Tentenkamp Notweg ontruimd/Aanklacht tegen onmenselijkheid Overheid

TENTENKAMP ASIELZOEKERS ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID NED OVERHEID”We are refugees
Not criminals””Maar het is een grove schande dat vluchtelingen tot deze extreme acties moeten overgaan om zelfs maar duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Dit tentenkamp is net als de andere een wanhoopskreet. Er moet een oplossing komen. Die gaat niet zozeer over het verhelpen van de erbarmelijke omstandigheden van het kamp. Er moet zo snel mogelijk een werkelijke oplossing komen voor deze hele groep uitgeslotenen. Wat ons betreft is dat een simpele: geen mens is illegaal, alle vluchtelingen zijn welkom.”Geachte lezers,De teerling is geworpen.Het tentenkamp, waar 134 vluchtelingen ruim twee maanden aandacht gevraagd hebben voor hun onmenselijke situatie, is ontruimdMaar niet nadat ruim 80 actievoerders de politie geruime tijd

hebben tegengehouden door het toegangshek te blokkeren

 

Na de ontruiming zijn de vluchtelingen aangehouden en naar politiebureau Flierbosdreef overgebracht, waarna het grootste gedeelte in de loop van de avond  werden vrijgelaten

Geklinkerd dus, want nu stonden zij weer zonder enig recht op de meest elementaire

voorzieningen op straat!

Twaalf zouden er nog vastzitten op het moment van dit schrijven [1 december]

 

POLITIEBEHANDELING OP BUREAU FLIERBOSDREEF:

 

De avond van de ontruimingsdag [30 november]  was schrijfster dezes aanwezig

bij het bushokje Hofgeest tegenover politiebureau Flierbosdreef, waar de

vluchtelingen bivakkeerden, samen met een aantal solidaire helpers,

die ervoor zorgden, dat zij later vervoer kregen naar een overnachtplaats

 

Er werd verteld over de  behandeling op het politiebureau, die zeer  divers

was

Sommige agenten waren heel redelijk,  anderen gewelddadig en racistisch

Twee ooggetuigen vertelden, een van de vluchtelingen door acht agenten was

beetgepakt en als een vuilniszak naar buiten werd gegooid

onder uitroepen ”Out, Out!”

Dit naar aanleiding van het feit, dat hij vroeg, waar hij naartoe moest

na zijn ”vrijlating”…………

Ook werd zeker drie ooggetuigen een van reeds vrijgelaten de vluchtelingen, die

een agent nog iets wilde vragen over een achtergebleven tas, ruw bij de kin of hoofd gepakt…….

 

 

ACHTERGROND:

RECHTELOZE POSITIE VLUCHTELINGEN

VALKUILEN/AFLEIDENDE DISCUSSIE

 

De reden van het tentenkamp protest, dat trouwens ook in Den Haag plaatsvindt
kwam in de media niet goed uit de verf, omdat de aandacht van meet af aan werd afgeleid door andere zaken, die ik in het kort op een rijtje zet

VALKUIL 1
HARDE/ONHYGIENISCHE OMSTANDIGHEDEN IN TENTENKAMP

Van meet af aan werd er gesproken over het ”onacceptabele” karakter van
de harde omstandigheden in het kamp
Er waren zwangere vrouwen en kinderen aanwezig, er was gebrek aan hygiene, etc etc.
Los van het feit, dat juist door het ASIELBELEID deze mensen in een dergelijke
situatie waren beland was toppunt van hypocrisie, dat dit werd beweerd door diezelfde
burgemmester van der Laan, terwijl hij en Stadsdeelvoorzitter Baadoud in de twee maanden, dat het kamp heeft bestaan, geen chemisch toilet, geen deken en laat staan beschutting tegen de kou voor deze
mensen hebben geregeld!
Al wat gebeurde, was dat Baadoud stadsdeelvoorzitter Stadsdeel West en burgemeester van der Laan het balletje naar elkaar en Den Haag terugspeeldenten koste van
de hopeloosheid van vluchtelingen

Werkelijke hulp is gekomen van buurtbewoners, de huisartsenpost en solidaire organisaties 

VALKUIL 2
BURGEMEESTER VAN DER LAAN ERKENT ”RECHT OP DEMONSTRATIE”

Consequent heeft burgemmeester van der Laan het tentenkamp protest aangemerkt
als ”demonstratie
Hierdoor werd hij ontlast van de gemeentelijke zorgplicht tegenover mensen, die
van alles verstoken waren, zelfs de eerste ;evensbehoeften en behoorlijke hygiene
En zijn ”bezorgdheid” om de hygienische omstandigheden en volksgezondheid”
gaf hem dan weer reden om bevel te geven tot ontruiming
Een dirty game
Helaas werd van der Laan hierin, gesteund door de rechtbank,
met voorbijgaan aan de fundamentele rechten van de vluchtelingen oprecht op veiligheid en dus vrijwaring van oorlog

VALKUIL 3
”HUMANE OPLOSSING” SP EN GROEN LINKS

Het lijkt sympathiek, de motie van de SP en Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad
waarbij van der Laan werd opgeroepen tot een ”humane oplossing” in de kwestie rond
tentenkamp Notweg
Weer bleek het echter om een tijdelijke oplossing te gaan vanwege de barre omstandigheden
kou, etc, maar niet
om een fundamentelere eis voor verblijfsrecht voor deze uitgeprocedeerden

VALKUIL4
”HANDREIKING” TEEVEN NAAR ASIELZOEKERS

Welhaast het grofste staaltje van politieke en media manipulatie is de zogenaamde
”handreking” van Staatssecretaris Teeven van Justitie naar de asielzoekers
Die handreking is namelijk een lachertje
Teeven is of liever gezegd, was bereid om asielzoekers, die zich bekendmaken en willen meewerken aan hun terugkeer, een maand onderdak te bieden.

Het bittere en belachelijke daarvan is, dat de tentenkampstrijd van de uitgeprocedeerden
nu juist daarom is begonnen!

Ze kunnen/willen niet terug naar hun landen van herkomst vanwege de mensonwaardige situatie

ACHTERGROND TENTENKAMP VERZET

En dan komen we nu aan de werkelijke achtergrond van het verzet, dat steeds naar de
achtergrond is gedrongen vanwege de bovengenoemde valkuilen

Namelijk het recht van ieder mens op veiligheid, vrijwaring van oorlog en honger en
een leven in waardigheid
Het is alzo vaak door de vluchtelingen zelf gezegd en moet hier maar eens duidelijk
herhaald worden:

Het gaat hier om mensen, die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden o.a. Irak en Somalie
en vanwege die oorlogssituatie in eigen land gevaar lopen!
Of het land van herkomst wel of geen identiteitspapieren aan de vluchteling
afgeeft noodzakelijk om terug te kunnen keren, zoals vaak als
argument door de pers naar voren wordt gebracht  is van weinig tot
geen belang

De veiligheid van de mensen, EN het recht, in waardigheid en vrijwaring van armoede
te leven, is waar het hier om draait 16

Deze mensen, die, uitgeprocedeerd, niet uitzetbaar zijn vanwege die oorlogssituatie,
belanden op straat, omdat zij krachtens het Nederlandse asielbeleid op geen enkele levensvoorziening behalve wanneer het
spoedeisende medische hulp is recht hebben

Dus:
Geen dak boven je hoofd, geen eten, geen mensenrechten

Hun ”alternatief” is:

Uitzetting naar een land, waar zij grote kans maken, oorlogsslachtoffer te worden
of anders vanwege de extreme armoede te verhongeren

Het is dan ook perfide, onbeschaafd en tegen alle mensenrechtenregels in om
deze mensen als ”handreking” een maand onderdak te bieden 17, waarna zij
teruggestuurd worden naar oorlog en ellende

En dan ook nogeens verwachten, dat zijzelf meewerken aan hun uitzetting? 18
Zoals in: je eigen graf graven……

Het enige alternatief om niet je graf te graven, betekent

Niet te worden uitgezet, omdat je niet uitzetbaar bent hetzij na een rechterlijke toetsing,
hetzij doordat het herkomstland geen papieren afgeeft
En weer op straat te belanden

Waarna alles weer van voren af aan begint

 

EPILOOG

 

Het tentenkamp is dus nu ontruimd

Schandalig, zoals ik zeg

Schunnig, achterbaks en hypocriet, zoals publicist en activist

Peter Storm terecht opmerkt

Een vuile oorlog van burgemeester van der Laan tegen de vluchtelingen,

aldus de ware woorden van schrijfster en activist Joke Kaviaar

 

Het Tentenkamp protest is  een bittere noodzaak om aandacht te vragen
voor het gesol met mensen en de barbaarsheid van het Nederlands asielbeleid aan de kaak te stellen

De Nederlandse politieke machthebbers als Teeven en co behoeven zich geen illusie te maken

Zij kunnen dit Kamp laten afbreken

Honderden zullen herrijzen

Totdat Neerland leert, dat mensen, die hiernaartoe komen om bescherming
tegen armoede, oorlog of vervolging, daarop RECHT hebben en ook moeten krijgen

Dit is geen gunst
MAAR EEN RECHT!!!!

 

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Tentenkamp Notweg ontruimd/Aanklacht tegen onmenselijkheid Overheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.