De zaak Sharia4Belgium 2012/II/Open brief aan premier Di Rupo/Uw pleidooi voor een verbod op Sharia4Belgium

Geachte  lezers ,Recentelijk deed ik u mijn artikel toekomen over de arrestatie vanSharia4Belgium woordvoerder Fouad BelkacemDaarin wees ik op de hypocrisie van de Belgische Staat, die niet alleenten onrechte Sharia4Belgium beschuldigde van het ”oproepen tot geweld”,maar zelf discrimineert en aanzet tot haat door het Bperkaverbod, het

weren van een nieuwslezeres met hoofddoek en het ongemoeid laten van

een extreem-rechtse partij als Vlaams Belang

Zie

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

Om hierop ook premier Di Rupo, eerste Staatsdienaar in Belgie, op te wijzen,

heb ik hem onderstaande Open Brief geschreven

Vooral ook omdat hij om het hardst riep om een verbod vanSharia4Belgium:

ZIE BRIEF:

AAN DE EERSTE MINISTER VAN BELGIE, DE HEER ELIO DI RUPO
DE ZAAK SHARIA4BELGIUM/UW PLEIDOOI VOOR EEN VERBOD

Geachte Excellentie,

Naar aanleiding van alle commotie rond Sharia4Belgium als politiek-religieuze beweging,
de tegen haar voorman, de heer Fouad Belkacem ingediende aanklacht en uw roep
als premier om een verbod van Sharia4Belgium, doe
ik u onder P/S mijn artikel toekomen, getiteld:

ARRESTATIE VOORMAN SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT

Kort gezegd komt het eropneer, dat ik van mening ben, dat Sharia4Belgium niet aanzet
tot geweld of haat ”tegen niet-moslims”, zoals in de aanklacht wordt beweerd
Daarentegen ben ik van mening, dat de werkelijke haatzaaiers in Belgie waarop
Sharia4Belgium mi terecht haar pijlen richt de Belgische Staat Boerkaverbod,
discriminatie van mensen zonder papieren, bizar verzet tegen een nieuwslezeres
met hoofddoek en Vlaams Belang zijn

UW OPROEP TOT EEN VERBOD OP SHARIA4BELGIUM:

Tav uw oproep tot een verbod van Sharia4Belgium citeer ik u, volgens een in
de Belgische krant ”De Standaard” vermeld nieuwsbericht

Zie citaten uit De Standaard:

”De regering wil ver, zeer ver gaan in de strijd tegen radicale bewegingen die oproepen tot geweld en onze rechtsstaat in gevaar brengen.’
…………………
…………………
”’We moeten verbieden wat onaanvaardbaar is en rechten en plichten laten respecteren.’
………
………
”’In Brussel verlaat één jongere op de vier de school zonder diploma. Eén op de drie woont in een familie van wie niemand werkt. Eén op de vier leeft onder de armoedegrens. Eén op de vier is werkloos. Dat is een cocktail van sociale degradatie die maakt dat jongeren religieuze oproerkraaiers achternalopen.’ 1

DE VERMEENDE ”OPROEPEN TOT GEWELD” VAN SHARIA4BELGIUM

Zoals uit mijn artikel blijkt, is er van een ”oproep tot geweld” in de zin van de wet
geen sprake
Ik baseer mij op een zorgvuldige bestudering van de nu nog in de lucht zijnde
website van Sharia4Belgium en de youtube filmpjes, waaaruit geen enkele oproep
tot geweld bleek
Echter, zowel u, de Belgische politiek, het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de pers, zingen mee in het koor
van ”geweld” wanneer het Sharia4Belgium betreft
Een fraai staaltje kuddegedrag
Ik daag u dan ook uit, mijn ongelijk te bewijzen
Maar u en ik weten, dat u dit niet kunt, tenzij u de wet gaat oprekken

UW RECHTSSTAAT

Minister Turtelboom spreekt tav Sharia4Belgium over ”basiswaarden”, die zijzelf
in de behandeling van Sharia4Belgium voorman vrolijk schendt 2
U spreekt van een ”rechtsstaat”
Ik denk echter, dat uw definitie van een ”rechtsstaat” wat afwijkt van wat er gangbaar onder wordt verstaan
Want in een rechtsstaat is er vrijwaring van discriminatie
De Belgische Staat waarvan u vertegenwoordiger bent, schendt echter dat principe
met het Boerkaverbod en het weren van een nieuwslezeres met hoofddoek 3

Uw Belgische Staat schendt die basiswaarden door de manier, waarop u
vluchtelingen en asielzoekers behandelt, zowel het detineren van onschuldigen
in gesloten detentiecentra als hun uitzetting naar onveilige gebieden 4

UW METEN MET TWEE MATEN

U meet met twee maten, door hoog van de toren te blazen tegen het fundamentalistische
maar geweldloze Sharia4Belgium, maar het racistische Vlaams Belang ongemoeid
te laten
Want als u werkelijk de principes van een rechtsstaat wilde verdedigen, dan zou u
in de eerste plaats ijveren voor een verbod op het rechts-extremistische Vlaams
Belang, dat met zijn gif van racisme de Belgische samenleving aantast

UW POPULISTISCHE VERKLARING VOOR DE AANHANG VAN SHARIA4BELGIUM/
STEEK UW HAND IN EIGEN BOEZEM!

U laat zich op nogal denigrerende en populistische wijze uit over de echte/vermeende
aanhang van Sharia4Belgium:

Ik citeer:

””’In Brussel verlaat één jongere op de vier de school zonder diploma. Eén op de drie woont in een familie van wie niemand werkt. Eén op de vier leeft onder de armoedegrens. Eén op de vier is werkloos. Dat is een cocktail van sociale degradatie die maakt dat jongeren religieuze oproerkraaiers achternalopen.’ 5
Zoals het hier staat zouden mensen schuld hebben aan hun eigen sociale achterstelling,
gezien u geen verklaring geeft voor die werkloosheid

Mag ik u erop wijzen, dat deze direct samenhangt met discriminatie
Ik verwijs naar een onderzoek, waaruit blijkt, dat meer dan 30 procent van de Belgische
uitzendbureaus nog steeds allochtone sollicitanten discrimineert 6
Het is dan aan u als Overheid, daartegen op te treden in plaats van mensen
met de vingers na te wijzen

RELIGIEUZE OPROERKRAAIERS/UW ANGST VOOR DE WAARHEID

Door zich op denigrerende wijze over Sharia4Belgium uit te laten als ”religieuze
oproerkraaiers” hoopt u deze beweging in het ridicule te trekken
Dat zal u niet lukken
Want nog afgezien van uw gebrek aan respect voor hun religieuze overtuiging
Staat in de Belgische Grondwet de vrijheid van Godsdienst niet gegarandeerd?, blijkt
hieruit uw angst voor de waarheid
Want Sharia4Belgium mag dan wel fundamentalistisch zijn wat hun recht is, maar
legt de vinger exact op de rotte plekken van de Belgische Staat:

XENOFOBIE, MATERIALISME, ISLAMOFOBIE, RACISME

En dat verklaart, naast het religieuze element, de groeiende aanhang voor Sharia4Belgium

Het warm en koud geblaat om een ”verbod op Sharia4Belgium” zal dit alleen maar
toenemen, omdat de oorzaken van de zwakte van de Belgische Staat niet zijn weggenomen
En door de discriminerende houding van uw minister Turtelboom tav de woordvoerder,
de heer Belkacem 7, zal de hypocrisie en gebrek aan werkelijke waarden van
de Belgische Staat alleen maar duidelijker worden ontmaskerd

Zo bespaart u Sharia4Belgium alleen maar werk
U doet het zelf wel

Ik hoop, dat u uit bovenstaande en mijn artikel lering zult trekken en
een samenleving gaat voorstaan, waarin ALLE BEWONERS in Belgie, legaal
of ”illegaal” gelijke rechten hebben, u de anti-Islamitische maatregelen opheft
en zowel ”autochtone” als ”allochtone” Belgen gelijk behandelt EN dezelfde kansen
zal geven
En u hard maakt voor het verbod van een werkelijk ”radicale” organisatie:
Vlaams Belang

Eerst dan kunt u spreken over een ”rechtsstaat”

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

DEZE BRIEF ZAL OP INTERNET WORDEN GEPLAATST!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

P/S

ARTIKEL

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT

Samenvatting:


Met haar criminalisering van de islamitisch fundamentalistische organisatie
Sharia4Belgium tracht de Belgische Staat de aandacht af te leiden van de
werkelijke haatzaaiers in de Belgische samenleving
Vlaams Belang en de Staatsdiscriminatie
Sharia4Belgium is een bedreiging, omdat zij op de haar eigen wijze de vinger
op de rotte plekken van de Belgische Staat legt/xenofobie/materialisme/Islamofobie”

Link naar tekst artikel:

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

NOTEN

1

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/34… 

2

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?art… 

DE MORGEN
”DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ”U JAAGT MIJ ANGST AAN”
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/articl… 

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1… 

3

”Bij de Vlaamse omroep VRT mag geen nieuwslezeres op tv komen met een hoofddoek. ‘Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet’, zei de minister Freya Van den Bossche vandaag stellig in het parlement namens de Vlaamse regering.

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/a… 

4

BLERI LLESHI’S BLOG
PARWAIS, VLUCHTELING. TERUG ZONDER PARDON?
8 JULI 2012

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/par… 

EKUDOS
PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE STAAT EN KLM
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/356798/parwais_san… 

5

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/34… 

6

”“Naast deze interne controle van de sector zelf moet ook geïnvesteerd worden in meer efficiënte controles van de overheid en een rigoureuze opvolging door het gerecht en de politici. Een strenger handhavingsbeleid houdt niet enkel in dat de federale en regionale inspectiediensten een belangrijke prioriteit moeten maken van de controle op uitzendarbeid, maar ook dat het gerecht en de politici manifeste inbreuken niet meer door de vingers mogen zien en sancties moeten opleggen waar dit mogelijk is”, besluit De Witte.”

Bron:

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
DISCRIMINATIE IN DE UITZENDSECTOR: STEEKPRPOEF BEVESTIGT
HARDNEKKIGE DISCRIMINATIE
2 JULI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=arti… 

7

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?art… 

DE MORGEN
”DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ”U JAAGT MIJ ANGST AAN”
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/articl… 

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1…

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Sharia4Belgium 2012/II/Open brief aan premier Di Rupo/Uw pleidooi voor een verbod op Sharia4Belgium

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.