Suriname niet, Tel Aviv wel/Onrecht niet tegen elkaar afstrepen

 

ISRAELISCHE MISDADEN IN GAZA
LAND EN WATERROOF DOOR IN BEZET PALESTIJNS GEBIED
GESTICHTE NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL
RECHT
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
ISRAELISCHE BEZETTING EN MISDADEN
SURINAAMSE MISDADEN ONDER EX LEGERBEVELHEBBER
EN LATERE PRESIDENT BOLUTERSE
ALLEBEI GROF ONRECHT, DAT NIET TEGEN ELKAAR
MOET WORDEN AFGESTREEPT
Claars Notes, de website van ex PvdA Gemeenteraadslid Clara Legene,
[1] lees ik meestal met waardering, vanwege haar kritische stellingname
in het Israelisch Palestijnse conflict. [2]
Ook heeft ze zich goed geroerd in de kwestie rond  de Stedenband Amsterdam Tel Aviv,
die nu, als Stedenband, van de baan is, maar onder een andere vlag,
als samenwerkingsverband, dreigt door te gaan. [3]
Lood om oud ijzer dus, want het betekent nog steeds aanknoping
van de banden met een bezettingsstaat.
Terug naar Claars Notes
Minder was ik te spreken over een stuk, dat zij  schreef
in verband met die Stedenband [of samenwerkingsverband]
”Suriname niet, Tel Aviv wel”, waarbij een foto van de voormalige
legerbevelhebber, later president, Bouterse werd afgebeeld. [4]

 

 

 

 

Bij dergelijke titels gaan bij mij al de alarmbellen rinkelen,
omdat de indruk gewekt wordt, dat twee gevallen van onrecht,
de Israelische bezetting en de misdaden van Bouterse en zijn
militaire kliek, tegenover elkaar worden afgestreept in de zin van:
Waarom straf je de ene moordenaar wel en de andere niet.
Mijn vermoeden werd bevestigd na lezing van het stuk.
Op het eerste gezicht lijkt het onverdacht en plausibel:
Na een interessant verhaal over de strapatzen van B & W Amsterdam
om die Stedenband [die waarschijnlijk de meerderheid niet zou
hebben gehaald in de Gemeenteraad met SP, Groen Links, de Partij
voor de Dieren en PvdA tegen, de partij van burgemeester van der Laan]
om te zetten in een samenwerkingsverband en enige aandacht geschonken
te hebben aan pro Stedenband publicisten, dan ineens Suriname.
Hoewel niet helemaal ”uit de lucht komen vallen”, omdat Legene Suriname
aanhaalt als voorbeeld van het inderdaad hypocriete beleid van de PvdA
fractie en de Gemeenteraad Amsterdam.
Wat wil nu het geval
Bij het aantreden van voormalig legerbevelhebber D Bouterse als
president van Suriname in 2010 heeft de Gemeente Amsterdam de
samenwerking met Suriname beeindigd, met als uitzondering humanitaire
hulp. (5)
Toen in 2012 de Amnestiewet in Suriname werd aangenomen, waarbij Bouterse
en zijn militaire kliek niet meer konden worden berecht voor de Decembermoorden
¨(waardoor het toen lopende Decembermoordenproces uiteindelijk van de baan was)
(6), werd ook de humanitaire hulp beeindigd.
Dan zou je dus verwachten, dat Amsterdam ook geen samenwerkingsverband aangaat met Tel Aviv, stad van de Israelische bezettingsstaat.
Inderdaad wijst Clara Legene op de hypocrisie van Amsterdam
In geval van Suriname geen samenwerking, in geval van Tel Aviv wel
WAT IS ER DAN AAN DE HAND
ONDERBOUWING ARGUMENTATIE
DUBIEUS, RIEKT NAAR IMPLICIETE  APOLOGETISME BOUTERSE C.S.
EERST
ASTRID ESSED OVER HUMANITAIRE HULP
Dit eerst, voor alle duidelijkheid.
De stopzetting van de samenwerking met Suriname vind ik
een prima signaal, stopzetting van humanitaire hulp wijs
ik altijd af, tenzij een misdadig regime ervan profiteert.
DUBIEUS KARAKTER STUK LEGENE
TITEL EN PONTIFICALE FOTO VAN EEN DICTATOR
Op het eerste gezicht lijkt het dus een bona fide stuk.
Maar bij nadere lezing vallen mij een aantal dubieuze zaken op.
Het begint, zoals ik al in bovenstaande heb toegelicht, bij die titel
´´Suriname niet, Tel Aviv wel´´
Dan die foto van ex dictator en legeerbevelhebber Bouterse, die
ter toelichting absoluut overbodig was.
Bovendien
Legene plaatst ook geen foto´s (voor zover ik haar stukjes gelezen
heb) van Israelische politieke leiders.
Waarom hier dan wel.
QUOTE LEGENE DUBIEUS
Maar konden dat nog hinderlijke uiterlijkheden zijn, wat ze erover schrijft
is niet te negeren
Ik citeer
´´Hoe gaat de Amsterdamse PvdA-fractie aan de grote Surinaamse gemeenschap in Amsterdam uitleggen, dat het – om de veel kleinere joodse gemeenschap in Amsterdam niet voor het hoofd te stoten – uitgerekend nú een nieuwe samenwerking gaat accorderen met een stad in een staat die sinds kort een premier heeft die samen met zijn voltallige kabinet openlijk aangeeft schijt te hebben aan internationaal recht, mensenrechten en volkenrecht? En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?

Beste PvdA-fractie, dat valt niet uit te leggen.´´ ¨(8)

AANDACHT VOOR ISRAEL EN SURINAME

Het eerste wat mij opvalt in bovenstaande quote

, is dat Legene een redelijk uitgebreide uiteenzetting geeft

over de Israelische misdaden (alsof de Surinaamse

gemeenschap dat niet zou weten) en over Suriname

veel minder in detail gaat.

Dit wekt de indruk, dat zij de Israelische misdaden

ernstiger weegt, terwijl onrecht, onrecht is.

Het is misschien niet haar intentie, maar de

discrepantie aan aandacht is op zijn zachtst gezegd,

opmerkelijk.

´´UITLEG´´ SURINAAMSE GEMEENSCHAP

Legene gaat er kennelijk vanuit, dat ´´de Surinaamse gemeenschap

behoefte heeft aan een uitleg van van der Laan, waarom hij de banden met

Suriname wel heeft beeindigd en die met Tel Aviv juist aanhaalt.

In de eerste plaats mevrouw Legene

´´De´´ Surinaamse gemeenschap als zodanig is geen monolitisch

geheel en over de ´´kwestie Bouterse´´ ¨(de door hem gepleegde misdaden) (9)

wordt verschillend gedacht.

Er zullen maar weinig Surinamers zijn, die respect hebben voor mensenrechten

, die er moeite mee hebben, dat de samenwerkingsverbanden met Suriname

zijn gestopt, zeker om de redenen waarom (aantreden Bouterse als president,

aanname van de Amnestiewet), ook niet als er wel een samenwerking met

Tel Aviv wordt aangegaan.

Hooguit zal men dat hypocriet vinden.

Net zomin  kritische Israelische Joden of Joden

in andere delen van de wereld, die tegen de stedenband zijn, er wakker van

zullen liggen, dat er ¨(stel dat het omgekeerd was), geen samenwerkingsverband zou zijn met Tel Aviv en wel met Suriname.

Wie kritisch staat tegenover zijn land,  wanneer

het de mensenrechten schendt, verwelkomt juist internationale

druk (vreedzame natuurlijk), en houdt zich niet onledig met alsen

en maren.

Dat Clara Legene dan zo´n merkwaardige overweging

´´uitleg aan de Surinaamse gemeenschap´´ lanceert, komt mij dubieus over.

Ondanks de door haar aangevoerde kritiek

op de mensenrechtenschendingen in Suriname (10), die trouwens een stuk

minder betrokken klinkt dan wat ze over Israel zegt, sijpelt

hier toch een vleug een vleugje apologetisme tegenover het Boluterse regime door

In de trant van

Suriname en Israel zijn beide mensenrechtenschenders, maar het

is niet eerlijk, de een wel en de ander niet te straffen.

Dat is niet kosher, mevrouw Legene.

En dan heb ik nog niet genoemd het feit, dat u zich

over Israelische mensenrechtenschendingen veel gedetailleerder

en betrokkener uitlaat dan over Surinaamse. (11)

METEN MET TWEE MATEN ARGUMENT GEBRUIKT
DOOR BOUTERSE VERDEDIGERS EN APOLOGETEN
Er is nog een reden, waarom ik second thoughts heb bij dit stukje
van Clara Legene.
Kort na de Decembermoorden in 1982 werd als commentaar op de stopzetting
van de ontwikkelingshulp aan Suriname door aanhangers en apologeten
van het regime Bouterse aangevoerd, dat Nederland met twee maten meette.
Wel stopzetting ontwikkelingshulp aan Suriname, maar miljoenen aan
hulp aan het regime Soeharto, dat  veel grootschaliger had gemoord.
Nou klopt die hypocrisie wel, maar deze lieden grepen het aan, om
Bouterse impliciet en expliciet te verdedigen.
Daarom al is het zaak, voorzichtig te zijn met het tegenover
elkaar stellen van samenwerking/steun aan wel het ene
mensenrechtenschendende regime en geen steun aan het andere.
TENSLOTTE
Wil ik nu beweren, dat Clara Legene een aanhanger van Bouterse
in disguise is, die hem via Nee tegen Stedenband Tel Aviv probeert
binnen te sluizen.
Nee, beste lezer, want zo duidelijk ligt het ook weer niet.
Maar dat betekent niet, dat ik het stukje niet dubieus vind, vanwege
dat tegenover elkaar stellen van twee soorten van onrecht en haar
bezwaren over de ´´ongelijke´´ behandeling van Suriname en Tel Aviv.
Dat ging verder dan het aan de kaak stellen van het selectieve beleid van de
Gemeente.
Lees maar het verschil in formulering van de mensenrechtenschendingen in Suriname
en Israel, waarbij de betrokkenheid met Suriname minder groot lijkt.
ISRAEL
´´En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?´´
SURINAME
´´er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´ (12)
Dat, gecombineerd met de dwaze uitspraak over ´´uitleg´´ aan ´´de
Surinaamse gemeenschap in Amsterdam´´ over de ongelijke
behandeling van Suriname en Tel Aviv EN de pontificale foto
van een dictator boven haar stuk, doet mij onaangenaam
en dubieus aan.
Toch een impliciet apologetisme naar Bouterse cs toe.
Maar hoe het ook zij, als Clara Legene niet het odium
wil krijgen, ´´minder ongunstig´´ over Bouterse te denken
dan over Israel, is
haar aan te raden, voortaan dergelijke rare ´´ongelijkheids´´
vergelijkingen te vermijden.
 
WRONG IS WRONG.
 
In Suriname en in Israel
 
Astrid Essed
 
NOTEN
 
 
[1]
CLAARS NOTES
OVER CLAARS NOTES
naam: Clara Legêne

…….
…….

overig: gemeenteraadslid PvdA (fractiesecretaris, portefeuille maatschappelijke zaken, onderwijs, kunst, cultuur, webmaster) van 2002 tot 2010\

[2]
CLAARS NOTES
GEEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
CLARA LEGENE
18 JUNI 2015
CLAARS NOTES
NIEUWE WET IN ISRAEL/DWANGVOEDING
VOOR HONGERSTAKERS
CLARA LEGENE
17 JUNI 2015
CLAARS NOTES
DE STILTE, DIE NIET VERBROKEN MAG WORDEN
CLARA LEGENE
6 MEI 2015
CLAARS NOTES
JEUGDJOURNAAL LIEGT KIJKERS VOOR
2 JULI 2014
 
 
 
[3]
 
 
 
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
NRC
STEDENBAND AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT DEFINITIEF NIET DOOR
25 JUNI 2015
 BIJDRAGEN VAN  CLARA LEGENE
CLAARS NOTES
GEEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
CLARA LEGENE
18 JUNI 2015
CLAARS NOTES
NOU DAT WEER
CLARA LEGENE
14 JUNI 2015
 
 
 
[4]
 
 
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 
(5)
NRC
AMSTERDAM STAAKT SURINAAMSE ONTWIKKELINGSPROJECTEN
24 AUGUSTUS 2010
In 2014 heeft de Amsterdamse raad een nieuwe nota ‘Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad 2014-2018′ goedgekeurd (link). Daarin wordt op pagina 7 helder uitgelegd waarom Amsterdam in de afgelopen periode de samenwerking met Suriname heeft beëindigd:
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 
DOWNLOAD OP DE LINK VAN CLAARS NOTES
(SURINAME NIET, TEL AVIV WEL)
DE NOTA ´´AMSTERDAM INTERNATIONAAL
VERANTWOORDELIJKE HOOFDSTAD´´
(6)
NRC
PROCES DECEMBERMOORDEN NIET HERVAT
14 OCTOBER 2014
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
22 APRIL 2012
(7)
´´Na aanname van de Amnestiewet door het parlement van Suriname in 2012 is vervolgens besloten om ook de humanitaire projecten op ruime afstand van de overheid af te bouwen.´´
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 
(8)
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 
(9)
BOUTERSE WINT VERKIEZINGEN IN SURINAME/HET KORTE GEHEUGEN DER MENSEN/GEEN STRAFFELOOSHEID VOOR BOUTERSE EN ZIJN MILITAIRE
KLIEK
ASTRID ESSED
29 MEI 2015
(10)
´´Met andere woorden: er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 
(11)
ISRAEL
´´En die een regering heeft gevormd die in rap tempo bezig is wetten uit te vaardigen die tot doel hebben de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, teneinde critici de mond te snoeren? En die een ander volk een militaire bezetting en blokkade heeft opgelegd en niet van plan is die op te heffen? En die voor oorlogsmisdaden is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof?´´
SURINAME
´´er gebeurden (nota bene in onze eigen voormalige kolonie) politieke zaken die zo strijdig waren met het internationaal recht en de mensenrechten, dat niet alleen per direct de samenwerking van Amsterdam met Suriname werd beëindigd, maar later zelfs de humanitaire hulp werd stopgezet.´´
CLAARS NOTES
SURINAME NIET, TEL AVIV WEL
CLARA LEGENE
26 JUNI 2015
 

Reacties uitgeschakeld voor Suriname niet, Tel Aviv wel/Onrecht niet tegen elkaar afstrepen

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.