Nationale Toneel Jeanne d’Arc/Brief over stupide opmerkingen hoofdrolspeelster Sallie Harmsen over Jeanne d’Arc

Joan of Arc miniature graded.jpg

Miniature (15th century)[1]
JEANNE D’ARC
Charles VII the Victorious
Charles VII by Jean Fouquet 1445 1450.jpg

Portrait of Charles VII, by Jean Fouquettempera on wood, Louvre Museum, Paris, c. 1445–1450
King of France
CHARLES VII, DE DAUPHIN, DIE
DOOR INSPANNINGEN VAN JEANNE
D’ARC IN 1429 IN REIMS [TRADITIONEEL DE
KRONINGSSTAD VAN DE FRANSE KONINGEN]
TOT KONING WERD GEKROOND
EEN ENORME MORELE OMMEKEER
IN DE HONDERDJARIGE OORLOG MET
ENGELAND OVER DE SOEVEREINITEIT
VAN DE FRANSE TROON
UITEINDELIJK SLAAGDE FRANKRIJK ER IN 1453 IN,
ONDER DEZE KONING, DE ENGELSE BEZETTER DEFINITIEF
TE VERSLAAN
ALLEEN CALAIS ZOU TOT 1558 NOG IN ENGELSE HANDEN
BLIJVEN
Image result for philip iv the iron king
PHILIP IV OF FRANCE, THE FAIR [DE SCHONE], ONDER
WIENS HEERSCHAPPIJ DE TOUR DE NESLE AFFAIR
PLAATSVOND, EEN OVERSPELSCHANDAAL, DAT
UITEINDELIJK TOT DE HONDERDJARIGE OORLOG
TUSSEN ENGELAND EN FRANKRIJK HEEFT GELEID
Isabella of France.jpg
A 15th-century depiction of Isabella
ISABELLA OF FRANCE
HISTORISCHE AFBEELDING
iImage result for she wolf of france
ISABELLA OF FRANCE [MET KROON]
FICTIE
Image result for The Accursed Kings/Images
ISABELLA OF FRANCE
FICTIE
ISABELLA OF FRANCE, DOCHTER VAN PHILIP IV,
DIE NA DE DOOD VAN HAAR LAATST OVERGEBLEVEN
BROER CHARLES IV, DE FRANSE TROON CLAIMDE
VOOR HAAR ZOON KONING EDWARD III
WAT WERD AFGEWEZEN VANWEGE DE IN 1317 IN
FRANKRIJK INGEVOERDE SALISCHE WETTEN
[WAARBIJ VROUWEN WERDEN UITGESLOTEN VAN
DE TROON]
Related image
EDWARD III
FICTIE
HIJ WAS DE ENGELSE KONING, DIE OPNIEUW,
IN 1337, DE FRANSE KROON CLAIMDE EN ONDER WIENS
HEERSCHAPPIJ DE HONDERDJARIGE OORLOG STARTTE
HENRY VI, ACHTER ACHTERKLEINZOON VAN EDWARD III,
ONDER WIENS HEERSCHAPPIJ DE ENGELSEN DEFINITIEF UIT
FRANKRIJK WERDEN VERDREVEN, OP CALAIS NA

 

 

NATIONALE TONEEL JEANNE D’ARC/BRIEF OVER STUPIDE
OPMERKINGEN HOOFDROLSPEELSTER SALLIE HARMSEN
OVER JEANNE D’ARC
AAN DE DIRECTIE VAN HET
NATIONALE TONEEL
Onderwerp:
Uw voorstelling ”Jeanne d’Arc en de [forgive my language]
oerdomme bok,
die is geschoten door uw hoofdrolspeelster, Sallie Harmsen.
Opdracht:
Rectificeer dit in het eerstvolgende nummer van de Uitkrant!

 

Geachte Directie,
Deze brief had eigenlijk gericht moeten zijn aan uw
actrice, Sallie Harmsen, maar aangezien ik haar mailadres
niet ken, aan u de eer.
Ik vertrouw erop, dat u haar van de inhoud op de hoogte stelt.
EN AVANT [in de sfeer van de oorlog waaraan Jeanne
D’Arc, moreel, een zo niet beslissende, dan wel grote
wending gaf]
In de Uitkrant van maart 2017 wordt uw voorstelling
”Jeanne d’Arc” van regisseur Theu Boermans aangeprezen.
Boermans geeft  een eigentijdse draai aan de Jeanne d”Arc historie [1]
, wat interessant is en niets mis mee.
Waar ik mij WEL aan gestoord heb,
is de onzin, die uw hoofdrolspeelster, Sallie Harmsen, over haar
eigen Jeanne d’Arc rol heeft beweerd in de Uitkrant
, blz 66, onder de rubriek ”Groeten uit……..Amsterdam”
Ik citeer de Uitkrant, bladzijde 66
””Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,
dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijd
van chaos en burgeroorlog’.
Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert ze
Frankrijk te redden.
Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als redder
van de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserende
christen.
Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroeging
en raakt in tweestrijd met zichzelf.
Een heel spannend personage” [2]
Nou mag Harmsen haar eigen interpretatie [waarschijnlijk
samenhangend met de visie van de regisseur] over Jeanne
d’Arc hebben:
Daar kom ik niet aan.
Maar wat ronduit ONZIN is, is haar situering van
Jeanne d’Arc ten tijde van de Franse Revolutie, terwijl
ze in werkelijkheid een rol
gespeeld heeft in de Honderdjarige Oorlog!
EEN TIJDSVERSCHIL VAN LANGER DAN 330 JAAR!
Bovendien in een geheel andere historische
periode, aangezien de Honderdjarige Oorlog plaatsvond
in DE MIDDELEEUWEN en de Franse Revolutie EIND
ACHTTIENDE EEUW!
En wat ook niet klopt is, dat Maria aan Jeanne d’Arc zou zijn
verschenen.
Tijdens haar proces zei Jeanne, visioenen te hebben gehad
van de Aarsengel Michael, de Heilige Catharina en de Heilige
Margaretha. [3]
Nou is dat vrij specialistisch en ik kan mij voorstellen,
dat Harmsen dat niet weet.
Maar doe er dan geen uitspraken over en/of zoek het
op Internet op!
VOLMAAKT SPEL?/NIET GELOOFWAARDIG………..
Volgens het NRC speelt Sallie Harmsen haar rol
”volmaakt en met ongekende kracht” [4]
Nu zal haar TECHNISCH vermogen om te acteren wel in orde zijn
[ga er vanuit,
dat je niet zomaar bij het Nationaal
Toneel komt], maar dat zegt nog niets over haar DIEPGANG,
die iemand tot een werkelijk groot acteur/actrice maakt.
[ik weet genoeg van toneel om dat te kunnen beoordelen]
En aan die diepgang ontbreekt het Harmsen:
Want als je niet eens weet in welke tijd de historische
figuur Jeanne d’Arc leefde en wat er toen
speelde en blijkbaar noch de  moeite
hebt genomen, de informatie, die je toneelgroep
[u dus, het Nationale Toneel] nota bene geeft [5], te checken, heb IK
zeer veel twijfels over haar werkelijke, hardcore inlevings
vermogen in het Middeleeuwse boerenmeisje uit
Domremy [6], dat Jeanne d’Arc is geweest.
En ook tegen het licht van regisseur
Boerman’s  afwijkende interpretatie van de oorspronkelijke Jeanne d’Arc
geschiedenis [7], wat zijn toneelvrijheid is, zijn Harmsen’s Jeanne
d’Arc uitspraken onjuist en oliedom, want zij refereert niet aan
de TONEEL Jeanne d’Arc, maar aan de historische figuur. [8]
Kort en bondig:
Sallie Harmsen weet dus niets over het historisch personage,
wier rol ze speelt en situeert haar 330 jaar later, de tijd
van de Franse Revolutie, WAARIN HET KONINGSCHAP, DAT
NOG ONBETWISTBAAR WAS IN DE TIJD, DAT DE WERKELIJKE
JEANNE D”ARC LEEFDE [9], IN FRANKRIJK TEN VAL GEBRACHT
WERD! [10]
Zou u zo vriendelijk zijn, dit alles aan Sallie Harmsen mee te delen,
om haar voor verdere [historische] stommiteiten te behoeden?
Bij voorbaat bedankt.
HONDERDJARIGE OORLOG:
Feiten rond de Frabse Revolutie zijn genoegzaam bekend:
 
Maar ter uwer informatie [en van Sallie Harmsen] zet ik even wat feiten
op een rijtje over de Honderdjarige Oorlog [11], de tijd
waarin  Jeanne d”Arc leefde.
Volg mij op een reis naar het verleden……………
HONDERDJARIGE OORLOG/
UIT DE HAND GELOPEN SUCCESSIESTRIJD
TUSSEN ENGELAND EN FRANKRIJK
[1337-1453]
ACHTERGRONDEN EN VERLOOP
Kort gezegd draaide de Honderdjarige Oorlog tussen
Engeland en Frankrijk [1337-1453] erom, wie recht had
op de Franse troon, de Engelse of de Franse Koning.
Dat klinkt in deze tijd absurd, maar in de Middeleeuwen,
waarin  Koningszonen/dochters frequent werden onderling
uitgehuwelijkt
aan andere Europese Koningshuizen, was zowat iedereen familie van elkaar.
Wat de Honderdjarige Oorlog betreft, wortelden oorzaken/moeilijkheden
in een verderliggend verleden, namelijk de ”Tour de Nesle Affaire” [12]
het 14e eeuwse overspelschandaal aan het Franse Hof van
koning Philip IV, de Schone [13], waarbij twee schoondochters van
de Koning buitenechtelijke affaires hadden. [14]
Ten gevolge daarvan was het vaderschap van de opvolgers van
Koning Philip IV niet zeker en werden in Frankrijk de Salische wetten
ingevoerd, waarbij alleen mannelijke erfgenamen konden
opvolgen.
Lees over de achtergronden van die invoering in noot 15
Toen alle zoons van Philip IV waren overleden, zonder mannelijke erfgenamen
te hebben achtergelaten, was het de vraag:
Wie wordt de nieuwe koning van Frankrijk.
De Franse baronnen wilden Philips van Valois.  neef van Philip
IV [zoon van zijn broer Charles van Valois] [16]
Maar Koningin Isabella van Engeland [vrouw van de door haar en
haar minnaar Roger Mortimer afgezette en waarschijnlijk
vermoorde Koning Edward II [17] claimde de troon voor
haar zoon, Koning Edward III [18]
Reden?
Zij was de dochter van Philip IV, wat Edward III, als zijn kleinzoon,
tot zijn meest naast familielid maakte.
Aanvankelijk leek Edward III de verwerping van de claim te accepteren,
maar in 1337 hernieuwde hij de claim, vooral vanwege de Franse
bemoeienis [aan de kant van de Schotten] met de Engelse oorlog
tegen de Schotten.
Het verloop van die hele Honderdjarige Oorlog mag u zelf lezen. [20]
Die ga ik niet in detail beschrijven.
Alleen wil ik er dit over zeggen
Na decennialange wisselende overwinningen aan beide kanten,
slaagde de Engelse Koning Henry V [achterkleinzoon van Edward III]
erin, grote delen van Frankrijk te veroveren. [21]
Mede vanwege de psychische problemen van tegenstander
de Franse Koning Charles VI [22], slaagde Henry V erin, geholpen
door Koningin Isabeau [vrouw van Charles VI] [23], via het Verdrag
van Troyes, te verzekeren, dat hij en zijn erfgenamen de Franse
troon zouden erven. [24]
Dat vergemakkelijkte hij [naast de decennialange claim op
de Franse troon] door te trouwen met Catherine van Valois,
dochter van Charles VI en Isabeau. [25]
Dat Verdrag en het huwelijk zette de dauphin [troonopvolger, de latere Charles VII] [26] effectief buitenspel.
Maar toen Henry V plotseling in 1422 overleed, een minderjarige zoon
[feuitelijk een baby] onder een regentschap achterlatend, begon het politieke
spectrum te veranderen.
JEANNE D’ARC
AND THAT’S WHERE JEANNE D’ARC CAME IN!
Er is een uitdrukking:
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij
Dat was precies zo in het geval van Jeanne d’Arc!
Toen Frankrijk op zijn kwetsbaarst was, met een Koning met
psychische problemen [die uiteraard niet regeerde en in 1422 overleed],
de dauphin buitenspel was gezet door het Verdrag van Troyes en Frankrijk
grotendeeels was veroverd door de Engelsen, verscheen Jeanne
d’Arc, een fascinerend meisje, ten tonele, die, vast gelovend in haar
goddelijke roeping, erin slaagde, de dauphin in Reims te laten
kronen [27] en belangrijke militaire veroveringen op de Engelsen te boeken.
De tragische afloop kennen we, maar voor het moreel van de Fransen,
die uiteindelijk de Engelse bezetter definitief versloegen in 1453, is zij
van zeer grote waarde geweest!
Lees haar fascinerende geschiedenis! [28]
TERUG NAAR HET HEDEN!
Ik heb u een aardig uitstapje naar het verlrden laten maken.
Vooral ook om aan te tonen, hoe absurd en nogmaals OLIEDOM
de opmerking van Sallie Harmsen geweest is.
Om Jeanne d’Arc, een Middeleeuws boerenmeisje, dat het Franse
moreel om te strijden tegen een buitenlandse bezetter [want zo werd
dat zeker ook in die dagen ervaren], enorm heeft verssterkt.
De oorlog was nog niet gewonnen [in tegenstelling van wat vaak wordt
beweerd], maar het Tij was gekeerd.
Een dergelijke moedige vrijheidsstrijdster avant la lettre dus situeren
in een heel andere tid, met heel andere maatschappelijke waarden,
terwijl je ook nog eens haar rol speelt, is een enorme bok.
Belachelijk en stupide, in een woord.
Wijst u Sallie Harmsen daarop, zodat ze zich in de toekomst
serieus in haar personages verdiept, zeker historische,
voor maar wat te roepen.
En rectificeer deze bok in het eerstvolgende nummer van de Uitkrant!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
In de regie van Theu Boermans is Jeanne een jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich aan haar missie over. Ze voert een harde strijd op het slagveld. Op het moment dat ze ziend wordt, verliest ze haar bovenmenselijke kracht. Dan moet ze vechten met zichzelf, en met de liefde. Moeten we onszelf inderdaad opgeven wanneer we iets groots willen bereiken? Kunnen we de grote problemen waarvoor we staan alleen oplossen door ons zelf weg te cijferen?”
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG
JEANNE D’ARC
WOENSDAG 8 MAART 2017
[2]
‘Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,
dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijd
van chaos en burgeroorlog’.
Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert ze
Frankrijk te redden.
Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als redder
van de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserende
christen.
Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroeging
en raakt in tweestrijd met zichzelf.
Een heel spannend personage”
UITKRANT AMSTERDAM
MAART 2017
BLADZIJDE 66
ZIE LINK EN AFBEELDING
[3]
Bij de ondervraging tijdens de 11e zitting van haar proces op 27 februari 1431 identificeerde Jeanne de stemmen als die van de heilige Catharina en van de heilige Margaretha en ze zouden zichzelf bekendgemaakt hebben aan Jeanne. Ook de aartsengel Michaël sprak regelmatig tot haar volgens haar getuigenissen”
 
 
ORIGINELE BRON
 
WIKIPEDIA
JEANNE D’ARC
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
“Sallie Harmsen speelt volmaakt en met ongekende kracht.”

NRC Handelsblad

 
 
HET NATIONALE TONEEL
JEANNE D’ARC 
7 FEBRUARI T/M 30 APRIL
 
 
 
[5]

Sallie Harmsen speelt Jeanne d’Arc in Theu Boermans’ bewerking van dit beroemde verhaal. Over een jonge vrouw die op religieuze gronden radicaliseert en uitgroeit tot een heldin voor volk en vaderland. In de oorlog met Engeland staat de Franse koning op het punt van overgave, als een stralend meisje uit de provincie verschijnt. Friedrich Schillers romantische Jeanne d’Arc laat zien hoe de veranderlijke mens ten onder gaat aan zijn eigen absolute opvattingen. Theu Boermans regisseert het ensemble van het Nationale Toneel in deze grootse voorstelling. 

 
HET NATIONALE TONEEL
JEANNE D’ARC 
7 FEBRUARI T/M 30 APRIL
 
 
 
[6]
 
 
 
WIKIPEDIA
JOAN OF ARC
 
 
 
 
[7]
 
 
In de regie van Theu Boermans is Jeanne een jonge vrouw die gelooft in haar goddelijke opdracht. Als een blind werktuig geeft ze zich aan haar missie over. Ze voert een harde strijd op het slagveld. Op het moment dat ze ziend wordt, verliest ze haar bovenmenselijke kracht. Dan moet ze vechten met zichzelf, en met de liefde. Moeten we onszelf inderdaad opgeven wanneer we iets groots willen bereiken? Kunnen we de grote problemen waarvoor we staan alleen oplossen door ons zelf weg te cijferen?”
ROTTERDAMSE SCHOUWBURG
JEANNE D’ARC
WOENSDAG 8 MAART 2017
[8]
‘Ik speel Jeanne, een vrij gewoon, gelovig meisje,
dat tijdens de Franse Revolutie opgroeit in een tijd
van chaos en burgeroorlog’.
Nadat Maria aan haar is verschenen, probeert ze
Frankrijk te redden.
Ze groeit uit tot iemand, die door sommigen als redder
van de natie wordt gezien, door andere als een radicaliserende
christen.
Ze krijgt uiteindelijk last van enorme gewetenswroeging
en raakt in tweestrijd met zichzelf.
Een heel spannend personage”
UITKRANT AMSTERDAM
MAART 2017
BLADZIJDE 66
ZIE LINK EN AFBEELDING
[9]
WIKIPEDIA
DIVINE RIGHT OF KINGS
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
DIVINE RIGHT OF KINGS
 
 
 
 
[10]
 
 
WIKIPEDIA
FRENCH REVOLUTION