Noten 27 t/m 31/Asielbewindslieden

[27]

WIKIPEDIANEBAHAT ALBAYRAK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebahat_Albayrak

PARLEMENT.COMMR. N. (NEBAHAT] ALBAYRAK
https://www.parlement.com/id/vg09lljoe6z0/n_nebahat_albayrak

n Rotterdam-Zuid opgegroeide dochter uit een Turks gastarbeidersgezin, die voor de PvdA Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. In de Kamer woordvoerster justitie en defensie. Was daarvoor werkzaam bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (directie coördinatie Integratiebeleid minderheden). In het kabinet-Balkenende IV had zij als staatssecretaris onder meer vreemdelingen- en asielbeleid in haar takenpakket en voerde zij een ‘pardonregeling’ door. Nadien opnieuw Kamerlid en voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Vanwege haar zakelijke opstelling een ook door tegenstanders gerespecteerde politica. Is sinds 2012 vicepresident communications bij een Shell-divisie.

PvdA
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • – beleidsmedewerker directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, ministerie van Binnenlandse Zaken, van augustus 1995 tot mei 1998
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • – staatssecretaris van Justitie, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 2010 tot 12 april 2011
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012
 • – vicepresident communications, Upstream International, Shell Nederland, vanaf 5 november 2012


takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Vreemdelingen- en asielbeleid (niet inbegrepen de Rijkswet op het Nederlanderschap); b. Immigratie- en Naturalisatiedienst; c. Centrale Opvang Asielzoekers; d. Dienst Terugkeer en Vertrek; e. Executie strafrechtketen (DJI, TBS); f. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.


tijdelijke vervanging Kamerlid

 • – Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 12 april en 2 augustus 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Myrthe Hilkens

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)

 • – lid Raad van Commissarissen N.V. Unilever, vanaf 1 juli 2016
 • – lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, vanaf 1 juni 2019

vorige (2/25)

 • – lid bestuur Rotterdamse Kunsthal
 • – lid Adviesraad M4B

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/5)

 • – voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 12 april 2011
 • – voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)

 • – lid Comité van Aanbeveling Anne fonds (stimuleert Turkse meisjes in achterstandsgebieden tot het volgen van middelbaar beroepsonderwijs)
 • – lid Comité van Aanbeveling Outreachprogramma, Universiteit van Tilburg, vanaf 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – Interpelleerde op 31 oktober 2002 de ministers Donner en Remkes over het veiligheidsplan (28.660)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)

 • – Diende in 2009 een wijziging van de Vreemdelingenwet in om de toelatingsprocedure te verbeteren en versnellen en verdedigde dit voorstel in de Tweede Kamer. De wet werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.994)
 • – Kwam in 2009 samen met minister Hirsch Ballin met voorstellen voor een strengere aanpak van vreemdelingen die voor criminaliteit of overlast zorgen. Dit houdt in dat de verblijfsvergunning eerder wordt ingetrokken. Het gaat hier om veelplegers en plegers van ernstige delicten, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, drugs- en wapenhandel. Zowel het beleid als de uitvoering wordt aangescherpt, zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden aangepakt en eventueel ongewenst verklaard en uitgezet kunnen worden. (19.637)

als bewindspersoon (wetgeving)

 • – Bracht in 2007 een wet (Stb. 465) tot stand over verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege. Die duur gaat van drie naar negen jaar. De wetswijziging moet een zo geleidelijk mogelijke terugkeer in de samenleving van ter beschikking gestelden bevorderen en daarmee mogelijk het speciaal preventieve effect van de terbeschikkingstelling (tbs) versterken. De rechter kan besluiten tot een verlenging van twee in plaats van één jaar. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door minister Korthals. (28.238)
 • – Bracht in 2010 de wet Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen Nederland en België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen tot stand. Hiermee wordt België geholpen met de acute behoefte aan meer celcapaciteit. (32.215)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Wees in 2005 een aanbod af om in Rotterdam lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen te worden
 • – In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen haar, vanwege terugkeer in de illegaliteit van een groep Chinese asielzoekers. De motie kreeg steun van VVD, PVV en Verdonk.
 • – Was in maart 2012 kandidaat voor het politiek leiderschap van de PvdA, maar kreeg bij de ledenpeiling slechts 8,2 procent van de stemmen

uit de privésfeer
Het gezin Albayrak kwam in 1970 naar Nederland

verkiezingen

 • – Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst
 • – Was in 2006 en 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst

10.

Familie/gezin

[28]

”Bij de vorming in februari 2007 van het vierde kabinet-Balkenende, waaraan ook PvdA en ChristenUnie deelnamen, werd tot een generaal pardon (‘Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’) besloten. Op 25 mei nam het kabinet een besluit over de pardonregeling. Gemeenten moeten meewerken aan de regeling, onder dwang van het kwijtraken van financiële steun (tien gemeenten hadden een voorbehoud gemaakt). Met de VNG werd daarover een bestuursakkoord gesloten.”
PARLEMENT.COMDE GENERAAL PARDONCRISIS 2006
https://www.parlement.com/id/vhgje82sft0m/de_generaal_pardoncrisis_2006

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[29]

Het betrof asielzoekers die vóór 1 april 2001 een asielverzoek hadden gedaan, dan wel die zich voor die datum bij de IND of Vreemdelingenpolitie hadden gemeld voor het indienen van een aanvrage. Deze asielzoekers moesten sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland hebben verbleven. Criminelen en asielzoekers die hadden gelogen bij hun asielaanvrage vielen buiten de regeling. Ook gezinsleden van alsnog toegelaten vreemdelingen kregen recht op verblijf, indien zij vóór 13 december 2006 in Nederland waren gekomen en er al een gezinsverband bestond

PARLEMENT.COMDE GENERAAL PARDONCRISIS 2006
https://www.parlement.com/id/vhgje82sft0m/de_generaal_pardoncrisis_2006

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[30]

WIKIPEDIAGENERAAL PARDON (IMMIGRATIE)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Generaal_pardon_(immigratie)

TRIBUTE AAN WIETSE POTIJK, VLUCHTELINGENWERKERASTRID ESSED9 JANUARI 2022
https://www.astridessed.nl/tribute-aan-wietse-potijk-vluchtelingenwerker/

Astrid Essed To:dpvn23nederland@hotmail.com

Sun, Oct 1, 2006 at 8:26 AMBeste Wietse, Hoe gaat het met je?Bij dezen mijn complimenten tav je uitstekende aan premier Balkenende geschreven brief! Hartelijke groeten van vriendschapEveneens de hartelijke groeten aan de andere e-mailadressanten Astrid

wietse potijk <dpvn23nederland@hotmail.com> wrote:

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
T.a.v. Minister president dhr. Prof. J. P. Balkenende
Den Haag

Onderwerp: Uitspraak Rechtbank ( Chinese jongetje Hui)

Excellentie dhr. Balkenende,

Een groot deel van de Nederlandse samenlaving is geschokt bij de uitspraak
van de rechter en zeer zeker de houding van de minister van
Vreemdelingenzaken nadien, mevrouw Rita Verdonk.

Ik citeer de minister in haar verklaring na de uitspraak van de rechtbank:
Hierin geeft zij aan dat het de keus is van de ouder om met haar kind in de
cel te verblijven, er is namelijk genoeg opvang mogelijk bij familie,
vrienden of voogd. Voor twee ouders is speciale opvang voorzien voor de
ouder met die met kind niet de cel in hoeft.

Excellentie Balkenende, hoe in Gods naam verwacht u dat deze ouder(s), die
al zeer getraumatiseerd zijn door het gebeuren, de jaren van onzekerheid en
wachten, dat zij hun kind(ren) achter laten aan de zorg van vreemden om zelf
in een cel te gaan zitten, wachtend totdat zij het land worden uitgezet? Zij
vertrouwen bij nu geen mens en NIEMAND meer.

Was het niet U zelf, CDA Premier van Nederland, die ooit een statement
maakte dat het gezin de hoeksteen van de Nederlandse samenleving is? Hoe dan
niet voor Hui en zijn moeder, een jongetje die hier n Nederland geboren is
en niets anders weet de dit land en cultuur, waarin HIJ opgegreid is. Hoe
rijmt u dat met wat hier gebeurd in een Nederlandse gevangenis in Zeist?
Erger nog is, dat u als het CDA en toch ,( Christelijke partij), in het
nastreven van Gods woord, de geloofsleer en Ideologie héél anders handeld
dan dat God zelf dat van u zou verwachten én willen excellentie Balkenende.
In andere woorden, in de form van barmhatigheid, humaniteit en liefde voor
de medemens, zoals God zelf dat doet, geeft niet waar in de wereld of wie
het is. God maakt GEEN onderscheid.

Minister Verdonk, waar weinig goeds meer van te verwachten is anders dan
haar eigen Imago verbetering, wat wij bij nu al wel gewend zijn van deze
minister van leugens en aduquaat handelen, vergeet of weigerd te erkennen
dat deze opgesloten kinderen met hun ouders géén papieren kúnnen krijgen,
Abassades niét of weigeren mee te werken, wat lang al een bewezen feit is.
Het is té gemakkelijk om dan maar te zeggen, de ouder(s) weigeren mee te
werken, dat de ouder(s) hun verantwoordeliijkheid niet nemen, dus sluiten we
ze op. Deze mensen hébben geen andere keuze Excellentie Balkenende, wanneer
begrijpt het kabinet dat nu eens een keer.

Daarnaast staat minister Verdonk te beweren (liegen) in haar verklaring dat
de in gevang gehouden kinderen het volgende krijgen in detentie. Verdonk
zei: ,,Vanzelfsprekend proberen we de bewaringsperiode zo kort mogelijk te
houden.” Gelogen, velen zitten daar veel en veel langer, het langst tot nu
toe, 187 dagen opgesloten.

Verdonk: ,,We zorgen voor onderwijs, leermiddelen, wéér gelogen, luister
naar Hui zelf die zei, ik mag niet leren en naar school hier. Anders probeer
eens te praten met hulpverleners die dit allemaal van dichtbij mee maken,
wanneer ze op bezoek gaan bij deze mensen, kinderen, hen te steunen in deze
gevangenissen. Ook Zestienhove Rotterdam, géén verschil.

Verdonk: ,,Ook zorgen we voor spelmateriaal, wéér gelogen, luister naar Hui
die zei, mijn speelgoed mocht ik niet mee nemen, ik heb hier niets, alles
wordt afgenomen. Ik mag niets doen en we mogen maar twee keer luchten per
dag, een kortere en langere, dat begrijp ik niet goed, ik weet het verschil
niet.

Mijn eigen ervaring als hulpverlener daarmee. Bij aankomst gevangenis moet
je bijna uit je kleren om binnen te komen, alles wordt onderzocht en
nagekeken eerst. Op kinderverjaardag bezoek, de taart werd afgenomen en
meegenomen en open gesneden, vermengeld teruggekregen, met bedorven smaak,
dus aardigheid eraf. Het kadeautje moest ook afgegeven worden en hebben we
niet teruggezien. Verteld werd dat het eerst moest worden nagekeken. Ik
vroeg me af in wat voor in Nederland helhol wij terecht waren gekomen met
rondom ons geblindeerde ramen. Ooit zoiets eerder meegemaakt rijdende door
de toen nog, Oost Duitse grens zone geconfronteerd bij de Gestapo, mijn zus
in West Berlijn te kunnen bezoeken. En daar dacht ik toe aan. Wat een land
leven wij zeg, en dan maar verkondigen, het gaat zo goed allemnaal. Daar
moet je dan TROTS op zijn.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Dhr. W. J. Potijk
Steunpunt Friesland Vluchtelingenhulp
Vluchteling Coördinator
Gorredijk”

INZET VOOR VLUCHTELINGEN/WIETSE POTIJK AAN PREMIERBALKENENDE/DE MENS IN ACTIE!ASTRID ESSED9 JANUARI 2022
https://www.astridessed.nl/inzet-voor-vluchtelingen-wietse-potijk-aan-premier-balkenende-de-mens-in-actie/

[31]
BN DE STEMVERDONK WIJST GENERAAL PARDON AF30 NOVEMBER 2006

https://www.bndestem.nl/overig/verdonk-wijst-generaal-pardon-af~a46533b7/

DEN HAAG (ANP) – Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) is tegen een generaal pardon voor asielzoekers die voor april 2001 Nederland binnenkwamen. Dat maakte ze donderdagavond duidelijk in het spoeddebat met de Tweede Kamer, die in meerderheid aandringt op zo’n regeling.

,,Een demissionair kabinet zet geen nieuw beleid in, dus ook geen pardonregeling”, zei Verdonk. De VVD-minister zei het ,,ongebruikelijk en ongewenst” te vinden dat de Kamer de politieke terughoudendheid van het demissionaire kabinet probeert te veranderen.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week is er een meerderheid voor een pardonregeling. CDA, VVD, de Partij voor de Vrijheid en de SGP zijn tegen.

Verdonk noemde zo’n regeling donderdag ,,een premie” op het niet meewerken aan asielprocedures. Ze vindt een generaal pardon ook onrechtvaardig tegenover de groep asielzoekers die wel meegewerkt hebben aan hun terugkeer.

De Kamer wil verder dat de overheid vooruitlopend op een pardon geen ‘oude’ asielzoekers meer uitzet. Verdonk wijst ook dat af. ,,Ik moet als minister de wet uitvoeren”, zei ze. Het aanhouden van zaken leidt volgens de bewindsvrouw tot overschrijding van termijnen. Ook vroeg Verdonk zich af hoe het mogelijk is geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van een groep waarvan niet is aan te geven hoe groot die is.

Een pardonregeling zal er ook toe leiden dat asielzoekers in ons land een nieuw verzoek indienen, aldus Verdonk. De overheid moet hen dan opvangen. Alleen al de kans op een pardonregeling zet mensensmokkelaars aan het werk, zei de minister verder.

Ze wees erop dat de voorgestelde regeling niet gericht is op een beperkte, afgebakende groep zoals de Kamermeerderheid stelt. Oorspronkelijk ging het om 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vielen. Volgens Verdonk zou het voorstel echter kunnen gelden voor 225.000 voormalige asielzoekers of mogelijk zelfs een half miljoen.

,,Wat hier gebeurt, is mensen valse hoop geven”, oordeelde Verdonk.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 27 t/m 31/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.