Noten 22 t/m 26/Asielbewindslieden

[22]
PARLEMENT.COMMR N. NEBAHAT ALBAYRAK
https://www.parlement.com/id/vg09lljoe6z0/n_nebahat_albayrak

n Rotterdam-Zuid opgegroeide dochter uit een Turks gastarbeidersgezin, die voor de PvdA Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. In de Kamer woordvoerster justitie en defensie. Was daarvoor werkzaam bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (directie coördinatie Integratiebeleid minderheden). In het kabinet-Balkenende IV had zij als staatssecretaris onder meer vreemdelingen- en asielbeleid in haar takenpakket en voerde zij een ‘pardonregeling’ door. Nadien opnieuw Kamerlid en voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Vanwege haar zakelijke opstelling een ook door tegenstanders gerespecteerde politica. Is sinds 2012 vicepresident communications bij een Shell-divisie.

PvdA
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Voornaam (roepnaam)

Nebahat (Nebahat)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sirkisla (Sivas, Turkije), 10 april 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • – beleidsmedewerker directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, ministerie van Binnenlandse Zaken, van augustus 1995 tot mei 1998
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • – staatssecretaris van Justitie, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 2010 tot 12 april 2011
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012
 • – vicepresident communications, Upstream International, Shell Nederland, vanaf 5 november 2012

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Vreemdelingen- en asielbeleid (niet inbegrepen de Rijkswet op het Nederlanderschap); b. Immigratie- en Naturalisatiedienst; c. Centrale Opvang Asielzoekers; d. Dienst Terugkeer en Vertrek; e. Executie strafrechtketen (DJI, TBS); f. Andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

tijdelijke vervanging Kamerlid

 • – Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 12 april en 2 augustus 2011 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen door Myrthe Hilkens

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)

 • – lid Raad van Commissarissen N.V. Unilever, vanaf 1 juli 2016
 • – lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, vanaf 1 juni 2019

vorige (2/25)

 • – lid bestuur Rotterdamse Kunsthal
 • – lid Adviesraad M4B

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/5)

 • – voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 12 april 2011
 • – voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 augustus 2011 tot 20 september 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)

 • – lid Comité van Aanbeveling Anne fonds (stimuleert Turkse meisjes in achterstandsgebieden tot het volgen van middelbaar beroepsonderwijs)
 • – lid Comité van Aanbeveling Outreachprogramma, Universiteit van Tilburg, vanaf 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – Interpelleerde op 31 oktober 2002 de ministers Donner en Remkes over het veiligheidsplan (28.660)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)

 • – Diende in 2009 een wijziging van de Vreemdelingenwet in om de toelatingsprocedure te verbeteren en versnellen en verdedigde dit voorstel in de Tweede Kamer. De wet werd door minister Hirsch Ballin in het Staatsblad gebracht. (31.994)
 • – Kwam in 2009 samen met minister Hirsch Ballin met voorstellen voor een strengere aanpak van vreemdelingen die voor criminaliteit of overlast zorgen. Dit houdt in dat de verblijfsvergunning eerder wordt ingetrokken. Het gaat hier om veelplegers en plegers van ernstige delicten, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, drugs- en wapenhandel. Zowel het beleid als de uitvoering wordt aangescherpt, zodat criminele vreemdelingen sneller kunnen worden aangepakt en eventueel ongewenst verklaard en uitgezet kunnen worden. (19.637)

als bewindspersoon (wetgeving)

 • – Bracht in 2007 een wet (Stb. 465) tot stand over verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege. Die duur gaat van drie naar negen jaar. De wetswijziging moet een zo geleidelijk mogelijke terugkeer in de samenleving van ter beschikking gestelden bevorderen en daarmee mogelijk het speciaal preventieve effect van de terbeschikkingstelling (tbs) versterken. De rechter kan besluiten tot een verlenging van twee in plaats van één jaar. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door minister Korthals. (28.238)
 • – Bracht in 2010 de wet Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen Nederland en België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen tot stand. Hiermee wordt België geholpen met de acute behoefte aan meer celcapaciteit. (32.215)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Wees in 2005 een aanbod af om in Rotterdam lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen te worden
 • – In april 2008 verwierp de Tweede Kamer een door de VVD ingediende motie van wantrouwen tegen haar, vanwege terugkeer in de illegaliteit van een groep Chinese asielzoekers. De motie kreeg steun van VVD, PVV en Verdonk.
 • – Was in maart 2012 kandidaat voor het politiek leiderschap van de PvdA, maar kreeg bij de ledenpeiling slechts 8,2 procent van de stemmen

uit de privésfeer
Het gezin Albayrak kwam in 1970 naar Nederland

verkiezingen

 • – Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst
 • – Was in 2006 en 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst

10.

Familie/gezin

EINDE BERICHT PARLEMENT.COM
ALBAYRAK TRAD AF ALS STAATSSECRETARIS VANM JUSTITIE OP 23 FEBRUARI 2010, TOEN BIJ DE VAL VAN HET KABINET BALKENENDE IVALLE PVDA BEWINDSLIEDEN AFTRADEN
”Na de val van het kabinet treden op 23 februari 2010 alle PvdA-bewindslieden af.”
WIKIPEDIAKABINET BALKENENDE IV/PERSONELE WIJZIGINGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV#Personele_wijzigingen

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAKABINET BALKENENDE IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV

WIKIPEDIANEBAHAT ALBAYRAK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebahat_Albayrak

” Op 22 februari 2007 trad Albayrak toe tot het kabinet-Balkenende IV als staatssecretaris van Justitie. In deze kabinetsperiode viel het integratiebeleid onder deze functie. Albayrak voerde een minder streng beleid dan haar voorgangers in deze functie;[8][9] het aantal migranten naar Nederland steeg in 2007 naar 118.000 en in 2008 naar 141.000, dit was een recordaantal.[10] Zij vervulde deze post tot de val van dat kabinet in februari 2010.”

WIKIPEDIANEBAHAT ALBAYRAK/STAATSSECRETARIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebahat_Albayrak#Staatssecretaris

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIANEBAHAT ALBAYRAK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nebahat_Albayrak

WIKIPEDIAKABINET BALKENENDE IV

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV

[23]

”Vanaf 2000 was Hirsch Ballin eveneens lid van de Raad van State, totdat op 22 september 2006 bekend werd dat hij de dag daarvoor afgetreden minister Donner van Justitie was opgevolgd in het kabinet-Balkenende III.[4] Aan zijn portefeuille werd op 13 december het vreemdelingenbeleid toegevoegd, dat hij van Rita Verdonk overnam.”

WIKIPEDIAERNST HIRSCH BALLIN/LOOPBAAN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin#Loopbaan

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAERNST HIRSCH BALLIN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin

[24]

[24]

”Het duurde na zijn vlucht uit Congo nog dertien jaar voor hij in 2007 een verblijfsvergunning kreeg. Met dank aan de toenmalige justitieminister Ernst Hirsch Ballin die gebruikmaakte van zijn discretionaire bevoegdheid om voor ‘schrijnende gevallen’ een uitzondering te maken”
VNGIEDEREEN ZEI, DAT IK NEDERLAND NIETS TE BIEDENHAD
https://vng.nl/artikelen/iedereen-zei-dat-ik-nederland-niets-te-bieden-had

Interview met Mpanzu Bamenga, raadslid in Eindhoven

Tekst: Leo Mudde | Beeld: Jiri Büller

Acht jaar was Mpanzu Bamenga toen hij in 1994 met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland vluchtte. Vorig jaar werd het raadslid in zijn stad Eindhoven verkozen tot Politiek Talent van het Jaar en hij staat nu op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezing, op plek 35. Het kan verkeren.

Overzicht VNG Magazine nummer 1 (2017)

Toon meer

Het duurde na zijn vlucht uit Congo nog dertien jaar voor hij in 2007 een verblijfsvergunning kreeg. Met dank aan de toenmalige justitieminister Ernst Hirsch Ballin die gebruikmaakte van zijn discretionaire bevoegdheid om voor ‘schrijnende gevallen’ een uitzondering te maken. Dat was luttele weken voor hij het land zou worden uitgezet omdat, zo werd hem door iedereen ingeprent, hij Nederland niets te bieden had.

Schijnbaar is Mpanzu Bamenga zelf niet verrast door de bliksemsnelle ontwikkeling die hij doormaakt: van kansloze vluchteling tot politiek talent en kandidaat-Kamerlid. Hij vertelt erover alsof het de doodnormaalste zaak van de wereld is. ‘Toen ik hoorde dat ik zou worden uitgezet, heb ik de acht weken die mij nog restten gebruikt om de wetgeving op het gebied van het vreemdelingenrecht uit te pluizen en ik heb mijn netwerk ingezet. Dat heeft resultaat gehad.’

Maar het is natuurlijk niét normaal, en dat weet hij zelf ook. Toch kijkt hij met een goed gevoel terug op de harde leerschool van de afgelopen jaren. ‘Iedereen zei dat ik Nederland niets te bieden had. Ze hebben zich vergist.’ En als híj zo lichtvaardig aan de kant kon worden geschoven als kansloze asielzoeker, waarom zou het anderen dan ook niet kunnen gebeuren? Dat is de reden waarom Bamenga zich op lokaal, nationaal en internationaal niveau sterk maakt voor een inclusieve samenleving, met een kans voor iedereen.

Iets krijgt pas prioriteit als je het kunt voelen, proeven, ervaren

Hij stond als raadslid in Eindhoven aan de wieg van een nieuw antidiscriminatiebeleid. Zo’n beleid was nodig, zegt hij. Mensen moeten kansen krijgen en kunnen grijpen, de gemeente is aan zet om die kansen te creëren. Hoe? Door te zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Bamenga: ‘Veel Eindhovenaren met een andere achtergrond zijn nu werkloos. Discriminatie draagt daaraan bij. De gemeente kan zich inzetten om te weten waar en hoe discriminatie een rol speelt in de samenleving. Verder kan zij positieve ervaringen en kennis uitwisselen. Wanneer ze deze informatie heeft, kan ze er ook gericht iets aan doen. Daarom ben ik met een initiatiefvoorstel naar de raad gegaan. Dat is uiteindelijk bijna unaniem aangenomen.’

Dat zal niet zonder slag of stoot zijn gegaan.
‘Dat valt mee. Natuurlijk, als je met een plan komt, is daar altijd kritiek op. Wat je dan zeker niét moet doen, is zeggen dat wat anderen beweren niet klopt. Daarom heb ik bewust de andere partijen meegenomen bij het schrijven van het voorstel waardoor het uiteindelijk breed werd gedragen. Je kon er eigenlijk niet tegen zijn, alleen de eenmansfractie van de LPF was het er niet mee eens.’

Vooraf had Bamenga onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van het probleem in Eindhoven. Daarbij gebruikte hij onder meer storytellers om mensen te interviewen. Niet alleen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, maar ook andere groepen die in de praktijk te maken hebben met discriminatie, zoals transgenders.

Zelf heeft u waarschijnlijk ook te maken gehad met discriminatie. Is het persoonlijke politiek geworden?
‘Politiek is voor mij altijd persoonlijk, het is geen businesscase. Het gaat altijd over mensen, over hoe je een samenleving ordent. Zeker bij dit soort thema’s waarin principes als gelijkwaardigheid, democratie en menselijke waardigheid aan de orde zijn. Als wij als bestuurders ons niet aan die principes houden, mogen we het ook van de samenleving niet verwachten. Als mensen gediscrimineerd worden, wordt het voor mij persoonlijk, dan kom ik in actie.

‘Iets krijgt pas prioriteit als je het kunt voelen, proeven, ervaren. Dat heb je nodig om er vol voor te gaan. Dat geldt ook voor onderwerpen die mij niet persoonlijk raken. Om te voelen wat er speelt, moet je het gesprek met mensen aangaan en empathie tonen. Ik ben geen vrouw, maar vrouwen kunnen mij wel over hun ervaringen vertellen en als zij zich op een bepaalde negatieve manier behandeld voelen, dan raakt het mij ook en moet dat veranderen.’

Door het persoonlijke politiek te maken, maak je jezelf kwetsbaar.
‘Mensen zien mij als voorbeeld, ik probeer daar altijd rekening mee te houden. Ik vind het nodig om me kwetsbaar op te stellen en te laten zien waarom ik iets doe of niet doe. Het past niet bij onze samenleving om je kwetsbaarheden te laten zien, dus dat komt misschien vreemd over. Iets dergelijks geldt voor het maken van fouten, het is niet erg om dat te erkennen. Je moet leren door vallen en opstaan. Als je valt, stel je dan niet op als slachtoffer maar laat zien dat je ervan hebt geleerd en dat je er beter door bent geworden.’

In hoeverre spelen uw eigen ervaringen een rol?
‘Ervaringen helpen dingen te begrijpen en een plek te geven. Toen ik in Brussel studeerde werd ik elke keer, echt in honderd procent van de gevallen, bij de grens aangehouden. En dat was lang vóór etnisch profileren in het nieuws kwam nadat het Typhoon was overkomen. Ik heb daar natuurlijk iets van gezegd tegen de marechaussee, die ontkende dat het met mijn huidskleur te maken had. Ik heb de controles toen een tijdje geobserveerd en vastgesteld dat de eerste drie auto’s die moesten stoppen, werden bestuurd door donkere mensen. Het is dus bijna normaal geworden. Dan kun je blijven steken in boosheid en frustratie, maar je kunt ook de kansen die op je weg komen blijven pakken. Dat heb ik gedaan, ondanks dat mijn menselijke waardigheid door deze ervaringen natuurlijk was aangetast. Ze zijn me altijd bijgebleven. En misschien mag ik nog van geluk spreken, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die vanwege hun achtergrond geen baan krijgen of worden geweerd door de horeca. Dat wilde ik echt aanpakken, daarom kwam ik met mijn raadsvoorstel.’

Debatten in de gemeenteraad zijn doorgaans niet zo persoonlijk gekleurd.
‘Mijn allereerste debat in de raad ging over de vraag of er wel of niet een azc moest komen in Eindhoven. Ik had toen mijn eigen verhaal kunnen vertellen, maar ik wilde iedereen meekrijgen – ook de mensen in de buurt die tegen de komst van het azc waren. Ik wilde weten waarom, en wat bleek: ze waren vooral boos omdat hun niks was gevraagd, omdat ze tal van vragen hadden waarop ze geen antwoord kregen. Als bestuurders hebben we de verantwoordelijkheid die zorgen te adresseren. Vervolgens kon ik daar mijn eigen verhaal aan toevoegen, hoe ik als achtjarig jongetje in een azc terechtkwam. En hoe belangrijk het was dat daar activiteiten werden georganiseerd, en taalcursussen. Ik heb daar mijn eerste sportprijs gewonnen. De manier waarop ik destijds in dit land ben ontvangen, heeft mij als persoon gevormd, het gaf me mijn waardigheid als mens terug. Met open armen ontvangen van vluchtelingen en respect tonen voor zorgen van inwoners is zo belangrijk.’

In het politieke discours ontbreekt het daar nogal eens aan.
‘Ja, en de plaats om daar tegenwicht aan te bieden is de gemeente, op lokaal niveau. Door persoonlijk contact te hebben, door de inwoners op te zoeken, naar bijeenkomsten te gaan, door actief te zijn als raadslid. Neem mensen serieus. Ik ben me bewust van mijn rol als politicus, het algemeen belang is niet altijd mijn eigen belang. Als je dat beseft en ernaar handelt, profiteert de samenleving als geheel ervan.’

Uw verkiezing tot Politiek Talent van het Jaar had ook te maken met uw inbreng in de bed-bad-brooddiscussie.
‘In Eindhoven hebben we de vierde B van begeleiding toegevoegd. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk begeleiding is. Ik ben geworden wat ik ben omdat ik daarbij begeleid werd, omdat er mensen waren die mij hielpen mijn talenten te benutten. Met begeleiding werken we nu in Eindhoven aan een toekomstperspectief. Heel efficiënt, heel effectief. Het kost ons weinig en het levert veel op. De bed-bad-brooddiscussie gaat over mensen die zijn uitgeprocedeerd, die eigenlijk terug moeten naar het land waar ze vandaan komen. Maar de realiteit is dat mensen niet altijd terug kúnnen. Dan kun je ze maar beter begeleiden, zodat ze een toegevoegde waarde krijgen voor de samenleving.’

Wat kunt u mensen die nu betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen, adviseren?
‘Zet in op het leren van de Nederlandse taal. Dat moet absoluut prioriteit hebben. Taal is belangrijk om contacten te kunnen onderhouden en te kunnen oefenen met Nederlanders. Daar zijn professionals voor nodig. Leunen op vrijwilligers is te gemakkelijk. Professionals doen het anders, beter. In de azc’s moet meer op die kwaliteit worden ingezet.’

Daarmee ontmoedigt u al die vrijwilligers die willen helpen.
‘Dat is niet mijn bedoeling. Vrijwilligers zijn heel nuttig voor het oefenen van de Nederlandse taal, voor de contacten, voor het organiseren en begeleiden van activiteiten en voor het leren van de ongeschreven regels in de Nederlandse samenleving. Het is bijna opvoeding: hoe smeer je hier bijvoorbeeld jam op je boterham? Het helpt als je met anderen aan tafel zit en je weet hoe dat moet. Aanpassen aan de samenleving is belangrijk en daarvoor zullen mensen naar buiten moeten. Anders zien ze alleen maar muren.’

Je ziet dat bevolkingsgroepen toch liever bij elkaar blijven.
‘Ik begrijp heel goed dat het een veilig gevoel geeft als je bij de mensen met je eigen cultuur blijft, maar het kan ook een handicap zijn. Op de basisschool was ik de enige Congolees, dat heeft bij mijn integratie extra geholpen. Als liberaal vind ik: mensen moeten zelf weten hoe ze hun leven invullen, als ze de samenleving maar niet tot last zijn. Dat principe heeft bij mij erg goed gewerkt.’

U staat op de D66-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Wat inspireert u?
‘Montesquieu schreef in De l’esprit des lois dat het een privilege is om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Zo voel ik dat ook, ik voel me bevoorrecht dat ik namens mensen mag spreken. Het helpt als je daarbij een duidelijke visie hebt, daar begint het mee. Visie is onderdeel van leiderschap. Ik wil doelen stellen en duidelijke resultaten boeken, daar ontbreekt het nu in de politiek aan. Soms zijn ze er wel, maar niet voldoende zichtbaar. Daarom ben ik gaan vloggen, ik wil bewust de doelgroep die actief is op sociale media bereiken. Informatie geven is belangrijk. Mensen meenemen in het verhaal, dat gebeurt te weinig.’

EINDE ARTIKEL
EINDHOVEN D’66MPANZU BAMENGA NEEMT AFSCHEID ALS COMMISSIELID28 JANUARI 2020
https://eindhoven.d66.nl/2020/01/28/mpanzu-bamenga-neemt-afscheid-als-commissielid/

Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent een nieuw begin, maar dat zal vanaf 2020 in een andere samenstelling zijn. Mpanzu Bamenga neemt afscheid van zijn commissielidmaatschap om zich volledig te kunnen richten op zijn nieuwe professionele uitdagingen.

Al bijna 6 jaar lang vormt Mpanzu een waardevolle toevoeging voor de fractie van D66 Eindhoven en onze stad. Hij heeft zich vanuit de fractie in de afgelopen jaren met veel toewijding gericht op Eindhoven en het realiseren van eerlijke kansen voor iedereen. Zo heeft hij initiatief genomen voor het realiseren van een effectief veiligheidsbeleid, de opvang van vluchtelingen, de integratie van nieuwkomers, de bed-bad-brood-en-begeleiding regeling, veilig aangifte doen door ongedocumenteerden, een actief en integraal antidiscriminatiebeleid en diversiteit in het personeelsbestand van de gemeente.

Sinds augustus is hij werkzaam als coördinator en teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Vanuit deze functie houdt Mpanzu toezicht op de uitvoering van de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen in Amsterdam; monitort hij de uitvoering van het beleid voor ongedocumenteerden; en organiseert hij de samenwerking tussen landelijke overheden, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Nu Mpanzu aan deze mooie uitdaging is begonnen, wil hij zich hier volledig op focussen.

Mpanzu: ‘’Met heel veel plezier en toewijding heb ik mij ingezet voor onze stad en de fractie van D66 Eindhoven. Het was een eer om vanuit de rol van raadslid en daarna commissielid te werken aan een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. Ik wil iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt aan het realiseren van talloze succesvolle initiatieven in de stad en wens iedereen in de gemeenteraad heel veel succes met deze eervolle taak.”

Fractievoorzitter Robin Verleisdonk: ‘’Een commissielid zoals Mpanzu zien gaan is ontzettend jammer. Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat hij zich nu ook op een andere manier gaat inzetten voor mensen die een plek verdienen in en een waardevolle toevoeging zijn voor onze samenleving. Wij wensen hem heel veel succes en danken hem voor de afgelopen jaren aan inzet.’’

EINDE ARTIKEL
EINDHOVEN D’66MPANZU BAMENGA
https://eindhoven.d66.nl/mensen/mpanzu-bamenga/

Raadslid – Asiel, Migratie, Integratie, Racisme, Discriminatie, Veiligheid, LHBTIQ+

Mpanzu raadslid is sinds 14 januari raadslid namens D66 in Eindhoven. Bamenga was gedurende de vorige raadsperiode al vier jaar raadslid en daaropvolgend commissielid. Daarnaast is hij momenteel Coördinator en Teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam.

Portefeuilles: Asiel/Migratie/Integratie/Racisme/Discriminatie/Veiligheid en LHBTIQ+

Integrale veiligheid, Handhaving, Externe betrekkingen, Mondiale bewustwording, Diversiteit.

EINDE BERICHT

HET PAROOLSYRIERS MOGEN IN NEDERLAND BLIJVEN20 FEBRUARI 2007

https://www.parool.nl/nieuws/syriers-mogen-in-nederland-blijven~b89bdb2a/

DEN HAAG – Een veelbesproken groep van 181 Syriërs krijgt een verblijfsvergunning.Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft dat dinsdag toegezegd. Hij komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.

Een nipte Kamermeerderheid steunde enkele dagen voor Kerstmis een motie waarin werd gevraagd de Syriërs een verblijfsvergunning te geven omdat ze gevaar kunnen lopen bij uitzetting naar hun land van herkomst. Hirsch Ballin is het met die argumentatie niet eens. Wel vindt de minister dat de groep te lange tijd in onzekerheid heeft verkeerd. Om die reden verstrekt hij toch de verblijfsvergunningen. Daartoe maakt Hirsch Ballin gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid.

De groep Syriërs zorgde een jaar geleden voor opschudding in de Tweede Kamer, toen bleek dat informatie over de asielachtergrond van een aantal van deze vreemdelingen in handen was gekomen van Syrische ambtenaren. Daardoor zouden zij volgens Kamerleden gevaar lopen in eigen land. De kwestie vormde voor de SP, PvdA en GroenLinks aanleiding om een motie van afkeuring in te dienen tegen minister Rita Verdonk, destijds nog verantwoordelijk voor Vreemdelingenzaken. De motie haalde echter geen meerderheid. (ANP)

EINDE BERICHT HET PAROOL
[25]

”De voormalige minister van Justitie sprak zich in 2010 op het CDA-partijcongres nadrukkelijk uit tegen samenwerking met de PVV en stapte uit de politiek”

HET PAROOLHIRSCH BALLIN: CDA MOET OPEN ZIJN OVERPVV VERLEDEN9 MEI 2012
https://www.parool.nl/nieuws/hirsch-ballin-cda-moet-open-zijn-over-pvv-verleden~b217ebfc/

Het CDA kan pas weer op krachten komen als de leden zich eerlijk verhouden tot wat er met de PVV is gebeurd. Dat zei CDA-prominent Ernst Hirsch Ballin woensdagavond in Nieuwsuur. ‘Zwijgen leidt niet tot eendracht.’

Hij reageerde op kandidaat-lijsttrekker Henk Bleker, die vindt dat CDA’ers het verleden met de PVV niet moeten blijven oprakelen. Hirsch Ballin zei een dergelijke ‘zwijgplicht’ te ervaren als ‘vertroebelend’. Een ‘oefening in openhartigheid’ wekt eerder het vertrouwen van de kiezers op, denkt hij.

De voormalige minister van Justitie sprak zich in 2010 op het CDA-partijcongres nadrukkelijk uit tegen samenwerking met de PVV en stapte uit de politiek. Op de vraag of hij achteraf gelijk heeft gekregen, zei Hirsch Ballin in Nieuwsuur: ‘Helaas wel’. Hij denkt dat de kandidaten die nauw betrokken waren bij de gedoogcoalitie het moeilijk zullen krijgen in de uiteindelijke campagne. Geen van de zes kandidaten heeft zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de maatregelen die genomen zijn tijdens de gedoogconstructie en die volgens Hirsch Ballin velen pijn hebben gedaan. ‘We moeten onder ogen komen wat er is gebeurd.’

De lijsttrekkerkandidaten Sybrand van Haersma Buma en Henk Bleker hebben zich niet inhoudelijk gedistantieerd van de genomen maatregelen tijdens de gedoogconstructie.

Hirsch Ballin herhaalde dat hij blij is met de kandidatuur van Marcel Wintels. ‘Wintels heeft ook niet tegen de samenwerking met de PVV gestemd, maar kan wel vorm geven aan de denkwereld van het Strategisch Beraad over de nieuwe koers van het CDA.’

De CDA-prominent benadrukte dat hij het belangrijk vindt dat de partij weer op krachten komt. ‘Maar om het vertouwen te krijgen van de kiezer, zal het CDA een oefening in openhartigheid moeten maken.’

EINDE BERICHT HET PAROOL

BDN BRABANTOOK CDA PROMINENTEN MAAIJ-WEGGEN EN HIRSCH BALLINSPREKEN ZICH UIT TEGEN BRABANTSE COALITIE MET FORUM26 APRIL 2020
https://www.bd.nl/brabant/ook-cda-prominenten-maij-weggen-en-hirsch-ballin-spreken-zich-uit-tegen-brabantse-coalitie-met-forum~a4d38d2d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

DEN BOSCH – Hanja Maij-Weggen, voormalig commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, sluit zich aan bij de groeiende groep prominente CDA’ers die de op handen zijnde coalitie met Forum voor Democratie niet ziet zitten. Zij heeft een stevige open brief aan het partijbestuur mede ondertekend.

De brief komt uit de koker van oud-gedeputeerde Paul Rüpp, die zich enkele weken geleden in een uitgebreid opiniestuk al tegen de coalitie uitsprak. Dat gebeurt nu opnieuw, in niet mis te verstane woorden. ‘Door nu in een coalitie te stappen met Forum voor Democratie legitimeren we de opvattingen van haar leider die de weg volledig kwijt is zoals blijkt uit recente publicaties’, zo verwijzen de CDA-prominenten naar partijleider Thierry Baudet. ‘Uit de NAVO, uit de Europese Unie, rechtspraak aan banden, onderwijs meer onder politieke controle, enzovoort. En als klap op de vuurpijl zei hij onlangs dat ‘VVD en CDA er als onderdeel van de ‘cultuurmarxistische linkse mainstream’ op uit zijn om Nederland te vernietigen!’

Opvallende namen

Onder het schrijven staan buiten Maij-Weggen meer opvallende namen die zich nog niet eerder in het debat hebben gemengd. Rüpp heeft de brief opgesteld met zijn oud-collega Roel Augsteijn; Rüpp, Augusteijn en Maij-Weggen zaten tussen 2003 en 2006 samen in het provinciebestuur. Ze keren zich in die zin dus gezamenlijk tegen hun beoogd opvolgers. Verder staat ook de naam van oud-minister Ernst Hirsch Ballin onder de brief, evenals oud-burgemeester Driek van de Vondervoort van Boekel en Bergeijk.

Directe aanleiding voor de brief is overigens de enquête over de coalitie die Brabantse CDA-leden momenteel kunnen invullen. ‘De leden worden door deze peiling als een stel kleuters en naïevelingen gezien’, concluderen de schrijvers. ‘Inhoudelijk kunnen zij niets beoordelen. Aan de hand van vijf opendeurvragen die bovendien zeer sturend zijn hoopt het CDA dat de meerderheid van de leden vindt dat het CDA altijd moet proberen mee te besturen (…). ‘De vraag is tegen welke prijs je bestuursverantwoordelijkheid wilt dragen. En juist daar krijgen we geen inzicht in: we weten niet wat in het toekomstige coalitie-akkoord staat. En welke afspraken er zijn gemaakt. Maar dan nog. Op voorhand lijkt die prijs voor ons onacceptabel.’

Coalitie

Het CDA staat momenteel op het punt in een nieuwe coalitie te stappen met VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. De vier partijen zijn er inhoudelijk al een paar weken zo goed als uit. De coronacrisis zorgt echter voor vertraging. Op aandringen van tegenstanders van de coalitie besloot het Brabantse CDA-bestuur tot de ledenraadpleging die nu gehouden wordt. Van de resultaten hoeft de provinciale CDA-fractie zich in beginsel niets aan te trekken. Maar als zich, zoals nu, veel zwaargewichten tegen de coalitie uitspreken, neemt de druk op het Brabantse CDA uiteraard wel toe.

EINDE BERICHT

SAMENWERKING CDA PROVINCIALE STATEN NOOR-BRABANT MET FORUM VOOR DEMOCRATIE IS GOED FOUT!/GEEN DEALSMET FASCISTEN!ASTRID ESSED17 FEBRUARI 2020
https://www.astridessed.nl/samenwerking-cda-provinciale-staten-noord-brabant-met-forum-voor-democratie-is-goed-fout-geen-deals-met-fascisten/

[26]

NU.NLVVD EN CDA ZEGGEN SAMENWERKING MET FVD INCOALITIE NOORD-BRABANT OP20 MEI 2021
https://www.nu.nl/politiek/6134431/vvd-en-cda-zeggen-samenwerking-met-fvd-in-coalitie-noord-brabant-op.html

De VVD en het CDA in Noord-Brabant zeggen de coalitiesamenwerking met Forum voor Democratie donderdag op. Deze partijen vormen samen met Lokaal Brabant en de van FVD afgesplitste Groep Rutjens een coalitie in de provincie.

De VVD spreekt in een persbericht van “een negatieve spiraal aan incidenten” rond FVD in Noord-Brabant, waar te veel energie in moest worden gestoken. De VVD noemt echter ook de “landelijke perikelen” bij FVD, die “telkens weer van negatieve invloed zijn op de politiek in Brabant”.

“Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FVD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FVD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen”, aldus de VVD.

Ook het CDA wil af van de samenwerking met FVD. “Een groot aantal FVD-incidenten” wordt als reden genoemd. Het vertrek van FVD-statenlid Hans Smolders is volgens de partij “de druppel die de emmer deed overlopen”. “Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek”, aldus het CDA.

In navolging van de VVD en het CDA heeft ook Lokaal Brabant het vertrouwen in FVD opgezegd. “Door de diverse incidenten rond FVD, de afsplitsing met Groep Rutjens en het vertrek van een aantal FVD-Statenleden is er volgens de fractie Lokaal Brabant geen sprake meer van bestuurlijke stabiliteit”, aldus de eenmansfractie die de coalitie aan een meerderheid hielp.

In januari viel de provinciale fractie van FVD uit elkaar. Drie van de negen Statenleden gingen verder onder de naam Groep Rutjens. En hoewel FVD zes zetels over heeft, vult die partij volgens de VVD in de praktijk maar vier zetels op, doordat de FVD niet genoeg mensen beschikbaar heeft.

Partijen moeten weer gaan puzzelen

De overige partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten vrijdag laten weten welke mogelijkheden tot samenwerking ze zien en of de VVD nog een rol kan spelen. De VVD heeft twee gedeputeerden in Brabant: Martijn van Gruijthuijsen en Christophe van der Maat. Zij blijven beschikbaar, “ook in een eventuele (voorlopige) situatie met een politieke minderheid”, aldus de VVD.

Na de Statenverkiezingen in 2019 kreeg Noord-Brabant een coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. In december 2019 stapte het CDA uit die coalitie wegens de stikstofcrisis. De partij vond dat de boeren te veel schade leden door deze crisis.

Vervolgens begonnen CDA en VVD een coalitie met Forum voor Democratie. Noord-Brabant was daarmee na Limburg de tweede provincie waar FVD in de Gedeputeerde Staten kwam.

EINDE BERICHT NU.NL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 22 t/m 26/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.