Annulering Keti Koti Lezing van Sandew Hira terecht/Sandew Hira, advocaat van de straffeloosheid der Decembermoorden

Image result for Keti Koti viering/Images
KETI KOTI VIERING IN OOSTERPARK
Image result for 15 brandende kaarsen/Foto's
EEN BRANDENDE KAARS VOOR DE SLACHTOFFERS
VAN DE DECEMBERMOORDEN/OM NIET TE VERGETEN


Openbare afranseling van burgers door militairen

Foto: Panorama

Zonder vorm van proces werden mensen die van plundering of andere misdaden werden verdacht in het openbaar afgeranseld (Panorama).

WEERZINWEKKEND WAS OOK HET [KORT NA DE MILITAIRE COUP
IN 1980] IN HET OPENBAAR AFRANSELEN VAN MENSEN, DIE
VAN PLUNDERING WERDEN BESCHULDIGD
SCHOKKEND!
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE SERGEANT MAJOOR HAWKER

Standrechtelijke executie Hawker in 1982

Het maandblad Obsession Magazine publiceerde in 2008 een foto waarop de zwaargewonde Hawker, liggend op een brancard, wordt verhoord door drie militairen. Hawker werd kort na het verhoor geëxecuteerd.

Legerleider Bouterse legt verklaring af over executie Hawker (1982)

EEN ANDERE MISDAAD VAN DE MILITAIRE KLIEK BOUTERSE:
STANDRECHTELIJKE EXECUTIE COUPPLEGER SERGEANT MAJOOR HAWKER
IN MAART 1982
ZIE OP BOVENSTAANDE FOTO VERKLARING LEGERLEIDER D. BOUTERSE
OVER EXECUTIE HAWKER


KRANTENBERICHT OVER DE DECEMBERMOORDEN
HET PAROOL, 10 DECEMBER 1982
NA DE DECEMBERMOORDEN:
HERDENKINMGSDIENSTEN, DEMIONSTRATIES IN
NEDERLAND
VROUWENPROTEST IN SURINAME

Surinamers rouwen in Amsterdam

Foto: Parool

Rouwdienst in de Moses en Aaronkerk in Amsterdam. (Het Parool, 13 december 1982)

http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Surinamers demonstreren in Den Haag

Foto: Parool
Demonstratie bij de Surinaamse ambassade in Den Haag. (Het parool, 13 december 1982):

Vrouwenprotest in Paramaribo

 


Deze foto van de tweede grote vrouwenmars in Paramaribo, vorige week donderdag, is nu pas naar buiten gekomen. De politie dreef de betogers op het onafhankelijkheidsplein uiteen. (Nieuws van de Dag, 22 december 1982)
DAPPERE VROUWEN, DIE  NA DE DECEMBERMOORDEN,
HET AANDURFDEN DE STRAAT OP TE GAAN OM TE PROTESTEREN!


Monument op Fort Zeelandia, op 8 december 2009 onthuld door president Ronald Venetiaan


MONUMENT VOOR DE SLACHTOFFERS [MET
HUN NAMEN] VAN DE
DECEMBERMOORDEN IN SURINAME OP FORT
ZEELANDIA, WAAR ZE ZIJN GEEXECUTEERD
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE


foto

Sandew Hira en president Desi Bouterse op een boomstronk in Brokobaka.
HELPER VAN DE DICTATOR:
SANDEW HIRA, BROER VAN EEN VAN DE DECEMBERMOORDEN
SLAC HTOFFERS, ZIT ”GEZELLIG” MET DECEMBERMOORDEN HOOFDVERDACHTE D. BOUTERSE TE PRATEN OP EEN BOOMSTRONK
IN BROKOBAKA [BUITENHUIS VAN D. BOUTERSE] IN HET KADER
VAN HIRA’S ”GETUIGENIS” PROJECT, EEN POGING TOT
STRAFFELOOSHEID VAN DE DECEMBERMOORDEN

 

 

ANNULERING KETI KOTI LEZING SANDEW HIRA TERECHT/SANDEW HIRA, ADVOCAAT VAN DE STRAFFELOOSHEID
DER DECEMBERMOORDEN
VOORAF
Beste lezers
VOOR WIE HET NIET WEET
Jaarlijks wordt in het Scheepvaartmuseum de zogenaamde Keti Koti
[gebroken ketenen] Lezing gehouden, waarbij wordt stilgestaan bij
het bloedige Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel en
slavernij en de dramatische gevolgen voor Suriname en [eveneens] de ”Nederlandse” Antillen, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Maarten en
Sint Eustatius.

 


Dit aan de vooravond van de jaarlijkse Keti Koti viering in het Oosterpark, Amsterdam, waar op 1 juli wordt gevierd/herdacht, dat de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname, en ook op de Antillen, werd afgeschaft.
Dit jaar echter had de organisatie, die de Keti Koti Lezing verzorgt, NINSEE [[NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN EN ERFENIS], historicus en publicist Sandew Hira uitgenodigd als spreker.
Hoewel een deskundige op het gebied van slavenhandel en slavernij, heeft Hira een bezoedelde achtergrond, omdat hij middels zijn Project ”Getuigenis van president Bouterse” getracht heeft, het proces tegen Bouterse, voormalig dictator en legerleider,
verdachte in het Decembermoordenproces [het executeren, zonder vorm van proces, van 15 politieke tegenstanders],  te ondergraven.
Met andere woorden:
Een pleidooi voor straffeloosheid.
Daarom is van diverse kant geprotesteerd tegen Sandew Hira als spreker bij
de Jaarlijkse Keti Koti herdenking en wordt zijn bijdrage-gelukkig-afgelast.
Ook ik heb middels een brief aan NINSEE geprotesteerd tegen het inhuren’van straffeloosheidsadvocaat Sandew Hira.
Weliswaar was de lezing reeds geannuleerd, maar ik vond het toch van
belang, NINSEE alsnog de oren te wassen over haar keuze voor iemand
met een dergelijk bedenkelijk moreel kaliber als Sandew Hira EN om nog eens te benadrukken waar Sandew Hira voor staat:
Straffeloosheid van misdaden tegen de menselijkheid! [1]
ZIE
Daarna heb ik niet stil gezeten, maar heb eveneens een Ingezonden Stuk toegezonden aan een aantal Nederlandse en Surinaamse kranten.
Of ze het zullen plaatsen, weet ik natuurlijk niet, maar bij dezen hier
vermeld, voor mijn lezers!
Zie dus mijn Ingezonden Stuk direct hieronder.
En onder het Ingezonden Stuk, noot 1
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK
ANNULERING KETI KOTI LEZING SANDEW HIRA TERECHT
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Dankzij de acties van een aantal dappere verdedigers van de mensenrechten, waaronder publicist Theo Para, heeft het bestuur van NINSEE  [Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis] het terechte besluit genomen, schrijver en publicist Sandew Hira te annuleren als key spreker op de Jaarlijkse Keti Koti Lezing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Feitelijk is NINSEE reeds de fout ingegaan, door Hira als spreker uit te nodigen en wel om de volgende reden:
Sinds 2015 heeft Hira zich, met zijn project ”Getuigenis van president Bouterse”, ervoor ingezet om het Decembermoorden proces, waarin de huidige president Bouterse als voormalig dictator en legerbevelhebber als hoofdverdachte
terecht staat , zoveel mogelijk te frustreren, door te pleiten voor de stopzetting van dit proces.
Niet alleen hoogst bizar, omdat Hira’s broer, John Baboeram, een van de slachtoffers van de Decembermoorden was, bovendien staat Hira’s actie haaks op de beginselen van de rechtsstaat, waarbij mensen verantwoordelijk
worden gehouden voor gepleegde misdrijven.
In feite waren Hira’s acties er op gericht, dat de verantwoordelijken voor
de Decembermoorden ermee weg kwamen.
Straffeloosheid dus.
Tijdens de Decembermoorden in 1982 werden tijdens de militaire dictatuur van D. Bouterse, 15 critici van het militaire regime, gefolterd en standrechtelijk
geexecuteerd, een van de ergste politieke misdrijven sinds de afschaffing van de slavernij in 1863.
Toch wil Hira, dat de verantwoordelijken voor deze misdaden niet worden bestraft.
Daarom is het moreel ongepast, dat Hira, pleitbezorger van straffeloosheid, als spreker stilstaat bij alle onbestrafte misdaden, die de tot slaaf gemaakten in die drie eeuwen van koloniale bestialiteit en terreur zijn aangedaan.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
ZOWEL DE DECEMBERMOORDEN ALS DE MASSASLACHTING IN
MOIWANA ZIJN GEKWALIFICEERD ALS MISDADEN TEGEN DE
MENSELIJKHEID
DECEMBERMOORDEN
”’Decembermoorden’ uit 1982 in Suriname kunnen naar internationaal volkenrecht worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat concludeert de Zuid-Afrikaanse hoogleraar volkenrecht prof. C. Dugard in een rapport dat hij heeft opgesteld voor het gerechtshof in Amsterdam.”
NRC
MOORDEN IN ’82 MISDAAD TEGEN DE
MENSELIJKHEID
12 JULI 2000
” Mr.dr. John Dugard is een internationaal gerenommeerd hoogleraar Internationaal Recht. Hij was een vooraanstaand criticus van de Apartheid, een architect van de nieuwe democratische grondwet van Zuid Afrika en wordt als een ‘vader van de mensenrechten in Zuid Afrika’ beschouwd.

In 2000 schreef hij, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn antwoord, in de terughoudende stijl van de adviseur geschreven, liet er geen misverstand over bestaan:
‘De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten’. Dugard wees er bovendien op dat ernstige schendingen van de mensenrechten door het militaire regime zich ook voor en na december 1982 hadden voltrokken.”

DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
”5.1 Het hof verenigt zich met de opmerkingen en conclusies van de deskundige, hierop neerkomende dat de onderhavige feiten kunnen worden beschouwd als misdrijven tegen de menselijkheid/folteringen naar internationaal gewoonterecht, omdat zij zijn begaan op een systematische manier volgens een tevoren beraamd plan door de militaire autoriteiten, aan wie Verdachte leiding gaf, en gericht waren tegen een groep burgers, met het doel bekentenissen te verkrijgen of om leden van de burgerbevolking te intimideren of te dwingen.”
……
……
”11 Beslissing

Het hof:

beveelt de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam [voornamen] Verdachte, geboren op[geboortedatum en -plaats], Suriname, te vervolgen wegens de feiten waarop de beklagen betrekking hebben, gepleegd op of omstreeks 8/9 december 1982 in Paramaribo, Suriname;

gelast de officier van justitie bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam

een vordering te doen strekkende tot instelling van een gerechtelijk vooronderzoek met betrekking tot genoemde feiten;

– stelt de tekst van deze beschikking algemeen verkrijgbaar.

Deze beschikking is gegeven door de vijfde meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. H.L.C. Hermans, J.H.M. Willems en M.W.E. Koopmann, bijgestaan door mr. M.R. Jöbsis als griffier, en uitgesproken in raadkamer op 20 november 2000.”

ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8395

MOIWANA
CRIMES AGAINST HUMANITY
CASE NAME
MOIWANA COMMUNITY VERSUS SURINAME
YEAR 2005
DE WARE TIJD ONLINE
THEO PARA: MOIWANA SLACHTING ALS MISDRIJF TEGEN
DE MENSELIJKHEID
7 NOVEMBER 2015
BRON
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016

Reacties uitgeschakeld voor Annulering Keti Koti Lezing van Sandew Hira terecht/Sandew Hira, advocaat van de straffeloosheid der Decembermoorden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.