EO interview met Steve Meye, geestelijk adviseur Bouterse/Meye bagatelliseert terreur Bouterse

Geachte  lezers,

Afgelopen zaterdag, 3 maart, keek ik naar het EO programma ”Door de Wereld”, waarbij
de geestelijk adviseur van de Surinaamse president Desi Bouterse, dominee Steve Meye, werd geinterviewd
De man bestond het om te verklaren, dat Bouterse door God was bestemd om president
van Suriname te zijn
De misdaden, die onder de verantwoordelijkheid van Bouterse Decembermoorden en andere waren gepleegd, werden weggewuifd met het verhaal, dat hij zich ”bekeerd” had en dat dus zijn zonden hem waren vergeven

Lekker makkelijk, dacht ik, aangezien hij daarna niet zijn leven heeft gebeterd door zichzelf bij het Gerecht aan te geven

Nu er eindelijk een proces tegen hem komt, grijpt hij nog alles aan, om zichzelf aan strafvervolging te onttrekken

Om te protesteren tegen deze ONchristelijke houding, die in feite Bouterse’s misdaden
bagatelliseert EN tegen de weinig kritische interviewtechniek van de EO, heb ik onderstaande brief geschreven

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE REDACTIE VAN EO PROGRAMMA ”DOOR DE WERELD”
TAV DE HEER KNEVEL
UW INTERVIEW MET DE HEER STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR VAN
PRESIDENT DESI BOUTERSE

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/2011-20…

”Hoed u voor geestelijken, die aan Paleispoorten kloppe”n
Vrij naar een uitspraak van de Profeet Mohamed

Geachte heer Knevel,

Samenvatting:

Door uw zwakke interviewvragen hebt u naar mijn mening de heer Steve Meye, geestelijk
adviseur van president Bouterse, een podium verschaft om zijn misbruik van het
Woord van God en foute verbondenheid met een ex dictator en veroordeelde drugsbaron te ventileren
Zijn manier van redeneren en impliciete verdediging van Bouterse staat haaks op de waarden van het Christendom

Einde samenvatting

BRIEF VAN EEN CHRISTELIJK RELIGIEUS BELEVENDE:

Ik heb met teleurstelling en afkeuring kennisgenomen van uw interview van de heer Steve Meye, geestelijk adviseur van de Surinaamse president Desi Bouterse
In uw interview hebt u, mede door uw zwakke vragen 1 deze man een podium gegeven voor zijn impliciete verdediging
van een ex dictator en politicus, die hoofdverantwoordelijkheid draagt voor standrechtelijke executies, drugshandel en tenminste een massaslachting

En dan heb ik nog niet meegeteld de mensenrechtenschendingen VOOR de standrechtelijke executie van Hawker 1982, namelijk de slechte detentiemonstandigheden/ mishandelingen van arrestanten onder voormalige politici de zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen 2
Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van Bouterse als lid van de Nationale Militaire Raad en vanaf juli 1980 3 als bevelhebber van het leger 4

Dat Meye zijn ophemeling van Bouterse vergezeld doet gaan van een quasi religieus
verhaal, vervult mij als religieus belevende met diepe afkeer

UITLATINGEN MEYE:

Een keur uit de door hem gedane uitlatingen:

Letterlijk zegt hij:

Ik heb dit geprofeteerd, in zijn leven, jaren terug
Dat hij president zou worden
……………..
………………

Dat God hem heeft aangesteld als president van dit land, Suriname, om het
land nogmaals te leiden en nu op democratische wijze
en vandaar, dat eigenlijk niemand hem kan breken, want als God
voor ons is, zegt de Bijbel, wie zal dan tegen ons zijn

Meye stelt verder, dat de zonden van Bouterse zouden zijn ”weggewist”, omdat hij naar
voren is gekomen en zich dus aan Jezus zou hebben gegeven
Volgens Meye is Bouterse namelijk 18 jaar geleden ”bekeerd” tot het
christendom tijdens een dienst in zijn Meye’s Kerk

Ook merkte Meye op na een vraag van u, dat het voor hem geen verschil maakt, ook al wordt Bouterse veroordeeld

Met zijn ”bekering” is hij immers met een schone lij begonnen

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd 5
Ik hoef u niet in herinnering te brengen, dat een standrechtelijke executie dus zonder
proces volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen een oorlogsmisdaad is

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime
De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen 6
Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van
de Staatsveiligheid
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is
opgehelderd 7

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse enerzijds en de leider van het zgn Jungle Commando, Brunswijk anderszijds, zijn een groot aantal mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden gepleegd
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname, van wie
tientallen werden gedood 8

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname voor de massamoord 9

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel 10

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn geweest in
de drugshandel 11

Ondanks zijn zogenaamde ”bekering” ging hij dus voort op de ingeslagen
criminele weg

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel buiten
Suriname heeft gemaakt

VERGEVING

In zoverre heeft Meye gelijk, dat wie werkelijk berouw toont, ook door God wordt vergeven
Maar die vergeving is dus NIET vrijblijvend:

Men moet werkelijk berouw hebben EN DAT TONEN DOOR ZIJN/HAAR LEVEN TE BETEREN

Wanneer Bouterse WERKELIJK berouw had gehad, had hij dat getoond door
schuld op zich te nemen en zich aan te geven

Jezus zegt immers:

Ga heen en zondig niet meer
Dat houdt ook in:

Eerder gepleegde misdaden/onrecht goed te maken
En dat had dan nogmaals, goed gekund door zich ter beschikking te stellen van het Gerecht

Al wat Bouterse heeft gedaan is in het openbaar aan de nabestaanden om vergeving jammeren, wat hij direct koppelde aan een pleidooi voor amnestie voor de
verantwoordelijken voor 8 december

Dat is geen bekering
Dat is doorgaan op de ingeslagen weg

Iedereen kan in een Kerk naar voren lopen en zich op theatrale wijze
”aan Jezus geven”

Je echt aan Jezus geven betekent de consequenties van je daden onder ogen
zien en bereid zijn, daarvoor de prijs te betalen

Of verder nabestaanden Bouterse al dan niet willen vergeven, is aan hen

Maar hij had door de straf te willen dragen, moeten tonen, dat het hem ernst was

MEYE, DE VALSE PROFEET

Natuurlijk is Meye geen Profeet, maar aangezien hij in uw uitzending nogal hoovaardig beweerde, het
presidentschap van Bouterse te hebben ”geprofeteerd” wil ik hierbij zijn valsheid en Farizeisme ontmaskeren

a

Politieke heersers worden niet ”door God aangesteld”, maar zijn de resultante
van politiek-maatschappelijke verhoudingen

b

Vergeving door God is geen Instant Koffie of ”free for all”, maar moet beantwoorden
aan een oprecht verlangen, een ander beter leven te leiden
Dat betekent diametraal breken met ernstige fouten, en in het geval van een ongestraft
misdrijf de consequenties onder ogen zien en jezelf aangeven
Na uitzitten van de straf is een nieuwe Weg mogelijk en wordt men geloofwaardig

Noch het een noch het ander wordt door deze dominee als waarde onderkend, wat hem maakt tot een bespotting van christelijke waarden

”Vergeving” door God

Het quasi religieuze excusez let mots geleuter over Bouterse’s ”vergeving door God”, waarmee dan ook prompt al zijn misdaden uit het verleden zouden zijn uitgewist

Hiermee toont Meye geen respect voor werkelijk christelijke waarden gezien het gemak, en onverschilligheid waarmee hij heenstapt over machtswellust, oorlogsmisdaden, massaslachtingen en drugshandel
Noch toont hij zich een waar geestelijk adviseur, die Bouterse immers zou hebben opgeroepen, ook daadwerkelijk de schuld op zich te nemen en zich aan te geven
OP HET MOMENT, DAT HIJ ZICH ”HAD BEKEERD”
18 JAAR GELEDEN

Wil je voor Jezus kiezen, dan moet je ook zijn waarden omarmen en breken met het foute, in dit geval van geweld en machtsmisbruik

En met al zijn zogenaamde ”geestelijke leiding” schijnt Meye wel degelijk een aards/politiek
belang te hebben, gezien zijn betrokkenheid bij de verkiezingscampagne van Bouterse
Hiermee is hij ook politiek verweven met Bouterse, aan wiens
handen bloed kleeft 12
Hij doe denken aan de priesters, die door de eeuwen heen de wapens hebben ”gezegend”
Aan de Kruisvaarders dood en verderf zaaiden onder Joden en moslims
onder het voorwendsel van ”Dieu le veut”

Zo’n beetje het tegenovergestelde dus van werkelijke christelijke normen en waarden
Die immers met het Geloof in God het fundament zijn van de universele mensenrechtenwaarden

God wil geen moord en doodslag
God wil medemenselijkheid en solidariteit

In het dagelijks leven en het politiek Bestuur

UW INTERVIEW

Uw interview bevatte zeker enkele kritische apecten, bijvoorbeeld de humoristische
wijze waarop u met Meye de draak stak door te vragen, of God hem soms de afloop van het
Bouterse proces ook had ingefluisterd 13

Over het geheel genomen vind ik echter, dat u zich niet kritisch genoeg opstelde

Zeker bij dat weer excusez let mots koeterwaals over de ”goddelijke missie” van Bouterse
om Suriname te leiden had u Meye, met uw ongetwijfeld aanwezige Bijbelkennis, het vuur na aan de schenen kunnen leggen

Jammer, dat u van deze kans geen gebruik gemaakt heeft

Nu heeft deze man slechts een platform gekregen voor zijn verdediging van een gewetenloze politicus, die lang straffeloos zijn gang heeft kunnen gaan en dacht,
dat hij er gemakkelijk af zou komen met een zogenaande bekering

Een dergelijk betoog is een bespotting voor christelijke en humanitaire waarden
en een klap in het gezicht van de slachtoffers van het politieke en militaire beleid van Bouterse

Ik spreek de hoop uit, dat u zich bij een volgende gelegenheid kritischer zult opstellen tegenover zich ”christen” noemende lieden, die zo makkelijk heenstappen over
het Kwaad van oorlogsmisdaden, machtsmisbruik en drugshandel

Die het Woord van God misbruiken ter maskering van hun relaties met gewetenloze politici

God wil Gerechtigheid en respect voor de medemens
Geen machtsmisbruik, terreur en intimidatie door Staatsdienaren

HOED U VOOR GEESTELIJKEN, DIE AAN PALEISPOORTEN KLOPPEN
Een Woord, dat opnieuw zijn juistheid heeft bewezen

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

Uw voornaamste vragen, naast het vragen om uitleg over
zijn zogenaamde ”profetie”:

VRAAG EO
Hoe is dat nu voor nabestaanden, die in uw Kerk komen

VRAAG EO

Is er geen belangenverstrengeling, omdat u Bouterse’s geestelijk adviseur bent en
dominee van deze Kerk
Wordt de Kerk niet ook gebouwd van Bouterse’s geld

VRAAG EO

Verdient u aan dat geestelijke adviseurschap

VRAAG EO
Sommige mensen vinden dit wel heel vrijblijvend en een manier om zijn straf te ontlopen

VRAAG EO

Stel dat Bouterse nu WEL wordt veroordeeld of aan u bekent, dat hij wel verantwoordelijk
is voor de decembermoorden, maakt dat dan voor u verschil

2

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden

Arrestatie oud politici

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Mishandeling:

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

http://nps2010.blogspot.com/2011/09/geschiedeni…

Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militair…

3

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militair…

4

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992

5

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/…

6

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedi…

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 РDe gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lu…

7

VERKIEZINGEN SURINAME
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ”GEWIST”
11 JULI 2011

http://www.verkiezingensuriname.nl/2011/07/11/o…

DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012

HORB IS VERMOORD

http://www.dewest-online.com/?p=10066

8

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedi…

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lu…

9

”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

10

.
Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”

NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010

http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-pr…

11

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/…

NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouter…

12

Politieke betrokkenheid Steve Meye

”Meye helpt mee aan de voorbereidingen voor een massabijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Hij zegt zeker te weten dat Bouterse de nabestaanden en alle andere mensen om vergeving zal vragen. De datum van de bijeenkomst staat nog niet vast. Volgens Meye is na de inauguratie het juiste moment, omdat hij destijds in de functie van legerleider betrokken zou zijn geweest bij de moorden.

DE PERS
BOUTERSE VRAAGT OM VERGEVING
21 JULI 2010

http://www.depers.nl/buitenland/496457/Bouterse…

13

VRAAG EO

“‘Heeft God u soms ook geopenbaard hoe het dit jaar zal aflopen met het proces?”

Uiteraard bleef de ”geestelijke adviseur” hierop het antwoord schuldig…….

Reacties uitgeschakeld voor EO interview met Steve Meye, geestelijk adviseur Bouterse/Meye bagatelliseert terreur Bouterse

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.