Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan de KLM

MEDEPLICHTIGHEID KLM BIJ UITZETTING VAN VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE LANDEN/BRIEF OVER UITZETTING VLUCHTELING NAAR SOEDAN
INLEIDING
Geachte lezers,
ASIELBELEID AAN DE KAAK GESTELD
Over het discriminerende karakter van het Nederlandse asielbeleid, waarbij niet alleen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met de juiste verblijfspapieren en hen, die voor armoede en vervolging naar Nederland zijn gevlucht, heb ik reeds vaker uitgebreid geschreven
Daarbij is naast dat onderscheid ook door mij aan de orde gesteld de inhumane behandeling van asielzoekers, met name de zogenaamde
”vreemdelingenbewaring” [gevangenis voor ”illegale” vreemdelingen, die geen strafbaar feit op hun geweten hebben] en de schrijnende situatie van ”uitgeprocedeerde” asielzoekers.
Voor deze laatste groep, die in de meeste gevallen niet terug kan [of wil] naar het land van herkomst vanwege de onveilige situatie is geen plaats in de Nederlandse Herberg
Zij hebben geen recht op de eerste levensbehoeften of een dak boven hun hoofd
Dit is niet alleen in strijd met de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen
Dit is ronduit barbaars
Daartegen is zichtbaar verzet gekomen in de vorm van twee Tentenkampen in Amsterdam [Notweg-Osdorp] en de Koekamp [Den Haag], die inmiddels ontruimd zijn en dat ook nogeens met hardhandig politiegeweld 
De vluchtelingen zijn tijdelijk opgevangen in de Vluchtkerk [Amsterdam]  en de Sacramentskerk [Den Haag]
Ze kunnen tijdelijk in deze Kerken blijven, maar er is nog steeds geen blijvende oplossing
voor hun onhoudbare situatie
Wat in ieder geval WEL belangrijk is, is dat ze nu niet meer onzichtbaar zijn
Wat de Nederlandse Overheid betreft is het enige antwoord, dat door politici gegeven wordt
”Terugkeer”  , terwijl zij heel goed weten, dat het terugkeer is naar gevaarlijke en/of oorlogssituaties en armoede
UITZETTINGEN NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN
Sinds jaar en dag zet de Nederlandse Overheid vluchtelingen uit naar voor hen gevaarlijke gebieden, zoals Afghanistan, Irak en Somalie, terwijl in de twee eerste gevallen het Westen [ook met Nederlandse participatie] direct verantwoordelijk is voor die onveiligheid vanwege de steun aan de VS voor de aanvallen op Afghanistan en Irak
Onlangs nog heeft Staatssecretaris Teeven van Justitie verklaard, dat uitzettingen naar Somalie gewoon hervat kunnen worden
Momenteel lijkt Teeven echter flink tegenwind te krijgen, niet alleen via de kritiek van Human Rights Watch, maar en dat is nog belangrijker, een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de uitzetting van een in Nederland verblijvende Somalier voorlopig verbiedt
ROL KLM
Terecht wordt bij de aanklacht tegen het asielbeleid de Nederlandse Overheid en politiek,
als eerste en hoofdverantwoordelijke, onder vuur genomen
Maar belangrijk is te beseffen, dat niet alleen Overheidsinstellingen, zoals bouwbedrijven [bouw
vreemdelingendetentiecentra], architectenbureaus en anderen eveneens verantwoordelijk zijn [inrichting vreemdelingendetentiecentra], eveneens verantwoordelijk zijn  en er miljoenen aan verdienen
Heel belangrijk is natuurlijk de rol van de KLM, die als luchtvaartbedrijf sinds jaar en dag vervoerder is van vkuchtelingen, die tegen hun wil worden uitgezet naar voor hen gevaarlijke gebieden, waarbij bovendien in de meeste gevallen bittere armoede wacht
In correspondentie met de KLM [ heeft de KLM de neiging, eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en zich te verschuilen achter het Nederlandse asielbeleid
Dit is niet alleen laf, maar ook nog apert bezijden de waarheid
Immers, het is de keuze van de KLM, als onafhankelijk luchtvaartbedrijf, al dan niet mee
te werken aan het vervoer van uit te zetten vluchtelingen
Nu er dinsdag 5 maart opnieuw een vluchteling wordt uitgezet, deze keer naar onveilig Soedan , ben ik in de pen geklommen om de KLM aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid EN haar te wijzen op haar morele medeplichtigheid, mocht de betreffende vluchteling in Soedan iets overkomen
Zie onderstaande brief
Reeds eerder heb ik de KLM aangesproken op haar medeplichtigheid aan het Nederlandse uitzettingsbeleid door het uitzetten van vluchtelingen
BRIEF AAN DE KLM
DRINGEND/UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN
AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN  DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende
Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan
KLM VLUCHTNUMMER: KL0545
Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan
TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
In het Ambstbericht van de Rijksoverheid  over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn
Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht
Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht
Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ
Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd
Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht
U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ”slechts” door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren
Sterker nog:
Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent’
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen
Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan de KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.