Tag archieven: Chantal Janzen.Eva Jinek

Erica Meiland onder vuur na anti-Islamopmerkingen/Publiciteitsstunt?/Some Good, Some Bad

ERICA MEILAND ONDER VUUR NA ANTI-ISLAMOPMERKINGEN/PUBLICITEITSSTUNT?/SOME GOOD, SOME BAD

erica meiland
Kristof Ghyselinck

Chantal Janzen, Erica Meiland en Eva Jinek

https://www.mediacourant.nl/2021/10/chantal-janzen-en-eva-jinek-vallen-erica-meiland-keihard-aan/CHANTAL JANZEN EN EVA JINEK VALLEN ERICA AANOM ANTI-ISLAMOPMERKINGENGO GO GIRLS!
https://www.astridessed.nl/erica-meiland-onder-vuur-na-anti-islamopmerkingen-publiciteitsstunt-some-good-some-bad/


[Voor wie de hele inleiding wil overslaan, spring over naar:HET HOOGTEPUNT:DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILANDRELERICA’S UITSPRAKEN]

Chapeau TV bekendheid Martien Meiland [1], Chapeau so called ”schrijver” Jan Dijkgraaf [2]Als het jullie bedoeling was, er een publiciteitsstunt van te maken, zijn julliemeer dan geslaagd.Naar aanleiding van de presentatie van haar boek ”Erika, de Motor achter de Meilandjes” [door ghost writer Jan Dijkgraaf geschreven]  [3], doet Martien’s vrouw Erica [door hem in programma ”Chateau Meiland” aangeduidals ”die vrouw]”zowel in haar boek als in interviews,  een aantal ongefundeerde en quasi onderbouwde uitsprakenover ”hoofddoeken en Boerka’s [4], wordt daarop aangevallen door Eva Jineken Chantal Janzen [waarvoor Hulde] [5], krijgt vervolgens een batterij ”haatreacties”[6]  [waarvan sommigen door en door vunzig] [7], wordtvervolgens gesteund door fascist en democratievernietiger Wilders [8] EN…..de verkoopcijfers swingen de Pan uit!MISSIE GESLAAGD!

ERICA MEILAND OVER HOOFDDOEKEN EN BOERKA’S
Nu is dat van die ‘publiciteitsstunt” is min of meer een fictief Grapje van mij[Kan waar zijn hoor-tegenwoordig doen TV sterren heel wat om in telte blijven-,]Maar zonder verder dollen, bewijzen hiervoor heb ik niet.De TV Bekendheidsrel kan best veroorzaakt zijn door een toevallige loopder omstandigheden.Belangrijker is:Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
MEILAND!MEILAND!
Alvorens daarop in te gaan, eerst dat.Puur voor de sensatie en Avondgezelligheid [want niets is uw Wreker van het Onrecht vreemd] kijk ik al een tijdje naar het reality programma ”Chateau Meiland” [9], dat verhaalt over de lotgevallen van de Familie Meiland, Vader Martien Meiland, Moeder Erica, dochters Maxime en Montana en kleindochters Claire en nieuwe baby [waarmee ik de Meilandjes langs deze weg even feliciteer, Vive. [10]Allemaal leuk, ontspannend en grappig, juist omdat het eigenlijk nergens over gaat/HAHA/MEILAND!
Daarop is het natuurlijk ook geschreven, dus wie schetst mijn verbazing, toenik, lezend in mijn [geleend] exemplaar van Martien Meiland’s autobiografie [ook geschreven door ghost writer Jan Dijkgraaf [11], las, dat Erica wel iets in ”de organisatie van Wilders” [aldus geformuleerd door Martien] zag en welvanwege haar bezwaren tegen de hoofddoeken, die zij zag als vrouwenonderdrukking. [12]Tot haar verdediging dient gezegd te worden, dat zij niet alleen de Islamnoemde, maar dat volgens haar eigen zeggen, vrouwenonderdrukking bijandere geloven ook voorkomt [13], waarbij zij als voorbeeld het Oude Testamentaanhaalde, met de namenreeksen, waarin opsommend alleen staat”Zoon van…..” [14]Dat ervoer zij als ontkenning van het belang van vrouwen.Verder vertelde zij, zich altijd al druk gemaakt te hebben om vrouwenrechtenen haar moeder vroeger vroeg, waarom zij altijd afwasten en Papa nooit.Waarop haar moeder antwoordde, dat Papa zo hard werkte en Erica dan dacht:Wij toch ook [15]
DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILAND RELOOK JODENDOM KOP VAN JUT
Voordat ik de heftige uitspraken van Erica Meiland citeer moet ik[uw Wreker van het Onrecht is fair tot op het bot] weer tot ”verdediging”van Erica opmerken, dat zij haar ongenuanceerde opmerkingenook uitstrekt tot het Jodendom [16]Ook dat verdient eigenlijk een pittige reactie van ondergetekende, tochbeperk ik mij hier tot de Islam, omdat moslims sinds 11 september 2001al voortdurend onder vuur liggen, vanuit de kant van de politiek, van columnisten [17] en wat dies meer zij.Recentelijk refereerde fascist en democratieverdelger Wildersnog aan ”achterlijke Islamitische zandbaklanden……[18]
HET HOOGTEPUNT:DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILANDRELERICA’S UITSPRAKENEn dan nu een aantal Uitspraken van Erica Meiland, die er niet om liegen:
”””Ja Pinguins zijn dat ja, ik kan niet tegen een hoofddoek.Echt niet.Nee.Je maakt mij niet wijs dat eh….nou ja, dat moet er gewoon niet zijn.Nee.Er zullen echt wel mensen zijn, die er wat van vinden en dan ehkunnen we in discussie gaan ja.Ja.Nou ik denk, dat heel veel mensen erover denken zoals ik erover denk.En eh je hebt hele goede Islamieten hoor daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen en ik ben ook echt niet tegen vluchtelingen, ja maar ik ben wel heel ergtegen mensen, die gewoon hier komen om te profiteren en dan zie je ook vaakbij die grens ook bij Zuid Spanje,weet je  dat zijn vaak allemaal jongemannen met een IPhone en een Adidas shirt aan en zo en dan denk ik ja, maardat is niet de bedoeling.Kijk je moet echt, je moet mensen helpen, die uit dat systeem willenkomen, die kun je opvangen.Maar wees dankbaar, ga de taal leren, zet je in, he.Kijk naar Chinezen, hebben we toch ook nooit last van gehad?Die werken hard, die leren de taal.Geen probleem.Kom maar” [19]
” “Dat geloof brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes.” [20]
” Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een burkaverbod. Rot op joh, met je burka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.” [21]
” “Ik vind sowieso dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Hier kun je vrij zijn, hier mag je je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid! Maar ja, binnen islamitische families is dat natuurlijk ook moeilijk, want je wordt verstoten” [22]
Nog meer Gevaarlijke Onzin kraamde zij uit, zoalshaar bezwaren tegen ”vluchtelingen, die hier komenprofiteren” [23], alsof je in Nederland een Luilekkerlandbestaan kan leiden, maar laat ik mij nu even beperken totde Islam en de hoofddoek:
DE HOOFDDOEK, DE OBSESSIE VAN HET WESTENSINDS 11 SEPTEMBER 2001
Het probleem met die uitspraken van Erica Meilandis niet, dat zij helemaal complete onzin zijn:Inderdaad is een van de redenen, dat het dragen vanhoofddoeken maatschappelijk gewild is, is dat mannenmenen opgewonden te raken van een onbedekte vrouw,zoals zij en de haar bijvallende Martien Meiland ookopmerkten. [25]
Het probleem is echter, dat het maatschappelijke aspect maar een deel van het Verhaal is, waardoor de Erica uitspraken ongenuanceerd, bevooroordeeld en unfair zijn.Want er zit veel meer vast aan het dragen van een hoofddoek.Zo zien, nog los van het feit of hun familie dit nu eistof niet, veel islamitische vrouwen de hoofddoek alseen religieus symbool, volgens een ayaat [vers] uit de Koran, Soera [hoofdstuk] Het Licht en Soera de Partijscharen [26]Ter toelichting staat in een van die religieuze teksten nietmet zoveel woorden [al wordt het wel door een aantalgeleerden wel zo uitgelegd], dat vrouwen een hoofddoekmoeten dragen, wel wordt het gesuggereerd en ineen van de tekstenvrouwen aangeraden ”hun passies te beheersen” [27]Dit heeft niets met anti vrouw zijn te maken, want in diezelfde tekst wordt ook van mannengevraagd om ”hun passies te beheersen. [28]
Maar hoe dan ook, die teksten makenvanuit religieus oogpunt, in de ogen van vele vrouwenhet dragen van een hoofddoek tot een Islamitisch voorschrift en hierover heeft Erica Meilandniets te zeggen, want in Nederland is vrijheid van godsdienst nog altijd in de Grondwet verankerd [29] en doetde mening van Erica Meiland er, wat dit betreft, totaalniet toe, nog los van het feit, dat zij, zoals blijkt, welheel bekrompen opvattingen heeft over het dragenvan de hoofddoek.
VERDER:Met hoeveel moslima’s heeft zij over de reden van het dragen van hoofddoeken gesproken, nog afgezienvan het feit, dat het hun persoonlijke vrijheid is,hoeveel achtergrondonderzoek en dan serieus, nietWilders kretologie, heeft zij gedaan naar Islamitischefamilies in Nederland, hun religiebeleving en de positie,die de hoofddoek daarin inneemt?Ik wed ZERO!
Dat ERICA het als vrijheid ervaart, met wapperende haren door een dorpsstraat te fietsen, wil nog niet zeggen, datiedereen dat zo moet beleven!
Wat mij ook stoort is haar verwatenheid:Ik citeer hier de Mediacourant, die weer Erica aanhaalt:”De islam is vrouwenonderdrukking, vindt Erica. “Dan zeggen ze wel: ‘Ik kies er zelf voor, ik wil het zelf doen’, maar ik geloof dat niet. Als je van kinds af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken en je te kleden zoals je wil en respect krijgt en gelijk bent aan je broertje, dan ga je niet uit vrije wil je helemaal bedekken. Dat doe je niet.” [30]Natuurlijk, mensen worden bepaald door hun opvoeding en milieu.Dat is Erica ookDat ben ik ook.Maar het is verregaande arrogantie, die-misschien- hier ook getuigt van Westerssuperioriteitsgevoel, om voor anderen,in casu islamitische vrouwen, te willen bepalen,dat zij hun keuzes niet uit vrije wil zouden maken.Nogmaals:Met hoeveel Islamitische vrouwen heeft Erica gesproken.Zeker weet ik het niet, maar ik vermoed:ZERO.Dit is puur haar eigen vooringenomenheid.Zij beweert dat Islamitische vrouwen zakenworden opgelegd, maar doet zij in wezen nietprecies hetzelfde, door voor hen te willenbepalen, wat wel of geen vrijheid zou zijn?
HAND IN EIGEN BOEZEM ERICAATJE!
Heeft Erica Meiland er trouwens weleens bijstilgestaan, dat jonge vrouwen, zonder dwangvan thuis en uit eigen beweging, de hoofddoekgingen dragen?Het zou voor haar zinnig zijn, als ze eens naarhet Verhaal van deze vrouw,zou willen luisteren. [30]
Vrouwen kunnen dus om traditionele redeneneen hoofddoek dragen, om religieuze redenen,maar ook omdat het een deel van hun identiteituitmaakt, of een mix van factoren.
Daar mogen Westerse vrouwen van denkenwat ze willen en natuurlijk is dwang geen goede zaak, maar dat geldt ook voor die feministischedoordrammers, waarvan kennelijk Erica Meilander een van is, die voor islamitische vrouwenwillen bepalen, wat zij wel of niet moeten dragen.Zonder ook maar een greintje respect voor hungeloof en overtuigingWant wat merkte Erica in haar niet wijsheid ookalweer op:” “Dat geloof brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes.” [31]’
Zonder
Geloven brengen geen terrorisme, ongelijke enoneerlijke verhoudingen in de wereld wel [32]en zou Erica weten, dat besnijdenissen nietalleen in sommige islamitische landen [lang niet allemaal], maar ook bij christelijkeen animistische gemeenschappen voorkomt? [33]
WEET WAAR JE OVER PRAAT ERICAATJE, VOORDAT JE MAAR WAT ROEPT…….
En zo kan ik nog een tijdje doorgaan, maargenoeg is hierover gezegd, wat mij betreft
ERICA’S INTENTIES
Nu heb ik niet het vermoeden, dat de Erica hoofddoek uitspraken, naast kortzichtig en bekrompen, ook getuigen van een kwaadaardige intentie.Ik proef echte betrokkenheid met wat zij zietals ”vrouwenonderdrukking” en dat soms ookwel is, maar dat is niet het volledige Verhaal.Ik proef ook bevoogding en dat is minder fraai, alsof zij voor islamitische vrouwen wilbepalen, of ze onderdrukt zijn en wat vrijheid betreft.Laat maar Erica:Dat kunnen zij heel goed zelf!
De uitspraken over vluchtelingen zijn botter engiftiger [34]Daar proef ik de verderfelijke invloed van Fuhrer Wilders.Natuurlijk:Ook onder vluchtelingen zijn profiteurs enonbetrouwbare lieden.Maar daarmee doe je het Migratieprobleem niet af.Ik zou Erica willen aanraden een steengoed artikel te lezen van het Reformatorisch Dagblad, die de Tragedie van Migratie belicht. [35]

EPILOOG
Waarom, zo zal de Intelligente Lezer zich afvragen, steekt Wildersverpletteraar Astrid Essed zoveel energie in een aantal bekrompen, Islamofobe en discriminerendeopmerkingen van een TV bekendheid uit een Reality Show?Nou, simpel and clear.Juist vanwege de populariteit van een Programma als Chateau Meiland slaandergelijke opmerkingen van een Erica Meilandniet alleen bij velen aan, maar heeft de FamilieMeiland, door haar bekendheid op TV, meer invloed dan menig politicus.Ze staan dichter bij de mensen, sprekengeen parlementaire taal, zijn voor iedereente begrijpen.
Dat brengt verantwoordelijkheid met zich meeEN het Gevaar, dat mensen, die niet gewapend zijn met een stevige dosis kritiek, zeggen endenken ”Erica zegt het ook”
En juist in een tijd, dat het fascisme steedssalonfahiger wordt en Wilders de ene schokkende uitspraak na de andere doet [36],is het zaak, foute en gevaarlijk populistischeopmerkingen van TV persoonlijkheden te bestrijden.
Maar dan goed onderbouwd.Van de lading haat [37], die Erica en Maxime over zich heen kregen, neem ik onverbloemd afstand. Discussieren op het scherpst van de snede,hard benoemen, maar wel met respect.
ZOIk heb gezegd
En nu kan ik weer onbekommerd kijken naarde sensationele zin en onzin van Chateau Meiland.Tot maandag maar weer, bij nieuwe uitzendingen!
ASTRID ESSED
NOTEN 1 T/M 20

NOTEN 21 T/M 37

Reacties uitgeschakeld voor Erica Meiland onder vuur na anti-Islamopmerkingen/Publiciteitsstunt?/Some Good, Some Bad

Opgeslagen onder Divers