Israelisch militair offensief ”Pillar of Cloud”/Commentaar op pro Israel NOS berichtgeving

Israelisch militair offensief ‘’Pillar of Cloud’’/Commentaar op pro Israel

Berichtgeving NOS

VOORAF

Geachte Redactie en lezers

Uiteraard bent u op de hoogte van het recentelijk gestarte Israelische legeroffensief in Gaza ”Pillar of Cloud”, dat nu reeds 11 Palestijnse burgerslachtoffers en 130 gewonden
heeft geeist

Zie

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza… 

Zie ook

OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544-offensief-israel-t… 

Aangezien ik van meet af aan in de berichtgeving van de NOS een weinig objectieve pro Israel berichtgeving heb geconstateerd. wat structureel is, heb ik ze onderstaande
brief doen toekomen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

AAN DE NOS REDACTIE
UW PRO ISRAEL NIEUWSBERICHTGEVING VAN HET MIDDEN OOSTENCOMFLICT
UW PRO ISRAEL BERICHTGEVING BIJ HET RECENTE ISRAELISCHE OFFENSIEF
IN GAZA, PILLAR OF CLOUD

Geachte Redactie

Zoals u aan mijn regelmatig terugkerende reacties gezien hebt, ben ik een kritisch volger van uw nieuwsberichtgeving, met name tav het Midden/Oostenconflict
Daarbij heb ik u meerdere malen gewezen op uw tendentieuze berichtgeving, waarbij Israelische schendingen tegen het Internationaal Recht hetzij in het geheel
niet als zodanig worden benoemd, hetzij worden gebagatelliseerd Dit is mij met name opnieuw opgevallen in uw berichtgeving over de op 14 november 2012 gestarte Israelische militaire aanvallen op Gaza, Pillar of Cloud

Ik kom op uw Gaza berichtgeving terug, maar aangezien die tendentieuze berichtgeving een terugkerend ¨patroon is,haal ik enkele punten in het algemeen aan, die mij in de
afgelopen 10 jaren, dat ik u actief volg, zijn opgevallen

 

ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
POSITIE GAZA

Wanneer u refereert aan ´´de Palestijnse gebieden´´, vermeldt u vaak niet, dat hier sprake is van een sinds 1967 durende Israelische bezetting, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog van 1967 bezette gebieden terug te trekken Toch is die bezetting de oorzaak van het hedendaagse Midden/Oostenconflict
Zonder dat te noemen, worden Palestijnse reacties vaak niet begrepen en lijkt het een strijd tussen ´´gelijke partijen´´ Dat is het niet Het is een strijd tussen bezetter en onderdrukte

Al evenmin vermeldt u, dat ondanks de terugtrekking van het Israelische leger in 2005, Gaza nog steeds bezet gebied is volgens het Internationaal Recht, aangezien Israel de grenzen en het luchtruim controleert

 

1 NEDERZETTINGEN

Wanneer u aan de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen refereert, vermeldt u nooit, dat zij in strijd zijn met het Internationaal Recht 2 Hiermee negeert u een van de belangrijkste Israelische schendingen van het Internationaal Recht Nog afgezien van het feit, dat de bouw van die nederzettingen groot Palestijns leed heeft veroorzaakt door de massale landonteigeningen, waardoor in de loop der jaren meer dan 100 000 Palestijnen dakloos zijn geworden Recentelijk nog ging u in de fout bij het noemen van de veroordeling door minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans van het bouwen van nederzettingen

In de eerste plaats sprak u neutraal en bagatelliserend over ´´de bouw van nieuwe woningen In de tweede plaats wekte u de indruk, dat de illegaliteit van de nederzettingen de persoonlijke mening van Timmermans was Ik citeer u ´´Volgens minister Timmermans is de bouw van nederzettingen in bezet gebied in strijd met het internationaal recht.´ 3
Dit is misleidend en suggereert, dat hierover internationaal geen eenduidigheid bestaat U dient, evenals uw Belgische VRT collega´s consequent te vermelden
´´De in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht´´

EENZIJDIGE BERICHTGEVING-GEEN HOOR EN WEDERHOOR

Vaak komt het voor, dat u in een nieuwsbericht het Israelische standpunt-lezing der gebeurtenissen vermeldt, zonder de Palestijnse te vermelden Dat is schending van het hoor en wederhoor principe, wat de basis is van iedere goede journalistiek en bovendien een eenzijdig pro Israel beeld laat zien Want bij de lezer blijft hangen, wat er over de ene partij is geschreven Niet wat u hebt weggelaten over de andere partij

ISRAELISCHE ´´VERGELDING´´ OP PALESTIJNSE MILITAIRE ACTIES
WAAROM GEEN PALESTIJNSE VERGELDING OP ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES

U vermeldt bij voortduring, öok bij de recentelijke Israelische aanvallen op Gaza 4, dat de Israelische aanvallen ´´een vergelding´´ zijn op Palestijnse raketbeschietingen
Hierover zometeen meer Opvallend is echter, dat u bij Palestijnse militaire acties nooit vermeldt, dat deze een ´´vergelding´´ zijn op eerdere Israelische militaire acties
Hieruit blijkt een kennelijke voorkeur voor Israel in uw berichtgeving, die in strijd is met de journalistieke objectiviteit

ISRAELISCHE LIQUIDATIES VAN HAMAS LEIDERS

Wanneer u in uw berichtgeving melding maakt van Israelische liquidaties van Hamas of andere Palestijnse leiders of activisten, dient u te vermelden, dat deze als buitengerechtelijke executies oorlogsmisdaden zijn Bovendien maken dergelijke illegale militaire afrekeningen, die meestal in drukke woonwijken, vluchtelingenkampen of op marktpleinen plaatsvinden, regelmatig burgerslachtoffers

Het welbewust in gevaar brengen van de burgerbevolking met dodelijke afloop zijn oorlogsmisdaden Zulke feiten dient u te vermelden in uw berichtgeving en zijn gemakkelijk
te vinden op de websites van Amnesty International, Human Rights Watch en Btselem.org

GEEN ´´CONFLICT TUSSEN ISRAEL EN HAMAS´´, MAAR STRIJD PALESTIJNS
VERZET TEGEN ISRAEL, DE BEZETTENDE MACHT

Ook bij dit nieuwe Israelische offensief refereert u aan ´´het conflict tussen Israel en Hamas´´ Dit is misleidend en onjuist Niet alleen suggereert dit ´´gelijke partijen´´, wat niet het geval is, gezien de grote Israelische militaire overmacht en high tech gevechtswapens, waaronder in dichtbevolkte gebieden verboden, maar toch door het Israelische leger gebruikte fosforbommen Erger is, dat u de aard van het conflict ontkent

Het gaat hier immers om de volgens het Internationaal Recht legitieme strijd van Palestijnse verzetsorganisaties als Hamas tegen de Israelische bezetter, die nu al 45 jaar
weigert, zich uit bezet gebied terug te trekken, de West Bank vrijwel heeft volgebouwd met illegale nederzettingen, een illegale Muur 5 bouwt die deels door bezet Palestijns
gebied en zich in die 45 jaar behalve aan onderdrukking schuldig heeft gemaakt aan grootschalige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, waarvan de Blokkade
van Gaza een van de meest schrijnende is

Ik zal niet ontkennen, dat van oorlogsmisdaden sprake is aan Palestijnse kant, zoals het afschieten van raketten met als gevolg Israelische burgerdoden 6 aangezien volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht aanvallen op burgers en burgerdoelen niet zijn toegestaan Maar het is wel een reactie op 45 jaar onderdrukking en bezetting en door Israel
straffeloos gepleegde oorlogsmisdaden Zonder momenteel enig internationaal perspectief voor de beeindiging van die bezetting en de strijd tegen het superieure en zeer geavanceerde Israelische leger is een zeer moeilijke weg

OPERATIE PILLAR OF CLOUD PALESTIJNSE RAKETAANVALLEN
OORZAAK EN GEVOLG

Ik citeer u

´´Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas, uit vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël vanuit de Gazastrook. ´´

Het misleidende aan deze berichtgeving is de suggestie, dat deze Israelische aanval gerechtvaardigd zou zijn vanwege de Palestijnse raketbeschietingen Dit is niet het geval.  Volgens het Internationaal Recht mag de ene mensenrechtenschending niet met een andere worden beantwoord Dus het feit, dat Palestijnse raketbeschietingen op Israelische burgerdoelen illegaal
zijn, geeft Israel niet het recht, buitengerechtelijke executies uit te voeren en de Palestijnse burger bevolking aan te vallen, wat gedurende dit nieuwe offensief al een verontrustend aantal keren is gebeurd

 

7 Maar het gaat dieper Want die Palestijnse raketaanvallen, al zijn die dan illegaal, kwamen niet uit de lucht vallen, maar hadden een achtergrond, die begon bij de dood van Ahmad Abu Dacca, een 13 jarig Palestijns jongetje, die op 8 november omkwam bij een luchtaanval van het Israelische leger

8 OPERATIE PILLAR OF CLOUD-PALESTIJNSE BURGERDODEN
ISRAELISCHE OORLOGSMISDADEN

De buitengerechtelijke executie van Hamas kopstuk Ahmad al Jaabari heeft de nieuwe Israelische militaire operatie Pillar of Cloud ingeluid, waarbij tenminste 11 Palestijnse burgers zijn omgekomen en 130 mensen gewond geraakt zijn

9 Hieruit blijkt wel, dat niet zozeer Hamas strijders, maar de Palestijnse burgerbevolking de prijs betaalt, net als bij Operation Cast Lead 2008/2009

10 Diezelfde bevolking, die ook al zo hard is getroffen door de Gaza Blokkade, waarover u zich ook in bagatelliserende zin uitlaat

11

TENSLOTTE
In bovenstaande heb ik aangetoond, waar uw berichtgeving over het Midden-Oostenconflict, doorgetrokken naar het huidige Israelische militaire offensief, naar mijn mening
niet beantwoordt aan de journalistieke eisen van hoor en wederhoor en objectiviteit Ik hoop, dat u hieruit lering trekt en in de toekomst het gewicht niet laat overslaan
richting Israel, maar, u baserend op het Internationaal Recht, de Palestijnse kant van het verhaal de plaats geeft, die het toekomt Want het siert u allerminst, een illegale bezetting, illegale nederzettingenpolitiek, een inhumane uithongering van een burgerbevolking Gaza Blokkade en de Israelische militaire operaties, die zoveel burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde eisen, te bagatelliseren of dood te zwijgen

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en beterschap in uw nieuwsberichtgeving toegewens, te beginnen bij het becommentarieren van dit
nieuwe legeroffensief ”Pillar of Cloud”

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

´´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´

VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12 

2

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS AND LAW
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW

http://www.btselem.org/settlements/internationa… 

3

NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroord… 

4

´´Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas, uit vergelding voor de raketaanvallen op het zuiden van Israël vanuit de Gazastrook.´´

Bron

OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440544-offensief-israel-t… 

5

BTSELEM.ORG

SEPARATION BARRIER
OPINION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

http://www.btselem.org/separation_barrier/inter… 

6

DRIE ISRAELIS DOOD DOOR GAZA RAKET
15 NOVEMNER 2012

http://nos.nl/artikel/440808-drie-israelis-dood… 

3 ISRAELI CIVILIANS KILLED FROM ROCKET FIRE BY PALESTINIAN ORGANISATIONS
IN GAZA
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/israeli_civilians/201211… 

7

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza… 

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL GAZA
ALL SIDES MUST STEP BACK FROM THE BRINK TO PROTECT CIVILIANS
14 NOVEMBER 2012

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-relea… 

PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS
NEW ISRAELI MILITARY ESCALATION AGAINST THE GAZA STRIP
LEADER OF HAMAS ARMED WING AND HIS BODYGUARD EXTRAJUDICIALLY
EXECUTED AND DEATH TOLL RISES TO 13, INCLUDING TWO CHILDREN AND A WOMAN
WHILE 115 CIVILIAN, INCLUDING 26 CHILDREN AND 25 WOMEN, WOUNDED

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?opt… :new-israeli-military-escalation-against-the-gaza-strip-leader-of-hamas-armed-wing-and-his-bodyguard-extra-judicially-executed-and-death-toll-in-rises-to-13-including-two-children-and-a-woman-while-115-civilian-including-26-children-and-25-women-woun&catid=145:in-focus

8

NOS
STILZWIJGEND BESTAND IN GAZA
13 NOVEMBER 2012

http://nos.nl/artikel/440145-stilzwijgend-besta… 

ELECTRONIC INTIFADA
FAMILY MOURNS GAZA BOY SHOT BY ISRAELI FORCES WHILE
PLAYING FOOTBALL
15 NOVEMBER 2012

http://electronicintifada.net/content/family-mo… 

9

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza… 

PALESTINIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS
NEW ISRAELI MILITARY ESCALATION AGAINST THE GAZA STRIP
LEADER OF HAMAS ARMED WING AND HIS BODYGUARD EXTRAJUDICIALLY
EXECUTED AND DEATH TOLL RISES TO 13, INCLUDING TWO CHILDREN AND A WOMAN
WHILE 115 CIVILIAN, INCLUDING 26 CHILDREN AND 25 WOMEN, WOUNDED

http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?opt… :new-israeli-military-escalation-against-the-gaza-strip-leader-of-hamas-armed-wing-and-his-bodyguard-extra-judicially-executed-and-death-toll-in-rises-to-13-including-two-children-and-a-woman-while-115-civilian-including-26-children-and-25-women-woun&catid=145:in-focus

10

BTSELEM.ORG
LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS
15 NOVEMBER 2012

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza… 

EKUDOS
ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN OP GAZA/VUILE OORLOG
TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/140390/israelische… 

11

´´De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende een
totale afsluiting van Gaza voor de buitenwereld
De grenzen werden gecontroleerd door het Israelische leger
Voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelaten
Deze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als
brandstof en electriciteit tegengehouden10
Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolking
en is daarom als collectieve straf artikel 33, 4e Conventie van Geneve verboden
Terecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International,
Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen
11

In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vind
ik zeer kwalijk ´´

Bron

EKUDOS
PROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER
COMMENTAAR OP NOS
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/367801/protestschi…

Reacties uitgeschakeld voor Israelisch militair offensief ”Pillar of Cloud”/Commentaar op pro Israel NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.