De zaak Issa Amro/Antwoord op de reactie van D’66

Image result

ISSA AMRO, GEWELDLOZE STRIJDER TEGEN DE ISRAELISCHE
BEZETTER, VERVOLGD OP GROND VAN ONGEFUNDEERDE
AANKLACHTEN DOOR EEN MILITAIRE RECHTBANK
Image result for settlements/Images
TERECHT STRIJDT  ISSA AMRO TEGEN BESTAAN/UITBREIDING
VAN DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE
PALESTIJNSE GEBIEDEN, DIE IN
STRIJD ZIJN MET HET INTERNATIONAAL RECHT
DE ZAAK ISSA AMRO/ANTWOORD OP DE REACTIE
VAN D’66
VOORAF:
Op 26 maart 2017 schreef ik de leden van de leden van de
Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan over
de Israelische aanklachten tegen de Palestijnse geweldloze activist Issa Amro
Zie
Ongeveer een maand later, op 21 april, kreeg ik een reactie van D’66,
die ik direct hieronder vermeld

Zie daaronder mijn antwoord

 

 

Astrid Essed
ANTWOORD VAN D’66 OP MIJN BRIEF AAN DE LEDEN
VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITEN;LANDSE ZAKEN
MIJN BRIEF
REACTIE VAN D’66
On Friday, April 21, 2017 11:18 AM, Alexander Pechtold <Alexander.Pechtold@tweedekamer.nl> wrote:Geachte heer/mevrouw ,
Hartelijk dank voor uw email. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling. Door omstandigheden zijn wij tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest uw mail te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. Wat vervelend dat u dit zo ervaart. Graag licht ik ons standpunt hierover toe. De fractie van D66 maakt zich grote zorgen over de huidige situatie van het Midden-Oosten Vredesproces. De spanningen tussen de Palestijnen en Israël lopen steeds hoger op. D66 hoopt dat beide partijen constructief zullen meewerken aan het Franse vredesinitiatief.
D66 roept beiden partijen op om terughoudendheid te betrachten en de dialoog aan te gaan. D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren waarbij zo spoedig mogelijk wordt toegewerkt naar een twee-staten oplossing.
Wij constateren momenteel een aantal grote uitdagingen. Israël vernielt talloze projecten en huizen in de Palestijnse gebieden. Israël gaat door met het nederzettingenbeleid. Dagelijks is er sprake van mensenrechtenschendingen. Van Palestijnse zijde worden nog steeds bijna dagelijks raketten afgeschoten richting Israël. Het feit dat er een rechts-conservatieve regering zit in Israël maakt het ook niet makkelijker op de twee partijen bij elkaar te brengen.
De relatie tussen de Israeli’s en Palestijnen lijkt dan ook continu te verslechteren. En dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een onrustige regio. Een tweestatenoplossing lijkt dan ook bijna onhaalbaar. Toch blijft D66 zich daar voor inzetten, en zal het iedere poging om die richting op te bewegen ook ondersteunen.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Demi van Wijk
============================
Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA ‘s-Gravenhage
internet: www.d66.nl
MIJN REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD
VAN D’66
AAN
D’66 TWEEDE KAMERFRACTIE
tav
Mevrouw D van Wijk
Onderwerp:
Reactie op uw [D’66’s]antwoord op
mijn mail over de aanklachten tegen
Issa Amro, voorman van de geweldloze strijd
tegen de Israelische bezetter
Geachte mevrouw van Wijk,
Allereerst excuses voor mijn verlate reactie op uw mail
dd 21 april, vanwege opgelopen drukte.
Uw maiil was een reactie op mijn brief aan de leden van de
Tweede Kamercommissie [dus ook aan uw partij D’66],
waarin ik een oproep deed, er bij de Israelische
autoriteiten op aan te dringen, de aanklachten tegen
de Palestijnse activist Issa Amro te laten vervallen.
Letterlijk schreef ik
”Gebruik uw inzet en invloed, zowel bij de [demissionaire]
regering als rechtstreeks, bij de Israelische
autoriteiten om erop aan te dringen, dat de aanklachten
tegen Issa Amro, Palestijns voorman van de geweldloze strijd
tegen de Israelische bezetter, komen te vervallen.”
Zie onder de copie van mijn originele brief, onder de noten.
In zoverre wil ik mijn waardering naar u toe uiten, dat u van alle
door mij aangeschreven partijen, de enige bent, die heeft
gereageerd.
Dat siert u.
Maar daarmee, he;laas, stopt mijn waardering.
In de eerste plaats valt mij aan uw reactie op, dat u in het geheel niet
inhoudelijk ingaat op mijn oproep.
Dat tracht u wel te ondervangen door te schrijven, dat uw partij
nog niet in de gelegenheid geweest is, inhoudelijk op mijn mail
in te gaan, maar we zijn nu een maand verder, 21 mei wel te verstaan,
en uw reactie is nog steeds uitgebleven.
Terwijl mijn vraag, inhoudelijk, toch niet zo ingewikkeld is:
Of u zet zich ervoor in, druk op Israel uit te oefenen, de aanklachten
tegen Issa Amro te laten vervallen [in mijn brief heb ik u ruimschoots’
van informatie voorzien om een mening hierover te kunnen
vormen.
Of niet.
In plaats van dus inhoudelijk op mijn mail in te gaan, deelt u
mij het D’66 standpunt over het Midden Oostenconf;lict mee,
dat ik in het gunstigste geval uiterst slap kan noemen
en in het ongunstigste niet alleen indruisend tegen het Internationaal
Recht, maar de facto het bestendigen van de illegale Israelische
bezetting, die over een maand [5 juni, wel te verstaan] al 50 JAAR
aan de gang is.
Ik kies ervoor, u te verwijten, dat u met uw standpunt, deze illegale
bezetting, met al het aangerichte [en ongetwijfeld nog aan te richten]
Kwaad, in stand houdt.
Als een struisvogel steekt u de kop in het zand en kiest
u NIET voor het Internationaal Recht!
MIDDEN OOSTENSTANDPUNT D’66
Voor de volledigheid citeer ik hier in het geheel wat u mij hebt
meegedeeld in uw brief:
”De fractie van D66 maakt zich grote zorgen over de huidige situatie van het Midden-Oosten Vredesproces. De spanningen tussen de Palestijnen en Israël lopen steeds hoger op. D66 hoopt dat beide partijen constructief zullen meewerken aan het Franse vredesinitiatief.

D66 roept beiden partijen op om terughoudendheid te betrachten en de dialoog aan te gaan. D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren waarbij zo spoedig mogelijk wordt toegewerkt naar een twee-staten oplossing.

Wij constateren momenteel een aantal grote uitdagingen. Israël vernielt talloze projecten en huizen in de Palestijnse gebieden. Israël gaat door met het nederzettingenbeleid. Dagelijks is er sprake van mensenrechtenschendingen. Van Palestijnse zijde worden nog steeds bijna dagelijks raketten afgeschoten richting Israël. Het feit dat er een rechts-conservatieve regering zit in Israël maakt het ook niet makkelijker op de twee partijen bij elkaar te brengen.

De relatie tussen de Israeli’s en Palestijnen lijkt dan ook continu te verslechteren. En dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een onrustige regio. Een tweestatenoplossing lijkt dan ook bijna onhaalbaar. Toch blijft D66 zich daar voor inzetten, en zal het iedere poging om die richting op te bewegen ook ondersteunen.”

MIJN REACTIE

En dan nu mijn reactie op het door u toegelichte Midden Oostenstandpunt:

Ik lees een aantal mooi klinkende frasen als

”De fractie van D66 maakt zich grote zorgen over de huidige situatie van het Midden-Oosten Vredesproces. ”

”D66 roept beiden partijen op om terughoudendheid te betrachten en de dialoog aan te gaan.”

”D66 wil, in lijn met de Europese Unie, een eenduidige politiek voeren waarbij zo spoedig mogelijk wordt toegewerkt naar een twee-staten oplossing.”

”De relatie tussen de Israeli’s en Palestijnen lijkt dan ook continu te verslechteren. En dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een onrustige regio. Een tweestatenoplossing lijkt dan ook bijna onhaalbaar. Toch blijft D66 zich daar voor inzetten, en zal het iedere poging om die richting op te bewegen ook ondersteunen.”

Weet u, wat nu zo mis is aan het standpunt van D’66 [ik ga niet op alle

opmerkingen en details in]

Dat uw partij continu uitgaat van GELIJKE PARTIJEN en NIET het feit\

onderkent, DAT HIER SPRAKE IS VAN BEZETTER EN ONDERDRUKTE.

Het heeft niatuurlijk geen enkele zin, om bezetter en onderdrukte

samen aan de onderhandelingstafel te trachten te krijgen, omdat

er geen sprake is van gelijke partijen.

Om een voorbeeld te noemen:

Hoe groot is de kans op een evenwichtige oplossing, als

het door China bezette Tibet en China om de onderhandelingstafel

waren geroepen.

Met, laat ik zeggen, de VN als arbiter?

Ik denk, dat u en ik het er wel over eens zijn, dat de kans op

een rechtvaardige oplossing nul comma nul zou zijn.

Waarom?

Omdat hier groteske, ongelijke verhoudingen liggen en

de schaal doorslaat naar de machtigste partij.

PRINCIPIEEL/BEZETTING IS ILLEGAAL!

Maar het is niet alleen een kwestie van een niet realistische optie,

Israel [bezetter] en ”de Palestijnen” [onderdrukte] aan de onderhandelingstafel

te krijgen en een rechtvaardige oplossing te verwachten.

Het is vooral principieel onjuist, onrechtvaardig en indruisend

tegen het Internationaal Recht.

Uw partij weet heel goed, dat Israel nu al bijna 50 jaar bezetter

van de Palestijnse gebieden [de West Bank, Oost-Jeruzalem

en Gaza [1] is, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel

in 1967 opriep, om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog veroverde gebieden [waaronder de Palestijnse] [2]

Dat is niet alleen noout gebeurd, Israel heeft zich al die jaren. als bezetter,

schuldig gemaakt aan grove onderdrukking, oorlogsmisdaden

en mensenrechtenschendingen [3], die tot op de dag van vandaag voortgaan

en natuurlijk zullen blijven worden gecontinueerd.

U wees zelf, en terecht, op de bouw en uitbreiding van de illegale

nederzettingen [4], waardoor Israel continu facts on the grounds creeert,

de facto gebieden in de West Bank annexeert, wat het ook gedaan

heeft met de bouw van de illegale Muur [5]

Zeg dan maar dag met je handje tegen een Palestijnse Staat, waarvan u, terecht,

zelf aangeeft, dat de kans daarop met de dag kleiner wordt.

De dagelijkse Israelische terreur en grove mensenrechtenschendingen

als de Uithongerings Blokkade van Gaza [6] en de bloedige militaire

aanvallen op Gaza [7] komen daar nog bij en zijn het directe

gevolg van die bezetting.

En natuurlijk keur ik het afschieten van Palestijnse raketten op Israel

niet goed, als die tenminste burgerdoelen raken [zoals u

weet zijn raketaanvallen op Israelische militaire doelen

toegestaan als strijd tegen de Israelische bezetting [8], maar

het gaat er hier om, dat de BEZETTING de oorzaak is van alle ellende.

En zolang die niet wordt aangepakt, hebben die zogenaamde ”vredesvoorstellen”

geen enkele zin!

STRUISVOGELPOLITIEK

UW KOP IN HET ZAND

En dat is wat ik ermee bedoel, dat u de kop in het zand steekt.

U toont zich terecht bezorgd over de escalerende situatie, maar gaat

maar door over ”vredesoverleggen”, terwijl u weigert, de kern

aan te pakken, de Israelische bezetting.

Dat is struisvogelpolitiek en verlenging van het leed van

de Palestijnen.

En daarmee handelt u niet alleen slap [met pappen en nathouden],

maar wat erger is,:

U schendt het Internationaal Recht, dat al 50 jaar Israel oproept,

de bezetting op te heffen.

UW INZET VOOR EEN RECHTVAARDIGE OPLOSSING

VAN HET MIDDEN OOSTENCONFLICT

Dus D”66, [ik spreek uw partij maar even als geheel aan]

, maak eindelijk een principiele keuze:

Zet u in de Tweede Kamer en de EU in voor en dring bij de Israelische

autoriteiten aan op

DIRECTE EN ONVOORWAARDELIJKE BEEINDIGING VAN DE

BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

ONMIDDELIJKE STOPZETTING EN HET AFBREKEN VAN ALLE IN BEZET

PALESTIJNS GEBIED GEBOUWDE NEDERZETTINGEN

HET AFBREKEN VAN DE EVENEENS ILLEGALE ISRAELISCHE MUUR

DIRECTE BEEINDIGING VAN DE GAZA UITHONGERINGSBLOKKADE

ERKENNING VAN HET PALESTIJNSE RECHT OP TERUGKEER

Al deze eisen zijn comform het Internationaal Recht.

Doet u dat niet, dan faciliteert u, of dat nu uw intentie is of

niet, de Israelische bezetting en daarop zal ik u afrekenen,

politiek en moreel.

Maak dus de juiste keuze en take a firm stand against the occupation!

Het duurt nu 50 jaar en is het niet hoog tijd, er een eind aan te maken.

Ik vind van wel en als u enig respect hebt voor het Internationaal

Recht, zult u dat met mij eens zijn.

Ik reken op uw inzet!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

https://www.astridessed.nl/tag /palestina/

NOTEN

[1]
´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END
GAZA OCCUPATION
28 OCTOBER 2004
[2]
”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242
TEKST
Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967
The Security Council,
Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,
Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,
Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,
  1. Affirmsthat the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
  1. Affirms furtherthe necessity
(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;
  1. Requeststhe Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
  2. Requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting.
 
 
 
 
[3]
 
RIGHTS FORUM
EN DAT IS 24/PALESTIJNS MEISJE STERFT AAN
IN MAART OPGELOPEN KOGELWONDEN
21 MEI 2017
 
 
 
 
STAAT VAN BELEG
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
[4]
 
 
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
[5]

DE ILLEGALE MUUR

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL

IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULI 2004

http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

[6]
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA

BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege

BBC

UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”

10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY

ASTRID ESSED

14 FEBRUARY 2008

http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
[7]
INTERNATIONAL RED CROSS
ELECTRICITY SHORTAGES AFFECT ALL ASPECTS
OF LIFE IN GAZA
 
 
MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015
11.100 GEWONDEN
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
[8]
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
……
……
 
3. Reaffirms the legitimacy of the peoples’ struggle for liberation form colonial and foreign domination and alien subjugation by all available means, including armed struggle;”
UN GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 3246
MIJN ORIGINELE MAIL AAN D’66
Astrid Essed
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Gebruik uw inzet en invloed, zowel bij de [demissionaire]
regering als rechtstreeks, bij de Israelische
autoriteiten om erop aan te dringen, dat de aanklachten
tegen Issa Amro, Palestijns voorman van de geweldloze strijd
tegen de Israelische bezetter, komen te vervallen.
Geachte dames en heren,
U leest het al in bovenstaande:
Ik doe een dringend beroep op u,van de Israelische auoriteiten
te eisen, de vervolging stop te zetten van Issa Amro, voorman van ”Youth against settlements” [1],
een organisatie in Hebron, die strijdt tegen de illegale
nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
[Zoals u weet, is in Hebron zelf een enclave van buitengewoon
agressieve kolonisten. [2]
Issa Amro is een bekend kampioen van
de geweldloze strijd tegen de Israelische bezetter. [3]
 
Daarnaast verwacht ik van u, dat u uw invloed aanwendt bij de 
[demissionaire] Nederlandse
regering over de zaak Issa Amro.
TE UWER INFORMATIE:
DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO
In februari 2016 werd Issa Amro gearresteerd door de Israelische
bezettings-autoriteiten op grond van maar liefst 18 aanklachten. [4]
[daarover zometeen] en moet binnenkort [waarschijnlijk deze week]
terecht staan voor een Israelische militaire rechtbank. [5]
A
MILITAIR RECHT IN DE BEZETTE GEBIEDEN/
DISCRIMINEREND/UW INZET
Nu is het hele idee van het terechtstaan van een burger voor
een militaire rechtbank sowieso al absurd, maar het is
bovendien ook nogeens pure discriminatie, omdat dat militaire
recht alleen wordt toegepast tegenover Palestijnen in de
bezette gebieden.
Militair recht wordt NIET toegepast op inwoners uit
Israel en ook niet op kolonisten in de bezette gebieden! [6]
Dat alleen al is voor u een reden om in de pen te klimmen
en daarover de Israelische autoriteiten aan te schrijven.
U bent dat trouwens volgens de principes in de
Grondwet verplicht!
Artikel 90, Nederlandse Grondwet stelt immers,
dat de regering de Internationale Rechtsorde moet
bevorderen.
Ik citeer:
De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
[7]
En dat verschil in rechtssysteem is discriminerend, wat in
strijd is met alle internationale rechtsregels!
DE ZAAK TEGEN ISSA AMRO/
GEBEURTENISSEN, AANKLACHTEN EN VERLOOP
Maar de reden voor deze brief is dus de zaak tegen Issa
Amro:
Volgens mijn informatie werd Issa Amro samen met
advocaat Farid al-Atrash gearresteerd op
29 februari 2016, daags na een demonstratie op
26 februari. [8]
[Aan de zaak Atrash mag u ook de nodige aandacht schenken,
helaas ben ik daarvan momenteel te weinig op de hoogte]
In juni 2016 werden er 18 aanklachten gepresenteerd
voor de militaire rechtbank. [9]
Niet alleen waren een aantal aanklachten ridicuul
[o.a. het ”beledigen” van een soldaat en meer van dergelijke
nonsens] [10], volgens zijn advocaat dateerden 14 van de 18 aanklachten van een aantal jaren geleden en in sommige
gevallen allang onderzocht en gesloten. [11]
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International
noemt de aanklachten ”ongefundeerd” en beschouwt het
proces als een manier om Issa Amro en zijn werk
monddood te maken. [12]
In april 2016 refereerde Amnesty International aan Issa
Amro, Farid al-Atrash [tegelijk met hem gearresteerd],
Omar Barghouti [nu ook gearresteerd, maar op
borgtocht vrijgelaten kom ook
voor hem in actie] [13], die regelmatig worden
gestalkd door de Israelische autoriteiten vanwege
hun mensenrechtenactivisme. [14]
SAMENVATTEND
Aan deze intimidatie moet een einde komen!
Want het is duidelijk, dat deze agressieve stalking
operations van de Israelische Overheid niet op
zichzelf staan.
Ze moeten gezien worden in een breder kader, tegen
het licht van de bijna 50 jaar durende Israelische
bezetting, met in zijn verlengde onderdrukking,
vernederingen en mensenrechtenschendingen/
oorlogsmisdaden in Oost-Jeruzalem, de West-bank
en Gaza [15].
De uitbreiding van de illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied, culminerend in een
”landdiefstal” wet. [16]
De kolonisten in de bezette gebieden, met name in
Hebron [waar de Youth against settlements gevestigd is]
terroriseren de Palestijnse bevolking dagelijks [17],
zonder dat deze enige bescherming krijgt van het
Israelische leger [wat het verplicht is volgens
de Conventies van Geneve]
Neen, in plaats van bescherming worden Palestijnse
mensenrechtenactivisten zoals Issa Amro gearresteerd
en geintimideerd!
DAAROM ROEP IK U OP:
Neem uw verantwoordelijkheid als Kamerleden!
Bevorder de Internationale Rechtsorde!
ROEP ISRAEL OP DEZE INTIMIDATIE TE STOPPEN
EN DE AANKLACHTEN TEGEN ISSA AMRO TE LATEN VERVALLEN!
ROEP ISRAEL ONOMWONDEN EN BESLIST OP,
DE BEZETTING TE BEEINDIGEN, DE ILLEGALE
NEDERZETTINGEN [18]TE ONTMANTELEN EN DE ILLEGALE
MUUR [19] AF TE BREKEN!
Alleen dat kan leiden tot een echte en blijvende vrede.
Ik reken erop, dat u zich hiervoor inzet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
YOUTH AGAINST SETTLEMENTS
Youth Against Settlements is a nonviolent direct action group, which seeks to end the building and expanding of illegal Israeli settlements through non-violent popular struggle and civil resistance.
YAS is based in Hebron, one of the hardest hit areas of the Israeli occupation, where fundamentalists Israelis that have forcibly established a settlement right in the heart of Hebron. In order to protect illegal settlers, the Israeli state has imposed on the Palestinian residents of the city a regime of forced evictions, curfews, market and street closures, military checkpoints, and subjection to military law. Palestinians face frequent random searches, detentions without charge, and rampant settler violence. As a result of this, approximately 13,000  Palestinian civilians have fled their homes in Hebron’s city center, turning the city center into a virtual ghost town.”
ABOUT US
[2]
The Palestinians who live in the South Hebron Hills are frequently the victims of violence perpetrated by residents of the nearby Israeli settlements. The violence escalated with the establishment of the Havat Ma’on settlement outpost in 1997 and then in 2000, with the outbreak of the second intifada. The Israeli authorities – military and police – generally do not intervene in these violent incidents and generally fail to exhaust the investigative means necessary for enforcing the law on violent settlers.
Violent incidents include the following: attacking Palestinians in their living areas and attempting to burn down their tent dwellings; attacking shepherds as well as Israeli and international activists who accompany the villagers; vandalizing or chopping down olive trees and fruit trees; burning grain; setting dogs on people; stealing and harming sheep. Attacks of this type – which escalate during planting and harvesting – make it difficult for villagers to get their herds to pasture and restrict their access to their agricultural plots and water cisterns.”
 
BACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
BACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
SOUTH HEBRON HILLS
[3]
THE NEW YORK TIMES
WHO’S AFRAID OF NONVIOLENCE
27 JANUARY 2017
[4]
On 7 June 2016, 18 charges were levelled against Issa Amro at Ofer Military Court, some going back as far as 2010. They range from “insulting a soldier” to “assault”.
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIAN
HUMAN RIGHTS DEFENDER
[5]
THE NEW YORK TIMES
WHO’S AFRAID OF NONVIOLENCE
27 JANUARY 2017
[6]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
 
 
REPORT
 
 
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
 
The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
 
MILITARY LAW
INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS
THE JUDICIAL ARM OF THE OCCUPATION:
THE ISRAELI MILITARY COURTS IN THE
OCCUPIED TERRITORIES
[7]
De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
 
ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET
 
 
[8]
AMNESTY INTERNATIONAL USA
URGENT ACTION: TWO PALESTINIAN HUMAN
RIGHTS DEFENDERS ON TRIAL
[9]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIAN
HUMAN RIGHTS DEFENDER
[10]
THE HAARETZ
PALESTINIAN ISSA AMRO CLAIMS POLITICAL
PERSECUTION AFTER INDICTMENT OVER OFFENSES
DATING FROM W013
5 SEPTEMBER 2016
[11]
THE HUFFINGTON POST
ISRAEL PUTS CELEBRATED ACTIVIST ON TRIAL
THE HAARETZ
PALESTINIAN ISSA AMRO CLAIMS POLITICAL
PERSECUTION AFTER INDICTMENT OVER OFFENSES
DATING FROM 2013
5 SEPTEMBER 2016
[12]
“Issa Amro has faced a sustained campaign of harassment and assault at the hands of the Israeli military and settlers because of his activism. His case is emblematic of the climate of increasing hostility towards activists who protest the settlements, which are illegal under international law,” said Magdalena Mughrabi. [Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International, mijn toevoeging]
 
“We believe that he is facing trial solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and assembly. Imprisoning Issa Amro would be a travesty of justice and would silence yet another important critical voice in the Occupied Palestinian Territories.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: DROP BASELESS CHARGES AGAINST PALESTINIAN
HUMAN RIGHTS DEFENDER

[13]

 

TIMES OF ISRAEL
BDS FOUNDER OMAR BARGHOUTI ARRESTED
FOR TAX EVASION
21 MARCH 2017
MONDOWEISS
BDS CO-FOUNDER: ISRAEL’S ARREST AND INTERROGATION
OF OMAR BARGHOUTI NEXT STEP IN ”WAR AGAINST BDS
MOVEMENT”
23 MARCH 2017
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI GOVERNMENT MUST CEASE INTIMIDATION OF
HUMAN RIGHTS DEFENDERS, PROTECT THEM FROM
ATTACKS
12 APRIL 2016
[15]
ISRAELI MILITARY ATTACKS ON GAZA
”PROTECTIVE EDGE” 2014
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015
THE SIEGE ON GAZA
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
[16]
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
BTSELEM’S RESPONSE TO REGULATION BILL: A SEMBLANCE
OF LEGALITY TO ONGOING PLUNDER
6 FEBRUARY 2017
THE HAARETZ
ISRAEL’S NEW PALESTINIAN LAND-GRAB LAW
AND WHY IT MATTERS
7 FEBRUARY 2017
 
 
 
REUTERS
UN CHIEF SAYS ISRAELI SETTLEMENT BILL GOES
AGAINST INTERNATIONAL LAW
7 FEBRUARY 2017
[17]
The Palestinians who live in the South Hebron Hills are frequently the victims of violence perpetrated by residents of the nearby Israeli settlements. The violence escalated with the establishment of the Havat Ma’on settlement outpost in 1997 and then in 2000, with the outbreak of the second intifada. The Israeli authorities – military and police – generally do not intervene in these violent incidents and generally fail to exhaust the investigative means necessary for enforcing the law on violent settlers.
Violent incidents include the following: attacking Palestinians in their living areas and attempting to burn down their tent dwellings; attacking shepherds as well as Israeli and international activists who accompany the villagers; vandalizing or chopping down olive trees and fruit trees; burning grain; setting dogs on people; stealing and harming sheep. Attacks of this type – which escalate during planting and harvesting – make it difficult for villagers to get their herds to pasture and restrict their access to their agricultural plots and water cisterns.”
 
BACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
BACKGROUND ON THE SOUTH HEBRON HILLS
SOUTH HEBRON HILLS
[18]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HAGUE CONVENTION 1907
[19]
DE ILLEGALE MUUR
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004

Reacties uitgeschakeld voor De zaak Issa Amro/Antwoord op de reactie van D’66

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.