Venezolaanse president Hugo Chavez overleden/Geen held/Geen dictator/Enkele kanttekeningen

VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVERLEDEN/GEEN HELD/GEEN DICTATOR/ENKELE KANTTEKENINGEN

Het is hetzelfde Noord Amerikaanse Imperium
Maar wij zijn wel blij, dat die ene weg is
Adios Signor Bush
Uitspraak Chavez bij verkiezingsoverwinning President Obama
 
 
 
 
 
Geachte  lezers,
 
President Hugo Chavez  was een markante figuur en zoals wel te verwachten was, maakte zijn overlijden bij vriend en vijand veel reacties los.
Door zijn Westerse politieke tegenstanders en media werd de  nadruk gelegd op zijn ”dictatoriale” kant en zijn onderdrukking [in eigen land] van de vrijheid van meningsuiting
Deze kritiek werd grotendeels gedeeld door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International 
 
Chavez linkse  medestanders [publicisten/organisaties, etc], vergezeld door Latijns Amerikaanse  linkse presidenten  als de [voormalige] Cubaanse leider Fidel Castro, Morales [Bolivia] en Correa [Ecuador], die by the way Julian Assange politiek asiel heeft verleend] , prezen zijn politieke engagement  en zijn anti-imperialisme
Persoonsverheerlijking  was daaraan in een aantal gevallen niet vreemd 
Daarop kom ik terug
Ook werd Chavez geprezen door politieke vrienden van een ander echelon, die hun eigen redenen hadden om tegenstander van het Westen te zijn [of zich als zodanig voor te doen, zoals de niet ideologische Bouterse] waaronder de Iraanse president Ahmedinejad   de
Surinaamse president en voormalige dictator D Bouterse  en de president van Belarus, Lukashenko [ alle drie aanwezig op zijn begrafenis]
De kritiek, de verbittering en het cynisme van het Westen ten aanzien van Chavez was voorspelbaar.
Immers, Chavez was jarenlang criticus geweest, niet alleen van de Amerikaanse oorlogspresident G Bush [de instigator van de aanvallen op
Afghanistan en Irak en de architect van Guantanamo Bay] en zijn Westerse bondgenoten, waaronder Israel , maar ook van het kapitalistische systeem, dat hij, naar mijn mening terecht, zag als een van de voornaamste oorzaken
van de uitbuiting en de sociale ongelijkheid in de wereld 
VAN PERSOONSVERHEERLIJKING TOT OPBOUWENDE KRITIEK
HET SNEEUWWITJE EFFECT
 
Het is dus bijna onvermijdelijk, dat een politiek leider als  Chavez, promotor van de rechten van de armen , uitdager van de VS 
en vooral bekend om zijn felle redevoeringen en stevige uitspraken  felle reacties opriep, pro of contra
En zoals in dat soort gevallen wel vaker gebeurt, is overdrijving niet vreemd
Door Westerse politici/media en anderen, waaronder [uiteraard] president Obama  kant werd hij als een tyran afgeschilderd  en zijn sociaal engagement afgedaan als een manier om de massa
gunstig te stemmen en populair te worden
Linkse medestanders prezen hem de hemel in  zonder oog te hebben voor de minder fraaie kanten van zijn beleid en zijn bizarre keuze van politieke vrienden, zoals de Surinaamse president en ex dictator Bouterse, de president van Belarus, Lukashenko, de Syrische president Assad, voormalige president en dictator Kaddafi etc
Nu is er vanaf gezien, maar er was een plan, Chavez permanent op te baren in

Een griezelig voorbeeld van persoonsverheerlijking
Want wie is Chavez
President Ahmadinejad spande de kroon, door in een statement te verklaren, dat Chavez, bij de naar Bijbelse [en Islamitische en Joodse]
begrippen Einde der Tijden [Het Laatste Oordeel], ”terugkeert” samen met Jezus en de Mehdi 
 
Alle bizarheid op een stokje:
 
Om de Chavez periode recht te doen, moet de zaak vanuit verschillende kanten belicht worden
Waaronder de nadruk op zijn sociaal engagement, politiek beleid en de keuzes van zijn internationale politieke vrienden
Zijn sociaal engagement, politiek beleid en keuzes van zijn internationale politieke vrienden
 
ACHTERGRONDGESCHIEDENIS 
 
Chavez, geboren in 1954 als zoon van een Indiaans lerarenechtpaar, had een militaire achteergrond
Van 1971 tot 1975 zat hij op de militaire Academie en was tot 1981 beroepsmilitair [communicatieofficier bij een legereenheid in Barinas]
In 1977 werd de eenheid van Chávez overgebracht naar Anzoátegui, waar ze betrokken waren bij de strijd tegen de Rode Vlag, een links-marxistische rebellengroep
De folterpraktijken waaraan het leger zich schuldig maakte, de corruptie  en de stuitende armoede [ondanks Venezuela’s grote olievoorraad] begonnen hem steeds meer tegen te staan
Als gevolg daarvan richtte hij binnen het leger een linkse beweging op ‘het Venezuelaanse Volksbevrijdingsleger” [Ejercito de Liberación del Pueblo de Venezuela, of ELPV]
In 1992 pleegde hij een coup tegen de zittende regering Perez, werd veroordeeld, maar kreeg in 1994 gratie onder een nieuwe president
Los van die verwerpelijke coup methodes valt weinig fraais over deze president Perez [achtergrond sociaal-democratisch]  [22] te vertellen
Genoemd zijn al de folterpraktijken van het leger tegen linkse opstandelingen, waarvoor hij [in zijn eerste regeerperiode [1974-1979] hoofdverantwoordelijk was 
Na een tijdens zijn verkiezingscampagne voor zijn tweede regeerperiode [1989-1993] mooi verteld verhaal over een anti neo liberalistische agenda en zijn ”grote afkeer van het IMF
ging hij na regeermacht te hebben verkregen, met datzelfde IMF in zee om een rigoureuze bezuinigingsronde door te drukken.
Erger maakte hij het nog, toen volksprotesten tegen prijsverhogingen [ten gevolge van de IMF eisen] op zeer bloedige wijze werden neergeslagen met als gevolg volgens officiele cijfers [in enige dagen tijd!] 276 doden, volgens andere schattingen liep het dodental tot drieduizend op 
 
In mei 1993 werd hij door het Hooggerechtshof als president afgezet vanwege corruptie 
 
PRESIDENT CHAVEZ ”EL COMMANDANTE”
Terug naar Chavez
In het geheel is Chavez aan de macht geweest van 1998 tot 2013, door keer op keer de verkiezingen te winnen
In 1998 stelde hij zich kandidaat voor de verkiezingen, die door hen werden gewonnen, waarna hij op 2 februari 1999 tot president werd beedigd.
Een Grondwetswijziging werd in 1999 doorgevoerd  met meer rechten voor de sociaal zwakkeren en minderheidsgroepen, mogelijkheden
tot referenda en verandering in de Staatsinrichting
In 2006 werd zijn doelstelling uitgeroepen tot ”Socialisme van de Eenentwintigste Eeuw” en
in 2007 ging zijn partij, de Beweging van de Vijfde Republiek, op in de ”Verenigde Socialistische Partij van Venezuela”
Ondanks de pittige verkiezingstaal over links-radicale taal van ”revolutionnaire veranderingen” , voerde Chavez aanvankelijk
een voorzichtig hervormingsprogramma door, waarbij de allerarmsten gratis medische zorg kregen en de voedselprijzen werden verlaagd 
Dit voorzichtige programma zou veranderen onder invloed vanaf 2002 ,  na een al dan niet met van de VS hulp geensceerde tegencoup  tegen zijn bewind, nadat hij getracht had, controle te krijgen over de oliesector [die het grootste deel van Venezuela’s inkomsten uitmaakt]
Zonder resultaat overigens, want nadat Chavez aanvankelijk was verdreven, was hij dankzij massale protesten en inzet van zijn
aanhangers binnen enkele dagen weer terug in het presidentiele paleis.
Hij zou nog een belangrijke rol te vervullen hebben
Tot spijt van de Venezuelaanse rijken en de VS
CHAVEZ
SOCIALE VERANDERINGEN
BOLIVARIAANSE REVOLUTIE
”He will be remembered as a man who lived and died for his people, as a paratrooper, a tank commander, a president. Hasta siempre Comandante. Presente.”
George Galloway, Brits links politicus en activist,  bij het overlijden van Chavez
 
Was Chavez een man, die  ”leefde en stierf” voor zijn volk,  zoals George Galloway in bovenstaande quote enigszins pathetisch  beweert en verdiende hij dergelijke loftuitingen [waarbij ik die militaire aanduidingen maar even negeer]?
Ja, die  inzet WAS er
Zeker op sociaal gebied, ook al bleek hij geen voorstander van een algehele afschaffing van het kapitalisme , maar dat is een ander verhaal
Maar er kleefden andere  schaduwzijden aan zijn politiek
Daarover zometeen
 
Eerst het sociale 
Na 2002 kwam het echte werk op gang, dat uit bewondering voor
de in 1783 in Caracas [hoofdstad van het huidige Venezuela, dat toendertijd Nieuw Granada heette en nog kolonie van Spanje was]  geboren Latijns Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder Simon Bolivar  door Chavez de Bolivariaanse
Revolutie  genoemd werd.
Op landen-niveau kreeg dit gestalte in de door Chavez opgerichte ”Bolivariaanse Alliantie” 
stonden centraal
Maar het doel  was NIET het uiteindelijk afschaffen van
het kapitalisme, zoals Chavez zelf zei  , maar het nemen van een reeks
maatregelen ter promoting van de rechten van de armen en rechtelozen, waarin
Chavez binnen het door hem afgebakende kader [geen omverwerping van het kapitalistische systeem]
behoorlijk en bewonderenswaardig de grenzen van wat mogelijk was,  opzocht.
Het Chavez veranderingspakket/Botsingen met autonoom verzet en landrechten inheemse volkeren
Ik heb het nadrukkelijk het Chavez veranderingspakket beschouwd omdat, hoe goed
ook de intenties, het in feite een van boven opgelegd plan was, waarbij onafhankelijke, autonome initiatieven van onderop vaak niet erg op prijs werden gesteld  
Sterker nog:
Want wanneer ”deelname van de bevolking aan het politieke proces”, een van de pijlers van de Bolivariaanse revolutie, niet naar de zin was  van Chavez en co, kwam er een andere, minder welwillende
 
Landrechten inheemse volkeren versus economische belangen:
Een voorbeeld van de gekantheid van het Chavez bewind tegen autonome initiatieven
en volksverzet, wat uitmondde in machtsmisbruik, wortelde in economische oorzaken.
Het had te maken met winning van grondstoffen door mijnbouwbedrijven, die
nogaleens haaks stond op de in de Grondwet gegarandeerde rechten van inheemse gemeenschappen.
Het ging hier om de rechten van de Yukpa gemeenschap en mondde uit in een tot nu toe onopgehelderd drama, dat zich afspeelde op  3 maart [vlak voor de dood van Chavez]
Een vooraanstaand activist in de Yukpa gemeenschap, Sandino Romero,  die zich inzette
voor de landrechten van de Yukpa gemeenschap, werd gedood.
Zijn inzet had rechtstreeks te maken met de in november2012  door Chavez genomen beslissing, dat 36 miljoen steenkool gewonnen zou worden in gebieden, waar inheemse gemeenschappen leefden.
De plaatselijke bestuurders kregen in een gevoerde hetze tegen de voorvechters van de rechten van de Yukpa de steun van ministers uit de regering van Chavez, de zaak escaleerde steeds meer en in die setting werd de moord gepleegd
Het is weliswaar niet opgehelderd, wie ervoor verantwoordelijk waren of was, maar zaak was wel, dat de belangen van de Chavez regering en de inheemse volkeren hier 
 
Het Chavez veranderingspakket/De Bolivariaanse Revolutie in uitvoering
 
 
Venezuela is een land, dat grotendeels afhankelijk is van de olieproductie
Daarom is het van groot belang, wie daarover de controle heeft
Een van de belangrijkste maatregelen van Chavez was dan ook het onder directe controle van de Staat plaatsen van het Staatsoliebedrijf, dat tot dan toe zelfstandig had geoperereerd, als een gewone multinational.
De winst werd vanaf dat moment geïnvesteerd in sociale programmaʼs, vooral gezondheidszorg, onderwijs en volkshuisvesting
Met andere woorden
De sociale maatregelen van Chavez werden betaald uit de olieindustrie, die Venezuela
relatief onathankelijk maakte van buitenlandse hulp en controle
Bedriijven werden genationaliseerd, gratis medische zorg, lage voedselprijzen, landhervormingen, de allerarmsten werden geregistreerd waardoor ze konden stemmen, programma’s voor onderwijs, woningbouw, schoon water, het werd
allemaal een feit
Afschaffing van het kapitalisme was het niet, maar voor de allerarmsten, die voordien
vrijwel geheel rechteloos waren, het begin van een menswaardig bestaan.
 
ANTI IMPERIALISME
 
Een belangrijke peiler van de Bolivariaanse revolutie was het anti imperialisme
Vooral was Chavez een uitdager van de VS, als enige Supermacht het machtigste imperialistische land.
Zowel economisch als politiek wilde hij Venezuela, Zuid-Amerika en liefst de rest van de wereld ontworstelen aan de Amerikaanse [en Westerse] invloed.
Zijn strijd tegen de VS begon met zijn anti imperialistische verkiezingsmanifest  en
verhevigde natuurlijk door zijn sociale maatregelen, vooral de onteigening van de Staatsolie
maatschappij, niet bepaald de vervulling van de droom van neo liberaal kapitalistisch Amerika.
En het zou bij voortduring botsen tussen hem en de VS
Over de aanval op Afghanistan, de oorlog in Irak, etc 
Zijn redevoeringen tegen de VS waren fel, zijn uitspraken over president Bush legendarisch 
Toen de zwarte president Obama aantrad, nam hij als een van de weinige politieke leiders
openlijk stelling tegen de Obama change euforie, waar by the way ook een aantal links-progressieve 
mensen in getrapt waren.
Hij verklaarde, dat het nog steeds hetzelde Noord Amerikaanse Imperium was, wat gedeeld werd door 
commentaren van mij en anderen 
 
Als uitdager van het imperialisme verdient Chavez waardering, omdat hij een
van de weinigen was
Hij liet het niet alleen bij woorden
Met de oprichting van de Bolivariaanse Alliantie  waarvan Zuid-Amerikaanse landen lid 
konden worden, liet hij zien, dat hij een van de VS onafhankelijke koers voor Venezuela en
Zuid Amerika wilde
Zijn hechte banden met voormalig Cubaans president Fidel Castro bevestigde dat nogeens.
 
 
GEEN DICTATOR
 
Hoewel er zeker autoritaire trekken aan zijn bewind kleven, was deze bewering niet alleen
zwaar overdreven, maar zelfs apert onjuist
 
Onder een dictatuur is meestal een eenpartijenstelsel en als er wel andere partijen
zijn, zijn de zogenaamde ”verkiezingen” puur voor de show
Zo waren er tijdens de dictatuur van de Egyptische president Moebarak  wel
verkiezingen, maar won Moebarak altijd ”met 95 of meer procent van de stemmen”
Bedrog en vervalsing dus
 
In het Venezuela van Chavez vonden verkiezingen plaats, waarover de Amerikaanse 
ex president Jimmy Carter van het Carter Center, dat verkiezingen over de hele wereld
monitort , zelfs zei, dat het verkiezingssysteem in Venezuela ”’het beste ter wereld”’ was 
 
Een ander voorbeeld, dat er geen sprake was van een dictatuur is het volgende
Toen Chavez werd geconfronteerd met een voor hem ongunstige uitslag van het
Dat zou een dictator niet doen, nog afgezien van het feit, dat hij geen referendum zou houden.
 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING
 
Geen dictator dus
Wel beperkte hij de vrijheid van meningsuiting en ging daarin behoorlijk ver
In 2007 werd het radio en TV station van de rechtse anti Chavez oppositie, RCTV [Radio Caracas Television] gesloten , twee jaar later gevolgd door de sluiting van 200 
 
Het argument voor het verbieden van RCTV was enthousiasme over en betrokkenheid bij de tegencoup in 2002
Dit gaat mank om twee redenen
RCTV kwam voor die zogenaamde ”betrokkenheid”  voor zover bekend niet voor de rechter en een ander mega radiostation, Venevision van Gustavo Cisneros, die ook de tegencoup
toejuichte, bleef wel in de lucht, nadat het in 2005 om opportunistische redenen steun had uitgesproken voor het bewind van Chavez 
 
 
Rechtse oppositie of niet, vrijheid van meningsuiting is een verankerd recht en het
uit de lucht nemen van radiostations een heel gevaarlijk middel
Bovendien worden dergelijke maatregelen een legitimatie om iedere kritiek, of die nu van links of van rechts komt, aan banden te leggen
Nog bedenkelijker was Chavez’ reactie op de kritiek van de internationale
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
In een kritisch rapport ”A Decade under Chavez” , beschuldigde Human Rights Watch Chavez van het voeren van een hetze tegen zijn politieke tegenstanders met allerlei ongefundeerde beschuldigingen [meestal van het plannen van een coup]
Ook zou hij zich schuldig maken aan intimidatie tegen opponenten, hen ontslaan, vooral
uit Overheidsfuncties en het Staatsoliebedrijf en kritische burgers uit te sluiten van sociale programma’s 
De vrijheid van meningsuiting zou ernstig aan banden gelegd zijn, journalisten van de oppositie zouden zijn
geinitimideerd  en vakbonden,
media en andere organisaties of individuen, die zich kritisch uitlieten
tegenover Chavez en zijn bewind, zouden het eveneens hebben moeten ontgelden
Gevolg was, dat Human Rights Watch, een gerennommeerde organisatie, die wereldwijd
mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt, Venezuela uitgezet werd 
DUBIEUZE KEUZE VAN POLITIEKE VRIENDEN
Wanneer je in het kamp van VS tegenstanders belandt, tref je een gemeleerd
gezelschap aan en is het zaak, een duidelijke keuze te maken tussen degenen, met wie je wel in zee gaat en wie niet
Daarmee bedoel ik niet economische samenwerkingsverbanden, die
noodzakelijk kunnen zijn
Er is echter een verschil tussen beleefde diplomatieke banden en innige contacten
En wat dit betreft maakte Chavez ronduit verwerpelijke keuzes.
Naast het goede contact met voor een zover bekend integere leider als de Boliviaanse president
Morales , die zich oprecht inzet voor de sociale rechten in Bolivia en zich relatief
gezien  veel minder schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen dan de meeste Staatshoofden, had hij ook een hartelijk contact met notoire schurken en dictators als de voormalige Libische president Kaddaffi, de Syrische president Assad, de president van Belarus,  Lukashenko, de Zimbabwaanse president Mugabe en de Surinaamse president
en ex dictator D Bouterse.
Chavez had de guts een dictator als Assad een ”humanist en broeder”  te noemen,
was van mening, dat het Surinaamse volk president Bouterse  zou moeten steunen,
de man, die verantwoordelijk was voor de Decembermoorden en oorlogsmisdaden
in de Binnenlandse Oorlog  en kreeg vanwege zijn goede relaties met  Lukashenko van
deze grote waardering bij zijn overlijden
achter ”het geweld” [vertaald: Tibetaanse protesten tegen de Chinese bezetting] in Tibet zat  en beweerde , dat Tibet ”een integraal deel van China” zou zijn
Het verzet tegen het houden van de Olympische Spelen in China deed hij af als ”sabotage van VS imperialisten
EPILOOG
Waardering verdient Chavez ontegezeggelijk voor zijn engagement met sociale rechten
en zijn strijd tegen het VS/Westerse imperialisme
Er zijn maar weinigen, die de guts hebben gehad, oorlogsmisdadiger en folteraar 
president Bush uit te dagen in de politieke arena
Kwalijke kanten zijn zijn repressie in eigen land en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, al is hij absoluut geen politieke gangster of folteraar
 
Maar het meest stuitende vind ik toch zijn vriendschappelijke alliantie met politieke
gangsters als dictatoren als Kaddafi, Mugabe, Assad, Lushenko, de ex dictator Bouterse
en de wijze, waarop hij de Chinese repressie in Tibet heeft verdedigd
Daarom kan ik voor hem, alles tegen elkaar afgewogen, niet de waardering opbrengen,
die hij in vele links-progressieve kringen geniet
 
Maar wat uiteindelijk in de harten van het Venezuelaanse volk zal voortleven
is de hoop op een menswaardig bestaan, die hij en zijn beweging hebben gebracht
 
Dit is nog het beste onder woorden te brengen in de slotzin van een artikel uit World
War 4 Report 
 
Hopefully, the peoples of Venezuela and Latin America can dare to dream not merely of preserving, but extending the gains of the Hugo Chávez era.”
Dat de strijd voor sociale rechten en mensenrechten in Venezuela mag bloeien
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Venezolaanse president Hugo Chavez overleden/Geen held/Geen dictator/Enkele kanttekeningen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.