Noten 29 t/m 31/Fleur Agema, Hater

29]

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

ARTICLE 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

[30]


UNHCR.ORG

BEGRIPPENLIJST

BEGRIPPENLIJST/MIGRANTEN

WAT IS EEN (ECONOMISCH) MIGRANT

Wat is een (economisch) migrant?

Een economisch migrant verlaat zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst.

Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Een vluchteling verlaat huis en haard niet vrijwillig, terwijl een economische migrant hier vaak wel een keus in heeft.

Is elke migrant een asielzoeker?

Nee, niet elke migrant is een asielzoeker. Het overgrote deel van de mensen dat naar Nederland komt vraagt geen asiel aan en immigreert. In 2020 immigreerden 219,250 mensen naar Nederland. 19.132 mensen vroegen in 2020 in Nederland asiel aan. Het grootste deel (54%) van de immigranten die in 2020 naar Nederland kwamen had een migratieachtergrond uit Europa. 16,2 procent van de immigranten had een migratieachtergrond uit Azië.

Vallen migranten ook onder UNHCR’s mandaat?

Nee, UNHCR is er voor vluchtelingen, en andere mensen die gedwongen op de vlucht zijn. Migranten kunnen, indien gewenst, veilig terugkeren naar hun land van herkomst.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zet zich in voor migranten.

BEGRIPPENLIJST/ASIELZOEKERS

VEELGESTELDE VRAGEN OVER ASIELZOEKERS

Wat is een asielzoeker?

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland? 

Waar komen asielzoekers in Nederland vandaan? 

Welke rechten hebben asielzoekers?

Zijn asielzoekers illegaal in Nederland?

Wat is naturalisatie?

Wat is een asielzoeker?

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij of zij vraagt om bescherming als vluchteling en wacht op de beslissing van de overheid. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in het land te blijven. 

Mensen die na het doorlopen van de asielprocedure niet in aanmerking komen voor bescherming als vluchteling, hebben geen recht op verblijf in Nederland. Zij kunnen worden uitgezet naar hun land van herkomst.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2021 vroegen in totaal 36.620 mensen asiel aan in Nederland. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 (19.132) en 2019 (29.435), toen de instroom lager was met name door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Vooral in de eerste helft van 2020 vroegen minder mensen asiel aan. In 2021 was het aantal iets hoger maar vergelijkbaar met pre-covid (30.380 mensen vroegen asiel aan in 2018).

In 2021 vroegen 2.191 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. In 2019 waren dit er nog 1.046.

Waar komen asielzoekers in Nederland vandaan? 

De meeste mensen die in 2021 asiel aanvroegen waren afkomstig uit Syrië (14.904 mensen), Afghanistan (3.425) en Turkije (3.215).

De meeste alleenstaande kinderen die asiel aanvroegen in 2021 kwamen uit Syrië (1.078), Eritrea (235), Somalië (185), Irak (163) en Marokko (136).

Welke rechten hebben asielzoekers?

Asielzoekers worden ondergebracht in asielzoekerscentra (AZC’s). Deze AZC’s worden beheerd door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het zijn open opvangstructuren, wat betekent dat wie er verblijft zich vrij in en uit het centrum mag begeven. Naast eten, onderdak en een dagtoelage, krijgen asielzoekers ook toegang tot juridische bijstand en andere diensten (zoals een tolk of in het geval van alleenstaande kinderen een voogd). Indien nodig, krijgen ze medische en psychologische ondersteuning. 

Onder de mensen die asiel aanvragen zitten ook economische migranten. Er bestaat echter niet zoiets als een nep-asielzoeker, illegale asielzoeker of asielmigrant. Het is een mensenrecht om asiel aan te vragen.

Zijn asielzoekers illegaal in Nederland?

Asielzoekers zijn geregistreerd bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en verblijven legaal in Nederland tijdens de behandeling van hun asielaanvraag. 

Vaak moeten mensen plotseling vluchten, waarbij ze paspoorten en andere reisdocumenten kwijtraken of achterlaten. Ook kunnen documenten zijn ingenomen door de autoriteiten in het land van herkomst. Visavereisten in Nederland zijn streng. Reizen per vliegtuig is bijvoorbeeld vaak niet mogelijk voor vluchtelingen, omdat vliegtuigmaatschappijen verplicht zijn om mensen zonder visum te weigeren.

Om deze redenen komt het voor dat asielzoekers het land irregulier binnenkomen of binnengesmokkeld worden. Maar zelfs als dit het geval is, maakt dit hen niet illegaal, althans als ze zich na hun aankomst registreren bij de IND.

Wat is naturalisatie?

Vluchtelingen kunnen na vijf jaar wettelijk en onafgebroken verblijf in Nederland voor naturalisatie in aanmerking komen. Via dit proces kunnen ze de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Een van de vereisten is dat ze taallessen en inburgeringscursussen met succes hebben afgerond. Staatlozen kunnen na drie jaar legaal verblijf in Nederland voor naturalisatie in aanmerking komen.

BEGRIPPENLIJST/VLUCHTELINGEN

VEELGESTELDE VRAGEN OVER VLUCHTELINGEN

Wat is een vluchteling?

Wanneer ben je een vluchteling?

Wat is een politieke vluchteling?

Wat is een economische vluchteling?

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant?

Waarom vluchten mensen?

Welke rechten hebben vluchtelingen?

Hoe reizen vluchtelingen?

Waarom vluchten mensen naar Nederland?

Wat is een alleenstaande minderjarige vreemdeling?

Wat is het Vluchtelingenverdrag?

Wat is een vluchtelingenstatus?

Wat is subsidiaire bescherming?

Wat is het verschil tussen een vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming?

Wat is het Wereldwijd Vluchtelingenpact?

Wat is een vluchteling?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.  Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging en in sommige landen is de overheid degene die verantwoordelijk is voor de vervolging.

Voorbeelden van groepen die gevaar lopen in eigen land zijn etnische en religieuze minderheden zoals de Rohingya in Myanmar, Sikhs in Afghanistan, politieke opposanten van het regime in Eritrea en LHBTI-mensen in Iran of Oekraïne.

UNHCR beschermt meer dan 21 miljoen vluchtelingen wereldwijd. 85 procent van alle vluchtelingen wordt in eigen regio opgevangen.

Wanneer ben je een vluchteling?

Je bent een vluchteling als je je land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens je ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Je kunt in je eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of de overheid is verantwoordelijk hiervoor. 

Wat is een politieke vluchteling?

Een politieke vluchteling is iemand die zijn of haar land ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens zijn of haar politieke overtuiging. Hij of zij kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of de overheid is degene die verantwoordelijk voor is. De politieke vluchteling zoekt daarom bescherming in een ander land.

Wat is een economische vluchteling?

De term ‘economische vluchteling’ bestaat niet, omdat iemand die zijn of haar land verlaat wegens economische redenen geen vluchteling is, maar een migrant. Zie ook ‘Wat is een (economisch) migrant?’.

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker?

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Het land waar asiel is aangevraagd onderzoekt of de asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft, op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling.

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant?

Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten wegens vervolging, oorlog of geweld. Een migrant heeft zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis verlaten, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Indien de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst. Een vluchteling kan dat niet.

Waarom vluchten mensen?

Mensen vluchten wegens vervolging, of omdat er oorlog, conflict of geweld heerst in hun land van herkomst of omdat ze worden vervolgd vanwege hun ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

Sommige mensen steken landsgrenzen over, omdat zij in eigen land geen bescherming tegen het geweld of de vervolging kunnen krijgen. Dan worden zij vluchtelingen genoemd. Anderen ontvluchten hun woonplaats of regio, maar blijven in hun eigen land. Dan worden zij binnenlands ontheemden genoemd.

Welke rechten hebben vluchtelingen?

Een vluchteling mag niet worden teruggestuurd naar het land van herkomst waar hij of zij vreest voor vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling heeft recht op dezelfde behandeling als een burger van het land waar hij of zij asiel heeft gekregen. Vluchtelingen hebben dus ook recht op toegang tot bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs en werk.

Hoe reizen vluchtelingen?

Van de 21 miljoen vluchtelingen wereldwijd, wordt 72 procent opgevangen in een buurland. Het grootste gedeelte, 85 procent, wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. Slechts een heel klein gedeelte van alle vluchtelingen reist dus maar door naar Europa.

Een deel van hen bereikt Europa via zee: zij reizen per boot vanaf Turkije of Noord-Afrika over de Middellandse zee naar met name Spanje, Italië of Griekenland. Het aantal mensen dat vermist raakt of overlijdt op zee is sterk gestegen: in 2021 werden er in de Middellandse Zee en de noordwestelijke Atlantische Oceaan zo’n 3.231 mensen als dood of vermist geregistreerd. Dit aantal bedroeg in 2021 nog 1.881, en 1.510 in 2019.

Waarom vluchten mensen naar Nederland?

Het grootste deel van de vluchtelingen blijft in hun eigen land, of ‘in de regio’: in een land in de buurt van hun land van herkomst. 72 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in een buurland. Een klein deel van de vluchtelingen reist verder en verlaat hun eigen regio. Redenen hiervoor kunnen zijn dat zij in buurlanden ook niet veilig zijn vanwege hun godsdienst, politieke mening, seksuele geaardheid of omdat zij behoren tot een bepaalde sociale groep. Soms vluchten er zoveel mensen naar buurlanden dat deze landen niet meer in staat zijn om zoveel vluchtelingen op te vangen. Ook dit kan een reden zijn om verder te reizen.

De redenen waarom mensen doorreizen naar Nederland verschillen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze hier een vrijer bestaan hopen op te kunnen bouwen vanwege hun seksuele geaardheid, of omdat er in Nederland al familieleden wonen. Een andere reden kan zijn dat Europese landen aan de rand van de Europese Unie door hun geografische ligging al enorm veel asielaanvragen krijgen en de omstandigheden in opvangcentra daar niet toereikend zijn. Vluchtelingen kunnen er daarom voor kiezen om door te reizen en asiel aan te vragen in een ander land.

Wat is een alleenstaande minderjarige vreemdeling?

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ook wel alleenstaande vluchtelingenkinderen genoemd) zijn kinderen die niet in hun eigen land zijn en gescheiden zijn (geraakt) van beide ouders of voogd. Deze kinderen kunnen asielzoeker, vluchteling of migrant zijn.  In Nederland wordt voor hen gezorgd door NIDOS, de Nederlandse onafhankelijke (gezins)voogdij-instelling. Bij aankomst krijgen deze kinderen direct een voogd toegewezen. Kinderen onder de 15 jaar worden in een gastgezin geplaatst. Een alleenstaand kind kan een asielaanvraag indienen, met hulp van hun NIDOS-voogd.

Wat is het Vluchtelingenverdrag?

Het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ofwel het Vluchtelingenverdrag, is een verdrag van de Verenigde Naties dat werd aangenomen in 1951. Het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het bijbehorende protocol van 1967 vormen de basis van UNHCR’s werk. In het verdrag zijn de betekenis van de term ‘vluchteling’ vastgelegd, de rechten van vluchtelingen, en de wettelijke verplichtingen van landen om hen te beschermen. Het kernprincipe is non-refoulement, dat stelt dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn of haar leven of vrijheid ernstig wordt bedreigd. Het verdrag is inmiddels ondertekend door 149 landen. Volgens de wetgeving wordt van deze landen verwacht dat ze met UNHCR samenwerken om ervoor te zorgen dat de rechten van vluchtelingen worden gerespecteerd en beschermd.

Wat is een vluchtelingenstatus?

Iemand krijgt een vluchtelingenstatus als iemand die internationale bescherming zoekt erkend wordt als vluchteling. Een vluchtelingenstatus is vaak cruciaal om vluchtelingen internationale bescherming te bieden. Overheden hebben de primaire verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer iemand een vluchtelingenstatus krijgt, maar UNHCR is ook bevoegd om dit te doen wanneer een land het Vluchtelingenverdrag van 1951 niet heeft ondertekend en/of als het land geen eerlijke en efficiënte nationale asielprocedure heeft. In Nederland bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of iemand wordt erkend als vluchteling. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend krijgen de vluchtelingenstatus. In Nederland worden zij ook wel statushouders genoemd.

Wat is subsidiaire bescherming?

Subsidiaire bescherming kan worden toegekend aan een persoon die niet voldoet aan de wettelijke definitie van een vluchteling maar wel bescherming nodig heeft tegen schending van fundamentele mensenrechten. Er bestaan drie redenen om subsidiaire bescherming toe te kennen. Dat is wanneer iemand geconfronteerd wordt met:

  • willekeurig geweld door een internationaal of een binnenlands gewapend conflict; 
  • foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing;
  • de doodstraf of een terechtstelling in zijn of haar land.

Mensen die zware misdrijven hebben gepleegd komen niet in aanmerking voor subsidiaire bescherming.

Wat is het verschil tussen een vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming?

Sommige mensen voldoen niet aan de wettelijke definitie van een vluchteling, maar hebben wel bescherming nodig tegen schending van hun mensenrechten. Subsidiaire bescherming kan toegekend worden wanneer iemand wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld oorlog of gewapend conflict, mishandeling of terechtstelling (zoals de doodstraf) in zijn of haar land.

In Nederland wordt er in principe geen onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en mensen die subsidiaire bescherming nodig hebben. Mensen met subsidiaire bescherming, dus bijvoorbeeld oorlogsvluchtelingen, hebben dezelfde rechten als mensen met een vluchtelingenstatus. In sommige landen is dit anders geregeld, mensen met een subsidiaire bescherming hebben dan andere rechten dan mensen met een vluchtelingenstatus. Zij krijgen bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor een kortere periode.

Wat is het Wereldwijd Vluchtelingenpact?

Het Wereldwijd Vluchtelingenpact is een afspraak tussen de landen die lid zijn van de Verenigde Naties. De afspraak gaat over het verbeteren van hulp aan vluchtelingen en aan de landen die hen opvangen. Het Vluchtelingenpact zorgt voor een eerlijk en voorspelbaar verdelingssysteem waarbij verantwoordelijkheden onder landen worden gedeeld.

Tijdens de Algemene Vergadering van de VN op 17 december 2018 hebben de VN-lidstaten het Wereldwijde Vluchtelingenpact ondertekend.

ORIGINELE BRON

UNHCR NEDERLAND/BEGRIPPENLIJST

[31]

VLUCHTELING.NL

EEN KWART VAN DE NEDERLANDERS VINDT 

VLUCHTELINGEN GELUKSZOEKERS

13 JUNI 2021

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2021/6/een-kwart-van-de-nederlanders-vindt-vluchtelingen-gelukszoekers

Het vluchtelingenvraagstuk levert verhitte debatten op. Wat je hoort zijn vooral extreme standpunten. Maar hoe denkt Nederland er nou écht over? In opdracht van Stichting Vluchteling heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders ten aanzien van mensen op de vlucht.

NEDERLAND IS SOLIDAIR MET OORLOGSVLUCHTELINGEN

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna negen op de tien Nederlanders het wereldwijde vluchtelingenprobleem ernstig tot zeer ernstig vindt. Oorlogsvluchtelingen kunnen rekenen op veel begrip in Nederland: 89% van alle ondervraagden sympathiseert met mensen die zijn gevlucht voor oorlog en conflict. Wat betreft migranten (mensen die om economische redenen zijn gevlucht), is dat minder goed gesteld: 60 procent heeft daar weinig tot geen begrip voor. Een meerderheid (62%) vindt dat migranten teruggestuurd moeten worden naar hun land.

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN DE EIGEN REGIO

Ondanks het begrip voor oorlogsvluchtelingen, is driekwart van de Nederlanders van mening dat mensen op de vlucht zoveel mogelijk in hun eigen land of regio opgevangen moeten worden, in plaats van in westerse landen. 44% van de Nederlanders denkt dat vluchtelingen slachtoffers zijn. Een kwart (27%) vindt vluchtelingen daarentegen eerder gelukszoekers.

De houding ten aanzien van vluchtelingen is bij een kwart van de Nederlanders negatiever geworden in het afgelopen halfjaar. Dit wordt grotendeels verklaard door eigen ervaringen en berichtgeving in de media.

OVER HET ONDERZOEK

Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2021 door Motivaction onder een representatieve steekproef van 1.062 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar uit het StemPunt-panel. De resultaten zijn representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en interacties hiertussen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

HET VOLLEDIGE RAPPORT

STICHTING VLUCHTELING

SAMENVATTING DRAAGVLAKONDERZOEK MOTIVACTION IN OPDRACHT VAN STICHTING VLUCHTELING  

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Stichting%20Vluchteling%20-%20Motivaction%20-%20Draagvlakonderzoek%20juni%202021.pdf

DOKTERS VAN DE WERELD.ORG

VLUCHTELING, MIGRANT EN ASIELZOEKER,

WAT IS HET VERSCHIL?

https://doktersvandewereld.org/vluchteling-migrant-en-asielzoeker-wat-is-het-verschil/

Wanneer noemen we iemand een vluchteling of een asielzoeker en wat is het verschil met een migrant? Daar is veel onduidelijkheid over. In het publieke debat zien we termen voorbijkomen als illegale vluchtelingen, gelukszoekers en economische migranten. Heel verwarrend, terwijl een goede woordkeuze juist zo belangrijk is om onbegrip tegen te gaan. Wat betekenen de termen vluchteling, migrant en asielzoeker nou precies? We zetten het voor je op een rijtje.

Vluchteling:

Een vluchteling is iemand die zijn of haar land is ontvlucht uit vrees voor vervolging of geweld en geen bescherming krijgt van de eigen overheid. Redenen voor vervolging kunnen zijn: oorlog, godsdienst, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of het behoren tot een bepaalde etnische groep. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Rohingya’s uit Myanmar.

De definitie van een vluchteling is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties dat is ondertekend door meer dan 150 landen. Vluchtelingen hebben recht op internationale bescherming. Ze mogen niet worden teruggestuurd naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Asielzoeker:

Iemand die gevlucht is uit zijn of haar land en een veilig heenkomen heeft gezocht in een ander land, heeft het recht om daar asiel aan te vragen. Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd en wacht of deze aanvraag wordt toegekend.

Asielaanvragen worden in Nederland behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielzoekers moeten bewijzen dat ze in hun land gevaar lopen. De IND beslist vervolgens of iemand recht heeft op de vluchtelingenstatus. In afwachting van die beslissing, tijdens de asielprocedure, heeft de asielzoeker het recht om in het land te blijven. Als een persoon asiel krijgt, ontvangt hij of zij een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouder en hebben dezelfde rechten als de burgers van het land waar ze asiel hebben gekregen.

Migrant:

Een migrant is iemand die vrijwillig een veilig land verlaat. Vaak in de hoop op een beter leven. Bijvoorbeeld voor studie, werk of een buitenlandse partner. Migranten zijn dus mensen die verhuisd zijn naar een ander land en terug kunnen keren als ze dat willen. Een groot verschil met een vluchteling die onvrijwillig vertrokken is en vaak graag terug wil, maar dat niet kan.

Wat wij doen:

De IND wijst regelmatig asielaanvragen van asielzoekers af. Deze mensen krijgen geen verblijfsvergunning en moeten weer terug naar hun land van herkomst. Een deel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers kan echter niet terug naar huis en blijft ongedocumenteerd in Nederland. Daarnaast leven er ook migranten van buiten de Europese Unie in ons land zonder verblijfsvergunning. Geschat wordt dat er ongeveer 35.000 ongedocumenteerden in Nederland verblijven.

Iedereen heeft recht op medische zorg, ook ongedocumenteerde mensen. Voor hen is het echter vaak moeilijk om toegang tot de gezondheidszorg te krijgen. Dokter van de Wereld zet zich voor deze mensen in, op verschillende manieren. Zo rijden wij rond met de Zorgbus waarin een medisch spreekuur wordt aangeboden bij locaties in Amsterdam en Den Haag. De artsen die de spreekuren verzorgen doen dit vrijwillig en onbetaald. Ook bieden wij sociaalpsychologische ondersteuning en helpen we mensen wegwijs te worden in de Nederlandse maatschappij in het Zorgcafé. Daarnaast proberen we door middel van pleitbezorging het recht op zorg voor ongedocumenteerden op de agenda te krijgen op beleidsniveau.

EINDE BERICHT DOKTERS VAN DE WERELD

Reacties uitgeschakeld voor Noten 29 t/m 31/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.