VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

Quote Malcolm X

Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations”

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN

Geachte lezers,

Eindelijk is het dan zover
Na jarenlange obstructie van Israel en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben
om Palestijnse rechten te onderdrukken , is er dan het begin van de erkenning van Palestijnse
rechten, namelijk de upgrading van Palestina van ”permanente waarnemer” naar ”waarnemend 
niet lidstaat
Hiermee is Palestina feitelijk als Staat erkend door de VN  en geeft de Palestijnen
betere toegang tot internationale instanties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof door ratificatie van het Statuut van Rome

Vooral dat laatste is belangrijk in verband met de mogelijkheid, Israel aan te klagen wegens
oorlogsmisdaden

Dit was iets, dat de VS niet konden tegenhouden, omdat het een VN AV Algemene Vergadering stemming betrof, waarbij, zoals volgens goed democratisch principe,
meerderheid van stemmen geldt
In tegenstelling tot de VN Veiligheidsraad, waarbij een van de ”permanente lidstaten”
VS, Groot Brittannie, Frankrijk, Rusland en China een hele stemming kan
frustreren door een ”veto” uit te spreken
Zoals reeds gezegd hebben de VS dat tientallen keren ten nadelen van Palestijnse
rechten gedaan, nog recentelijk, toen zij een veto uitspraken over
de erkenning van Palestina als lidstaat, wat door de VN Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd

De stemming was tekenend, omdat vrijwel de hele niet Westerse wereld voor stemde, wat trouwens wel te verwachten was
Immers, traditioneel en vanuit anti-kolonialistisch perspectief  zijn de Derde Wereldlanden al
decennialang de natuurlijke bondgenoot van Palestina

De enige 9 tegenstemmers waren Israel en hoe kan het ook anders, de VS,
Canada, Panama, vier van de VS afhankelijke eilandstaten en als enig Europees en EU
land, Tsjechie
Voorstemmers waren praktisch de hele wereld en opvallend een aantal EU staten
Trots mogen genoemd worden landen als Scandinavie Denemarken, Zweden en Noorwegen ,Finland,
Ierland dat voeling heeft met Palestijnse rechten door de eeuwenlange Britse overheersing, Frankrijk, Belgie, Spanje, Italie, Griekenland en Portugal
Ook Rusland was voorstemmer

Onder de Europese onthouders waren traditioneel die hard pro Israel landen
zoals Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland 

Andere Europese onthouders waren Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen,Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Polen, San Marino, Slowakije, Slovenië en Hongarije

Dit laat, voor het eerst heel duidelijk, de verdeeldheid binnen het Europees kamp zien  

Mondiale onthouders waren o.a. vijf zeer arme en afhankelijke! Afrikaanse landen,
drie Zuid-Amerikaanse landen, een aantal EU landen en als verrassend,
het doorgaans zeer Atlantisch georienteerde Australie

ONTHOUDING/NEDERLANDSE HYPOCRISIE ONDER DE LOUPE

Laten we het Nederlandse onthoudingsstandpunt nader belichten

Op zich is zo’n onthouding, zeker van de kant van rabiate Israel lover Nederland, positief en een stap voorwaarts
Anderszijds is het ook laf, hypocriet en ontwijkend

Het Nederlandse kabinet was ”niet principieel tegen” de opwaardering van Palestina, maar achtte
de opwaardering van de status van Palestina niet ”opportuun” vanwege eventuele
represaillemaatregelen door Israel EN het feit, dat de VS weer een rol zou willen spelen
in ”vredesonderhandelingen”

Met neo koloniale arrogantie verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in zijn brief aan de Tweede
Kamer, ik citeer:
” De Palestijnen zouden er verstandig aan doen af te
wachten welke initiatieven de Amerikaanse regering ontplooit, wanneer het
tweede mandaat van President Obama een aanvang neemt.”

Verder schoof Timmermans de Nederlandse verantwoordelijkheid van zich af door
op te merken, dat de EU dan eerst maar eens op een lijn moest zitten

Argumenten Timmermans:

Represaillemaatregelen door Israel

Represaillemaatregelen door Israel zijn inmiddels gekomen
en de Europese reactie daarop eveneens 
Daarover straks

Maar het Nederlandse onthoudingsstandpunt, gebaseerd op o.a. Israelische represaille
maatregelen, is principieel ONjuist
Want wanneer daarvan sprake is, dient in EU verband aangedrongen te worden
op sancties tegen Israel
Niet moeten de Palestijnen worden ”gestraft” voor het onrecht, dat Israel hen, al decennialang, aandoet

VS ”inspanningen” voor de ”vrede”

Het tweede argument van Timmermans, dat de Palestijnen VS inspanningen tot ”vredesonderhandelingen” zouden moeten afwachten, is ronduit nonsensicaal, aangezien
Nederland zich zeer wel bewust is van de uitgesproken pro Israel houding van de VS

EU concensus

En het derde argument, het afschuiven op een te bereiken ”EU concensus” is dus gewoon afschuiven

Tot zoverre de Nederlandse hypocrisie ontmaskerd, die de facto neerkomt op de handhaving
van de status quo Israel bezettende macht/Palestijnen rechteloos

ERKENNING PALESTINA ALS STAAT/NIET VOOR HET EERST

In de politiek en media wordt de upgrading van de status van Palestina gepresenteerd
als de erkenning van Palestina als Staat

Die erkenning heeft echter al eerder plaatsgevonden
Volgens het Internationaal Recht was Palestina al erkend, in 1923 door de 
Volkenbond voorloper VN , toen Groot Brittannie het Mandaat kreeg over Palestina
en in 1947 door de VN bij VN AV Resolutie 181 over de ”verdeling” van Palestina
in een Joods en Arabisch deel

Nogmaals zou de VN Palestina erkennen en wel door de op
12 maart 2002 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 1397, die zich uitsprak voor
de Tweestatenoplossing

Bilaterale erkenning had reeds plaatsgevonden door ruim 130 VN landen

VN UPGRADING VAN PALESTINA/DE VOORNAAMSTE VOORDELEN

Afgang Israel/VS combinatie
Verdeeldheid binnen de EU

Politiek gezien is het een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van
de Palestijnse rechten en een grote afgang voor het Israel en het pro Israel bolwerk
Immers, 138 leden van de 193 VN leden stemden VOOR, een overweldigende
meerderheid dus
Kon het VN lidmaatschap van Palestina op dezelde democratische wijze geregeld worden,
dus buiten het imperialistische veto system in handen van de 5 machtigste landen ter
wereld, dan had de eerder reeds erkende Staat Palestina , althans op VN papier,
een ferme uitgangspositie

Het interessante is de ”trouble in paradise” situatie bij de traditioneel Israel EU gezinden
Een deel van de EU voor, een ander deel onthield zich van stemming
Alleen Tsjechie nu niet direct het belangrijkste Europese land bleef een rabiaat
pro Israel standpunt verdedigen

VN Voordelen Palestijnen nogmaals op een rijtje

Verder heeft die VN upgrading een aantal directe voordelen
Zo krijgen de Palestijnen betere toegang tot internationale organisaties als
de Wereldbank en het Internationaal Strafhof door ratificatie van het Statuut van Rome
Dat laatste is van groot belang in verband met het aanklagen van Israel wegens oorlogsmisdaden
Gezien Israels bijna dagelijkse schendingen van het Internationaal Recht, in heden en verleden  hoeft
een dergelijke aanklacht niet lang op zich te laten wachten

VN UPGRADING STATUS PALESTINA/ISRAEL’S ”VERGELDING”

Zoals wel te verwachten was, kwam er een Pavlov reactie van Israel
Nadat de Israelische premier Netanyahu in de nacht van 29 op 30 november had aangekondigd,
de Palestijnen te zullen ”straffen” voor de upgrading van hun status , lieten de
maatregelen niet lang op zich wachten

Israel kondigde een uitbreiding van de illegale  nederzettingen aan met de bouw van 3000 
nieuwe huizen  en droeg voor de maand december geen belastinggeld af aan het
Palestijnse Bestuur Palestijnse Autoriteit van de bezette Westelijke Jordaanoever
Volgens nieuwsmedia zou dat gaan om een bedrag van een kleine 80 miljoen euro  

Dit kan dan direct worden toegevoegd aan de eindeloze rij Israelische schendingen van het
Internationaal Recht

Het inhouden van het belastinggeld is als collectieve straf artikel 33, 4e Conventie van Geneve
verboden en een laffe streek, een reeds straatarme bezette Palestijnse bevolking te treffen
Verder persisteert Israel in de bouw van de nederzettingen, die illegaal zijn volgens
het Internationaal Recht

Daarover is het voor EU begrippen flink aangesproken
Zowel Groot Brittannie als Frankrijk hebben hierover de Israelische ambassadeur op 
het matje geroepen
Ook de in breder EU verband toonde men zich strijdbaar
En zelfs Israel lover Nederland liet een kritisch geluid horen , wat trouwens de
laatste tijd steeds vaker voorkomt 

Trouwe bondgenoot de VS vond de uitbreidingsplannen ”contraproductief” 

En uiteraard liet mensenrechtenorganisatie Amnesty International een scherp veroordelend geluid horen

Zoals wel te verwachten is, trekt Israel zich van deze kritiek niets aan

Hoe paradoxaal dat ook klinkt, dit is op de lange termijn gunstig voor de Palestijnse zaak, omdat 
Israel steeds meer in een isolement komt te verkeren  

VN ERKENNING PALESTINA/GOED, MAAR SLECHTS EEN BEGIN

De stap naar de VN, van ”waarnemer” naar ”speler”, hoewel nog geen lidstaat, is gezet
Dat geeft de Palestijnen via de nu mogelijke ratificering van het Statuut van Rome
waarmee toetreding tot het Internationaal Strafhof een feit is een belangrijk handvat
om Israelische oorlogsmisdaden aan te klagen

Maar zonder de belangrijkheid van deze verhoogde status te onderkennen

DEZE BETEKENT DAADWERKELIJK GEZIEN NIETS, WANNEER HET AAN DE PALESTIJNEN GEDAAN HISTORISCH ONRECHT NIET ONGEDAAN GEMAAKT WORDT

ISRAELISCHE BEZETTING

Het de Palestijnen aangedaan historisch onrecht is veelomvattend en een mensonterend pijnpunt is de sinds 1967 durende Israelische bezetting  van de Palestijnse gebieden, te weten de Westelijke Jordaanover, Oost-Jeruzalem en Gaza 
Deze bezetting, die dit jaar haar trieste 45 jarige verjaardag heeft gevierd, had reeds in
1967 ongedaan gemaakt moeten worden
In november 1967 werd Israel namelijk opgeroepen via VN Veiligheidsraadsresolutie 242
om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog 1967 veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse en de Syrische Golan Hoogte
Tot de dag van vandaag weigert Israel daaraan gehoor te geven

HUMANITAIRE IMPLICATIES VAN DE BEZETTING

Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
Uiteraard komt daartegen verzet
In het Midden Oostenconflict heeft dit vorm gekregen in gelegitimeerd Palestijns verzet, tegen Israelische 
militairen en militaire doelen  en illegaal verzet , in de vorm van militaire raket/zelfmoord aanvallen tegen Israelische burgers en burgerdoelen
Uiteraard zijn de tegen burgers, hier Israelische, gerichte militaire aanvallen, oorlogsmisdaden en onacceptabel

Maar zij moeten wel gezien worden tegen het licht van een nu al 45 jaar durende bezetting,
met daaraan inherent straffeloos gepleefde Israelische oorlogsmisdaden en
de door Israel gecreerde ”facts on the ground”, die neerkomt op een de facto annexatie van de Westelijke Jordaanoever
En dit tegen de achtergrond van het met de oprichting van de Staat Israel gepleegde
historische onrecht, dat tot gevolg had de etnische zuivering van meer dan 750 000
Palestijnen, waarmee het Palestijnse vluchtelingenprobleem werd
geschapen
Daarop kom ik terug

DUISTERE VRUCHTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING/DE NEDERZETTINGEN

De nederzettingen zijn al  aan de orde gekomen en eveneens het illegale karakter
ervan
Maar deze nederzettingen en alle humanitaire ellende voor de bezette Palestijnse bevolking
, zoals massale landonteigeningen en geweld van deze kolonisten, zouden er
zonder de bezetting niet geweest zijn
Zij zijn dus een duister en gevaarlijk product van die bezetting
Bovendien schept de Israelische regering, door maar door te gaan met die bouw, de reeds
genoemde ”facts on the grounds” waardoor de oprichting van een levensvatbare Palestijnse
Staat vrijwel onmogelijk is

ILLEGALE MUURBOUW

Die levensvatbaarheid wordt nog verder afgesneden door de Israelische illegale Muurbouw, waardoor een deel van bezet Palestijns gebied is ingepikt
Veroordeling door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dd  9 juli 2004  heeft niets
geholpen
Israel lapt dat aan zijn laars en bouwt vrolijk door
Palestijnen Kop van Jut

Zolang ervan de kant van de EU [van de VS valt niets te verwachten]
geen daadwerkelijke politieke druk op Israel wordt uitgeoefend, het Internationaal Recht na te leven en zich terug te trekken uit de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, de illegale nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muurbouw af te breken en het recht op terugkeer
van de in 1948 door Israelische etnische zuiveringen verdreven Palestijnse vluchtelingen
te erkennen , zal er van een serieuze Palestijnse Staatsvorming geen sprake zijn
En is die VN upgrading van Palestina slechts een symbool

De EU dient dan ook serieuze sancties tegen Israel te ondernemen en niet slechts ambassadeurs hoewel voor de EU al een hele stap ter verantwoording te roepen

HISTORISCH ONRECHT/HAMAS NADER BELICHT

””We fight Zionists, not Jews. We fight whoever occupied our land, regardless of religion … Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations,”

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

””There is no legitimacy for occupation. Hence, there is no legitimacy for Israel, however long time lasts.””

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

Wie de geschiedenis van Palestina niet kent, kan deze uitspraak van Meshaal niet begrijpen,
noch wat Hamas drijft

Let wel, dit betekent geen goedkeuring van mensenrechtenschendingen door Hamas,
bijvoorbeeld raket aanvallen op Israelische burgers, waarbij de kanttekening gemaakt moet
worden, dat deze vaak door andere
groepen worden uitgevoerd, maar in de media of Israelische propaganda machine
op conto van Hamas worden geschoven

Dit betekent echter wel, dat de drijfveer van Hamas ontmanteling van de zionistische Staat
Israel naar mijn mening legitiem is

TERUG NAAR DE GESCHIEDENIS

Aan het eind van de 19e eeuw kwam nav anti semitisme en Jodenvervolgingen in Europa de zionistische beweging op
met als doel: de stichting van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat moment een kolonie was van het Turks Ottomaanse Rijk
Door deelname aan de kant van de Centralen Duitse Keizerrijk en bondgenoten raakte
het Palestina als kolonie kwijt, dat in 1922 Brits Mandaatgebied werd
In 1917 hadden de zionisten onder aanvoering van Lord Rotschild echter een deal
gesloten met de Britse Koloniale Regering, waarbij hen middels de Balfour Declaration 
waarin de vestiging van een ”Joods Nationaal Tehuis” werd toegezegd
Uiteraard hadden de Palestijnen, volgens ”goede” koloniale traditie, daarin geen stem

Omdat het oogmerk ”een Joodse Staat” was en de zionistische leiders zoveel mogelijk ”gebied” wilden creeeren voor Joden, die naar Palestina emigreerden, ontwikkelde zich in de 30 er jaren reeds de transferideologie het verdrijven van de autochtone Palestijnse bevolking
van huis en haard

Na de Tweede wereldoorlog werd middels VN Resolutie die in feite een neo koloniale inslag had
Palestina middens VN AV Resolutie 181 1947 ”verdeeld” in een Joods en Arabisch deel
over de ruggen van de Arabisch Palestijnse bevolking heen, wateen flagrante schending was van
hun recht op zelfbeschikking

In de daaropvolgende militaire confrontatie met de door David Ben Goerion eenzijdig [VN
toestemming was daarvoor nog niet] opgerichte Staat Israel, werden meer dan 750 000
Palestijnen van huis en haard verdreven, 400 Arabische dorpen verwoest en veroverden
Israelische troepen 20 procent van het aan de Arabieren toegewezen grondgebied

Palestijnen noemen dit de Nakba

Waarmee in feite de bezetting van Palestina begon en het vluchtelingenprobleen was gecreeerd

De ellende van de Israelische bezetting van de rest van Palestina vond in 1967 plaats

Tegen die achtergrond moet dan ook het verzet/de drijfveren van Hamas worden bekeken

EPILOOG
VREDE/WIENS VREDE?
NO JUSTICE, NO PEACE

You can’t seperate peace from feeedom, because no one can be at peace unless he has 
his freedom 

Quote Malcolm X

”De opwaardering werpt volgens de Verenigde Staten nieuwe obstakels op die vrede tussen de twee landen niet gemakkelijker maakt, zei Hillary Clinton. Ze noemde de aangenomen resolutie ‘betreurenswaardig en contraproductief’. De Verenigde Staten denken dat de door beide partijen gewenste vrede alleen tot stand kan komen door onderhandelingen.”

Tegen het licht van de bittere weg, die het Palestijnse volk gaat sinds de Nakba  
van 1948, geintensifeerd door een keiharde 45 jaar durende Israelische bezetting is
het standpunt van de VS, dat de VN status van Palestina afhankelijk zou zijn
van ”vredesonderhandelingen tussen de partijen”, volkomen nonsensicaal

Palestina is als Staat tweemaal erkend, in 1922 en, hoe krom en hoe scheef ook,
bij de VN Verdeelresolutie van Palestina 181
Is door 130 VN landen bilateraal erkend en ook nog bij VN Veiligheidsraadsresolutie
1397 Tweestatenoplossing

Hoog tijd dus, dat deze nog veel te magere upgrading plaatsvindt, zeker gezien tegen
het licht van de beroving van het zelfbeschikkingsrecht in 1947 ”Verdeling” van Palestina

Essentieler nog is het feit, dat de door de VS voorgestelde ”onderhandelingen”, nog los
van hun pro Israel partijdigheid, onzinnig en onacceptabel zijn
Er VALT namelijk helemaal niets te onderhandelen

Het Internationaal Recht is hier klip en klaar in:

Israel dient zich per direct nu ja, na 45 jaar….. terug te trekken uit
de bezette Palestijnse Gebieden En de Syrische Golan Hoogte
Het dient ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen en
de Illegale Muur af te breken
Het dient, na 65 jaar ellende voor de Palestijnen, het recht op terugkeer te erkennen
EN een onderzoek te starten naar alle onder zijn verantwoordelijkheid gepleegde mensenrechtenschendingen

Uiteraard geldt dat laatste punt onderzoek naar mensenrechtenschendingen
ook de Palestijnen
Want dat is comform het Internationaal Recht

Maar wat de weg naar vrede betreft, dient er niet ”onderhandeld” te worden
tussen bezetter Israel en onderdrukte de Palestijnen,,maar dient de bezetter,
liever gisteren dan vandaag, het veld te ruimen

Wanneer Israel persisteert in het beroven van de laatste resten van de rechten,
die de Palestijnen nog resten en de EU weigert, politieke druk op
Israel uit te oefenen, de bezetting op te geven, rest de Palestijnen nog slechts
een oplossing:

De gewapende bevrijdingsstrijd tegen het Israelische bezettingsleger
De geschiedenis leert ons, dat een vastberaden volk, ook al is het
slecht gewapend, van het machtigste leger kan winnen

Laten we hopen, dat het niet zover hoeft te komen

Ik eindig waarmee ik ben begonnen
De quote van Malcolm X
Zo toepasselijk op de Palestijnse situatie

”’We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.