Boycot Israel/Nee tegen Veolia Zuid-Nederland/Brief aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant/Commissie Mobiliteit en Financien

 

BOYCOT ISRAEL/NEE TEGEN VEOLIA ZUID-NEDERLAND/BRIEF AAN GEDEPUTEERDE

STATEN NOORD BRABANT/COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN

Concessie Busvervoer Noord Brabant vanaf 2015

”Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid
internationaal erkende mensenrechten na te leven en
te bevorderen binnen het domein van hun activiteiten”
”Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn
………………………………………
Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aan
mensenrechtenschendingen”
REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
hoofdstuk 2
Sociale aspecten
Mensenrechten
Aan
De Gedeputeerde Staten Noord-Brabant
Commissie Mobiliteit en Financien
De heer R van Heugten, portefeuillehouder Mobiliteit en Financien
Onderwerp:
Openbaar Vervoersconcessie
Geachte heer van Heugten,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Ik heb kennisgenomen van het feit, dat vervoersbedrijf Veolia, met twee andere busbedrijven,
in aanmerking wil komen voor het busvervoer in Noord-Brabant vanaf 2015,na afloop van haar huidige
concessie [voor West en Midden-Brabant]. [1]
Over deze eventuele gunning aan Veolia nemen Provinciale Staten volgens mij bereikte
betrouwbare bron, eind december 2013/begin januari 2014 de beslissing.
Een dringend verzoek mijnerzijds om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veolia
en het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf.
Reden:
Veolia’s medeplichtigheid aan ernstige schendingen van mensenrechten door haar verwevenheid met
de Israelische bezetting, haar  betrokkenheid
bij  de illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied en als afvalbedrijf,
het dumpen van afval in de Bezette Palestijnse gebieden, zowel vanuit Israel zelf als uit
de illegale nederzettingen.
Kortom:
Veolia is een fout bedrijf.
Te uwer informatie:
ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
Zoals u ongetwijfeld zult weten, is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [2]
Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbij
Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is
[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en een
groot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [3]
Duidelijk moge dus zijn, dat iedere facilitering van deze bezetting, op welke wijze
dan ook, moreel in alle opzichten verwerpelijk is.
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eind
zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventie
van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [4]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [5],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [6] en talloze malen door de EU [7]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [8]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
Desondanks is zijn de activiteiten van Veolia verweven met de illegale nederzettingen.
ACTIVITEITEN VEOLIA
Israelische illegale nederzettingen
Veolia Environnment, de wereldwijde multinational waarvan Veolia Nederland een dochter is, is tot over
haar oren verwikkeld in de Israelische bezetting en de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Via een aantal buslijnen was Veolia betrokken bij het busvervoer in de illegale
nederzettingen in de Westbank [Westelijke Jordaanoever] [9], waarmee zij dus regelrecht handelde
in strijd met mensenrechten en het Internationaal Recht.
Dit jaar,  in 2013 dus, verkocht zij deze busdiensten aan de Israelische vervoersmaatschappij Afkim [10]
Bezette Gebieden
Het feit, dat Veolia de busdiensten heeft verkocht aan de Israelische maatschappij Afkim betekent
allerminst, dat zij geen bemoeienis meer heeft met de Israelische bezetting:
Zij is nog actief als afvalvervoerder naar de bezette gebieden door de exploitatie van de
Toval vuilstort op de Westbank [11], waar industrieafval van binnen Israel naartoe wordt
getransporteerd, evenals afval vanuit de illegale nederzettingen. [12]
Onnodig te zeggen, dat de grond in bezet Palestijns gebied zo ernstig vervuild wordt.
Op zich is dit al een ernstige schending van de rechten van de mens op een schoon milieu,
maar bovendien verbiedt het Internationaal Recht Israel [als zijnde bezettende macht]
bezet gebied slechts aan te wenden ten voordele van de eigen bevolking [bevolking
van het bezettende land dus]
In VN Resolutie 63/201 riep de VN Algemene Vergadering Israel op, te stoppen
met het dumpen van allerlei soorten afval op bezet Palestijns land [13]
Dat heeft Veolia er niet van weerhouden om deze praktijken gewoon voort te zetten. [14]
Schone beloften/Vuile praktijk
Aandelen Lightrail
Het Lightrail project is een treinverbinding tussen Jeruzalem en de in bezet Palestijns
gebied aanwezige illegale nederzettingen [15], waarin Veolia financieel verwikkeld
is door haar aandelen in Citypass en Connex Jerusalem [16]
Veolia wil de wereld laten geloven, dat zij haar aandelen Lightrail hetzij heeft
verkocht, hetzij voornemens is te verkopen. zoals zij in 2010 heeft aangekondigd [17]
Dit is echter nog niet gebeurd, waardoor Veolia nog
steeds financieel betrokken is bij de facilitering van de Israelische nederzettingen.
Uiteraard leidde de betrokkenheid van Veolia Environnement tot wereldwijd protest,
met als gevolg, dat Veolia zich hetzij zelf terugtrok uit eventuele financiele
deals, hetzij dat instellingen in diverse landen weigerden, met Veolia in zee te gaan [18]
Zoals u waarschijnlijk weet heeft ook Bsetuur Regio Utrecht  na protesten tegen de Veolia
betrokkenheid bij bezetting en nederzettingen, besloten, Veolia de begeerde concessie
op het Openbaar vervoer niet te verlenen [19]
VN RAPPORTEUR/BOYCOT FOUTE BEDRIJVEN
Het weren van foute bedrijven kreeg ook op VN niveau steun.
Zo verklaarde VN rapporteur voor de mensenrechten in de bezette
Palestijnse gebieden, de heer R Falk, dat bedrijven, die financieel
profiteren
van de Israelische nederzettingen, moeten worden geboycot. [20]
Met naam en toenaam noemde hij hierbij Veolia Environnement [21]
EPILOOG
Veolia is een fout bedrijf, dat verdient aan mensenrechtenschendingen en schendingen
van het Internationaal Recht, dat om die reden naar mijn mening geen verlenging op haar
concessie op het Openbaar Vervoer dient te krijgen.
Duidelijk is, dat Veolia, met haar betrokkenheid bij zowel de Israelische bezetting als
de illegale nederzettingen, niet beantwoordt aan de richtlijnen voor ”Maatschappelijk
Ondernemen”
Ik verwijs hierbij naar het Referentiekader voor Maatschappelijk Ondernemen,
hoofdstuk 2, dat gaat over mensenrechten:
Ik citeer [zoals in de aanhef van mijn betoog]
””Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid
internationaal erkende mensenrechten na te leven en
te bevorderen binnen het domein van hun activiteiten”
”Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn
………………………………………
Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aan
mensenrechtenschendingen” [22]
Een dringende oproep dus aan u, om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veolia
en het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf.
Mocht u de gunning toch verlenen, dan bent u, door met een fout bedrijf in zee te gaan,
eveneens politiek en moreel medeplichtig aan schendingen van het Internationaal Recht.
Ik ga ervan uit, dat u dit niet op uw geweten wilt hebben.
Ik wens u dan ook wijsheid en rechtvaardigheid toe bij uw beslissing.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
Deze brief heb ik tevens cc toegezonden aan de Gedeputeerde Staten Noord Brabant,  de
voorzitter van de Commissie Mobiliteit en Financien, Mevrouw V. Slegers, alsmede
aan alle leden van de Commissie Mobiliteit en Financien.
[1]
OMROEP BRABANT
VEOLIA, ARRIVA EN SYNTUS BIEDEN OP BUSVERVOER IN BRABANT
23 OCTOBER 2013
[2]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
[3]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[4]
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
HAAGS VERDRAG VAN 1907
[5]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
[6]
”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[7]
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
[8]
SETTLEMEMTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
[9]
VEOLIA TRANSPORTATION ISRAEL STOPPED OPERATING THE MODI’IN BUS NETWORK
AUGUST 2013
[10]
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION ISRAEL STOPPED OPERATING MODI’IN BUS NETWORK
AUGUST 2013
[11]
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013
ISRAELI MINISTRY CONFIRMS VEOLIA STILL OWNS WESTBANK LANDFILL
DESPITE CORPORATION’S REPEATED DENIAL
27 JANUARI 2013
[12]
WHO PROFITS
VEOLIA ENVIRONNEMENT
[13]
GENERAL ASSEMBLY
A/RES/63/201
28 JANUARY 2009
[14]
ISRAELI MINISTRY CONFIRMS VEOLIA STILL OWNS WESTBANK LANDFILL
DESPITE CORPORATION’S REPEATED DENIAL
27 JANUARI 2013
[15]
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV
[16]
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSPORTATION SOLD THE REMAINING BUS LINES TO AFKIM
SEPTEMBER 2013
[17]
WHO PROFITS
VEOLIA TRANSDEV
WHO PROFITS
VEOLIA ENVIRONNEMENT
[18]
GLOBAL EXCHANGE
VEOLIA CAMPAIGN VICTORIES
[19]
RAILWAY GAZETTE
UTRECHT TRAM CONTRACTS PLACED
10 OCTOBER 2012
GLOBAL EXCHANGE
VEOLIA CAMPAIGN VICTORIES
[20]
“A United Nations independent expert today called on the world body’s General Assembly, as well as civil society, to take action against Israeli and international businesses that are profiting from Israeli settlements in the occupied Palestinian territory.
“My main recommendation is that the businesses highlighted in the report – as well as the many other businesses that are profiting from the Israeli settlement enterprise – should be boycotted, until they bring their operations into line with international human rights and humanitarian law and standards,” the Special Rapporteur on the situation of human rights in the occupied Palestinian territories, Richard Falk, said in a news release issued as he presented a report on his work to the Assembly.”
UNITED NATIONS NEWS CENTRE
UN INDEPENDENT EXPERT CALLS FOR BOYCOTT OF BUSINESSES PROFITING
FROM ISRAELI SETTLEMENTS
25 OCTOBER 2012
[21]
”Highlighting the activities of companies such as Caterpillar Incorporated of the United States, Veolia Environment of France, G4S of the United Kingdom, the Dexia Group of Belgium, Ahava of Israel, the Volvo Group of Sweden, the Riwal Holding Group of the Netherlands, Elbit Systems of Israel, Hewlett Packard of the USA, Mehadrin of Israel, Motorola of the USA, Assa Abloy of Sweden, and Cemex of Mexico, the Special Rapporteur noted that a wide range of Israeli and international businesses are involved in the establishment and maintenance of the Israeli settlements.”
UNITED NATIONS NEWS CENTRE
UN INDEPENDENT EXPERT CALLS FOR BOYCOTT OF BUSINESSES PROFITING
FROM ISRAELI SETTLEMENTS
[22]
REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
hoofdstuk 2
Sociale aspecten
Mensenrechten

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Nee tegen Veolia Zuid-Nederland/Brief aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant/Commissie Mobiliteit en Financien

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.