Noten 32 t/m 35/Asielbewindslieden

[32]

PARLEMENT.COMDE GENERAAL PARDONCRISIS 2006
https://www.parlement.com/id/vhgje82sft0m/de_generaal_pardoncrisis_2006

Op 13 december 2006 nam de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Rita Verdonk, die door PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem was ingediend. De situatie was uniek: nog niet eerder richtte een motie van afkeuring zich tegen een bewindspersoon in een demissionair kabinet. Het vervolg was ook uniek: nog niet eerder bleef een bewindspersoon zitten na een aangenomen motie van afkeuring.

Het kabinet kwam uiteindelijk met een creatieve oplossing: minister Verdonk bleef aan, maar verloor een deel van haar taken. Inhoudelijk werd in beperkte zin toegegeven aan de wens van de Kamermeerderheid ten aanzien van het asielbeleid.

1.

Demissionair kabinet

Op 22 november 2006 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Sinds die dag was het kabinet-Balkenende III demissionair: alle ministers en staatssecretarissen dienden hun ontslag in bij Koningin Beatrix. De koningin verleent het ontslag echter pas op het moment dat een nieuw kabinet wordt geïnstalleerd.

2.

Generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Toen de Tweede Kamer op donderdag 30 november 2006 voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderde, diende PvdA-leider Wouter Bos namens zes fracties een motie in waarin hij pleitte voor een generaal pardon voor een specifieke groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die al lang in Nederland verblijven en nog onder de procedures van de ‘oude’ Vreemdelingenwet vielen. Voorlopig mochten er geen onomkeerbare besluiten worden genomen.

De motie kreeg een Kamermeerderheid: PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemden voor. Kort daarop volgde een spoeddebat tussen minister Verdonk en de Tweede Kamer.

Op dinsdag 5 december schreef minister Verdonk een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij stelde dat de motie voor het kabinet onuitvoerbaar was. Gezien de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie was het nemen van politiekgevoelige beslissingen niet wenselijk. Tevens bestonden er bij het kabinet inhoudelijk grote bezwaren, vanwege een mogelijke aanzuigende werking op nieuwe groepen asielzoekers. Zij beloofde wel het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers te stoppen, totdat zij opnieuw met de Tweede Kamer over de motie van Wouter Bos zou hebben gedebatteerd.

Het debat vond plaats op dinsdag 12 december 2006. Minister Verdonk meldde de Tweede Kamer dat zij de motie niet zou uitvoeren, en met onmiddellijke ingang de uitzettingsprocedures te herstarten. De Kamer nam een nieuwe motie (de motie-Dijsselbloem) aan, waarin gevraagd werd tijdens de formatiebesprekingen niet over te gaan tot uitzettingen.

3.

Motie van afkeuring

Op 13 december 2006 (de nacht van dinsdag op woensdag) nam de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Verdonk, die door PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem was ingediend. De motie richtte zich tegen het niet uitvoeren van de op 30 november en 12 december aangenomen moties. De motie kreeg dezelfde meerderheid als de moties-Bos en -Dijsselbloem: de PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren steunden de motie van afkeuring; terwijl CDA, VVD, PVV en SGP tegen stemden.

Met de motie van afkeuring verwoordde de Tweede Kamer ernstige kritiek op het beleid van minister Verdonk.

4.

Kabinetsreactie op de motie van afkeuring

Op 14 december 2006 (de nacht van woensdag op donderdag) kondigde minister-president Balkenende (CDA) aan dat uitgeprocedeerde asielzoekers vooralsnog niet zouden worden uitgezet, indien dit op humanitaire bezwaren stuitte. De VVD-bewindspersonen konden zich niet vinden in dit besluit, maar hadden besloten vanwege het landsbelang aan te blijven. Minister Verdonk droeg de verantwoordelijkheid voor het beleidsterrein Vreemdelingenzaken over aan haar CDA-collega Hirsch Ballin (Justitie), en zag haar portefeuille aangevuld met de zorg voor Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering.

Staatsrechtelijk ontstond hiermee een bijzondere situatie. Artikel 45 van de Nederlandse Grondwet schrijft voor dat de ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en de eenheid van dat beleid bevordert. Met de expliciete weigering van de VVD-ministers om in te stemmen met het besluit van de minister-president om de uitzetting van asielzoekers (gedeeltelijk) stop te zetten, werd de eenheid van het regeringsbeleid doorbroken.

Dit was gegeven de demissionaire status van het kabinet verdedigbaar, omdat immers al werd gezocht naar een nieuwe politieke combinatie, die wel eenheid van kabinetsbeleid zou kennen. Het onmiddellijk aftreden van de VVD-bewindslieden, zou tot een uit slechts negen CDA-ministers bestaand ‘rompkabinet’ hebben geleid, waarbij posten als Defensie, Volksgezondheid en Financiën vacant zouden worden.

5.

Tweede Kamerdebat

De Tweede Kamer legde zich op 29 december 2006 in meerderheid neer bij de door het kabinet gekozen oplossing. Namens de PVV-fractie diende Geert Wilders een motie in, waarin de opschorting van het uitzettingsbeleid werd afgewezen. Die motie werd verworpen, met de stemmen van VVD en PVV voor.

Bij de vorming in februari 2007 van het vierde kabinet-Balkenende, waaraan ook PvdA en ChristenUnie deelnamen, werd tot een generaal pardon (‘Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’) besloten. Op 25 mei nam het kabinet een besluit over de pardonregeling. Gemeenten moeten meewerken aan de regeling, onder dwang van het kwijtraken van financiële steun (tien gemeenten hadden een voorbehoud gemaakt). Met de VNG werd daarover een bestuursakkoord gesloten.

De regeling trad op 15 juni 2007 in werking. Het betrof asielzoekers die vóór 1 april 2001 een asielverzoek hadden gedaan, dan wel die zich voor die datum bij de IND of Vreemdelingenpolitie hadden gemeld voor het indienen van een aanvrage. Deze asielzoekers moesten sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland hebben verbleven. Criminelen en asielzoekers die hadden gelogen bij hun asielaanvrage vielen buiten de regeling. Ook gezinsleden van alsnog toegelaten vreemdelingen kregen recht op verblijf, indien zij vóór 13 december 2006 in Nederland waren gekomen en er al een gezinsverband bestond.

Op 20 juni 2007 stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met het kabinetsbesluit. Een motie-Fritsma (PVV) tegen het pardon kreeg alleen steun van de fracties van VVD, PVV en SGP.

[33]

RAAD VAN KERKEN IN NEDERLANDBISSCHOP VAN LUYN SPREEKT OP MANIFESTATIEVOOR EEN GENERAAL PARDON1 NOVEMBER 2006
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2006/11/bisschop-van-luyn-spreekt-op-manifestatie-voor-een-generaal-pardon/

De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt de Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Deze wordt gehouden op zaterdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur op het Plein in Den Haag. Namens de Raad van Kerken zal mgr. Ad van Luyn, rooms-katholiek bisschop van Rotterdam, het woord voeren.

De Raad van Kerken dringt al jaren aan op een humaan asielbeleid. Onderdeel daarvan is een generaal pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielverzoek hebben ingediend. Volgens de Raad is het niet verantwoord mensen die al zo lang in ons land zijn, alsnog terug te sturen naar hun land van herkomst.

De Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid…..’ wordt georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog een keer een oproep voor een generaal pardon.

Katja Schuurman presenteert de middag. Asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning doen hun verhaal. Naast bisschop Van Luyn voeren ook anderen het woord. Onder hen Huub Oosterhuis, Hedy D’Ancona en Harry de Winter. De politici Wim van de Camp (CDA), Hans Spekman en Samira Abbos (PvdA), Jan de Wit (SP), Naïma Azough (GL) en Fatma Koser Kaya (D66) spreken zich uit over de leus ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Daarnaast zijn er verscheidene muzikale optredens.

Voor meer informatie over de Manifestatie, zie www.generaalpardonnu.nl of www.humaanasielbeleid.nl

BNN VARA ZEMBLA

26.000 BLIJE GEZICHTEN

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/26-000-blije-gezichten
Ze mogen blijven. Het nieuwe kabinet Balkenende geeft een generaal pardon aan de groep van 26.000 asielzoekers in Nederland. In januari 2004 besloot de Tweede Kamer nog dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die onder de oude vreemdelingenwet vielen, het land uit moesten. Als reactie daarop startte het filmproject ‘26.000 gezichten’. De korte filmpjes gaven de asielzoekers een gezicht. Ze vertelden over hun vluchtverhaal en hun verblijf in Nederland.ZEMBLA ging terug naar de mensen uit de filmpjes van het project ‘26.000 gezichten’. Wat betekent het generaal pardon voor hen en hoe gaan ze hun leven in Nederland verder opbouwen?

‘Ik ben blij, maar ik moet eerst dat papiertje in mijn hand hebben’, zegt de 12-jarige Algerijnse Kaouther in ZEMBLA. De Roemeense Monica en de Syrische Jacob kunnen weer slapen: ‘Wij zijn blij, eindelijk geen stress meer. We hebben weer trek in eten’.Wie komen er eigenlijk in aanmerking voor deze pardonregeling? Dat zijn de mensen die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd. De mensen die inmiddels vertrokken zijn of het land zijn uitgezet, hebben pech. Dat geldt ook voor de 15-jarige Maryam en haar familie.

Twee jaar geleden zijn ze na vijf onzekere jaren in Nederland weer teruggekeerd naar Afghanistan. Haar vriendinnetje Veerle in ZEMBLA: ‘Ik heb af en toe telefonisch contact met Maryam. Ze mag daar niet eens op straat spelen’.
EINDE

IDFA [FILM]26.000 GEZICHTEN
https://www.idfa.nl/nl/film/630b8fc0-87f4-498f-9ff6-d794b07791a7/26-000-gezichten

26.000 GEZICHTEN is een project om de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die de komende drie jaar moeten terugkeren naar hun land van herkomst, op televisie een gezicht te geven. Een initiatief van een groep van ruim zeventig (documentaire- en drama-) filmregisseurs die ernaar streven korte filmische portretten op televisie te brengen. Het gaat om filmpjes met een lengte variërend van één tot vijf minuten, ongeveer 250 per jaar die gedurende drie jaar worden uitgezonden, de termijn waarin, volgens de minister van vreemdelingenzaken en integratie, alle uitzettingen moeten plaatsvinden.Tijdens IDFA worden zeventien filmpjes vertoond, van onder meer Heddy Honigman, Danniel Danniel en John Appel.

[34]

RTV NOORD

NOODOPVANG ASIELZOEKERS 1 JANUARI DICHT

20 NOVEMBER 2009

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/86775/noodopvang-asielzoekers-1-januari-dicht
GRONINGEN – De noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Helsinkiweg in de stad Groningen gaat uiterlijk 1 januari dicht. Dat heeft staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak vrijdag tijdens een werkbezoek aan de stad bekendgemaakt.In het voormalige Formule 1-hotel zitten nu nog 56 afgewezen asielzoekers. De gemeente liet vorig jaar weten de opvang, die als tijdelijk was bedoeld, niet te willen sluiten voordat Albayrak een alternatief had bedacht.Volgens Albayrak wordt voor iedereen die nog in de opvang zit een andere plaats gezocht.

EINDE BERICHT

NU.NL

NEGENHONDERD EX ASIELZOEKERS UIT NOODOPVANG

30 MAART 2010

https://www.nu.nl/binnenland/2216265/negenhonderd-ex-asielzoekers-noodopvang.html

DEN HAAG – Bijna negenhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers hebben eind vorig jaar de noodopvang van de gemeenten verlaten.

De meesten van hebben onderdak gevonden in de asielopvang of zitten op een plek waar ze vast worden gehouden.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Voormalig staatssecretaris Nebahat Albayrak had met de gemeenten afgesproken dat de noodopvang eind vorig jaar verleden tijd zou zijn, maar in november zag het ernaar uit dat dit niet helemaal ging lukken.

De gemeenten zijn nu gestopt met de opvang, al zitten er nog 240 ex-asielzoekers voor wie nog een plaatsje elders wordt gezocht.

Noodopvang

Volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevonden zich bijna een jaar geleden nog 750 mensen in de gemeentelijke noodopvang. Eind 2007 waren dat er nog 2100.

Ex-asielzoekers krijgen even de tijd om Nederland te verlaten, maar hebben dan geen recht op opvang.

Hirsch Ballin sluit niet uit dat gemeenten toch weer uitgeprocedeerde asielzoekers op de stoep krijgen. Het is niet de bedoeling dat zij daar dan weer onderdak krijgen.

[35]

JOKE KAVIAAR/ALBAYRAK [1]

https://www.jokekaviaar.nl/albayrak_deporteert_verder.html

JOKE KAVIAAR/ALBAYRAK/2

https://www.jokekaviaar.nl/Albayrak_Aan_Het_Werk_2.html

INDYMEDIA.NL

ALBAYRAK: ”LEVER DE ILLEGALEN UIT”

28 MEI 2007

https://www.indymedia.nl/nl/2007/06/45712.shtml

Gisteren in het nieuws: Albayrak wil hulp bij uitzetten illegalen. Citaat: “Illegalen die onder de pardonregeling willen vallen, moeten zich aanmelden en hun verblijfsplaats melden. Zo kunnen ze makkelijker getraceerd en uitgezet worden als ze uiteindelijk niet voor pardon in aanmerking blijken te komen.” (Albayrak)

Van mij mag Albayrak naar het plein op het binnenhof worden opgebracht teneinde haar aldaar in een schandpaal te plaatsen ten behoeve van het broodnodige volksvermaak. Of ik zulks mag denken, laat staan opschrijven en publiceren, zal nog moeten blijken, maar het zou niettemin opluchten de eerste rotte tomaat in het gezicht van de grootste huichelaar sinds Job Cohen te mogen werpen.

Met het akkoord over een generaal pardon beloofde ze al dat ze nu snel werk zou maken van de deportatie van al die mensen die niet onder dat pardon vallen. Voorzichtig werd nog in de tweede kamer getracht om Albayrak tot een ruimere pardonregeling te verleiden, maar zulks werd naar verwachting geweigerd.

Even bleef het stil. Maar nu is het zover: Albayrak heeft de gemeenten gevraagd lijsten met namen van ‘illegalen’ te verstrekken die voorheen nog gebruik konden maken van schamele voorzieningen die hen in leven hielden, zulks in afwachting van pardon of geen pardon en, hoe het ook zij, vastgeklemd in de immer duizeligmakende mallemolen van de Hollandse koloniale ambtenarij anno 21e eeuw.

Wat zullen de gemeenten doen? De lijsten verstrekken? Dan wordt het tijd om, analoog aan het Amsterdams bevolkingsregister tijdens WOII, die lijsten voortijdig te vernietigen.

Eerder deze week sijpelde nog wat nieuws uit de burelen van het best beveiligde torentje van Fort Europa: er gaat nóg meer geld gepompt worden in het “tegengaan van illegale migratie”. 380 miljoen euro hebben ze er voor over. Daar kan Albayrak moeilijk nee tegen zeggen. De eurotekens in haar ogen blinken verblindend vanaf het Haagse pluche. Wie durft haar nog aan te kijken?

Natuurlijk; zij die met veel plezier voor haar werken! Bijvoorbeeld de Securiknor-bewakers in uitzetcentrum Zestienhoven. Daar bracht Albayrak onlangs een werkbezoek. IJlings werd het deportatiekamp opgepoetst en zij sprak er menig aanwezige.. het laat zich raden wie zij níet sprak… Immers, zij kwam er niet om de waarheid over de vernederende behandeling van haar gevangenen te achterhalen, maar om het personeel een hart onder de riem te steken, want zij, de harde werkers der natie, kijken gezagsgetrouw op naar wie het ook is die hen die nuttige baan heeft bezorgd.

Zonder hen zou Neederland een stuk voller zijn, zo zal onze kersverse staatssecretaris gloedvol hebben gesproken.

Maar laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Neederland nu ook weer niet zo ongastvrij is. Kennismigranten en hun familie hebben namelijk een streepje voor: die kunnen we wèl gebruiken! In onze kantoren, universiteiten, in ons bedrijfsleven, en bij de overheid.

Aldus zijn we in een nieuw koloniaal tijdperk aangeland. We roven de derde wereld leeg van alles wat we kunnen gebruiken; grondstoffen, productie, goederen…. én mensen met kennis! Wat we niet, of hooguit tijdelijk voor het vuile werk, kunnen gebruiken: armoede, trauma’s, politieke dissidentie, dát sturen we onverwijld terug “retour afzender”, met als bonus een vloot gifschepen en een stapel asbest, alsmede de batterijenberg, verzuurde boter, en een handdruk toe.

Intussen is dit naar ontbindende lichamen riekende moeras door het Europees hof gedwongen iets soepeler met het asielbeleid om te gaan. Ben benieuwd wat ze erop gaan verzinnen om toch die 380 miljoen uit te mogen geven met z’n allen, en welke mensenrechtenschendingen dat weer tot gevolg zal hebben, maar dat blijkt allicht over een jaartje of tien. Zoals altijd voor velen dodelijk te laat.

De klopjacht gaat door, de grensbewaking wordt opgevoerd, de rollen natodraad hoog opgestapeld, de muren verder opgetrokken en de burger voorgehouden: Neederland is een fantastisch land voor wie geld in het laatje brengt. Onder Albayrak en de haren breekt een volgende gouden eeuw aan. Driewerf hoera! We hebben het in geen tijden zo goed gehad!Joke Kaviaar 27/6/07

- E-Mail: info@jokekaviaar.nl  Website: http://www.jokekaviaar.nl

EINDE ARTIKEL

BN DE STEM

ALBAYRAK: ILLEGALEN NU SNEL UITZETTEN

25 MEI 2007

https://www.bndestem.nl/overig/albayrak-illegalen-nu-snel-uitzetten~a87758fa/

DEN HAAG (ANP) – De pardonregeling voor een ‘oude’ groep asielzoekers gaat gepaard met de uitzetting van illegalen voor wie het pardon niet geldt maar die nog wel in Nederland worden opgevangen.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zal het vertrek van mensen die ,,evident” niet onder de regeling vallen ,,snel ter hand nemen”. Dat kondigde Albayrak vrijdag aan nadat ze haar handtekening had gezet onder een akkoord met de gemeenten over de uitvoering van de pardonregeling. Het terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers lag de afgelopen tijd vrijwel stil.

Dat had te maken met de tijdelijke uitzetstop die half november vorig jaar inging in afwachting van een pardonregeling. Die maatregel had ook effect op de uitzetting van asielzoekers die onder de nieuwe Vreemdelingenwet (na april 2001) zijn binnengekomen. Ook is er volgens Albayrak veel tegenwerking van gemeenten geweest bij het uitzetbeleid.

Voorzitter Wim Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betwistte dat. Ook criminelen en oorlogsmisdadigers die vanwege hun achtergrond worden uitgesloten van de pardonregeling, worden uitgezet. Samenwerking met de gemeenten is daarbij volgens de staatssecretaris noodzakelijk. De nieuwe dienst Terugkeer en Vertrek is verantwoordelijk voor uitzettingen en zal gemeenten daarover op de hoogte houden, aldus Albayrak.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 32 t/m 35/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.