KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING VAN GODSDIENSTVRIJHEID

PVV droom wordt werkelijkheid
Nederland voorwaarts op het pad van zondebokvorming, stigmatisering en discriminatie

Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-st…

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed

”Volgens het kabinet biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de ruimte de vrijheid van godsdienst enigszins in te perken als dit in het belang is van de openbare orde.”

http://www.nu.nl/politiek/2725892/kabinet-stemt…

NED GRONDWET
ARTIKEL 1
GELIJKHEIDSPRINCIPE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

NED GRONDWET
ART 6, VRIJHEID VAN GODSDIENST

”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

Geachte Redactie en lezers,

Na 6 jaar PVV anti-Islamhetze 1 is het dan zover
Het kabinet Rutte heeft ingestemd met het in het regeerakkoord 2 opgenomen boze voornemen, het Boerkaverbod in te voeren op straat en in Openbare
ruimtes 3
Hiermee volgt Nederland het beschamende voorbeeld van Frankrijk en Belgie, die reeds
een Boerkaverbod hebben doorgevoerd 4

Het doorvoeren van dit Boerka en Niqab verbod 5 is een jarenlang PVV verlangen geweest, dat reeds in 2006 was opgenomen in het PVV vekiezingsprogramma, 6

Het feit, dat dit door het Parlement goedgekeurd regeringsbeleid nu officieel is, laat zien, hoezeer
de sinds anti-Islamhetze en in haar kielzog discriminatie, stigmatisering en criminalisering
van ”niet westerse” allochtonen en van het ”Westerse” gedachtegoed afwijkende waarden reeds heeft toegeslagen

Voor ieder werkelijk democratisch en humanitair denkend mens zou dit een beangstigend teken aan de wand moeten zijn
Maar helaas ook steeds meer weldenkende mensen gedrogeerd door het gif van
discriminatie en anti-Islamhetze, wat ze dagelijks door politiek en media met de paplepel
krijgen ingegoten

Daardoor is discriminatie niet meer ”not done”, maar wordt het een ”gewoon” verschijnsel, dat men als zodanig niet meer lijkt te herkennen 7

ANTI-ISLAMHETZE

Volgens artikel 1, Nederlandse Grondwet is discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet toegestaan 8
De praktjk wijst echter anders uit
Niet alleen hebben we te maken met een het kabinet ondersteunende politieke
gedoogpartner, die openlijk racistisch en extreem-rechts is 9, ook buiten de PVV doctrine worden zowel op algemeen politiek en maatschappelijk gebied de Islam en moslims
steeds meer onder een vergrootglas bekeken en zowel aan de religie als haar belijders op
generaliserende wijze negatieve aspecten toegeschreven, waarbij vaak iedere nuance zoej is

Zonder enig oog voor het groot aantal stromingen binnen de Islam, het verschil tussen traditie en religie EN het feit, dat evengoed bij Christendom en Jodendom gewelddadige
uitingen en opvattingen voorkomen
En daarvoor hoef ik echt niet terug naar de Kruistochten, die door Europese ”christen” ridders aangerichte massaslachtingen onder de toenmalige in Palestina wonende moslims en Joden

Een misdadig contemporain voorbeeld is de moordpartij van christenfundamentalist
Breivik, waarbij meer dan 80 jongeren en volwassenen om het leven gekomen zijn 10

Wat het Jodendom betreft verwijs ik naar de terreur, die de meest religieuze kolonisten bewoners van illegale Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied uitoefenen tegen de bezette Palestijnse bevolking 11

RECHTVAARDIGING VAN HET BOERKAVERBOD

1

Vrouwenonderdrukking:

Het veel aangehaalde argument, dat het Boerkaverbod ”vrouwenonderdrukking” zou
bestrijden is onzin
Ten eerste heeft vrouwenonderdrukking niets te maken met de kledingstukken die men draagt en komt vrouwenonderdrukking evengioed voor bij niet gelovige vrouwen
Ten tweede komt vroiuwenonderdrukking ook voor bij andere religies christendom, Jodendom en wordt de speciale dracht van Joods orthodoxe en streng gereformeerde vrouwen niet verbioden
Ten derde bestrijd je vrouwenonderdrukking niet met het verbieden van kleding
Ten vierde tref je met het verbod een grote groep vrouwen, die de kleding VRIJWILLIG OP
GROND VAN HAAR GELOOFSOVERTUIGING DRAAGT

2

Boerka ”past” niet in Nederland

Een gevaarlijker argument is het o.a. door ex minister Donner verdedigde, dat de Boerka niet zou passen bij de manier waarop ”wij” in de Openbare Ruimte met elkaar omgaan 12
Dat ”wij” argument in tegenstelling tot ”zij” is gevaarlijk
Want wie zijn die ”wij”?
De dominante Westerse cultuur
Dit argument is er dus op gebaseerd, dat een ”niet westerse” in dit geval
bij sommige moslims voorlomende manier van ”omgang” qua rechten ondergeschikt zou zijn aan de Westerse

Een gevaarlijk staaltje superioriteitswaanzin

BOERKAVERBOD/DISCRIMINEREND

Het Boerkaverbod is discriminerend, omdat het vrouwen het recht ontzegt, zich te kleden, zoals zij dat willen, waarbij zij zich in dit geval beroepen op hun religieuze overtuiging
Vrouwen van andere religieuze overtuiging, zoals bijvoorbeeld orthodox Joodse vrouwen of streng gereformeerde vrouwen, wordt dat recht niet ontzegd
Het recht om je te kleden, zoals je dat zelf wil, is een fundamenteel rech.
Amnesty International beschouwt het als aantasting van het recht op vrijheid van meningsuiting 13

BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID

Het Boerkaverbod is een schending van het recht op Gpdsdienstvrijheid, dat onder
artikel 6, is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet 14
De Boerkadraagsterrs immers dragen de Boerka of Nikab a;s uiting van hun religieuze overtuiging en dat is hun recht, evenals vrouwen van andere religieuze overtuiging dat recht hebben
Ontzegging van dat recht is een uiting van minachting tegenover deze vrouwen

BOERKAVERBOD/CRIMINALISERING BOERKADRAAGSTERS

”Volgens het kabinet biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de ruimte de vrijheid van godsdienst enigszins in te perken als dit in het belang is van de openbare orde.”

http://www.nu.nl/politiek/2725892/kabinet-stemt…

Wel degelijk wordt door het kabinet erkend, dat het Boerkaverbod op gespannen voet staat met de Godsdienstvrijheid
Er wordt echter aangevoerd, dat inperking van Godsdienstvrijheid is toegestaan ”in het
belang van de openbare orde”

Dat is waar:
Maar hier wordt nu gedaan, alsof deze Boerkadraagsters een gevaar zoiden zijn
voor de openbare orde, wat onzin is en op geen enkele wijze kan worden aangetoond 15
Door er een Openbare Orde probleem van te maken worden zij in de criminele sfeer gebracht
Een gevaar voor de Openbare Orde is immers een strafrechtelijk probleem

En dat maakt de sinds 11 september 2001 verhevigde anti Islamhetze weer rond
Gevaarlijk, kortzichtig, discriminerend en een ernstige ondergraving van
rechtstatelijke beginselen

KRITIEK

Kritiek is er gelukkig wel

Zo heeft de Raad van State ernstige kritiek geuit op het Boerkavrbod 16
Ook Amnesty en Human Rights Watch hebben duidelijk stelling genomen tegen het Boerkaverbod 17

EPILOOG

De Nederlandse politiek anno 2012

Tot nu toe redelijk vanzelfsprekende zaken als anti discriminatie, vrijheid van Godsdienst en het recht, je kleding zelf te bepalen, worden steeds meer onder druk gezet
Ook komt er steeds meer hysteriie over een ander kledingrecht, het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes en gaan er ook in niet PVV kringen steeds meer stemmen op, hoofddoeken te verbieden in openbare ruimtes 18

Het is allang niet meer alleen de PVV
Steeds meer ‘reguliere” politieke partijen nemen discriminerende standpunten over

Een ”rechtsstaat”’ zou ik Nederland niet willen noemen, gezien onder andere de jarenlange schending van de rechten van vluchtelingen en de maniet, waarop politiegeweld onder het tapijt wordr geschoven 19

Maar in ieder geval hield men, tenminste formeel, nog bepaalde principes zoals het ”niet kunnen” van discriminatie en schending van Godsdienstvrijheid in stand

Dat verdwijnt ook steeds meer

Nederland moet oppaassen, dat het niet steeds meer de Open Samenleving van relatieve
vrijheid achter zich laat en afglijdt naar een authoritaire, gesloten samenleving 20, waar alleen nog maar gelijkgeschakelde neuzen richting ”Westerse Beschaving” [21 staan

Een Franse zakenman heeft zich bereid verklaard, de boetes van Boerkadraagsters te willen betalen, ook in Nederland 22
Dat vind ik een uitstelend initiatief
Boerkadraagsters moeten burgerlijk ONgehoorzaam zijn en de Boerka blijven dragen.

Je fundamentele rechten moet je je NIET laten afpalkken

De Wet hoort de rechten van ALLE burgers te beschermen
NIET af te breken

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1

”Uitvoering motie-Wilders inzake Burqaverbod in openbare ruimte”

VERKIEZIINGSPROGRAMMA PVV BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2006

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

2

AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD
30 SEPTEMBER 2010

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amne…

3

TROUW
KABINET VERBIEDT BOERKA
27 JANUARI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article…

NRC
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD: WET MET VEEL HAKEN EN OGEN
27 JANUARI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/kabinet-ste…

4

BOERKAVERBOD FRANKRIJK

NU.NL
BOERKA’S VERBODEN IN FRANKRIJK
11 APRIL 2011

http://www.nu.nl/buitenland/2489178/boerkas-ver…

AMNESTY INTERNATIONAL www.amnesty.org
FIRST FRENCH FINES FOR VEILED WOMEN A ”TRAVESTY OF JUSTICE”
21 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/first-…

BOERKAVERBOD BELGIE

JOOP.NL
BELGIE VOLGT FRANKRIJK MET BOERKAVERBOD
28 APRIL 2011

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/belgie…

5

De Boerka en Nikab worden nogaleens door elkaar gehaald

De Boerka is de in Afghanistan onder de Taliban verplichte hoofddracht voor vrouwen, waarbij voor het gezicht een gaasje is
De Nikab is een gezichtsbedekkende hoofddracht, waarbij de ogen zichtbaar zijn

Zie

WIKIPEDIA

BOERKA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_ (islam)

Nikab

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikaab

6

”Uitvoering motie-Wilders inzake Burqaverbod in openbare ruimte”

VERKIEZIINGSPROGRAMMA PVV BIJ DE VERKIEZINGEN VAN 22 NOVEMBER 2006

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&…

7

TROUW
ROEL KUIPER
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
28 AUGUSTUS 2010

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/d…

8

Artikel 1, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

9

NOS
ANNE FRANK STIICHTING/WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichtin…

10

EKUDOS
AANSLAGEN NOORWEGEN GEVOLG POPULISME IN EUROPA
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/313005/aanslagen_n…

11

GEWELD KOLONISTEN

BTSELEM.ORG

http://www.btselem.org/settler_violence/2011102…

De nederzettingen woonplaatsen kolonisten zijn illegaal volgens het Internationaal Recht

http://www.btselem.org/settlements/internationa…

12

NU.NL
DONNER VINDT, DAT DE BOERKA NIET IN NEDERLAND PAST
16 SEPTEMBER 2011

http://www.nu.nl/binnenland/2617663/donner-vind…

13


Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat mensen in beginsel vrij zijn te kiezen wat zij dragen – én wat niet. Amnesty International is tegen beboeting of bestraffing van dragers van gezichtssluiers. Immers: daarmee worden ook vrouwen gestraft die geheel vrijwillig sluiers dragen. En vrouwen die gedwongen een boerka dragen komen erdoor mogelijk in een (nog) groter isolement, terwijl ‘binnenskamers’ de onderdrukking doorgaat.”

AMNESTY INTERNATIONAL www,amnesty.nl
BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/bo…

14

Artikel 6, Nederlandse Grondwet

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

AMNESTY INTERNATIONAL:

”Meerdere gezaghebbende instituten, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, hebben uitgemaakt dat het dragen van een (islamitische) hoofdbedekking moet worden opgevat als een voorschrift dat geïnspireerd is op een godsdienst – en daarom als zodanig beschermd dient te worden. ”

5. Dragers van een boerka beroepen zich vaak op de godsdienstvrijheid. Maar de Islam bevat toch geen plicht tot het dragen van een boerka?

AMNESTY INTERNATIONAL
VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerk…

15

AMNESTY INTERNATIONAL
VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerk…

16

VOLKSKRANT
ZWARE KRITIEK RAAD VAN STATE OP VOORSTEL BOERKAVERBOD
24 JANUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/ar…

NOS
RAAD VAN STATE KRITISCH OVER BOERKAVERBOD
24 JANUARI 2012

http://nos.nl/artikel/333682-raad-van-state-kri…

17

KRITIEK AMNESTY AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL
www..amnesty.nl

BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/bo…

AMNESTY INTERNATIONAL
VRAAG EN ANTWOORD OVER BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/vraag-antwoord-over-boerk…

AMNESTY INTERNATIONAL www.amnesty.org
FIRST FRENCH FINES FOR VEILED WOMEN A ”TRAVESTY OF JUSTICE”
21 SEPTEMBER 2011

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/first-…

KRITIEK HUMAN RIGHTS WATCH

BEYOND THE BURQA
2 JULI 2009

http://www.hrw.org/news/2009/07/02/beyond-burqa

18

DE PERS
HENNIS (VVD}: RELIGIEUS SYMBOOL NIET ACHTER DE BALIE
10 MAART 2011

http://www.depers.nl/binnenland/552008/Symbool-…

EKUDOS
VOORSTEL HENNIS/GEEN HOOFDDOEK IN GEMEENTEHUIS/IN STRIJD MET GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/294168/voorstel_he…

19

ASIELBELEID

EKUDOS
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/297544/zelfverbranding_iraanse_asielzoekerned_overheid_medeverantwoordelijk_voor_zijn_dood

POLITIEOPTREDEN

EKUDOS
DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/TERECHT VERZOEK GROEN-LINKS
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/310687/dood_turkse…

20

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-st…

21

De Westerse Beschaving
Dat lijkt mij een goed idee

Uitspraak Mahatma Gandhi

http://nl.wikiquote.org/wiki/Mahatma_Gandhi

22

JOOP.NL
FRANSMAN BETAALT BOETES BOERKADRAAGSTERS
15 SEPTEMBER 2011

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/fransma…

Reacties uitgeschakeld voor KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING VAN GODSDIENSTVRIJHEID

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.