingen betrekken weer panden uit pure noodzaak | Wij Zijn HierAstrid Essed”
UIT ARTIKEL:VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/HYPOCRISIEBURGEMEESTER VAN DER LAAN/VAN DER LAAN ALSVERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED17 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/

BOVENSTAAND STUK WAS EEN REACTIE OP AT5 ARTIKEL:

AT5VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN15 APRIL 2014
https://www.at5.nl/artikelen/125706/van-der-laan-vluchthaven-moet-vervolg-krijgen

Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de proef met uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchthaven een vervolg krijgt.

Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Zo kunnen volgens hem naar schatting zo’n 100 van de ruim 130 mensen die nu in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat verblijven, terugkeren naar hun thuisland. Tot nu toe heeft slechts een handvol hieraan gehoor gegeven.

Van der Laan bracht dinsdag een bezoek aan de Vluchthaven, een experiment waarbij de vluchtelingen in ruil voor ‘bed, bad en brood’ hebben beloofd te werken aan hun toekomst en mogelijke terugkeer.

EINDE BERICHT AT5

”Geachte lezers,Voorafgaand aan de dreigende ontruiming van de Vluchthaven, de doorde Gemeente in het leven geroepen voorziening voor een groep van ongeveer100 uitgeprocedeerde asielzoekers , de eerste van een aantal reactiesop AT5.Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ikniet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in eeneerder stadium over geschreven hebHet is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelersde uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activistenen de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die metde mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” , maar in de praktijkhun vriend bepaald niet was.Anders zou hij nu niet dreigen met ontruiming van de Vluchthaven ,wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.Hij zou ze dan niet hebben  gechanteerd met terugkeer.OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGENNog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeesterheb je geen vijanden meer nodig”De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terugkunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatieDaarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatieen duidelijk te maken, dat ze niet meer onzichtbaar wilden zijnDe reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruimingDaarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant vande burgemeester dan.Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat , locaties die voor hengekraakt waren door de  door de burgemeester verketterde ”politiekeactivisten”.Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormaligeHuis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerkenaan terugkeer.Chantage dus.Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijnoproep tot terugkeer , zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze wegWeer een onzekere toekomst tegemoetZie hieronder mijn reactie op AT5Astrid EssedUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVENVERLATEN/VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN/REACTIE OP AT5Geachte lezers,Voorafgaand aan de dreigende ontruiming van de Vluchthaven [1], de doorde Gemeente in het leven geroepen voorziening voor een groep van100 uitgeprocedeerde asielzoekers [2], de eerste van een aantal reactiesop AT5.Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ikniet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in eeneerder stadium over geschreven heb [3]Het is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelersde uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activistenen de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die metde mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” [4], maar in de praktijkhun vriend bepaald niet was.Anders zou hij nu niet dreigen met ontruiming van de Vluchthaven [5],wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.Hij zou ze dan niet gechanteerd hebben met terugkeer. [6]OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGENNog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeesterheb je geen vijanden meer nodig”De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terugkunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatie [7]Daarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatieen duidelijk te maken, dat ze niet meer onzichtbaar wilden zijn [8]De reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruiming [9]Daarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant vande burgemeester dan.Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat [10], locaties die voor hengekraakt waren door door de burgemeester verketterde ”politiekeactivisten”. [11]Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormaligeHuis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerkenaan terugkeer [12]Chantage dus.Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijnoproep tot terugkeer [13], zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze wegWeer een onzekere toekomst tegemoetZie hieronder mijn reactie op AT5 [14]Astrid EssedUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETENVLUCHTHAVEN VERLATEN/REACTIE OP AT5 [15]UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN VERLATEN/
VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN
Het gesol met de uitgeprocedeerde vluchtelingen is onmenselijk.
Eerst door de burgemeester ontruimd uit Tentenkamp Notweg, vervolgens gezworven langs allerhande locaties.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie niet terug kunnen naar eigen land en toch zonder enige voorziening zonder een dak boven hun hoofd op straat staan.De Gemeentelijke voorziening de Vluchthaven
betekende, dat vluchtelingen moesten meewerken aan hun terugkeer.
Naar oorlog en onveiligheid dus en dat weet de burgemeester.
Deze voorziening sluiten en mensen op straat laten overleven verlaten is inhumaan.
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/
http://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/Astrid Essed”

UIT ARTIKEL:

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVENVERLATEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN ALS VERTRAPPER VANFUNDAMENTELE MENSENRECHTEN/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED4 JUNI 2014
https://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlatenburgemeester-van-der-laan-als-vertrapper-van-fundamentele-mensenrechtenreactie-op-at5/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDINGVAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED18 AUGUSTUS 2014
https://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 42 t/m 47/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.