Geen Diner/Ontmoeting Pink met jongerenclub Forum voor Democratie!/Brief aan Pink

Image result for Thierry Baudet/Foto's

Image result for Thierry Baudet/Foto's
MOOI BOY THIERRY BAUDET, DE CHIQUE FASCIST…
LUISTER NAAR THIERRY BAUDET”S ONDERSTAANDE UITSPRAKEN
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”

Image result for cocktail/Foto's

GEDACHTEGOED THIERRY BAUDET EEN GEVAARLIJKE
COCKTAIL VAN FASCISME, SEXISME EN EXTREEM
NATIONALISME
THIERRY BAUDET EN YERNAZ RAMAUTARSING/BLUT UND
BODEM BROEDERS/VINDEN ELKAAR WEER TERUG!/MIND MY WORDS!
HET KROMME HUIS VAN BAUDET. WILDERS EN CO EN HUN
KROMME, FASCISTISCHE BOODSCHAP
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

MET EEN JONGERENCLUB VAN EEN FASCISTISCHE PARTIJ
ALS FORUM VOOR DEMOCRATIE MOET PINK, JONGERENORGANISATIE
VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN, ONDER GEEN BEDING GAAN
MEETEN EN DINEREN!
MET FASCISTEN BORREL JE NIET
DIE BESTRIJD JE MET DE PEN EN HET ZWAARD!

 

 

 

 

 

GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB

FORUM VOOR DEMOCRATIE!/BRIEF AAN PINK [PARTIJ

VOOR DE DIEREN-JONGEREN]

AAN
PINK
JONGERENORGANISATIE VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Oude wijsheid
Onderwerp:
Vriendelijk verzoek, af te zien van jullie geplande borrel
met JFVD, de jongerenorganisatie van het Forum voor Democratie
Reden:
Met fascisten borrel je niet!

 

 

 

 

Geacht Bestuur,
Op de valreep, maar nog niet te laat, verzoek ik jullie
met klem, af te zien van jullie geplande borrel, op
vrijdag 13 juli in Cafe Paris, Tilburg, om 20.00. [1]
Door dat wel te doen, encanaiilleren jullie je
met de jongerenorganisatie van een fascistische,
anti-vluchtelingen en sexistische partij.
Dat is IEDERE jongerenorganisatie onwaardig en zeker die
van de Partij voor de Dieren, die in standpuntbepaling zich nogal
onderscheidt van het Forum voor Democratie, bijvoorbeeld als
het om vluchtelingen gaat:
Waar de Partij voor de Dieren [nog afgezien van het feit, of IK
het er helemaal mee eens ben, wat mij betredft had het wat
principieler gekund, but leave that], straalt dat [jullie] standpunt
mededogen uit, terwijl dat van Forum voor Democratie keihard en
kapitalisme in zijn meest onaangename vorm. [2]
Dat is ook goed af te kijken aan het interview met mr T Hiddema,
voorman van Forum voor Democratie [vanaf nu te noemen,
FvD, schrijft lekkerder] in het programma ”Business Class”,
waar hij ingaat op de tussen wal en schip positie [3] van
de We are Here Vluchtelingen, die hij aanduidt als
[ik citteer Hiddema] ” “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [4]
Is dat een reden, om niet te gaan dineren en borrelen?
Misschien niet, uitwisseling van ideeen en discussies, ook
met rechtse[re] partijen, kan soms zijn nut hebben.
”Vrijheid van meningsuiting toch”, zullen jullie aanvoeren.
Allemaal mooi en waar, maar er ZIJN grenzen!
En die grens wordt getrokken, naar mijn mening, waar fascisme
en xenofobie beginnen.
FORUM VOOR DEMOCRATIE/WAAR STAAT ZIJ VOOR
Ik vind het bijna beschamend, dat ik dit nog moet uitleggen, vooral
omdat FvD bepaald geen geheim heeft gemaakt van haar fascistische,
anti-vluchtelingen en ook sexistische opvattingen!
Ik heb jullie al gewezen op het ”leuke” haatzaai interview,
waarin T Hiddema vluchtelingen, die in een wanhopige positie
zitten [niet uitzetbaar, maar wel uitgeprocedeerd en dus
rechteloos in Nederland] [5], uitmaakt voor  ” “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [6]
terwijl deze jurist heel goed weet, hoe het werkelijk zit!
Ook op de hatelijke anti-vluchtelingenstandpunten van FvD [het
”winners/losers” model, noem ik het] [7]
Maar er is meer:
Veel meer!
FASTEN YOUR SEATBELTS!
RASSENWAAN
Het Forum voor Democratie excelleert in rassenwaan!
Zo heeftFvD  voorman Thierry Baudet in een radioprogramma gezegd, dat
hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
Europa moet, volgens Baudet, ”blank, dominant en
cultureel” blijven.  [8]
Hij heeft er bezwaren tegen dat [volgens hem] de Nederlandse
bevolking ”homeopathisch wordt verdund” met alle volkeren
van de wereld. [9]

De [toen, heeft zich later teruggetrokken [10]] nummer 2 tweede kandidaat

bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing
deed een onthutsende uitspraak, dat het IQ van zwarten lager zou zijn
dan van blanken. [11]
FvD voorman T Hiddema ondersteunde het vermeende IQ verschil
tussen volkeren [12] en Thierry Baudet vond het ”een zaak van de wetenschap”
[13]
VERDEDIGING KOLONIALE VERLEDEN
Maar er is meer!
Thierry Baudet verdedigt zonder enige gene en morele bezwaren
het Nederlandse koloniale verleden
Ik citeer hem
” ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”’ [14]
ZO:
In een adem worden bloedige Kruistochten [15][die niets methet latere  kolonialisme
te maken hebben, maar wel met expansiedrang]  en Westerse vroeg koloniale
veroveringstochten annex de daaruit voortvloeiende slavenhandel
-slavernij [die daaruit is voortgekomen] verdedigd,
EN DAT ANNO 2017!
 
 
SEXISME
Er is NOG meer!
Baudet laat zich ook sexistisch uit !
Zo heeft hij aanrandingsgoeroe

Julian Blanc verdedigd! [16]

EN MET DE JONGERENBRIGADE VAN EEN DERGELIJKE
PARTIJ GAAN JULLIE MEETEN EN DINEREN?
SHAME, SHAME, SHAME!
EPILOOG
Meer hoef ik niet te zeggen, dat heeft FvD
zelf al genoeg gedaan en gezegd. [17]
In mijn brief hebben jullie het gelezen.
Zaken, waarvan jullie op de hoogte zijn en zaken, die jullie
misschien nog onbekend waren.
Onsmakelijke, fascistische zaken.
Want dat ZIJN het hanteren en verdedigen van rassentheorieen,
zondebokken aanwijzen met ook nog sexistische elementen,
keihard, meedogenloos kapitalisme.
Willen jullie, dat Nederland zich in die richting ontwikkelt?
Ik dacht het toch niet.
Maar door te dineren/meeten met deze lieden en hen te accepteren
als ”normale” gesprekspartners, maken jullie fascisme
salonfahig.
Worden jullie stilaan fellow travellers van racisme, xenofobie, haatzaaierij
Doe het niet.
Neem afstand van deze politieke gangsters en last jullie
Feestje met hen af.
Word niet medeplichtig aan haat
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
[2]
PARTIJ VOOR DE DIEREN
VLUCHTELINGEN
LINK
TEKST

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De sterk toenemende stroom vluchtelingen laat niet alleen de grote zorgen zien van mensen uit verre landen die in grote problemen verkeren, maar brengt ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Immers, in de komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor honger, droogte en oorlog en naar Europa komen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Dat is een veel gestelde vraag. Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen? Mededogen en duurzaamheid in samenhang, kunnen ervoor zorgen dat mensen in nood, nu worden geholpen, en straks geen reden meer hebben om hun eigen land te ontvluchten.

De Partij voor de Dieren zet zich in de Tweede Kamer in voor het benoemen van  de voedingsbodem voor oorlog en geweld en voor het wegnemen van die voedingsbodem. Het kabinet heeft zich hier tot nu toe volkomen onmachtig in getoond. Wereldwijd bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers.  Conflicten die niet alleen veroorzaakt worden door religieuze tegenstelingen, maar die ook ontstaan door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering; crises waar we in Nederland aan bijdragen door onze overconsumptie. De Tweede Kamer heeft op 17 september 2015 een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart te brengen.

De Partij voor de Dieren wil dat op korte termijn een humaan opvangbeleid ontwikkeld wordt voor zij die huis en haard hebben moeten ontvluchten. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Daarom moet Nederland zich actief inzetten voor de (nood)hulp aan vluchtelingen die nodig is om mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan. Dat betekent dat Nederland zich moet inzetten voor bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen.

De PvdD is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. Door deze ophoging van de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerkingen en door emancipatie, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid als speerpunten te stellen voor ontwikkelingssamenwerkingsbele id, kan voorkomen worden dat mensen zich gedwongen voelen hun heil elders in de wereld te zoeken.

Opvang in de regio
De PvdD geeft de voorkeur aan opvang van vluchtelingen in de regio. Echter, dit gebeurt al volop. Wereldwijd wordt al 85% in de regio opgevangen, voor Syrische vluchtelingen is dit zelfs zo’n 95%. Vaak leven de vluchtelingen in kampen onder erbarmelijke omstandigheden. De opvang in de regio wordt bemoeilijkt door de huidige ontwikkelingssamenwerking. Er wordt bezuinigd op de allerarmsten. De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang te investeren in effectieve oplossingen en dat dit leidend moet zijn in de internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking.

De financiële bijdrage aan het UNHCR zal verhoogd moeten worden. Het UNHCR coördineert vluchtelingenprogramma’s en hervestigingsprogramma’s in de regio. Door in de opvang van vluchtelingen in de regio te investeren, moet voorkomen worden dat vluchtelingen zich genoodzaakt voelen om naar Europa te trekken. Niet alleen Nederland zal hier een grotere bijdrage in moeten leveren, maar de EU in zijn geheel.

Opvang binnen Europa
De Partij voor de Dieren is voor een gezamenlijk Europees beleid ten aanzien van de buitengrenzen van EU. De verantwoordelijkheid voor het asielbeleid moet echter in handen van de individuele lidstaten en dus van Nederland.

De PvdD is van mening dat de vluchtelingenstroom herverdelen over Europa wel eens wensdenken zou kunnen blijken, omdat de EU nu eenmaal vrij verkeer van personen kent. Hoe voorkom je dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen in Bulgarije, Hongarije of Roemenië, vervolgens op enig moment doortrekken naar Oostenrijk, Duitsland of een ander Europees land? Wanneer herverdeling mislukt, zal dat het draagvlak voor opvang ernstig kunnen ondermijnen. De PvdD vindt dat gedeelde solidariteit en verantwoordelijkheid hard te maken moeten zijn. EU-landen die vluchtelingen opvangen op een manier die de Europese normen schendt, moeten hierop aangesproken worden.

We hebben voor de motie gestemd die de regering oproept om ook niet-EU-landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Opvang in Nederland
Vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, moeten binnen twee jaar uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland geen mensen terugstuurt naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid of religie.

De regering en de gemeenten moeten samen tot een plan komen om vluchtelingen te huisvesten. Dit plan zal er toe moeten leiden dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar worden gesteld. Op deze manier komen zowel de Nederlandse burgers als vluchtelingen aan een woning, zonder dat hier conflicten door ontstaan.

FORUM VOOR DEMOCRATIE
IMMIGRATIE EN REMIGRATIE
LINK
TEKST

De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia een enorme instroom van immigranten te verwerken gekregen. De samenleving kan dit niet meer behappen, maar het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten. (met steun van de NPO en gesubsidieerde instanties zoals Vluchtelingenwerk).

Het geld dat we hieraan besteden zou veel effectiever en zinvoller kunnen worden besteed door opvang in de regio. Mocht asiel in ons land toch (om wat voor reden dan ook) noodzakelijk zijn, dan moet dat niet meer leiden tot een permanente verblijfsvergunning – maar slechts tot tijdelijke opvang voor zolang het nodig is. Het doel is terugkeer naar het land van herkomst zodra de situatie dat weer toelaat.

Ons immigratiebeleid moet gericht zijn op wie wij hier nodig hebben en wie wij (ook op basis van culturele achtergrond) kunnen opnemen.

In Nederland zijn naar schatting circa 150.000 illegalen, waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren het land te verlaten. In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt illegaal verblijf zelfs aangemoedigd middels de bed-bad-brood regelingen. Illegalen dienen zo spoedig mogelijk te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet. Gemeenten die weigeren mee te werken aan Rijksbeleid worden gekort op hun algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de beste oplossing. Toch werd in 2015 door slechts 504 immigranten gebruik gemaakt van de reeds bestaande remigratieregeling. Deze regeling moet dus worden uitgebreid en aantrekkelijker worden gemaakt. Tevens moet remigratie als alternatieve straf kunnen worden opgelegd.

Wij willen:

  1. Asielbeleid naar Australisch model: Nederland beslist zélf wie hier wordt opgevangen. Immigranten met extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving dienen terstond te worden uitgezet naar het land van herkomst.
  2. Overheidsgeld kan veel beter en effectiever worden besteed aan opvang in de regio.
  3. Asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning maar (hooguit) tot tijdelijke opvang. Doel moet zijn terugkeer naar het land van herkomst;
  4. Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.
  5. Actief uitzetbeleid illegalen; strafbaar stellen illegaliteit.
  6. Dubbele paspoorthouders verliezen Nederlands paspoort bij (ernstige) misdrijven.
  7. Bevorderen remigratie waar integratie (assimilatie) mislukt.
  8. Hoger beroep tegen beslissingen in asielzaken beperken tot 1 instantie; feitenrelaas en- omstandigheden kunnen niet meer gewijzigd worden.
[3]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
OF
[4]
HIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMAND
VOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)
[5]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
[6]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
[7]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
IMMIGRATIE EN REMIGRATIE
[8]
YOUTUBE,COM
UITSPRAAK THIERRY BAUDET TIJDENS RADIO UITZENDING:
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
[9]

THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
BAUDET AAN HET WOORD:
”DIE ZELFHAAT, DIE WIJ PROBEREN TE ONTSTIJGEN
DOOR ALLES  IN BUREACURATISCHE
PROCEDURES TE VANGEN, DOOR DE NEDERLANDSE BEVOLKING
HOMEOPATHISCH TE VERDUNNEN MET ALLE VOLKEREN VAN DE WERELD”
THIERRY BAUDET OVER DE ”HOMEOPATHISCHE VERDUNNING”
OP RADIO NPO1, SYLVANA SIMONS REAGEERT
[10]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
VERKLARING YERNAZ RAMAUTARSING
3 MAART 2018
[11]

JIJ VINDT NIET DAT JE OP ER OP JE WERK MAG BIJ LOPEN ZOALS JE WIL, VERMOED IK.

“Je mag dreadlocks nemen of je hoofd kaal scheren. Neem tatoeages en piercings; allemaal prima. Alleen heeft een werkgever het recht om te zeggen: dat wil ik liever niet. Dat zegt niets over racisme. Sowieso heeft dit meer te maken met intelligentie dan met ras. Ik zou zeggen: racisme? Het gaat op de arbeidsmarkt om IQ.”

HOE BEDOEL JE?

“Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

PARDON? DIT KLINKT ALS SCHEDELMETEN.

“Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.”
BRANDPUNT
INTERVIEW
”RACISME?  HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ”
[12]
” Kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad Ramautarsing had eerder gerefereerd aan onderzoeken waarin een verband werd gelegd tussen IQ en volkeren. Hiddema had in De Telegraaf laten weten dat hij daar geen probleem in ziet. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”
THE POSTONLINE
THIERRY BAUDET (FVD]: ”IQ VERSCHILLEN
TUSSEN VOLKEREN IS IN IEDER GEVAL GEEN FVD BELEID
6 FEBRUARI 2018
” FvD-kamerlid Theo Hiddema toonde zich dinsdag in een interview met De Telegraaf voorstander van de rassentheorie dat er een verband bestaat tussen ras en intelligentie. Hij schaarde zich achter de uitspraken van Yernaz Ramautarsing, de nummer 2 op de kandidatenlijst van FvD in Amsterdam, die racisme op de arbeidsmarkt koppelde aan IQ en afkomst.”
Ramautarsing zei in het interview met Brandpunt  dat uit onderzoek zou blijken dat er verschillen bestaan tussen het IQ van verschillende volkeren en huidskleuren. “Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo.” Kamerlid Hiddema onderschreef de uitspraken van Ramautarsing. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”
BAUDET BEGRIJPT NIETS VAN KRITIEK OP RASSENUITSPRAKEN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
6 FEBRUARI 2018
[13]
” De vraag of het ene volk slimmer is dan het andere laat hij “graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen”.
THE POSTONLINE
THIERRY BAUDET (FVD]: ”IQ VERSCHILLEN
TUSSEN VOLKEREN IS IN IEDER GEVAL GEEN FVD BELEID
6 FEBRUARI 2018

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet snapt niets van de kritiek die zijn partij dinsdag over zich heen heeft gekregen na uitspraken van leden van Forum voor Democratie die een verband leggen tussen ras en intelligentie.

Hij wilde zich niet distantiëren van de uitspraken. “Ik zie werkelijk het probleem niet”, aldus Baudet.”

….

….

” Baudet zei dat zijn partij niet racistisch is. “Racisme is onderscheid maken op basis van afkomst en dat willen wij absoluut niet. We willen iedereen gelijk behandelen.” Het onderzoek waar naar verwezen wordt, zegt hij niet te kennen. “Ik zie dat andere mensen daar een discussie over voeren. Ik laat dat graag bij wetenschappers die daar onderzoek naar doen”, zei Baudet die zich wel regelmatig mengt in wetenschappelijke discussies over klimaatverandering.
BAUDET BEGRIJPT NIETS VAN KRITIEK OP RASSENUITSPRAKEN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
6 FEBRUARI 2018
AFKOMSTIG VAN ARTIKEL FRONTAAL NAAKT
”LUIZENMOEDERS”
” Op een gegeven moment vraagt Halsema aan Baudet wat hij ervan vindt dat zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing beweert dat het “onomstotelijk bewezen is” dat zwarten een lager IQ hebben dan witte mensen. Baudet reageert ontwijkend. Wat moet hij daarover zeggen? “Het is een wetenschappelijke discussie.”
LUIZENMOEDERS
30 JANUARI 2018
[14]
” ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”
THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
[15]
[16]

THE POSTONLINE
JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
[17]
VALSE PIANO VAN BAUDET
KRITISCHE SITE MET UITSTEKENDE ACHTERGRONDINFORMATIE
OVER DE HANDEL EN WANDEL VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN

Reacties uitgeschakeld voor Geen Diner/Ontmoeting Pink met jongerenclub Forum voor Democratie!/Brief aan Pink

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.