Protestantse Kerk vraagt Teeven om oplossing tentenkamp/Brief aan Protestantse Kerk over weigering Kerkasiel

”Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.”

OUDE TESTAMENT
EXODUS 21: 13

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

‘De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN ‘moet geen valse beloftes doen.”

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

AAN HET BESTUUR VAN PKN [DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND]
TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
UW WEIGERING TOT HET VERLENEN VAN KERKASIEL

Geacht Bestuur,

Allereerst een woord van waardering over uw betoonde solidariteit met de ”tentenkamp” vluchtelingen middels een bezoek aan het tentenkamp [1] oproepen richting politiek [2] en materiele steun [3] Ook heeft Kerk in Actie, die deel uitmaakt van uw Dienstenorganisatie, zich niet onbetuigd gelaten door materiele steun [4] en ondersteunende artikelen [5]

Byzonder teleurstellend is echter, dat u, in tegenstelling tot het verleden, weigert Kerkasiel aan de tentenkamp vluchtelingen te verlenen [6], van wie u zelf de inhumane omstandigheden, waarin zij nu verkeren, erkent [7]

Deze houding is in strijd met de door u uitgedragen Bijbelse Boodschap van solidariteit met ”de vreemdeling” In strijd met de universele waarden van naastenliefde en humaniteit

TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE
OVERHEID

U hebt met eigen ogen de inhumane situatie gezien, waarin de ”tentenkamp” vluchtelingen
verkeren [8] en terecht aan de kaak gesteld [9]

Te weinig komt echter bij de verontwaardiging over de omstandigheden in het tentenkamp naar voren, dat hier uitgeprocedeerde asielzoekers zitten,
vooral Irakezen, Iraniers, Somaliers, maar ook anderen, die vanwege de oorlogssituatie of slechte mensenrechtensituatie niet terug kunnen naar hun land
Zij hebben naar mijn mening recht op een verblijfsvergunning en dienen niet de prijs te betalen voor oorlogen, die vaak door het Westen zijn geinitieerd [Afghanistan en Irak]

Overigens ben ik van mening, dat ook diegenen, die gevlucht zijn voor armoede, recht hebben, hier in Nederland een bestaan op te bouwen Vrijwaring van armoede is immers een grondrecht

Op grond van het Bijbelse principe ”het herbergen, voeden en kleden  van de vreemdeling” zou dat ook een door de Kerken ondersteund principe moeten zijn en ik roep u als PKN dan ook op, zich niet alleen hard te maken voor ”vervolgden”, maar ook voor economische vluchtelingen.

UITGEPROCEDEERD/BIJ HET GROFVUIL GEZET

Hoe dan ook, wanneer asielzoekers zijn uitgeprocedeerd, verkeren zij in een totaal rechteloze positie en hebben zij op geen enkele voorziening meer recht. Niet op de eerste levensbehoeften Geen dak boven hun hoofd

Uiteraard bent u het met mij eens, dat dit onbeschaafd en inhumaan is Ook is het nog in strijd met de Internationale Verdragen [10]
Zeker Nederland, met de mond vol over het Internationaal Recht, zou dat zich extra moeten aantrekken

In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet. [11]
Het totaal aantal ”onuitzetbaren” ligt tussen de 38 000 tot 50 000 mensen [12] Een dramatisch humanitair probleem dus

KERKASIEL/UW CHRISTELIJKE EN HUMANITAIRE PLICHT

Uw materiele steun en oproep aan de politiek was zeer te waarderen Maar het is niet voldoende.

U hebt  de humanitaire en christelijke plicht, openlijker ”kleur te bekennen” en deze ”tentenkamp” vluchtelingen, mensen, die zonder krachtig maatschappelijk verzet gedoemd zijn, een dakloos en mensonwaardig bestaan te leiden en in feite worden gestraft voor de oorlogs of mensenrechtensituatie in eigen land, waarvan zij zelf slachtoffer zijn, Kerkelijke bescherming te geven

Zoals het in Exodus 21: 13, waarop het principe van Kerkasiel is gebaseerd, staat

En zoals in Matheus 35-40 staat

Het voeden, kleden en HERBERGEN van ”de vreemdeling” De Minsten Uwer Broederen

Uw argumentatie, geen ”valse beloften” te willen doen, is niet valide Want u behoeft en kunt ook geen beloften doen Het is immers aan de Overheid, onder druk van het protest, een beleids change te bewerkstelligen door uitgeprocedeerde asielzoekers als mensen te behandelen en niet als wegwerpartikelen, die je bij het grof vuil te zetten

U behoeft geen ”beloften” te doen Alleen maar solidair te zijn, zoals in het verleden gebeurd is, met
goede resultaten! [13]

KERKASIEL
Ik hoef u niet te vertellen, dat de eerbied voor gewijde plaatsen al sinds de Oudheid en in Bijbelse Tijden [Zie Exodus 21: 13] bestond Wie een Heilige Plaats kon bereiken, genoot bescherming Na de erkenning van het christendom als Staatsgodsdienst [in het Romeinse Rijk] in 380 groeide een Kerkasielpraktijk [14], die door de hele geschiedenis een rol
gespeeld heeft [15]

Bovendien hebt u een belangrijke juridische troef in handen: Artikel 12, b, Algemene Wet op het Binnentreden, luidend

”In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:”
….
….
”in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;” [16]

Omdat van Kerkasiel een belangrijke morele maatschappelijke waarde uitgaat, doe ik een dringend beroep op u, terug te komen op uw besluit, geen kerkasiel aan vluchtelingen in de knel meer te verlenen

Want met het geven van Kerkasiel doet u meer dan protesteren tegen het Overheidsbeleid U zendt een belangrijk maatschappelijk signaal uit, dat door de Overheid gehanteerde
praktijken als het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, zonder enige voorziening, onder geen enkele omstandigheid kunnen worden geaccepteerd

Dat het barbaars is en onmenselijk en niet thuishoort in een land, dat zich ”democratische rechtsstaat” noemt

Juist van u als Protestantse Kerk Nederland,  die maatschappelijk respect geniet, is dit signaal, wel Kerkasiel te geven, van zeer groot belang
En dat is ook uw morele verantwoordelijkheid

EPILOOG

Het bekritiseren van het asielbeleid van de Overheid is belangrijk Want zo bent u solidair met de vluchtelingen, wier rechten worden geschonden
Maar solidariteit is meer dan alleen oproepen aan de Overheid en het geven van materiele steun Soms wordt een confrontatie gevraagd

In uw geval is dat:
Vasthouden aan het Kerkasiel, waarmee u de Overheid een duidelijk NEE signaal uitzendt betreffende het schenden van de rechten van de meest rechteloze groep in
de samenleving:
Uitgeprocedeerde vluchtelingen, die nergens recht op hebben

Ik hoop, dat u dit signaal oppakt

Want wanneer u erin persisteert, vluchtelingen in de knel geen Kerkasiel te geven, laat u hen ook in de kou staan
En negeert u de in vervlogen tijden gedane oproepen tot menselijkheid in Exodus 21: 13 en Matheus 35-40

Universele oproepen, die altijd geldig zijn Voor alle mensen in nood In alle tijden

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

[1]
PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-scriba-op-bezoek-in-tentenkamp.aspx

[2]

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07/Protestantse-Kerk-vraagt-Teeven-om-oplossing-voor-tentenkamp.dhtml?goback=%2Egde_1624427_member_183193699

[3]
”We [PKN/toevoeging Astrid Essed] zorgen wel voor veldbedden en slaapzakken in het kamp.’

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07/Protestantse-Kerk-vraagt-Teeven-om-oplossing-voor-tentenkamp.dhtml?goback=%2Egde_1624427_member_183193699

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[4]

”Kerk in Actie heeft een week geleden 40 slaapzakken aan de bewoners gegeven.”

Bron:

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-scriba-op-bezoek-in-tentenkamp.aspx

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

[5]

Werkman bezocht deze week het kamp in Osdorp, waar circa tachtig Irakezen
bivakkeren. Ze is geschokt. ‘Nederland gaat zo ontstellend slecht met deze mensen om. Ze
staren voor zich uit, ze kunnen niet meer, hebben geen perspectief. Op die manier verwoesten we de
schepping, want ook deze mensen zijn schepselen Gods met gaven en talenten.’
‘De situatie in het kamp raakte aan de grenzen van mijn ziel’, zegt Werkman.
‘Dat is de grens die je doet zeggen: en nu is het klaar.’

Bron:
NEDERLANDS DAGBLAD
G WERKMAN [KERK IN ACTIE]
IN TENTENKAMPEN WORDT DE SCHEPPING VERWOEST

[6]

”De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN ‘moet geen valse beloftes doen.”

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07/Protestantse-Kerk-vraagt-Teeven-om-oplossing-voor-tentenkamp.dhtml?goback=%2Egde_1624427_member_183193699

[7]

”’Humanitair drama’
‘In dit kamp heerst een humanitair dramatische situatie’, vertelde Plaisier aan de NOS.

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07/Protestantse-Kerk-vraagt-Teeven-om-oplossing-voor-tentenkamp.dhtml?goback=%2Egde_1624427_member_183193699

[8]

EKUDOS
TENTENKAMP OSDORP/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_vluchtelingen_osdorpbarbaarsheid__overheid

VLUCHTELINGEN OP STRAAT

http://vluchtelingenopstraat.blogspot.nl/

TENTENKAMP DEN HAAG

OCCUPY DEN HAAG
TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012

http://www.occupydenhaag.org/2012/10/tentenkamp-den-haag-op-koekamp-gaat-door/

Zie ook:

http://rechtopbestaan.wordpress.com/

VROUWEN TEGEN UITZETTING

http://www.vrouwentegenuitzetting.nl/

[9]

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3343912/2012/11/07/Protestantse-Kerk-vraagt-Teeven-om-oplossing-voor-tentenkamp.dhtml?goback=%2Egde_1624427_member_183193699

[10]

”The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.”

Artikel 11, internationaal Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

[11]

”In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet.”

Bron:

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012

http://www.pkn.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Voorzitter-en-scriba-op-bezoek-in-tentenkamp.aspx

[12]

”Alle hiervoor genoemde illegaal verblijvenden kunnen ‘onuitzetbaar’
zijn of raken. Het gaat dan om mensen voor wie het onmogelijk is
een verblijfsvergunning te krijgen, maar die ook niet uitgezet kunnen
worden. Naar schatting zijn er tussen de 35.000 en 60.000
onuitzetbaren in Nederland. ”

Bron:

VAN GENEROSITEIT NAAR AFSCHRIKKING
VAN WELKOM IN NEDERLAND NAAR ONUITZETBAREN IN DETENTIECENTRA
A HIELKEMA

http://onuitzetbareninbeeld.nl/wp-content/uploads/vangenerositeitnaarafschrikking.pdf

[13]

”Zo’n 100 Marokkanen hebben hun toevlucht gezocht in de kerk. De zijbeuk ligt vol met bedden, de pers is kind aan huis en talloze prominenten leggen een bezoek af. Vergaderingen, symposia en persconferenties wisselen elkaar in een steeds hogere frequentie af. De Duif werd het epicentrum van de al 4 jaar durende strijd van Marokkaanse arbeiders tegen hun dreigende uitzetting.”
…….
………
”De actie werd een eclatant succes. Niet alleen de 182 ‘kerk-Marokkanen’ kregen een verblijfsvergunning. De Regularisatiemaatregel werd opgerekt, waardoor duizenden andere Marokkanen uiteindelijk in Nederland konden blijven.”

Bron:

GEBLADERTE
HET KERKASIEL KOMT THUIS IN DE DUIF
25 OCTOBER 1997

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10409l25.htm

OMROEP BRABANT
ARAMESE CHRISTENEN HERDENKEN KERKASIEL
20 JUNI 2009

http://www.omroepbrabant.nl/?news/119811732/Aramese+christenen+herdenken+kerkasiel.aspx

MONDIAAL NIEUWS
KERKASIEL IN BELGIE
VAN RECHT NAAR RECHTVAARDIGHEID
I JUNI 1999

http://www.mo.be/artikel/kerkasiel-belgie-van-recht-naar-rechtvaardigheid
[15]

AMNESTY INTERNATIONAL
KERKASIEL

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/Kerkasiel

PROTESTANT.NU

KERKASIEL

http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/kerkasiel/Default.aspx

WIKIPEDIA
KERKASIEL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkasiel

KERKASIEL BELGIE
DE KERKDEUREN WAGENWIJD OPEN, MAAR SOMS GESLOTEN

http://www.veto.student.kuleuven.ac.be/jg30/veto3011/kerkasiel.html

[16]


3. Betreden van enkele bijzondere plaatsen

Artikel 12
In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:
….
….
”in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;”

Bron:

ALGEMENE WET OP HET BINNENTREDEN

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_09-11-2012

 

Reacties uitgeschakeld voor Protestantse Kerk vraagt Teeven om oplossing tentenkamp/Brief aan Protestantse Kerk over weigering Kerkasiel

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.