Schorsing advocaat Meindert Stelling/Commentaar op NOS berichtgeving ”Deken wil af van tierende advocaat”

SCHORSING ADVOCAAT MEINDERT STELLING/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

”DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT”

 

AAN NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 9 MEI
”DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT”
Geachte Redactie
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 9 mei ”Deken wil af van tierende advocaat” [1]
maakt u melding van het feit, dat de deken van de Orde van Advocaten,
de heer Martens, de advocaat Meindert Stelling voor langere tijd wil schorsen [2]
In uw berichtgeving stelt u, dat Stelling zich [ik citeer u] stelselmatig schuldig zou maken aan schelden en vloeken in de rechtszaal en dat hij rechters uit
zou maken voor ”misdadiger” en ”bedrieger”, hetgeen de deken
”een advocaat onwaardig” vindt.
U meldt verder, dat de deken de kwestie heeft voorgelegd aan de Raad voor
Discipline na een klacht van de rechtbank van Den Bosch, waarbij Stelling ”zich ook zou hebben misdragen”
Tenslotte vermeldt u het feit, dat Stelling vredesactivisten en ”de laatste tijd”
[uw bewoording” ook asielzoekers verdedigd.
TENDENTIEUS/GEEN HOOR EN WEDERHOOR EN ONVOLLEDIG
In het kort samengevat
Uw berichtgeving is schreeuwerig,  tendentieus, onvolledig en beantwoordt
in geen enkel opzicht aan het journalistieke principe ”hoor en wederhoor”
Het begint al met de kop van het artikel
”Deken wil af van tierende advocaat” en daarover heb ik voor
u een simpele interessevraag
De heer Stelling is al  jaren  advocaat [3]
Denkt u nu heus, dat hij zich bij de rechterlijke macht had kunnen handhaven en de belangen
van zijn clienten naar behoren had kunnen behartigen, als
hij gedurende zijn hele carriere al scheldend en tierend in de rechtszaal
had gemanifesteerd?
Dat hij al niet veel eerder op het matje was geroepen?
Maar dat terzijde.
Kwalijker is, dat uw hele berichtgeving niet alleen tendentieus is, omdat
u de heer Stelling neerzet als een redeloze en niet serieus te nemen
advocaat en niet ingaat op de aanvullende achtergronden [en dus incompleet bent], maar bovendien en dat is voor journalisten not done,
het principe hoor en wederhoor schendt, door alleen de zienswijze van de
deken [Martens] weer te geven.

ACHTERGRONDEN
De klacht van de Deken van Advocaten betrof schending van artikel 46, Advocatenwet,
dat inhoudt, dat een advocaat zich naar behoren dient te gedragen in de rechtszaal
en de belangen van zijn clienten goed dient te behartigen [4] en volgens Martens
[de deken dus] is dat niet het geval [5]
Aanleiding van deze klacht van de deken vormde een rechtszaak in Den Bosch
tegen anti-kernwapenactivisten, die in april 2010 waren aangehouden op vliegbasis Volkel om te
protesteren tegen de aanwezigheid van kernwapens en hoe gevaarlijk die aanwezigheid is in burgergebieden. [6]
De advocaten [waaronder Stelling] verdedigden de anti kernwapenactivisten op grond van hun aan de kaak
stellen van ” de misdadigheid van het gebruik van kernwapens en de daaruit voortvloeiende misdadigheid van de voorbereidingen daartoe”
Volgens bronnen zou de rechtszitting in Den Bosch niet naar behoren zijn verlopen en was er sprake van vooringenomenheid
van de kant van de rechterlijke macht. [7]
Stelling wraakte de rechters [vanwege die vooringenomenheid], wraking werd afgewezen en in zijn verontwaardiging
daarover heeft Stelling een brief geschreven aan de presifdent van de rechtbank in Den Bosch,
 Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd” [8]
 De president diende daarover een klacht in bij Martens, die hem overnam.
En vandaar dus die klacht van de deken Martens, waarop uw nieuwsberichtgeving
is gebaseerd, ”Deken wil af van tierende advocaat” [9]
Deken Martens vindt de bewoordingen van Stelling niet kunnen [10], maar Stelling
op zijn beurt beroept zich op zijn vrijheid van meningsuiting [11] en stelt, dat in artikel 46, Advocatenwet
nergens staat, dat je als advocaat  geen scherpe kritiek zou mogen hebben op de rechterlijke macht.
 
Ik ben het daarmee eens, maar het gaat hier niet om mijn mening, maar om uw berichtgeving
 
 
UW BERICHTGEVING EN UW TAAK ALS JOURNALISTIEKE ORGANISATIE
 
Het ergste euvel uit uw berichtgeving is wel, dat u de lezing van de Deken
der Advocaten hebt gegeven, maar geen hoor en wederhoor, waardoor
de lezing en mening van Stelling niet aan bod is gekomen.
Die heb ik u daarom hierbij gegeven.
En het gaat er natuurlijk niet om, dat u bovenstaande en detail in
uw berichtgeving opneemt, maar u had op zijn minst kunnen vermelden,
dat Stelling van mening is, dat hij de vrijheid van meningsuiting
heeft, kritiek op de rechtbank te uiten, al is deze dan ongezouten.
U had de Advocatenwet kunnen noemen, waarop zowel Martens
als Stelling zich baseren.
 
En dan deugt ook nog niet uw berichtgeving, dat Stelling zich regelmatig
al verwensend en tierend in de rechtszalen manifesteert.
In de eerste plaats zou hij dan allang geschorst zijn.
Bovendien heb ik rechtszittingen van hem meegemaakt en
hem niet op schelden en tieren kunnen betrappen.
Op pittig optreden wel, maar dat mag en moet een advocaat zelfs
op het scherpst van de snede.
 
Tenslotte zijn de clienten van Stelling zeer tevreden over hem, wat de stelling van Martens,
dat hij hun belangen niet goed zou behartigen, ondergraaft.
Ik vermeld een reactie van een client [12]
En zo zijn er meer
 
BETERSCHAP TOEGEWENST
 
Vandaag, 12 mei is de rechtzitting over de mogelijke schorsing van Stelling
Ik hoop van harte, dat u uit bovenstaande brief lering mag trekken om er genuanceerder
over te schrijven, als u het tenminste noemt in uw NOS berichtgeving
 
Van harte beterschap voor de toekomst toegewenst, ook bij andere
nieuwsberichtgeving
Het journalistieke principe ”hoor en wederhoor” is
fundamenteel
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
NOS
DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT
9 MEI 2014
 
 
Toegevoegd:  vrijdag 9 mei 2014, 12:17
Update:  vrijdag 9 mei 2014, 12:20
De deken van de Orde van Advocaten wil advocaat Meindert Stelling voor langere tijd schorsen. Stelling maakt zich volgens deken Martens stelselmatig schuldig aan schelden en vloeken in de rechtszaal. Stelling maakt rechters vaak uit voor misdadiger en bedrieger. Dat gedrag is een advocaat onwaardig, vindt de deken.
De deken legde de kwestie voor aan de Raad van Discipline na een klacht van de rechtbank van Den Bosch. Ook bij de behandeling van die klacht zou Stelling zich hebben misdragen.
Stelling verdedigt vredesactivisten en de laatste tijd ook asielzoekers.
[2]
ADVOCATIE
ONMIDDELLIJKE SCHORSING DREIGT VOOR ADVOCAAT MEINDERT STELLING
8 MEI 20134
 
 
[3]
 
TROUW
MEINDERT STELLING IS TERUG
12 OCTOBER 2005
[4]
Artikel 46
De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.
ARTIKEL 46, ADVOCATENWET
[5]
ADVOCATIE
ONMIDDELLIJKE SCHORSING DREIGT VOOR ADVOCAAT MEINDERT STELLING
8 MEI 20134
 
[6]
 
BEDRIEGERS VAN DE HOGE RAAD STEMMEN IN MET ONRECHTMATIGE AANPAK ANTI-KERNWAPENACTIVISTEN
19 MAART 2012
 
 
[7]
 
Stelling over het bizarre verloop van de strafzaak: “Bij de rechtbank Den Bosch werd tot twee keer toe een politierechter vervangen wegens vooringenomenheid. In hoger beroep verbood het gerechtshof Den Bosch de advocaten van de activisten om kritiek te uiten op rechterlijke uitspraken inzake het gebruik van kernwapens en de voorbereidingen daartoe. Toen de advocaten daarop betoogden dat het hof daarmee de Grondwet schond, werd hen het woord ontnomen. Het hof beroofde de activisten zodoende van het recht op verdediging door advocaten naar eigen keuze.”
 
NUCLEAIRE GENOCIDE EN MASSAMOORD KUNNEN RECHTMATIG ZIJN,
ALDUS ADVOCAAT GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD
28 FEBRUARI 2012
 
[8]
ADVOCATENBLAD
ADVOCAAT BESCHULDIGT WRAKINGSKAMER VAN BEDROG
7 JUNI 2013
 
”Het conflict begon tijdens een rechtszaak in Den Bosch tegen anti-kernwapenactivisten die in april 2010 waren aangehouden op vliegbasis Volkel. Naar aanleiding van zijn behandeling tijdens de rechtszaak heeft Stelling een boze brief geschreven aan de president van de rechtbank in Den Bosch. Daarin sprak hij over “de schaamteloze handelwijze van de wrakingskamer” en dat “het leek alsof men in het bezit moest zijn van het meestersdiploma van het bedriegersgilde om als rechter bij de rechtbank te kunnen worden benoemd”. De president diende daarover een klacht in bij Martens, die hem overnam”
STEUN OOK ADVOCAAT MEINDERT STELLING
[9]
NOS
DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT
9 MEI 2014
[10]
ADVOCATIE
ONMIDDELLIJKE SCHORSING DREIGT VOOR ADVOCAAT MEINDERT STELLING
8 MEI 20134
 
 
[11]
 
 
ADVOCATIE
ONMIDDELLIJKE SCHORSING DREIGT VOOR ADVOCAAT MEINDERT STELLING
8 MEI 20134
 
 
[12]
 

Reacties uitgeschakeld voor Schorsing advocaat Meindert Stelling/Commentaar op NOS berichtgeving ”Deken wil af van tierende advocaat”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.