Noten 5 en 6/Daar gaan we weer

[5]

NU.NL

CHRISTENUNIE DOET AANGIFTE VANWEGE BEKLADDING OP

PARTIJKANTOOR

24 APRIL 2024

https://www.nu.nl/politiek/6310337/christenunie-doet-aangifte-vanwege-bekladding-op-partijkantoor.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2

[6]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

CHRISTENUNIE

CU

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie (CU) behoort tot de extreme anti-Palestijnse vleugel in de Tweede Kamer, en is daarin nog radicaler dan de VVD. De partij is voorstander van de kolonisatie van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever en hangt een alternatieve werkelijkheid aan wat betreft de toepassing van internationaal recht op Israël. Zelfs kritiek op het handelen van de regering-Netanyahu en haar extreemrechts, anti-rechtsstatelijke ministers is taboe voor de partij. Oud-partijleider Gert-Jan Segers beschouwt de meeste kritiek op Israël als antisemitisme, en ziet daarin de hand van de duivel.

De systematische Israëlische politiek van verdrijving van Palestijnen uit Oost-Jeruzalem deed de partij eerder af als ‘huurkwesties’. De ChristenUnie Tweede Kamerfractie ging niet in op een uitnodiging tot een gesprek met Palestijnse christenen, waar de Eerste Kamerfractie en het wetenschappelijk bureau van de partij dat wel deden. De partij is groot voorstander van zogenaamde ‘verzoeningsprojecten’ waarvan het doel lijkt te zijn dat Palestijnen zich verzoenen met hun positie als tweede- of derderangsburgers onder permanente Israëlische heerschappij.

Opmerkelijke uitzondering op de harde anti-Palestijnse koers van de partij is de jongerenorganisatie PerspectieF, die al geruime tijd een meer humane koers voorstaat met oog voor Palestijnen. Ook oud-Europarlementariër Peter van Dalen ging niet mee in de anti-Palestijnse koers; hij uitte kritiek op de regering-Netanyahu en het beleid om Palestijnen uit hun huizen en van hun land te verdrijven.

Wil een staakt-het-vuren voor Gaza?

Nee. De CU stemde tegen een motie die de regering vroeg om schendingen van het internationaal recht door Israël te veroordelen. De Christenunie steunt de Nederlandse stemonthouding over de VN-resolutie die opriep tot een staakt-het-vuren. In de Tweede Kamer stemde de partij zelfs tegen een staakt-het-vuren.

Tegen de inzet van uithongering als oorlogswapen in Gaza?

Nee. De ChristenUnie stemde tegen de motie die de regering verzocht om Israël op te roepen zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad die uithongering als oorlogswapen verbiedt. 

Veroordeelt de vele racistische, gewelddadige en genocidale uitspraken van Israëlische politici?

Nee. De focus ligt op het ondersteunen, niet het bekritiseren van Israël.

Erkent Palestina?

Nee. Stemde tegen alle moties voor erkenning van een Palestijnse staat. De ChristenUnie betwist het internationaalrechtelijke feit dat de Westelijke Jordaanoever is bezet en spreekt zich zelden uit over de tweestatenoplossing. In het verleden was het tegenstander van het invoeren van de tweestatenoplossing omdat Israël de vrije hand geboden moest blijven worden voor zijn overheersing van de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever.

Erkent de realiteit van de Israëlische apartheid?

Nee. Een van de voorgangers van de CU, de GPV, was uitgesproken voorstander van de apartheid in Zuid-Afrika. Dezelfde excuses als die toen werden gebruikt – zoals dat nederzettingen ‘goed zijn voor de werkgelegenheid van de inheemse bevolking’ – worden nu ook door de CU gebruikt ter verdediging van Israëls illegale nederzettingen. Kamerlid Don Ceder beweert het rapport van Amnesty International over apartheid te hebben gelezen, maar is het niet eens met de conclusies.

Wil de Nederlandse militaire samenwerking met Israël beëindigen?

Nee. De CU is uitgesproken voorstander van militaire samenwerking met Israël. 

Steunt sancties en maatregelen tegen nederzettingen en andere schendingen van het internationaal recht?

Nee. De ChristenUnie ontkent dat het internationaal recht van toepassing is op Israël en bezet Palestina. De partij laat zich daarbij leiden door de opvatting van ‘Christenen voor Israël’, een organisatie die zich inzet voor de bekering van Joden tot het christendom, en de christelijke lobbyorganisatie ‘Thinc’, die zich inzet voor een alternatieve interpretatie van het internationaal recht.

Zo is de partij voorstander van de illegale annexatie van Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten, ontkent het de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat de nederzettingen illegaal zijn, en ontkent het de uitspraak van het Internationaal Strafhof dat het de bevoegdheid (jurisdictie) heeft om onderzoek te doen naar Israëlische oorlogsmisdaden in de bezette Palestijnse gebieden.

De ChristenUnie steunt de gewelddadige Israëlische kolonistenbeweging met frequente solidariteitsbezoeken.

Uit het partijprogramma:

‘Vrede in het Midden-Oosten is een diepgevoelde wens van velen. Christenen weten zich op Bijbelse gronden met het Joodse volk verbonden. Voor de veiligheid in een regio die gekenmerkt wordt door instabiliteit, autoritaire regimes en bloedige conflicten is vrede van groot belang. De staat Israël is voor Joden de laatste hoop op een veilige plek in een wereld waarin het giftige antisemitisme onuitroeibaar blijkt. Gelet hierop en op de instabiliteit van de regio staat de ChristenUnie voor politieke steun aan de staat Israël, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. Onderdeel daarvan is de vestiging van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israël. We maken ons grote zorgen over de spiraal van geweld tussen Israëliërs en Palestijnen maar houden hoop op verzoening tussen Israël en de Palestijnen. Kleinschalige verzoeningsprojecten laten op een goede manier zien hoe Israëliërs en Palestijnen elkaar echt kunnen ontmoeten en kunnen samenleven. Hoopvol zijn ook de verbeterde betrekkingen tussen Israël en enkele Arabische landen in de regio. Een vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en de erkenning van het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen.’ (p. 128)

‘Verzoening en samenwerking van onderop in Israël. Om vrede ‘van onderop’ te bevorderen, investeren we in verzoeningsprojecten, economische en humanitaire samenwerking en een duurzame water- en energievoorziening. Processen van vrede, verzoening en samenwerking worden gestimuleerd en niet met boycots gefrustreerd. Er gaat geen Nederlands belastinggeld naar organisaties die een (economische) boycot van Israël nastreven. Er kan geen sprake zijn van eenzijdige labeling van producten afkomstig uit de West Bank en de Golanvlakte.’ (p. 129)

‘Versterk mensenrechten en de rechtsstaat. Het Nederlandse beleid is gericht op respect voor mensenrechten en het versterken van de democratische rechtsstaat, zowel in de Palestijnse gebieden als in Israël. We ondersteunen Palestijnse christenen die in een benarde situatie zitten.’ (p. 129)

‘Heropen vredesonderhandelingen. Het vredesproces is helaas op een dood spoor geraakt. Alles moet in het werk worden gesteld om rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen heropend te krijgen.’ (p. 129)

‘Toezicht op hulpgelden. Hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit moeten ten goede komen aan de Palestijnse burgers. Directe financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als deze wordt aangewend voor zaken die het vredesproces belemmeren, zoals het belonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en het verheerlijken van terreurdaden.’ (p. 129)

‘Israël eerlijk behandelen. Nederland zet zich in voor een eerlijke behandeling van Israël binnen de EU en in internationale samenwerkingsverbanden.’ (p. 126)

CHRISTENUNIE

STANDPUNT ISRAEL

https://www.christenunie.nl/nl/standpunt/israel

Update 6/12/2023:

Op 7 oktober jl. is Israël in het hart getroffen door de verschrikkelijke terreurdaad van Hamas. Als ChristenUnie veroordelen we dit terroristische geweld ten zeerste. We staan, zoals we altijd hebben gedaan, ook nu voluit naast Israël in de strijd om bestaansrecht. Daarbij mag Israël zich beroepen op het recht op zelfverdediging, uiteraard binnen de grenzen van het humanitair recht. Tegelijk laat het sindsdien aanhoudende oorlogsgeweld ons niet onberoerd. Daarom dringen we aan op broodnodige humanitaire hulp in de Gazastrook. De beschuldigingen van schending van internationaal recht – los van de vraag of daar daadwerkelijk sprake van is – maken het voor veel mensen meteen al onbegrijpelijk dat we Israël steunen. Maar voor Israël is de strijd om grondgebied een existentiële strijd. Dat zien we ookaan het toenemende antisemitisme, op mondiaal niveau. Dat de Joden een veilige plek nodig hebben, staat nu daarom meer dan ooit buiten kijf.

In de Gazastrook zijn er nog vele gegijzelden die tot op heden niet zijn vrijgelaten – een onomstotelijke oorlogsdaad van Hamas. Hamas heeft tevens tot op heden geweigerd zich over te geven, een handeling die per direct een einde zou maken aan de gevechten. En een afgesproken humanitair staakt-het-vuren werd geschonden door Hamas, door niet alle vrouwen vrij te laten zoals afgesproken, én door raketten af te vuren richting Israël, waarna de gevechten weer door zijn gegaan.

De huidige ontwikkelingen, die we op de voet volgen, laten ons niet onberoerd. De berichten over duizenden burgerslachtoffers zijn verschrikkelijk. Terwijl deze strijd doorwoekert, houden we hoop op een duurzame oplossing op termijn, waardoor er voor zowel Israëliërs en Palestijnen perspectief ontstaat op een menswaardig bestaan; dat vergezicht moet ook nu in alle beslissingen overwogen worden.

Als ChristenUnie willen we er daarom voor waken dat we de huidige situatie – die vooral verliezers kent – alleen maar politiseren. We willen voorkomen dat we oog voor de individuele mens verliezen door verharde posities in te nemen. Ieder mensenleven is evenveel waard. Dit betekent dat we treuren om het leven van Palestijnse slachtoffers die niets te maken hebben gehad met de aanslagen. Wij hebben dan ook steeds gepleit voor een humanitair staakt-het-vuren, zodat mensen in veiligheid gebracht kunnen worden en de meest basale levensbehoeften kunnen krijgen.

Een volledige wapenstilstand zou betekenen dat Israël moet stoppen met vechten tegen Hamas, dat uit is op totale vernietiging van Israël en zich eerder al niet heeft gehouden aan een staakt het vuren. Een Gazastrook waar Hamas in het zadel blijft, zal keer op keer, ook in de toekomst, tot deze geweldsuitbarstingen blijven leiden.

Onze inzet onder alle omstandigheden

Vrede in het Midden-Oosten is een diepgevoelde wens van velen. Christenen weten zich op Bijbelse gronden met het Joodse volk verbonden. Tevens voelen we een sterke verbondenheid met Palestijnse Christenen die vaak onder benarde omstandigheden proberen te overleven.  Voor de veiligheid in een regio die gekenmerkt wordt door instabiliteit, autoritaire regimes en bloedige conflicten is vrede van groot belang. De staat Israël is voor Joden de laatste hoop op een veilige plek in een wereld waarin het giftige antisemitisme onuitroeibaar blijkt. Gelet hierop en op de instabiliteit van de regio staat de ChristenUnie voor politieke steun aan de staat Israël, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. Onderdeel daarvan is de vestiging van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israël. We maken ons grote zorgen over de spiraal van geweld tussen Israëliërs en Palestijnen maar houden hoop op verzoening tussen Israël en de Palestijnen. Kleinschalige verzoeningsprojecten laten op een goede manier zien hoe Israëliërs en Palestijnen elkaar echt kunnen ontmoeten en samenleven. Hoopvol zijn ook de verbeterde betrekkingen tussen Israël en enkele Arabische landen in de regio. Een vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en de erkenning van het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen.

  • Verzoening en samenwerking van onderop in Israël. Om vrede ‘van onderop’ te bevorderen, investeren we in verzoeningsprojecten, economische en humanitaire samenwerking en een duurzame water- en energievoorziening. Processen van vrede, verzoening en samenwerking worden gestimuleerd en niet met boycots gefrustreerd. Er gaat geen Nederlands belastinggeld naar organisaties die een (economische) boycot van Israël nastreven. Er kan geen sprake zijn van eenzijdige labeling van producten afkomstig uit de West Bank en de Golanvlakte.
  • Versterk mensenrechten en de rechtsstaat. Het Nederlandse beleid is gericht op respect voor mensenrechten en het versterken van de democratische rechtsstaat, zowel in de Palestijnse gebieden als in Israël. We ondersteunen Palestijnse christenen die in een benarde situatie zitten.
  • Heropen vredesonderhandelingen. Het vredesproces is helaas op een dood spoor geraakt. Alles moet in het werk worden gesteld om rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen heropend te krijgen.
  • Toezicht op hulpgelden. Hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit moeten ten goede komen aan de Palestijnse burgers. Directe financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als deze wordt aangewend voor zaken die het vredesproces belemmeren, zoals het belonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en het verheerlijken van terreurdaden.
  • Israël eerlijk behandelen. Nederland zet zich in voor een eerlijke behandeling van Israël binnen de EU en in internationale samenwerkingsverbanden.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 5 en 6/Daar gaan we weer

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.