Vluchtkerk/Brief bewoners Vluchtkerk aan burgemeester van der Laan over individueel hulpaanbod na 1 juni

 

VLUCHTKERK/DUIVELS GESOL MET MENSENLEVENS/BEWONERS VLUCHTKERK VRAGEN
TOELICHTING AAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN
We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

Quote Malcolm X
INLEIDING
Geachte lezers,
Geheel onderin de brief van burgemeester van der Laan aan de bewoners van de Vluchtkerk.
Eerder schreef ik over het gesol met mensenlevens, waarvoor niet
alleen politiek Den Haag verantwoordelijk is, maar ook lokale gezagsdragers
zoals burgemeester van der Laan, door slaafs mee te gaan in het inhumane asielbeleid
Kop van Jut zijn hier de uitgeprocedeerde asielzoekers, die sinds de ontruiming van de
Notweg  in de St Josephkerk [de Vluchtkerk] verblijven
De enige, bescheiden eis, die zij stellen is recht op bestaan,
Ze kunnen immers niet terug naar hun landen, die oorlogsgebieden zijn.
Voor een verblijfsvergunning komen zij ook niet in aanmerking
zonder papieren betreft, was al bekend, maar heeft nogmaals op griezelige
wijze de actualiteit gehaald door de wijze waarop de Russische politieke activist Dolmatov
door de Nederlandse Staat de dood is ingedreven
Terug naar de Vluchtkerk bewoners:
Recentelijk is uit overleg tussen burgemeester van der Laan, de Protestantse Diaconie,
de eigenaar van de St Josephkerk en de vertegenwoordigers van de vluchtelingen
gekomen, dat de Vluchtkerk uiterlijk per 1 juni moet worden verlaten
Als ”hulp” heeft burgemeester van der Laan individuele hulp aan de
vluchtelingen aangeboden en dan alleen nog maar in nijpende omstandigheden
Verder verschuilt hij zich achter politiek Den Haag [als regelgever van het vreemdelingenbeleid] door
geen mogelijkheid tot groepsopvang te bieden
In de praktijk betekent het, dat de gezamenlijke strijd voor een verblijfsvergunning
gebroken wordt  door de groep uit elkaar te proberen te halen
Zo zijn de uitgeprocedeerden dan weer terug bij af en in een duivels dilemma
Namelijk:
Of
Op straat, zonder enige voorziening en recht
Of
gedwongen te worden tot
een terugkeertraject met als resultaat te belanden in een levensgevaarlijke oorlogssituatie.
Op AT5 heb ik gereageerd op over deze mensonwaardige situatie en het aanbod van van der Laan,
waarmee hij in feite het Terugkeerbeleid in de praktijk brengt
De burgemeester heeft de Vluchtkerkbewoners zijn standpunt in een brief van
16 april toegelicht.
Op strijdbare en waardige wijze hebben de Vluchtkerkbewoners op die burgemeesters
brief gereageerd
Onder P/S vermeld ik de Brief van de Vluchtkerkbewoners
En tenslotte onderin de tekst van de Burgemeesterbrief, die ook te downloaden is
via de Brief van de Vluchtkerkbewoners
Onder de indruk ben ik echter van de strijdbare en waardige brief, die de Vluchtkerkbewoners
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Geachte heer Van der Laan,We hebben vanmiddag uw brief in Franse en Engelse vertaling ontvangen. We willen u
allereerst hartelijk danken voor het gesprek en uw toezegging om ons te helpen.De brief roept alleen een aantal vragen op. Voor ons is nog niet duidelijk wat de individuele
hulp die u aanbiedt precies inhoudt, en wie daarvoor in aanmerking komt. Sommige criteria zijn
onduidelijk, en de criteria die duidelijk zijn, zijn in onze beleving nogal strikt.U stelt dat het aanbod alleen geldt voor de 129 bewoners die bij het aangaan van de
gebruiksovereenkomst in de kerk woonden. We weten niet waarom het aanbod beperkt is tot
deze groep. We weten niet waarop het aantal van 129 bewoners gebaseerd is en wie er precies
tot deze groep behoren.Er zitten twee leden van onze groep nog in detentie na de ontruiming van Osdorp. Ook zij
hebben hulp en bemiddeling nodig. Horen zij nu wel of niet bij de 129 bewoners? Dit is niet
duidelijk.We weten bovendien niet wat ‘meewerken aan een oplossing, ook als dat terugkeer inhoudt’ wil
zeggen. Betekent dit dat we op voorhand terugkeer zouden moeten accepteren als er naar het
oordeel van Vluchtelingenwerk geen andere perspectieven zijn?Ook is niet duidelijk welk perspectief Vluchtelingenwerk in de reviews kan bieden. Naar ons
begrip werkt Vluchtelingenwerk voor de overheid en is het geen onafhankelijke organisatie. Kijkt
Vluchtelingenwerk alleen of wij nog asiel kunnen aanvragen, of ook of we wel of niet uitgezet
kunnen worden? Ook is het verloop van de gesprekken onduidelijk: we weten niet wie deze
gesprekken met ons zal voeren en wie daarbij aanwezig mag zijn.

Verder is uw aanbod van individuele hulp is onduidelijk: welke vorm van onderdak is mogelijk?
Alleen nachtopvang, of ook overdag? Is het mogelijk om onze actie voort te zetten als we
individueel opgevangen worden? Hoe kunnen we in ons levensonderhoud voorzien?

Het hulpaanbod is ook beperkt: u schrijft dat de GGD bepaalt of er sprake is van een
noodsituatie. Wij willen graag weten wat dit inhoudt; de noodsituatie is strikt geformuleerd en de
beoordeling is weer niet onafhankelijk.

Waarom is gekozen voor een beperkte inschrijvingsmogelijkheid buiten de kerk? U en
uw ambtenaren zijn altijd harte welkom geweest in de kerk. Onze registratie kan hier ook
plaatsvinden; de registratie voor de Vluchtkerk is ook in de kerk gebeurd.

De inschrijving van vrijdag komt ook erg snel; wij hebben de brief vandaag gehad en krijgen
uiteindelijk één dag om te besluiten of we wel of niet individuele hulp willen vragen. Dit is te kort
om raad te vragen aan onze advocaat.

Kortom, we hebben te weinig tijd en te weinig informatie om voor vrijdagmiddag te besluiten of
we individuele hulp willen vragen. We willen daarom graag meer informatie en tijd hebben om
ons te kunnen beraden.

We willen Vluchtelingenwerk vragen uit te leggen hoe de individuele gesprekken in hun werk
gaan, en met hen te overleggen over de beoordeling van onze casussen. We vragen u om
uitleg over de gang van zaken en de inhoud van het hulpaanbod; we nodigen u daarom uit om
volgende week informatie uit te wisselen met alle bewoners, in de kerk, zodat u het hulpaanbod
en de gesprekken ook goed kunt voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Oumar Barete

DE JOSEPHKERK [VLUCHTELINGENBEWONERS VAN DE VLUCHTKERK]
GEMEENTE AMSTERDAM
Mr. E.E. van der Laan
Burgemeester
Aan de gebruikers van de St Josephkerk
16 april 2013
INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN INDIVIDUEEL HULPAANBOD
Geachte gebruikers van de St Josephkerk,
Nadat op 3 april jl. een motie in de gemeenteraad is aangenomen, heeft u op
5 april van de gemeente een brief ontvangen met daarin de stappen die wij, samen
met maatschappelijke organisaties en driehoekpartners kunnen nemen om individuele
noodhulp te bieden. Zowel op 8 april als op 11 april heeft u ons geinformeerd
over de problemen van een aantal mensen in de kerk, de zorg die zij nodig hebben
en de spanning, die dit oplevert. Deze informatie en die van de Diaconie over de
zorgelijke ontwikkelingen in de kerk hebben wij meegenomen bij de uitwerking
van een pakket aan noodhulp dat wij aan individuele personen kunnen bieden.
Maandagavond 15 april hebben wij een informatief en respectvol overleg gehad
met de zes vertegenwoordigers van de verschillende gebruikersgroepen, de
Protestantse Diaconie en de vertegenwoordiger van de eigenaar van de St Josephkerk.
Tijdens dit overleg is uitleg gegeven over dit individuele hulpaanbod dat de gemeente
wil en kan doen aan die personen, die zich hiervoor aanmelden.
Het aanbod geldt alleen voor mensen uit de groep van 129 oorspronkelijke gebruikers
die eerder geregistreerd zijn.
Van opvang door de gemeente van de groep als geheel zal geen sprake zijn.
WAT HOUDT EEN INDIVIDUEEL HULPAANBOD IN?
Een individueel hulpaanbod betekent dat de gemeente en Stichting Vluchtelingenwerk
samen met u onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn voor de
problemen die u heeft.
Hierbij wordt parallel gekeken naar twee zaken. Vluchtelingenwerk zal onderzoeken
of er nog een (juridisch) perspectief is wat betreft uw verblijfsstatus. De GGD en
de gemeente gaan na of er ernstige persoonlijke omstandigheden zijn die vragen
om individuele noodhulp.
Met u als aanvrager wordt de conclusie van het dossieronderzoek en het
toekomstperspectief besproken.
Als er sprake is van een ”juridisch perspectief” dan zal Vluchtelingenwerk met u
bekijken welke stappen bij uw individuele zaak verder nodig zijn.
Als blijkt dat er geen perspectief is op een verblijfsvergunning, wordt met u verder
gesproken over uw toekomstwensen, de mogelijkheden en de knelpunten bij
remigratie.
Daarbij kan met verschillende organisaties worden samengewerkt, zoals I.O.M., Maatwerk
bij Terugkeer en Bridge to Better. Onderzocht wordt welke hulporganisatie en welke
faciliteiten het beste passen bij uw behoefte.
WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR BEOORDELING VAN INDIVIDUELE NOODHULP?
De GGD en de gemeente stellen vast of er sprake is van ernstige persoonlijke
omstandigheden waardoor u in aanmerking komt voor individuele noodhulp.
Het gaat hierbij om een weging van persoonlijke en verblijfsrechtelijke aspecten
en alternatieven.
Kortom, er zal sprake zijn van maatwerk.
De volgende zaken worden in ieder geval meegenomen bij de beoordeling
van uw aanvraag.
U moet deel uitmaken van de groep van 129 geregistreerde personen
U moet willen meewerken aan een oplossing voor de huidige situatie. Daarbij
kan het ook gaan over terugkeer.
Er moet sprake zijn van een kwetsbare situatie, gezondheidsproblemen, of sprake
van daadwerkelijk terugkeerprobleem, waarbij ook geen andere hulp of opvang
beschikbaar is.
Na beoordeling van uw aanvraag kunnen wij zo nodig individuele noodhulp bieden
na vertrek uit de kerk. Dit kan betekenen dat u een bijdrage ontvangt voor
levensonderhoud en eventueel tijdelijk onderdak. Dit is de lijn hoe wij in Amsterdam
noodhulp bieden. De duur van de noodhulp hangt af van de oplossingen die moeten
worden gevonden.
AANMELDEN VOOR HET DEELNEMEN AAN EEN INDIVIDUEEL HULPAANBOD
U moet zich persoonlijk aanmelden als u in aanmerking wilt komen voor het
individuele hulpaanbod zoals hierboven beschreven. Daarvoor is gelegenheid op
vrijdagmiddag 19 april, van 14.00 tot 17.00 bij het nabijgelegen kantoor van de
gemeente (DWI) aan de Jan van Galenstraat 323. Neem hierbij uw W document
en Inlia registratiekaart mee.
Wij gaan ervan uit, dat degenen, die zich op vrijdagmiddag niet melden, verder geen
hulp nodig hebben en na 1 juni 2013 zelf kunnen voorzien in onderdak.
HET VERBLIJF IN DE ST JOSEPHKERK
De eigenaar en de Diaconie zijn bereid om nog tot 1 juni 2013 onderdak te bieden
aan de huidige gebruikers. Daarvoor is in ons overleg van 15 april een nieuwe
gebruikersovereenkomst getekend. Deze moet mede worden ondertekend door de
overige van de 129 individuele gebruikers. Daarmee verplichten alle gebruikers
zich om uiterlijk 1 juni 2013 het kerkgebouw te verlaten.
De GGD organiseert dat een GGZ-instelling de komende weken bijstand verleent
aan mensen met psychische problemen in de kerk. Mensen met ernstige
psychische of medische problemen krijgen opvang buiten de kerk. De Diaconie
organiseert meer toezicht om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. De
gemeente zal haar hierbij financieel ondersteunen.
TOT SLOT
Met het aanbod dat in deze brief door de gemeente en de andere partners wordt gedaan
hopen wij dat dit voor de gebruikers van het kerkgebouw de mogelijkheid biedt
om een stap te zetten op weg naar een nieuw toekomstperspectief.
Uiteraard staat het u in Amsterdam altijd vrij om te blijven demonstreren.
Om u hierbij te ondersteunen heeft de Diaconie gemeld, dat zij een actieruimte
en materiaal ter beschikking stelt in hun gebouw aan de Nieuwe Herengracht.  Zo
kunt u nog samenkomen om uw grondrecht uit te oefenen ook als u niet meer
daadwerkelijk onder een dak verblijft.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester Amsterdam
Mr E.E. van der Laan

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtkerk/Brief bewoners Vluchtkerk aan burgemeester van der Laan over individueel hulpaanbod na 1 juni

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.