Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem/Commentaar op VRT teletekstberichtgeving

 

 

AAN DE TELETEKSTREDACTIE VAN VRT
UW BERICHTGEVING DD 13 AUGUSTUS ”ISRAEL BOUWT VERDER IN OOST-JERUZALEM”
Zie voor uw volledige tekst geheel onderin
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw nieuwsberichtgeving ”Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem” dd 13 augustus
vermeldt u, dat de Gemeenteraad van Jeruzalem de bouw van 942 nieuwe woningen heeft goedgekeurd.
Na vermeld te hebben, dat zij in de wijk Gilo liggen [grenzend aan de Palestijnse streek rond
Beith Jalah en de westelijke Jordaanoever[, vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat deze
beslissing daags komt voor de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen.
U eindigt dit bericht met de oproep van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry aan
de Palestijnen, niet ”negatief” te reageren op deze beslissing van de gemeenteraad.
Tot zover uw berichtgeving.
Een dergelijke berichtgeving is niet alleen incompleet en onvolledig, maar bovendien tendentieus, aangezien
u er nergens
melding van maakt, dat het hier Israelische nederzettingen betreft, noch het internationaalrechtelijke
karakter van deze nederzettingen.
1
OOST JERUZALEM
Uw tendentieuze berichtgeving begint  bij het feit, dat u niet vermeldt, dat Oost-Jeruzalem behoort
tot de sinds 1967 door Israel bezette Palestijnse gebieden  en als zodanig niet bij Israel behoort.
Israel bouwt dus in bezet gebied.
Door dit niet te vermelden wekt u de indruk, dat het om een gewone bouw gaat in Israel zelf
wat niet het geval is.
2
UW KARAKTERISERING VAN DE ”WIJK” GILO
In de tweede plaats klopt uw karakterisering van Gilo, waar de ”woningen” gebouwd worden,
niet.
Het zijn  geen gewone ”woningen” en Gilo is geen gewone, gangbare wijk, maar een Israelische nederzetting
Door het wel als een gewone wijk te karakteriseren, zet u het teletekstlezende publiek
op het verkeerde been en wekt u de indruk, dat de uitbreiding van die woningen in
Gilo een gelegitimeerde aangelegenheid is, wat niet het geval is
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen zijn
Bovendien is de illegaliteit van de nederzettingen en het verbod op verdere uitbreiding
ook nogeens bevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [1979]
Naast de illegaliteit van de nederzettingen heeft die nederzettingenbouw ook
 tot het gevolg gehad massale Palestijnse landonteigeningen [7]
zonder enige financiele compensatie.
Meer dan 100 000 Palestijnen zijn in de loop der jaren onteigend door de bouw
van deze nederzettingen.
TOT SLOT
Uw berichtgeving is niet alleen incompleet en tendentieus, maar ook nog onduidelijk en verwarrend.
Het incomplete karakter schuilt erin, dat u niet vermeld, dat Oost Jeruzalem bezet gebied is, dat
Gilo geen ”gewone” wijk is, maar een nederzetting en dat die nederzettingen in strijd zijn met
het Internationaal Recht.
Dit is [en dat is erger] ook tendentieus, omdat u met een dergelijke berichtgeving de belangrijkste
obstakels naar een duurzame vrede [de bezetting en de illegale nederzettingenpolitiek] uit
beeld van het teletekstlezende publiek houdt.
Bovendien zaait u verwarring, want hoe zou de bouw van [volgens uw berichtgeving[ gewone
woningen in een gewone wijk de vredesgesprekken kunnen beinvloeden.
En waarom zouden de Palestijnen daartegen bezwaar moeten hebben?
U speelt zo de Israelische propaganda in de kaart, omdat de bezwaren van de Palestijnen
[ten onrechte] als niet redelijk zouden kunnen overkomen.
Door de correcte vermelding van de internationaalrechtelijke positie van de nederzettingen
komen niet alleen de bezwaren van de Palestijnen in een ander licht te staan, maar bedrijft u
bovendien correcte journalistiek.
Desgewenst kunt u uw licht nog opsteken bij Amnesty International ,
Btselem , reeds in onderstaande als bron genoemd.
Ik ga ervan uit, dat u bij toekomstige berichtgeving duidelijk aangeeft,
dat de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen in strijd zijn met het
Internationaal Recht.
Wanneer u althans [en daarvan ben ik zeker] hecht aan correcte en integere journalistiek.
Des te meer heeft uw berichtrgeving mij teleur gesteld, omdat u in het verleden altijd
melding maakte van de illegaliteit van de nederzettingen, waarvoor ik u diverse
keren heb gecomplimenteerd.
Van harte beterschap bij uw berichtgeving toegewenst
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
UW BERICHTGEVING
TEKST
VRT
ISRAEL BOUWT VERDER IN OOST-JERUZALEM
13 AUGUSTUS 2013
De Gemeenteraad van Jeruzalem heeft de bouw van 942 nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem
goedgekeurd.
De nieuwe gebouwen komen in de wijk Gilo, dat grenst aan de Palestijnse streek rond Beith Jalah en de Westelijke Jordaanoever.
De beslissing komt daags voor de vredesbesprekingen tussen Palestijnen en Israeli’s worden hervat,
Dinsdag worden eerst nog 26 Palestijnse gevangenen vrijgelaten.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft de Palestijnen opgeroepen,
niet negatief te reageren op de beslissing van de gemeenteraad.

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem/Commentaar op VRT teletekstberichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.