Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

KRITIEK OP KERSTTOESPRAAK KONING ALBERT II/TERECHTE VERGELIJKING VAN HEDENDAAGS RACISME MET DERTIGER JAREN

”In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend.”
Kersttoespraak Koning Albert II van Belgie
De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden. ”
 
VLAAMS BELANG
 
 
 
”In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”
 
”Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.”
 

”Decontinue regularisatie van illegale vreemdelingen is rampzalig voor het samenleven in vooral stedelijke gebieden en creëert een aanzuigeffect. De kosten en lasten worden doorgeschoven naar steden en gemeenten en OCMW’s.”

NIEUW VLAAMSE ALLIANTIE

STANDPUNTEN OVER ASIEL, MIGRATIE EN INBURGERING

 

 

 

 

“De N-VA-overwinning betekent niet alleen een dreun voor de andere Vlaamse partijen, het is ook een opdoffer voor de regering-Di Rupo en voor Franstalig België, maar dat lijkt nog niet echt te zijn doorgedrongen. De Franstalige partijen hebben in de regering-Di Rupo toegevingen gedaan die ze voordien nog nooit gedaan hadden, om ‘erger te voorkomen’ en om de N-VA de wind uit de zeilen te nemen. Maar die wind is niet weg. De groei van de N-VA is niet afgeremd. Maar dat dit hún probleem is, dringt niet echt tot hen door.”

 

 

 

Geachte lezers,

Dat de Belgische Koning Albert II in zijn Kersttoespraak flink heeft uitgehaald tegen het in Europa en Belgie

oprukkende extreem-rechtse populisme is te prijzen, maar op zich door gekroonde hoofden eerder

vertoond 

Zo had Koningin Beatrix in 2007 al gewaarschuwd tegen het over een kam scheren van mensen als

groep, hetgeen haar op kritiek was komen te staan van de zich terecht aangesproken

gevoelde extreem-rechtse PVV leider G Wilders 

Het moedige en innoverende echter van deze Koning Albert toespraak is, dat hij het beestje bij de naam durft

te noemen en onverbloemd een verband legt tussen extreem-rechtse en racistische populistische stromingen

in het Europa van nu en de opkomst van het Derde Rijk in de dertiger jaren, dat racisme in de meest bestiale zin heeft 

toegepast

Zijn waarschuwing daartegen was terecht en een die ik en anderen ook talloze keren hebben geuit 

dieptepunten heeft gebracht

 

Ik wachtte er al op en kreeg gelijk:

De toespraak van Koning Albert II werd overspoeld met een stortvloed van kritiek , uiteraard van racistische partijen

als Vlaams Belang en de Nieuw Vlaamse Alliantie, die als door een wesp gestoken reageerden , maar ook historici  en wat dies meer zij

Op krampachtige wijze proberen de critici [al dan niet kwaadaardig, zoals overduidelijk bij Vlaams Belang en de Nieuwe Vlaamse

Alliantie het geval is] aan te tonen, dat de Koning hier toch de plank misslaat

Immers, de gruwelen van het nazisme en alle ontwikkelingen, die daaraan vooraf gingen, is toch niet te

vergelijken met de gespannen crisis situatie in Europa, waarvan sommigen  dan nog wel willen

toegeven, dat er in sommige landen gedonder in de glazen is, zeker in Griekenland met de 

opkomst van de neo nazistische Gouden Dageraad 

 

Maar de critici van de Koning maken een belangrijke denkfout:

De Koning heeft niet gezegd, DAT de huidige situatie in Europa dezelfde is als die van het

Europa van de dertiger jaren [dat zou dwaasheid zijn]

Hij heeft slechts GEWAARSCHUWD voor de gevaarlijk extreem-rechtse richting waarin Europa zich

begeeft en waartoe dat kan leiden

Ik citeer de Koning opnieuw:

 

De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend”

En dat is een verstandige, afgewogen en o zo juiste uitspraak

 

TOEN EN NU

DERTIGER JAREN TOEN

EUROPA NU

Het is een dwaze obsessie [of slecht geweten?] van een aantal politici/historici/sociologen/journalisten en andere

opinieleiders om krampachtig en gebeten te reageren, zodra er een vergelijking dreigt gemaakt te worden tussen het racisme

in Europa nu en de ontwikkelingen in de dertiger jaren toen

Dat belet een juiste reflexie en analyse van de situatie en staat bestrijding van het racisme in de weg

Het is al te zien aan het woordgebruik:

Racistische bewegingen als de PVV, Vlaams Belang, de Nieuw Vlaamse Alliantie, de Lega Nord en vergelijkbare Europese partijen 

worden gemakshalve ‘nationalistisch” genoemd, uit angst de benaming racisme te gebruiken

Alleen waar men er niet omheen kan, zoals de Gouden Dageraad, die openlijk migranten aanvalt , moet men wel de

term ”extreem-rechts” of ”neo nazistisch” gebruiken

Nu is het duidelijk, dat de PVV geen Gouden Dageraad is, maar het gedachtegoed verschilt niet wezenlijk

Beiden [maar ook de andere genoemde Europese racistische partijen] kiezen de ”migrant”, ”moslim”,

”vluchteling” [ofte wel ”niet westerse allochtoon] als zondebok, die crimineel, profiteur, gelukzoeker  etc is

Ook zijn vaak Oost-Europeanen Kop van Jut, verwijzend naar het PVV ”Meldpunt voor Polen” 

In Oost Europa zijn dan weer Roma het slachtoffer van discriminatie en hetze 

En met hen komt het nog griezeliger dichterbij, vanwege hun genocide in de Tweede wereldoorlog

 

VERGELIJKING EUROPA TOEN/EUROPA NU

 

De kracht van de door de Koning getrokken parallel is duidelijk

Zowel in de dertiger jaren als nu is er in Europa een ernstige crisis, die in Duitsland [naast de Wall Street krach 1929] nog was verdiept

door de economische ellende, waarin de overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog [Groot Brittannie en Frankrijk] het verliezende

Duitsland hadden gestort door de bij het Vrede van Versailles bedongen zeer  hoge herstelbetalingen 

Bij een ernstige crisis wordt door zowel de politieke machthebbers als oprijzende racistische partijen een zondebok aangewezen,

die verschilt al naar gelang de historische omstandigheden, maar ”wezensvreemd” zou zijn aan de ”volksaard”

In het Duitsland van de dertiger jaren waren dat Joden en zogeuners

In deze tijden zijn dat moslims, vluchtelingen en ”niet-westerse” allochtonen

Weliswaar zijn er in het Europa van nu geen fascistische regeringen aan de macht, maar wel regeringen, die 

een racistische partij ”gedogen”, zoals o.a. in Nederland het geval was  en ook in Denemarken en Italie

En daarbij:

Ontwikkelingen kunnen angstwekkend snel gaan

Door de crisis in Griekenland en de door EU, IMF en de ECB opgelegde bezuinigingsmaatregelen,

die het Griekse volk langzaam maar zeker uithongeren  is naast het legitieme linkse verzet een neo nazistische

beweging als Gouden Dageraad opgerezen, die naast het wijzen op de werkelijke boosdoeners [de EU en de meebezuinigende Griekse regeringen] 

migranten tot zondebok hebben gekozen en tegen wie hun steeds agressiever wordende verbale en fysieke aanvallen  gericht 

zijn

 

Wie zegt, dat deze agressie zich niet door heel Europa kan verspreiden?

 

EPILOOG

 

Tegen het extreem-rechtse Vlaamse Belang, dat zich sinds jaar en dag keert tegen moslims en vluchtelingen 

Tegen de Nieuw Vlaamse Alliantie, waarbij vooral Walen, maar ook vluchtelingen Kop van Jut zijn 

Tegen vergelijkbare partijen in Europa, die hand over hand toenemen, keert Koning Albert zich in

zijn Kersttoespraak

 

En, het totaalplaatje van Europa overziend, met de Gouden Dageraad, wiens ontwikkelingen zo lijken

op die van het Duitsland in de dertiger jaren  voor ogen, is het logisch, dat hij bang is

 

Bang voor de toekomst van migranten in Europa

Bang voor een fascistische terugval in Europa, die niet denkbeeldig is

 

En hopelijk af te wenden

 

Goed, dat de Belgische Koning daartegen zo duidelijk waarschuwt

 

En is dat niet de taak van de Koning, het recht om te waarschuwen

Ik voor mij ben blij, dat hij dat gedaan heeft

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

 

 

TEKST KERSTTOESPRAAK KONING ALBERT II

 

 

Transcript van de Kersttoespraak.

Dames en Heren,
In de eerste plaats wil ik me richten tot de duizenden werknemers die hun baan dit jaar hebben verloren, hetzij bij Ford Genk, hetzij bij de Waalse metaalindustrie, of elders nog. Ik kan hun bitterheid en de verbijstering in hun gezin begrijpen.

De kerst- en nieuwjaarsdagen geven ons de gelegenheid om samen na te denken over onze houding ten opzichte van de economische moeilijkheden en van het banenverlies.

Net als alle Europese landen wordt België niet gespaard door de crisis die talrijke gezinnen treft, hoewel ons land zich daar beter tegen verzet dan het Europese gemiddelde.

Hoe kunnen wij reageren?

  1. Vooreerst komt het me voor, dat allen die een rol spelen in de Belgische samenleving hun krachten moeten bundelen om een geloofwaardig antwoord te bieden op de uitdagingen van de tewerkstelling. Dat impliceert onder meer, een verbetering van de competitiveit van onze bedrijven, wat de regering zojuist in de hand heeft gewerkt door de lasten van de ondernemingen te verlagen en door de loonmatiging. Een ander middel is de vorming van jongeren aan te moedigen door bij voorbeeld een opleiding waarbij werk en school elkaar afwisselen. Het opwaarderen van het technisch onderwijs zal ook bijdragen om die vorming nog aantrekkelijker te maken. Ik had de gelegenheid enkele technische scholen te bezoeken, en was onder de indruk van de kwaliteit van de opleiding die daar werd verstrekt. Onderzoek, en het toepassen van innovaties bevorderen zijn beproefde middelen om in de toekomst, het scheppen van banen voor te bereiden. Ten slotte kunnen de sociale partners, binnen hun eigen gebied van bevoegdheid, een gewaardeerde rol spelen door samen voorstellen uit te werken ten bate van de werkgelegenheid.
  2. Een tweede reactie van de Overheid zal erin bestaan het noodzakelijk kader te creëren voor een economische heropleving. Dat wil zeggen de moed opbrengen om geleidelijk maar ook duurzaam, op alle niveaus, het evenwicht in onze overheidsfinanciën te herstellen. De federale overheden hebben in dat verband belangrijke beslissingen getroffen.
  3. Een derde reactie moet, naar mijn gevoel, plaatsvinden op Europees niveau aangezien het onze nationale toestanden beïnvloedt. Hier komt het erop aan, voornamelijk in de landen van de eurozone, om naast het nodige herstel van de begroting, ook een evenwichtige heropleving te ontwikkelen met de steun van de Europese Unie. Onze regering heeft zich in die positieve benadering concreet opgesteld zowel door haar besluiten in België als door haar pleidooien in de Europese Unie. Behalve het economisch beleid zullen wij er ook moeten over waken dat onze jongeren zich meer en meer openstellen voor Europa, met zijn verscheidenheid en zijn rijkdom aan culturen. Op dat vlak verheug ik me over het succes van de Erasmus uitwisselingen voor studenten. Tijdens de inhuldiging van de nieuwe Europese school in Laken was ik ook getroffen door het vreugdevol optreden van kinderen uit het kleuter- het basis- en het middelbaar onderwijs. Zij kwamen uit gans Europa en spraken en zongen in verschillende talen. Voor hen is deelnemen aan de verschillende culturen van ons continent vanzelfsprekend. Zij symboliseren het Europa van morgen.
  4. Ten vierde. In deze moeilijke periode mogen we de zwakste onder ons niet vergeten. Het klinkt paradoxaal, maar in een welvarend land als het onze schat men dat 15% van de bevolking tot armoede kan vervallen. Wij moeten ons solidair opstellen en ook vindingrijk zijn, om nieuwe wegen van re-integratie in de arbeidswereld te bedenken. België heeft zich voorgenomen om minstens 380.000 burgers tegen 2020 uit de armoede te halen.
  5. Ten vijfde. In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend.
  6. Ten slotte, en ondanks zoveel ernstige zorgen in onze landen, moeten we open staan voor wat er in de rest van de wereld gebeurt, voornamelijk daar waar wij enige invloed kunnen doen gelden. Zo, ben ik geschokt door de drama’s die de bevolking van Oost-Congo blijft doorstaan en die zoveel geweld en talloze vluchtelingen teweegbrengen, maar ook door het feit dat de onschendbaarheid van het Congolese grondgebied niet wordt geëerbiedigd. Bovendien is de recente moordaanslag op Dokter Mukwege, die het lijden van zoveel vrouwen in die regio verlichte, en in 2010 de Koning Boudewijnprijs ontving, een dramatische illustratie van die tragedie. Al deze ontwikkelingen mogen ons niet onverschillig laten.

Dames en Heren,
De Koningin, ikzelf, en onze familie, wensen u van harte, wat ook uw situatie moge zijn, gelukkige momenten met uw dierbaren, tijdens deze feesten van Kerstmis en van Nieuwjaar.

 

Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.