De zaak Sharia4Belgium 2012/III/Tweede man Sharia4Belgium opgepakt/Bliksemafleider voor politiegeweld en racisme

 

TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT/BLIKSEMAFLEIDER VOOR POLITIEGEWELD

EN RACISME

Geachte  lezers,

De arrestaties van de voormannen van Sharia4Belgium beginnen
verdacht veel te lijken op vervolgingen van meningen en standpunten, die de Belgische
Staat niet welgevallig zijn
Reden:
Zij leggen de vinger op de zere plek van een van de ernstigste misstanden van de
Belgische Staat:
Het politieke en Staatsracisme EN het gewelddadige politieoptreden.

DE ARRESTATIES

Het patroon is iedere keer hetzelfde
Een voorman tot nu toe zijn het er twee vooraanstaande wordt opgepakt op
verdenking van ”het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims”
Dat is Sharia4Belgium voorman Fouad Belkacem overkomen begin juni van dit jaar 1
En nu is dan zijn plaatsvervanger, Hicham C, Kop van Jut 2

I

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM

De aanleiding tot de arrestatie van Fouad Belkacem was wel heel
merkwaardig, gezien tegen het licht van ”aanzetten tot geweld”
Er waren namelijk rellen in Molenbeek geweest naar aanleiding van de arrestatie
van een moslima in Niqaab
In Belgie is immers het dragen van een Boerka en Noqaab verboden
Hierbij was een politiebureau vernield en enkele agenten gewond geraakt
In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeek protest te staan en prees hij de moslima, die aan een politieagent een kopstoot
had uitgedeeld en riep moslims op, in het geweer te komen tegen
het Boerkaverbod
Verder riep hij moslims op, zich te verzetten, wanneer er een moslima werd bedreigd 3
Los van het feit, dat Belkacem hier een mening had gegeven, kwam zijn reactie NADAT het
protest al had plaatsgehad
Hij kan dan toch bezwaarlijk hebben aangezet tot die rellen

Daarnaast had hij over de ziekte van de inmiddels overleden Vlaams Belang politica
Morel opgemerkt, dat deze een ”straf van Allah” was

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM
BOERKAVERBOD EN VLAAMS BELANG

Naast het religieuze fundamentalisme wat nog steeds Godsdienstvrijheid
en vrijheid van meningsuiting is ageert Belkacem en daarmee zijn organisatie terecht
tegen het van Staatswege discriminerende Boerkaverbod 4
Daarnaast richt Sharia4Belgium volkomen terecht haar pijlen op de racistische
en extreem-rechtse politieke partij Vlaams Belang, die met haar voortdurende haatzaaierij
niet alleen de rechten van allochtonen en vluchtelingen bedreigt, maar ook verdeeldheid
en disharmonie zaait tussen ”autochtonen” en ”allochtonen”

Dat Belkacem dit o.a. heeft gedaan door weinig verheffende opmerkingen te maken
over de ziekte van een stervende keur ik niet goed, maar ontkracht in niets
het feit, dat zij de door ziekte getroffen Morel een politieke vertegenwoordigster
was van het agressief racistische Vlaams Belang
Daarover bij alle ”verontwaardigden” over zijn gezegde geen woord

ARRESTATIE FOUAD BELKACEM
SCHENDING RECHTEN BELCAKEM

Wie de vinger op de rotte plekken van de Staat legt, wordt door deze Staat keihard aangepakt
Dat bleek wel uit het feit, dat minister van Justitie Turtelboom haar eigen circulaire over
de niet voltrekking van de straf aan kort gestraften schond, door Belkacem een eerder
opgelegde korte straf effectief te laten uitzitten
Aangezien alleen aan hem op dat moment deze strafvoltrekking werd opgelegd
kan met een gerust hart worden gezegd, dat hier sprake was van discriminatie en
willekeur 5

Maar deze minister wil nog verder gaan door pogingen te ondernemen, de
in Belgie geboren en getogen Belkacem zijn nationaliteit te ontnemen, iets dat
alleen wordt gedaan bij mensen, die ernstige misdrijven hebben begaan
En dat is bij hem niet het geval

De reden, dat Turtelboom dit zo graag wil is om Belkacem vervolgens te
kunnen uitleveren aan Marokko, waar hij wegens drugshandel veroordeeld is
Aangezien Belgische Staatsburgers niet worden uitgeleverd, moet hem dus
eerst zijn nationaliteit worden ontnomen
Een discriminerende maatregel. die aantoont, dat de ene Belg net iets minder gelijk is
dan de andere
Want een geboren AUTOCHTONE Belg kan dit niet overkomen 6

Daarnaast loopt Belkacem ook nog een groot risico bij zijn uitlevering, namelijk
foltering 7
In dat geval maakt deze minister van ”Injustice” zich ook nogeens schuldig
aan een van de ergste mensenrechtenschendingen en schendt zij Internationale
Verdragen
Volgens artikel 3, Anti-Folterverdrag mag immers niemand uitgezet/uitgeleverd worden aan
een land met gerede kans op foltering 8

Maar volgens deskundigen is het nog helemaal niet zo gemakkelijk, Belkacem
zijn nationaliteit te ontnemen 9
Hopen dus, dat Turtelboom niet in haar kwade opzet
slaagt

POLITIEKE HYSTERIE NA ARRESTATIE BELKACEM
VERBOD VAN SHARIA4BELGIUM/WIE IS HIER DE EXTREMIST

Daags na de arrestatie van Belkacem overschreeuwde de ene politieke
hystericus na de andere hun collega hysterici in de meest draconische maatregelen
tav het zogenaamde ”gewelddadige” en ”extremistische” karakter van Sharia4Belgium
Ik heb de gehele website doorgespit en een aantal zogenaamde ”haat”youtube filmpjes
en ben nergens enige oproep tot geweld tegengekomen 10
Wat ik WEL heb aangetroffen zijn een aantal orthodox religieuze teksten, die
waaruit een fundamentalistisch wereldbeeld spreekt
Ook is een van de belangrijkste strevingen van Sharia4Belgium een Islamitische Staat in Belgie en de rest van de wereld
Sinds wanneer is dat extremistisch
Het stichten van een religieuze Staat is ook een droom van christen fundamentalisten,
die hun standpunten soms in zeer krasse bewoordingen kracht bij zetten

Er is zelfs door een extreem-rechtse, ”christen” fundamentalist hij noemde zich
”Kruisvaarder”, verwijzend naar de bloedige Kruistochten, Breivik,
een massamoord gepleegd 11

Wordt er dan nu gesproken over het verbod van christenfundamentalistische
organisaties
Neen, natuurlijk niet, want zij zetten niet aan tot geweld en zijn ook niet gewelddadig
Waarom valt men dan wel Sharia4Belgium keer op keer aan, die in het geheel NIET gewelddadig is

Meten met twee maten

Of het nu een orthodox Islamitisch, christelijk of joods wereldbeeld
betreft, het valt onder Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting
En dat geldt eveneens voor de manier waarop men zich wil kleden

MAAR DOOR SHARIA4BELGIUM TEN ONRECHTE ALS EXTREMISTISCH VOOR
TE STELLEN, BLIJVEN DE WERKELIJKE EXTREMISTEN, ZOALS VLAAMS
BELANG , BUITEN SCHOT 12

Als er al sprake zou moeten zijn van een verbod, zou dat Vlaams Belang moeten zijn,
niet een religieus fundamentalistische organisatie, die dit racisme aan de kaak stelt
en strijdt voor het elementaire recht op Godsdienstvrijheid
Op het leven in waardigheid volgens de eigen religie en het recht daarbij te dragen
wat men wil

EN OMDAT ER DUS GEEN SPRAKE IS VAN OPROEPEN
TOT GEWELD, AANZETTEN TOT HAAT, NOCH HET GEBRUIK VAN GEWELD
CONCLUDEER IK TWEE ZAKEN

1

DE BELGISCHE STAAT GAAT ZO HARD OP SHARIA4BELGIUM OMDAT ZIJ
DE ROTTE PLEKKEN VAN DE STAAT AAN DE KAAK STELT EN ONTMASKERT

2

DOOR DE HARDE AANPAK VAN DIE STAAT, ZUIVER OP GROND VAN DE RELIGIEUZE
OPVATTINGEN VAN SHARIA4BELGIUM, IS ER SPRAKE VAN EEN POLITIEKE
VERVOLGING VAN DEZE ORGANISATIE
DAT IS KWALIJK, GEVAARLIJK EN IN STRIJD MET DE UNIVERSELE MENSELIJKE WAARDEN

II

ARRESTATIE HIRAM C
DE RELLEN IN BORGERHOUT EN HET POLITIEGEWELD

De aanleiding tot de arrestatie van Hiram C waren de rellen in Borgerhout tijdens en
na de demonstratie tegen de anti-Islamfilm ”Innocence of muslims”, die terecht, over
de gehele wereld tot protesten had geleid 13
Helaas waren die protesten lang niet altijd vreedzaam, maar in plaats van het geweld
veroordelen als bijna ”irrationeel” zoals door Westerse politici en een aantal
media werd gedaan, is het belangrijk, erbij stil te staan, dat er veel meer speelde,
zoals de Westerse dominantie in het Midden-Oosten 14

Dat terzijde
Terug naar de ”rellen” in Borgerhout
Ik zet rellen tussen aanhalingstekens, omdat ik in tegenstelling tot de media en politici
van mening ben, dat van ”rellen” in letterlijke zin geen sprake was
De berichtgeving was zo partijdig richting politie, dat er werd gesproken van een weliswaar
”harde” aanpak van de politie pepperspray/wapenstokken, maar dat zou nodig zijn geweest om de
”heethoofden” zoals in het Belgische nieuws gezegd werd te bedwingen 15

DIE BERICHTGEVING KLOPT NIET!

Er was sprake van een strijdbare, maar vreedzame demonstratie, toen de politie
die de werkelijke ”heethoofden” waren, zonder aanleiding erop los begon te slaan
Ik heb Youtube beelden gezien, waarbij reeds gearresteerde arrestanten voor de
camera’s met stokken in elkaar werden geslagen

En ja, dan krijg je boze jongeren
Maar de politie heeft dat uitgelokt! 16

Overigens spreken de media zelf hun berichtgeving tegen, want op de
videobee;den wordt weliswaar gerept over ”heethoofden”, maar het politiegeweld
tegen reeds gearresteerde mensen is loud and clear te zien! 17

POLITIEOPTREDEN BELGIE

Dit gewelddadig politieoptreden is lang geen incident, maar een zeer dubieuze ”traditie” bij
delen van de Belgische politie
Vooral allochtonen, zwervers en politieke activisten zijn hier Kop van Jut 18
Het liep zo de spuigaten uit, dat zowel het VN Mensenrechtencomite als de Raad van Europa
het politiegeweld in Belgie hebben veroordeeld 19

SAMENSCHOLINGSVERBOD BORGERHOUT

Je zou toch denken, dat een nieuwe oproep om te demonstreren tegen de weerzinwekkende
anti-Islamfilm ”Innocence of muslims” zou vallen onder het demonstratierecht
Maar daar dachten de authoriteiten in Antwerpen anders over en zij vaardigden een
”samenscholingsverbod” uit 20

Alsof dat nog niet voldoende was, provoceerde de politie jongeren in Borgerhout doelbewust
zie Youtube filmpje door speciaal allochtone jongeren discriminatie dus te viseren
Werkwijze:
Er liepen agenten in burger rond, die ”loerden” op jongeren, die in groepjes waren

En hoe onschuldig men ook bij elkaar stond, dat baatte niet
Nadat het was ”doorgegeven” stopte er plots een politieauto, die jongeren, die verder rustig bij elkaar stonden,
zonder verdere waarschuwing een busje in trokken 21
Terecht waren de jongeren heel boos

In een interview zei een Marokkaanse jongere vrij vertaald

”Als men de politie dus ons op een deftige wijze benadert, zullen wij daaraan gehoor
geven”
en in zijn eigen woorden beschreef hij daarna de ruwheid van het politie optreden

Op het Youtube filmpje werd zelf door de nieuwsverslaggever gezegd, dat ”groepen allochtone
jomgeren” werden geviseerd en ”hoe snel” zo’n arrestatie plaatsvond 22

EPILOOG

Tegen de achtergrond van het gebrek aan respect voor het demonstratierecht en het gewelddadige
politieoptreden is het natuurlijk ridicuul, Sharia4Belgium voorman Hiram C te
vervolgen voor ”aanzetten tot haat”
De enige twee autoriteiten, die hier hebben aangezet tot haat zijn de Gemeente Antwerpen,
die bij voorbat een tweede, gerechtvaardigde manifestatie tegen de beledigende film verbood
en met machtsvertoon een ”samenscholingsverbod” afkondigde

Maar vooral boosdoener is hier de politie, die gewelddadig optrad, discrimineerde door
groepen allochtone jongeren te viseren en dan ook nog over te gaan tot
plotselinge en hardhandige arrestatie

HET IS DE POLITIE, DIE AANZETTE TOT HAAT EN VERVOLGD MOET WORDEN
NIET DE VOORMAN VAN SHARIA4BELGIUM

Sharia4Belgium is een fundamentalisyische organisatie met een op haar eigen wijze
principieel geuite kritiek op de Belgische Staat
En daarom wordt zij vervolgd

Maar zolang de Belgische Staat doorgaat met discrimineren Boerkaverbod, het
extreem-rechtse Vlaams Belang alle ruimte krijgt om te discrimineren en te
syigmatiseren en de politie, gedekt door Staat en Wet, erop los slaat, zal er verzet zijn
Uit welke hoek dan ook

Het verbieden van Sharia4Belgium en het vervolgen van haar voormannen zal slechts het verzet
doen toenemen

VERBIED NIET SHARIA4BELGIUM

VERBIED VLAAMS BELANG EN CONSORTEN
VERVOLG GEWELDDADIGE POLITIEAGENTEN
SCHAF HET BOERKAVERBOD AF EN GEEF IEDEREEN HET RECHT
OP GODSDIENSTVRIJHEID!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

DE VOLKSKRANT
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti… 

2

DE STANDAARD
KOPMAN SHARIA4BELGIUM IN DE CEL
20 SEPTEMBER 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?art… 

NU.NL
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
20 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2914249/tweede-man-… 

3

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

4

AMNESTY INTERNATIONAL
VRAAG & ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerk… 

EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_ste… 

5

”’Is dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom’s optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?
Belkacem’s advocaat Walter Damen vindt van wel. “Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom’s beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur.”

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1… 

”En niet alleen daardoor: u hebt eigenmachtig bepaald dat de clown Belkacem zes maanden in de cel zal blijven, en u hebt daartoe ook de bevoegdheid. Alleen kan u mij niet uitleggen waarom uitgerekend Belkacem de enige Belg is die een gevangenisstraf van minder dan drie jaar daadwerkelijk moet uitzitten, terwijl alle anderen daaraan ontsnappen. ”
………………
………………..
”Wel, dan moet die regel ook voor iedereen gelden, en kan het niet dat u, volgens uw eigen voorkeuren en inschattingen, en zonder enig gemotiveerd criterium, beslist dat één iemand niet onder die regel valt, alleen omdat er wat hysterische stemmen in de samenleving voor een schandpaaljustitie en onmiddellijke uitwijzing pleiten.”

Bron:

DE MORGEN.BE
YVES DESMET
U JAAGT MIJ ANGST AAN
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/art… 

6

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

7

”In Marokko worden gevangenen die verdacht worden van oppositionele activiteiten of van terrorisme, systematisch gemarteld. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties. Juan Mendez, een speciale gezant van de Verenigde Naties, onderzocht op vraag van de Marokkaanse overheid zelf een week lang de toestand in de gevangenissen.”

Bron:

DEREDACTIE.BE
VN KLAAGT FOLTERINGEN MAROKKO AAN
23 SEPTEMBER 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenlan… 

8

No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Artikel 3, Anti Folterverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm 

9

”Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil net als een aantal politieke partijen dat het gerecht de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afneemt. Belkacem is momenteel zowel Belg als Marokkaan. Wanneer kan het?
Een buitenlander die Belg is geworden kan momenteel die nationaliteitverliezen als hij ernstig tekort komt aan de plichten van een Belg. Deze regeling – in vakjargon: “vervallenverklaring van de nationaliteit” – geldt niet voor buitenlanders die voor hun achttiende Belg werden via hun ouders. Belkacem kreeg de Belgische nationaliteit op 7 januari 1997. Op welke grond is niet geweten.

7.2. Hoe moet het gebeuren?

Alleen het Hof van Beroep van de plaats waar de buitenlander woont, kan die nationaliteit afnemen ineen aparte, uitzonderlijke procedure. De procureur-generaal moet het initiatiefdaarvoor nemen. In het geval van Belkacem is dat procureur-generaal Yves Liégeois. De minister van Justitie kan de procureur-generaal niét bevelen om zo’n procedure te starten, omdat het een burgerlijke procedure is en geen strafzaak. Liégeois heeft echter al verklaard dat hij dit wil doen, maar pas nadat de recente veroordeling van Belkacem definitief is.

7.3. Zal dat lukken?

Het zal in ieder geval niet makkelijk zijn. Belkacem heeft weliswaar in België al meerdere veroordelingen opgelopen, naar verluidt 14 voor de politierechtbank en 3 voor de correctionele rechtbank. Maar wel allemaal voor kleinere feiten. De straf in Marokko telt in België niet mee, de Belgische rechtbank mag er geen rekening mee houden.

Tegen zijn recente veroordeling tot twee jaar cel (waarvan één jaar effectief) voor aanzetten tot haat tegen niet-moslims en voor belaging van Frank Vanhecke, ging Belkacem in beroep, zodat die straf juridisch gezien momenteel niet eens maar bestaat. Liégeois wil wachten tot er voor die feiten een veroordeling is vooraleer na te gaan of de nationaliteit van Belkacem kan worden afgenomen.

Als Liégeois de vervallenverklaring vraagt, dan moet het Antwerpse Hof van Beroep dat nog beslissen. Het moet daarbij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en zich de vraag stellen of de vervallenverklaring met al haar mogelijke gevolgen wel in verhouding staat tot de misdrijven van Belkacem en tot zijn persoonlijke gezinssituatie. Ze zal dan moeten vaststellen dat Belkacem al bijna heel zijn leven in België verblijft en hier een vriendin en kind heeft. Met deze feiten zal ze rekening moeten houden in haar motivering. Het is dus nog lang niet zeker dat Belkacem zijn nationaliteit zal verliezen. In ieder geval is het nog niet voor de eerste jaren.”

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1… 

10

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

11

EKUDOS
AANSLAGEN NOORWEGEN/GEVOLG VOORTWOEKEREND POPULISME IN EUROPA
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_n… 

12

EKUDOS
ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_… 

13

PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELD

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_t… 

14

PROTESTEN TEGEN ANTI-ISLAMFILM TERECHT/VS DOMINANTIE OORZAAK GEWELD

ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/364207/protesten_t… 

15

”De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.”

DE MORGEN.BE
230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT
16 SEPTEMBER 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/art… 

16

YOUTUBE
RELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM

http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0 

”De politie heeft gisteren 230 heethoofden bestuurlijk aangehouden nadat een demonstratie in Borgerhout eindigde met rellen. Tegen een aantal van hen werd ook een proces-verbaal opgesteld, omdat ze een verboden wapen bij zich droegen of voor slagen aan de politie. De arrestaties hadden wel resultaat, want afgelopen nacht deden zich geen nieuwe incidenten voor in Borgerhout.”

DE MORGEN.BE
230 JONGEREN OPGEPAKT NA RELLEN IN BORGERHOUT
16 SEPTEMBER 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/art… 

”De politie was massaal aanwezig – zichtbaar en minder zichtbaar. Enkele leden van Sharia4Belgium stonden ook naar de stoet te kijken. En ineens greep de politie in en arresteerde manu militari één van de kopstukken. Dat leidde tot felle reacties van andere aanwezige moslims. Een honderdtal mensen werd administratief aangehouden.”

DE WERELD MORGEN
SPANNINGEN IN BORGERHOUT TIJDENS REUSKENSTOET
15 SEPTEMBER 2012

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/09/15/sp… 

SHARIAH4BELGIUM

WAT ER ECHT GEBEURDE TIJDENS DE PROTESTACTIE IN BORGERHOUT

WWW.SHARIAH4BELGIUM.COM

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com… 

17

YOUTUBE
RELLEN IN BORGERHOUT DOOR ANTI-ISLAMFILM

http://www.youtube.com/watch?v=PyWEEz9ZmZ0 

18

MO
ZEG DAT JE EEN MAKAAK BENT OF IK SLA HARDER
POLITIEGEWELD IN BELGIE
25 APRIL 2012

http://www.mo.be/artikel/zeg-dat-je-een-makaak-… 

DE WERELD MORGEN
ADVOCATEN TREKKEN AAN ALARMBEL OVER POLITIEGEWELD
KELTOUM BELORF
21 OCTOBER 2011

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/10/21/ad… 

DE WERELD MORGEN
EEN WEEK POLITIEGEWELD TIJDENS HET NO BORDER CAMP
ANJA HERMANS
5 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/10/05/ee… 

DE WERELD MORGEN
DOSSIER BELGISCH POLITIEGEWELD

http://www.dewereldmorgen.be/tags/belgisch-poli… 

GAZET VAN ANTWERPEN
BART DEBIE KRIJGT VIER JAAR CEL VOOR BUITENSPORIG POLITIEGEWELD
31 AUGUSTUS 2008

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/bart… 

MO
POLITIEGEWELD IN BELGIE
DE GETUIGENISSEN

http://www.mo.be/politiegeweld-brussel 

19

DE WERELD MORGEN
MENSENRECHTENCOMITE VN TIKT BELGIE OP DE VINGERS
30 OCTOBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/3… 

DE WERELD MORGEN
OOK RAAD VAN EUROPA VEROORDEELT BELGISCH POLITIEGEWELD
7 NOVEMBER 2010

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/11/0… 

20

GAZET VAN ANTWERPEN
SAMENSCHOLINGSVERBOD NA NIEUWE OPROEP TOT MANIFESTATIE
18 SEPTEMBER 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/borgerho… 

21

YOUTUBE
DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY 

22

YOUTUBE
DE POLITIE HEEFT 26 JONGEREN OPGEPAKT IN BORGERHOUT

http://www.youtube.com/watch?v=OmgyF_gNtvY 

”En als vijf allochtonen op de stoep staan kan de politie optreden omwille van het samenscholingsverbod. En als 50 – 100 mannen in een ongemakkelijk deel van de stad bijeen komen om zonder toestemming te protesteren voor een discutabele reden en een Amerikaanse vlag in de fik te steken en wat slogans te zingen, is er reden genoeg om in de krant RELLEN te koppen, met het grootste lettertype, en om 230 mensen op te pakken en die te bestempelen als “heethoofden”, hoewel velen weten dat de helft daarvan passanten waren met de verkeerde huidskleur. Wie weet, misschien zelfs gewoon met een baard. Maar ja, de meeste lezers en kijkers lezen en kijken vanuit een comfortabele vervreemding, dat weten we ook”

KIFKIF.BE
ORLANDO VERDE
EEN ZEKER GEVOEL VOOR PROPORTIE

http://www.kifkif.be/actua/een-zeker-gevoel-voo…

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Sharia4Belgium 2012/III/Tweede man Sharia4Belgium opgepakt/Bliksemafleider voor politiegeweld en racisme

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.