Noten 60 t/m 67/Fleur Agema, Hater

[60]

RIJKSOVERHEID

AANPAK CRISIS ASIELOPVANG

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-crisis-opvang-asielzoekers

Aanpak crisis asielopvang

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet neemt met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen. Zo zijn er crisisnoodopvangplekken bijgekomen en vangt het kabinet asielzoekers tijdelijk op in cruiseschepen.

Afspraken om asielcrisis onder controle te krijgen

Om de asielcrisis onder controle te krijgen, neemt het kabinet per direct verschillende maatregelen. Deze tijdelijke maatregelen hebben gevolgen voor het aantal mensen dat in Nederland aankomt, de snelheid waarmee zij de asielprocedure doorlopen en de huisvesting van statushouders. Hierdoor komt er meer ruimte in de opvangcentra.

 • Gezinshereniging alleen mogelijk met geschikte woning: statushouders mogen hun gezin pas over laten komen naar Nederland als er een passende woning is.
 • Onder de huidige omstandigheden vindt het kabinet het niet langer verantwoord de toegezegde hervestigingsafspraken binnen de Europese Unie (EU) na te leven.
 • 37.500 extra tijdelijke woningen (flexwoningen) tot en met 2024. Deze zijn bedoeld voor statushouders en spoedzoekers. Bijvoorbeeld mensen die door een scheiding of medische reden een nieuwe of andere woning nodig hebben.

Directe verlichting Ter Apel

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is onhoudbaar. Er zijn onvoldoende (crisisnood)opvangplekken om mensen op te vangen. Daarom zijn er per direct maatregelen nodig om de situatie voor asielzoekers, medewerkers en de inwoners van Ter Apel te verbeteren. 

Het kabinet, de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad hebben daarom de volgende afspraken gemaakt over asiel en huisvesting om weer ruimte in de asielopvang te krijgen: 

 • De locatie Marnewaard wordt vanaf 10 september ingezet als doorstroomlocatie voor asielzoekers die in Ter Apel verblijven. Na de voorregistratie door de IND krijgen asielzoekers, die nog niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn door de vreemdelingenpolitie, een nummer. In afwachting van hun afspraak bij de politie in Ter Apel verblijven ze in de locatie Marnewaard. Nadat asielzoekers zijn geïdentificeerd en geregistreerd worden ze elders in het land opgevangen. Op deze manier is er een bed voor asielzoekers tijdens het doorlopen van het aanmeldproces en vindt identificatie en registratie plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Alleenstaande minderjarigen en medisch hulpbehoevenden blijven in Ter Apel. Zij worden met voorrang ingepland voor identificatie en registratie bij de vreemdelingenpolitie.
 • Huisvesting van 20.000 statushouders door gemeenten. Om de doorstroom in de opvang te versnellen, is snelle huisvesting van statushouders noodzakelijk. Nog dit jaar huisvesten gemeenten daarom samen 20.000 statushouders.
 • 225 aanvullende plekken in de crisisnoodopvang (CNO) per veiligheidsregio. Hiervoor spannen de veiligheidsregio’s zich maximaal in. 
 • Sobere opvang voor asielzoekers die overlast veroorzaken.

Oorzaken van te weinig opvangplekken voor asielzoekers

Belangrijke oorzaken voor het gebrek aan opvangplekken zijn:

 • Hoger aantal asielzoekers vraagt asiel aan dan in 2021
  Er vragen elke dag ongeveer 100 tot 200 migranten asiel aan. Dit komt bijvoorbeeld doordat er minder reisbeperkingen zijn dan vorig jaar door het coronavirus. Hierdoor kunnen gezinsleden van statushouders naar Nederland reizen voor gezinshereniging. Ook mensen uit Afghanistan die in Nederland worden opgevangen vragen asiel aan en krijgen opvang.
 • Te weinig statushouders kunnen verhuizen van opvangcentrum naar woning
  Gemeenten kunnen niet genoeg woningen vinden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders. Bijna 16.000 statushouders verblijven in een opvangcentrum voor asielzoekers, terwijl ze naar een woning of zogenoemde tussenvoorziening moeten in een gemeente.

Overige maatregelen voor extra opvanglocaties

De overheid wil dat elke asielzoeker in een opvangcentrum kan blijven tijdens de asielprocedure. Er moeten daarom onder andere meer opvangplekken komen. De Rijksoverheid neemt samen met de veiligheidsregio’s en gemeenten eerst de volgende maatregelen:

 • 5.000 extra opvangplekken
  De veiligheidsregio’s en gemeenten hebben tot medio augustus 2022 voor ongeveer 5.000 crisisnoodopvangplekken gezorgd. Op 26 augustus 2022 is afgesproken dat de veiligheidsregio’s zich extra inspannen om nog 225 crisisnoodopvangplekken per regio te vinden.  En of lege opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gebruikt kunnen worden voor opvang voor asielzoekers.
 • 7.500 statushouders in 2022 naar flexwoning
  In flexwoningen kunnen naast statushouders ook andere groepen woningzoekenden tijdelijk verblijven. Zoals spoedzoekers, jongeren of arbeidsmigranten. De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt gemeenten en andere betrokken partijen bij deze taak. Hiervoor is € 100 miljoen beschikbaar.
 • Statushouders mogen tot eind 2022 in hotel of vakantiehuis blijven
  Gemeenten mogen mensen met een verblijfsvergunning tot en met 31 december 2022 blijven opvangen in een hotel of vakantiehuis. De Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) is verlengd. Daarna krijgen statushouders woonruimte in de gemeente.

Daarnaast wil het kabinet:

 • Grote opvanglocaties openen
  Het kabinet is in gesprek met gemeenten over waar deze opvanglocaties kunnen komen. Deze gesprekken hebben nog niet gezorgd voor genoeg opvanglocaties. De Rijksoverheid kan daarom zelf een vergunning verlenen voor opvanglocaties voor asielzoekers. Het kabinet maakt dan gebruik van het zogenoemd ruimtelijk ordeningsinstrumentarium. Er is dan geen instemming nodig van de gemeente. Dit is een uitzonderlijke maatregel. Het kabinet doet dit omdat de situatie in Ter Apel ernstig is en de nood voor opvangplekken hoog.
 • Een extra aanmeld- en opvangcentrum voor asielzoekers
  Asielzoekers kunnen zich dan ook registreren op een andere locatie dan in Ter Apel. Nu moeten alle asielzoekers die in Nederland aankomen zich eerst melden en registreren in Ter Apel. Het kabinet wil dit extra aanmeldcentrum in Bant openen en is hierover in gesprek met de gemeente Noordoostpolder. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe aanmeldcentrum er komt.
 • Cruiseschepen huren voor de opvang van asielzoekers
  Het kabinet wil asielzoekers opvangen op een aantal cruiseschepen. Op 26 september is een 1e schip in gebruik genomen in de gemeente Velsen, gevolgd door een 2e schip op 4 oktober in de gemeente Amsterdam. Op ieder schip worden voor de duur van 6 maanden 1.000 asielzoekers opgevangen.
 • De opvang van asielzoekers een wettelijke taak van gemeenten maken
  Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarbij gemeenten en medeoverheden verplicht worden om bij dragen in de asielopvang. Nu bieden te weinig gemeenten vrijwillig opvangplekken aan. Na de zomer 2022 wil het kabinet het wetsvoorstel in consultatie brengen.

Documenten

[61]

 • Onder de huidige omstandigheden vindt het kabinet het niet langer verantwoord de toegezegde hervestigingsafspraken binnen de Europese Unie (EU) na te leven.”

RIJKSOVERHEID

AANPAK CRISIS ASIELOPVANG

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-crisis-opvang-asielzoekers

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 60

[62]

ZIE NOOT 41

[63]

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07]

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

[64]

[52.49-53.18]
””Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.

We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijk ook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand inelkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegde vrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijk top een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoon pijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoon pijn doen.”
[52.49-53.18]

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 2021

22 SEPTEMBER 2021

WILDERS WIL GEDETINEERDEN GEWELDSMISDRIJVEN

” OP WATER EN BROOD”

ASTRID ESSED

4 NOVEMBER 2021

[65]

NOS

INSPECTIE: BEHANDELING OVERLASTGEVENDE ASIELZOEKERS

ONNODIG GEWELDDADIG

13 OCTOBER 2022

https://nos.nl/artikel/2448203-inspectie-behandeling-overlastgevende-asielzoekers-onnodig-gewelddadig

Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken hebben asielzoekers uitgelachen, uitgescholden, geslagen en geschopt. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat er op de opvang in Hoogeveen veel mis is.

De inspectie heeft vooral moeite met het ingrijpen van de woonbegeleiders. Zij zijn niet bevoegd om geweld of dwang te gebruiken, maar blijken dat soms wel te doen. “De asielzoekers die in Hoogeveen zitten zijn geen makkelijke groep, maar dat betekent niet dat er zomaar geweld mag worden gebruikt om personen te corrigeren”, zegt hoofdinspecteur Faber.

Klap of schop

Hij spreekt van talrijke voorbeelden waarbij asielzoekers een klap of een schop kregen, ook als ze niet agressief waren of wegliepen. Ook zouden medewerkers asielzoekers uitlachen of uitschelden. De inspectie noemt dat een werkwijze die escalatie juist in de hand werkt.

De inspectie Justitie en Veiligheid kwam in actie na signalen van misstanden en bezocht deze zomer onaangekondigd de locatie. Ook zijn camerabeelden bekeken en gesprekken gevoerd met oud-bewoners en medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Wat is een handhavings- en toezichtlocatie?

Asielzoekers die overlast veroorzaken in een regulier asielzoekerscentrum kunnen voor maximaal drie maanden worden overgebracht naar een handhavings- en toezichtlocatie. Daar geldt een strenger regime.

Deze asielzoekers krijgen geen leef- en maaltijdgeld, mogen het terrein niet verlaten en moeten een dagprogramma volgen. Bij goed gedrag kan een asielzoeker weer naar een regulier asielzoekerscentrum.

Naast het geweld meldt de inspectie dat asielzoekers niet voldoende toegang hadden tot hun advocaat en medische zorg. De inspectie verwacht dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid en leefomstandigheden van de asielzoekers te verbeteren. De bevindingen van de inspectie zijn naar het ministerie gestuurd.

Staatssecretaris weerspreekt kritiek

Staatssecretaris Van der Burg zegt in een reactie zich niet te herkennen in de conclusie van de inspectie dat er sprake zou zijn van een patroon van dwang en geweld door medewerkers. Volgens de bewindsman komt dit alleen voor in uitzonderlijke gevallen. Ook spreekt Van der Burg tegen dat bewoners onvoldoende toegang hebben tot een advocaat. Op de kritiek over gebrekkige toegang tot de medische zorg gaat de staatssecretaris niet in. Hij zegt het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd af te wachten.

Naar aanleiding van het bezoek van de inspectie is er volgens Van der Burg een wekelijks inloopspreekuur gestart en zal de inspectie op uitnodiging van het COA een week meelopen op de opvang in Hoogeveen.

HET PAROOL

INSPECTIE: OVERLASTGEVENDE ASIELZOEKERS

WORDEN IN SPECIALE OPVANG GESCHOPT EN

GESLAGEN

13 OCTOBER 2022

https://www.parool.nl/nederland/inspectie-overlastgevende-asielzoekers-worden-in-speciale-opvang-geschopt-en-geslagen~be2ef1f4/

Medewerkers van de speciale opvanglocatie voor asielzoekers die veel overlast veroorzaken, gebruiken dwang en geweld terwijl dat helemaal niet mag. Zo schoppen en slaan ze de asielzoekers die er verblijven en lachen of schelden ze hen uit.

Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die heeft deze zomer naar aanleiding van signalen over misstanden onaangekondigde bezoeken aan de speciale opvanglocatie, een zogenoemde handhaving en toezichtlocatie (HTL), in Hoogeveen gebracht en camerabeelden bestudeerd.

De inspectie heeft moeite met het ingrijpen van de zogenoemde woonbegeleiders die daar werken. Zij zijn niet bevoegd om geweld of dwang te gebruiken, maar blijken dat soms wel te doen. Op de locatie werken ook andere medewerkers, onder wie boa’s, die meer bevoegdheden hebben.

Minder overlast

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) herkent zich niet in het rapport van de Inspectie. “Ik ben recent op de locatie op bezoek geweest en heb mijn respect uitgesproken voor de medewerkers. Door hun werk is er in de rest van Nederland minder overlast.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nodigt de inspecteurs uit ‘langere tijd te komen meelopen om ene betere indruk te krijgen’.

Er geldt een strenger regime in de HTL. Asielzoekers die daarheen worden gestuurd, krijgen onder meer geen leef- en eetgeld, normaal gesproken is dat ongeveer 60 euro per week. Ook mogen ze het terrein niet verlaten en moeten ze verplicht een dagprogramma volgen. De deuren van de locatie zijn op slot, de enige buitenruimte is een binnentuin die is afgesloten met een hek. Als iemand het gebouw wil verlaten, moet hij afstand doen van het recht op opvang. Elke asielzoeker in de HTL wordt begeleid door een mentor en krijgt een begeleidingsplan om te helpen zijn of haar gedrag te verbeteren.

Asielzoekers die naar de HTL worden gestuurd, hebben doorgaans voor veel overlast gezorgd in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of in de gemeenten waarin het centrum is gevestigd. Het gaat vaak om mensen met verslavingen en psychische problemen. De HTL in Hoogeveen werd in het leven geroepen na veel klachten van burgemeesters over overlast. Er is plek voor 50 asielzoekers, tijdens de bezoeken van de Inspectie waren er 25 bewoners.

Slaan, schoppen, uitlachen en uitschelden

‘We hebben talrijke voorbeelden gehoord van incidenten waarbij asielzoekers een klap of schop kregen. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep,’ schrijft de Inspectie in haar rapport.

Volgens de inspectie zijn er ook videobeelden van dit soort incidenten. ‘Enkele woonbegeleiders zeggen dergelijke uitoefening van geweld en dwang normaal te vinden, terwijl dat alleen in gevallen van zelfverdediging, en dus als laatste redmiddel, geoorloofd is.’

Tijdens het bezoek van de Inspectie werd een asielzoeker hardhandig weggeduwd uit een ruimte waar hij niet mocht komen. ‘De asielzoeker vertoonde daarbij zelf geen agressief gedrag.’

Ook zouden medewerkers de asielzoekers uitlachen en uitschelden. Dat werkt juist escalerend, aldus de Inspectie. “De asielzoekers die in de HTL zitten, zijn geen makkelijke groep. Maar dat betekent niet dat medewerkers zomaar geweld mogen gebruiken om personen te corrigeren,” stelt hoofdinspecteur Hans Faber. “Het is belangrijk dat de HTL-medewerkers over handvatten beschikken om hun moeilijke taak te vervullen. Dat ze bijvoorbeeld weten hoe ze moeten omgaan met mensen met een verstandelijke beperking, verslaving en psychische problemen, want dat speelt er in die groep. Dat betekent voor het personeel: extra ondersteuning, begeleiding en opleiding, zodat ze makkelijker kunnen de-escaleren.”

Negatief gedrag

Volgens de Inspectie is er te weinig begeleiding op de HTL en is er niet genoeg invulling van het verplichte dagprogramma: behalve eten en corvee zijn er geen andere activiteiten als sport en gedragstraining. ‘Hierdoor ligt verveling op de loer. Dit leidt juist tot meer overlast en negatief gedrag.’

Ook geven (ex)bewoners aan niet te weten waar ze aan moeten werken om meer vrijheden te krijgen en terug te keren naar een azc.

De asielopvang in Nederland staat al meer dan een jaar onder grote druk. De bestaande opvanglocaties zitten overvol. Daarnaast kampen opvangorganisatie COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst met personeelstekort.

Disproportionele dwang

In een reactie op het rapport schrijft staatssecretaris Van der Burg dat ‘de doelgroep bestaat uit asielzoekers waarbij lichtere maatregelen niet voldoende zijn gebleken en begrenzing van het negatieve gedrag benodigd is om de veiligheid van een ieder te kunnen garanderen’.

‘Toepassing van disproportionele dwang en geweld is nooit gerechtvaardigd,’ schrijft de staatssecretaris. ‘Maar de conclusie dat er sprake zou zijn van een patroon op dit vlak wordt niet herkend. Naar aanleiding van het bezoek van de Inspectie is het COA wel begonnen om een specifiek handelingskader op te stellen voor de medewerkers voor het omgaan met gedrag van deze doelgroep.’

EINDE BERICHT HET PAROOL

INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID

LEEFOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID HTL HOOGEVEEN

MOETEN BETER

13 OCTOBER 2022

https://www.inspectie-jenv.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/leefomstandigheden-en-veiligheid-htl-hoogeveen-moeten-beter

De leefomstandigheden en de veiligheid op de handhavings- en toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen zijn niet op orde. Zo gebruiken sommige woonbegeleiders dwang en geweld, terwijl ze daar niet toe bevoegd zijn. Ook is er een gebrekkig dagprogramma en zijn asielzoekers te afhankelijk van medewerkers als het gaat om bezoek van een advocaat of medische zorg. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) na onderzoek.

Vreemdelingen die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend, worden geplaatst in asielzoekerscentra (AZC)’s van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Asielzoekers die overlast veroorzaken kunnen worden geplaatst in een HTL om zo de veiligheid in reguliere AZC’s te vergroten. In de HTL werken woonbegeleiders van het COA samen met medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waaronder de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en werken er buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de DV&O. De boa’s handhaven de huisregels van de HTL en treden op tegen strafbare feiten.

Er geldt een strenger regime. Asielzoekers krijgen onder meer geen leef- en eetgeld, mogen het terrein niet verlaten en moeten verplicht een dagprogramma volgen. Ook krijgt elke asielzoeker een mentor en een begeleidingsplan om hen te helpen hun gedrag te verbeteren. Bij goed gedrag kan een asielzoeker terug naar een AZC.

In het voorjaar van 2022 ontving de Inspectie JenV een melding van misstanden binnen de HTL. Op basis daarvan vroeg de Inspectie JenV informatie op en hield zij gesprekken met medewerkers, en ex-bewoners. Ook bezocht zij eind augustus onaangekondigd twee keer de locatie en keek zij onder meer camerabeelden terug. Uit dit alles kwam het beeld naar voren dat de leefomstandigheden en de veiligheid op de HTL niet op orde zijn.

Zo passen woonbegeleiders geweld toe dat niet proportioneel is. De Inspectie heeft talrijke voorbeelden gehoord van incidenten waarbij asielzoekers een klap of schop kregen. Ook in gevallen waarin de asielzoeker niet agressief was of zelfs al wegliep. Enkele woonbegeleiders zeggen dergelijke uitoefening van geweld en dwang normaal te vinden, terwijl dat alleen in gevallen van zelfverdediging, en dus als laatste redmiddel, geoorloofd is. Het is onduidelijk hoe ver de boa’s mogen gaan in het toepassen van dwang, dat laat de Inspectie nog uitzoeken.

Verder heeft de Inspectie waargenomen dat enkele medewerkers de asielzoekers uitlachen of uitschelden, een werkwijze die escalatie juist in de hand werkt. Hoofdinspecteur Inspectie JenV Hans Faber: “De asielzoekers die in de HTL zitten zijn geen makkelijke groep. Maar dat betekent niet dat medewerkers zomaar geweld mogen gebruiken om personen te corrigeren. Het is belangrijk dat de HTL-medewerkers over handvatten beschikken om hun moeilijke taak te vervullen. Dat ze bijvoorbeeld weten hoe ze om moeten gaan met mensen met een verstandelijke beperking, verslaving en psychische problemen, want dat speelt er in die groep. Dat betekent voor het personeel: extra ondersteuning, begeleiding en opleiding, zodat ze makkelijker kunnen de-escaleren.”

De HTL geeft niet genoeg invulling aan het dagprogramma en de begeleiding is te beperkt. (Ex)bewoners geven aan niet te weten waar ze aan moeten werken om meer vrijheden te krijgen en terug te keren naar een AZC. Behalve eten en corvee zijn er geen andere activiteiten zoals gedragstrainingen en sport. Hierdoor ligt verveling op de loer en dit leidt juist tot meer overlast en negatief gedrag, in plaats van gedragsverbetering.

Asielzoekers hebben te beperkt toegang tot de advocatuur en de medische zorg en zijn daarbij te afhankelijk van de beschikbaarheid van HTL-medewerkers. Voor medische zorg bijvoorbeeld zijn asielzoekers geheel afhankelijk van de medewerkers van het COA. Zij begeleiden de asielzoeker bijna continu en moeten dus ook beschikbaar zijn. Ook is er geen onafhankelijke toetsing van klachten. Juist in een kwetsbare situatie waarin asielzoekers afhankelijk zijn van medewerkers en sprake is van geweld en dwang, is het belangrijk dat externe ogen meekijken. In het belang van zowel de asielzoekers als de medewerkers.

De Inspectie JenV heeft haar bevindingen direct teruggekoppeld aan het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zodat er zo snel mogelijk kan worden gewerkt aan verbetering.

INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEID

BRIEF ONDERZOEK HTL HOOGEVEEN

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Brief+Onderzoek+HTL+Hoogeveen.pdf

[66]

NOS

SLECHTS EEN GEMEENTE WIL MEER ALLEENSTAANDE

MINDERJARIGE ASIELZOEKERS OPVANGEN

12 OCTOBER 2022

https://nos.nl/artikel/2448090-slechts-een-gemeente-wil-meer-alleenstaande-minderjarige-asielzoekers-opvangen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft van slechts één gemeente een positieve reactie gekregen op zijn verzoek om extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers), zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. Vier weken geleden deed hij een oproep aan alle 344 Nederlandse gemeenten.

Vorige week stuurde Van der Burg opnieuw een brandbrief aan alle Nederlandse gemeenten. Per januari zijn er zo’n 1700 extra opvangplekken nodig om alle alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Hij deed zijn oproep enkele uren nadat de rechter had bepaald dat er per direct goede opvang moet komen voor deze kwetsbare groep.

Binnen twee weken moet er voldoende opvang in het hele land zijn en moet het aantal minderjarige amv’ers dat in Ter Apel verblijft zijn teruggebracht naar 55, zo oordeelde de rechter. Zij mogen daar maximaal vijf dagen blijven. Op dit moment verblijven er alleen al in het aanmeldcentrum zo’n 300 jongeren die alleen naar Nederland zijn gekomen om asiel aan te vragen, ongeveer zes keer meer dan toegestaan dus.

Grauw van vermoeidheid

De Kinderombudsman kwam maandag met een alarmerende brief over deze groep. Bij haar laatste bezoek aan Ter Apel trof ze een groep van dertig jongeren die meerdere nachten op stoelen moesten slapen, of op de grond, onder een laken.

Ze meldde dat de kinderen “grauw zien van vermoeidheid”, “onvoldoende eten” en dat er niet genoeg sanitaire middelen zijn. “Ze poetsen hun tanden met hun vingers op de wc en er is geen douche.” Twee meisjes sliepen in dezelfde wachtruimte met dertig jongens en er is onvoldoende toezicht.

Van der Burg erkende dat het kan voorkomen dat de jongeren op stoelen moeten slapen in het kantoor van de IND in Ter Apel voordat aan de beurt zijn voor registratie en identificatie.

Onacceptabel

Als er een kind buiten de opvang ernstig wordt verwaarloosd, dan krijgt Veilig Thuis vaak een melding van hulpverleners, buren of familie, legt een woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming uit. Die doet onderzoek en adviseert vervolgens de rechter over maatregelen die het kind moeten beschermen, zoals uithuisplaatsing.

Het initiatief voor zo’n maatregel komt van Jeugdzorg, maar die is in deze situatie niet bevoegd. Als minderjarigen alleen in de asielopvang verblijven, treedt stichting Nidos op als voogd. Die kan ook jeugdbeschermende maatregelen opleggen.

Maar Nidos heeft geen locatie waar ze de jongeren kunnen onderbrengen; dat is de verantwoordelijkheid van het COA. De organisatie heeft al wel 150 kinderen elders ondergebracht omdat de situatie in haar woorden ‘onacceptabel’ is.

Getraumatiseerd

Nidos en het COA willen dat er per provincie een locatie voor 50 tot 80 minderjarige alleenstaande vluchtelingen komt waar zij kunnen verblijven tijdens hun asielprocedure, en nog eens 25 tot 30 eengezinswoningen waar de jongeren naartoe kunnen doorstromen als zij een verblijfsstatus hebben gekregen.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming schaart zich achter de kinderombudsvrouw en stichting Nidos en roept gemeenten op om opvangplekken voor deze kinderen te organiseren. “Hier is sprake van ontwikkelingsbedreiging, dat is duidelijk. De kinderen voelen zich onveilig, er is geen toezicht, ze slapen op stoelen. Ze zijn getraumatiseerd en dat maakt ze nog kwetsbaarder. We ondersteunen de Kinderombudsvrouw in haar oproep dat er meer plekken moeten komen voor deze kinderen.”

Met de hoed in de hand

Kamerleden vroegen Van der Burg waarom er geen vastgoed van het Rijk kan worden gebruikt om jongeren onder te brengen. Hij zei dat hij daarvoor afhankelijk is van gemeentes. Die moeten instemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan, zodat bijvoorbeeld een kantoorpand voor asielopvang kan worden gebruikt. In Tubbergen heeft hij rechtstreeks ingegrepen en de bestemming van een hotel gewijzigd, maar het lijkt er niet op dat hij dit snel nog eens zal doen.

Dat er dringend iets aan de huidige situatie gedaan moet worden is niet alleen de constatering van het kabinet en stichting Nidos, maar ook van andere hulporganisaties zoals bijvoorbeeld Unicef, het Rode Kruis en de Inspecties Justitie & Veiligheid en Gezondheidszorg & Jeugd.

Die concludeerden onlangs dat er sprake is van een “ongezonde situatie” in Ter Apel en wezen op de consequenties van slechte opvang voor kinderen: hygiëne, welzijn en veiligheid zijn in het geding.

Zolang de nieuwe wet er nog niet is die asielzoekers over gemeentes moet verdelen, moet Van der Burg “met de hoed in de hand” langs gemeenten, vatte hij het samen in het overleg met de Kamer.

EINDE NOS BERICHT

NOS

MINDERJARIGE ASIELZOEKERS SLAPEN

OP STOELEN IN KANTOOR IND IN TER

APEL 

26 AUGUSTUS 2022

https://nos.nl/artikel/2442158-minderjarige-asielzoekers-slapen-op-stoelen-in-kantoor-ind-in-ter-apel

Minderjarige asielzoekers slapen op stoelen in kantoor IND in Ter Apel

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven sinds dinsdag zo’n vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) in het kantoor van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Er is voor hen op dit moment nergens anders plek.

In die ruimte zijn stoelen, maar er zijn geen matrassen aanwezig om op te slapen, schrijft RTV Noord. Daarnaast is er geen begeleiding aanwezig. Wel krijgen de minderjarigen die er verblijven eten en drinken en kunnen ze naar het toilet. Mogelijkheden om te douchen zijn er niet.

In Ter Apel zitten nu zo’n 350 amv’ers. De driehonderd anderen verblijven in reguliere opvangplaatsen met begeleiding. Zij hebben allemaal een bed en toegang tot sanitaire voorzieningen.

Buiten slapen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maanden overvol. De laatste dagen moesten honderden mensen er buiten slapen.

Vicepremier Kaag noemde het vanmorgen “mensonterend dat mensen in een land als Nederland buiten moeten slapen”. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) noemde de situatie in Ter Apel “onverteerbaar”. “We zúllen met een oplossing moeten komen.”

Artsen zonder Grenzen

De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft sinds gisteren een team in Ter Apel dat zorg levert aan asielzoekers die vanwege het gebrek aan opvangplaatsen buiten de poort moeten blijven.

Het team heeft vandaag tachtig mensen behandeld, meldt een woordvoerder. Het gaat daarbij onder meer om verwaarloosde verwondingen en huidinfectie

[67]

YOUTUBE.COM

NUL IS NUL EN VOL IS VOL!

”Het PVV plan is heel eenvoudig:Dicht, die grenzen.Nul asielzoekers meer toelaten in Nederland.Helemaal niemand.Nul is nul en vol is vol.Vang ze maar op in de regio, maar niet hier.[1.19]En de verantwoordelijken, de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van opengrenzen en nog meer asiel en nog meer Islam verdienen het om ooit vooreen tribunaal te verschijnen.Om zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederlanden het weggeven van alles wat we hebben.Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun, maar politiekverzet.En vergeet nooit:Nederland is van ons.En de PVV is er voor u.”

ZIE OOK

INPIKKEN VAN WONINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/

AANRANDING VAN ”ONZE” VROUWEN/REGERING

VOOR TRIBUNAAL/WILDERS STYLE

ASTRID ESSED

13 OCTOBER 2021

””’Marokkaanse jongeren, en dan heb ik het niet eens over de echte Maffia zoals waar we het nu over hebben,in Marokko.gaan de.agenten in het dorp vaak met een stok achter de kinderen aan en de ouders snappen dat en vinden dat terecht, daar is  respect voor de politie.Hier heeft men geen respect voor het gezag.””’Krijgen ze koffie en als de agent wat doet, dan krijgt hij een interne procedure aan zijn broek, dan moet hij uitleggen, waarom hij geweld heeft gebruikt, er wordt ze geleerd om geen of beperkt geweld te gebruiken.Ik zou zeggen: ”De lat erover, letterlijk en figuurlijk, zorg ervoor, dat ze weten, dat ze gezag krijgen voor de Nederlandse politie, de politie wil wel, het ligt denk ik niet aan de politie, maar het ligt aan het feit, dat ze en onvoldoende gesteund worden en bang zijn voor tienduizenden procedures die ze krijgen, als ze een keer hard optreden, we hebben het gezien met de man, die de Bruidsstoet in Rotterdam iets wilde doen, hij werd tegen de vlakte gegooid.In Amerika….of in Marokko zouden ze dat wel nalaten, het hele dorp zou met de lat eroverheen worden gegaan en daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.”

YOUTUBE.COM

GSTV: HEEFT NEDERLAND EEN MAROKKANENPROBLEEM?

WILDERS, HET ”GIGA” MAROKKANENPROBLEEM,

”MAROKKANENGIF” EN HET POLITIEGEWELD

TEGEN MAROKKAANSE JONGEREN

ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor Noten 60 t/m 67/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.