Waarom vluchtelingen niet de schuld geven van de Uitsterving der Dinosaurussen?/Fleur Agema [PVV] in actie [Wordt Vervolgd]

WAAROM VLUCHTELINGEN NIET DE SCHULD GEVEN VAN DE UITSTERVING VAN DE DINOSAURUSSEN?/FLEUR AGEMA

[PVV] IN ACTIE

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07]
ALDUS FLEUR AGEMA, PVV
BEKIJK HIERONDER HET HELE FRAGMENT OP YOUTUBE:

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]: [1]

”Er wordt ontzettend hard gewerkt , zowel in de wijkverpleging als

in de rest van de ouderenzorg en zeker ook bij debij de  huisartsen en

de praktijkondersteuners daar en er zijn echt eh eh veel momenten

waarin ook een huisarts met een specialist ouderengeneeskunde kijkt 

naar de mensen, die die in de praktijk heeft om te kijken, welke

mensen zijn kwetsbaar, welke mensen zijn te kwetsbaar en

kunnen we die op tijd vinden, kunnen we die op tijd hulp aanbieden,

dus er gebeurt ook echt wel heel veel goeds daarin, maar dat vangnet

waar u het over heeft hebben we echt iedereen in het snotje [2]

We kunnen het niet alleen met de zorg alleen doen, daar zullen we

echt die omgeving voor nodig hebben

En daarom maak ik me zo sterk ook voor dat WOZO programma [3]

waar die, waar dat element van wonen inzit, want ook door op

een andere manier te wonen, niet vier hoog achter, kunnen we

mensen zien, kunnen we mensen in de gaten houden en ook doordat

we met die ondersteuning zorgen, dat mensen naar buiten gaan, gebruik maken van verenigingsleven, gebruik maken van dagbesteding, hebben we ze

veel meer in de gaten en valt het op als ze niet komen. [1.11]

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”Dank u wel mevrouw Werner, voor het stellen van de mondelinge vraag,

er zijn eh behoorlijk wat, wat vragen, graag kort en bondig sommige….

en uitgebreide inleiding.

Allereerst mevrouw Agema….

[FLEUR AGEMA, PVV]

1.20

Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

Als mevrouw Werner [4] het artikel had afgelezen, dan had ze kunnen

zien, dat er specialisten pleiten voor de terugkeer van de verzorgingshuizen

en laat het nu net het CDA zijn, die de verzorgingshuizen in 2013 en 14 heeft gesloten.

[KAMERVOORZITTER BERGKAMP]

”Mevrouw Agema, het is geen debat, het zijn mondelinge vragen….”

[FLEUR AGEMA, PVV, GAAT DOOR]

1.36

”Nee, we mogen wel….mevrouw Werner houdt hier een verhaal waar

ze zelf verantwoordelijk voor is….”

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

”Vragen……[onverstaanbaar], Goed, dank”

[FLEUR AGEMA, PVV]:

1.44

Eh….dus daardoor door het sluiten van de verzorgingshuizen blijven

mensen verloederd achter, ze raken ondervoed, ze gaan niet meer

naar de dokter, eh eh, ze la, ja, ze raken verpieterd thuis, soms

moet de politie ze zelfs van de straat halen en in een enkel

geval zelfs naakt en mijn vraag aan de minister is:

Ziet ze nou niet in, dat het sluiten van die verzorgingshuizen een

vergissing is geweest, dat ze terug moeten, maar ook het sluiten

van het Integraal Zorgaccoord, waarin ze tachtig miljoen euro bezuinigt 

op de huisartsen, die juist voor deze mensen contact met ze zouden 

moeten opzoeken en zouden moeten begeleiden……

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

Dank u wel…..

[FLEUR AGEMA GAAT GEWOON DOOR]

2.18 ”….Maar ook de 600 miljoen bezuinigingen op de wijkverpleging,

die al zoveel mensen tekort heeft, die juist een investering zouden moeten

krijgen en dan de 400 miljoen bezuinigingen op de verpleeghuizen, dat

deze verhalen van mensen, die het niet meer redden, helemaal

vervuild [?] raken.

Het probleem is, dat deze minister zou moeten oplossen in

plaats van verergeren. 2.36

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”De minister”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]:

2.37

”Ik hoor eh veel vragen, voorzitter eh, een paar dingen.

EhEEN [1]

We zagen en zien een maatschappelijke trend, dat mensen echt 

veel meer thuis en zelfstandig willen blijven wonen, veel meer gericht

op de eigen regie, dat is en was al bezig, daar is bij aangesluiten, gesloten

en we zien ook ouderen, er komt een nieuwe generatie ouderen aan, die dat

alleen nog maar liever willen.

Maar we zien ook, dat heel veel ouderen nu wonen in een woning

van vroeger, een woning, die niet geschikt is voor het ouder wonen,

een woning waarin ze ook geisoleerd kunnen raken.

Vandaar dat het belangrijk is om in dat woningaanbod voldoende

aan te bieden.

En dat zijn ook, dat moet ook echt een aanbod worden waarbij we en

kijken naar het kleinschalige aspect waar mensen een keuze

hebben, maar ook naar geclusterde, wat meer grootschalige projecten

waarin dat samenwonen en samen zorgen centraal staat maar waar

we ook bijvoorbeeld de wijkverpleging veel meer geclusterde zorg

kunnen aanbieden, dus dat wonen aspect zit er heel erg in.

Eh….Eh…..daar ben ik dus heel erg mee bezig.

Eh, de opmerking van mevrouw Agema voorzitter over het bezuinigen

met name in de wijkverpleging:

Het klopt, dat het startniveau 600 miljoen naar beneden is gebracht,

maar dat is wel op een onderbesteding dit jaar waar we echt over de miljard

heengaan en we gaan daarna en al meteen in 23 wel degelijk in

het groeipercentage van de wijkverpleging eh stim eh hoe heet het, investeren

en we hebben echt, nogmaals, strakke afspraken met de zorgverzekeraars

ook gemaakt dat dat geld ook echt in 2023 al beschikbaar komt en

dat dat echt een impuls kan zijn voor de wijkverpleging, zowel

voor het tarief als het volume als voor de ontwikkeling en opleidingen

die de wijkverpleegkundigen ook nodig hebben.” 4.28

[KAMERVOORZITTER VERA VERGKAMP]:

”Dank u wel, mevrouw Agema]

[FLEUR AGEMA, PVV]:

4.30

”Ja, dank u wel voorzitter.

Er staan op dit moment 23 duizend hoogbejaarden op een wachtlijst

voor een verpleeghuis.

Mensen met wie het thuis allang al niet meer gaat, waarvoor

de familie drie keer per week wordt opgeroepen, omdat moeder weer

ergens dwaalt en de politie weer denkt ”wat is hier allemaal aan de hand”

4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07][KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel, de minister]:

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]

Ja, voorzitter eh, er staan geen, er staan 23 duizend mensen op

de langdurige zorgwachtlijst, maar als het gaat om de verpleeghuizen 

zijn dat er ruim twintigduizend

Eh…dat hebben we onderverdeeld in vier categorieeen

De belangrijkste categorie is urgent plaatsen, er staan ongeveer 300

mensen op op dit moment, mensen, die binnen twee weken geplaatst moeten

worden.

Ik heb heet van de naald een belronde langs de zorgkantoren

laten doen, ik heb ze gisteravond ook gesproken.

We zien, dat in de zomer de indicaties iets zijn opgelopen

eh we kunnen niet helemaal….het aanbod lijkt redelijk gestabiliseerdte zijn, terwijl we weten, dat de verpleegtehuizen echt met behoorlijkziekteverzuim ook kampen, het is echt aannemelijk, dat dat eenrol speelt, maar die groep urgent geplaatsten, die kunnen echtbinnen twee weken geplaatst worden, niet altijd in de plekvan voorkeur.Dan heb je nog een groep actief plaatsen, ook die kunnenbinnen de treeknorm [6] geplaatst worden, waarschijnlijk een7 procent niet gemiddeld genomen, maar die mensen krijgenallemaal overbruggingszorg. 6.09[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT,

VERVOLGT]:6.10”Dus ook dat even om de aantallen van de wachtlijsten eenste nuanceren”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

NOTEN

[1]

WIKIPEDIA

CONNY HELDER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Conny_Helder

PARLEMENT.COM

C. (CONNY) HELDER

https://www.parlement.com/id/vlp7d2ku6azf/c_conny_helder

Conny Helder (1958) is sinds 10 januari 2022 minister voor Langdurige Zorg en Sport in het kabinet-Rutte IV. Zij is lid van de VVD. Sinds 2017 was mevrouw Helder voorzitter van de raad van bestuur van Stichting tanteLouise, die organisaties en instellingen in de zorg ondersteunt. Eerder was zij onder meer bestuurder van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

VVD
in de periode 2022-heden: minister

[2]

ENSIE.NL/WOORDENBOEK VAN POPULAIR TAALGEBRUIK

IETS IN HET SNOTJE HEBBEN

https://www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik/iets-in-het-snotje-hebben

(19e eeuw) (inf.) iets in de gaten hebben; syn. in de smiezen hebben*. Deze informele uitdrukking komt al voor bij Boekenoogen. Bij Joos: Schatten uit de Volkstaal (1887) vinden we de variant ‘in de(n) snuf hebben’.

• snotje, in: dat heb ik in ’t snotje = dat vat ik, daar ben ik achter, bij v. Dale: in den snotter. Eigenlijk zooveel als: daar heb ik den reuk, het spoor van. (H. Molema: Woordenboek der Groningsche volkstaal, in de 19de eeuw. 1895)
• Binne sukke krenge en… en… soo jannig hè?… en soo fief… alles kits… Kenne mijn nie belátafele… hep se tùg… daâlijk in ’t snotje! (Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 3: Manus Peet. 1922)
• Als hij wat in ‘t snotje had zou-ie drave. (Willem van Iependaal: Lord Zeepsop. 1937)
• En mevrouw Bukkels wist er meer van, die had er ook mee te maken, ja, dat had Gerrit wel in het snotje, al deed ze stomverbaasd en fieleseteerderig, toen hij kwam om haar z’n mazzel en blijdschap te melden. (Willem van Iependaal: De dans om de rinkelbom. 1939)
• En nou had de meester hem in het snotje! (Piet Bakker: Ciske de rat. 1941)
• Als ik hem in het snotje krijg, zal hem de lust tot rondspoken wel vergaan. (Willy van der Heide: Sensatie op een Engelse vrachtboot. 1950)
• Wat doen we? Ze hebben ons natuurlijk in het snotje. (Willy van der Heide: Start de Straalracer toch? 1955)
• Ze hadden ‘t natuurlijk al meteen in het snotje. (Piet Bakker: De slag in de Javazee. 1951)
• Snotje, znw. ’t, in de zegsw. ientje in ’t snotje hewwe, iemand in de gaten hebben, doorzien. Vgl. fri. ean yn ’t snotsje hawwe. – Ientje voor ’t snotje houwe, iemand voor de gek houden. (Jan Pannekeet: Westfries woordenboek. 1984)
• Onmiddellijk hurkten wij achter een geparkeerde auto om de belhamel in `het snotje’ te houden. (Frans Kwantes en Fred Hollinga: 3.0.3. is ter plaatse, 1986)
• Maar toen de recherche mijn praktijken in het snotje kreeg en allerlei tapmethodiek op mij losliet, ontdekten ze bij toeval dat mijn vrienden zich ook met diverse zaakjes bezighielden. (Özcan Akyol: Eus. 2012)
• Kom, kom, jullie hebben al lang in het snotje hoe de zaak ervoor staat. (Catalijn Claes: Neem mij zoals ik ben. 2012)
• Algauw had Stevens in het snotje dat er in die knaap meer zat dan alleen maar de rol van ondergeschikte. (Catalijn Claes: Steenzetters. 2013)
• Maar ze heeft hem spoedig in het snotje en maakt er korte metten mee… (Bavo Claes: Vijftig. 2015)
• Het publiek op Aaipop, allemaal zo dronken als een kanon, had inderdaad niets in het snotje …. (Meindert Talma: Je denkt dat het komt. 2017)
• Let goed op, vader, ik weet wat jij hier uitspookt. Ik heb je in ‘t snotje. (Dick Scholten: Betaalde troost. 2018)
• De groep die hij in het snotje had gekregen, zou geruime tijd ondernemers van hun eigen cultuur afpersen. (Gerard Mak: Fuckin blauw. Smeuïge waargebeurde politieverhalen. 2018)

[3]ZORGZAAM WONENMINISTER HELDER LANCEERT PROGRAMMAWONEN, ONDERSTEUNING EN ZORG VOOR OUDEREN [WOZO]

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/minister-helder-lanceert-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

Minister Helder (VWS) lanceerde op maandag 4 juli het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In een brief naar de Tweede Kamer licht ze het programma toe. De urgentie is groot om ondersteuning en zorg anders te organiseren gezien het personeelstekort in de zorg, de druk op de mantelzorg en het gebrek aan geschikte woningen. Het moet anders, iedereen wil het anders en het kan anders.

Drie normen
Daar zijn de volgende normen voor nodig: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.  

Zelf als het kan
Hierbij gaat het om het vergroten van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als zich gebreken behorend bij de ouderdom zich aandienen. Met het programma worden ouderen gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop zij wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden.

Thuis als het kan
Het betreft het tijdig voorbereiden op het ouder worden en welke woonvorm en woonomgeving daarbij het beste past. Maar ook het realiseren van voldoende passende woonvormen in een leefomgeving die activeert en ontmoetingen stimuleert. Ondersteuning en zorg moeten zoveel mogelijk dichtbij plaatsvinden. Bij het werken aan toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor ouderen is het zaak oog te hebben voor de meest kwetsbare groep.

Digitaal als het kan
Zoveel mogelijk zorgvragen moeten met een digitale oplossing beantwoord worden. Dit vraagt een andere manier van werken in de zorg. Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Deze technologieën bestrijken uiteenlopende levensdomeinen: huishouden, sociale interactie, bewegen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezond en actief leven en zorg. Doorsnijdend in deze drieslag is dat het altijd ‘samen’ is, samen met naasten, met de samenleving, met de informele zorgverleners, samen met andere professionals.

Vijf actielijnen

De beweging om die nodig is om dit voor elkaar te krijgen kan alleen plaatsvinden als de randvoorwaarden op orde zijn. Die worden uitgewerkt in de volgende vijf actielijnen:

1. Samen vitaal ouder worden: Actielijn 1 zet in op het samen vitaal oud kunnen worden, in een omgeving die aansluit op hun behoeften. Het gaat om het stimuleren van ‘de beweging naar de voorkant’ (normaliseren in plaats van medicaliseren). Het  betreft onder andere reablement, het versterken van de ondersteuningsstructuur, intergenerationeel wonen.

2. Sterke basiszorg voor ouderen: Actielijn 2 is gericht op een sterke en effectieve basiszorg: die zorgt ervoor dat ouderen zorg en behandeling krijgen die bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven en van zorgprofessionals die met plezier hun werk doen. Dit betreft onder andere het bevorderen van goede samenwerking binnen de zorg (tussen het langdurige zorg domein, het medisch domein én het sociaal domein), het realiseren van aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk, de doorontwikkeling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, het eerstelijnsverblijf en (ambulante) geriatrische revalidatiezorg.

3. Passende Wlz-zorg: betreft onder andere het scheiden van wonen en zorg, het doorontwikkelen van het kwaliteitskader, het opzetten van een (regionale) ondersteuningsstructuur via het programma Waardigheid en Trots, de versteviging van de kennisinfrastructuur langdurige zorg, passende ouderenzorg,  domeinoverstijgend samenwerken, meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten voor zorgkantoren. Regiobeelden kunnen hierbij ondersteunend zijn.

4. Wonen en zorg voor ouderen: hierbij gaat het om onder andere de realisatie van 250.000 woningen geschikt voor ouderen tussen nu en 2030. Dit gebeurt via het versnellen van de woningbouw, het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de leefomgeving. Hierin trekt minister Helder samen op met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Zij werken gezamenlijk het programma Wonen en Zorg voor ouderen welke zij in september presenteren.

5. Arbeidsmarkt en Innovatie: betreft onder andere het ontwikkelen van nieuwe werkvormen, sociale en technologische innovatie, leven lang ontwikkelen en goed werkgeverschap.

Samenhang
Met het WOZO-programma werkt het ministerie samen aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De leefvraag staat centraal en niet de zorgvraag. Het WOZO-programma is tot stand gekomen na intensieve gesprekken en met bijdragen van allerlei organisaties. Het WOZO-programma kent een sterke samenhang met andere trajecten zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Nationale Woon- en Bouwagenda. Voor de Kerst 2022 wordt de Tweede Kamer verder geïnformeerd.

ZorgSaamWonen denkt en doet op verschillende manieren mee.

Je kunt de kamerbrief en het programma WOZO en andere bijlagen hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

Lees de reactie van de Seniorencoalitie op de plannen van Conny Helder 

[4]

PARLEMENT.COM

L.M. (LUCILLE) WERNER 

https://www.parlement.com/id/vld9gwsyquwy/l_m_lucille_werner

Lucille Werner (1967) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Zij heeft bekendheid gekregen als presentatrice van televisieprogramma’s als Get the Picture, Lingo en Mis(s)verkiezing. Haar eigen fysieke beperking heeft ertoe geleid dat zij ambassadrice is van verschillende organisaties en belangenverenigingen voor mensen met een functiebeperking. Sinds 2019 was zij werkzaam bij KRO-NCRV. Als Kamerlid houdt zij zich vooral bezig met langdurige zorg, gehandicaptenbeleid, mantelzorg, WMO, media, cultuur, emancipatie en maatschappelijke diensttijd.

CDA
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

WIKIPEDIA

LUCILLE WERNER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucille_Werner

Inhoud


 1. Voornamen (roepnaam)
 2. Personalia
 3. Partij/stroming
 4. Hoofdfuncties/beroepen (3/8)
 5. Nevenfuncties
 6. Opleiding
 7. Wetenswaardigheden
 8. Familie/gezin
 9. Uitgebreide versie

1.

Voornamen (roepnaam)

Lucille Martine (Lucille)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 12 oktober 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • – presentatrice RTL 4, van 2017 tot 2018
 • – televisiepresentatrice bij KRO-NCRV, van 1 januari 2019 tot maart 2021
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige

 • – bestuurder/directeur Stichting Lucille Werner Foundation en Capworks B.V., van 31 maart 2021 tot 1 april 2021

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer

 • – Heeft een beperking door een hersenbeschadiging bij haar geboorte
 • – Bedacht het televisieprogramma “Mis(s)verkiezing”
 • – Woonde zeven jaar in Columbia

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

[5]

NZA

INTEGRAAL ZORGAKKOORD IS EERSTE STAP 

NAAR PASSENDE ZORG

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/28/integraal-zorgakkoord-is-eerste-stap-naar-passende-zorg

Nieuwsbericht | 28-09-2022 | 11:30

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt het Integraal Zorgakkoord (IZA) en werkt samen met alle ondertekenaars mee aan de transformatie naar passende zorg. De NZa schreef de ministers en staatsecretaris samen met het Zorginstituut een brief om onze steun uit te spreken. Daarnaast geven we in de brief aan waar wat ons betreft kansen liggen en welke aandachtspunten wij zien in de uitwerking van het akkoord. 

Akkoord op volle breedte

De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op vrijdag 16 september is een mooie eerste stap naar integrale, passende zorg in Nederland. Het is voor het eerst dat er een akkoord wordt gesloten over de volle breedte van de zorg, waarbij zo veel partijen, van gemeente tot zorgverzekeraar, van de geestelijke gezondheidszorg tot wijkverpleging, aan tafel zitten. De zorg wordt schaarser door de groeiende vergrijzing en het stijgende personeelstekort. Alleen door intensief samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Afspraken en samenwerking

Onze inzet is dat de burger en de zorgprofessional gaan merken dat de beweging naar passende zorg is ingezet. Samenwerking is cruciaal om de resultaten van het IZA te behalen. Het is belangrijk dat het maatschappelijk belang altijd de focus blijft en zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorginkopers elkaar hierop aanspreken. Goede strakke samenwerkingsafspraken zijn nodig om te voorkomen dat het akkoord te vrijblijvend blijkt of we met elkaar verzanden in technische vraagstukken. 

Regio-analyses

De NZa draagt onder andere bij door het ter beschikking stellen van goede gegevens. Zo zullen wij op korte termijn regio-analyses delen die de basis kunnen vormen voor regionale samenwerking. Op de totstandkoming van deze samenwerking zullen wij ook op toezien. In het IZA zijn afspraken gemaakt over transformatiemiddelen die nodig zijn om tot passende zorg te komen. Dat geld moet ingezet worden waar de investering het meest nodig is. We zullen partijen daarin ondersteunen, maar ook op aanspreken als dat nodig is. Wij zien er naar uit om binnen en buiten het IZA met alle partijen verdere stappen te zetten naar passende zorg.

[6]

MONITOR LANGDURIGE ZORG.NL

TREEKNORM

https://www.monitorlangdurigezorg.nl/begrippen/treeknorm

Een Treeknorm is een streefnorm voor maatschappelijk aanvaardbare wachttijden voor het leveren van niet spoedeisende zorg.

In 2000 zijn deze streefnormen voor wachttijden in het zogeheten Treekoverleg voor de eerste keer afgesproken door zorgaanbieders en verzekeraars. Voor alle zorgvormen binnen de VV en GZ waar een Wlz-zorgprofiel van toepassing is voor verblijf (met behandeling) geldt een treeknorm van 13 weken. Uitzondering hierop vormt verblijf met behandeling in de sector VV. Daarvoor geldt een treeknorm van 6 weken. Voor de GGZ geldt binnen de Wlz geen treeknorm. Deze cliënten hebben alleen aanspraak op Wlz zorg als zij al zijn opgenomen in een klinische behandelsetting (doorstroom vanuit de Zvw). Voor zorg thuis is de treeknorm 6 weken.

Reacties uitgeschakeld voor Waarom vluchtelingen niet de schuld geven van de Uitsterving der Dinosaurussen?/Fleur Agema [PVV] in actie [Wordt Vervolgd]

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.