”De Gaza-oorlog: de feiten van dag tot dag, zonder de meningen”/Brief aan NRC

”DE GAZA-OORLOG: DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER DE MENINGEN”/BRIEF AAN NRC

 

AAN DE REDACTIE VAN NRC
UW PUBLICATIE:
”DE GAZA OORLOG: DE FEITEN VAN DAG
TOT DAG, ZONDER DE MENINGEN”
”HET CONFLICT IN EEN MINUUT
WAT IS HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE
CONFLICT”
Geachte Redactie
Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw
publicatie dd 25 juli 2014 ”De Gaza oorlog. De feiten van
dag tot dag, zonder de meningen” [1]
Ongetwijfeld hebt u een oprechte poging gedaan, de chronologie
rond de hernieuwde Israelische militaire aanval op Gaza
zo goed mogelijk te beschrijven.
Er is op uw beschrijving overigens wel een en ander aan te merken.
Zo noemt u niet het afsluiten van het district rond Hebron [2]
huisvernietigingen [3], aanvallen op zieken
huizen [4] en vermeldt u ook niet, dat een aantal luchtaanvallen,
waarbij Gazaanse burgers zijn omgekomen, willekeurig zijn en dus
”unlawful” [zie Human Rights Watch] [5]
Maar dat zij u vergeven [om in uw taalgebruik te blijven] [6], omdat u
juist en onmiskenbaar het grote aantal doden noemt. [7]
Dat is dan ook niet waar ik het hier over wil hebben.
Wat mijn verontwaardiging heeft opgewekt ,is uw bijlage bij uw Gaza chronologie
”Het conflict in een minuut. Wat is het Israelisch-Palestijnse
conflict?” [8], en wel in de eerste plaats, omdat u pretendeert, dat het ”
objectief” zou zijn [ik verwijs naar uw opmerking ”zonder meningen”
Nu Geachte Redactie, daarvan is geen sprake.

 

De weergave van de feiten is onzuiver en dat hangt er direct
mee samen, dat uw beschrijving bol staat van onjuistheden.
Zo negeert cq bagatelliseert u de rol en betekenis van de zionistische
ideologie, u noemt nauwelijks dan wel heel onduidelijk, de Israelische
bezetting, maakt een naar associatieve opmerking over de holocaust
[weet u nog, een ”Westerse” genocide], suggereert, dat ”de Joden”
door de Arabische wereld als vijanden worden benoemd [en niet het
zionisme] en hamert op het ”terrorisme” van Hamas, zonder de jarenlange
Israelische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [behalve
dan de Nakba] te noemen.
U begrijpt, dat ik niet iedere zin ga analyseren.
Ik pik er de voor mij belangrijkste knelpunten uit
ONJUIST CONCEPT OVER
HET ONTSTAAN VAN DE STAAT ISRAEL EN MORELE CHANTAGE
Uw citaat
””Israël is ’s werelds enige Joodse staat en het ‘thuisland’ van Joden na de Tweede Wereldoorlog waarin tenminste zes miljoen Joden werden vergast.”
Op dat ”thuisland” kom ik terug, omdat dat onderdeel uitmaakt van de zionistische
ideologie, maar met deze zin gaat u dubbel de fout in.
U suggereert, dat het hele concept van de Staat Israel na de Tweede Wereldoorlog
ontstaan is, wat apert onjuist is.
En u refereert op nare, suggestieve wijze aan de verschrikkelijke Holocaust
[en dan middels het woord ”vergassing”
Bedoeld of onbedoeld suggereert u tegenover uw lezers, dat men haast niet
tegen het concept van de Staat Israel kan zijn, vanwege de verschrikking, die
de Joden is overkomen. Dat noem ik morele chantage en wel degelijk
partij trekken.
HOE HET ECHT GING/ONTSTAAN/GESCHIEDENIS VAN HET
POLITIEKE ZIONISME IN A NUTSHELL
Uw citaat
”Israël is ’s werelds enige Joodse staat en het
”thuisland’ van Joden na de Tweede Wereldoorlog waarin tenminste zes miljoen Joden werden vergast. De Palestijnen zijn de oorspronkelijke bewoners van het gebied waar die staat werd gesticht. Honderdduizenden van hen werden bij de stichting van Israël in 1948 verdreven.”
Om met de laatste zin  te beginnen:
Klopt
In de oorlog van 1948 werden meer dan 750.000 Palestijnen door
Israelisch zionistische milities van huis en haard verdreven.
Etnische zuiveringen, noemen we dat.
U had er nog bij kunnen vermelden, dat minstens 400 Arabische dorpen
werden verwoest. [8]
 
Uw citaat
 
Het Israëlisch-Palestijnse conflict gaat erover wie welk deel van het land krijgt en hoe het wordt bestuurd.”
En hier stelt u de zaken zo vaag en simplistisch, dat u helemaal voorbij
gaat aan het historisch ontstane conflict
EN het conflict sinds 1967 [de Israelische bezetting]
Politiek zionisme/19e eeuw
 
Naar aanleiding van de Dreyfuss affaire [9] werd aan het eind van
de 19e eeuw door de Joodse journalist T Herzl de politiek-zionistische
beweging gesticht, die neerkwam op het concept van de stichting van
een Joodse Staat in ”historisch Palestina”, dat toendertijd een kolonie
van het Ottomaanse Rijk was.
Er kwam al voorzichtige emigratie van meest jonge Joodse mensen
naar Palestina op gang.
De Turkse heersers stonden bepaald niet open voor de idee van
een ”Joodse Staat” [of Tehuis, zoals om de gemoederen te sussen wel werd
genoemd], maar in 1917 werd sloten de Britten met voorzitter
van de zionistische beweging Lord Rotschild een overeenkomst
van de vestiging van een Joods Nationaal Tehuis [dus geen
Staat] in Palestina, de Balfour Declaratie [10]
Toen de Britten in 1922 effectieve controle kregen in Palesti
[dat ”Brits Mandaatgebied” werd], kregen deze plannen verdere
invulling, maar stuitten, terecht, op opkomende Arabisch nationalisten,
die een onafhankelijkheid voor Palestina nastreefden, op grond
van het toen opkomende recht op zelfbeschikking.
De Britse machthebbers voerden de typische koloniale
Verdeel en Heerspolitiek, nu eens de ene, dan weer de andere partij
bevoordelend.
Het leidde in de dertiger jaren tot een grote botsing tussen het Britse
koloniale Gezag en de zionistische groeperingen [die met de Britten
ook weer spanningen hadden] enerzijds en de Palestijns-Arabische natiionalisten
anderszijds en mondde uit in de Arabische Opstand in 1936, die
keihard door de Britten werd neergeslagen. [11]
Na de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen zette de Joods-
zionistische emigratie zich voort, spanningen escaleerden, de Britten konden
het niet meer aan, delegeerden de hele zaak naar de pas opgerichte VN
[opvolger van de Volkenbond] en in december 1947 werd AV Resolutie 181
aangenomen, waarbij Mandaatgebied Palestina, over de ruggen van de
Palestijnen heen, in een Joods en Arabisch deel werd verdeeld, met Jeruzalem
als ”corpus separatum” [internationale status]
Dit was een neo koloniale beslissing ‘[de meeste VN leden waren toen ook
koloniale mogendheden of afhankelijk van Israel lover de VS], tegen het
Palestijnse zelfbeschikkingsrecht in en terecht wilden de Palestijnen dit
niet aanvaarden.Zionistische voorman Ben Goerion riep
in mei 1948 eenzijdig de Staat Israel uit [terwijl de zionisten al waren begonnen
met etnische zuiveringen], Israel ”won”, ten koste van etnische zuiveringen
en massaslachtingen en de basis voor een stevig conflict was gelegd. [12]
UW GEVAARLIJKE EN TENDENTIEUZE VERDRAAING VAN DE FEITEN/
OVER ”ARABISCH EN ISLAMITISCH NATIONALISME” EN ”DE JODEN”
Dit is het eerste deel van het conflict, dat u verzwijgt.
Daardoor zet u de lezer op het verkeerde been en geeft er een vreemde en gevaarlijk misleidende draai aan
Ik citeer u
”Er zijn in de geschiedenis wel ergere dingen vergeven en opgelost, waarom dit niet?
Er spelen veel grote belangen en symbolen mee. Voor Arabisch en islamitisch nationalisme is Israël de ideale bliksemafleider: alle eigen ellende is de schuld van de Joden. Voor het Westen is Israël een bruggehoofd in een instabiele olierijke regio. Steun voor Israël hoort ook bij de verwerking van het schuldgevoel over de Holocaust. Voor zowel de Palestijnen als Israël heeft het gebied en vooral de stad Jeruzalem bijzondere religieuze en symbolische betekenis.”
 
Uw taalgebruik is onzuiver en misleidend.
Arabisch nationalisme is een begrip, Islamitisch nationalisme bestaat niet, omdat moslims
geen natie of afkomst zijn, maar uit een diversiteit aan landen komen. [13]
Bijvoorbeeld is Indonesie het grootste moslimland ter wereld.
Door Arabisch en Islamitisch nationalisme in een adem te noemen, suggereert u, dat het Palestijns-Israelische
conflict iets te maken zou hebben met religie en dat is aperte onzin.
Hooguit zullen sommige Palestijnse verzetsgroeperingen aan hun strijd
tegen de Israelische bezettingsmacht een religieuze tint geven, maar dat
heeft te maken met de kracht, die zij uit hun geloof halen, niet met de
oorsprong van het conflict.
 
Erger vind ik uw gebruik van het woord ”Joden”, dat suggereert, dat het
conflict zijn basis vindt in het Joods zijn van de Israelische zionisten.
Onzin, zoals u ook kunt afleiden uit mijn uitgebreid expose hierboven.
Het heeft te maken met zionistische aspiraties, niet met Joden.
Er zijn namelijk genoeg Joden, die het zionisme als ideologie
afwijzen. 
 
UW ONTKENNING VAN DE WORTEL VAN HET HEDENDAAGSE
ISRAELISCH-PALESTIJNSE CONFLICT/DE ISRAELISCHE
BEZETTING
 
Uw citaat
 
Komt een oplossing wel dichterbij?
Nee. De golven van Palestijns verzet (‘terrorisme’, zeggen de Israëliërs, intifadah, aldus de Palestijnen) versterken de radicale vleugels in de Israëlische samenleving. Een vergelijkbaar proces heeft zich voltrokken aan Palestijnse kant, waar iedere Israëlische vergeldingsactie het draagvlak voor de radicaal-islamitische organisatie Hamas doet groeien. Het helpt ook niet dat extremistische Joden en moslims hun religieuze boeken, de Tora en de Koran, werkelijk letterlijk nemen als het gaat om aanspraken op ‘heilig land’ en om de bescherming van ‘heilige’ plaatsen.”
Ten onrechte maakt u er een geval van van ”Waar twee kijven, hebben beiden schuld” en weer haalt u er,
ten onrechte, de religie bij.
Die religie kan voor sommige groeperingen wel spelen, maar daarin is niet het hedendaagse conflict
geworteld, maar in de 47 jarige Israelische bezetting van de Palestijnse
gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza (14), ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie
242 (1967), die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse, terug te trekken.
Als iedere andere bezetting bracht deze onderdrukking, tirannie,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden voort [15], en
als bittere vruchten de illegale nederzettingen [16] en de illegale
Muurbouw [17], die de Palestijnen van land en bewegingsvrijheid
beroofden.
En dan last, but not least, de Gaza Blokkade [18]
 
Dat zijn de redenen, waardoor het conflict niet kan worden 
opgelost, namelijk de weigering van Israel, om zich uit bezet gebied 
terug te trekken, de illegale nederzettingen te ontmantelen en
de eveneens illegale Muur te slopen.
 
Denkt u daar maar eens over na.
 
DE ”TERREURAANSLAGEN” VAN HAMAS/UW CATEGORISCHE 
BAGATELLISERING VAN DE ISRAELISCHE OORLOGSMISDADEN
 
Uw citaat
 
. Ze hebben daar een vorm van zelfbestuur, in het geval van Gaza door Hamas, de organisatie die ook terreuraanslagen in Israël uitvoert. ”
Wie zich heeft verdiept in de geschiedenis van verovering en bezetting van landen, weet een ding:
Bezetting is terreur, tirannie en willekeur.
Bezetting is de ultieme ontkenning van het fundamentele recht op vrijheid.
En daartegen heeft ieder volk het internationaalrechtelijke RECHT
zich te verzetten, op welke manier, dus ook militair. [19], maar
tegen het Israelische leger.
Het Palestijnse recht, Israel aan te vallen, is dus buiten kijf.
Wat niet mag is, de aanvallen richten op burgerdoelen,
zoals vaak met die raketaanvallen gebeurt. [20]
Maar uw opmerking, dat Hamas ”wel vaker terreuraanslagen
in Israel uitvoert”, verraadt een kwaadaardige suggestiviteit, niet
omdat Hamas zich nooit aan terreuraanslagen zou hebben schuldig gemaakt,
[hoewel lang niet zo vaak als de Westerse pers en politiek suggereert],
maar omdat u het veel grotere plaatje niet noemt.
 
De 47 jarige terreur van de Israelische bezetting met zijn dodelijke
miliitaire invallen, folterpraktijken, huisvernietigingen, etnische zuiveringen
[van de Bedouienen], detenties zonder vorm van aanklacht en proces
[administratieve detentie] en ga zo maar door. [21]
 
Ik kan u dan ook niet serieus nemen, als u wel de ”terreuraanvallen”
van Hamas noemt.
 
Weet u trouwens zeker, dat u zich niet op sleeptouw hebt laten
nemen door de Israelische propaganda?
 
Door de Israelische autoriteiten worden namelijk gelegitimeerde
Palestijnse aanvallen op het Israelische leger [22] ook als
”terroristisch” bestempeld.
 
Ik denk wel voldoende duidelijk gemaakt te hebben, dat u in uw
toelichting op het Israelisch-Palestijnse conflict de objectiviteit
in geen geval hebt gehanteerd, noch de juiste feiten hebt aangedragen,
behalve, als een van de gunstige uitzonderingen, het noemen
van de Nakba.
Daarvoor krijgt u krediet.
 
Voor de rest van uw uiteenzetting niet.
 
Ik hoop, dat u uit deze informatie en andere bronnen lering
mag trekken en uw uiteenzetting, zoals in uw krant
gepresenteerd, [25], mag herzien.
 
Als u tenminste wilt blijven doorgaan voor een kwaliteitskrant,
die zich op de juiste feiten baseert.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
NRC
DE GAZA OORLOG. DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER
DE MENINGEN.
25 JULI 2014
[2]
AMNESTY INTERNATIONAL
ABDUCTED ISRAELI TEENS MUST BE RELEASED, ISRAEL
MUST CEASE COLLECTIVE PUNISHMENT OF PALESTINIANS
17 JUNI 2014
 
[3]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL : COLLECTIVE PUNISHMENT WILL NOT BRING
THE JUSTICE THAT MURDERED TEENS DESERVE
1 JULI 2014
[4]
[5]
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/PALESTINE/UNLAWFUL ISRAELI AIRSTRIKES
KILL CIVILIANS
16 JULI 2014
[6]
”Er zijn in de geschiedenis wel ergere dingen vergeven en opgelost, waarom dit niet?”
NRC
DE GAZA OORLOG. DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER
DE MENINGEN.
25 JULI 2014
[7]
NRC
DE GAZA OORLOG. DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER
DE MENINGEN.
25 JULI 2014
[8]
IF AMERICANS KNEW
THE ORIGIN OF THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT
UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
[9]
WIKIPEDIA
DREYFUSS AFFAIR
[10]
WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION
[11]
LET OP: De in onderstaande link als ’’Joden’’ gekwalificeerde termen zijn tendentieus. Bezwaar gold niet het feit dat ’’de Joden’’ [van wie een kleine gemeenschap reeds voor het zionisme in Palestina in vrede leefden met de Arabieren] kwamen, maar het zionistische streven, in het land van de Arabische Palestijnen een Staat te stichten.
WIKIPEDIA
ARABISCH-PALESTIJNSE OPSTAND
[12]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[13]
LANDEN MET EEN MOSLIMBEVOLKING
GROEN IS SOENNITISCH/ROOD IS SJIITISCH
 
 
Bron
 
WIKIPEDIA
ISLAM
 
 
 
 
[14]
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[15]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[16]
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[17]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
”Eighty-five percent of the amended route is within the West Bank itself, not along the Green Line.”
THE SEPARATION BARRIER
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´
THE SEPARATION BARRIER
[18]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED 
BLOCKADE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
[19]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
[20]
 
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´
Article 7,
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
[21]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[22]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,
1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”
 
UN GA RESOLUTION 3246
 

Reacties uitgeschakeld voor ”De Gaza-oorlog: de feiten van dag tot dag, zonder de meningen”/Brief aan NRC

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.