Noten 37 t/m 40/Blijf Alert!

[37]
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET[GELIJKE BEHANDELING EN DISCRIMINATIEVERBOD]
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en

[38]

WIKIPEDIAVERA BERGKAMP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vera_Bergkamp

[39]
AVRO TROSYOUTUBE FILMPJE
[Verslaggever]”Kritiek op het functionneren van Kamervoorzitter Vera Bergkamp bijhet debat over de regeringsverklaring.Remco:
[Remco]”Ja, het gaat er in het debat ruig aan toe, met name als Geert Wildersaan het woord is en Bergkamp wordt als voorzitter natuurlijk geacht om deorde te handhaven.Ook vandaag moest ze weer ingrijpen bij een woordenwisseling tussen dePVV leider en Rutte”[Stukje Kamerdebat][Wilders]:”U bent niet goed snik!”[Vera Bergkamp, Kamervoorzitter]:”Tot slot.Ik vind het echt belangrijk om te blijven bij de orde van het debaten dat is echt, dat we het hebben over de regeringsverklaring”[Rutte]:”Voorzitter….”[Geroep][Vera Bergkamp, Kamervoorzitter]:”Ik wil niet, dat er dingen gezegd worden buiten de microfoon”Dat geldt voor iedereen”[Remco]:”Ja, dat was vanochtend, maar de discussie over Bergkamp ontbranddegisteren al.Ook toen gooide Wilders alle remmen los en ontspoorde het debat volledig.Ja, verschillende fractieleiders vonden toen dat voorzitter Bergkamp stevigerhad moeten ingrijpen, omdat Wilders allerlei racistische uitspraken deed.Pieter Omzigt verwoordde dat als volgt:[Pieter Omzigt]:”U bent scheidsrechter, geen procesbegeleider.Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt:”Foei foei, u mag niet op de enkels trappen”, maar niet ingrijptmet gele en rooie kaarten, gebeurt er niets.”[Verslaggever]:”Ja, Omzigt vindt dus eigenlijk dat ze had moeten eh een rode kaart hadmoeten trekken[Remco}: Ja[Verslaggever]:  eh, maar heeft de voorzitter eigenlijk wel middelen omin te grijpen?”[Remco]”Ja, die heeft ze zeker.Luister maar naar debatdeskundige Lars Duursma:[Lars Duursma, debatexpert]:”Het reglement van orde geeft haar eigenlijk drie mogelijkheden.Het begint met een waarschuwing, vervolgens kan ze een Kamerlidvragen om de woorden terug te nemen en als dat niet gebeurt, dan kanze tijdelijk het woord ontnemen of iemand zelfs de toegang tot de vergaderingontzeggen.[In beeld verschijnt]:Artikel 8.16 (Waarschuwing voor) ongeoorloofd gedragArtikel 8,17 Ontneming van het woordArtikel 8.18 Uitsluiting van de vergadering'[Beeld over artikelen verdwijnt, Remco continueert][Remco]:”Ja, ze heeft dus best middelen tot haar beschikking, al gaat het natuurlijkwel erg ver om de leider van de grootste oppositiepartij de zaal uit tebonjouren.Kritiek op de Kamervoorzitter is overigens niet nieuw.Al sinds de jaren negentig is er zo nu en dan discussie en vaak ookterecht.[Archiefbeelden]:[Piet BukmanKamervoorzitter 1996-1998]”Voor dit moment zeg ik alleen: ”Dank u wel”Eh, mevrouw Roozendaal…..[onverstaanbaar]:[Mevrouw Roozendaal, PvdA]:”Maakt niet uit”[Marijnissen, SP]”Even dimmen, even een vraag stellen.”[Frans Weisglas, vervangend Kamervoorzitter]:”Ik zou u willen vragen, dat terug te nemen.”[Marijnissen, SP]”Ben ik absoluut niet van plan”[Anouchka van Miltenburg, Kamervoorzitter 2012-2015]:”Als ik u het gevoel heb gegeven, dat ik heb gestuurd, dan bied iku daar mijn nederige voor aan.Ik schors de vergadering voor vijf minuten”[Anouchka van Miltenburg loopt de Kamer uit.][Foto van Trouw Hoofdartikel:Kamervoorzitter Van Miltenburg stapt op][Remco]:Ja, die laatste, Anouchka van Miltenburg, was overigens de enige,die tussentijds opstapte, maar bijvoorbeeld ook haar opvolger, KhadidjaArib, die door sommigen achteraf zowat heilig wordt verklaard, kreegveel kritiek, juist tot het punt, dat ook zij Wilders teveel ruimte zou geven.[Verslaggever]:Ja, als je het allemaal zo op een rijtje ziet, dan denk je, het is weleen hondebaan he, je kunt het bijna niet goed doen.[Remco]:”Ja, dat kun je je inderdaad afvragen, eh, maar volgens Duursma kun je dit ook niet allemaal op de voorzitter afwentelen.[Lars Duursma, debat expert]”Ik vind het wat laf om haar als enige verantwoordelijk te maken voor deorde, want Wilders kwam op een gegeven ogenblik met zo’n waterval aanuitspraken waar je aanstoot aan kunt nemen, dat het misschienook wel geholpen had als andere Kamerleden specifieker waren geweestin welke woorden ze precies wilden dat hij terug zou nemen.[Remco]:Ja, kortom, het zijn de fractievoorzitters zelf, die de lopende toonvan het debat bepalen.Kamervoorzitter Bergkamp heeft ook al wel een initiatief genomenom met hen allemaal te gaan spreken over de verbetering vande omgangsvormen, maar er is een fractieleider, die al heeft gezegd,dat hij daar niet aan meedoet.U raadt wel wie dat is:Inderdaad:Geert Wilders.[Verslaggever]:Dank je wel, Remco
EINDE YOUTUBE FILMPJE
BRON[WAAROP FILMPJE STAAT]

AVRO TROSKRITIEK OP KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP:”LAF OM HAAR ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK TE MAKENVOOR DE ORDE
19 JANUARI 2022
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kritiek-op-kamervoorzitter-vera-bergkamp-laf-om-haar-als-enige-verantwoordelijk-te-maken-voor-de-orde/

Meerdere fractievoorzitters bekritiseren Kamervoorzitter Bergkamp (D66). Ze zou volgens hen moeten ingrijpen na uitspraken van Wilders (PVV). Maar, zegt debat-expert Lars Duursma: “Ze moeten duidelijker zeggen welke woorden hij moet terugnemen.”

EINDE ARTIKEL

[40]

Artikel 8.16. (Waarschuwing voor) ongeoorloofd gedrag

 • 1Tijdens de vergadering onthoudt een ieder zich van:
  • a.het gebruik van beledigende uitdrukkingen;
  • b.het verstoren van de orde;
  • c.het niet in acht nemen van de geheimhouding ten aanzien van de gedachtewisseling in een besloten vergadering;
  • d.het niet in acht nemen van de vertrouwelijkheid ten aanzien van de inhoud van een vertrouwelijk stuk; en
  • e.het instemming betuigen met of aansporen tot onwettige handelingen.
 • 2Indien een spreker hieraan niet voldoet, waarschuwt de Voorzitter hem en stelt hem in de gelegenheid de woorden terug te nemen die tot de waarschuwing aanleiding hebben gegeven, of terug te komen van het gedrag dat tot de waarschuwing aanleiding gaf.

Artikel 8.17. Ontneming van het woord

 • 1De Voorzitter kan een spreker het woord ontnemen, indien deze spreker:
  • a.nadat hij is teruggeroepen tot de behandeling als bedoeld in artikel 8.15, voortgaat van het onderwerp af te wijken; of
  • b.nadat hij is gewaarschuwd als bedoeld in artikel 8.16, tweede lid, geen gebruik maakt van de gelegenheid woorden terug te nemen of van gedrag terug te komen, of voortgaat beledigende uitdrukkingen te gebruiken, de orde te verstoren, de geheimhouding of vertrouwelijkheid niet in acht te nemen, of instemming te betuigen met of aan te sporen tot onwettige handelingen.
 • 2Een lid dat het woord is ontnomen, mag in de betrokken vergadering niet meer aan de beraadslaging over het in behandeling zijnde onderwerp deelnemen.

Artikel 8.18. Uitsluiting van de vergadering

De Voorzitter kan een spreker op wie artikel 8.17 is toegepast en ieder ander lid dat zich gedraagt als bedoeld in dat artikel, uitsluiten van het verdere bijwonen van de vergadering op de dag waarop de uitsluiting plaats heeft.

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE TWEEDE KAMER DER

STATEN GENERAAL

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044975/2021-03-31/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 37 t/m 40/Blijf Alert!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.