Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/ANTISEMITISME EN DE STRIJD

TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Geachte lezers,
Er is recentelijk veel te doen geweest rond de aangifte van pro Israel organisatie het Cidi tegen de website van Stop
de Bezetting [1], de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [2]
Saillant detail is trouwens, dat de extreem-rechtse  club de PVV [3] Kamervragen gesteld
heeft over de inhoud van dit al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [4]
Nog los van het al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [daarop kom
ik terug] is de verontwaardiging van de PVV [zoals gewoonlijk] niet alleen erg selectief [discriminatie/racisme
tegen moslims,Marokkanen, vluchtelingen en ”niet-westerse]] allochtonen is immers hun specialiteit [5]
Bovendien ook hypocriet, gezien hun samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische Front
National [6]
Maar ik laat het Cidi met hun dubieuze PVV bondgenoot, hetgeen niet mijn zorg is.
Opvallend van deze Cidi aangifte is, dat deze pas in 2014 gedaan is over een in 2009 gepubliceerd artikel [7]
Je zou daartegenin kunnen brengen, dat het MDI [het Meldpunt Discriminatie op Internet] een aantal
malen aan Stop de Bezetting heeft gevraagd, het gewraakte artikel te verwijderen [8], maar dat
behoefde het Cidi niet tegen te houden, eerder aangifte te doen.
Naar mijn mening is de aangifte door het Cidi niet zozeer ingegeven door onvervalste verontwaardiging
over een echt/vermeend antisemitisch artikel, maar als zoveelste poging, een lastercampagne op te
zetten tegen Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg en de pro Palestina beweging, om zo de aandacht af te leiden van de misdadige
Israelische bezettingspolitiek [9] en vooral als onzalig tegenwicht tegen de successen van de Palestina boycot
beweging [10], sinds steeds meer Nederlandse bedrijven en organisaties hetzij hun beleggingen met Israelische
bedrijven, die actief zijn in de illegale Israelische nederzettingen beeindigen [11] of daarover op zijn minst nadenken [12]
Dat is wat betreft de drijfveren van het Cidi.
Uiteraard ontslaat dat de pro Palestina bewegingen niet van haar verantwoordelijkheid, iedere
associatie met antisemitische uitingen/artikelen te vermijden [13], zoals yerecht wordt
opgemerkt in Socialisme nu. en door publicist Peter Storm [14]
Enkele kanttekeningen over de Cidi aangifte, antisemitisme en de Palestina beweging.
CIDI AANGIFTE TEGEN WEBSITE STOP DE BEZETTING [VOORZITTER MEVR DUISENBERG]/
OVER ANTISEMITISME EN TERECHTE KRITIEK OP DE ISRAELISCHE BEZETTINGSPOLITIEK
DE PRAKTIJKEN VAN HET CIDI
Om te beginnen, pro Israel organisatie het Cidi[15]  is een verwerpelijke club, die op allerlei
wijzen pogingen doet, de misdadige Israelische bezettingspolitiek [16] te rechtvaardigen en min of
meer de PR organisatie van Israel in Nederland is.
In het verleden [en daarmee zullen ze blijven doorgaan] hebben ze op allerlei manieren getracht,
mensen, die zich inzetten voor de strijd tegen de Israelische bezettingspolitiek in diskrediet te brengen.
Vooral wordt er dan geschermd met de meestal onzinnige beschuldiging ”antisemitisme”,
die vaak onder een noemer wordt gebracht met antizionisme of kritiek
op de Israelische bezettingsstaat.
Toelichting:
Antizionisme is het verzet tegen de zionistische Staat Israel.
Zionisme staat voor de stichting van de Staat Israel in de voormalige Turks en later Britse
kolonie Palestina, over de rug van de reeds aanwezige Palestijnse bevolking heen, compleet met
etnische zuiveringen en massaslachtingen in 1948 [17]
Cidi rekt trouwens het begrip antisemitisme zo op, dat het al ´´antisemitisch´´ is, als het
Israelische bezettingsgedrag tegenover de Palestijnen met nazisme wordt vergeleken.
Letterlijk vermeldt zij op haar voorlichtingslink ´´Wat is antisemitisme´´
`´ Ook in Europa komt helaas nog steeds veel antisemitisme voor, Vooral op Internet
wordt voortdurend op Joden gescholden en wordt geprobeerd hen zo zwart mogelijk af te schilderen.
Maar al te dikwijls wordt het conflict tussen Israel en de Palestijnen erbij gehaald om Joden verdacht te maken.
Ze krijgen dan het verwijt, dat ze zich net zo grof gedragen tegenover de Palestijnen als de Nazi´s in de Tweede
Wereldoorlog, Zulke vergelijkingen liggen zo ver naast de werkelijkheid, dat ze als een vorm van antisemitisme
moeten worden gezien´´ (18)
Om de aandacht af te leiden van Israelische gruwelijkheden suggereert het Cidi hier
op sluwe wijze, dat ´´de Joden´´ het misdadige gedrag tegen de Palestijnen wordt verweten, terwijl dat
meestal niet het geval is.
En daarbij
Waarom zijn dergelijke vergelijkingen (tussen Israelisch optreden in de bezette Palestijnse gebieden en nazis)
´´absurd´´
Cidi licht dat nergens in de link toe
Nazisme is after all een definitie voor extreem misdadig politiek/militair gedrag, hetgeen niet is
gekoppeld aan een bepaalde afkomst .
En gezien de door Israel gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, kan rustig gesteld
worden, dat bepaald Israelisch politiek/militaire optreden misdadig is (19) of men op zijn zachtst gezegd
misdadigheid faciliteert, zoals in geval van de massaslachtingen in Sabra en Shatilla, waarvoor voormalig
premier Sharon (toen minister van Defensie) hoofdverantwoordelijkheid droeg (20)
Je bent trouwens uberhaupt gauw een antisemiet volgens het Cidi.
Wie het IDF (Israelische leger) omschrijft als nazi´s en Gaza als een ghetto of concentratiekamp
(Have we met……er is al jarenlang een economisch/militaire blokkade van Gaza (21)
 al is deze nu wat
versoepeld) noemt, is al een antisemiet. (22)
Tsja, over moddergooierij naar mensen, die het onrecht aanklagen, gesproken………….
AANGIFTE CIDI TEGEN WEBSITE STOP DE BEZETTING
HET ARTIKEL ”THE JEWISH HAND BEHIND INTERNET GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA,
YAHOO, MYSPACE, EBAY”
ANTISEMITISCH OF NIET, THAT’S THE QUESTION
Genoeg over het Cidi
Maar enige achtergrondinformatie was noodzakelijk
Nu de vraag
Is de aangifte van het Cidi in dit geval terecht en is er werkelijk sprake
van een antisemitisch artikel (23)
Daarover kan ik kort zijn
Ja
Niet alleen de kop, maar de gehele teneur van het artikel is antisemitisch, NIET omdat de inhoud van het artikel op zich onwaar is [er is inderdaad sprake
van grote invloed van Joodse mensen op Internetinformatie], maar omdat inderdaad de indruk wordt gewekt, dat 
achter al de Internet informatie beinvloeding Joden zitten.
Onzin natuurlijk, maar vooral gevaarlijk, omdat er eenzijdig en generaliserend naar een groep wordt gewezen.
Gezien vooral de geschiedenis van Jodenvervolging en Holocaust gevaarlijk en hier dus antisemitisch.
 
Als er nu was verwezen naar pro Israel figuren [er zijn nogal wat verwijzingen naar Israel en oorlogsmisdadiger Peres] , die Internet informatie beinvloeden, dan was het voor mij wel in orde geweest.
 
Bovendien is een ander punt [en dat versterkt het anti-semitische karakter] dat met geen woord wordt gerept
over de invloed van niet-Joden op de Internet informatievoorziening
ANTI-ZIONISME
JOODSE ORGANISATIES/JOODSE INVLOED TEN GUNSTE VAN ISRAEL
Maar hoewel ik de kritiek, die ook in pro Palestina kringen heerst (24)
op het door Stop de Bezetting (vanaf hier genoemd SDB) gepubliceerde artikel deel, hierbij
toch enkele kanttekeningen
In pro Palestijnse kringen wordt er en naar mijn mening terecht, aan gerefereerd, dat men wel erg krampachtig
probeert te ontkennen [en nu even los van dat inderdaad onsmakelijke artikel] , dat er sprake is van Joodse
invloed en Joodse geldschieters, die het Israelische gangsterregime ondersteunen of daarvoor propaganda maken.
Als ik een blik op Internet/google werp ivm Israel gerelateerde artikelen dan vind ik in de pro Israel hoek alle mogelijke
religieus Joodse of seculier joodse organisaties, die Israel, de ene iets minder extreem dan de andere, verdedigen,
ook de meest weerzinwekkende oorlogsmisdaden.
Die zich racistisch uitlaten over Palestijnen en Arabieren in het algemeen.
Ook helpt de constante verwijzing ”Joodse Staat” waarop Cidi en consorten [en de slaafse Nederlandse
media] zo de nadruk op leggen, niet erg
Dat vertroebelt ook het maken van een helder onderscheid tussen zionistisch enerzijds en Joods  anderszijds.
Ook zijn er genoeg Joden, maar ook niet Joodse Israel fanaten, die kritiek op Israel op een hoop
gooien met anti-semitisme.
En daarvan profiteren dan weer dubieuze figuren zoals de Franse cabaretier, Dieudonne, die zich, helaas
regelmatig in anti/semitische zin (hetgeen hij verpakt als Israel kritiek, maar vervangt Israelisch ten
onrechte door Joods of ´´de Joden¨¨) uitlaat (25)
Ik zeg dit uiteraard niet om antisemitisme te bagatelliseren, maar draag een verklaring aan voor het
door elkaar heen lopen van zaken
Aan de andere kant is het van levensgroot belang, dat Joden en Israel niet
op een hoop gegooid moeten worden
Niet alleen omdat het antisemitisch is, maar ook omdat het al die Joodse Israel critici en
Joods/(Israelische) organisaties, die zich keren tegen de misdadige Israelische bezettings en apartheids
politiek, onrecht aandoet.
Bovendien kun je pro Israel Joden niet de schuld geven van een misdadige Israelische bezetting en het neo
koloniale zionisme.
Daarvoor zijn alleen de Israelische pölitiek/militaire uitvoerders en hun Westerse bondgenoten
verantwoordelijk.
En dan vergeet men nog, dat er zovele niet Joodse organisaties/groeperingen aanhanger zijn van Israel
zoals de ”christen” fundamentalisten, die vooral veel invloed hebben in de Verenigde Staten.
Tot zover de verwarring over de verstrengeling tussen zionisme en Joden, waarover natuurlijk
nog veel meer te zeggen valt.
Maar ik laat het hier even bij.
STRIJDORGANISATIE STOP DE BEZETTING
Cidi en consorten hebben vanaf de oprichting van Stop de Bezetting aan deze organisatie en vooral
haar voorzitter Gretta Duisenberg een antisemitisch karakter proberen op te hangen, hetgeen lasterlijk,
onwaar en klinklare onzin is.
SDB (Stop de Bezetting) zet zich in voor de beeindiging van de sinds 1967 durende Israelische
bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost/Jeruzalem en Gaza (26) en
de Syrische Golan Hoogte.
Zij beroept zich daarbij op het Internationaal Recht, in de vorm van VN Veiligheidsraadsrseolutie
 242, die Israel
in 1967 opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde gebieden.
Zij kaart systematisch en consequent de door het Israelische regime gepleegde oorlogsmisdaden en
mensenrechtenschendingen aan (27)
In haar taalgebruik en terminologie refereert zij consequent aan Israelisch/zionistisch
en komt het woord ´´Jood´´ niet voor
Dat het artikel ´´”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” dan toch op de
website is gepubliceerd en dat er in een verwijzing naar de vrijspraak van genoemde cabaretier
Dieudonne is gelinkt naar een onfrisse site ´´The Ugly Truth´´(28)
 is niet acceptabel en geeft alleen maar aan,
dat bronmateriaal zorgvuldig moet worden gecontroleerd en dat een slip of an article, mogelijk is.
Maar er zijn in geen geval elementen van het  ´´bewust verspreiden van anti/semitisme´´ zoals ook
in kringen van medestanders soms wordt beweerd (29), hoewel direct gerelativeerd door
de opmerking, dat op de site voornamelijk bona fide artikelen staan. (30)
En dat is een absoluut feit, waar Cidi en consorten niet omheen kunnen.
DE LASTERCAMPAGNE TEGEN GRETTA DUISENBERG
Meermalen is door medestanders (even los van Cidi en co)
beweerd, dat SDB voorzitter Gretta Duisenberg
zich nogal slordig zou uitdrukken rond Israel en in het grensgebied van anti/zionisme en antisemitisme
belandde (31)
Dit bestrijd ik nadrukkelijk
Iedereen kan weleens een ”slip of the tongue” maken, maar van meet af aan is
(en ik heb het gevolgd vanaf de oprichting van Stop de Bezetting, in welks bestuur ik heb gezeten)
er een vuige lastercampagne gevoerd tegen Gretta Duisenberg, die werd aangezet door het Cidi
en aan Cidi aanverwante organisaties en individuen.
Gretta werd op hetzij uit zijn verband gerukte, hetzij op uitgelokte provocaties gedane uitspraken
”gepakt” en uit haar tent gelokt en te pas en te onpas beschuldigd van ”anti-semitisme”
soms gebaseerd op complete onzin. (32)
EPILOOG
Hoewel in dit geval de klacht over het antisemitische karakter van het gewraakte
artikel terecht is, is dat niet de essentie van de business.
Stop de Bezetting, dat nadrukkelijk NIET anti/semitisch is, had beter moeten opletten met
het overnemen van dit artikel, granted.
Ook is het slim de link te checken van een geplaatst nieuwsbericht, hoewel je er soms
niet aan ontkomt, dat er alleen een dubieuze bron beschikbaar is.
Maar hoe dan ook, dat maakt een organisatie, die oprecht en compromisloos strijd tegen
een misdadige bezetting, in casu de Israelische, niet tot antisemitisch.
De blame ligt hier dan ook niet bij SDB, die hooguit slordigheid te verwijten valt in de hectiek
van het verwerken van alle nieuwsinformatie, maar bij Cidi en co, die trachten de nu al
vanaf 1948 voortdurende Israelisch/zionistische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
(33)
wit te wassen en te vergoeilijken.
Dat lijkt mij een stuk erger dan een slordig geplaatst verkeerd artikel, zonder ook maar enigszins
het antisemitische karakter te willen ontkennen.
Wat dat betreft moeten Stop de Bezetting en de hele Palestina beweging alert blijven.
Want voor antisemitisme hoort Zero Tolerance te zijn.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
[1]
NOS
AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG
7 FEBRUARI 2014
[2]
”THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO, MYSPACE
,EBAY………”
 ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
[3]
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
[4]
PVV VRAGEN OVER ANTISEMITISCHE PROPAGANDA DOOR ORGANISATIE
STOP DE BEZETTING
12 FEBRUARI 2014
[5]
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
 
[6]
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN
OM DE EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
[7]
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
 
 
 
[8]
NOS
AANGIFTE TEGEN WEBSITE DUISENBERG
7 FEBRUARI 2014
[9]
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS
PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN 
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
[10]
ISRAEL BOYCOT BEWEGING [BDS BEWEGING] NEDERLAND
”Op 9 juli 2005 deed de Palestijnse Civil Society een oproep tot steun voor deze BDS campagne. Deze oproep is hier te lezen: http://bdsmovement.net/ ?q=node/52
In Nederland is een platform van verschillende organisaties, groepen en individuen actief om deze BDS campagne te promoten. (Zie de Contact pagina voor een overzicht van de organisaties)
Waarom een boycot van Israël ?
Israël houdt zich niet aan internationale wetgeving. Israël houdt de bezetting van Palestina in stand en voert een Apartheid politiek. Israël negeert resoluties van de Verenigde Naties en luistert niet naar kritiek van de internationale gemeenschap.
Het is onze morele verantwoordelijkheid om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.
>Via een boycot van Israëlische producten, via een culturele en academische boycot
> Door niet te investeren in bedrijven die profiteren van de bezetting van Palestina
> Door niet te investeren in bedrijven die deze bezetting in stand houden
> Door van onze regering te eisen dat zij sancties oplegt aan Israël”
BDS NEDERLAND
 
BRON
WEBSITE ASTRID ESSED/BOYCOT ISRAEL
[11]
NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
[12]
APB BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/BRIEF AAN ABP
ASTRID ESSED
[13]
ANTISEMITISME IS VIJAND BDS BEWEGING
5 FEBRUARI 2014
[14]
ANTISEMITISME IS VIJAND BDS BEWEGING
5 FEBRUARI 2014
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
[15]
CENTRUM VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE ISRAEL
CIDI
CIDISTANDPUNT
 
 
ISRAEL
Bron:
[16]
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS
PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN 
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
(17)
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
(18)
`´ Ook in Europa komt helaas nog steeds veel antisemitisme voor, Vooral op Internet
wordt voortdurend op Joden gescholden en wordt geprobeerd hen zo zwart mogelijk af te schilderen.
Maar al te dikwijls wordt het conflict tussen Israel en de Palestijnen erbij gehaald om Joden verdacht te maken.
Ze krijgen dan het verwijt, dat ze zich net zo grof gedragen tegenover de Palestijnen als de Nazi´s in de Tweede
Wereldoorlog, Zulke vergelijkingen liggen zo ver naast de werkelijkheid, dat ze als een vorm van antisemitisme
moeten worden gezien´´
MINI.CIDI
WAT IS ANTISEMITISME
SARGASSO
TEST ANTISEMIET OF NIET
(19)
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS
PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN 
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
(20)
UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006
(21)
BLOKKADE GAZA-MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
(22)
SARGASSO
TEST ANTISEMIET OF NIET
(23)
”THE JEWISH HAND BEHIND GOOGLE, FACEBOOK, WIKIPEDIA, YAHOO, MYSPACE
,EBAY………”
 ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
(24)
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
(25)
DIEUDONNEE
NEE TEGEN DIE ANTISEMIET, MAAR STAATSVERBODEN DEUGEN NIET
PETER STORM
(26)
Volgens het Internationaal Recht is Israel, ondanks de terugtrekking uit Gaza in 2005, nog steeds bezettende macht
 , aangezien
het het luchtruim en de grenzen van Gaza controleert
Zie
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
(27)
WEBSITE STOP DE BEZETTING
 
 
(28)
 
STOP DE BEZETTING
FRENCH COURT ACQUITS DIEUDONNE OVER ANTISEMITIC VIDEO
 
Oorspronkelijke bron
 
 
 
FRENCH COURT ACQUITS DIEUDONNE OVER ANTISEMITIC VIDEO
(29)
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
 
(30)
 
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
(31)
´´Dat baseer ik niet alleen op eerdere gedoe waarin Gretta Duisenberg, voorzitter van de stichting achter de website, zich nogal slordig uidrukte rond Israël, en in dat grensgebied van antizionisme en antisemitisme belandde.´´
WEL DEGELIJK ANTISEMITISCH, WEL DEGELIJK VERWERPELIJK
PETER STORM
(32)
VAN BOMMEL EN DUISENBERG NIET VERVOLGD/NIET
VERVOLGING MEVR DUISENBERG EN KAMERLEDEN TERECHT
ASTRID ESSED
GRETTA HAALT OPNIEUW UIT NAAR JODEN/
TENDENTIEUS TELEGRAAF ARTIKEL LEIDT AANDACHT AF
VAN DE BIJNA 43 JARIGE ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
COMMENTAAR OP ARTIKEL IN ELSEVIER
DUISENBERG ZOEKT ACTIVISTEN VOOR NIEUWE ISRAEL PROVOCATIE
ASTRID ESSED
(33)
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
UITPERS.BE
TERUGBLIK OP ENKELE ASPECTEN VAN DE POLITIEK -MILITAIRE CARRIERE VAN
DE ISRAELISCHE PREMIER SHARON
FEBRUARI 2006
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS
PHOTO 2012/MISDADEN ISRAELISCHE BEZETTING IN 
BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
BLOKKADE GAZA-MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.