Noten 53 t/m 55/Opmerkelijkheden

[53]

BBB

STRENG MET MENSELIJKE MAAT:

BBB OVER MIGRATIE

13 FEBRUARI 2023

https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/streng-met-menselijke-maat-bbb-over-migratie/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 50

[54]

”De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2022 werd 70 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.”

UNHCR NEDERLAND

AANTAL VLUCHTELINGEN WERELDWIJD

HOEVEEL VLUCHTELINGEN ZIJN ER WERELDWIJD?

https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/cijfers/#:~:text=De%20meeste%20landen%20die%20vluchtelingen,het%20totaal%20aantal%20vluchtelingen%20op.

108,4 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht

Eind 2022 waren er in totaal 108,4 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de 108,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 35,3 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 29,4 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 5,9 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

Asielzoekers

In 2022 hadden 5,4 miljoen asielzoekers een asielaanvraag lopen in een ander land. Zij wachtten op een beslissing over hun asielaanvraag.

Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben

De categorie “Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben” verwijst naar: “Mensen buiten hun land of territorium van herkomst, meestal omdat ze met geweld zijn verdreven over internationale grenzen heen, die niet zijn gerapporteerd onder de andere categorieën maar

die waarschijnlijk internationale bescherming nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit Venezuela.

Binnenlands ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (62,5 miljoen mensen) zijn binnenlands ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2022 werd 70 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden. 76% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen vingen in 2022 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op.

Top opvanglanden

De vijf landen die de meeste vluchtelingen opvangen, vangen allemaal meer dan een miljoen vluchtelingen op: landen die de meeste vluchtelingen opvangen:

  • Turkije (3,6 miljoen)
  • Iran (3,4 miljoen)
  • Colombia (2,5 miljoen)
  • Duitsland (2,1 miljoen)
  • Pakistan (1,7 miljoen)

Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?

Er zijn een aantal langdurige crises gaande waardoor veel mensen hun land ontvluchten. De oorlog in Syrië zorgt nog steeds voor de meeste vluchtelingen.

Meer dan 52% van alle vluchtelingen komt uit slechts 3 landen:

  • Syrië (6,5 miljoen)
  • Oekraïne (5,7 miljoen)
  • Afghanistan (5,7 miljoen)

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

Eind 2022 waren er ongeveer 110.000 vluchtelingen in Nederland. Dit zijn mensen met een vluchtelingenstatus: mensen die hun land zijn ontvlucht wegens oorlog, conflict of vervolging, asiel hebben aangevraagd in Nederland en erkend zijn als vluchteling. Na minimaal 5 jaar kunnen vluchtelingen een Nederlands paspoort aanvragen en naturaliseren.

De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Syrië. Daarnaast wonen er in Nederland vluchtelingen uit landen als onder andere Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalië en Irak.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2022 deden 35.535 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, een stijging ten opzichte van 2021 (24.686 mensen). Daarnaast deden 1.529 mensen een herhaalde asielaanvraag. Dit zijn mensen die, na een afwijzing van hun asielaanvraag, opnieuw een aanvraag indien, bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is in hun persoonlijke situatie of in hun land van herkomst. Het aantal herhaalde asielaanvragen was in 2022 lager dan in 2021 (1.814 mensen).

Ook reisden 10.927 mensen hun familieleden achterna, ook wel ‘nareizigers’ genoemd. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan die een aanvraag indienen om diens familieleden naar Nederland te laten komen. Dit heet gezinshereniging. Het aantal mensen dat in 2022 via gezinshereniging naar Nederland kwam (10.927 mensen) is vergelijkbaar met 2021 (10.120 mensen).

Het totaal aantal asielzoekers en nareizigers in Nederland in 2022 komt daarmee op 47.991. Veruit de grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije en Afghanistan. In 2021 bedroeg het totaal aantal asielzoekers 36.620.

Alleenstaande kinderen

In 2022 vroegen 4.207 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. De kinderen komen uit Syrië (2.427), Eritrea (606) en Somalië (319). Het aantal alleenstaande kinderen dat asiel aanvroeg in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen (2.191 in 2021 en 986 in 2020).

Bron: IND

UNHCR NEDERLAND

MYTHEN EN FEITEN OVER VLUCHTELINGEN

Allerlei cijfers en statistieken over vluchtelingen en asielzoekers vliegen je om de oren. Maar wat is waar?

Sinds het kabinet is gevallen over het beperken van gezinshereniging vliegen er, nog meer dan daarvoor, allerlei getallen in de rondte over vluchtelingen en asielzoekers.

UNHCR checkt de meest besproken cijfers.

Politici en de media strooien met cijfers over vluchtelingen en asielzoekers. Over bijvoorbeeld het werkelijke dan wel te verwachten aantal asielzoekers, hoeveel familieleden van vluchtelingen er jaarlijks naar Nederland komen, en het aantal Oekraïense vluchtelingen. Maar ook over wat de aankomst van vluchtelingen zou betekenen voor de woningmarkt en het onderwijs.

UNHCR wil, ook met het oog op de aanstaande verkiezingscampagnes, graag duidelijkheid scheppen omtrent de cijfers en aantallen die rondgaan in de media. Voor het checken van cijfers en feiten baseren wij ons alleen op bronnen van de overheid (o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Ministerie van Justitie en Veiligheid) of cijfers die UNHCR zelf verzamelt.

Waar of niet waar: In 2023 komen er 67.000 asielzoekers naar Nederland

Het cijfer dat de afgelopen tijd misschien wel het vaakst genoemd is, is dat van het te verwachte aantal asielzoekers dat naar Nederland zou komen in 2023. Volgens de Meerjaren Productie Prognose (MPP) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zou het gaan om 67.000 mensen (het ‘midden scenario’). Het is UNHCR onduidelijk waarop deze cijfers gebaseerd zijn.

Het totale aantal asielzoekers in Nederland was in het eerste half jaar van 2023 nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Is het dan nog mogelijk dat het voorspelde scenario van 67.000 asielzoekers en nareizende familieleden in 2023 uitkomt? Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Dan zouden er in de resterende zes maanden van 2023 gemiddeld 8.000 personen per maand naar Nederland moeten vluchten. In het eerste half jaar waren dat er 3.238 gemiddeld per maand.

Conclusie: zeer onwaarschijnlijk

Waar of niet waar: het beperken van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen zal het migratiecijfer sterk naar beneden brengen

En daarmee de druk op de woningmarkt en het onderwijs verlichten

Het kabinet is gevallen over onenigheid over het beperken van de migratie naar Nederland. Met name over het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht voor oorlog (oorlogsvluchtelingen).

Het totale aantal personen wat in 2022 naar Nederland migreerde komt volgens cijfers van het CBS en de IND uit op 390.000 personen. Dat betreft mensen die naar Nederland kwamen voor bijvoorbeeld werk, hun gezin, studie of asiel. Dit aantal was hoger dan in voorgaande jaren, maar deze stijging komt met name door de 87.000 vluchtelingen uit Oekraïne, die 22,3% van de totale immigratie naar Nederland uitmaakten.

Asielzoekers maakten slecht 9% van het geheel uit, en ‘nareizigers’ (familieleden van vluchtelingen) nog geen 3%.

Gezinshereniging

In 2022 kwamen er 10.930 familieleden van vluchtelingen naar Nederland. In 2023 zijn dat er tot nu toe 4.582. Maar hoe verhoudt zich dat tot de totale gezinsmigratie?

Als je kijkt naar alle gezinsmigratie als onderdeel van de totale migratie naar Nederland in 2022, dan zijn dat ongeveer 70.250 familieleden. Dat zijn familieleden van vluchtelingen (‘nareizigers’), van non-EU-immigranten en EU-immigranten. De familieleden van vluchtelingen maken hier 15% (10.930 mensen) van uit. De andere ongeveer 60.000 familieleden die zich in Nederland vestigden in 2022 zijn geen vluchtelingen. Zij vestigden zich in Nederland omdat hun moeder, vader of partner in Nederland woont of werkt als migrant.

Ook uit deze cijfers blijkt dat de familieleden van vluchtelingen niet zorgen voor de grootste druk op woningbehoefte en het onderwijs in Nederland.

Conclusie: niet waar

Waar of niet waar: “Nederland vangt veel meer vluchtelingen en asielzoekers op dan andere Europese landen”

In de media en onder politici leeft soms de gedachte dat Nederland veel meer vluchtelingen opvangt of sneller een vergunning verleent dan andere EU-landen. In 2022 deden ruim 35.000 asielzoekers een eerste aanvraag bij de IND in Nederland. Vaak wordt geconstateerd dat zij ook allemaal in Nederland mogen blijven, maar dat is niet waar.

Momenteel zijn de wachttijden bij de IND erg lang. Omdat de procedure van asielzoekers momenteel tussen de een en twee jaar duurt, is het lastig om per jaar aan te geven hoeveel asielzoekers een status krijgen. Veel aanvragen worden niet in hetzelfde jaar behandeld als het jaar waarin de aanvraag is gedaan.

Een beter beeld krijg je als je naar de gemiddelden kijkt over de laatste negen jaar (2014-2022). Gemiddeld kwamen er in de afgelopen negen jaar zo’n 24.000 asielzoekers per jaar naar Nederland. 11.230 asielzoekers kregen een verblijfsvergunning van de IND. Gemiddeld genomen mocht dus iets minder dan 50% van alle asielzoekers uiteindelijk in Nederland blijven wonen als vluchteling.

Conclusie: niet waar

Waar of niet waar: “Nederland verleent veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning dan andere Europese landen”

Is het waar dat Nederland meer asielzoekers een vluchtelingenstatus verleent dan buurlanden? Om een dergelijke vergelijking te maken moeten we kijken naar hoeveel asielvergunningen Nederland en andere EU/EFTA-landen hebben verleend per hoofd van de bevolking.

In 2022 heeft Nederland bijna één vergunning verleend per 1.000 inwoners. Hiermee staat Nederland achter Oostenrijk (2,3), Duitsland (1,9) en Zwitserland (1,1) en gelijk met België. Bovendien zit Nederland niet ver af van het gemiddeld aantal verleende vergunning van alle EU-landen per hoofd van de bevolking, dichtbij Frankrijk en Italië.

Het is dus sowieso niet het geval dat Nederland van alle EU-landen de meeste vergunningen per hoofd van de bevolking verleent. Nederland zit in de buurt van het EU-gemiddelde.

Conclusie: niet waar

EINDE ARTIKEL

[55]

ZIE NOOT 53

Reacties uitgeschakeld voor Noten 53 t/m 55/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.