ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT

Reclame van de Leumi-bank op de luchthaven van Tel Aviv: ‘Where ever you want to go, Leumi is with you.’ Oók in de illegale nederzettingen.Yehudit Garinkol / PikiWiki

LEUMI BANK, EEN VAN DE BESMETTE ISRAELISCHE BANKEN,
DIE VERVLOCHTEN ZIJN MET DE NEDERZETTINGEN
DE LEUMI BANK IS EEN VAN DE DRIE ISRAELISCHE
BESMETTE  BANKEN WAARIN ABP BELEGT!
SCHANDE!

 

Schermafbeelding van het ‘Verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2016’ van het ABP. Op pagina 32 beschrijft het fonds zijn beleid ten aanzien van de mensenrechten.

ABP HYPOCRIETEN!
IN HET ABP VERSLAG ”DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN
2016” [BLADZIJDE 32] BEWEERT ABP ”OP TE KOMEN VOOR MENSENRECHTEN”
NIETS DAN VERZINSELS OM HET PUBLIEK EEN RAD VOOR OGEN
TE DRAAIEN!
WANT ONDERTUSSEN BELEGT DE ABP VROLIJK DOOR IN
ISRAELISCHE BANKEN, DIE MEDEVERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR
DE PALESTIJNSE MENSELIJKE ELLENDE, AANGERICHT DOOR
DE NEDERZETTINGEN!

 

ABP, STOP MET INVESTEREN IN ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN!/BRIEF AAN ABP
PENSIOENFONDS
ABP
HET BESTUUR
DE BESTUURSCOMMISSIE
RAAD VAN TOEZICHT EN VERANTWOORDINGSORGAAN.
Onderwerp:
Stop belegging van pensioengeld in Israelische banken,
die beleggen in de illegale Israelische nederzettingen

 

 

 

 

Ter attentie van:
Mevrouw C. Wortmann-Kool [Bestuursvoorzitter]
De heer E. van Houwelingen [voorzitter Bestuurscommissie
Beleggingsbeleid]
Voorzitters Raad van Toezicht en Verantwoordingsorgaan,
Geacht Bestuur
Geachte Bestuurscommissie Beleggingsbeleid
Geachte Voorzitters Raad van Toezicht
QUOUSQUE TANDEM ABUTERE, ABP, PATIENTIA
NOSTRA?
[Latijn: Hoe lang, ABP, gaat u er nog mee door, ons
geduld op de proef te stellen?”’] [1]
Reeds in een mail  in september 2014 [zie mijn mail
aan u, direct hieronder/daaronder noten van deze brief] heb ik u mijn EIS
meegedeeld, ermee OP TE HOUDEN en u gaat er gewoon
mee door!
Het beleggen van pensioengeld, MIJN pensioengeld,
in banken, die dirty hands hebben, waarmee uw handen
ook bezoedeld zijn! [2]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
U bent een hardleers bedrijf, dus zal ik u het opnieuw
uitleggen of beter gezegd, dichter bij uw belevingswereld brengen.
Bent u boer/kleine landbezitter?
Als dat zo is, dan kent u de waarde en de betekenis van
grond en vooral land als levensader:
Stel, uw land is bezet, u bezit een stukje land en de bezettingsautoriteiten
bepalen, dat mensen uit bezet gebied naar uw land mogen komen, het
afpakken zonder een cent schadevergoeding en daar hun bedrijf
[of wat ze er ook mee doen] kunnen vestigen.
Van de ene op de andere dag is dus uw land afgepakt en u
brodeloos gemaakt.
Maar dat is nog niet alles:
De nieuwe bevolking gedraagt zich als een stelletje [neo]
kolonialen uit niet zo lang vervlogen tijd [ze worden niet
voor niets ”kolonisten” genoemd], ze terroriseren u en
uw andere landslieden [3], vaak geholpen
door bezettingssoldaten [4]  en stelen ook nog eens uw
water. [5]
Op zijn zachtst gezegd
Not right.
But to say it like it is
Een misdaad tegen de burgerbevolking.
U en uw familie hebben nauwelijks genoeg water, terwijl de kinderen
van deze lieden lekker in zwembaden zwemmen!
Protesteren heeft natuurlijk geen zin, want deze kolonisten
zijn er met directe toestemming van de bezetter.
Ze zouden er niet eens zijn, ALS er geen bezetting was!
Dat is de realiteit van de nederzettingen en dat weet u!
Wat u ook weet, is dat deze Israelische nederzettingen, waarin
u indirect investeert, illegaal zijn volgens het Internationaal Recht! [6]
En ondanks dat EN alle oproepen, die door mij en anderen
gedaan zijn om uw heilloze investeringen in deze criminaliteit
te staken, gaat u er vrolijk mee door!
UW ”UITSLUITINGSBELEID” EN METEN MET TWEE MATEN
Bijna nog erger is uw hypocrisie, waarmee u het publiek
een rad voor ogen draait en uw meten met twee maten:
Want wie de moeite zou nemen, uw Verslag Duurzaam
en Verantwoord Beleggen van 2017 door te lezen, zou onder
de indruk zijn.
Want als een ware Strijder tegen het Onrecht schrijft u,
sinds 2007 een ”uitsluitingsbeleid” te hanteren, waarmee u
vaarwel lijkt te zeggen in het beleggen in foute bedrijven
U schrijft, niet te beleggen in ”producenten, van wapens, die verboden waren
volgens internationale Verdragen waaraan Nederland zich had
verbonden”  [Zie uw  Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2017′,
blz 21] [7]

In de praktijk betekent dat, dat u bent

gestopt met het beleggen in tabaksbedrijven en
producenten van kernwapens [8]
BRAVO, wat doet het ANP het toch goed!
Dappere morele keuzes!
Niets is minder waar:
Want legt u eens uit, waarom uw uitsluitingsbeleid niet geldt voor
Israelische banken, die vervlochten zijn met de illegale nederzettingen
en zo bijdragen aan dagelijkse Palestijnse ellende?
Dat kunt u niet uitleggen, want uw stellingname is hypocriet en meten
met twee maten!
BAH!
DRIEWERF BAH!
WAT U TE DOEN STAAT
Wat u te doen staat, is die mooie morele beginselen,
die u beweert te hanteren IN ALLE GEVALLEN WAAR BEDRIJVEN
MENSENRECHTEN SCHENDEN, toe te passen!
In dit geval:
Per direct en zonder valse smoesjes [9]
breken met die
Israelische banken, die vervlochten zijn met misdaden
tegen de Palestijnse burgerbevolking.
U hoort sowieso alle investeringen uit Israel terug te trekken,
zoland dat land persisteert in bezetting, oorlogsmisdaden,
uithongeringsblokkades [Blokkade Gaza, it’s still on…] [10]
het bouwen van een Illegale Muur [11] en het handhaven van
illegale nederzettingen.
EPILOOG
U bent misdadig bezig!
Door WILLENS EN WETENS te investeren inIsraelische banken,
die direct betrokken zijn bij  landdiefstal en het stelen van de meest
elementaire levensbehoefte, WATER van de bezette Palestijnse burgerbevolking!
Die vervlochten zijn met misdadige praktijken, die leiden tot dagelijkse
terreur tegen Palestijnen, niet zelden uitmondend in de dood!
Dus nogmaals
STOP MET HET FACILITEREN VAN LANDDIEFSTAL,
DIEFSTAL VAN WATER EN HET TERRORISEREN
VAN DE BEZETTE PALESTIJNSE BEVOLKING.
STOP MET HET FINANCIEEL IN STAND HOUDEN
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTER!
U maakt zich schuldig aan het ondersteunen van
internationale politieke gangsters.
Dit is geen verzoek, maar een EIS!
Handel ernaar!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

MAIL AAN ABP DD 17 SEPTEMBER 2014

Astrid Essed

9/17/14

to communicatie
AAN
 PENSIOENFONDS
ABP
Onderwerp:
Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelische
nederzettingen verweven Israelische banken.
Oproep
Onmiddellijke beeindiging van uw financiele verwevenheid
met deze drie banken.
Reden
Uw medeplichtigheid aan de Israelische bezettingseconomie
en de hieruit voortkomende Israelische onderdrukking,
oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen.
Geacht Bestuur,
Schokkend en schandalig vind ik het, dat u blijft investeren
in drie Israelische banken, te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank, die financieel zijn verweven met de Israelische
illegale nederzettingen. [1]
Dit ondanks alle oproepen, waaronder die van ondergetekende,
hiervan af te zien en van grootheden zoals oud Aartsbisschop Desmond
Tutu, Nobelprijswinnaar van de Vrede en voormalig strijder tegen de
Zuid Afrikaanse Apartheid. [2]
Zoals u aan de dagtekening van deze brief kunt zien, is dit
een verlate reactie op uw in uw bestuursvergadering dd
28 augustus genomen foute beslissing, omdat ik tegen beter
weten in toch nog hoopte, dat u op de ingeslagen weg zou
terugkeren.
Nu dit niet is gebeurd, deze dringende, hernieuwde oproep.
UW VERDEDIGING
In uw verdediging van de beslissing hebt u zich beroepen
op uw bestaande beleid voor verantwoord beleggen.
Letterlijk zegt u hierover
ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..”
[3], waarbij u verwijst naar de ”criteria”
Ik citeer u opnieuw
”Volgens de criteria van het huidige beleid zijn beleggingen
in Israelische banken niet in strijd met de nationale en
internationale wetgeving of gedragslijnen”. [4]
Je moet lef hebben, om een dergelijke aperte onwaarheid te beweren,
want u weet heel goed, waarom het hier gaat, namelijk de
investering in drie Israelische banken, die een financiele verwevenheid
hebben met de Israelische nederzettingen, een belangrijk
onderdeel van Israel’s bezettingseconomie.
En deze nederzettingen, Geacht Bestuur, zijn in strijd met
het Internationaal Recht, en dus met de internationale wetgeving
of gedragslijnen.
DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL
RECHT
Het zou niet nodig moeten zijn, maar u toch maar weer eens uitgelegd,
zoals ik in mijn vorige oproep aan u ook al
gedaan heb. [5]
De sinds eind zestiger jaren in de bezette Palestijnse gebieden gestichte
Israelische nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht. [6]
Dit is nog eens duidelijk bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties
[7], het Internationaal Gerechtshof, dat in een Advisory Opinion in 2004
de Israelische Muur als ”illegaal” bestempelde [8] en herhaaldelijk,
door de EU. [9]
Daar kunt u dus niet omheen.
Daarnaast heeft dat Israelische nederzettingenbeleid geleid tot
massale Palestijnse landonteigeningen, discrimineert de Israelische
Overheid qua rechtssysteem tussen kolonisten en de bezette
Palestijnse bevolking en wordt deze ernstig beperkt in haar bewegings
vrijheid. [10]
Discriminatie, landdiefstal, schending vrijheid van beweging.
Allemaal zaken, die zwaar indruisen tegen de internationale regelgeving.
U mag dus kiezen uit de internationale rechtsregels, die u
overschrijdt met het samenwerken met banken, die verweven
zijn met de illegale nederzettingen.
NEDERZETTINGEN
BEZETTINGSECONOMIE
Daarnaast investeert u via deze banken regelrecht in Israel’s
bezettingseconomie, want een duidelijker voorbeeld van de
desastreuze gevolgen van de Israelische bezetting, de nederzettingen,
is er welhaast niet.
BEZETTING
Maar er is meer
Naast uw directe investering in ”nederzettingenbanken”,
bent u,  door dergelijke investeringen,
direct en indirect verweven met de Israelische bezetting
Mag ik u erop wijzen [in uw geval is dat blijkbaar nodig]
dat deze Israelische bezetting reeds 47 jaar duurt, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967] en alle latere
oproepen aan Israel, zich uit bezet Palestijns gebied terug te
trekken. [11]
Dat deze bezetting, behalve illegaal [zoals iedere bezetting]
met zijn onderdrukking en oorlogsmisdaden onnoemelijk
leed heeft veroorzaakt aan de Palestijnse bevolking, zoals
recentelijk weer met de Gaza militaire operatie
”Protective Edge”, wat geleid heeft tot 2137 Palestijnse
slachtoffers. [12]
En daaraan verdient u middels uw financiele bemoeienis
direct en indirect uw geld aan?
U moest zich schamen.
Ook oud Aartsbisschop Tutu heeft u daarop gewezen. [13]
Bah, driewerf Bah!
EPILOOG
Door te blijven investeren in Israelische banken, die
regelrecht verweven zijn met de illegale Israelische
nederzettingen, handelt u in strijd met het Internationaal
Recht en bent u mede verantwoordelijk voor alle
leed, dat de Palestijnse bevolking door het bestaan
van die nederzettingen wordt aangedaan.
Maar er is meer:
U bent daardoor ookdirect en indirect verantwoordelijk
voor de instandhouding
van een economie, die de bezetting van de Palestijnse
gebieden en de daaraan verbonden onderdrukking en
oorlogsmisdaden bestendigt.
Dus u verdient uw geld aan onderdrukking en
oorlogsmisdaden.
Als ik u was, zou ik mij diep schamen.
Mijn dringende oproep aan u is dan ook
per direct alle financiele banden met deze drie Israelische
banken te verbreken, want zoals u zelf zegt in uw
brochure ”Verantwoord beleggen”
”Ook al staat rendement voorop, in het
beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel” [14]
In de eerste plaats is die maatschappelijke verantwoordelijkheid
het handhaven van de mensenrechten.
Handel daar dan ook naar en neem een voorbeeld aan
bedrijven als PGGM, Vitens, Royal Haskoning en
Unilever, die dat wel gedaan hebben. [15]
Anders zal u medeverantwoordelijk blijven voor de bittere
vruchten van de Israelische bezetting:
de nederzettingen, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
Het is nog niet te laat.
Geef dit keer wel gehoor aan een appel op de
mensenrechten.
Dit is geen verzoek.
Dit is een eis.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]

”Our research has found evidence of

accompaniment agreements of six Israeli banks for
the building of projects in settlements in occupied
territory. The banks are: Bank Hapoalim, Mizrahi
Tefahot Bank, Bank Leumi, Israel Discount
Bank, Jerusalem Bank, and the Union Bank of
Israel (Bank Igud).”
Bron:
WHO PROFITS
FINANCING THE ISRAELI OCCUPATION
”The direct involvement of Israeli banks in
Illegal Israeli Settlement Activity and Control
over the Palestinian Banking Market”
OCTOBER 2010
VOLKSKRANT
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN
9 JANUARI 2014
”Pensioenfonds ABP blijft beleggen in drie van de vijf Israëlische banken waar pensioenuitvoerder PGGM zich onlangs uit terugtrok. Dit blijkt uit de jongste uitsluitingslijst beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds. PGGM besloot niet meer te investeren in deze banken omdat ze de bouw van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever financieren.”
ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
ABP HANDHAAFT ISRAELISCHE BELEGGINGEN
28 AUGUSTUS 2014
ABP LEGT BRIEF TUTU NAAST ZICH NEER
28 AUGUSTUS 2014
[2]
LETTER OF ARCHBISHOP EMERITUS DESMOND TUTU
TO THE ABP
HET PAROOL
DESMOND TUTU: ”ABP MOET WEDG UIT ISRAEL”
27 AUGUSTUS 2014
[3]
ABP handhaaft het bestaande beleid voor verantwoord beleggen..”
ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
[4]
ABP
REACTIE ABP OP SIGNALEN BELEGGINGEN ISRAELISCHE BANKEN
28 AUGUSTUS 2014
[5]
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/
BRIEF AAN ABP
ASTRID ESSED
 
 
[6]
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
[7]
[8]
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[9]
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[10]
MASSALE LANDONTEIGENINGEN:
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
DISCRIMINATIE
”Although the West Bank is not part of Israel’s sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
SCHENDING VRIJHEID VAN BEWEGING
 
The settlements have been allocated vast areas, far exceeding their built-up sections. These areas have been declared closed military zones by military orders and are off limits to Palestinians, except by special permit. In contrast, Israeli citizens, Jews from anywhere in the world and tourists may all freely enter these areas.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
[11]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[12]
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[13]
[14]
”Ook al staat het rendement voorop, in het beleggingsbeleid van ABP staat maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.”
ABP
VERANTWOORD BELEGGEN
[15]
PGGM
VITENS
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN W ATERBEDRIJF VITENS
ASTRID ESSED
ROYAL HASKONING
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM
6 SEPTEMBER 2013
UNILEVER
UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING
4 FEBRUARI 2013
EINDE EERDERE BRIEF AAN U
NOTEN, BEHORENDE BIJ DEZE BRIEF AAN U DD 4 JULI 2018
[1]

Met de volgende woorden begint het exordium (de inleiding) van de Eerste Catilinarische redevoering, die meer dan 2000 jaar later nog door vele leerlingen Latijn bestudeerd wordt.

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese
effrenata iactabit audacia?

Vertaling:

Hoelang nog in ’s hemelsnaam, Catilina, zal je ons geduld misbruiken?
Hoelang nog zal die razernij van jou met ons de draak steken? Tot welk uiterste
zal jouw lef zich grenzeloos roeren? (ofwel) Hoelang nog zal jouw grenzeloze lef zich roeren?”

WIKIPEDIA

BEGIN EERSTE CATILINARISCHE REDE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catilinarische_redevoeringen#Begin_Eerste_Catilinarische_Rede

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
CATILINARISCHE REDEVOERINGEN
[2]
THE RIGHTS FORUM
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE ISRAELISCHE
KOLONISERING
5 JUNI 2018
VERSTRENGELING ISRAELISCHE BANKEN EN ILLEGALE
NEDERZETTINGEN
WHO PROFITS
EXPOSING THE OCCUPATION INDUSTRY
IMAGES
COMPANY NAMEsort descending COUNTRY OF ACTIVITY MAIN HEADQUARTERS DESCRIPTION
1 Bank Otsar HaHayalבנק אוצר החייל Israel
A commercial bank. The bank provides loans and financial services to local and regional authorities of settlements and to Israeli businesses operating in the occupied territory: a loan of NIS 670,000 to Alfei Menashe Local Council provided in September 2014 and a bank gurantee of NIS 100,…
2 Dexia Israel (formerly: Local Municipality Treasure Bank)דקסיה ישראל (לשעבר: בנק אוצר השלטון המקומי) Israel
In 2001 Dexia Group bought the Israeli Municipality Treasure Bank and established Dexia Israel. Dexia Israel has been giving long-term loans to municipalities of Israeli settlements in the occupied territories. In September 2014…
3 Discount Bankבנק דיסקונט USASouth and Central AmericaBelgiumFranceSwitzerlandUK Israel
  Israel Discount bank is one of the largest commercial banks in Israel. Israel Discount bank provides financial accompaniment for construction projects in the occupied territory. Israel Discount Bank is accompanying a project of the Israeli construction company …
4 First International Bank of Israelהבנק הבינלאומי הראשון AustraliaSwitzerlandUK Israel
A major Israeli commercial bank. The first international bank of Israel (FIBI) is accompanying a 90 housing units project of the publicly traded Minrav Group in northwest of the settlement of Modi’in Illit.  The…
5 Hapoalim Bankבנק הפועלים KazakhstanTurkeyCanadaUSAIrelandLuxembourgSwitzerlandUK Israel
One of the largest banks in Israel. Hapoalim bank provides financing for construction projects in Israeli settlements in occupied territory.  Hapoalin bank accompanies 4 projects in Beitar Illit that are currently under construction: – In 2015, Hapoalim bank extended credit…
6 Jerusalem Bankבנק ירושלים Israel
A commercial bank. The bank provides loans for construction projects in settlements.  Bank of Jerusalem is accompanying a 80 housing units project of the Israeli company Traklin Yizum Ubniya in Beitar Illit settlement. Bank of Jerusalem is accompanying a housing…
7 Leumi Bankבנק לאומי RomaniaRussiaUkraineUSA, South and Central AmericaLuxembourgSwitzerlandUK Israel
One of the largest banks in Israel. Leumi bank provides financing for the construction of housing projects in Israeli settlements in occupied territory. As of February 2017, the bank was financing two projects that are under construction: a project of 130 housing units in the settlement…
8 Mercantile Discount Bankבנק מרכנתיל דסקונט BelgiumFranceGermanyItaly Israel
A commercial bank, which is a fully owned subsidiary of Israel Discount bank.  Mercantile Discount Bank accompanies construction projects in the occupied territory:          Mercantile Discount Bank is accompanying…
9 Mizrahi Tefahot Bankבנק מזרחי טפחות USAMexicoPanamaUruguayGermanyHollandSwitzerland, UK GermanyIsraelMexicoOccupied TerritoriesUSA
One of the largest commercial banks in Israel The bank is accompanying construction projects in the occupied territory: The Mizrahi-Tefahot bank is accompanying a 60 housing units construction project of the Israeli company Malibu Construction in the southeast area of the Ariel…

 

” Israëlische banken zijn vérgaand betrokken bij de illegale kolonisering van de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever – en bij de rechtenschendingen waarmee die gepaard gaat. Dat  blijkt uit onderzoek van Human Rights Watch.”
THE RIGHTS FORUM
ISRAELISCHE BANKEN FUNGEREN ALS
MOTOR VAN ILLEGALE KOLONISERING
30 MEI 2018
 
 
RAPPORT 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BANKROLLING ABUSE
ISRAELI BANKS IN WESTBANK SETTLEMENTS
29 MAY 2018
 
[3]
SETTLER VIOLENCE
ABSENCE OF LAW ENFORCEMENT
[4]
SOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANS
IN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITH
RIFLE BUTTS”
27 JUNE 2018
[5]
”AMNESTY INTERNATIONAL
TROUBLED WATERS: PALESTINIANS
DENIED FAIR ACCESS TO WATER
WATER IS A HUMAN RIGHT
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE
HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT
 
 
 
 
 
 

Terwijl Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden, vullen Israëlische kolonisten hun zwembaden. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty dit schreeuwend onrecht in de aandacht.

Al jarenlang zorgt het discriminerende waterbeleid van de Israëlische overheid voor een structureel tekort aan veilig en zuiver drinkwater in de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert de waterbronnen in de bezette gebieden en eigent zich een disproportioneel deel toe terwijl het Palestijnse waterverbruik aan banden wordt gelegd. De gemiddelde Palestijnse waterconsumptie bedraagt amper 70 liter per persoon per dag. Dit is ruim onder het minimum van 100 liter dat door de Wereldgezonheidsorganisatie (WGO) wordt voorgeschreven. De Israëlische waterconsumptie is gemiddeld 4 keer zo hoog.

In sommige onwettige Israëlische nederzettingen wordt er tot 20 keer meer water geconsumeerd dan in de omliggende Palestijnse dorpen. Bijna 200.000 Palestijnen in rurale gebieden hebben geen toegang tot stromend water. Zelfs in steden en dorpen die wel zijn aangesloten op het waternet staat de kraan regelmatig wekenlang en zelfs maandenlang droog. In Gaza is 90% van het water dat er wordt opgepompt ongeschikt  voor menselijke consumptie. Naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart plaatst Amnesty deze schrijnende discriminatie nog eens in de aandacht.

ISRAËLISCH CONTROLE WATERBRONNEN: ONWETTIGE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN RIJKELIJK VOORZIEN

Sinds 1967 controleert Israël de watervoorraden in de bezette Westelijke Jordaanoever. Het eigent zich meer dan 80% van de “Bergaquifer” toe, een gedeelde grondwatervoorraad onder Israël en de Westelijke Jordaanoever. Het is de enige watervoorraad voor de Palestijnen, slechts één van de vele voor Israël. Israël eigende zich ook het volledige Palestijnse deel van de Jordaanrivier toe. Israël gebruikt Palestijns water om de Israëlische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld te voorzien van zwembaden, rijkelijk besproeide groene grasperken en grote geïrrigeerde boerderijen.

Dit contrasteert enorm met omliggende Palestijnse  dorpen die dagelijks worstelen om aan hun waterbehoeften te voldoen. In sommige delen van de Westelijke Jordaanoever gebruiken de Israëlische kolonisten tot 20 keer meer water als de naburige Palestijnse dorpen. De inwoners van sommige Palestijnse dorpen moeten rondkomen met amper 20 liter per persoon per dag. Dit is het absolute minimum dat de WGO voorschrijft voor noodsituaties.

Gedurende 43 jaar bezetting ontwikkelde Israël enkel de waterinfrastructuur voor de onwettige Israëlische nederzettingen. De waterinfrastructuur voor de Palestijnen in de bezette gebieden werd verwaarloosd. Tegelijkertijd verhindert Israël de Palestijnen zelf infrastructuur te bouwen of herstellingen uit te voeren. Als resultaat van de Oslo Akkoorden (1994) werd de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) opgericht. Dit orgaan heeft een zeer beperkte controle over de waterbronnen in de Westelijke Jordaanoever. De hoeveelheid water die mag worden opgepompt staat onder strikte controle van Israël, net als alle beslissingen in verband met boringen, de opwaardering van bronnen en andere watergerelateerde projecten.

Zo moeten op vele plaatsen waterzuiveringstations worden gebouwd, onder meer omdat Israël al geruime tijd het Palestijnse grondgebied gebruikt om afval te dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakte. Het Israëlische leger weigert echter regelmatig vergunningen af te leveren voor dergelijke projecten. Israël schendt daarbij zijn verplichtingen als bezettingsmacht. Samen met slecht bestuur en interne strubbelingen binnen de PWA zorgen deze restricties ervoor dat 1/3 van de watervoorraad waarover Palestijnen beschikken (al slechts 20% van het totaal) verloren gaat door lekkages.

WATER ONTZEGGEN OM DE PALESTIJNSE BEVOLKING TE VERDRIJVEN

Doordat Palestijnen onvoldoende water via het waterverdelingsnetwerk ontvangen, staan hun kranen regelmatig droog. Tankers moeten dan water aanvoeren, maar die moeten vaak omwegen maken langs kleine wegen, door de honderden wegblokkades die het Israëlische leger heeft opgeworpen in de Westelijke Jordaanoever. Bovendien zijn de wegen bezaaid met Israëlische militaire checkpoints, waar de tankers vaak lang moeten wachten. Dat doet transportkosten en de prijs van water stijgen.

Honderden rurale gemeenschappen zijn niet aangesloten op het waterverdelingsnetwerk. Zij zijn aangewezen op watertankers en regenwatercisternen, waarin zij regenwater opvangen.  Het Israëlische leger maakt er een gewoonte van om deze cisternen te vernielen, onder het voorwendsel dat ze illegaal werden gebouwd. Vergunningen die de Palestijnen moeten aanvragen bij het Israëlische leger (zelfs voor het aanleggen van levensnoodzakelijke cisternen) worden echter steevast geweigerd.

Palestijnse dorpelingen die traditioneel van veeteelt leven, kunnen het land niet meer cultiveren en worden gedwongen om hun kuddes te verkleinen omdat ze door het watertekort niet genoeg voedsel voor hun dieren kunnen produceren. Het voortbestaan van hun gemeenschappen in de regio wordt bedreigd. Het Israëlische leger maakt er geen geheim van dat het de bedoeling is om hen uit deze plattelandsgebieden te verdrijven. Terwijl de Palestijnen in uitgedroogde dorpen elke dag een lijdensweg moeten doorstaan om genoeg water te vinden voor hun basisbehoeften, sproeit het water in de Israëlische nederzettingen een eindje verderop rijkelijk uit irrigatiesproeikoppen.

BLOKKADE VAN GAZA VERHINDERT HEROPBOUW WATERINFRASTRUCTUUR

In de Gazastrook is de “Kustaquifer” de enige watervoorraad, die bovendien onvoldoende water bevat voor de 1,5 miljoen inwoners. Bijgevolg vermindert de kwaliteit van het water zienderogen door overexploitatie. Daarnaast zorgt vervuiling door de infiltratie van rioolwater en zeewater ervoor dat 90 à 95% van het beschikbare water niet geschikt is voor menselijke consumptie. Een waterzuiverings-infrastrucuur is in deze omstandigheden dus levensnoodzakelijk. Tijdens het 22 dagen durende Israëlische offensief vorig jaar in Gaza werd er echter voor 6 miljoen dollar schade aangericht aan de water- en rioolinfrastructuur.  Aanvallen die zich doelbewust richten op de Palestijnse waterinfrastructuur en ondersteunende faciliteiten, zoals de stroomvoorziening, zijn flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. Door de Israëlische blokkade mogen bouwmaterialen de Gazastrook niet binnen. Dit maakt ook de heropbouw van de infrastructuur onmogelijk.

Door het gebrek aan waterzuiveringcapaciteit wordt de helft van het rioolwater uit Gaza (70.000m³/ dag) ongezuiverd in zee geloosd. Dit vervuilt de kusstrook en het visbestand van Gaza. De Werelbank rapporteerde dat in 2008 de meeste waterpompen in Gaza stopten met werken door een gebrek aan reservematerialen. Chloor om het water te ontsmetten is er niet meer. Nieuwe voorraden mogen van de Israëli’s de Gazastrook niet in. De ontziltingsinstallatie van Khan Younis produceert door het gebrek aan reservematerialen en chemicaliën slechts 1/3 van haar capaciteit. De helft van de huishoudens heeft geen stromend water meer.

DRINGENDE ACTIE NOODZAKELIJK

De Israëlische autoriteiten moeten onmiddellijk de restricties op de watervoorziening in de bezette Palestijnse gebieden opheffen. De praktijk van discriminatie die de Palestijnen benadeelt ten voordele van de Israëlische kolonisten moet stoppen. Alle bevelen tot vernietiging van waterfaciliteiten in “Zone C” van de Westelijke Jordaanoever (de zone waar Israël de volledige militaire en civiele controle heeft) moeten worden ingetrokken. De blokkade van Gaza moet worden opgeheven zodat reservematerialen en bouwmaterialen, hoognodig voor de heropbouw, de Gazastrook binnen kunnen.

Amnesty vraagt ook de Palestijnse Waterautoriteit om maatregelen te nemen. De onaanvaardbaar hoge waterverliezen moeten worden verminderd. Er zijn bovendien mechanismen nodig om te verzekeren dat het water veilig is voor de consumenten. Amnesty vraagt aan internationale donoren om de onderlinge coördinatie te verbeteren zodat de efficiëntie van individuele projecten wordt verbeterd en de bestaande bronnen maximaal worden benut. Israëlische acties die waterprojecten vertragen of verhinderen moeten door de donoren op transparante wijze worden gerapporteerd.

[6]
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HAGUE CONVENTION 1907
[7]
”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voor
bedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producenten
van wapens, die verboden waren volgens internationale
verdragen waaraan Nederland zich had verbonden”
ABP
VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7
BLADZIJDE 21
[8]
‘We zijn besloten te gaan stoppen met het beleggen in tabaksbedrijven
en producenten van kernwapens”
ABP
VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7
BLADZIJDE 22
[9]

Argumentatie ABP

Het in mei 2015 gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen 2014 biedt inzicht in de argumenten van het fonds. Het ABP schrijft dat het enerzijds het standpunt deelt van de Nederlandse regering, het Internationaal Gerechtshof en de VN dat de kolonisering in strijd is met het internationaal recht. Anderzijds wil het de Israëlische banken niet afrekenen op de koloniseringspolitiek van de Israëlische regering, maar op de eigen activiteiten.

Datzelfde deden PGGM, PFZW en bijvoorbeeld het Deense pensioenfonds Sampension: zij beoordeelden de activiteiten van de banken, en de impact ervan op de mensenrechten. Dit alles aan de hand van de genoemde conventies, waaronder de UN Global Compact. Aansluitend deden ze hun beleggingen van de hand.

Het ABP beoordeelde dezelfde feiten, volgens dezelfde criteria, maar kwam tot een tegengestelde conclusie: volgens het bestuur voldoen de Israëlische banken aan de principes van de UN Global Compact. Om die reden werden de beleggingen gecontinueerd. Uit het verslag:

Naar aanleiding van de verzoeken heeft ons bestuur opnieuw over deze beleggingen gesproken. Daarbij werd geconcludeerd dat er geen bewijs was van directe betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

THE RIGHTS FORUM
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ILLEGALE KOLONISERING
5 JUNI 2018
[10]
AMNESTY INTERNATIONAL
LOOMING GAZA HUMANITARIAN CATASTROPHE HIGHLIGHTS
NEED TO LIFT ISRAEL’S 10 YEAR ILLEGAL BLOCKADE
14 JUNE 2017
[11]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Reacties uitgeschakeld voor ABP, stop met investeren in Israelische nederzettingen!/Brief aan ABP

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.