Terugkeer van de Taliban/Vreemde bezetting op Afghaanse bodem/II

TERUGKEER VAN DE TALIBAN/VREEMDE BEZETTING OP AFGHAANSEBODEM/DEEL 2

'We have expelled the foreigners and I would like to congratulate the whole nation on this,' Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said in Kabul, Afghanistan [Rahmat Gul/AP Photo]

‘We have expelled the foreigners and I would like to congratulate the whole nation on this,’ Taliban spokesman Zabihullah Mujahid said in Kabul, Afghanistan [Rahmat Gul/AP Photo]
WOORDVOERDER TALIBAN OP EERSTE PERSCONFERENTIEhttps://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/transcript-of-talibans-first-press-conference-in-kabul

”“We have expelled the foreigners and I would like to congratulate the whole nation on this.”
Uit de eerste Persconferentie, gegeven door de Taliban 
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/transcript-of-talibans-first-press-conference-in-kabul

INLEIDING

LEZERS!
Nu de Taliban, na de terugtrekking van de Westerse bezettingstroepen,weer in Afghanistan vaste voet onder de grond gekregen hebben [1] vind ikhet van belang, twee oudere artikelen van mij te publiceren, omdat zij vertellen,wat de mainstream pers tracht te verzwijgen, dat de vanaf de aanval op Afghanistan gepleegde VS/NAVO aanwezigheid in Afghanistan niets meerof minder dan een buitenlandse bezetting was, die, samen met hun Afghaanse ”consorten” bekende of meer verzwegenoorlogsmisdaden op zijn geweten heeft [2] naast de reguliere onderdrukking
Het eerste artikel hebt u, als het goed is al gezien of gelezen
https://www.astridessed.nl/terugkeer-van-de-taliban-over-een-vreemde-bezetting-op-afghaanse-bodem-i/

Nu dus, zometeen, het tweede:
En uiteraard:De Taliban, die trouwens het volste recht hadden, zich te verzetten tegen diebuitenlandse bezetter [3] heeft zich zonder twijfel schuldig gemaakt aanonderdrukking en misdaden [4]Dus van mijn kant geen enkele poging om de Taliban als alternatief voor detoekomst van het Afghaanse volk te zien.Maar het is WEL zo, dat er maar EEN is, die beslist over Afghanistan endat is het Afghaanse volk zelf.Nogmaals, het Westen had en heeft ook in de toekomst, niets in Afghanistante zoeken!Zie ook de eerste Persconferentie van de Taliban, na de machtsovername![5]
ASTRID ESSED
[NOTEN, DIE BIJ BOVENSTAANDE HOREN, GEHEEL ONDERINMIJN ARTIKEL]

NU HET TWEEDE ARTIKEL ASTRID ESSED, GESCHREVEN VOOR DE PROGRESSIEF-KRITISCHE WEBZINE UITPERS.BE IN JANUARI 2010

PRESIDENT OBAMA ”VREDESAPOSTEL” TREKT TEN OORLOG!
https://www.uitpers.be/president-obama-vredesapostel-trekt-ten-oorlog/

1 Januari 2010  Astrid Essed

Geachte Redactie en lezers, zoals u uiteraard weet is op 10 december 2009, de  Dag van de Rechten van de Mens, in Oslo door het Nobelcomite aan president Obama de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Critici zijn vaak van mening, dat deze prijsuitreiking ”te vroeg” was, aangezien deze president zich nog niet zou hebben kunnen ”waarmaken”
Ik en met mij vele humanitair en democratisch denkende mensen leveren principiëlere kritiek.

Het is namelijk geen kwestie van ”waarmaken” of ”zich nog te moeten bewijzen”.
Obama’s reeds tot stand gekomen beleidsdaden zijn  fundamenteel in strijd zijn met het werkelijke concept vrede, dat hand in hand gaat met vrijheid en mensenrechten.
 
In onderstaand artikel heb ik mijn standpunt nader onderbouwd
 
U allen inspirerende en vrolijke Kerstdagen toegewenst

Voor 2010 voorspoed, strijdbaarheid en gezondheid

DE STRIJD GAAT DOOR!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

INLEIDING

DEEL I

KERNWAPENVRIJE WERELD

DEEL II

NOBELPRIJSWINNAAR VOOR DE VREDE TREKT TEN OORLOG

OORLOG IN AFGHANISTAN

DEEL III

SLUITING GUANTANAMO BAY

CHANGE’?

DEEL IV

OBAMA EN DE VRIJLATING VAN DE LOCKERBIE VEROORDEELDE

DEEL V

OBAMA EN HET MIDDEN-OOSTENCONFLICT

EPILOOG

SAMENVATTING:

Met de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan president Obama is het Nobelcomité ingegaan tegen de fundamentele principes van het concept vrede, namelijk de beëindiging van oorlog en bezetting en het respect voor fundamentele mensenrechten.

Met de voortzetting van de oorlog in Afghanistan, de de facto steun aan de Israëlische bezetting en de schendingen van de rechtspositie van door de VS vastgehouden terreurverdachten, is Obama geen vredesduif, maar een charmantere en minder fanatieke opvolger van de Bush oorlogs-doctrine.

”’and one part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses.”

Uittreksel uit testament Alfred Nobel voor toekenning Nobelprijs voor de Vrede [1]

 ”But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples [van Martin Luther King en Mahatma Gandhi, toevoeging Astrid Essed] alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler’s armies. Negotiations cannot convince al-Qaida’s leaders to lay down their arms. To say that force is sometimes necessary is not a call to cynicism — it is a recognition of history, the imperfections of man and the limits of reason. ”

Uittreksel redevoering president Obama bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede [2]

You can’t separate peace from freedom and human rights, because no one can be at peace unless his freedom and human rights are respected

Vrij naar een Citaat van Malcolm X [3]

INLEIDING

THE NOBELPRIZE GOES TO PRESIDENT OBAMA

“for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples” [4]

Op vrijdag 9 oktober maakte het Nobelcomité bekend, dat de Nobelprijs voor de Vrede 2009 zou worden uitgereikt aan de Amerikaanse president Obama, ”voor zijn “buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken”. [5] Met name was het Comité gecharmeerd van zijn ”visie en werk voor een wereld zonder nucleaire wapens. [6] Op 10 december is hem deze prestigieuze prijs in Oslo uitgereikt, 9 dagen na zijn besluit tot uitzending van 30.000 militairen naar Afghanistan. [7]

Critici van deze prijsuitreiking hebben wel gesteld, dat het nog te vroeg zou zijn voor zo’n prijs, aangezien Obama zich nog niet zou hebben kunnen ”bewijzen”. [8]

Dit commentaar wil echter een meer fundamentele kritiek geven, waarbij enkele belangrijke aspecten van zijn reeds gevoerde beleid worden afgemeten tegen een Nobelprijs voor de Vrede.

VREDE EN MENSENRECHTEN:

Uit het Testament van Nobel blijkt duidelijk, dat onder vrede meer wordt verstaan dan alleen de afwezigheid van oorlog. Duidelijk wordt genoemd het bevorderen van de ”broederschap” tussen de volkeren en de vermindering of zelfs afschaffing van bestaande legers. Een belangrijke strijder voor gelijke burgerrechten, Malcolm X heeft de uitspraak gedaan, dat vrede niet kan worden losgezien van het leven in vrijheid. Een internationaal befaamd mensenrechtenactiviste heeft daaraan toegevoegd, dat mensenrechten en vrede hand in hand gaan.

EEN LANGE WEG VANAF HENRI DUNANT

Bovenstaande link tussen vrede enerzijds en mensenrechten anderszijds werden uitstekend gecombineerd bij de eerste uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan twee vooraanstaande vredes en mensenrechtenactivisten, Henri Dunant en Frederic Passy [9]

Waardige opvolgers van Dunant en Passy waren o.a:

Vredesactiviste Bertha von Suttner [1905, Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt]

Het Internationale Comite van het Rode Kruis [1917]

Arts en humanitair werker Dr Albert Schweitzer [1952]

Strijder voor Gelijke Burgerrechten, Dr Martin Luther King [1964]

VN Kinderfonds UNICEF [1965]

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International [1977]

Aartsbisschop Desmond Tutu, Strijder tegen de Apartheid [1984]

International Campaign to Ban Landmines en woordvoerder Jody Williams [1997]

De Mensenrechtenactivisten Rigoberta Menchu [1992], Aung San Suu Kyi [1991], Shirin Ebadi [2003] en  Wangari Maathai [2004]

Humanitaire medische organisatie ”Artsen zonder Grenzen” [1999]

Uiteraard is de rij ‘waardige opvolgers” hiermee niet compleet.

Dieptepunten:

De Nobelprijs voor de Vrede kent ook dieptepunten, waarbij de uitreiking van de prijs eerder was ingegeven door politieke overwegingen en bestaande machtsverhoudingen, dan werkelijke verdiensten van de ontvangers. Sterker nog, een aantal ontvangers stond juist te boek als notoire mensenrechtenschenders en waren die prijs  geheel onwaardig.  

Zeer in het oog springende voorbeelden zijn de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder president Nixon, Henry Kissinger [uitgereikt in 1973]  en de Israëlische premier Begin [uitgereikt in 1978].  [10] [11] In deze rij zijn nog meer Staatslieden en politici te noemen, die verantwoordelijk zijn voor  hetzij oorlogsmisdaden, hetzij mensenrechtenschendingen in het algemeen.

Reden voor het verlenen van een Nobelprijs aan dergelijke politici was vaak hun inspanning in diverse vredesonderhandelingen en ad hoc vredesaccoorden [12], waarbij voorbijgegaan werd aan hun eigen besmette beleidsdaden.

DEEL I

VREDESDUIF PRESIDENT OBAMA

KERNWAPENVRIJE WERELD

MOOIE WOORDEN ZONDER INHOUD

De toekenning aan president Obama werd voor een belangrijk deel  verleend vanwege zijn ”’visie en werk voor een wereld zonder nucleaire wapens”. [13] Nu is de verklaring van president Obama, te streven naar een kernwapenvrije wereld, een belangrijke stap in de goede richting, maar nog op geen enkele wijze geconcretiseerd. Wel heeft hij in juli van dit jaar met zijn Russische ambtsgenoot, president Medvedev een akkoord bereikt over een verdere vermindering van het aantal kernwapens, maar dat is in feite een verlenging van het in 1991 gesloten START 1 Verdrag, dat eind van dit jaar afloopt.

Bovendien is een bijkomend voordeel voor president Obama, de Russische toestemming tot het transporteren naar Afghanistan van  Amerikaans militair materieel en wapens door het Russische luchtruim. [14]

Dit laatste kan toch bezwaarlijk als een ”daad des vredes” worden beschouwd.

DEEL II

VREDESDUIF PRESIDENT OBAMA

NOBELPRIJSWINNAAR VOOR DE VREDE TREKT TEN OORLOG

De paradox van een ten oorlog trekkende president, die tegelijkertijd Nobelprijswinnaar is, komt het duidelijkste tot uiting in de beslissing van president Obama opnieuw 30.000 militairen naar Afghanistan te zullen sturen. Dit kwam ruim een week voor de toekenning van de Nobelprijs. [15] Toppunt van cynisme vormde  zijn redevoering tijdens de Vredes-prijsuitreiking, waarbij hij de Afghanistan oorlog en bezetting trachtte te rechtvaardigen  als ”zelfverdediging”.

Twee citaten uit zijn redevoering:

”But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the Commander-in-Chief of a nation in the midst of two wars. One of these wars is winding down. The other is a conflict that America did not seek; one in which we are joined by 43 other countries — including Norway — in an effort to defend ourselves and all nations from further attacks.”

”For make no mistake: Evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler’s armies. Negotiations cannot convince al-Qaida’s leaders to lay down their arms. ” [16]

ZELFVERDEDIGING:

Wijselijk memoreert Obama niet aan het feit, dat de aanval op Afghanistan in strijd was met het Internationaal Recht, aangezien er geen VN Mandaat van de Veiligheidsraad aan ten grondslag lag. In de VN Veiligheidsraadsresoluties, die dan wel betrekking hadden op Al Qaeda en Osama bin Laden werd nergens gerefereerd aan het gebruik van geweld. [17] Bovendien was deze aanval geen ”daad van zelfverdediging”, zoals door Obama verdedigd, aangezien de Verenigde Staten als Staat niet waren aangevallen door militaire eenheden van een andere Staat [in casu Afghanistan]. [18]

Verder was de aanval op Afghanistan aanvankelijk slechts een Brits-Amerikaanse oorlogsonderneming, die werd gekenmerkt door ernstige oorlogsmisdaden, die tijdens de aanval, aan tenminste aan 3500 Afghaanse burgers het leven gekost hebben. [19]

MILITAIR CONFLICT MET DE NAZI’S EN AL QAEDA

Absurd is zijn vergelijking tussen Al Qaeda en het militair conflict tussen de Geallieerden met de nazi’s in de dertiger en veertiger jaren. Het Derde Rijk was een op extreem repressieve methoden gebaseerde fascistische politiestaat met niet alleen groteske militaire aspiraties, maar eveneens bezield door een racistisch vernietigingsprogramma jegens Joden, zigeuners en andere als zodanig aangeduide ‘Untermenschen”.

Al Qaeda is een militaire strijdgroep, die zich weliswaar van inhumane en verwerpelijke methodieken bedient [20], maar vooral een reactie is op het Westers politiek-militair optreden in het Midden-Oosten, de Amerikaanse militaire dominantie in de Arabische wereld, het Russische inhumane militaire optreden in Tsjetsjenië EN  de  Westerse steun voor bezettingsmacht Israël, waardoor de Palestijnen de meest elementaire rechten worden ontzegd. [21]

”MAKE NO MISTAKE/EVIL IS IN THE WORLD”

Bijna grappig is, dat Obama kennelijk de terminologie van voorganger Bush overneemt, met zijn opmerking ”make no mistake”. [22] Van gotspe getuigt het, dat een Amerikaanse president refereert aan het metafysische begrip ”Evil”.

Wanneer wij dat vertalen naar internationaalrechtelijke termen houdt dat o.a. in oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en mensenrechtenschendingen in het algemeen. Hoewel daaraan natuurlijk vele Staten schuldig zijn, komen de VS niet op de minste plaats.

Een greep uit Amerikaanse oorlogsmisdaden:

De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, het gebruik van napalmbommen in de Vietnam-oorlog, grootschalige bombardementen op Cambodja etc etc

In de ”moderne” tijd mag genoemd worden het gebruik van verarmd uranium en clusterbommen Golfoorlog 1, het gebruik van clusterbommen en fosforbommen in Golfoorlog 2 en het gebruik van clusterbommen in Afghanistan. Het gevolg is, dat er met name ook in Afghanistan nog een groot aantal landmijnen aanwezig zijn, met alle voor de burgerbevolking aanwezige humanitaire risico’s. [23]

OBAMA’S OORLOG

FRATERNITY OF PEOPLE?

In het Testament van Nobel is de instructie, de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan iemand, die ”broederschap” tussen de volkeren heeft bevordert. Evident is, dat met de continuering van de Amerikaanse militaire bezetting in Afghanistan en het opvoeren van de oorlog, de ”broederschap tussen de volkeren” nu niet bepaald wordt bevorderd.

Met de door Obama gepromote oorlogsinspanningen wordt niet alleen groot leed gebracht over de Afghaanse burgerbevolking en kan ook de Pakistaanse burgerbevolking slachtoffer zijn, maar zal hij op termijn het Afghaanse volk, de islamitische wereld en een aantal Derde Wereldlanden, steeds verder van zich vervreemden.

Aangetoond is al uit diverse rapporten, dat het de vraag is, of deze oorlog op de Taliban wel te winnen is, waardoor Afghanistan steeds meer het 21ste eeuwse Amerikaanse Vietnam dreigt te worden. Ook heeft een van de hoogste Britse bevelhebbers in Afghanistan, brigadegeneraal Mark Carleton-Smith in 2008 gezegd, dat ”de oorlog daar niet te winnen is” en dat onderhandelingen met de Taliban waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. [24]

GROVE SCHENDINGEN VAN HET OORLOGSRECHT

Vanaf het begin van de ”oorlogsexpeditie Afghanistan” [Brits-Amerikaanse inval] tot op heden hebben zowel de Brits-Amerikaanse troepen als hun NAVO bondgenoten, de ISAF [25], zich bij herhaling schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [26]]

Voorbeelden:

Foltering en mishandeling van krijgsgevangenen, buitengerechtelijke executies van Taliban en Al Qaeda strijders, het detineren van echte of vermeende ‘terreurverdachten zonder vorm van proces en vooral ook tank en luchtaanvallen met hetzij internationaal verboden wapens, hetzij met een onverantwoord risico voor de burgerbevolking. [27]

Gevolg van die tank en luchtaanvallen was met enige regelmaat een groot aantal burgerslachtoffers. Hieraan is de VS in belangrijke mate schuldig, ook nu tijdens de ambtsperiode van president Obama. De Nederlandse ”bijdrage” is daarin ook beschamend. [28]

Regelmatig is hierover geklaagd door de Afghaanse president Karzai. [29] Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft een kritisch tot zeer kritisch rapport geschreven over deze luchtaanvallen. Overigens is in datzelfde rapport ook gewezen op de schendingen van het Humanitair Oorlogsrecht door het Taliban-verzet, dat aan een groot aantal burgers het leven heeft gekost. [30]

OP OBAMA’S CONTO

OPVOERING STRIJD EN GEBRUIK OMSTREDEN MILITAIRE MIDDELEN

Hoewel Obama de Afghanistan oorlog en bezetting verdedigt, is hij uiteraard alleen verantwoordelijk voor de gevolgen vanaf zijn aantreden. Reeds zijn genoemd militaire aanvallen [september 2009], die aan een groot aantal Afghaanse burgers het leven hebben gekost. Met zijn opdrijving van de oorlog is deze ”Nobelprijswinnaar” uiteraard verantwoordelijk voor alle daaruit voort te vloeien humanitaire consequenties. Nog gewezen dient te worden op de door het Witte Huis gegeven toestemming aan de CIA, de aanvallen met drones [onbemande vliegtuigen] op schuilplaatsen van echte of vermeende Taliban en Al Qaeda strijders, op te voeren. [31]

Volgens VN-Bijzonder onderzoeker inzake Buitengerechtelijke executies Philip Alston is het gebruik hoogstwaarschijnlijk in strijd met het Internationaal Recht, aangezien het zou neerkomen op buitengerechtelijke executies. [32] Inmiddels heeft hij zijn rapport voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de VN. [33]

DE ISAF MISSIE

VERBETERING VEILIGHEIDSSITUATIE EN MENSENRECHTEN IN AFGHANISTAN?: EEN ILLUSIE

Een van de beweerde doelstellingen van de ”vredesmacht” [34] ISAF is het nastreven van veiligheid voor de Afghaanse burgerbevolking. Een andere genoemde doelstelling is het bevorderen van de mensenrechten door het verlenen van ”humanitaire” ondersteuning aan de Afghaanse regering. [35]

De ISAF heeft de afgelopen 8 jaar [vanaf de Amerikaanse aanval op Afghanistan en de daarop volgende bezetting] de Veiligheidssituatie in Afghanistan, in het geheel niet kunnen verbeteren Integendeel.

De drie voornaamste bronnen van conflct zijn het verzet van de Taliban [36] en andere groepen zoals de Hezb-e Islami [Islamitische Partij] van warlord Gulbuddin Hekmatyar, tegen de Amerikaans-NAVO bezettingsmacht, de onderlinge strijd tussen warlords van diverse slag en de drugshandel. Daarnaast zijn er ook door het gehele land criminele organisaties actief, aangezien een effectieve militaire controle door ISAF of het Afghaanse leger praktisch afwezig is.

Ruw gezegd wordt West- en Noord-Afghanistan gedomineerd door onderlinge conflicten tussen warlords [die overigens ook de burgerbevolking terroriseren] en criminele organisaties, terwijl in het Zuiden en Oosten met name het Taliban verzet actief is, alsmede drugscriminelen. Vooral in Zuid-Oost Afghanistan is het Taliban verzet sterk, met als uitvalsbasis het aangrenzende Zuid-Westen van Pakistan. [37]

Dat de situatie dus voor de Afghaanse burgerbevolking extreem gevaarlijk is, moge duidelijk zijn.

MENSENRECHTEN:

Nog afgezien van de door Amerikaanse en ISAF troepen zelf gepleegde mensenrechtenschendingen, is de mensenrechtensituatie in Afghanistan slecht tot zeer slecht. Dit is deels te wijten aan het gebrek aan gezag van de Afghaanse regering, waardoor warlords en criminele organisaties in hoge mate vrij spel hebben.

Anderszijds maakt ook de Overheid zich aan mensenrechtenschendingen schuldig, zoals arrestatie en intimidatie van kritische journalisten, het onderdrukken van vrouwenrechten en religieuze minderheden, slechte detentieomstandigheden [waaronder ook foltering] en een ”rechtsgang”, die niet beantwoord aan internationale standaarden. [38]

Ook maakt de Taliban zich in de strijd tegen de Westers-Amerikaanse bezetting schuldig aan mensenrechtenschendingen tegen de burgerbevolking. [39] In de strijd tegen de bezettende macht zijn echter de Taliban gehouden aan de bepalingen van het Humanitair Oorlogsrecht en dienen zij strikt onderscheid te maken tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]. [40]

 BEZETTING/TALIBAN EN HET RECHT OP VERZET

Duidelijk is, dat  de ISAF op geen enkele wijze een bijdrage geleverd heeft aan de verbetering van de ”veiligheids” en ”mensenrechten” situatie in Afghanistan, nog afgezien van hun eigen schendingen van het Oorlogsrecht, de VS voorop. [41]

Ook zijn onder druk van de internationale machtsverhoudingen, semi-juridische trucs in het leven geroepen om de als gevolg van de aanval op Afghanistan gevestigde Amerikaanse en NAVO aanwezige militaire troepenmacht, een legitiem jasje te geven [42], terwijl er sprake is van een de facto bezetting.

Crux van een bezetting is immers de militaire aanwezigheid van een of meer landen op een niet aan hen soeverein gebied, na het voeren van een oorlog, in dit geval een in strijd met het Internationaal Recht. [43]

Daarom zijn dan ook de Taliban en andere verzetsgroepen gelegitimeerd, strijd te voeren tegen de buitenlandse bezettende macht. [44]

Vredesduif Obama wil echter onverminderd de oorlogstrom slaan, ook al is de prijs aan mensenlevens hoog.

DEEL III

VREDESDUIF PRESIDENT OBAMA

SLUITING GUANTANAMO BAY

CHANGE’?

RECHTSPOSITIE TERREURVERDACHTEN

Tijdens zijn verkiezingscampagne kondigde Obama aan, het gevangenkamp Guantanamo Bay te willen sluiten. [45] Deze sluitingsbelofte hield hij gestand, door op 22 januari 2009 daartoe een bevel te geven [an executive order,  noot 46]. Vanzelfsprekend werd dit door vrijwel iedereen in de wereld met vreugde ontvangen, aangezien op deze wijze een einde leek te  komen aan de jarenlange rechteloosheid en inhumane detentieomstandigheden. [47]

Weinigen realiseerden zich echter, dat sluiting van Guantanamo Bay niet automatisch een verandering van de rechtspositie van de gevangenen inhield. Daarover had Obama zich namelijk NIET uitgelaten. Reeds in een vroeg stadium sprak Human Rights Watch daarover haar bezorgdheid uit. [48] Dat de Obama sceptici gelijk kregen, blijkt wel uit de huidige rechtspositie of liever gebrek daaraan, van de nog in Guantanamo Bay aanwezige gevangenen.

BEEINDIGING ADMINISTRATIEVE DETENTIE?

Een van de kernpunten van het Guantanamo Bay onrecht is de detentie zonder vorm van proces [administratieve detentie]. Obama heeft echter enkele maanden na zijn beëdiging duidelijk gemaakt, voornemens te zijn, in te zetten op een politiek van ”verlengde” detentie van een aantal terreurverdachten. [49]

Dit  betreft  mensen, tegen wie op grond van concrete bewijzen geen vervolging kan worden ingesteld, maar in ”de toekomst” een bedreiging zouden kunnen vormen voor de consequenties van de Amerikaanse politiek.

In de praktijk komt dit neer op een de facto administratieve detentie

Ik laat Obama zelf aan het woord:

”Now, finally, there remains the question of detainees at Guantanamo who cannot be prosecuted yet who pose a clear danger to the American people.

……………………..

………………………

‘Let me repeat:  I am not going to release individuals who endanger the American people. Al Qaeda terrorists and their affiliates are at war with the United States, and those that we capture — like other prisoners of war — must be prevented from attacking us again. ……

……………………………………………………………………………………………………………..

”We must have a thorough process of periodic review, so that any prolonged detention is carefully evaluated and justified”. [50]

Terecht is deze politieke koers door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch sterk veroordeeld. [51]

NIEUWE MILITAIRE COMMISSIES

Een andere dubieus aspect van het Obama-beleid is de ondertekening van de ”Military Commissions Act” , waarbij de militaire commissies nieuw leven zijn ingeblazen. [52]

Vergeleken met de door president Bush ingestelde militaire commissies [53] is er wel een betere rechtsbescherming voor de verdachten, zoals het verbod op het gebruik van bewijsmateriaal, dat via foltering is verkregen en de verscherping van de criteria op het hearsay bewijs [bewijs van ”horen zeggen” zie noot 54] maar zij beantwoorden nog steeds niet aan de standaarden in de Amerikaanse rechtbanken tav een eerlijk proces.

Zo is het gevaar van gebrek aan onafhankelijkheid  groot [het zijn ad hoc uit de grond gestampte militaire commissies, zonder de bescherming van de officiële Amerikaanse Militaire rechtbanken] en nog steeds wordt het gebruik van hearsay gecontinueerd. [55]

Het is daarom ook altijd het pleidooi geweest van Human Rights Watch en andere burgerrechten en mensenrechtenorganisaties om de gevangenen hetzij vrij te laten [56], hetzij te berechten in Amerikaanse Federale rechtbanken, waar wel de formele criteria voor een eerlijk proces aanwezig zijn. Momenteel is het zo, dat sommige terreurverdachten wel en andere niet voor een Federale rechtbank mogen verschijnen. [57]

OVERBRENGING GEVANGENEN NAAR ILLINOIS

Recentelijk is het voornemen van de Amerikaanse regering kenbaar gemaakt, de gevangenen na de sluiting van Guantanamo Bay over te brengen naar een te bouwen gevangenis in Ilinois. [58] Wanneer de rechtspositie van de gevangenen niet kan worden gegarandeerd, is die Guantamamo-sluiting slechts een formaliteit en gaat hetzelfde onrecht door onder een nieuw jasje.

En tenslotte wordt uit het oog verloren, dat weliswaar het voornemen is, Guantanamo Bay te sluiten, maar dat andere Amerikaanse gevangenkampen, zoals Bagram in Afghanistan, waar ook mensen worden vastgehouden zonder vorm van proces, gewoon open blijven. [59]

DEEL IV

VREDESDUIF PRESIDENT OBAMA

GEZAKT VOOR EXAMEN

OBAMA EN DE VRIJLATING VAN DE TERMINAAL ZIEKE LOCKERBIE VEROORDEELDE

Van iemand, die de meest prestigieuze Vredesprijs in ontvangst neemt, mag, naast respect voor mensenrechten, ook in het algemeen compassie worden verwacht, zeker wanneer het terminaal zieke gevangenen betreft. Of het hier de ”eigen natie” of ”tegenstanders” betreft, zou geen rol mogen spelen. Vredesduif en changeman Obama toonde zich echter tegenstander van de vrijlating op humanitaire gronden door de Schotse regering, van de terminaal zieke Lockerbie veroordeelde, de heer Megrahi.[60]

Niet alleen getuigt dit standpunt van een gebrek aan respect voor universele humanitaire waarden, maar ook van een beschamend gebrek aan beschaving. [61] ”De beschaving van een land valt af te meten aan de wijze waarop wij met onze tegenstanders omgaan”, heeft eens een wijs man gezegd.

Voor deze test is Obama in alle opzichten gezakt. Het Nobelprijscomite had een dergelijk standpunt in haar overwegingen van al dan niet toekennen moeten betrekken. 

DEEL V

VREDESDUIF PRESIDENT OBAMA

HET MIDDEN-OOSTENCONFLICT

GEEN CHANGE, MAAR VOORTGEZETTE STEUN AAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

Een van de belangrijkste conflicten, waarmee Obama gedurende zijn ambtsperiode mee te maken zal krijgen is het Midden-Oostenconflict. Duidelijk is, dat de Amerikaanse standpuntinname en vooral beleidsdaden van grote betekenis zullen zijn.

Hoewel niet te voorspellen is, hoe Obama zich hierin verder zal opstellen, geeft zijn houding in het Midden-Oostenconflict tot nu toe, bepaald geen reden tot het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede.

”VREDESBESPREKINGEN”

TUSSEN BEZETTER EN ONDERDRUKTE?

EEN LACHERTJE

Weliswaar heeft hij aangekondigd, te streven naar hernieuwde ”vredesbesprekingen”, maar gezien de status  van Israël als bezettende macht en de Palestijnen als bezette natie, is er geen sprake van gelijke partijen aan de onderhandelingstafel. Van een Nobelprijswinnaar mag verwacht worden, dat hij ”vrede” koppelt aan gerechtigheid en mensenrechten.

In geval van het Midden-Oostenconflict zou het dus Obama’s cruciale taak moeten zijn, op te roepen tot de beëindiging van de nu reeds 42 jaar durende Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, conform VN Veiligheidsraadsresolutie 242, dd 1967. [62] Maar een oproep is niet voldoende: ook zouden als pressiemiddel sancties achter de hand moeten gehouden worden.

COSMETISCHE VERBETERINGEN

STOPZETTING NEDERZETTINGENBOUW

Niets is echter minder waar. Het enige, dat Obama tot nu toe heeft gedaan is het voorstellen van enkele cosmetische verbeteringen, zoals zijn pleidooi voor de verdere stopzetting van de nederzettingenuitbreiding [63], terwijl ALLE in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht en dus ontmanteld zouden moeten worden. [64] Ook wordt onverminderd de jaarlijkse militaire steun aan Israel van ruim 3 miljard dollar voortgezet. [65]

VREDE EN MENSENRECHTEN

OBAMA’S SCORE: EEN 1 VOOR DE MOEITE

Het is reeds gezegd: Vrede kan niet worden losgezien van vrijheid en mensenrechten.

Vrijheid betekent in het Midden-Oostenconflict een beëindiging van de Israëlische bezetting, ontmanteling van alle nederzettingen, het afbreken van de Muur, erkenning Palestijns recht op terugkeer en herstelbetalingen aan het Palestijnse volk voor al het doorstane leed. Want het leed is groot, met een 42 jaar durende bezetting.

Mensenrechten betekent Obama’s betrokkenheid van de gedurende zijn ambtsperiode door de Israëlische bezetter gepleegde mensenrechten en oorlogsmisdaden, waarvoor de VS, door de steun aan Israël, politiek en moreel medeverantwoordelijk is. Daarin slaat Obama een pover en beschamend figuur, door iedere steun te weigeren aan het Goldstone-rapport, dat zowel de door Israël als Hamas gepleegde oorlogsmisdaden in het Israëlische Gaza-offensief [2008-2009] aan de kaak heeft gesteld. [66] [67] en [68]

Dit rapport is goedgekeurd door de VN-Mensenrechtenraad en de resultaten komen overeen met rapportages van zowel Human Rights Watch, Amnesty International als het Internationale Rode Kruis. [69] en [70]

Deze Obama houding toont overduidelijk, dat de Amerikaanse Midden-Oostenpolitiek, op enige cosmetische kritiek op Israël na, nog niets is veranderd. Aan Obama de twijfelachtige ”eer” om voor zijn Midden-Oostenbeleid een dikke onvoldoende uitgereikt te krijgen. Geen nul, maar een 1 voor de moeite.

EPILOOG:

Vrede, vrijheid en mensenrechten gaan hand in hand. Er mag dan ook verwacht worden, dat de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt aan mensen of organisaties, die deze principes uitdragen.

Goede voorbeelden  zijn Henri Dunant en Dr Martin Luther King. Beschamende voorbeelden zijn de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Kissinger en de Israëlische oud premier Menachem Begin.

Obama moet helaas geschaard worden in de categorie ”beschamende voorbeelden’.

Dat blijkt wel uit zijn opvoering van de oorlog in Afghanistan, zijn ”prolonged detention” plan tav terreurverdachten en het ruim baan, dat hij geeft aan de Israëlische bezetter.

Het is dan ook zaak om door zijn voor het internationaal podium bestemde schoonklinkende woorden heen te kijken [71], terwijl hij intern heel andere taal bezigt. [72]

De Nobelprijs moet weer bestemd zijn  voor diegenen, die het werkelijk verdienen

Mensen en vredesactivisten.

Anders heeft deze prijs zijn langste tijd gehad. [73]

 (Uitpers nr. 116, 11de jg., januari 2010)

Voetnoten 

[1] UITTREKSEL TESTAMENT ALFRED NOBEL

http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/short_testamente.html

VOLLEDIGE TESTAMENT ALFRED NOBEL

http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.html

WIKIPEDIA

NOBELPRIJS VOOR DE VREDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede

 [2] THE INDEPENDENT

Full Text of Obama’s Nobel Peace Prize speech

DECEMBER 10, 2009

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/text-of-obamas-nobel-peace-prize-speech-1837669.html

NRC 10 DECEMBER 2009

”Obama: oorlog soms nodig voor vrede”

http://www.nrc.nl/buitenland/article2434435.ece/Obama_oorlog_soms_nodig_voor_vrede

[3] Oorspronkelijke citaat Malcolm X

”You can’t separate peace from freedom, because no one can be at peace unless he has  his freedom”.

http://www.quotationspage.com/quotes/Malcolm_X/

[4] Zie

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/index.html

Homepage website Nobelprijs Comiteé 

http://nobelprize.org/index.html

FACTS ON THE NOBEL PEACE PRIZE

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/shortfacts.html

WIKIPEDIA

NOBELPRIJS VOOR DE VREDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede

[5] Zie noot 4

Zie ook

NU.NL

9 OCTOBER 2009

”Nobelprijs voor de Vrede naar Barack Obama”

http://www.nu.nl/algemeen/2098632/nobelprijs-vrede-barack-obama.html

TROUW 9 OCTOBER 2009

”Obama winnaar Nobelprijs voor de vrede”

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2883882.ece/Obama_winnaar_Nobelprijs_van_de_vrede_.html
http://www.nu.nl/algemeen/2098632/nobelprijs-vrede-barack-obama.html

[6] VOLKSKRANT 3 APRIL 2009

OBAMA: WERELD KERNWAPENVRIJ

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1176120.ece/Obama_wereld_kernwapenvrij

DE PERS 3 APRIL 2009

OBAMA WIL WERELD ZONDER KERNWAPENS

http://www.depers.nl/buitenland/297469/Obama-wil-wereld-zonder-kernwapens.html

KNACK.BE 6 JULI 2009

OBAMA EN MEDVEDEV ACCOORD OVER BEPERKING KERNWAPENS

http://knack.rnews.be/nieuws/wereld/obama-en-medvedev-akkoord-over-beperking-kernwapens/site72-section26-article36128.html

[7] NOS TELETEKST 2 DECEMBER 2009

”07:42 02 December 2009

Obama: 30.000 man naar Afghanistan

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/12/art000001CA72C9E0E47773.html

VOLKSKRANT 2 DECEMBER 2009

 ”Extra troepen snel naar Afghanistan”

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1322977.ece/Extra_troepen_snel_naar_Afghanistan

[8] MO MONDIAAL NIEUWS 9 OCTOBER 2009

”’Nobelprijs voor Obama komt te vroeg’

http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=26382&cHash=aa9859aec5

NIEUWS.NL

”WERELD VERRAST DOOR NOBELPRIJS OBAMA”

9 OCTOBER 2009

http://www.nieuws.nl/571402

[9] Zoals bekend was Henri Dunant de oprichter van het Internationale Rode Kruis

Frederic Passy streed als vredes en mensenrechtenactivist voor het geweldloos oplossen van conflicten tussen Staten, voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Frankrijk en tegen het kolonialisme

HENRI DUNANT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant

FREDERIC PASSY

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Passy

BERTHA VON SUTTNER, VREDESACTIVISTE EN AUTEUR VAN ”DIE WAFFEN NIEDER”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner

HET INTERNATIONALE COMITE VAN HET RODE KRUIS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Comit%C3%A9_van_het_Rode_Kruis

ALBERT SCHWEITZER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer

DR MARTIN LUTHER KING

http://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King

UNICEF

http://nl.wikipedia.org/wiki/UNICEF

AMNESTY INTERNATIONAL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International

www.amnesty.org

www.amnesty.nl

AARTSBISSCHOP DESMOND TUTU

http://nl.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN LANDMINES

http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Campaign_to_Ban_Landmines
http://www.icbl.org/index.php

WOORDVOERDER JODY WILLIAMS

http://en.wikipedia.org/wiki/Jody_Williams
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jody_Williams

AUNG SAN SUU KYI

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi

SHIRIN EBADI

http://nl.wikipedia.org/wiki/Shirin_Ebadi

WANGARI MAATHAI

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai

ARTSEN ZONDER GRENZEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Artsen_zonder_Grenzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rigoberta_Mench%C3%BA

OVERZICHT NOBELPRIJSWINNAARS:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede

[10] HENRY KISSINGER, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur en Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken onder president Nixon. Verantwoordelijk voor de bombardementen op Cambodja in 1969 en 1970, waarbij 800.000 burgers werden gedood.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger#Foreign_policy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger

AMNESTY ENCYCLOPEDIE

WAPENS, CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1718

Mede-verantwoordelijk voor de grootschalige bombardementen op Noord-Vietnam, waarbij chemische wapens werden ingezet.

PREMIER MENACHIN BEGIN

Als commandant van de zionistische politiek-militaire organisatie Irgoen, een van de hoofdverantwoordelijken voor de massaslachting in het Arabische dorp Deir Yassin in 1948, waarbij tussen 100 en 150 Palestijnse burgers werden gedood.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1702
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=18
http://www.deiryassin.org/

Eveneens is hij als premier verantwoordelijk voor de grootschalige bombardementen op burgerdoelen [steden] tijdens de Libanon-oorlog in 1982, waarbij duizenden Libanese burgers om het leven zijn gekomen, als voor het drama rond de massaslachtingen in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila [de latere premier Sharon was hoofdverantwoordelijk als minister van Defensie].

http://www.ifamericansknew.org/history/sabra-shatilla.html
https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1234

Pas op!

Link onderstaande bevat gruwelijke foto

http://en.wikipedia.org/wiki/Sabra_and_Shatila_massacre
http://www.informationclearinghouse.info/article4733.htm
http://electronicintifada.net/bytopic/145.shtml

[12] Deze ”vredesakkoorden” waren vaak gebaseerd op de realiteit van de bestaande machtsverhoudingen en hielden geen werkelijk rechtvaardige vrede in. Zo was het tussen de Israëlische premier Begin en de Egyptische president Sadat gesloten ‘Camp David Akkoord” [onder de auspiciën van Israëls Beschermheer de Verenigde Staten], gebaseerd op de vrede tussen Israël en Egypte [ontruiming door Israëlvan in 1967 bezette Eyptische gebieden], daarbij voorbijgaand aan de essentie van VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [dd 1967], die eiste, dat Israël zich uit ALLE in 1967 bezette gebieden zou terugtrekken, waaronder de Palestijnse en de Syrische Golanhoogte. Terecht werd dan ook het Camp David Accoord als verraad aan de Palestijnen beschouwd, wier rechten buiten beschouwing werden gelaten. Overigens kreeg premier Begin deze Nobelprijs samen met president Sadat en de Amerikaanse president Carter.

[13] DE PERS 3 APRIL 2009

OBAMA WIL WERELD ZONDER KERNWAPENS

http://www.depers.nl/buitenland/297469/Obama-wil-wereld-zonder-kernwapens.html

Zie verder noot 6

”Tegelijk verklaarde Barack Obama voor de Verenigde Naties dat hij voorstander is van een kernwapenvrije wereld. Dat standpunt is niet zo radicaal als het lijkt, zegt Hans Blix [voormalig VN wapeninspecteur, die concludeerde, dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak, TOEVOEGING ASTRID ESSED]. “Obama is zeker geen voorstander van een unilaterale ontwapening.”……………………

………………………………………………….

”Hij moet daarvoor eerst proberen om het Kernstopverdrag door het Congres te laten ratificeren. Het is niet zeker of dat wel lukt. Zijn eigen parlement zou zijn grootste vijand kunnen zijn.”

Bron:

KNACK.BE

3-12-2009

”WIJ WETEN OOK NIET OF IRAN EEN BOM WIL”

http://knack.rnews.be/nieuws/wereld/-wij-weten-ook-niet-of-iran-een-bom-wil-/site72-section26-article43292.html

[14] KNACK.BE 6 JULI 2009

OBAMA EN MEDVEDEV ACCOORD OVER BEPERKING KERNWAPENS

http://knack.rnews.be/nieuws/wereld/obama-en-medvedev-akkoord-over-beperking-kernwapens/site72-section26-article36128.html

[15] NOS TELETEKST 2 DECEMBER 2009

”07:42 02 December 2009

Obama: 30.000 man naar Afghanistan

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/12/art000001CA72C9E0E47773.html

VOLKSKRANT 2 DECEMBER 2009

”Extra troepen snel naar Afghanistan”

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1322977.ece/Extra_troepen_snel_naar_Afghanistan

”Er valt dus uiteraard heel wat te zeggen over het feit dat deze president een prijs krijgt terwijl hij een illegale oorlog in Irak voert en die in Afghanistan zelfs uitbreidt, terwijl hij het grootste budget voor defensie ter wereld verder zet en geen enkele militaire basis van zijn land waar ook ter wereld sluit (hij zou heel wat meer kunnen besparen dan pakweg de Belgische regering op dat gebied!). Natuurlijk is het hypocriet om een dergelijk man een vredesprijs toe te kennen, laat staan de meest prestigieuze vredesprijs die er bestaat: de Nobelprijs.”

Bron:

UITPERS NOVEMBER 2009

LODE VANOOST

”NOBELPRIJS IS NIET MEER VAN DEZE TIJD”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2508

[16] Volledige tekst redevoering president Obama bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede:

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/text-of-obamas-nobel-peace-prize-speech-1837669.html

THE INDEPENDENT 10 DECEMBER 2009

”OBAMA DEFENDS WAR AS HE ACCEPTS NOBEL PEACE PRIZE”

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/obama-defends-war-as-he-accepts-nobel-peace-prize-1837658.html

[17] http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog_in_Afghanistan#Achtergrond

Bron:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog_in_Afghanistan

[18] ”De geschiedenis herhaalde zich bij Afghanistan. Er was geen sprake van een militaire aanval van Afghanistan op welk land dan ook. Er was sprake geweest van een terroristische actie, met vreselijke gevolgen. Maar die terroristische actie was een éénmalige, unieke gebeurtenis, waaraan geen verdergaande strijd tegen de Verenigde Staten door vijandelijke gewapende militaire eenheden was verbonden………….

…………………………………………………

”De Amerikaanse regering stelde aan het Taliban-regiem een ultimatum om Bin Laden uit te leveren, maar weigerde om enig bewijs aan te dragen dat Bin Laden verantwoordelijk was voor de terroristische actie van 11september 2001. Reeds ingevolge de verdragen van Den Haag en het Handvest van de Volkenbond was het verboden om op grond van een ultimatum tot militaire actie over te gaan. In het kader van het Handvest van de Verenigde Naties is een dergelijke handelwijze zonder meer uitgesloten.”

Straffeloze medeplichtigheid

mr. Meindert J.F. Stelling

voorzitter Tribunaal voor de Vrede

15 maart 2008

http://www.ligarechtenvandemens.nl/straffelozemedeplichtigheid.html

ZIE OOK:

VD AMOK JAARGANG 10, NR 5, 2001

HANS LAMMARANT [REDACTEUR VLAAMS PACIFISTISCH TIJDSCHRIFT FORUM VOOR VREDESACTIE]

AFGHANISTAN EN INTERNATIONAAL RECHT

VERGELDING OF ZELFVERDEDIGING

http://www.vdamok.nl/Teksten/Tijdschrift/2001-5.html#ankerart3

UITPERS MAART 2008

ASTRID ESSED: ”NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

[19] VD AMOK JAARGANG 11, NUMMER 1, 2002

OORLOGSRECHT

JURIDISCHE BEOORDELING OORLOG TEGEN AFGHANISTAN

Meindert Stelling
voorzitter Vereniging van Juristen voor de Vrede [Zie onder noot 18,  artikel van dezelfde auteur]

http://www.vdamok.nl/Teksten/Tijdschrift/2002-1.html#ankerart4

AANTALLEN AFGHAANSE BURGERSLACHTOFFERS

ONDERZOEK PROFESSOR HEROLD:

MARC W HEROLD

”WHO WILL COUNT THE DEAD?

US MEDIA FAIL TO REPORT CIVILIAN CASUALTIES IN AFGHANISTAN”

http://www.media-alliance.org/article.php?id=432

COMMONDREAMS, 21-12-2001

ROBERT JENSEN AND RAHUL MAJAHAN

”WE CAN’T JUST FORGET ABOUT DEAD AFGHAN CIVILIANS”

http://www.commondreams.org/views01/1222-03.htm

UITPERS MAART 2008

ASTRID ESSED

”NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

[20] Hierbij refereer ik aan het ”echte” terrorisme, namelijk militaire aanvallen op burgerdoelen, die streng zijn verboden door het Internationaal Recht. Dit in tegenstelling tot militaire aanvallen op combattanten [militairen en/of strijders], die wel zijn toegestaan en zeker zijn gelegitimeerd wanneer er sprake is van een bezettingssituatie.

ZIE OOK

VD AMOK JAARGANG 11, NUMMER 1, 2002

 MANIFEST TEGEN DE NIEUWE OORLOG

VOEDINGSBODEM TERRORISME

”Neem de voedingsbodem van het terrorisme weg
Militaire acties zullen geen einde maken aan het terrorisme. De keuze voor militaire acties vloeit voort uit de bestaande machtspositie en de arrogantie van de macht, waarbij alleen de slachtoffers aan eigen kant tellen. Het terrorisme maakt juist gebruik van de verbittering en woede over de onmacht.”

http://www.vdamok.nl/Teksten/Tijdschrift/2002-1.html#ankerart2

RUSSISCHE OORLOGSMISDADEN TSETSJENIE

VD AMOK JAARGANG 11, NUMMER 1, 2002

OOK IN TSJETSJENIE ”STRIJD TEGEN TERRORISTEN”

”Zware luchtaanvallen waren het gevolg en een grondoorlog werd op beperkte schaal gevoerd. Ziekenhuizen, marktpleinen, vluchtelingenstromen en moskeeën werden door de Russen gebombardeerd en aangevallen en duizenden Tsjetsjeense burgers gedood. Honderdduizenden Tsjetsjenen zijn van huis en haard verdreven.”

http://www.vdamok.nl/Teksten/Tijdschrift/2002-1.html#ankerart5

Zie ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch

www.hrw.org

http://www.hrw.org/en/news/2009/07/13/russia-halt-punitive-attacks-chechnya
http://www.hrw.org/en/node/84188/section/1
http://www.hrw.org/en/news/2009/07/15/russia-leading-chechnya-rights-activist-murdered

[21] Zoals bekend is Israël sinds 1967 bezettingsmacht in zowel de Palestijnse gebieden [De Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza] en heeft nooit gehoor gegeven aan VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, om zich uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden [waaronder de Palestijnse en de Golanhoogte] terug te trekken.

Alleen de veroverde Egyptische gebieden zijn ”teruggegeven” bij het na taaie onderhandelingen bereikte Camp Davidaccoord in 1977 [waarvoor Begin, Sadat en Carter de Nobelprijs voor de Vrede hebben gekregen].

De directe gevolgen van die bezetting zijn onderdrukking, vernederingen en gepleegde oorlogsmisdaden, waarvan een van de beruchtste de vorig jaar gepleegde Israëlische aanval op Gaza en de blokkade van Gaza.

Zie ook:

UITPERS ASTRID ESSED FEBRUARI 2009

”VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

UITPERS ASTRID ESSED FEBRUARI 2008

”BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904

UITPERS ASTRID ESSED SEPTEMBER 2005

”GAZA BLIJFT BEZET GEBIED”

https://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1113

[22]  

”Make no mistake”

REACTIE van President Bush na de aanslagen van 11 september 2001

Letterlijk staat er: ”Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.” 

Zie: AMERICAN RHETORIC RHETORIC OF 9-11

http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911barksdale.htm

[23] Afghanistan ligt bezaaid met landmijnen. Hierdoor vallen nog geregeld slachtoffers, vooral kinderen.160 Volgens het UN Mine Action Centre for Afghanistan (UNMACA) worden maandelijks gemiddeld 57 Afghanen het slachtoffer van een landmijn.161

IN HET AMBTSBERICHT WORDT VERWEZEN NAAR

[160] Report of the Secretary General, ‘The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security’. 10.03.09.

EN [161] US State Department – Afghanistan: Country Report on Human Right Practises, 25.02.09.

Zie:

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

ALGEMEEN AMBTSBERICHT AFGHANISTAN

MAART 2009

BLZ 37

http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:65650&type=org

[24] VOLKSKRANT 6 OCTOBER 2008

”OORLOG IN AFGHANISTAN GAAN WE NIET WINNEN”

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1074497.ece/Oorlog_in_Afghanistan_gaan_we_niet_winnen

[25] ISAF

”ISAF, in support of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, conducts operations in Afghanistan to reduce the capability and will of the insurgency, support the growth in capacity and capability of the Afghan National Security Forces (ANSF), and facilitate improvements in governance and socio-economic development, in order to provide a secure environment for sustainable stability that is observable to the population.”

Bron:

”Our mission”

http://www.isaf.nato.int/en/our-mission/
http://www.isaf.nato.int/
http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force

&nbsp

EINDE ARTIKEL

ZIE VOOR NOTEN, BEHORENDE BIJ INLEIDING

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/terugkeer-van-de-taliban-over-een-vreemde-bezetting-op-afghaanse-bodem/

Reacties uitgeschakeld voor Terugkeer van de Taliban/Vreemde bezetting op Afghaanse bodem/II

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.