Van Lammeren (PvdD) biedt Sylvana Simons excuses aan/Too little, too late/Brief aan van Lammeren

Image result for Foto Sylvana/Gemeenteraad
DAPPERE SYLVANA SIMONS NA HET SPOEDDEBAT OVER HET FATALE
SCHIETINCIDENT
”’U heeft mij niet horen zeggen, dat mensen bang horen te zijn
als ze worden neergeschoten door de politie.
U heeft mij wel horen zeggen, dat dit heel veel losmaakt bij
sommige mensen in Amsterdam.
Die er ook reden toer hebben om zich zo te voelen.
En dat is heel vervelend en u kent mij intussen.
Ik ben een brenger van vervelende waarheden.
En dan komt het mij vaak duur te staan.”
Image result for van lammeren partij voor de dieren/Foto
EXCUSES VAN LAMMEREN TOO LITTLE, TOO LATE!
 
 
Dennis Brandsma Fotografie
Image result for Foto Michael Fudge
WEDEROM EEN SLACHTOFFER VAN POLITIEGEWELD,
MICHAEL FUDGE
VORIGE SLACHTOFFERS POLITIEGEWELD
Image result for Paul Selier/Foto's
R.I.P. PAUL SELIER [RECHTS] EN MITCH HENRIQUEZ [LINKS], SLACHTOFFERS
POLITIEGEWELD, DE EEN DOODGESLAGEN EN DE ANDERE
GEWURGD DOOR NEKKLEM
Image result for mitchell winters/Photo

 

R.I.P.
MITCHEL WINTERS, DOOR DE POLITIE DOODGESCHOTEN
IN HET PARK ONDER VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
ZOU ZIJN EIGEN DOOD HEBBEN UITGELOKT…..
Image result for rishi chandrikasing/Foto
R.I.P. RISHI CHANDRIKASING, SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
IN DE NEK GESCHOTEN, TOEN HIJ WEGRENDE

 

R.I.P.
IHSAN GURZ, OVERLEDEN IN EEN POLITIECEL ONDER
VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
Image result for ijsberg/Foto's
DEZE POLITIEDODEN ZIJN NOG HET TOPJE VAN DE IJSBERG!

 

END POLICE LICENCE TO KILL

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
HOE LANG GAAN WIJ DIT POLITIEGEWELD
NOG TOLEREREN!

 

 

 

 

 

VAN LAMMEREN (PvdD) BIEDT SYLVANA SIMONS EXCUSES AAN/TOO LITTLE, TOO

LATE/BRIEF AAN VAN LAMMEREN

AAN
DE HEER J VAN LAMMEREN
FRACTIEVOORZITTER EN GEMEENTERAADSLID
PARTIJ VOOR DE DIEREN
Onderwerp:
Uw optreden tijdens het door Bij1 aangevraagde spoeddebat
over het schietincident bij de Nederlandsche bank.

 

 

 

 

Geachte heer van Lammeren,
Voordat ik op mijn onderwerp kom, het volgende:
Misschien herinnert u zich nog, dat wij destijds een corresp;ondentie hebben gevoerd over de mogelijke stedenband [later helaas een samenwerkings
verband geworden] tussen Amsterdam en Tel Aviv, dat ik u gecomplimenteerd
heb over uw tegenstem en dat ik u een adhesiebetuiging heb toegestuurd
vanwege de bagger, die u over u heen kreeg als zogenaamde
[onzin natuurlijk] ”antisemiet”
Zie geheel onderaan onze correspondentie.
Helaas echter kon/kan ik uw optreden bij het recente
spoeddebat over het schietincident bij de Nederlandsche bank, waarbij
een 31 jarige man door de politie werd doodgeschoten, in het geheel NIET
waarderen en vooral uw optreden naar Bij1 raadslid Sylvana Simons.
Ik voeg onder noot 1 een Youtube fimpje van een deel van uw
confrontatie met mevrouw Simons.
Met name uw oud-modische opmerking, dat zij ”nederig” moest zijn
en gaan zitten, schoot bij mij en velen in het verkeerde keelgat.
Over die ”nederigheid” opmerking hebt u inmiddels uw excuses aangeboden [2] en dat siert u, maar ik ben nog lang niet tevreden.
Wel wil ik hierover nog zeggen:
Ik citeer u
”Daarbij heb ik tegen mijn collega mevrouw Simons gezegd dat zij nederig moest gaan zitten. Hiermee doelde ik op het feit dat zij moest beseffen dat ze te snel tot een oordeel was gekomen aangezien het onderzoek nog loopt en dat zij zich wellicht meer bescheiden had moeten opstellen.” [3]
Dan had u dat moeten zeggen, maar dat hebt u niet gedaan.
Dat geeft/gaf te denken, maar ik laat dat verder rusten, want nogmaals,
u hebt uw excuses aangeboden.
Maar…….u raadt het al [want anders had ik deze brief niet behoeven te
schrijven] ik ben nog niet klaar met u.
Want er is meer:
Het gaat mij [hoe absurd dat ook heeft geklonken, maar goed,
dat is geweest]  niet alleen om het woord ”nederig”, maar om de
gehele, aggressieve [en dat verbaast mij van u, zo’n indruk
hebt u tot nu toe niet op mij gemaakt] toon, die u tegen
mevrouw Simons aansloeg.
Daarbij heb ik ook inhoudelijk kritiek, omdat ik van mening ben,
dat u als volksvertegenwoordiger [en met u trouwens de voltallige
Gemeenteraad en burgemeester] wel heel merkwaardige prioriteiten
hebt.
 
TOON
 
Eerst uw toon, in welks context het niet vreemd is, dat het woord
”nederig” van uw tong slipte.
U zei-net zo kinderachtig als VVD Gemeenteraadslid de heer van der Burg, die echter nog veel agressiever was- [4], dat mevrouw
Simons ”zich moet schamen”, u sprak op overdreven opgewonden toon
Kortom, u sprak mevrouw Simons niet als een collega aan, maar als
een stout kind, dat een standje krijgt.
Daarover hadden, mij dunkt, ook wel
excuses mogen komen en ik hoop, dat u in de toekomst een
dergelijke badinerende, belerende en -eerlijk gezegd- respectloze
toon achterwege laat in debatten.
 
 
INHOUDELIJK
 
Ik citeer u
 
De Amsterdamse politie heeft een zeer lastige taak te vervullen in onze stad. Twee agenten schuldig verklaren zonder gedegen onderzoek waarbij de integriteit van het hele korps in twijfel getrokken wordt, is onacceptabel. Dat was dan ook de strekking van mijn bijdrage. ” [5]
 
‘Indirect trekt u gewoon de racisme kaart richting de Amsterdamse politie,
laten we het ook maar gewoon benoemen en ik ben daar klaar mee. [6]
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig….draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen……”
En dit allemaal naar aanleiding van het feit, dat mevrouw Simons een
spoeddebat had aangevraagd, waarbij de vraag werd gesteld
”“De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld”. [7]
Ook heeft zij de opmerking gemaakt
””‘Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’ [8]
Tot hier enkele citaten van wat er is gezegd en  hoe u erop reageerde
Nu inhoudelijk:
In principe ben ik het met u eens, dat het trekken van voorbarige conclusies, zeker in een zaak als deze, niet wenselijk is en dat het
onderzoek van de Rijksrecherche moet worden afgewacht.
Maar, meneer van Lammeren, dit is geen blanco situatie:
Bekend is sowieso, dat politieagenten [kennelijk twee, wat het nog beangstigender maakt] maar liefst 21 kogels hebben afgeschoten op
een man, die met een nepvuurwapen [okay, dat wisten ze op dat
moment niet] in hun richting kwam. [9]
Dat is, in gewone mensentaal, op zijn zachtst zeer buitensporig en
ja, onnodig.
Mevrouw Simons heeft daarin volkomen gelijk.
U zegt, dat de politie een zeer lastige taak heeft te vervullen in’
onze stad.
Dat is juist.
Maar politieagenten zijn geen gewone burgers.
Ze hebben, of horen dat te hebben, verstand van wapens, hebben
leren schieten, beheersen gevechtstechnieken en worden in hun
opleiding [daarvan ga ik tenminste uit] getraind op alle mogelijke
moeilijke, stressvolle en/of minder stressvolle situaties.
Ook is er voorafgaande aan de toelating tot de politieopleiding
een uitgebreide test [10]
Verder ga ik ervanuit, dat als er sprake is van een potentieel
gevaarlijke situatie, geen onervaren agenten naar de plaats des
onheils worden gestuurd.
Politiemensen doen verantwoordelijk werk.
Ik ga er dan ook vanuit, dat zelfs al is er sprake van
”suicide by cop” [een enigszins dubieuze term, maar vooruit], dan
zouden ze geleerd moeten hebben, daarmee om te gaan
POLITIE EN JONGEREN VAN KLEUR
U verwijt mevrouw Simons, dat zij de racisme kaart trekt, dat
zij zegt, dat de politie discrimineert.
Het spijt mij te moeten zeggen, meneer van Lammeren, maar
dat is wel een heel naieve opmerking.
Ten eerste komt discriminatie bij de politie zeker voor.
Ik hoef maar te verwijzen naar etnisch profileren, iets,
dat door de politie zelf is toegegeven. [11]
Daar blijft het niet bij:
De afgelopen jaren zijn maar liefst drie jongeren/mannen
van kleur omgekomen door politiegeweld.
Rishi Chadrikasingh, Mitchel Winters en Mitch Henriquez. [12]
In alle drie gevallen is er alle reden om vraagtekens te plaatsen
bij het politieoptreden en de latere afhandeling. [13]
Is het dan verwonderlijk, dat jongeren van kleur extra
schrikken van dit schietincident en zich hierdoor
bedreigd voelen?
Voor u kennelijk niet.
Voor mij en Sylvana Simons, die regelmatig dergelijke
geluiden van haar achterban hoort, wel.
EPILOOG
UW FUNCTIE ALS GEMEENTERAADSLID
Meneer van Lammeren, misschien bent u minder goed
op de hoogte van de werking en consequenties van het
etnisch profileren en de impact, die het neerschieten van
Rishi Chadrikasingh [nota bene van achteren neergeschoten, toen hij
al wegrende], het wurgen met de nekklem van Mitch Henriquez en het
neerschieten van Mitchel Winters [bij hem werd ook al ”suicide
by cop gesuggereerd] [14] op de jongeren, maar ook ouderen
van kleur gehad heeft.
Welnu, dat vertel ik u nu en kunt u bij onderzoek zelf nagaan.
Maar wat ik u het ergste verwijt is het feit, dat u in een kramp schiet,
als de politie -in uw ogen onterecht- wordt aangevallen, terwijl er wel
een mens, een 31 jarige man door diezelfde politie
met maar liefst 21 kogels is doodgeschoten.
U bent Gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger, gekozen
door de burgers van Amsterdam en voor de burgers hoort u er
in de eerste plaats te zijn.
En wat doet u?
Uw sympathie, uw empathie gaat voornamelijk naar de schietende agenten en
niet naar de omgekomen burger.
Dat vind ik heel ernstig.
Bovendien:
Het is mooi, dat u in uw tekst In uw tekst over de standpunten van uw partij over de politie aandacht besteedt aan etnisch profileren [15]
is mooi, maar uw tekst had, zeker tegen het licht van dit zoveelste schietincident,
kunnen worden aangevuld met zorg over politiegeweld of zo u wilt,
dodelijke politie schietincidenten.
Neen meneer van Lammmeren, U moet zich schamen, niet
mevrouw Simons, die als enige Gemeenteraadslid empathisch  stilstond bij de tragedie death by cop.
Uw vertoning, en die van uw collegae Gemeenteraadsleden,
was door en door beschamend. [16]
Hopelijk trekt u hier lering uit.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig….draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen……”
0.51-1.01
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] TEGEN SYLVANA SIMONS:
”ALS IK U WAS ZOU IK GAAN ZITTEN EN NEDERIG ZIJN”
TRANSCRIPTIE
SYLVANA SIMONS”
”Meneer van Lammeren, weet u wat cis betekent?”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
”Dat wilt u nu voor dit debat in plaats dat u zegt ”ik neem afstand
van de woorden ”witte cis mevrouw”
[VOORZITTER]
”Mevrouw Simons, gaat u uw gang….”
SYLVANA SIMONS:
”Weet u, wat het betekent?”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
”Mevrouw Simons…..”
SYLVANA SIMONS:
”Voorzitter, eh…….als u het mij toestaat…
De heer van Lammeren schijnt te denken, dat er gescholden
wordt op het moment, dat iemand een cis vrouw genoemd wordt….”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
Nee, witte cis vrouw…”
”Er wordt witte cis vrouw gezegd en dat….en in dit debat geeft u aan,
dat de heer van de Burg zich misschien minder goed kan voorstellen
……”
”Indirect trekt u gewoon de racisme kaart richting de Amsterdamse politie,
laten we het ook maar gewoon benoemen en ik ben daar klaar mee.
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig….draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen……”
[2]
AMSTERDAM
PARTIJ VOOR DE DIEREN: DEBAT OVER MOGELIJK
POLITIEGEWELD
TEKST

Woensdag 13 februari heeft in de gemeenteraad een spoeddebat plaatsgevonden, over het schietincident bij de Nederlandse bank. Mogelijk een ‘suicide by cop’.

Tijdens het debat aangevraagd door de fractie van Bij1 liepen de gemoederen hoog op. In de debataanvraag was vermeld: “De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld”. Deze claim was voorbarig en richt zich ook op 2 Amsterdamse politie agenten die zonder enige vorm van verweer door een fractie uit de lokale politiek werden veroordeeld.

Tijdens het debat gaf dezelfde fractie aan dat jongeren met een donkere huidskleur zich terecht zorgen maken om politiegeweld en dat men het OM niet kan vertrouwen. Hiermee werd het incident, aangewend voor de suggestie dat de Amsterdamse politie discrimineert.

“Nederig zitten had ik nooit mogen gebruiken”
De Amsterdamse politie heeft een zeer lastige taak te vervullen in onze stad. Twee agenten schuldig verklaren zonder gedegen onderzoek waarbij de integriteit van het hele korps in twijfel getrokken wordt, is onacceptabel. Dat was dan ook de strekking van mijn bijdrage. Daarbij heb ik tegen mijn collega mevrouw Simons gezegd dat zij nederig moest gaan zitten. Hiermee doelde ik op het feit dat zij moest beseffen dat ze te snel tot een oordeel was gekomen aangezien het onderzoek nog loopt en dat zij zich wellicht meer bescheiden had moeten opstellen.

Dat mijn woordkeuze onjuist was en als kwetsend kan worden ervaren, spijt me zeer. Mijn woordkeus droeg ook niet bij aan de inhoud van mijn betoog. Ik bied mijn excuses aan aan ieder die mijn woordkeus als kwetsend en/of ongepast heeft ervaren, in het bijzonder aan Sylvana Simons.

Johnas van Lammeren

[3]

Daarbij heb ik tegen mijn collega mevrouw Simons gezegd dat zij nederig moest gaan zitten. Hiermee doelde ik op het feit dat zij moest beseffen dat ze te snel tot een oordeel was gekomen aangezien het onderzoek nog loopt en dat zij zich wellicht meer bescheiden had moeten opstellen.

 

AMSTERDAM
PARTIJ VOOR DE DIEREN: DEBAT OVER MOGELIJK
POLITIEGEWELD
[4]
ERIC VAN DER BURG IS WOEDEND OP SYLVANA SIMONS
TRANSCRIPTIE:
”Met ieder woord dat uit de mond van mevrouw Sylvana Simons
komt, maakt ze het verhaal echt erger.
Want ze is hier nu volledig aan het insinueren, richting, niet alleen ons,
want dat interesseert me niet, maar via ons en via de camera’s en
via de media, is ze aan het insinueren, dat mensen zich zorgen
hebben te maken, als je te maken hebt met het openbaar ministerie,
als je je zorgen hebt te maken met de politie.
En daarmee suggereert ze ook nog, dat kleur daarin een punt is!
En ze knikt daar nota bene bij!
Mevrouw Simons, u moet zich kapot schamen!
U bent verantwoordelijk voor die agenten, die namens u op
straat staan en die u hebben te beschermen!
En die dat ook de afgelopen jaren voor u hebben gedaan, omdat
er klootzakken waren, die u bedreigden!

Dat hoort niet!

Die agenten, die stonden voor u, die staan voor ons, die staan
voor alle burgers.
En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te
zijn voor politieagenten, is walgelijk!
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[5]
De Amsterdamse politie heeft een zeer lastige taak te vervullen in onze stad. Twee agenten schuldig verklaren zonder gedegen onderzoek waarbij de integriteit van het hele korps in twijfel getrokken wordt, is onacceptabel. Dat was dan ook de strekking van mijn bijdrage. ‘
AMSTERDAM
PARTIJ VOOR DE DIEREN: DEBAT OVER MOGELIJK
POLITIEGEWELD
[6]
‘Indirect trekt u gewoon de racisme kaart richting de Amsterdamse politie,
laten we het ook maar gewoon benoemen en ik ben daar klaar mee.”
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] TEGEN SYLVANA SIMONS:
”ALS IK U WAS ZOU IK GAAN ZITTEN EN NEDERIG ZIJN”
[7]
Tijdens het debat aangevraagd door de fractie van Bij1 liepen de gemoederen hoog op. In de debataanvraag was vermeld: “De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld”
AMSTERDAM
PARTIJ VOOR DE DIEREN: DEBAT OVER MOGELIJK
POLITIEGEWELD
[8]
‘”‘Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AT5 staat alles op een rijtje
[9]
”De 31-jarige man die woensdagavond 6 februari op Westeinde in het centrum van Amsterdam door de politie is neergeschoten waarna de man ter plaatse is overleden, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden. Dat blijkt uit het onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche onderzoekt de volledige toedracht van het schietincident, waaronder het vuurwapengebruik door de agenten.

Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een persoon in de omgeving van Westeinde een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zagen daar inderdaad een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen. De man kwam op een gegeven moment op de agenten af waarop de agenten de verdachte neerschoten. De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen.

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN
7 FEBRUARI 2019

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105110/politie/

[10]

POLITIEONDERWIJS

https://www.politie.nl/themas/politieonderwijs.html

[11]

AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN EN DISCRIMINATIE
DE GROENE AMSTERDAMMER
JA, ETNISCH PROFILEREN BESTAAT
20 JUNI 2018
[12]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
‘Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt.”
…..
…..
”De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN AD REDACTIE
ASTRID ESSED
11 JUNI 2016
[13]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
‘Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt.”
…..
…..
”De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN AD REDACTIE
ASTRID ESSED
11 JUNI 2016
[14]
‘Mitchel Winters, de jongen die maandagavond door een politieagent werd doodgeschoten in het Beatrixpark in Schiedam, heeft de schietpartij waarbij hij om het leven kwam mogelijk zelf uitgelokt.”
…..
…..
”De rijksrecherche en het OM houden er ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft opgezocht.”
AD
DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK
ZELF UIT
1 JUNI 2016
[15]
”Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden.”
PARTIJ VOOR DE DIEREN
STANDPUNTEN: POLITIE
 
 

Politiemensen hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die vaak gepaard gaat met een hoge werkdruk, onregelmatige uren en onverwachte gebeurtenissen. Zij verdienen dan ook een goede beloning en voldoende mogelijkheden om te kunnen groeien, zowel wat betreft salaris als wat betreft opleiding. Gezien de belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid, moeten er meer (wijk)agenten op straat komen. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie en wordt niet uitgebreid. In plaats van politiebureaus te sluiten moeten ze heropend worden en er moet geïnvesteerd worden in in wijkagenten. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden.

Het Amsterdamse verbod op straatintimidatie is een goede maatregel, omdat agenten hiermee handvatten hebben om direct in te grijpen als zij een dergelijke situatie tegenkomen. Daar moet het ook bij blijven: de gemeente gaat niet actief straatintimidatie uitlokken door bijvoorbeeld ‘lokvrouwen’ in te zetten.

De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de scheiding tussen kerk en staat. Agenten (met name op straat of die aangiften opnemen of proces-verbaal maken) zijn vertegenwoordiger van de neutrale overheid en dienen daarom geen religieuze symbolen te dragen tijdens hun werktijd.

[16]

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOTSCHAMEN!

WALGELIJK!”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

ONZE CORRESPONDENTIE OVER DE STEDENBAND AMSTERDAM-TEL AVIV
Astrid Essed
Jul 4, 2015 at 2:06 PM
Beste Johnas van Lammeren
Hartelijk bedankt voor je reactie en fijn, dat je het hebt gewaardeerd.
Ik heb het graag gedaan, vooral ook omdat ik dit soort
hatemail een gemene stoot onder de gordel vind.
Ik begrijp, dat het u deze keer raakte vanwege die verwijzing naar
anti semitisme en de Tweede Wereldoorlog.
Daarom ben ik daar ook opin gegaan in mijn reactie naar AT5.
Overigens is deze koppeling van Israel kritiek naar anti semitisme iets,
dat pro Israelaanhangers vaker gebruiken naar de pro Palestina beweging
Zie ook
U bent weliswaar geen pro Palestijns politicus, zoals u opmerkte,
maar er toch slachtoffer van geworden, vanwege uw tegenstand tegen
die Stedenband.
Ik ben daarom blij, dat mijn mail voor u als riem onder het hart heeft gewerkt.
En u hebt gelijk
Er is nog niets beslist ten gunste van dat samenwerkingsverband, wat
op hetzelfde neerkomt als een Stedenband.
Nogmaals, trek je niets aan van die chantage opmerkingen naar jou toe.
Hoop van harte, dat als er uiteindelijk gestemd wordt over dat Samenwerkings
verband, u uw been stijf en uw rug recht zal houden.
Getuige onze correspondentie, ben ik daarvan overtuigd.
Vriendelijke groeten en succes met uw politieke activiteiten en
strijd voor dierenrechten.
Astrid Essed

 On Friday, July 3, 2015 5:21 AM, Johnas Van Lammeren <johnas@dds.nl> wrote:Beste Astrid, dank je voor dat je echt de moeite gedaan hebt om hier nog ip terug te komen. Het voelt als steun in de rug. Daarbij wil ik opmerken dat sommige media nu schrijven dat er een samenwerkingsverband zou zijn aangegaan met de steden.
Dat is niet waar, de gemeenteraad heeft daar nog niet over gestemd.
Dus mocht de media nu de indruk wekken dat ik nu niet zou hebben tegengestemd.
Dan is dat onjuist.
Over de bedreiging en haatmails/tweets. Ik laat daar mijn mening niet door beinvloeden. En ik heb vaker veel “fanmail” gehad. (Zo noemen we dit soort uitingen bij ons op de fractie.) Bijvoorbeeld toen ik voorstelde het sportvissen te willen verbieden in amsterdam.)
Normaal raakt het me niet. Ik merkte deze keer van wel. Vandaar dat ik de behoefte voelde om toch een statement te maken via een persbericht. Dat kwam omdat sommigen direct naar de 2de wereld oorlog werd teruggegrepen, waarbij ze mij bij de Duitse kant schaarde. Eenieder met een beetje empathie snapt dat zo’n vergelijk simpelweg walgelijk is.
Nogmaals dank voor u mail. Met vriendelijke groet,
Johnas van Lanmeren

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op Jul 3, 2015 om 1:46 heeft Astrid Essed het volgende geschreven:

Beste Johnas van Lammeren,
Tot mijn ontsteltenis heb ik via de media vernomen, dat
u bent ”bedreigd” vanwege uw tegenstand tegen de Stedenband
Amsterdam Tel Aviv [nu vervangen door een ”samenwerkings
verband, wat op hetzelfde neerkomt]
Zie ook
Vandaar mijn reactie om u een riem onder uw hart te steken.
Ik heb u destijds opgeroepen, af te zien van steun aan die Stedenband
en u hebt mij teruggeschreven, dat ook te zullen doen.
Zie geheel onderin
Ik was daarover erg verheugd, want los van het feit, dat u
[zoals in de media vermeld] geen uitgesproken voor of tegen
standpunt inneemt in het Midden Oostenconflict, uw tegenstand
respecteert sowieso gerechtigheid en het Internationaal Recht.
Dat u daardoor bedreigd bent, vind ik zeer schokkend.
Veel sterkte toegewenst.
Om u ook in de media een beetje te steunen, heb ik
onderstaande reactie naar AT5 gestuurd.
Daaronder onze eerdere correspondentie.
Veel succes met uw inzet voor de dieren en nogmaals
mijn waardering
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
P/S
MIJN REACTIE OP AT5
AT5
JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV
30 JUNI 2015
Astrid Essed

02-07-2015 | 04:28 uur

JONAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEKOP STEDENBAND TEL AVIV/BEDREIGING LAF EN ONDEMOCRATISCH/ISRAEL KRITIEK IS GEEN ANTISEMITISMEDit is het toppunt! Ik dacht dat in Nederland de ”vrijheid van meningsuiting”zo hoog in het vaandel stond! Onder geen voorwaarde mogen mensen[politici of anderen], die op vreedzame wijze uiting geven aan hun mening,worden bedreigd. Dat geldt wat mij betreft natuurlijk evenzeer voor voorstandersvan die Stedenband.En in dit geval zijn die bedreigingen gemene stoten onderde gordel, die je wel vaker van Israel aanhangers kunt verwachten. Zionismeis de stroming, die de vestiging van een Joodse Staat in het land van een andervolk [de Palestijnen] voorstond, ontstaan eind 19e eeuw/Kolonialistisch dus,aangezien slechts de bewoners van een land [toenmalige Ottomaanse koloniePalestina] het zelfbeschikkingsrecht hebben [vergelijkbaar met de vestiging vanBatavieren in Nederland, na 2000 jaar en de opdeling van Nederland in een Nederlandsen een Bataafs deel] Op dat zionisme kritiek hebben heeft dus niets met antisemitismevan doen, evenmin als het kritiek hebben op het feit, dat Israel nu al 48 jaarde Palestijnse gebieden bezet en onderdrukt.Net zomin als het kritiekhebben op de Soedanese president Omar Bashir [aangeklaagd door hetStrafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in deoorlog in Darfur] te maken heeft met racisme. In geval van van Lammerenhet tragi komische, dat hij zegt, niet zozeer een pro Palestijns standpuntte hebben, maar tegen iedere Stedenband te zijn. Fijn, dat van Lammerenzijn rug recht gehouden heeft. Voor een rechtvaardige zaak!Astrid Essed
ONZE CORRESPONDENTIE OVER DE STEDENBAND

johnas van lammeren

To

Astrid Essed
Jun 17
Beste Astird,
Dank voor je bericht, en laat ik heel duidelijk zijn. De Partij voor de Dieren is tegen deze Stedenband en zal dit morgen ook duidelijk maken in de gemeenteraad en bij de Burgemeester.
Met vriendelijke groet,
Johnas van Lammeren
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

 

 Hide original message
Van: Astrid Essed 
Beantwoorden – Aan: Astrid Essed
Datum: dinsdag 16 juni 2015 18:33
Aan: “jlammeren@raad.amsterdam.nl” <jlammeren@raad.amsterdam.nl>
Onderwerp: Dringend beroep/Nee tegen Stedenband Amsterdam Tel Aviv
Opnieuw verzenden – Van: <jlammeren@raad.amsterdam.nl>
Opnieuw verzenden – Datum: Tue, 16 Jun 2015 18:33:56 +0200 (CEST)
AAN DE HEER VAN LAMMEREN
PARTIJ VOOR DE DIEREN GEMEENTERAADSLID AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer van Lammeren,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van het voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah. (1)
Met klem wil ik u verzoeken bij de stemming van donderdag
18 juni, deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uit
deze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.
Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (4)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaat nog
op dagelijkse basis door.
Zie ook
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
tegen een stedenband te stemmen
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Stem voor gerechtigheid, en tegen een bezettingsstaat!
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Ik verzoek u  ten zeerste, af te zien van die stedenband met
Tel Aviv en te kiezen voor het recht.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
 
(1)
(2)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(3)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(5)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09
FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD
ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THE
PALESTINIAN CIVILIAN POPULATION
ASTRID ESSED
2009

Reacties uitgeschakeld voor Van Lammeren (PvdD) biedt Sylvana Simons excuses aan/Too little, too late/Brief aan van Lammeren

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.