Vluchtkerk/Reactie op AT5/Acht Kerken willen asielzoekers opvangen

 

VLUCHTKERK/
REACTIE OP AT5
ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN
Geachte lezers,
Hieronder mijn reactie op het AT5 bericht ”Acht Kerken willen asielzoekers opvangen” 
Volgens het AT5 bericht verklaarden acht Kerken zich bereid de 25 ”meest kwetsbaren” van de 100 in de Vluchtkerk verblijvende asielzoekers opvang te bieden
Impliciet en expliciet laten zij daarmee de andere 75 in de kou staan
ACHTERGROND
Vanaf de ontruiming van het Tentenkamp Notweg  zijn de ruim 100 uitgeprocedeerde
asielzoekers opgevangen in de Vluchtkerk , waar zij van de eigenaar toestemming hadden, tot 31 maart [Eerste Paasdag] te blijven
Daarna is hun verblijf vanwege de kou verlengd tot vrijdag 5 april
Na een gesprek tussen de burgemeester en de eigenaar van de Vluchtkerk is er
over een nader te vertrekken datum overleg gevoerd zal worden tussen burgemeester
en eigenaar
Vanaf de aanvang van het verblijf in de Vluchtkerk hebben zich, naast activisten, die zonder meer de vluchtelingenrechten op een verblijf in Nederland verdedigen, christelijke
hulpverleners, die al dan niet van de kerken afkomstig waren, voor de vluchtelingen ingezet.
Hoewel de meeste christelijke hulpverleners ongetwijfeld de beste intenties gehad hebben,
gold dat helaas niet voor de officiele stellingname van de kerken
Ondanks het feit, dat de Kerken op de hoogte zijn van de desperate positie van de
uitgeprocedeerden, die vanwege de oorlogssituatie in hun herkomstland niet terug kunnen,
werden geluiden als ”meewerken aan terugkeer” steeds vaker gehoord
Onnodig te zeggen, dat dit bepaald niet in overeenstemming is met de Bijbelse
verplichting tot de verdediging van de rechten van vluchtelingen.
Ook getuigt het appel van de Raad van Kerken aan de Overheid van een naieve opstelling
Nogal naief dit te vragen van een Overheid, dat een inhumaan en van harde repressie getuigend asielbeleid voert 
Het appel van de Raad van Kerken  is bovendien hafslachtig, omdat de Overheid
niet flink wordt aangepakt
Er wordt niet duidelijk gepleit voor verblijfsrecht voor de uitgeprocedeerden en voor erkenning, naast het recht op vrijwaring van vervolging, van het recht op vrijwaring van armoede.
Immers, ook de niet als vluchteling erkende ”economische vluchtelingen”, moeten het
recht hebben, zich aan bittere armoede te kunnen ontworstelen door zich in het welvarende
Westen te vestigen, dat wel wil verdienen aan Derde Wereld, maar de slachtoffers van
de kapitalistische winzucht [ook de Derde Wereld regimes/elites] niet wil ontvangen
WEIGERING TOT KERKASIEL
Vanuit diezelfde kerkelijke kringen is nog niet zolang geleden sprake geweest van een
uitgeprocedeerde asielzoekers niet alleen een voor langere tijd durende oplossing zou
zijn, maar ook een duidelijk statement tegen de Overheid, dat de Kerken zich principieel
opstellen voor vluchtelingenrechten en tegen het Overheidsbeleid, dat hen hun elementaire
mensenrechten ontzegt
TERUGKEERPLAN KERKEN
De kwalijkste opstelling van de Kerken is wel de oprichting van een Terugkeerhuis voor
vluchtelingen
In een brief aan Kerk in Actie heb ik destijds aan de kaak gesteld, dat Kerk in Actie [die
o.a. in een samenwerkingsverband zit met Justitie en terugkeerinstanties als de I.O.M.]
hiermee verlengstuk van Justitie geworden is
Neen, wanneer de Kerken werkelijk hun christelijke Boodschap serieus nemen en in de
praktijk willen brengen, zijn halfslachtige verhalen  niet voldoende, maar moet de Kerk een Strijdende Kerk worden, die compromisloos aan de kant van de vluchtelingen staat
Ik eindig deze inleiding [zie onder P/S mijn reactie op AT5] met een Bijbelse uitspraak uit het Nieuwe Testament, waar die christelijke verplichting
onverbloemd is beschreven

”35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

DAT is de taak van de Kerk

Geen impliciete hand en spandiensten verlenen aan Justitie

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

P/S

 

AT5

ACHT KERKEN WILLEN ASIELZOEKERS OPVANGEN

 

 

BEREIDHEID KERKEN TOT OPVANG/GEEN VERDEDIGING RECHTEN VLUCHTELINGEN
DOOR KERKEN
Hoewel dit bericht over de opvang door de kerken positief klinkt, is niets minder waar.
Weliswaar vangen de Kerken vluchtelingen op, maar het zijn slechts 25 [van de 100 Vluchtkerk vluchtelingen] en alleen de in de ogen van de Kerken meest ”kwetsbare” groep.
Hiermee handelt de Kerk tegen haar christelijke principe van naastenliefde en humaniteit, door die andere eveneens kwetsbare 75 [uitgeprocedeerd en zonder
voorzieningen en dak boven hun hoofd] letterlijk in de kou te laten staan.
Bovendien verdedigt de Kerk niet werkelijk vluchtelingenrechten [een Bijbelse verplichting]
door niet principieel stelling te nemen tegen het Nederlandse terugkeerbeleid, dat vluchtelingen uitzet naar oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Somalie en Soedan[ waar
het merendeel van de Vluchtkerk vluchtelingen vandaan komt] en naar landen waar extreme armoede heerst.
Neen, tot haar schande promootte de Kerk onlangs nog de terugkeer van de uitgeprocedeerden als reeele mogelijkheid, waarmee zij zich opstelde als verlengstuk van het inhumane Nederlandse asielbeleid
Als de Kerk zich werkelijk christelijk wil tonen, moet zij principieel afstand nemen van
uitzettingen van vluchtelingen [die allemaal onvrijwillig zijn en gevaar of bittere armoede inhouden] en naast ALLE  vluchtelingen staan, niet alleen ”de meest kwetsbaren”
Ook ”economische” vluchtelingen hebben het recht in Nederland te zijn, vanwege het
fundamentele recht op vrijwaring van armoede, iets waarvoor de kerk zich hard moet maken
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtkerk/Reactie op AT5/Acht Kerken willen asielzoekers opvangen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.