Strafbaarstelling illegaliteit van tafel/Over het recht op vluchten/Reactie op AT5

 

STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT VAN TAFEL/OVER HET RECHT OP VLUCHTEN/
REACTIE OP AT5
Geachte lezer
Goed nieuws.
Strafbaarstelling illegaliteit [een van de akelige, nieuwe wetsvoorstellen
van Staatssecretaris van Justitie Teeven, die zich als taak gesteld
lijkt te hebben, de rechten van vluchtelingen nog verder te beknotten]
houdt [of liever gezegd hield] in, dat bij illegaal verblijf in Nederland [bij politiecontrole]
de eerste twee keer een boete werd uitgedeeld [die een uitgeprocedeerde illegaal
natuurlijk niet kan betalen] en bij de derde keer controle zou het illegaal verblijf ”een misdrijf” worden.
In feite werd daarmee het vluchten als een misdrijf gezien, terwijl volgens de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens  en alle internationale Verdragen ieder mens het recht heeft, asiel
aan te vragen.
Te vluchten dus.
Dat iemand, na uitgeprocedeerd te zijn, geen rechtmatig verblijf meer heeft in het ”vluchtland” , doet daaraan
niets af.
Het gaat om het feit, dat ook al beschikt iemand niet over de ”wettige” papieren, dat geen misdaad is.
En bekend is, dat een groot deel van die uitgeprocedeerden dat
vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie
in eigen land niet eens terug kan, toch in het zogenaamd ”beschaafde” Nederland  geen recht heeft
op elementaire voorzieningen zoals eten en een dak boven je hoofd.
Over het gesol met deze uitgeprocedeerden heb ik reeds eerder geschreven.
PvdA en het gesol over de strafbaarstelling illegaliteit
Die strafbaarstelling illegaliteit was dus opgenomen in het tussen VVD en PvdA gesloten regeerakkoord .
Maar vanuit de PvdA achterban was sprake van veel verzet, met als gevolg,
dat op het PvdA Congres in Leeuwarden op 27 april 2013 de motie Terphuis tegen strafbaarstelling van
Een op een partijcongres aangenomen motie is niet bindend, maar vaak wordt het wel
door de partijtop overgenomen.
Of op zijn minst zorgvuldig overwogen.
PvdA voorman Samsom echter vertoonde een staaltje ondemocratische stelllingname
Met andere woorden zei hij feitelijk
”Ik heb lak aan de uitvoering van een motie van het hoogste partijorgaan
en vindt een ”regeringsbelofte”  aan de VVD, die ook nog eens inhumaan is,
belangrijker dan het luisteren naar mijn eigen achterban.
Ik lap ook nog eens de democratische besluitvorming [meerderheid van stemmen]
aan mijn laars”
Ziedaar het democratische gehalte van een PvdA partijtop.
Terecht werden flink wat Congresdeelnemers boos over deze houding.
Samsom, die wel doorhad, dat hij er niet zo gemakkelijk mee wegkwam, startte
Helaas liet die ledenraad zich inpakken door een of andere vage toezegging over
Tot zover het gedraai van de PvdA.
Christen-Unie
Een veel duidelijker standpunt nam de Christen-Unie in, die  sowieso principieel was [is] tegen 
Ondanks de bewering van Staatssecretaris Teeven, hiervan niet onder de indruk te zijn , moet dit zeker
enige indruk gemaakt hebben, omdat de Christen-Unie behoorde tot een van de drie ”constructieve oppositiepartijen”
En aangezien het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, heeft zij de steun van die zogenaamde ”constructieve
TENSLOTTE
 
Hoe dan ook, het is een overwinning voor de mensenrechten, dat die strafbaarstelling illegaliteit nu van tafel is 
 
Een overwinning in een taaie strijd en een lange weg, die nog moet worden afgeleg
 
 
Want het recht op veiligheid, bescherming en vrijwaring van armoede heeft iedereen.
Zonder aanzien des persoons.
 
Hieronder mijn reactie op AT5.
 
Astrid Essed
 
REACTIE OP AT5
STRAFFEN ILLEGALITEIT VAN TAFEL/BEWONERS VLUCHTGARAGE BLIJ
 
 
STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT VAN DE BAAN/GEEN STRAFBAARSTELLING
RECHT OP VLUCHTEN
Terecht hebben de uitgeprocedeerde vluchtelingen in de Vluchtgarage zich verheugd getoond, aangezien
zij het risico liepen, met die schandalige strafbaarstelling Kop van Jut te zijn.
Niet alleen wordt met die strafbaarstelling het fundamentele recht op vluchten gecriminaliseerd,
bovendien treft het in de meeste gevallen uitgeprocedeerden [zoals in de Vluchtgarage] die niet
terug kunnen keren vanwege de oorlogssituatie in eigen land. Mensen vluchten immers niet
voor niets en naast politieke vluchtelingen horen ook zij, die vluchten voor armoede en/of oorlog
hier welkom te zijn. Iedereen heeft immers recht op veiligheid en respect.
Nederland, dat altijd klaar staat met het wijzende vingertje naar andere landen, schiet wat mensenrechten
naar vluchtelingen betreft, erg tekort.
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Strafbaarstelling illegaliteit van tafel/Over het recht op vluchten/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.