Noten 1 t/m 10 Asielbewindslieden

[1]

EVEN WAT ACHTERGRONDINFORMATIEDOKTERS VAN DE WERELDVLUCHTELING, MIGRANT EN ASIELZOEKER: WAT IS HETVERSCHIL?
https://doktersvandewereld.org/vluchteling-migrant-en-asielzoeker-wat-is-het-verschil/?gclid=Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0yphFLK2YfdJmexWiCrZZInLyECoadC-RRYayzEpsHquizduu_bqCsaAmEBEALw_wcB

Wanneer noemen we iemand een vluchteling of een asielzoeker en wat is het verschil met een migrant? Daar is veel onduidelijkheid over. In het publieke debat zien we termen voorbijkomen als illegale vluchtelingen, gelukszoekers en economische migranten. Heel verwarrend, terwijl een goede woordkeuze juist zo belangrijk is om onbegrip tegen te gaan. Wat betekenen de termen vluchteling, migrant en asielzoeker nou precies? We zetten het voor je op een rijtje.

Vluchteling:

Een vluchteling is iemand die zijn of haar land is ontvlucht uit vrees voor vervolging of geweld en geen bescherming krijgt van de eigen overheid. Redenen voor vervolging kunnen zijn: oorlog, godsdienst, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of het behoren tot een bepaalde etnische groep. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Rohingya’s uit Myanmar.

De definitie van een vluchteling is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties dat is ondertekend door meer dan 150 landen. Vluchtelingen hebben recht op internationale bescherming. Ze mogen niet worden teruggestuurd naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Asielzoeker:

Iemand die gevlucht is uit zijn of haar land en een veilig heenkomen heeft gezocht in een ander land, heeft het recht om daar asiel aan te vragen. Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd en wacht of deze aanvraag wordt toegekend.

Asielaanvragen worden in Nederland behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielzoekers moeten bewijzen dat ze in hun land gevaar lopen. De IND beslist vervolgens of iemand recht heeft op de vluchtelingenstatus. In afwachting van die beslissing, tijdens de asielprocedure, heeft de asielzoeker het recht om in het land te blijven. Als een persoon asiel krijgt, ontvangt hij of zij een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouder en hebben dezelfde rechten als de burgers van het land waar ze asiel hebben gekregen.

Migrant:

Een migrant is iemand die vrijwillig een veilig land verlaat. Vaak in de hoop op een beter leven. Bijvoorbeeld voor studie, werk of een buitenlandse partner. Migranten zijn dus mensen die verhuisd zijn naar een ander land en terug kunnen keren als ze dat willen. Een groot verschil met een vluchteling die onvrijwillig vertrokken is en vaak graag terug wil, maar dat niet kan.

Wat wij doen:

De IND wijst regelmatig asielaanvragen van asielzoekers af. Deze mensen krijgen geen verblijfsvergunning en moeten weer terug naar hun land van herkomst. Een deel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers kan echter niet terug naar huis en blijft ongedocumenteerd in Nederland. Daarnaast leven er ook migranten van buiten de Europese Unie in ons land zonder verblijfsvergunning. Geschat wordt dat er ongeveer 35.000 ongedocumenteerden in Nederland verblijven.

Iedereen heeft recht op medische zorg, ook ongedocumenteerde mensen. Voor hen is het echter vaak moeilijk om toegang tot de gezondheidszorg te krijgen. Dokter van de Wereld zet zich voor deze mensen in, op verschillende manieren. Zo rijden wij rond met de Zorgbus waarin een medisch spreekuur wordt aangeboden bij locaties in Amsterdam en Den Haag. De artsen die de spreekuren verzorgen doen dit vrijwillig en onbetaald. Ook bieden wij sociaalpsychologische ondersteuning en helpen we mensen wegwijs te worden in de Nederlandse maatschappij in het Zorgcafé. Daarnaast proberen we door middel van pleitbezorging het recht op zorg voor ongedocumenteerden op de agenda te krijgen op beleidsniveau.

EINDE ARTIKEL

[2]

WIKIPEDIALIJST VAN NEDERLANDSE STAATSSECTRETARISSEN VAN JUSTITIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_staatssecretarissen_van_Justitie

[3]

WIKIPEDIAMINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Minister_voor_Immigratie,_Integratie_en_Asiel

[4]

AVRO/TROSLILI EN HOWICK MOGEN TOCH BLIJVEN VAN STAATSSECRETARISHARBERS8 SEPTEMBER 2018

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lili-en-howick-mogen-toch-blijven-van-staatssecretaris-harbers/

De enige die de uitzetting van de twee nog kon voorkomen was staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Het ministerie laat in een persbericht weten dat de kinderen mogen blijven. Gisteravond liet Harbers nog weten geen reden te zien om zijn discretionaire bevoegdheid, het tegenhouden van de uitzetting op persoonlijke titel, in te zetten. Eerder vandaag liepen Lili en Howick weg van huis om uitzetting te voorkomen.

In het persbericht noemt het ministerie het welzijn en de veiligheid van de kinderen als reden om van gedachte te veranderen. Die zouden niet genoeg gewaardborgd kunnen worden sinds de kinderen zijn weggelopen vannacht. “De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.’’

Vrijdagavond laat besliste de voorzieningenrechter in Amsterdam dat de twee zaterdag volgens plan mogen worden uitgezet. Een allerlaatste poging van de advocaat van Lili en Howick om uitzetting te voorkomen was daarmee mislukt. Advocaat Flip Schüller had gehoopt dat hij kon aantonen dat de moeder van de kinderen psychisch niet stabiel genoeg is om Armenië voor ze te zorgen. De rechter vond dat er uitgebreider onderzoek nodig is om dit te bewijzen.

Boze reacties op social media

Kinderrechten organisatie Defence for Children is geschokt dat Lili en Howick vermist zijn. Martin Vegter is jurist bij Defence for Children: ‘’We weten niet waar de kinderen zijn. We hopen dat ze veilig zijn.’’

Op Twitter staan veel boze berichten over het bezoek van premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge aan het concert van Anouk op het strand van Scheveningen. Terwijl Lili en Howick wachtten op de uitspraak van de rechtbank. De Jonge twitterde een vrolijke foto van hem met Rutte bij het concert.

“Terwijl de rechter beslist dat twee kinderen mogen worden uitgezet (het hoeft niet) zijn kabinetsleden een feestje aan het vieren”, schrijft een boze twitteraar.

Ook doen veel Twitteraars een ultieme oproep aan de premier om de kinderen toch niet uit te zetten.

Het lot van Lili en Howick zorgt voor vraagtekens huidige asielbeleid: “huidige procedure te traag”

Het lot van de Armeense asielkinderen Howick (13) en Lili (12) doet de gemoederen in ons land hoog oplopen. De rechter oordeelde dat de twee tieners uiterlijk zaterdag Nederland moeten verlaten. Hun moeder wil dit nog altijd voorkomen. Het verhaal van Lili en Howick legt een pijnlijke discussie bloot over het huidige asielbeleid in Nederland.  

Jarenlange asielprocedure

De kinderen kwamen in 2008 al met hun moeder naar Nederland en proberen sindsdien asiel te krijgen. Binnen een jaar lag er een afwijzing van hun asielaanvraag op de deurmat. Maar sinds deze afwijzing (gedateerd op 5 oktober 2009) is moeder blijven procederen. Inmiddels zijn er tien jaar verstreken en zijn Lili en Howick geworteld in Nederland.

Op 24 augustus oordeelde de hoogste rechter van ons land dat Lili en Howick geen gevaar in hun geboorteland Armenië en dat ze niet in mensonterende omstandigheden terechtkomen. En dus moeten ze Nederland verlaten, aldus de rechter. Alleen staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) zou de uitzetting nog kunnen voorkomen maar hij liet al weten geen reden te zien om alsnog een uitzondering te maken. 

Kritiek rol ouders

Volgens critici is het alsmaar doorprocederen dan ook een tactiek geworden van veel asielzoekers, waarbij de kinderen fungeren als speelbal. In sommige gevallen krijgen gezinnen alsnog een verblijfsvergunning, wat anderen weer hoop geeft en wat maakt dat ze doorgaan met procederen. Maar in veel zaken – zoals nu bij Lili en Howick ook het geval is – moeten gezinnen ook na een jarenlang verblijf in Nederland het land alsnog verlaten.  Esther van Dijken, woordvoerder namens de familie, zei hier eerder over dat moeder simpelweg gebruik heeft gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om asielprocedures te voeren. De kinderen kunnen daar niets aan doen. “Ze betalen een ontzettend hoge prijs. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun moeder.”

“Asielprocedure te traag”

Voormalig minister van asielzaken, Gerd Leers, sprak zich deze week ook uit over de kwestie. Volgens de oud-minister is  de asielprocedure in Nederland veel te traag. Hier liep hij destijds in zijn functie ook al tegen aan, en hij vindt dat er nu echt wat moet veranderen. “Maak het niet mogelijk dat iemand jarenlang in procedures zit, maar zorg dat er binnen een jaar helderheid is”, aldus de oud-minister.

Leven in hoop

De Irakese zusjes Anood en Noor zaten jarenlang in dezelfde situatie als Lili en Howick. Zij kregen – na bijna tien jaar procederen – alsnog een verblijfsvergunning. Zij trekken zich het lot van Lili en Howick dan ook bijzonder aan. “In mijn hart ben ik bij hun“, vertelt Noor. “Ik weet wat het is om tien jaar te leven in hoop en onzekerheid en dat doet veel meer met je dan je je kunt beseffen.”

Iedere maand worden er naar schatting tussen de vijf en tien kinderen geruisloos uitgezet. Defence for Children schat dat het aantal „gewortelde kinderen” neerkomt op zo’n vierhonderd. 
 

EINDE BERICHT

[5]

”KEERZIJDE VAN DE ”VERSOEPELING”VAN HET KINDERPARDON Sowieso is de term ”versoepeling” lachwekkend.Want na deze ”herbeoordeling DefinitieveRegeling Langdurig Verblijvende Kinderen [kinderpardon in zijn oorspronkelijke vorm/toevoegingAstrid Essed]” zoals door Staatssecretaris Harbers inzijn brief aan de Tweede Kamer genoemd [23], zalhet kinderpardon worden opgeheven! [24] Hierover schrijft de Staatssecretaris in zijn brief aan de Tweede Kamer:”De definitieve regeling wordt per heden beeindigd. Ik zal daarbij de noodzakelijke overgangsmaatregelentreffen. Publicatie hiervan volgt zo snel mogelijk. [25]  Maar er is meer:De discretionaire bevoegdheid [laatste beroep op de Staatssecretaris, die in ”schrijnende gevallen” alsnog aanuitgeprocedeerde asielzoekers een verblijfsvergunning kon toekennen][26], wordt opgeheven. [27]Daarmee heeft de VVD haar zin gekregen, die hetallang wilde afschaffen! [28]………”In feite komt nu zo’n laatste beroep [vervangingdiscretionaire bevoegdheid]  te liggenbij de directeur van de IND. [31]Te gek voor woorden natuurlijk, omdat de IND[Immigratie en Naturalisatie Dienst] de instelling is,die een asielaanvraag beoordeelt en toekent ofafwijst! [32]Dit is hetzelfde als een klacht over politieoptredenbij de politie zelf indienen!Een verdere stap dus in het rechteloos makenvan vluchtelingen……UITGENODIGDE VLUCHTELINGEN KOPVAN JUTMisschien is wel het gemeenste het wrede spel,dat met de ”uitgenodigde vluchtelingen” gespeeldwordt,Want met die zogenaamde ”versoepeling” vanhet kinderpardon, dat ”per direct” geen kinderpardonmeer is, wordt het aantal door de VN Vluchtelingengeselecteerde ”uitgenodigde vluchtelingen” van wieNederland er jaarlijks 750 opnam, teruggebrachttot 500. [33] Wat is hier nou het vuile aan, dat afdingen op die”uitgenodigde vluchtelingen?”U begrijpt het al, het gaat om een byzondere groep,want de Nederlandse Staat, met het restrictief asielbeleid,gaat echt niet zomaar vluchtelingen ”uitnodigen”: Wel, beste lezers, het gaat hier om door de UNHCR[de Vluchtelingenorganisatie van de VN] geselecteerdevluchtelingen, die uiterst kwetsbaar zijn…..”

COALITIE BEREIKT ACCOORD OVER KINDERPARDON/HANDEL IN VLUCHTELINGENASTRID ESSED8 FEBRUARI 2019

[6]

IMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENSTMINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
https://ind.nl/Paginas/home.aspx

  1. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt voortaan de discretionaire bevoegdheid in plaats van staatssecretaris Harbers.”

NOSAKKOORD OVER KINDERPARDON, 700 KINDERENOPNIEUW BEOORDEELD29 JANUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2269669-akkoord-over-kinderpardon-700-kinderen-opnieuw-beoordeeld

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. Er komt een ruime regeling voor ‘bestaande gevallen’ van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk geen recht hebben op verblijf. Het kinderpardon zelf wordt “met ingang van vandaag beëindigd”, zei staatssecretaris Harbers.

De hele huidige groep, bestaande uit 700 kinderen, zal opnieuw worden beoordeeld. De verwachting is dat zo’n 90 procent van hen mag blijven. Omdat de ouders dan ook niet meer kunnen worden uitgezet, zal het totaal uitkomen op 1300 kinderen en volwassenen.

“Wat we gedaan hebben, is voor de toekomst een stelsel te bouwen waar je mensen geen hoop geeft op een verblijfsvergunning, die geen hoop zouden moeten hebben”, zegt staatssecretaris Harbers. “Je moet je neerleggen bij wat de rechter beslist en niet denken dat omdat je zaak daarna veel aandacht krijgt, je toch nog kan blijven.” Op die manier wil hij het rekken van de procedures minder aantrekkelijk maken.

Dit verandert er, in het kort:

  1. De groep kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De verwachting is dat 90 procent van die groep mag blijven.
  2. Het kinderpardon zelf wordt per direct beëindigd.
  3. Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt voortaan de discretionaire bevoegdheid in plaats van staatssecretaris Harbers.
  4. De IND krijgt extra geld voor snellere asielprocedures.
  5. De vrijwillige overname van vluchtelingen uit oorlogsgebieden gaat van 750 terug naar 500.

Voor schrijnende gevallen blijft de optie voor de overheid om in te grijpen bestaan, bijvoorbeeld als er volgens de regels geen recht is op een verblijfsvergunning. Deze zogenoemde discretionaire bevoegdheid gaat dan van de staatssecretaris voor Asielzaken naar het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Staatssecretaris Harbers benadrukt dat alleen aan het begin van de procedure, tot en met een eventueel hoger beroep, getoetst zal worden of er andere schrijnende omstandigheden meespelen. “Als de eerste aanvraag die je in Nederland doet, wordt geoordeeld dat er geen andere omstandigheden meespelen, dan moet je je daar bij neerleggen.”

Ook krijgt de IND er 13 miljoen euro bij om procedures in de toekomst sneller te maken, zodat er geen nieuwe groep van gewortelde kinderen ontstaat die niet kan blijven.

Aangezien er door het nieuwe akkoord meer mensen in Nederland mogen blijven, zal Nederland minder vluchtelingen overnemen van de VN-organisatie UNHCR. Die vrijwillige overname van mensen uit oorlogsgebieden gaat terug van 750 naar 500.

Ruime regeling

Eerder op de dag werd duidelijk dat de VVD bereid was om te onderhandelen. In ruil voor een tijdelijke stop op het uitzetten van gewortelde kinderen zouden er nieuwe afspraken over toekomstige gevallen worden gemaakt. Dat is dus gelukt.

“We moeten een nieuwe balans vinden en ik denk dat dat gelukt is”, aldus VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. “Als je beslist dat je het regeerakkoord wilt veranderen, komen er flinke gesprekken. In de toon was het allemaal wel gelaten en ging het over de inhoud, maar je weet wat er op het spel staat.”

ChristenUnie-fractievoorzitter Segers noemt het akkoord “winst voor al die kinderen die in onzekerheid hebben gezeten”.

D66-fractievoorzitter Jetten zegt dat hij blij is dat “we duidelijk een perspectief aan de kinderen kunnen bieden. We hebben ook een beter systeem voor de toekomst en dat was voor iedereen een beetje geven en nemen”.

CDA-fractievoorzitter Buma vindt het eveneens goed voor de toekomst van het asielbeleid. “Het systeem wordt aangescherpt, zodat er niet weer nieuwe gevallen bij komen.” Volgens hem is er nu alle reden om aan het begin mee te werken met de procedure. “We hebben een evenwichtig akkoord bereikt.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord. Dan zullen de oppositiepartijen ook aan het woord komen. Vanaf 10.15 uur is het debat rechtstreeks te volgen op NPO politiek.

EINDE ARTIKEL

[7]

ZIE NOOT 6

[8]

WIKIPEDIARITA VERDONK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

[9]

Rita Verdonk werd in 2003 uit het niets voor de VVD minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Ze voerde een streng beleid, waardoor ze de bijnaam IJzeren Rita kreeg. Ze was geliefd en tegelijkertijd gehaat. Haar ster rees als een komeet. ”
AVROTROS.NL20 JAAR EENVANDAAG: RITA VERDONK9 AUGUSTUS 2013
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/20-jaar-eenvandaag-rita-verdonk/

Rita Verdonk werd in 2003 uit het niets voor de VVD minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Ze voerde een streng beleid, waardoor ze de bijnaam IJzeren Rita kreeg. Ze was geliefd en tegelijkertijd gehaat. Haar ster rees als een komeet. 

Twee keer werd ze politicus van het jaar. Ze verloor het VVD-lijsttrekkerschap van de huidige premier, Mark Rutte. Maar toen ze bij de verkiezingen in 2006 meer voorkeursstemmen haalde dan Rutte, deed ze een greep naar de macht in de VVD en werd haar positie onhoudbaar. Rita ging voor zichzelf met Trots op Nederland.

Op het hoogtepunt van haar roem haalde ze tegen de 30 zetels in de peilingen. Even leek het er op dat ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden. Mede door interne ruzies trok Rita Vedonk het uiteindelijk niet met Trots op Nederland. Bij de verkiezingen in 2010 kreeg ze geen enkele zetel. Haar rivaal Mark Rutte zit nu inmiddels voor de tweede maal in het Torentje. Met Rita Verdonk praten we over haar succes en over haar ondergang.

EenVandaag bestaat dit jaar twintig jaar. De verslaggevers van EenVandaag gaan deze zomer terug naar de hoofdpersonen van die verhalen die hun persoonlijk raakten. Kijk op de themasite voor columns van oud-presentatoren en meer reportages.

EINDE ARTIKEL
”Op een gegeven moment kreeg ze het te kwaad en ging ze naar het toilet om uit te huilen. “Ik werd steeds weer neergezet als die wrede Verdonk die een meisje haar diploma niet gunde.”

BN DE STEM”IJZEREN RITA” BARSTTE IN SNIKKEN UIT28 NOVEMBER 2013
https://www.bndestem.nl/overig/ijzeren-rita-barstte-in-snikken-uit~aa1716e3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

DEN HAAG – Rita Verdonk had als minister het imago van een stevige tante. Haar bijnaam ‘ijzeren Rita’ zag ze dan ook als compliment. Toch kreeg ze het in de ministerraad één keer te kwaad. Verdonk barstte in bijzijn van collega’s in snikken uit

Het voorval staat opgetekend in de biografie ‘Rita Verdonk. Mijn verhaal’, die vrijdag verschijnt. In een interview met deze krant vertelt de oud-politica over de hoogoplopende discussie in het kabinet over Taïda Pasic, de scholiere die van haar terug moest naar haar geboorteland Kosovo, maar in Nederland wilde blijven om hier eindexamen te kunnen doen.

“Voor een minister is zo’n zaak heel moeilijk: er wordt één geval uitgepikt en dat wordt heel groot gemaakt. Je zag het ook met Mauro. Maar er zijn meer van dit soort gevallen. Stel dat die ene krijgt wat-ie wil en al die anderen niet. Dat vind ik heel oneerlijk.”

Emotie
Op een gegeven moment kreeg ze het te kwaad en ging ze naar het toilet om uit te huilen. “Ik werd steeds weer neergezet als die wrede Verdonk die een meisje haar diploma niet gunde.”

Verdonk verliet in 2010 de politiek. Ze zegt in het interview dat ze niet bezig is met een comeback.

Lees het hele interview vrijdag in de krant.

EINDE ARTIKEL

OMROEP WEST”IJZEREN RITA” NAAR HAAGS IJSPALEIS”NIET LINKS, NIETRECHTS, MAAR RECHTDOORZEE
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4511319/ijzeren-rita-naar-het-haagse-ijspaleis-niet-links-niet-rechts-maar-rechtdoorzee

DEN HAAG – Rita Verdonk (67) is terug. De politica heeft zich aangesloten bij Hart voor Den Haag/Groep de Mos en staat tweede op de kieslijst, direct achter lijstaanvoerder Richard de Mos. Verdonk heeft een turbulente politieke loopbaan achter de rug in het ‘grote’ Den Haag, met als klapstuk de machtsstrijd met VVD-leider Mark Rutte die de partij verscheurde.Jan van Zanen zal opkijken van de entree van Rita Verdonk in het Haagse stadhuis. De huidige burgemeester van Den Haag was in 2006 de landelijke partijvoorzitter van de VVD en had de taak om de eerste lijsttrekkersverkiezing uit de VVD-geschiedenis in goede banen te leiden. De strijd tussen Mark Rutte en Rita Verdonk liep volkomen uit de hand.
Maar eerst terug naar 2003. Toen werd Verdonk door de VVD gevraagd om in het kabinet Balkenende II minister van Vreemdelingenzaken en Integratie te worden. Ze had ervaring met het ministerie van Justitie waar haar portefeuille onder viel, want ze zat eerder in de directie van de Scheveningse gevangenis en van gevangenis De Schie in Rotterdam. Ook werkte Verdonk in verschillende functies op dit ministerie.

Dodelijke Schipholbrand

Tijdens haar ministerschap kreeg Verdonk te maken met een groot drama. In een cellencomplex op Schiphol-Oost kwamen in oktober 2005 elf gedetineerde illegalen om het leven toen er brand in het complex uitbrak. Bij de Schipholbrand raakten ook 15 mensen, onder wie twee bewakers, gewond.Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek een jaar later dat de brandveiligheid in het cellencomplex niet op orde was en dat de regels niet waren nageleefd en gehandhaafd. De ministers Piet Hein Donner van Justitie en Sybilla Dekker van VROM namen hierna ontslag. Rita Verdonk kon aanblijven, omdat zij niet politiek verantwoordelijk was.

Generaal pardon

In het najaar van 2006 kwam Verdonk in aanvaring met de Tweede Kamer. De verkiezingen waren net geweest, de formatiegesprekken liepen en Verdonk was demissionair minister. Een Kamermeerderheid wilde een generaal pardon voor 26.000 asielzoekers die onder de toen nog oude Vreemdelingenwet vielen.Hierbij krijgen asielzoekers die al lange tijd in Nederland zijn toch een eerder geweigerde verblijfsvergunning. Maar Verdonk weigerde. Dat leverde haar een aangenomen motie van afkeuring op. Ze bleef in het demissionaire kabinet, maar moest een deel van haar portefeuille afstaan. Uiteindelijk kwam het generaal pardon er in het nieuwe kabinet alsnog.

Hand schudden

Een andere opvallende gebeurtenis was een paar jaar eerder, in 2004. Verdonk was op een bijeenkomst van imams waar gesproken werd over de vrijheid van meningsuiting. De Syrische imam Ahmed Salam uit Tilburg weigerde Verdonk de hand te schudden, omdat dit volgens hem niet mag van de islam. Minister Verdonk reageerde geïrriteerd en zei: ‘Dan hebben we gelijk iets om over te praten’. Het zorgde voor een verhit publiek debat in het land.
Binnen de VVD liepen de gemoederen in het voorjaar van 2006 hoog op. De partij wilde voor de eerste keer een lijsttrekkersverkiezing organiseren. Mark Rutte stak als eerste zijn vinger op en na enige tijd meldde zich een tegenkandidaat. De onbekende Jelleke Veenendaal wilde de strijd met Rutte aangaan. Rita Verdonk, die bij de VVD-achterban erg populariteit was, zei toen nog dat ze zich niet als kandidaat-lijsttrekker zou opwerpen. Toch deed zij dit even later.

Rechtdoorzee

Haar kandidatuur maakte zij bekend op een persconferentie op de BouwRai in Amsterdam. Een slogan had zij ook al: ‘Ik ben niet links, niet rechts, maar rechtdoorzee’. In de peilingen steeg de VVD na deze bekendmaking, maar binnen de partij ging het mis. Er ontstond een kamp-Mark en een kamp-Rita en beide kampen beschuldigden elkaar van spelletjes en leugens en bedrog.De kwestie Ayaan Hirsi Ali gooide olie op het vuur. Hirsi Ali, die van Somalische afkomst is, zat voor de VVD in de Tweede Kamer. Het tv-programma Zembla toonde in mei 2006 aan dat zij tijdens haar naturalisatieproces niet de waarheid had gesproken. Na een onderzoek, dat volgens critici te snel en onzorgvuldig was uitgevoerd, concludeerde minister (en kandidaat-lijsttrekker) Verdonk dat Hirsi Ali geen recht zou hebben op het Nederlanderschap. Het kwam Verdonk op een storm van kritiek te staan en na een uren durend debat viel het kabinet. Hirsi Ali verliet de Kamer en vertrok naar Amerika.

Rutte lijsttrekker

Ondertussen liep de lijsttrekkerscampagne binnen de VVD door. Op 31 mei 2006 maakte toenmalig partijvoorzitter Jan van Zanen de uitslag bekend. Mark Rutte won de verkiezing met 51 procent van de stemmen, Rita Verdonk volgde hem op de voet met 46 procent. Het was een domper voor Verdonk.Mark Rutte was dus lijsttrekker, maar de campagne richting de Tweede Kamerverkiezingen verliep stroef. De VVD verloor in de peilingen en het lukte Rutte niet om het tij te keren. Verdonk liet het er niet bij zitten en startte, tot frustratie van de VVD-top, haar eigen campagne compleet met een vrachtwagen met daarop haar afbeelding. Ze overtuigde een groot deel van de VVD-kiezers en dat leidde tot een unieke situatie: Verdonk kreeg meer voorkeurstemmen dan lijsttrekker Mark Rutte.

Trots op Nederland

Het zou het begin van het einde betekenen van Verdonk bij de VVD. Ze suggereerde openlijk dat met deze uitslag niet Mark Rutte, maar zij de partijleider van de VVD zou moeten zijn. Deze suggestie werd Verdonk nog vergeven, maar nadat zij een aantal keer in de media negatief over Rutte sprak, was de maat vol. Verdonk werd in het najaar van 2007 uit de VVD gezet.Ze splitste zich af en ging als eenmansfractie verder. Later richtte ze de politieke beweging Trots op Nederland op, die in tientallen gemeenten voet aan de grond kreeg. Maar landelijk lukte het haar niet om een zetel te bemachtigen. In 2011 verdween ze van het politieke toneel. Tien jaar later keert Rita Verdonk dus terug en wil zij voor Groep de Mos het Haagse stadhuis bestormen.Richard de Mos is trots op zijn ‘running mate’, zegt hij. ‘Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis. Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat. Dat ze daarmee meer dan perfect aansluit bij de menselijke en nuchtere ombudspolitiek van Hart voor Den Haag lijkt mij zo helder als glas.’ Volgens De Mos is het realistisch om met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 15 zetels te halen, dat zijn 7 zetels meer dan Groep de Mos in 2018 haalde. ‘Daarmee dwingen wij bestuursdeelname af’, zegt De Mos. ‘Met Verdonk hebben we bovendien een wethouderskandidaat binnen onze gelederen waar andere partijen slechts van kunnen dromen.’

EINDE ARTIKEL

[10]

Mirjam22-10-06, 17:54Wietse heeft ontzettend veel gedaan voor vluchtelingen.
Hij was van alle ontwikkelingen op de hoogte, we deelden over en weer tips en advies uit, en hij had veel contacten in het circuit.
Een zeer uitgesproken mening, die hij regelmatig liet horen aan de politici in de Tweede Kamer, ik heb vaak brieven van hem gelezen waarin hij zich richting Den Haag hard maakte voor in zijn ogen onrechtvaardigheden en slechte uitvoer van het beleid, en ook voor persoonlijke zaken van asielzoekers.
Ook heeft hij een 4 uur durend gesprek gevoerd met minister Verdonk waarin hij zich fel heeft verzet tegen de kritiek die hij kreeg over zijn aktiviteiten rondom de noodopvang voor uitgeprocedeerden die zonder voorzieningen op straat waren gezet in Friesland.

Gezinnen mochten niet uit elkaar gerukt worden, dat was Wietse met mij eens, hij verzamelde de verhalen van de bij hem bekende gevallen en stuurde deze door naar onze stichting, zodat ook hun verhaal in ons zwartboek “Gezinnen worden niet uit elkaar gerukt” kon worden opgenomen.
Ik zal nu deze mensen op de hoogte brengen van het feit dat hij helaas niet meer bij ons is.

De begrafenis zal op 25 oktober in Gorredijk plaatsvinden. In eerste instantie had zijn familie besloten dat het een besloten aangelegenheid zou worden. Maar mensen die vanuit zijn werk voor vluchtelingen ook dicht bij hem stonden zijn ook welkom.
Evt. heb ik voor hen meer gegevens over de begrafenis. (via mirjam@buitenlandsepartner.nl)

https://www.buitenlandsepartner.nl/archive/index.php/t-14436.html

BUITENLANDSE PARTNER.NL

VLUCHTELINGENACTIVIST WIETSE POTIJK OVERLEDEN


https://www.buitenlandsepartner.nl/archive/index.php/t-14436.htmlhttps://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?14436-Vluchtelingenactivist-Potijk-overleden&s=e1586df2a24ad97e22dbb8d7d85f031b
TRIBUTE ASTRID ESSED AAN WIETSE POTIJK
https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?14436-Vluchtelingenactivist-Potijk-overleden&s=e1586df2a24ad97e22dbb8d7d85f031b

Re: Vluchtelingenactivist Potijk overleden

Van mensenrechtenactiviste Astrid Essed ontving ik deze bijdrage voor Wietse;
Bij dezen mijn ”hommage” en afscheid van Wietse

Hij zal echter blijven voortleven in het hart van mijn gevoel

De ”Mensch” Wietse Potijk

”Voor het slagen van het Kwaad
Is niets anders nodig
Dan dat goede mensen niets doen

Als goede mensen niets anders doen
dan voor hun gezinsleden zorgen,
hun sport beoefenen
televisie kijken
Kunnen Kwade krachte ongestoord
hun rampzalige praktijken uitoefenen

De Kwade krachten
worden dan niet gehinderd
Door de zogenaamde zwijgende meerderheid

Martin Luther King

Geachte lezers van voorvluchtelingen,

Evenals u heb ik gisteren kennisgenomen van het zeer droeve bericht, dat Wietse Potijk, onze trouwe inzender van commentaren, artikelen en aan minister en Kamerleden gerichte brieven tegen het inhumane vreemdelingenbeleid, plotseling aan een acute hartstilstand is overleden

”Onvoorstelbaar” ging het door mij heen, toen ik het bericht las
Koud en leeg voelde ik mij ineens van binnen

Wietse is niet meer

De man, die zich zo inzette voor zijn idealen
Dag en nacht

Onvermoeibaar

Hoevaak heeft hij mij niet zijn beschouwingen, commentaren en brieven toegestuurd, die getuigden van een krachtige en fundamenteel-diepe woede en verdriet, dat een dergelijk beleid in Nederland mogelijk was

Dat er zo gesold werd met rechteloze mensen, wier enige ”misdaad” was, dat zij wegvluchtten voor een onleefbare en inhumane leefsituatie in eigen land, met in het gunstigse geval grote armoede als toekomstperspectief

Maar Wietse was meer

Niet alleen voor vluchtelingen zette hij zich in

In Canada had hij jarenlang deel uitgemaakt van de Overheid en zich ingezet voor de rechten van Indianen
Tav het Midden-Oosten en Darfoer maakte hij zich druk om het onrecht, respectievelijk de Palestijnen en de Soedanese burgerbevolking aangedaan

Het byzondere van Wietse was, dat ieder onrecht hem aangreep, onverschillig tegenover wie en in welke situatie

Daarom kan Wietse mi de ”enkele rechtvaardige” genoemd worden, over wie in de Bijbel gesproken wordt

In het Jiddisch wordt dit zo treffend aangeduid met het simpele ”Mensch”

Ja, Wietse was een ”Mensch”

Ik heb hem leren kennen, toen ik, aarzelend nog, mijn eerste artikel schreef over het vreemdelingenbeleid van minister Verdonk
Direct reageerde hij enthousiast en voegde hij mij toe aan zijn zeer waardevolle e-maillijst

Maar hij was voor mij meer dan een zeer bevlogen belangenbehartiger van vluchtelingen en andere rechtelozen
Meer dan een ”Mensch”

Voor mij was hij een Vriend
Een woord, dat ik niet licht gebruik

”Dear friend” zo noemde hij mij
Zo voelde ik het ook

Hoevaak heeft hij mij geen aanmoedigende en waarderende mails gestuurd
Of zomaar bewijzen van vriendschap

Hoevaak heeft hij, vanuit zijn grote hart, niet de hulp van mij en anderen ingeroepen in zijn strijd, vanuit zijn grote hart

Geen woorden, maar daden, dat was je, Wietse

Onrecht was onrecht

Daar sprak je niet over
Daar deed je iets tegen

Het Friese verzet tegen het onrecht

Zonder anderen te kort te willen doen, heeft het een byzondere plaats in mijn hart en ik mag wel zeggen, dat onder andere Wietse daarvan de spil was

Wietse, ik ga eindigen

Voor mij was je een byzonder mens, een christen in de ware betekenis van het Woord
EN een humanist

Wij zouden altijd nog een keer de Indianen in Canada bezoeken, voor wie jij je zo hebt ingezet

Het heeft niet zo mogen zijn
Ook heb ik je slechts per e-mail en telefonisch, maar nooit persoonlijk mogen ontmoeten

Maar dat hindert niet

Ik ben God dankbaar, dat ik je tijdens dit leven heb mogen leren kennen

Je bent nu in een andere, betere wereld, waar geen oorlog, onrecht, honger, lijden en mensenrechtenschendingen zijn

Vaarwel, je strijd gaat door, goede Vriend

Ik dank u voor uw aandacht

Astrid Essed

TRIBUTE JOKE KAVIAAR AAN WIETSE POTIJKhttps://kaviaar.puscii.nl/links_news_archief.html

23/10/06: Groot verlies: Wietse Potijk plotseling overleden
In het late voorjaar van 2005 ontmoette ik Wietse voor het eerst. Hij nam me mee langs de haarden van het ‘Friese verzet’ tegen het uitzetbeleid. En we gingen op bezoek bij mensen in de noodopvang in Witmarsum, het AZC in Harlingen. Daar nam hij alle tijd voor en we werden overal even hartelijk ontvangen. Hij vertelde mij dat hij eens bij Verdonk was ontboden om uit te komen leggen waarom de Friezen zich toch zo verzetten.
Na haar te hebben aangehoord, iets dat ik nooit gekund zou hebben zonder haar aan te vliegen maar hij kon dat en dat vond ik bijzonder knap, maakte hij dat zij hem aanhoorde. Wat ik ervan begreep is dat hij haar flink de mantel uitveegde, ook nadat zij kenbaar had gemaakt dat ze er geen zin meer in had. “En nu luistert u naar mij!” zou hij hebben gezegd.
Wietse was een bijzonder persoon die voor veel mensen erg veel betekende. Voor nu laat ik het bij het hieronder plaatsen van een gedicht omdat er nooit genoeg woorden kunnen zijn voor Wietse en ik dat dus niet ga proberen.

Voor een man die er altijd voor anderen was

Voorbij nu, de telefoon die gaat
en iemand aan de lijn, die huilt
“Help mij, want ik sta op straat”
Het weten wat daar achter schuilt;

De regels die een mens verruilt
voor warmte, rust, als dat bestaat
Steeds stond hij op, heeft ingeruild
zijn vrede voor ’t gevecht met de staat

En toch, nog lachte hij en dronk
op recht, op toekomst, kon niet vallen
Wist dat ’t verzet zo sterk, zo klonk

Zo harder dan vuurwerk kon het knallen
Zo hield hij stand, ontstak steeds de vonk
Die nog in ons midden is, voor ons allen!

Voor Wietse Potijk, overleden 20 oktober 2006
door Joke Kaviaar, met dank!, 22 oktober 2006

ZIE OOK

BUITENLANDSE PARTNER.NL

VLUCHTELINGENACTIVIST WIETSE POTIJK

OVERLEDENhttps://www.buitenlandsepartner.nl/archive/index.php/t-14436.html

https://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?14436-Vluchtelingenactivist-Potijk-overleden&s=e1586df2a24ad97e22dbb8d7d85f031b
Activist Wietse Potijk overleden

Wietse, we zullen je missen.


Heel onverwachts is Wietse Potijk (62) overleden. Hij was onder meer nauw betrokken bij het zwartboek van Stichting Buitenlandse Partner wat in juli dit jaar uitkwam. Wij zijn geschokt door zijn overlijden.


Joke Kaviaar dicht:
Steeds stond hij op, heeft ingeruild
zijn vrede voor ’t gevecht met de staat
Vluchtelingenactivist Potijk overleden
21 oktober 2006
GORREDIJK Wietse Potijk (62) uit Gorredijk is gisterochtend overleden aan een hartstilstand. Potijk zette zich jaren op allerlei manieren in voor het welzijn van vluchtelingen.

In 2002 wilde hij de politiek in met de Democratische Partij Vrij Nederland. In zijn dorp Gorredijk wist hij een grote speeltuin op te laten knappen.

Bron: Leeuwarder Courant

Ik ben geschrokken van dit bericht, en besef dat het in het leven zo weer voorbij kan zijn, ook als je het niet verwacht.
Ik had het afgelopen jaar dagelijks emailcontact met Wietse Potijk, hij heeft veel gedaan voor het zwartboek van Stichting Buitenlandse Partner wat in juli dit jaar uitkwam.
Totaan deze donderdag stuurde hij nog mails, waaruit blijkt dat hij in zijn dagelijkse ritme en gedrevenheid zat, en niemand zal dit hebben zien aankomen.
Gelukkig heb ik tijdens zijn leven mijn waardering voor zijn aktiviteit en inzet voor zijn medemens aan hem uitgesproken, en weet dat hij door veel meer mensen gewaardeerd werd.
Wietse, we zullen je dan ook missen.
Bedankt voor alles.

Je makker in de strijd,

Mirjam

TRIBUTE TO WIETSE POTIJK, VLUCHTELINGENWERKER’

ASTRID ESSED

Astrid Essed To:dpvn23nederland@hotmail.com
Sun, Oct 1, 2006 at 8:26 AMBeste Wietse, Hoe gaat het met je?Bij dezen mijn complimenten tav je uitstekende aan premier Balkenende geschreven brief! Hartelijke groeten van vriendschapEveneens de hartelijke groeten aan de andere e-mailadressanten Astrid

wietse potijk <dpvn23nederland@hotmail.com> wrote:

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
T.a.v. Minister president dhr. Prof. J. P. Balkenende
Den Haag

Onderwerp: Uitspraak Rechtbank ( Chinese jongetje Hui)

Excellentie dhr. Balkenende,

Een groot deel van de Nederlandse samenlaving is geschokt bij de uitspraak
van de rechter en zeer zeker de houding van de minister van
Vreemdelingenzaken nadien, mevrouw Rita Verdonk.

Ik citeer de minister in haar verklaring na de uitspraak van de rechtbank:
Hierin geeft zij aan dat het de keus is van de ouder om met haar kind in de
cel te verblijven, er is namelijk genoeg opvang mogelijk bij familie,
vrienden of voogd. Voor twee ouders is speciale opvang voorzien voor de
ouder met die met kind niet de cel in hoeft.

Excellentie Balkenende, hoe in Gods naam verwacht u dat deze ouder(s), die
al zeer getraumatiseerd zijn door het gebeuren, de jaren van onzekerheid en
wachten, dat zij hun kind(ren) achter laten aan de zorg van vreemden om zelf
in een cel te gaan zitten, wachtend totdat zij het land worden uitgezet? Zij
vertrouwen bij nu geen mens en NIEMAND meer.

Was het niet U zelf, CDA Premier van Nederland, die ooit een statement
maakte dat het gezin de hoeksteen van de Nederlandse samenleving is? Hoe dan
niet voor Hui en zijn moeder, een jongetje die hier n Nederland geboren is
en niets anders weet de dit land en cultuur, waarin HIJ opgegreid is. Hoe
rijmt u dat met wat hier gebeurd in een Nederlandse gevangenis in Zeist?
Erger nog is, dat u als het CDA en toch ,( Christelijke partij), in het
nastreven van Gods woord, de geloofsleer en Ideologie héél anders handeld
dan dat God zelf dat van u zou verwachten én willen excellentie Balkenende.
In andere woorden, in de form van barmhatigheid, humaniteit en liefde voor
de medemens, zoals God zelf dat doet, geeft niet waar in de wereld of wie
het is. God maakt GEEN onderscheid.

Minister Verdonk, waar weinig goeds meer van te verwachten is anders dan
haar eigen Imago verbetering, wat wij bij nu al wel gewend zijn van deze
minister van leugens en aduquaat handelen, vergeet of weigerd te erkennen
dat deze opgesloten kinderen met hun ouders géén papieren kúnnen krijgen,
Abassades niét of weigeren mee te werken, wat lang al een bewezen feit is.
Het is té gemakkelijk om dan maar te zeggen, de ouder(s) weigeren mee te
werken, dat de ouder(s) hun verantwoordeliijkheid niet nemen, dus sluiten we
ze op. Deze mensen hébben geen andere keuze Excellentie Balkenende, wanneer
begrijpt het kabinet dat nu eens een keer.

Daarnaast staat minister Verdonk te beweren (liegen) in haar verklaring dat
de in gevang gehouden kinderen het volgende krijgen in detentie. Verdonk
zei: ,,Vanzelfsprekend proberen we de bewaringsperiode zo kort mogelijk te
houden.” Gelogen, velen zitten daar veel en veel langer, het langst tot nu
toe, 187 dagen opgesloten.

Verdonk: ,,We zorgen voor onderwijs, leermiddelen, wéér gelogen, luister
naar Hui zelf die zei, ik mag niet leren en naar school hier. Anders probeer
eens te praten met hulpverleners die dit allemaal van dichtbij mee maken,
wanneer ze op bezoek gaan bij deze mensen, kinderen, hen te steunen in deze
gevangenissen. Ook Zestienhove Rotterdam, géén verschil.

Verdonk: ,,Ook zorgen we voor spelmateriaal, wéér gelogen, luister naar Hui
die zei, mijn speelgoed mocht ik niet mee nemen, ik heb hier niets, alles
wordt afgenomen. Ik mag niets doen en we mogen maar twee keer luchten per
dag, een kortere en langere, dat begrijp ik niet goed, ik weet het verschil
niet.

Mijn eigen ervaring als hulpverlener daarmee. Bij aankomst gevangenis moet
je bijna uit je kleren om binnen te komen, alles wordt onderzocht en
nagekeken eerst. Op kinderverjaardag bezoek, de taart werd afgenomen en
meegenomen en open gesneden, vermengeld teruggekregen, met bedorven smaak,
dus aardigheid eraf. Het kadeautje moest ook afgegeven worden en hebben we
niet teruggezien. Verteld werd dat het eerst moest worden nagekeken. Ik
vroeg me af in wat voor in Nederland helhol wij terecht waren gekomen met
rondom ons geblindeerde ramen. Ooit zoiets eerder meegemaakt rijdende door
de toen nog, Oost Duitse grens zone geconfronteerd bij de Gestapo, mijn zus
in West Berlijn te kunnen bezoeken. En daar dacht ik toe aan. Wat een land
leven wij zeg, en dan maar verkondigen, het gaat zo goed allemnaal. Daar
moet je dan TROTS op zijn.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Dhr. W. J. Potijk
Steunpunt Friesland Vluchtelingenhulp
Vluchteling Coördinator
Gorredijk

BRON

INZET VOOR VLUCHTELINGEN/WIETSE POTIJK AAN

PREMIER BALKENENDE/DE MENS IN ACTIE!

ASTRID ESSED

9 JANUARI 2022

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 10 Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.