ABP blijft investeren in Israelische banken/Geen stop aan misdadig beleid/Reactie op antwoord ABP

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

Reclame van de Leumi-bank op de luchthaven van Tel Aviv: ‘Where ever you want to go, Leumi is with you.’ Oók in de illegale nederzettingen.Yehudit Garinkol / PikiWiki

LEUMI BANK, EEN VAN DE BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN,
DIE VERVLOCHTEN ZIJN MET DE NEDERZETTINGEN
DE LEUMI BANK IS EEN VAN DE DRIE ISRAELISCHE
BESMETTE  BANKEN WAARIN ABP BELEGT!
SCHANDE!

 

Schermafbeelding van het ‘Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2016’ van het ABP. Op pagina 32 beschrijft het fonds zijn beleid ten aanzien van de mensenrechten.

ABP HYPOCRIETEN!
IN HET ABP VERSLAG ”DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN
2016” [BLADZIJDE 32] BEWEERT ABP ”OP TE KOMEN VOOR MENSENRECHTEN”
NIETS DAN VERZINSELS OM HET PUBLIEK EEN RAD VOOR OGEN
TE DRAAIEN!
WANT ONDERTUSSEN BELEGT DE ABP VROLIJK DOOR IN
ISRAELISCHE BANKEN, DIE MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR
DE PALESTIJNSE MENSELIJKE ELLENDE, AANGERICHT DOOR
DE NEDERZETTINGEN!

CORRESPONDENTIE MET HET VERANTWOORDINGSORGAAN

ABP, DAT TOEZEGDE, MIJN OPROEP AAN ABP TE BESPREKEN

MET HET ABP BESTUUR

REACTIE ABP BESTUUR OP MIJN BRIEF, STAAT BOL VAN
HYPOCRISIE EN IS STRIJDIG MET DE ”PRINCIPES”
DIE ZE BEWEREN UIT TE DRAGEN!
MIJN BRIEF
MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN HET ABP BESTUUR
ABP BLIJFT INVESTEREN IN ISRAELISCHE BANKEN/GEEN STOP
AAN MISDADIG BELEID/REACTIE OP ANTWOORD ABP
Beste lezers
Weet u het nog?
Recentelijk heb ik het Pensioenfonds
ABP aangeschreven met de dringende oproep/eis, per
direct te stoppen met haar investeringen in drie Israelische banken,
die direct verweven zijn met de illegale Israelische nederzettingen.
ZIE BRIEF

 

 

 

 

REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN ABP
Daarna een reactie ontvangen van het Verantwoordingsorgaan van de ABP,
[dat ik ook had aangeschreven] waarop ik opnieuw heb geantwoord
Het Verantwoordingsorgaan reageerde opnieuw en deed de toezegging,
mijn oproep/eis te bespreken met het Bestuur van het ABP
Zie onderstaande brief, waarin ook mijn mails naar ABP en het Verantwoordingsorgaan
Ik hoop, dat het Verantwoordingsorgaan haar toezegging ook waarmaakt
en hopelijk wat druk uitoefent op ABP, want dat is hard nodig!
REACTIE BESTUUR ABP
Vandaag [20 juli], ontving ik dan een reactie van het Bestuur van ABP zelf
en dat loog er niet om.
In schoonklinkende bewoordingen trachtten ze hun misdadige medeplichtigheid te ontkennen en/of te rechtvaardigen, waarbij ze handelden tegen de ”principes”,
die ze beweerden te hanteren.
En ondertussen was de boodschap, dat ze gewoon doorgaan met investeren
in mensenrechtenschendingen!
Zie direct hieronderf hun reactie.
Uiteraard hebben ze een fell antwoord van mij ontvangen!
Dat direct onder de reactie van ABP
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
A
BRIEF AAN ABP
B
ANTWOORD ABP OP MIJN BRIEF
On Friday, July 20, 2018, 10:58:09 AM GMT+2, ABP <beleidscorrespondentie@abp.nl> wrote:
Apg
Geachte mevrouw Essed,
Dank voor uw e-mail van 6 juli 2018. Hierin eist u van ABP dat het haar beleggingen in Israëlische banken beëindigt. Graag reageer ik hierop.
Wat is het standpunt van ABP inzake Israël?
Als pensioenfonds is het de eerste taak van ABP om onze 2,9 miljoen deelnemers van jong tot oud van goed pensioen te voorzien. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. ABP vindt het daarbij belangrijk om de pensioenpremies duurzaam en verantwoord te beleggen. Veel deelnemers verwachten dit ook van ABP, en terecht. 

Wij delen de zorgen van u en van velen met u rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook de beelden van de afgelopen weken hebben ons geraakt en maken ons bezorgd. Het pensioenfonds ABP houdt, in navolging van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, de VN en de Nederlandse regering de staat Israël primair verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten. Die zijn een gevolg van het Israëlische nederzettingenbeleid. De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet.
ABP doet niet aan politiek
Rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen lopen emoties hoog op, ook in Nederland. ABP doet echter niet aan politiek. Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is om die reden gebaseerd op twee objectieve uitgangspunten, te weten internationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten van de UN Global Compact. En daar houden we ons aan. Tegelijk is ABP zoals gezegd bezig met de invoering van nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Hierbij willen we duurzaamheidsaspecten en criteria voor verantwoord ondernemen volledig integreren in al onze beleggingsbeslissingen. Dat betekent dat voor elke belegging niet alleen bekijken of die aantrekkelijk is gezien het te verwachten rendement, de risico’s en de kosten maar ook hoe duurzaam en verantwoord deze is. En daarbij kijken we ook naar hoe bedrijven omgaan met mensenrechten.
Tot slot
ABP zal de komende tijd de bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen (dit zijn ca. 10.000 bedrijven) beoordelen aan de hand van hogere eisen, ook als het gaat om mensenrechten. Velen willen dat de invoering van dit beleid sneller gaat en het kan on ook niet snel genoeg gaan. Het is echter een lang en intensief proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Mensenrechten zullen bij het insluitingsbeleid ook een grote rol spelen. 

In mei heeft ABP het nieuwe verslag duurzaam en verantwoord beleggengepubliceerd op abp.nl waarin eveneens het nieuwe beoordelingskader voor beleggingen wordt toegelicht. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. N.J.M. Beuken
algemeen directeur ABP

C

MIJN REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD
ABP

AAN
ABP
tav Mevrouw N.J.M. Beuken
ALGEMEEN DIRECTEUR ABP
Onderwerp:
Reactie op uw antwoord op mijn eerdere mail dd 6 juli 2018
Gehandhaafde Opdracht aan u:
STOP MET INVESTEREN IN MENSENRECHTENSCHENDINGEN!
Geachte mevrouw Beuken,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn mail dd 6 juli waarin ik
u heb opgeroepen, per direct te stoppen met uw investeringen
in Israelische nederzettingen.
U reageert weliswaar laat, maar daar kan ik nog wel begrip voor opbrengen,
omdat u -hopelijk- een reeks boze reacties hebt gekregen, die net als
ik hebben opgeroepen tot een stop aan investeringen in foute [bank] ondernemingen,
die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.
In casu, investeringen in de illegale Israelische nederzettingen.
Nu hebt u mij een tamelijk uitgebreide reactie gezonden, waarin u uw
foute beleid, nota bene ook nogeens van MIJN pensioengeld, tracht
te rechtvaardigen en ik begin u te zeggen, dat dat, wat mij betreft, is mislukt.
Ik laat mij niet met een kluitje in het riet sturen en zal u, middels enkele
passages uit uw brief, niet alleen de oren
wassen, maar vooral u opnieuw oproepen, de mensenrechten te respecteren.
Ik begin met het volgende citaat uit uw brief:
CITAAT 1
ABP EN POLITIEK
” ABP doet niet aan politiek
Rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen lopen emoties hoog op, ook in Nederland. ABP doet echter niet aan politiek. Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is om die reden gebaseerd op twee objectieve uitgangspunten, te weten internationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten van de UN Global Compact. En daar houden we ons aan.
 
EINDE UW CITAAT
Geachte mevrouw Beuken, met alle respect, dit is onwaarheid van het zuiverste soort.
Want door te investeren in drie banken, te weten Bank Leumi, Bank Hapoalim
en Discount Bank [1], die verweven zijn met de Israelische nederzettingen [2], bent
u medeplichtig aan het instandhouden van de illegaliteit van die nederzettingen EN
alle mensenrechtenschendingen, daaruit voortkomend, zoals land en waterdiefstal! [3]
Met andere woorden
UW ABP DOET WEL DEGELIJK AAN POLITIEK, MEVROUW BEUKEN!
CITAAT 2

 

ABP EN HAAR ISRAEL STANDPUNT
Ik citeer uit uw brief
” Wat is het standpunt van ABP inzake Israël?
……
…….
Wij delen de zorgen van u en van velen met u rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook de beelden van de afgelopen weken hebben ons geraakt en maken ons bezorgd. Het pensioenfonds ABP houdt, in navolging van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, de VN en de Nederlandse regering de staat Israël primair verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten. Die zijn een gevolg van het Israëlische nederzettingenbeleid. De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet.
EINDE UW CITAAT
In uw brief probeert u the good guy uit te hangen, door de misdaden van de Israelische
[bezettings]regering te veroordelen, maar daarnaast doet u, alsof uw investeringen
en die drie banken, waarin u investeert [vanaf nu genoemd ”nederzettingenbanken],
daarvan losstaan.
Dat is natuurlijk onzin.
Ik heb u al uitgelegd, dat u met het investeren in een bezettingseconomie wel degelijk
aan politiek doet en medeplichtig bent aan het onrecht.
Daarnaast is het misschien nog grotere onzin, de drie nederzettingenbanken
los te weken van hun rol in dit geheel.
Human Rights Watch heeft ze al in een rapport ontmaskerd en hun destructieve
betrokkenheid genoemd. [4]
De oproep van Human Rights Watch aan deze nederzettingenbanken liegt er dan ook
niet om

  • Stop providing services in or to settlements, including financing construction projects, providing mortgage loans and loans to local authorities, and operating bank branches and ATMs in settlements. Refrain from opening new branches in settlements and take the necessary steps to close existing branches.” [5]
 
Human Rights Watch houdt deze banken dus in hoge mate
verantwoordelijk en terecht!
En zolang u in deze banken blijft investeren, geldt voor
u hetzelfde.
 
Nogmaals:
Door uw financiele betrokkenheid doet u wel degelijk aan
politiek, want u ondersteunt een misdadig bezettingsregime
financieel!
 
CITAAT 3
 
 
VN ZWARTE LIJST!
 
Uw citaat
 
” Het pensioenfonds ABP houdt, in navolging van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, de VN en de Nederlandse regering de staat Israël primair verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten. Die zijn een gevolg van het Israëlische nederzettingenbeleid. De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet.”
Uit dit citaat

De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet.”
 
Laat me niet lachen, mevrouw Beuken!
Niet alleen zijn die nederzettingenbanken dus direct verweven
met Israel’s misdadige bezettings en nederzettingenpolitiek,
ze zijn wel degelijk in internationaalrechtelijk opzichtr
”veroordeeld’!
 
Zeker twee van de drie nederzettingenbanken waarmee u
zo fijn zaken doet, zijn verschenen op een VN ”Zwarte Lijst”,
die is aangelegd voor Israelische bedrijven, betrokken bij
de nederzettingen.
De namen?
De Bank Hapoalim en de Leumi Bank! [6]
 
 
CITAAT 4
 
 
UW ”MENSENRECHTEN”BELEID
 
Ik citeer u
 

” 

Tot slot
ABP zal de komende tijd de bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen (dit zijn ca. 10.000 bedrijven) beoordelen aan de hand van hogere eisen, ook als het gaat om mensenrechten. Velen willen dat de invoering van dit beleid sneller gaat en het kan on ook niet snel genoeg gaan. Het is echter een lang en intensief proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Mensenrechten zullen bij het insluitingsbeleid ook een grote rol spelen.

Mevrouw Beuken, een vraag:
Dingt uw organisatie mee met de prijs ”GRAPJAS
VAN HET JAAR”?
Want wat mij betreft maakt het ABP dan een goede kans!
U schrijft, dat ”mensenrechten” bij uw insluitingsbeleid een grote
rol spelen en u schrijft ”hoge eisen;; te stellen, ook aan mensenrechten.

Tsja, ik weet natuurlijk niet precies, WAT uw bedrijf onder
”mensenrechten” verstaat, maar naar mijn mening zijn toch
land en waterdiefstal, en het investeren daarin, wel degelijk
ernstige mensenrechtenschendingen!
Neem alleen dat WATER al, een noodzakelijke levensbehoefte
voor ieder mens en zeker als je in een [gedeeltelijk- woestijn
klimaat leeft als Israel.
Uw ABP zou dus onmiddellijk alle banden met die nederzettingen
banken moeten verbreken, als mensenrechten u werkelijk
aan het hart gingen!

CITAAT 5

Ik citeer als laatste

”  Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is om die reden gebaseerd op twee objectieve uitgangspunten, te weten internationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten van de UN Global Compact. En daar houden we ons aan. ”

U houdt zich dus aan de uitgangspunten van Un Global Compact?
Weer wekt dit de lachlust bij mij op!
Want wat zijn de twee eerste principes?
[Ik citeer uit The Ten Principles of UN Global Compact]
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. [7]

Het lijkt niet vergezocht, als ik beweer, dat u hierin al zwaar in

overtreding bent.

Hoe durft u mij dan wijs te maken, dat u zich op de uitgangspunten van UN Global Compact baseert?

Trouwens, ik heb interessant nieuws voor u:

Die nederzettingenbanken, met wie u zo vrolijk zaken doet,

hebben volgens de Human Rights Watch rapportage

ook al de gelederen van UN Global Compact versterkt [8],

terwijl ze in alle opzichten in strijd met de doelstellingen

handelen.

CONCLUSIE

Mooie beginselverklaringen en het veroordelen van de misdadige

Israelische bezetting en nederzettingenpolitiek zullen u niet helpen, want deze bestaan niet los van uw misdadige activiteiten!

Uw investeren in Israelische banken, die direct verweven zijn

met de illegale Israelische nederzettingen, die staan voor

land, waterdiefstal en terreur jegens de bezette Palestijnen,

maken u medeplichtig aan een misdadig bezettingsregime,

welke schoonkllinkende woorden u ook in uw brieven

en verklaringen mag gebruiken.

Nogmaals:

U bent misdadig bezig!

Wilt u ECHT opkomen voor mensenrechten, zoals u

steeds beweert en niet doet:

STOP DAN PER DIRECT MET ALLE INVESTERINGEN

IN DIE DRIE ISRAELISCHE NEDERZETTINGENBANKEN!

Alleen dan toont u, dat mensenrechten voor u

meer zijn dan loze letters op papier.

HANDEL!

NU!

De enige reactie, die ik nog van u wens te ontvangen is:

”Mevrouw Essed”, wij hebben onze investeringen in

de drie Israelische nederzettingenbanken gestopt en zullen

ook in de toekomst geen zaken meer doen met ondernemingen

met belangen in de nederzettingen.

Dan is het tijd voor een compliment aan uw adres.

Tot dan verdient en krijgt u slechts mijn diepe

minachting.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam
NOTEN
[1]
” Op peildatum 31 mei 2018 had het fonds nog altijd 76 miljoen euro belegd in drie Israëlische banken: Bank Leumi (56 miljoen), Bank Hapoalim (19) en Discount Bank (1).”
THE RIGHTS FORUM
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE ISRAELISCHE KOLONISERING
5 JUNI 2018

 

[2]

THE RIGHTS FORUM
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE ISRAELISCHE KOLONISERING
5 JUNI 2018

 

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL USA

TROUBLED WATERS: PALESTINIANS

DENIED FAIR ACCESS TO WATER

WATER IS A HUMAN RIGHT

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE

HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT

 

[4]
” Israëlische banken zijn vérgaand betrokken bij de illegale kolonisering van de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever – en bij de rechtenschendingen waarmee die gepaard gaat. Dat  blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch.”
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCHE BANKEN FUNGEREN ALS
MOTOR VAN ILLEGALE KOLONISERING
30 MEI 2018
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BANKROLLING ABUSE
ISRAELI BANKS IN WEST BANK SETTLEMENTS
29 MAY 2018
 
 
 
 
[5]

Recommendations

To Israeli Banks

  • Stop providing services in or to settlements, including financing construction projects, providing mortgage loans and loans to local authorities, and operating bank branches and ATMs in settlements. Refrain from opening new branches in settlements and take the necessary steps to close existing branches.

To the Government of Israel

  • Dismantle all Israeli civilian settlements in the West Bank.
  • Until that occurs, dismantle the two-tiered system that discriminates against and otherwise systematically violates the rights of Palestinians in the West Bank.”
HUMAN RIGHTS WATCH
BANKROLLING ABUSE
ISRAELI BANKS IN WEST BANK SETTLEMENTS
29 MAY 2018
 
[6]
YETNEWS
130 ISRAELI COMPANIES, 60 INT’L CORPORATIONS ON
UN BLACKLIST
TEKST
UN High Commissioner for Human Rights al-Hussein warns Israeli firms of their inclusion in ‘blacklist’ of companies operating in West Bank, east J’lem, Jordan Valley; list includes prominent companies such as Bezeq, Hot, Ahava, Cellcom, Bank Hapoalim and others; Bezeq CEO scorns ‘entirely anti-Israeli propaganda.’

In the past few weeks, 130 Israeli companies and 60 international corporations operating in Israel received warning letters from United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid bin Ra’ad al-Hussein cautioning them of their impending inclusion in a “blacklist” of companies active beyond the Green Line in “violation of international law and UN resolutions.”

Ynet has gained access to part of the list, which is set to be published in late December and cites 25 well-known Israeli companies. The companies operate in different sectors—some in food manufacturing, others in services, pharmaceuticals and even high-tech—but have one thing in common: they all operate in settlements, east Jerusalem and the Jordan Valley.

Among the companies in the commissioner’s sights are Ahava, Dor Alon, Amisragas, Angel Bakeries, Arison Investments, Ashdar, Clal Industries, Café Café, Cellcom, Danya Cebus, Electra, HP, Hot, the Israel Aerospace Industries, Matrix Systems, Motorola, Nesher, Partner, Paz, Rami Levy, Remax, Housing & Construction (Shikun Binui), Shufersal, Sonol and Trima.

 

The above companies are joined by the 12 companies already published on Channel 2 News including Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq and Bezeq International, Coca Cola, Africa Israel, Teva, IDB, Egged, Mekorot, Netafim and Elbit Systems.

The “Washington Post” published American companies will also be appearing on the list, including Caterpillar, Tripadvisor and Airbnb.

Some of the companies to be included on the list are still considering their response, but others are already fighting back with the claim their inclusion on the list may cause them financial harm and tarnish their brand, and are therefore looking into filing suits against the Commissioner and the UN’s Human Rights Council that called for the list’s preparation in the first place.

The companies claim the list’s creation was politically motivated and point to the fact that the commissioner constructed no such lists pertaining to other regions of conflict—such as the Crimean Peninsula and Western Sahara—as proof.

 

Both Israel and the US have been working behind the scenes in the past few weeks to prevent the list’s publication, but it appears it may be presented with a fait accompli. Despite the fact the list carries no operational or legal ramifications, the symbolic move nevertheless caused concern among the Ministry of Foreign Affairs officials due to the fact it may provide a serious boost to BDS efforts, deter foreign investors and convince foreign companies operating in Israel to reduce their operations.

“It may cause large investment firms or pension funds carrying stocks of various Israeli companies to divest in them because they, in turn, operate in the settlements. It may lead to a snowball effect that will greatly harm the Israeli economy eventually,” said a senior Israeli official.

The Ministry of Foreign Affairs estimates the Human Rights Commissioner received most of his information about the Israeli firms from Israeli non-profits operating in the settlements and investigating business activities beyond the Green Line.

 

AIPAC goes to war

 

In an effort to scuttle the move, the pro-Israel American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) lobby has been working in the US on promoting rapid legislation in Congress determining any company divesting its business dealings from Israel will be considered to have “capitulated” to the Arab boycott, and would thus be in violation of American law.

The Human Rights Council’s efforts to isolate Israel—executed through the office of the commissioner—have largely been facilitated by what Israel frequently slams as the UN body’s years-long anti-Israeli majority which has a long record of a bias slant.

Bezeq CEO Stella Handler published a Facebook post 12 days ago in which she made public the overture she received from the UN’s Human Rights Commissioner. After the Ministry of Foreign Affairs contacted her, Handler took the post down.

 

“Here’s something the UN’s Human Rights Council doesn’t want you know: we’ve received a message from Special Assistant to UN High Commissioner for Human Rights Mohammad Ali Alnsour. Alnsour communicated to us that Bezeq was to be included on a list of Israeli companies operating in the West Bank. He asked us to keep that information confidential and to not publically comment on it,” Handler’s Facebook post said.

“Before we get started, here’s some background about the UN’s Human Rights Council. Since it was founded in 2006, it published 68 decisions denouncingIsrael, making up 50 percent of the total resolutions pertaining to specific countries the council has made. Not North Korea, not Syria, not Sudan and not Yemen were afforded such attention,” the post continued.

 

“We will not be cooperating with a move that’s entirely anti-Israeli propaganda. Despite the council’s attempts to harm Israel by harming Bezeq, we give you our solemn commitment to keep focused on what we do best: providing all of Israel’s citizens with quality service, to provide our employees with a fair workplace and to manufacture profits for our shareholders. That is our role as Israel’s communications infrastructures company,” Handler concluded.

[7]
THE TEN PRINCIPLES OF THE UN GLOBAL COMPACT
TEXT

Corporate sustainability starts with a company’s value system and a principles-based approach to doing business. This means operating in ways that, at a minimum, meet fundamental responsibilities in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption. Responsible businesses enact the same values and principles wherever they have a presence, and know that good practices in one area do not offset harm in another. By incorporating the Ten Principles of the UN Global Compact into strategies, policies and procedures, and establishing a culture of integrity, companies are not only upholding their basic responsibilities to people and planet, but also setting the stage for long-term success.

The Ten Principles of the United Nations Global Compact are derived from: the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;

Principle 5: the effective abolition of child labour; and

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

 

[8]
” Human Rights Watch wrote to seven Israeli banks about their human rights policies and procedures and contacted them about their operations in relation to the settlements.  None of the seven Israeli banks contacted responded to questions regarding any steps they have taken to implement the UNGPs.  Human Rights Watch did not find publicly available documents relating to such implementation. Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank Discount, and Mizrahi Tefahot are members of the UN Global Compact, which includes a commitment to respect and support “internationally proclaimed human rights” and to avoid complicity in human rights abuses. Each bank publishes an annual corporate social responsibility report”
HUMAN RIGHTS WATCH
BANKROLLING ABUSE
ISRAELI BANKS IN WEST BANK SETTLEMENTS
29 MAY 2018
 

Reacties uitgeschakeld voor ABP blijft investeren in Israelische banken/Geen stop aan misdadig beleid/Reactie op antwoord ABP

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.