BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING

”How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
How many deaths will it take till one knows
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind”

Vrij naar Bob Dylan’s, Blowin in the wind


Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when the world attention focussed on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.

Benyamin Netanyahu, toen Plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken, voormalig Premier van Israël, sprekend tot studenten van de Bar Ilan University. Uit het Israëlische journaal Hotam, 24 november 1989

Netanyahu is momenteel dus weer premier

”De regering bevordert de internationale rechtsorde””

Artikel 90, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h5p2

Vertel mij wie je vrienden zijn
En ik zal je zeggen, wie je bent

Nederlands Spreekwoord

INLEIDING

Met het bezoek van de Israelische premier Netanyahu aan Nederland toont de Nederlandse regering een fundamenteel gebrek aan respect voor de meest elementaire
Palestijnse rechten
De oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van de Israelische bezettingsstaat,
die onder Netanyahu nog verder geintensifeerd zijn, worden op deze wijze moreel en politiek door de regering Rutte met gedoogpartner de fanatiek pro Israel partij PVV
gelegitimeerd
Netanyahu is van harte welkom in Den Haag, maar dan in een cel in de Scheveningse gevangenis onder auspicien van het Internationaal Strafhof

Geachte  lezers,

De uitnodiging van de Nederlandse regering heeft de Israelische minister-president
Netanyahu op 18 en 19 januari 2012 naar Nederland gevoerd voor een werkbezoek
Dit houdt in een audientie bij het Staatshoofd Koningin Beatrix, een werklunch met premier Rutte, gesprekken met de ministers Rosenthal Buitenlandse Zaken en Verhagen Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ook heeft hij een ontmoeting met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, evenals met leden van de Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer. 1

Een erger politiek begin van het nieuwe jaar had het niet kunnen zijn
Want dit bezoek ondersteunt en legitimeert de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden
Het is een oorlogsverklaring aan het bezette Palestijnse
volk, dat slachtoffer is geworden van het stelen van hun zelfbeschikkingsrecht, etnische zuiveringen en massaslachtingen 1948
landdiefstal, buitengerechtelijke executies, moord, foltering, uithongering blokkade Gaza
Etcetera, Etcetera
Want de lijst van misdaden van de Israelische bezetter is lang

Verbazingwekkend is deze uitnodiging van de Nederlandse regering niet, gezien het duidelijk
pro Israel beleid van de minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal, waarmee hij
artikel 90 van de Nederlandse Grondwet schendt, dat de regering de internationale rechtsorde bevordert 2

Want als er een Staat is, die het Internationaal Recht schendt, is het Israel wel en daarvan
is minister Rosenthal uiteraard goed op de hoogte

ISRAELISCHE BEZETTING

VOORGESCHIEDENIS
ZIONISTISCHE IDEOLOGIE, LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN

De bezetting van de Palestijnse gebieden, de belangrijkste contemporaine Israelische schending
van het Internationaal Recht, kan niet worden losgezien van de ontstaansgeschiedenis van de Staat
Israel, die is geworteld op de schending van het Palestijnse recht op zelfbeschikking, etnische zuiveringen en
massaslachtingen 4

De stichting van de huidige Staat Israel vindt zijn wortels in de vorming van de zionistische ideologie
door de journalist Theodor Herzl aan het eind van de negentiende eeuw
Belangrijkste doel was de stichting van een Joodse Staat in de toenmalige Turks Ottomaanse
kolonie Palestina, waar de Arabische Palestijnen reeds eeuwenlang de bevolking uitmaakten
De enkele Joodse bewoners waren pelgrims, die hun laatste dagen veelal in Jeruzalem sleten en
een goed contact onderhielden met de bevolking

Toen de zionisten bij de Turkse sultan bot vingen, werd er in de Eerste Wereldoorlog druk
gelobbyet bij de Britse koloniale regering, wat vooral interessant werd na het sluiten van het Sykes Picot Verdrag, waarbij Groot Brittannie en Frankrijk de kolonies van het Ottomaanse Rijk onder elkaar verdeelden in een geheime overeenkomst 5

De volgende stap was de Balfour Declaration, waarbij de Britse minister Balfour aan de voorzitter van de zionistische Federatie, Lord Rotschild, in Palestina ”een Joods Nationaal Tehuis” beloofde 6

Hierover zou de schrijver Arthur Koestler opmerken
”With the Balfour Declaration one nation solemnly promised to a second
nation the country of a third”

Toen Palestina in 1920 daadwerkelijk Brits Mandaatgebied werd, kon de belofte van
de Balfour Declaration verder worden uitgebouwd

De oorspronkelijke Palestijnse bevolking werd dus in eigen land buiten spel gezet, wat natuurlijk leidde tot
spanningen tussen de opkomende Arabische nationalistische bewegingen en de naar Palestina
geemigreerde zionistische leiders en voornamelijk landbouw pioniers

Het Britse bestuur speelde het bekende verdeel en heersspelletje, maar uiteindelijk
escaleerde het in de tegen de Britten en zionisten die steeds meer vier handen op een buik werden geleide
Arabische opstand 1936-1939 die bloedig door de Britten werd neergeslagen

I

Stichting Staat Israel

Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal Arabische landen, die
onder Brits en Frans bestuur stonden, onafhankelijk, maar dat gold niet voor Palestina
Tenslotte legde het Britse Gezag de kwestie voor aan de pas opgerichte Verenigde Naties
die bij VN AV Resolutie 181 december 1947 besloot, Palestina te verdelen in een Joods en Arabisch deel
Jeruzalem zou een internationale status krijgen

Niet alleen was dit een neo koloniale beslissing, omdat het over de hoofden van de Palestijnse
bevolking werd besloten, die uiteraard tegen was, maar bovendien werd op grove wijze het Palestijnse
recht op zelfbeschikking geschonden
Het bezwaar was niet de VESTIGING van Joodse mensen, veelal uit Europa, maar
HET OPEISEN VAN EEN STAAT IN HET LAND VAN EEN ANDER VOLK

Op 14 mei 1948 werd door de zionistische voorman David Ben Gurion eenzijdig de Staat Israel
uitgeroepen
Hierop volgde een gewapende strijd tussen Israelisch-zionistische troepen en milities enerzijds en
Palestijns Arabische troepen anderszijds gesteund door slecht bewapende troepen
uit de Arabische landen, die eindigden in de verdrijving van meer dan 750 000 Palestijnse
Arabieren uit hun eigen land
Het Palestijnse vluchtelingenprobleem was hiermee geboren
Dit treurspel zou zich herhalen in de juni oorlog van 1967, waarbij 250 000 Palestijnen werden
verdreven

Hoewel de VN een AV Resolutie nr 194, in 1948 aannam, die de vluchtelingen het recht
gaf, naar hun huizen in Palestina/Israel terug te keren, werd dit door de Israelische
regering niet erkend
Ook naar het compensatiegeld waarin door de VN bij niet terugkeer was voorzien konden zij fluiten

In deze oorlog bezette de vers gestichte zionistische Staat een deel van het aan de Arabieren
toegekende gebied en kwam Gaza onder Egypte en de Westelijke Jordaanoever onder Jordanie

BEROVING VAN HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT, LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN verdrijving Palestijnen DUS

Daarbij hadden ook nog Israelische extreem-rechtse milities zich schuldig gemaakt aan massa
slachtingen, zoals Deir Yassin
Deze massaslachting werd door de extreem-rechtse Irgun gepleegd, die onder leiding stond van
de latere Israelische premier Begin [7
In deze oorlog werden meer dan 400 Arabische dorpen verwoest

Een fraaie start voor de Staat Israel dus 8

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING PALESTIJNSE GEBIEDEN EN DE SYRISCHE GOLAN HOOGTE

Sinds 1967 is er sprake van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, de Westelijke
Jordaanoever Westbank, Oost-Jeruzalem, Gaza 9 en de Syrische Golan Hoogte
Dit ondanls de in november 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242
waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog 1967 veroverde gebieden
waaronder de Palestijnse

Inherent aan iedere bezetting overal ter wereld, dus ook in Israel, is onderdrukking, vernedering, willekeur en mensenrechtenschendingen
Eveneens schreeuwt iedere bezetting om verzet, dat hier gestalte kreeg in door het Internationaal Recht gelegitimeerde
aanvallen op Israelische militairen en militaire doelen en de niet gelegitimeerde zelfmoord
aanslagen en raketaanvallen op Israelische burgers en burgerdoelen 10

Tot op heden duurt die bezetting nu al bijna 45 jaar voort en er is geen enkel zicht op,
dat Israel zich zou terugtrekken
Om sowieso iedere terugtrekking te voorkomen en de bezetting permanent te maken
heeft Israel een aantal ”facts on the ground” geschapen, waaronder de nederzettingen

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT
DE NEDERZETTINGEN

Sinds eind zestiger jaren van de vorige eeuw worden in bezet Palestijns gebied Israelisch-Joodse
nederzettingen gebouwd
Deze nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht volgens artikel 49, 4e Conventie
van Geneve en de bepalingen van het Haags Verdrag van 1907, dat stelt, dat het verboden
is, permanente veranderingen aan te brengen in bezet gebied 11

Maar er is meer
De bouw van die nederzettingen heeft geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen, waarbij in de loop der jaren meer dan honderdduizend Palestijnen dakloos zijn geworden
En deze ellende gaat tot op de dag van vandaag door

Niet alleen zijn dergelijke landonteigeningen inhumaan, zij zijn bovendien in strijd
met het Internationaal Recht
Want artikel 53, 4e Conventie van Geneve verbiedt onteigening en vernietiging van bezit zoals
huisvernietigingen, ook een veel voorkomend verschijnsel bij de bouw van nederzettingen 12

Bovendien heeft een bezettende macht volgens de Geneefse Conventies de plicht,
zich in te zetten voor het welzijn, de welvaart en de veiligheid van de burgerbevolking
Onnodig op te merken, dat de welvaart niet bepaald bevorderd wordt bij een gedwongen land
onteigening

In gewoon Nederlands heet dit je reinste diefstal

Ondanks twee VN Veiligheidsraadsresoluties en herhaalde oproepen, de nederzettingen te ontmantelen
en tenminste de bouw te bevriezen, gaan deze praktijken tot de dag van vandaag gewoon
door 13

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT
DE ISRAELISCHE MUUR

Een andere ernstige schending van het Internationaal Recht is de Israelische Muurbouw,
die voor een groot deel door bezet Palestijns gebied loopt
Hierdoor heeft Israel de facto een deel van het Palestijns gebied geannexeerd
Naast de nederzettingen dus opnieuw een gecreeerd fact on the ground

Bovendien heeft die Muurbouw tot een verdere inperking van de bewegingsvrijheid van
de bezette Palestijnse bevolking geleid, vooral voor de mensen, die in de buurt van de Muur
wonen
Vaak liggen hun landbouwgronden aan de andere kant en moeten zij speciaal toestemming
krijgen om daar te komen, wat lang niet altijd gebeurt
Ook ziekenhuizen en scholen zijn voor velen moeilijker bereikbaar geworden 14

Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de Israelische Muur illegaal
omdat zij loopt door Palestijns bezet gebied 15
Met de gebruikelijke arrogantie trok Israel zich daar niets van aan en bouwde vrolijk voort

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT
DE BLOKKADE VAN GAZA

”No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.”

Artikel 33, 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

”Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.”

Artikel 54, lid 1, Additioneel Protocol I 1977 Geneefse Conventies

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument

In september 2007 verklaarde het Israelische kabinet Gaza tot ”vijandelijk gebied”
Directe aanleiding vormde de bestuurlijke Hamas controle over Gaza na interne factiestrijd
met Fatah
Hiermee meende de Israelische regering gerechtigd te zijn tot het nemen van strafmaatregelen
jegens de Gazaanse bevolking met als ”rechtvaardiging” de uit Gaza afkomstige raketaanvallen
op Israelische burgerdoelen

Die maatregelen bestonden uit het praktisch hermetisch afsluiten van Gaza van de buitenwereld
waardoor de bevolking, die grotendeels afhankelijk is van hulpgoederen, zowel van hulpgoederen,
eerste levensbehoeften en medicijnen verstoken waren
Bovendien verloren duizenden hun baan, omdat werken in Israel een belangrijke inkomstenbron
niet meer mogelijk was 16

De gevolgen voor de burgerbevolking waren dus rampzalig, de maatregelen zonder meer inhumaan
Geen wonder dan ook, dat zij door VN rapporteur Falk een ”misdaad tegen de menselijkheid”
werden genoemd 17

Het is moreel laf en inhumaan om een burgerbevolking te beknotten in haar bewegingsvrijheid,
het recht op een menswaardig bestaan te ontzeggen en praktisch uit te hongeren
Bovendien is het in strijd met het Internationaal Recht, omdat het als een strafmaatregel tegen
Palestijnse raketbeschietingen op Israelische burgerdoelen wordt gebruikt

Het is volgens het Internationaal Recht verboden, om de ene onrechtmartige daad
het beschieten van burgerdoelen te beantwoorden met een andere de blokkade van een
burgerbevolking

Als collectieve straf is het tevens verboden

In de loop der tijden zijn er door hulpkonvooien vele dappere pogingen gedaan om deze
blokkade te breken, soms met dodelijk gevolg 18, zonder effectief resultaat

Anderszijds wordt wel steeds de aandacht gevestigd op de 5 jarige blokkade
Een akelig lustrum

Hoewel de Israelische autoriteiten de blokkade enigszins hebben versoepeld 19, blijven
de leefomstandigheden moeilijk 20
Het enige menswaardige antwoord is een eind aan de blokkade

Maar ook hierin blijft Israel vrolijk het Internationaal Recht schenden

ISRAEL SCHENDT HET INTERNATIONAAL RECHT
OORLOGSMISDADEN

De lijst van de door de Israelische bezettingsmacht gepleegde oorlogsmisdaden is lang
Een greep eruit:

Buitengerechtelijke executies van leiders en activisten van Palestijnse verzetsorganisaties
Willekeurige militaire aanvallen met als resultaat een groot aantal burgerslachtoffers
Beschietingen van demonstranten
Folterpraktijken van gevangenen

I

Buitengerechtelijke executies

Vanaf het eind van de zestiger jaren is er in Israel van regeringswege officieel toestemming
gegeven voor buitengerechtelijke executies van Palestijnse politieke tegenstanders
Vormen, die dit o.a. heeft aangenomen zijn maffiosi achtige beschietingen van auto’s vaak
was het slachtoffers met kogels doorzeefd, het op afstand bedienen van bommen, raket of F16 beschietingen
van auto’s, vluchtelingenkampen en flatgebouwen 21
Soms werden tegenstanders ook ”thuis” opgezocht en ter plekke uit de weg geruimd

Dergelijke methoden zijn niet alleen misdadig, zij druisen ook in tegen het Internationaal Recht,
dat stelt, dat ieder mens recht heeft op leven en een eerlijk proces

Maar er is meer:

Doordat die aanvallen meestal plaatsvonden vinden, want het gaat nog steeds door
in drukke straten, marktpleinen, flatgebouwen en vluchtelingenkampen, allemaal
burgerdoelen, vallen er ook regelmatig een groot aantal burgerslachtoffers

Een berucht voorbeeld is de luiquidatie F16 aanval op een flatgebouw! van Hamas leider
Shehada, waarbij behalve hij ook vijftien burgerdoden vielen, waaronder 11 kinderen 22

II

Willekeurige militaire aanvallen met als resultaat een groot aantal burgerslachtoffers

Berucht zijn de Israelische willekeurige militaire aanvallen, wanneer er sprake is van
een militaire campagne in de bezette gebieden vaak Gaza
Vaak vinden zij plaats in woonwijken, vluchtelingenkampen en andere locaties waar het
Israelische leger vermoedt, dat Hamas strijders aanwezig zijn

Bij die aanvallen echter is het risico voor de burgerbevolking groot, omdat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen combatanten militairen en strijders en non combatanten burgers, noch
in locatie burgerdoelen,

Dit is verboden volgens het Internationaal Recht 23

BIJ DE OPERATIE CAST LEAD IN GAZA 2008-2009 ZIJN IN DRIE WEKEN TIJD MEER
DAN 1300 PALESTIJNEN OMGEKOMEN, VAN WIE VOOR EEN DERDE KINDEREN 24

Ook is er in december 2011 een Israelische luchtaanval geweest, waarbij Palestijnse burgerdoden
gevallen zijn 25

III

Beschietingen van demonstranten

Het klassieke beeld komt van de Eerste Intifada 1987-1990 26, waarbij vanuit tanks het
vuur werd geopend op stenengooiende jongeren
Helaas behoort dat niet tot het verleden, maar vindt nog steeds plaats, vaak met dodelijk
gevolg, zoals bij de Nakba demonstranten 27
In december 2011 heeft een Israelische militair een demonstrant, Musrafa Tamini doodgeschoten
bij een demonstratie tegen geweld van Israelisch-Joodse kolonisten tegen de bevolking in
a-Nabi Saleh 28

IV

Folteringen van Palestijnse gevangenen

Israel heeft een bloedige reputatie wat betreft de behandeling van Palestijnse gevangenen
Niet alleen worden zij vaak jarenlang vastgehouden zonder vorm van aanklacht en proces
administratieve detentie, zoals in Guantanamo Bay

Bovendien worden zij structureel gefolterd 29
Btselem heeft daarover en niet voor de eerste keer een onthutsend rapport geschreven 30

DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE GEVANGENEN vaak stenengooiende kinderen
WORDEN SYSTEMATISCH GESCHONDEN 31

ISRAEL SCHENDT INTERNATIONAAL RECHT
REGERING NETANYAHU/KAMPIOEN OORLOGSMISDADIGER EN ”GEERDE’ GAST IN NEDERLAND

De huidige premier Netanyahu ontkent op schaamteloze wijze de meest basale
Palestijnse rechten, zoals het recht van vluchtelingen op terugkeer en het recht, in vrijheid te leven
zonder Israelische bezetting 32
Met het aantreden van Netanyahu 2009 zijn de schendingen van Palestijnse rechten onverminderd
doorgegaan en zo mogelijk, nog verergerd
Behalve de ”gebruikelijke” oorlogsmisdaden worden in naam van de nederzettingenbouw
systematisch de huizen van Palestijnen vernietigd, gesloopt en onteigend
Zowel in het bezette Oost-Jeruzalem als de Westelijke Jordaanoever
Ook bronnen en watervoorzieningen worden systematisch onklaar gemaakt,
waardoor de primaire middelen van bestaan worden vernietigd

SINDS HET BEGIN VAN 2011 ZIJN MEER DAN 500 PALESTIJNSE HUIZEN EN WATERVOORZIENINGEN
VERNIETIGD
MEER DAN DUIZEND MENSEN ZIJN DE FACTO VERDREVEN VAN HUIS EN HAARD 33

Kolonistengeweld

En tot overmaat van ramp wordt de Palestijnse bevolking ook nog geterroriseerd door
geweld door kolonisten, die vaak ongestraft hun gang kunnen gaan 34

DE BEDOUINEN WORDEN BEDREIGD MET ETNISCHE ZUIVERINGEN, DIE AL
IN GANG ZIJN GEZET 35

Tenslotte geeft het jaarrapport van Amnesty International een onthutsend overzicht
van alle gepleegde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden 36
Hierbij laat Amnesty zich terecht ook zeer kritisch uit over Palestijnse mensenrechtenschendingen
willekeurige raketaanvallen op Zuid Israel, het doodschieten van 4 kolonisten
Want evident is, dat zowel de Israelische bezetter als het Palestijnse verzet het Internationaal
Humanitair Oorlogsrecht moeten naleven 37

EPILOOG:

Israel is een Schurkenstaat
Niet alleen handhaaft het een bezetting van bijna 45 jaar, het record aan mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
is ijzingwekkend

Buitenterechtelijke executies, foltering van gevangenen ook minderjarigen, het gericht
schieten op demonstranten, massale landonteigeningen, bombardementen met
een onverantwoord risico op burgerdoden, vernederingen, massale verdrijvingen van bevolkingsgroepen, discriminatie bij onderwijs en huisvesting met name Palestijnen in Israel zelf

NIETS IS DEZE BEZETTINGSSTAAT TE DOL!

Toch ontvangt Nederland de chef van dit bezettingsregime, dat zich sinds 2009 in het
byzonder heeft onderscheiden in huisvernietigingen, het schieten op demonstranten, piraterij op zee en etnische zuiveringen

Wanneer het een Arabische dictatuur geweest zou zijn, zou de Nederlandse politieke
verontwaardiging groot zijn en terecht

Nu het de zionistische Staat Israel betreft, die nog steeds op onvoorwaardelijke steun van
de VS kan rekenen en impliciete steun van de EU 38, worden de Israelische misdaden gebagatelliseerd

De taak van Nederland zou moeten zijn Israel op te roepen, zich uit bezet gebied terug te trekken, alle nederzettingen te ontmantelen, de Muur af te breken en het recht op terugkeer te erkennen
Allemaal zaken, die in het Internationaal Recht zijn vastgelegd, dat de Nederlandse regering volgens de Grondwet moet bevorderen art 90, Grondwet

Natuurlijk is Netanyahu welkom in Nederland
Maar dan met een helicopter ingevlogen naar een cel in de Scheveningse gevangenis van het Internationaal Strafhof

Een plaats waar politieke criminelen als hij thuishoren

De gerechtigheid zou in deze wereld een stuk dichterbij komen, als ook Israelische
oorlogsmisdadigers ooit daadwerkelijk zouden worden berecht

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

VOOR HET GEVAL NIET ALLE NOTEN ZICHTBAAR ZIJN:
ZIE VOOR NOTEN DE VOLGENDE LINK

http://ovl.indymedia.org/news/2012/01/32043.php

ZIE VOOR TEKST NOTEN:

1

RIJKSOVERHEID
ISRAELISCHE MINISTER PRESIDENT NETANYAHU BEZOEKT NEDERLAND
9 JANUARI 2012

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publi…

HET KONINKLIJK HUIS
ISRAELISCHE MINISTER PRESIDENT BEZOEKT NEDERLAND, 18 EN 19 JANUARI 2012

http://www.koninklijkhuis.nl/Actueel/Nieuwsberi…

2

PRO ISRAEL BELEID NEDERLANDSE REGERING/ IN STRIJD MET DE GRONDWET

”De regering bevordert de internationale rechtsorde””

Artikel 90, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h5p2

STOP DE BEZETTING

JAN WIJENBERG:

”RUIM EEN HALF JAAR KABINET RUTTE OCTOBER 2010 MEI 2011
DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT
HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN”
EEN KRITISCHE BESCHOUWING
27 JULI 2011

http://www.stopdebezetting.com/acties-politiek/…

ZIE VOOR DIT ARTIKEL OOK:

www.stopdebezetting.com

Thema: Politiek onder vuur

2

ISRAELISCHE PIRATERIJ OP VOLLE ZEE

EKUDOS
ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE

http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische…

3

PRO ISRAEL BELEID NEDERLANDSE REGERING/ IN STRIJD MET DE GRONDWET

”De regering bevordert de internationale rechtsorde””

Artikel 90, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h5p2

STOP DE BEZETTING

JAN WIJENBERG:

”RUIM EEN HALF JAAR KABINET RUTTE OCTOBER 2010 MEI 2011
DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT
HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN”
EEN KRITISCHE BESCHOUWING
27 JULI 2011

http://www.stopdebezetting.com/acties-politiek/…

ZIE VOOR DIT ARTIKEL OOK:

www.stopdebezetting.com

Thema: Politiek onder vuur

4

UITPERS.BE
RAMPSPOED OVER PALESTINA
ASTRID ESSED
JUNI 2007

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702

5

Bij het Sykes Picot Verdrag verdeelden Groot-Brittannie en Frankrijk, toenmalige grote
koloniale mogendheden in 1916 , de kolonies van het Turks Ottomaanse Rijk het huidige Midden
Oosten, waaronder Syrie, Palestina, Irak, Libanon, Jordanie, etc alvast als oorlogsbuit
onder elkaar
Het Turks Ottomaanse Rijk was namelijk een bondgenoot van de tegenstanders het Duitse Keizerrijk
en de Oostenrijk Hongaarse monarchie

Na de Eerste Wereldoorlog werd die verdeling een feit

WIKIPEDIA
HET SYKES PICOT VERDRAG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sykes-Picotverdrag

TEKST SYKES PICOT VERDRAG

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/sykes.asp

6

WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION

http://nl.wikipedia.org/wiki/Balfour-verklaring

http://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaratio…

7

DEIR YASSIN REMEMBERED

http://www.deiryassin.org/

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

COUNTERPUNCH
THE DEIR YASSIN MASSACRE
WILLIAM MARTIN
13 MEI 2004

http://www.counterpunch.org/2004/05/13/the-deir…

8

UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2033

9

GAZA BLIJFT BEZET GEBIED
Ondanks de terugtrekking van de Israelische troepen in 2005 uit Gaza, blijft Gaza bezet gebied volgens
het Internationaal Recht, omdat Israel het luchtruim en de grenzen controleert

Zie

GAZA BLIJFT BEZET GEBIED
VRAAG EN ANTWOORD: ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12

UITPERS.BE
DE GAZASTROOK BLIJFT BEZET GEBIED
ASTRID ESSED
SEPTEMBER 2005

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

10

Volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht moet er bij iedere militaire aanval een strict
onderscheid worden gemaakt tussen combatanten militairen en strijders en non-combatanten burgers
Militaire aanvallen op burgers en/of burgerdoelen zijn verboden
Dit geldt voor alle conflictspartijen

Zie Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, artikel 7


”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis…

11

NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT


The establishment of settlements in the West Bank violates international humanitarian law which establishes principles that apply during war and occupation. Moreover, the settlements lead to the infringement of international human rights law.
The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population. ”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

http://www.btselem.org/settlements/internationa…

4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Zie ook:

www.icrc.org

Het Haags Verdrag uit 1907

http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
Algemene informatie

http://www.btselem.org/topic/settlements

12

”Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.”

Artikel 53, 4e Conventie van Geneve

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

13

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org

ISRAEL: HALT HOME DEMOLITIONS
21 JUNI 2011

http://www.hrw.org/news/2011/06/21/israel-halt-…

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org

RECORD NUMBER OF PALESTINIANS DISPLACED BY DEMOLITIONS AS QUARTET
CONTINUES TO TALK
13 DECEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/12/13/record-numbe…

AMNESTY INTERNATIONAL
www.amnesty.org

PALESTINIANS LEFT HOMELESS AS ISRAEL DEMOLISHES WEST BANK HOUSES
16 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pale…

14

BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER

”Thousands of Palestinians have difficulty going to their fields and marketing their produce in other areas of the West Bank. The areas west of the Barrier are one of the most fertile areas in the West Bank, and the agriculture there generates, according to the World Bank, 8 percent of Palestinian agricultural production. The harm to the farming sector prevents Palestinian farmers from gaining additional income and prevents an increase in the number of Palestinians working in agriculture, which is a major sector of the Palestinian economy”
……..
………
”However, requests of many Palestinians for permits to enter their land are rejected, either on grounds of security, or on the contention that the applicant has not provided sufficient proof of ownership of the land or family relation to the landowner. Moreover, a permit from the Civil Administration does not guarantee that the holder will be allowed to pass through the gate: when the army declares “total closures” on the Occupied Territories, the permits do not apply.”

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

15

UITSPRAAK INTERNATIONAAL GERECHTSHOF
9 JULI 2004

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&a…

16

BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

17

BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

UITPERS.BE
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

18

ISRAELISCHE PIRATERIJ OP VOLLE ZEE

EKUDOS
ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE

http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische…

19

BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA

http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

20

HET INTERNATIONALE RODE KRUIS
www.icrc.org

GAZA: A NEVER ENDING EFFORT TO RELIEVE SUFFERING
28 JULI 2011

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/upd…

21

VOLKSKRANT
ISRAELISCHE MINISTER MIJDT GROOT-BRITTANIE
7 DECEMBER 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/…

22

”Als hoofd van de veiligheidsdienst Shin Beth was Dichter in 2002 betrokken bij de liquidatie van Hamas-leider Salah Shehadeh. Met een vliegtuigbom legde de Israël zijn huis in Gaza-Stad in puin; behalve Shehadeh en zijn lijfwacht kwamen daar 15 burgers bij om, onder wie 11 kinderen.”

VOLKSKRANT
ISRAELISCHE MINISTER MIJDT GROOT-BRITTANIE
7 DECEMBER 2007

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/…

23

Internationaal Humanitair Oorlogsrecht, artikel 7


”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis…

24

UITPERS.BE
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
FEBRUARI 200I9

ASTRID ESSED

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

25

BTSELEM.ORG

5 JAN. ’12: DECEMBER BOMBING OF AMMUNITION STORAGE IN MIDDLE
OF GAZAN CIVILIAN AREA KILL AND INJURE CIVILIANS

http://www.btselem.org/gaza_strip/20120105_army…

26

RTL
EERSTE INTIFADA

http://www.rtl.nl/ (/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2002/09_september/25/eerste-intifada.xml

27

UITPERS.BE
ISRAEL BESTOOKT PALESTIJNSE BETOGERS TIJDENS NAKBA HERDENKINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2011

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3018

28

11 DEC 11: SOLDIER KILLS PALESTINIAN DEMONSTRATOR MUSTAFA TAMINI,
28, BY SHOOTING TEAR-GAS CANISTER AT HIM

http://www.btselem.org/firearms/20111209_killin…

BTSELEM.ORG

SHOW OF FORCE: ISRAELI MILITARY CONDUCT IN WEEKLY DEMONSTRATIONS
IN A-NABI SALEH

http://www.btselem.org/publications/summaries/2…

http://www.btselem.org/download/201109_show_of_…

29

UITPERS.BE
WELKOM IN DE HEL. STRUCTURELE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TEN AANZIEN VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
JUNI 2009
ASTRID ESSED

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2386

30

FOLTERINGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN

KEPT IN THE DARK
OCTOBER 2010

http://www.btselem.org/publications/summaries/2…

http://www.btselem.org/download/201010_kept_in_…

31

BTSELEM.ORG

NO MINOR MATTER: VIOLATION OF THE RIGHTS OF PALESTINIAN MINORS ARRESTED BY ISRAEL ON SUSPICION OF STONE-THROWING, JULY 2011

http://www.btselem.org/publications/summaries/2…

http://www.btselem.org/download/201107_no_minor…

BTSELEM.ORG

CAUTION: CHILDREN AHEAD

http://www.btselem.org/publications/summaries/2…

http://www.btselem.org/download/201012_caution_…

32

UITPERS.BE

LUDO DE BRABANDER
PREMIER NETANYAHU BLIJFT ONVERMINDERD PALESTIJNSE RECHTEN
ONTKENNEN
AUGUSTUS 2009

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2414

33

”Since the beginning of the year more than 500 Palestinian homes, wells, rainwater harvesting cisterns, and other essential structures have been destroyed in the West Bank including East Jerusalem, displacing more than 1,000 Palestinians, UN figures show. This is more than double the number of people displaced over the same period in 2010, and the highest figure since at least 2005.1 More than half of those displaced have been children for whom the loss of their home is particularly devastating.”

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org

RECORD NUMBER OF PALESTINIANS DISPACED BY DEMOLITIONS AS QUARTET
CONTINUES TO TALK
13 DECEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/12/13/record-numbe…

BTSELEM.ORG

PLANNING AND BUILDING
ISRAEL DEMOLISHES DOZENS OF PALESTINIAN HOMES IN JORDAN
VALLEY AND SOUTHERN HEBRON HILL
26 JUNI 2011

http://www.btselem.org/topic-page/21611-israel-…

BTSELEM.ORG
DISPOSSESSION AND EXPLOITATION: ISRAEL’S POLICY IN THE JORDAN VALLEY
AND NORTHERN DEAD SEA
MEI 2011
SAMENVATTING

http://www.btselem.org/publications/summaries/d…

BTSELEM.ORG
DISPOSSESSION AND EXPLOITATION: ISRAEL’S POLICY IN THE JORDAN VALLEY
AND NORTHERN DEAD SEA
MEI 2011
RAPPORT

http://www.btselem.org/sites/default/files2/201…

34

GEWELD VAN KOLONISTEN

BTSELEM.ORG

6 OCTOBER 2011
THE ISRAELI GOVERNMENT IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING
HARM INFLICTED ON THE RESIDENTS OF QUSRA

http://www.btselem.org/press_releases/20111006_…

HUMAN RIGHTS WATCH
www.hrw.org

ISRAEL: NEW COMMANDER SHOULD PROTECT PALESTINIANS FOR
SETTLER VIOLENCE
Impunity for Attacks; Excessive Force Against Palestinians

21 NOVEMBER 2011

http://www.hrw.org/news/2011/11/21/israel-new-c…

BTSELEM.ORG

VIOLENCE BY SETTLERS
29 DEC ’11: SETTLER VIOLENCE AGAINST PALESTINIANS AND PALESTINIAN
PROPERTY, DECEMBER 2011

http://www.btselem.org/settler_violence/2011122…

BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS

http://www.btselem.org/settler_violence

35

ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN

BTSELEM.ORG

10 OCT ’11: CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPEL TENS OF THOUSANDS
OF BEDOUINS FROM AREA C

http://www.btselem.org/settlements/20111010_for…

36

AMNESTY INTERNATIONAL

www.amnesty.org

JAARRAPPORT 2011

http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupie…

37

INTERNATIONAAL OORLOGSRECHT
VERBOD OP MILITAIRE AANVALLEN OP BURGERS/BURGERDOELEN

”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/mis…

38

Weliswaar veroordeelt de EU door Israel gepleegde mensenrechtenschendingen, maar

dit heeft in de praktijk geen consequenties, omdat er op geen enkel gebied politieke

sancties worden genomen of werkelijke politieke druk op Israel wordt uitgeoefend

om de bezetting op te heffen

Mogelijkheden om druk uit te oefenen zijn er wel degelijk, zoals opschorting of opzegging

van het Associatieverdrag met Israel, dat een mensenrechtenclausule heeft artikel 2

Zie ook

JAN WIJENBERG:

”RUIM EEN HALF JAAR KABINET RUTTE OCTOBER 2010 MEI 2011
DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT
HET INTERNATIONAAL RECHT EN DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN”
EEN KRITISCHE BESCHOUWING
27 JULI 2011

http://www.stopdebezetting.com/acties-politiek/…

Reacties uitgeschakeld voor BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.