Noten 19 t/m 23/Fleur Agema, Hater

[19]

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

[20]

”[FLEUR AGEMA, PVV]

1.20

Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

Als mevrouw Werner [4] het artikel had afgelezen, dan had ze kunnen

zien, dat er specialisten pleiten voor de terugkeer van de verzorgingshuizen

en laat het nu net het CDA zijn, die de verzorgingshuizen in 2013 en 14 heeft gesloten.”

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

NOS

SLUITING VERZORGINGSHUIZEN DREIGT

https://nos.nl/artikel/476348-sluiting-verzorgingshuizen-dreigt

Als gevolg van de kabinetsplannen dreigt de komende jaren sluiting van honderden verzorgingshuizen. In 2020 zullen volgens Bureau Berenschot 800 verzorgingshuizen hun deuren gesloten hebben.

Het kabinet-Rutte heeft in het regeerakkoord besloten tot een versobering van de ouderenzorg. Voor iemand met een lichte indicatie voor zorg is in de toekomst geen plaats meer in een door de overheid gefinancierd verzorgingshuis.

Geschrapt

De lichtste indicaties zijn met ingang van 1 januari dit jaar geschrapt. De zwaardere indicaties, waarbij gedacht moet worden aan dementie, worden de komende twee jaar ook geschrapt. De gewijzigde regels hebben voor de mensen die nu in een verzorgingshuis verblijven geen gevolgen.

Voor de ernstiger gevallen blijven de verpleeghuizen gewoon bestaan. De staat blijft de zorg op zich nemen voor ouderen die intensieve hulp nodig hebben.

Failliet

Nieuwsuur besteedt vanavond aandacht aan de dreigende sluiting. Volgens deskundigen die in het tv-programma aan het woord komen, beseffen maar weinig mensen wat het concrete gevolg is van het kabinetsplannen. Volgens de geïnterviewden in Nieuwsuur zullen zorgaanbieders en woningcorporaties als gevolg van de plannen failliet gaan.

In de kabinetsplannen moet iemand die naar een verzorgingshuis wil, maar geen intensieve zorg nodig heeft, voortaan zelf een kamer huren. Volgens deskundigen loopt dat plan spaak omdat de kamers een onevenredig hoge huurprijs moeten opbrengen. De corporaties zijn niet van plan de tekorten op te vangen.

Voor een kleine kamer in een verzorgingshuis kan ook maar een geringe huurprijs gevraagd worden, maar de prijs wordt opgedreven omdat het tehuis ook grote gemeenschappelijke ruimtes heeft. De prijs daarvoor moet door de eigenaar van het tehuis worden opgebracht, die het zal willen verrekenen met de huurders. Voor het bouwen van nieuwe zorgwoningen hebben de corporaties niet genoeg geld.

EINDE NOS BERICHT

RTV DRENTHE

ZORGPLEIN NOORD: WAAROM MOESTEN AL DIE VERZORGINGSHUIZEN

WORDEN GESLOTEN ?

14 MAART 2018

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/132368/zorgplein-noord-waarom-moesten-al-die-verzorgingshuizen-worden-gesloten

ASSEN – Het idee achter de sluiting van verzorgingshuizen en aanpassen van verpleeghuizen was om ouderen langer thuis te laten wonen. Maar de effecten ervan zijn veel groter dan gedacht.

Directeur Ida Grasdijk van Zorgplein Noord ziet het effect terug in het aantal vacatures in de gezondheidszorg. Honderden per maand alleen al in de drie noordelijke provincies. Volgens Grasdijk is er veel te snel besloten om het helemaal anders te doen, zonder te weten welke effecten het heeft.

Een mix van oplossingen

Grasdijk: “Wat je nu ziet is dat mensen die uit het ziekenhuis komen niet in een verpleeghuis terecht kunnen en dus in het ziekenhuis blijven. Je moet wel nadenken wat een goeie mix is aan oplossingen.”

Het effect is wel geweest dat er verzorgend personeel op zoek is gegaan naar ander werk. “We hebben met stoom en kokend water nieuw beleid gemaakt. Het moest allemaal anders. Heel veel personeel in de zorg hebben we laten gaan. En nu komen we er achter dat het niet zo slim is geweest.”

2017 topjaar voor vacatures

Zorgplein Noord is een koepel van zorginstellingen in Noord-Nederland. Per maand hebben ze zo’n duizend vacatures in de gezondheidszorg. 2017 was wat vacatures betreft een topjaar. Maar voor al deze vacatures is geen personeel te vinden.

Grasdijk is van mening dat men van tevoren had kunnen weten dat het sluiten van verzorgingshuizen en verpleeghuizen consequenties heeft. “Kijk maar naar de geboorte- en sterftecijfers. Dan had je kunnen zien aankomen dat we straks veel meer ouderen hebben. En ouderdom komt met gebreken. We hadden rustig moeten nadenken om te voorkomen dat we niet in deze valkuil zouden trappen.”

Niet terug naar oude situatie

Terugdraaien hoeft wat haar betreft niet. “Zoals het was, was het ook niet goed. Mensen zijn heel goed in staat om langer thuis te blijven wonen. Alleen zijn de ziektebeelden complexer. Kijk maar naar dementie bijvoorbeeld. Je moet nadenken hoe je die gaat verzorgen. Die kun je niet thuis laten wonen.”

Volgens Grasdijk is het ook zaak om meer dan voorheen te gaan nadenken over de inzet van nieuwe technologieën in de verzorging van ouderen thuis

EINDE BERICHT

[21]

”Eh….dus daardoor door het sluiten van de verzorgingshuizen blijven

mensen verloederd achter, ze raken ondervoed, ze gaan niet meer

naar de dokter, eh eh, ze la, ja, ze raken verpieterd thuis, soms

moet de politie ze zelfs van de straat halen en in een enkel

geval zelfs naakt en mijn vraag aan de minister is:

Ziet ze nou niet in, dat het sluiten van die verzorgingshuizen een

vergissing is geweest, dat ze terug moeten, maar ook het sluiten

van het Integraal Zorgaccoord, waarin ze tachtig miljoen euro bezuinigt 

op de huisartsen, die juist voor deze mensen contact met ze zouden 

moeten opzoeken en zouden moeten begeleiden……”

EN

””Ja, dank u wel voorzitter.

Er staan op dit moment 23 duizend hoogbejaarden op een wachtlijst

voor een verpleeghuis.

Mensen met wie het thuis allang al niet meer gaat, waarvoor

de familie drie keer per week wordt opgeroepen, omdat moeder weer

ergens dwaalt en de politie weer denkt ”wat is hier allemaal aan de hand”

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

[22]

WOZO

ZORGZAAM WONENMINISTER HELDER LANCEERT PROGRAMMAWONEN, ONDERSTEUNING EN ZORG VOOR OUDEREN [WOZO]

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/minister-helder-lanceert-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

Minister Helder (VWS) lanceerde op maandag 4 juli het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In een brief naar de Tweede Kamer licht ze het programma toe. De urgentie is groot om ondersteuning en zorg anders te organiseren gezien het personeelstekort in de zorg, de druk op de mantelzorg en het gebrek aan geschikte woningen. Het moet anders, iedereen wil het anders en het kan anders.

Drie normen
Daar zijn de volgende normen voor nodig: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.  

Zelf als het kan
Hierbij gaat het om het vergroten van de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als zich gebreken behorend bij de ouderdom zich aandienen. Met het programma worden ouderen gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop zij wonen, hun sociale contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden.

Thuis als het kan
Het betreft het tijdig voorbereiden op het ouder worden en welke woonvorm en woonomgeving daarbij het beste past. Maar ook het realiseren van voldoende passende woonvormen in een leefomgeving die activeert en ontmoetingen stimuleert. Ondersteuning en zorg moeten zoveel mogelijk dichtbij plaatsvinden. Bij het werken aan toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor ouderen is het zaak oog te hebben voor de meest kwetsbare groep.

Digitaal als het kan
Zoveel mogelijk zorgvragen moeten met een digitale oplossing beantwoord worden. Dit vraagt een andere manier van werken in de zorg. Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Deze technologieën bestrijken uiteenlopende levensdomeinen: huishouden, sociale interactie, bewegen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezond en actief leven en zorg. Doorsnijdend in deze drieslag is dat het altijd ‘samen’ is, samen met naasten, met de samenleving, met de informele zorgverleners, samen met andere professionals.

Vijf actielijnen

De beweging om die nodig is om dit voor elkaar te krijgen kan alleen plaatsvinden als de randvoorwaarden op orde zijn. Die worden uitgewerkt in de volgende vijf actielijnen:

1. Samen vitaal ouder worden: Actielijn 1 zet in op het samen vitaal oud kunnen worden, in een omgeving die aansluit op hun behoeften. Het gaat om het stimuleren van ‘de beweging naar de voorkant’ (normaliseren in plaats van medicaliseren). Het  betreft onder andere reablement, het versterken van de ondersteuningsstructuur, intergenerationeel wonen.

2. Sterke basiszorg voor ouderen: Actielijn 2 is gericht op een sterke en effectieve basiszorg: die zorgt ervoor dat ouderen zorg en behandeling krijgen die bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven en van zorgprofessionals die met plezier hun werk doen. Dit betreft onder andere het bevorderen van goede samenwerking binnen de zorg (tussen het langdurige zorg domein, het medisch domein én het sociaal domein), het realiseren van aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk, de doorontwikkeling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, het eerstelijnsverblijf en (ambulante) geriatrische revalidatiezorg.

3. Passende Wlz-zorg: betreft onder andere het scheiden van wonen en zorg, het doorontwikkelen van het kwaliteitskader, het opzetten van een (regionale) ondersteuningsstructuur via het programma Waardigheid en Trots, de versteviging van de kennisinfrastructuur langdurige zorg, passende ouderenzorg,  domeinoverstijgend samenwerken, meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten voor zorgkantoren. Regiobeelden kunnen hierbij ondersteunend zijn.

4. Wonen en zorg voor ouderen: hierbij gaat het om onder andere de realisatie van 250.000 woningen geschikt voor ouderen tussen nu en 2030. Dit gebeurt via het versnellen van de woningbouw, het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de leefomgeving. Hierin trekt minister Helder samen op met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Zij werken gezamenlijk het programma Wonen en Zorg voor ouderen welke zij in september presenteren.

5. Arbeidsmarkt en Innovatie: betreft onder andere het ontwikkelen van nieuwe werkvormen, sociale en technologische innovatie, leven lang ontwikkelen en goed werkgeverschap.

Samenhang
Met het WOZO-programma werkt het ministerie samen aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De leefvraag staat centraal en niet de zorgvraag. Het WOZO-programma is tot stand gekomen na intensieve gesprekken en met bijdragen van allerlei organisaties. Het WOZO-programma kent een sterke samenhang met andere trajecten zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Nationale Woon- en Bouwagenda. Voor de Kerst 2022 wordt de Tweede Kamer verder geïnformeerd.

ZorgSaamWonen denkt en doet op verschillende manieren mee.

Je kunt de kamerbrief en het programma WOZO en andere bijlagen hier vinden: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

Lees de reactie van de Seniorencoalitie op de plannen van Conny Helder 

EINDE BERICHT

[23]

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

TRANSCRIPTIE FILMPJE

”[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]: [1]

”Er wordt ontzettend hard gewerkt , zowel in de wijkverpleging als

in de rest van de ouderenzorg en zeker ook bij debij de  huisartsen en

de praktijkondersteuners daar en er zijn echt eh eh veel momenten

waarin ook een huisarts met een specialist ouderengeneeskunde kijkt 

naar de mensen, die die in de praktijk heeft om te kijken, welke

mensen zijn kwetsbaar, welke mensen zijn te kwetsbaar en

kunnen we die op tijd vinden, kunnen we die op tijd hulp aanbieden,

dus er gebeurt ook echt wel heel veel goeds daarin, maar dat vangnet

waar u het over heeft hebben we echt iedereen in het snotje [2]

We kunnen het niet alleen met de zorg alleen doen, daar zullen we

echt die omgeving voor nodig hebben

En daarom maak ik me zo sterk ook voor dat WOZO programma [3]

waar die, waar dat element van wonen inzit, want ook door op

een andere manier te wonen, niet vier hoog achter, kunnen we

mensen zien, kunnen we mensen in de gaten houden en ook doordat

we met die ondersteuning zorgen, dat mensen naar buiten gaan, gebruik maken van verenigingsleven, gebruik maken van dagbesteding, hebben we ze

veel meer in de gaten en valt het op als ze niet komen. [1.11]

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”Dank u wel mevrouw Werner, voor het stellen van de mondelinge vraag,

er zijn eh behoorlijk wat, wat vragen, graag kort en bondig sommige….

en uitgebreide inleiding.

Allereerst mevrouw Agema….

[FLEUR AGEMA, PVV]

1.20

Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

Als mevrouw Werner [4] het artikel had afgelezen, dan had ze kunnen

zien, dat er specialisten pleiten voor de terugkeer van de verzorgingshuizen

en laat het nu net het CDA zijn, die de verzorgingshuizen in 2013 en 14 heeft gesloten.

[KAMERVOORZITTER BERGKAMP]

”Mevrouw Agema, het is geen debat, het zijn mondelinge vragen….”

[FLEUR AGEMA, PVV, GAAT DOOR]

1.36

”Nee, we mogen wel….mevrouw Werner houdt hier een verhaal waar

ze zelf verantwoordelijk voor is….”

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

”Vragen……[onverstaanbaar], Goed, dank”

[FLEUR AGEMA, PVV]:

1.44

Eh….dus daardoor door het sluiten van de verzorgingshuizen blijven

mensen verloederd achter, ze raken ondervoed, ze gaan niet meer

naar de dokter, eh eh, ze la, ja, ze raken verpieterd thuis, soms

moet de politie ze zelfs van de straat halen en in een enkel

geval zelfs naakt en mijn vraag aan de minister is:

Ziet ze nou niet in, dat het sluiten van die verzorgingshuizen een

vergissing is geweest, dat ze terug moeten, maar ook het sluiten

van het Integraal Zorgaccoord, waarin ze tachtig miljoen euro bezuinigt 

op de huisartsen, die juist voor deze mensen contact met ze zouden 

moeten opzoeken en zouden moeten begeleiden……

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

Dank u wel…..

[FLEUR AGEMA GAAT GEWOON DOOR]

2.18 ”….Maar ook de 600 miljoen bezuinigingen op de wijkverpleging,

die al zoveel mensen tekort heeft, die juist een investering zouden moeten

krijgen en dan de 400 miljoen bezuinigingen op de verpleeghuizen, dat

deze verhalen van mensen, die het niet meer redden, helemaal

vervuild [?] raken.

Het probleem is, dat deze minister zou moeten oplossen in

plaats van verergeren. 2.36

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”De minister”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]:

2.37

”Ik hoor eh veel vragen, voorzitter eh, een paar dingen.

EhEEN [1]

We zagen en zien een maatschappelijke trend, dat mensen echt 

veel meer thuis en zelfstandig willen blijven wonen, veel meer gericht

op de eigen regie, dat is en was al bezig, daar is bij aangesluiten, gesloten

en we zien ook ouderen, er komt een nieuwe generatie ouderen aan, die dat

alleen nog maar liever willen.

Maar we zien ook, dat heel veel ouderen nu wonen in een woning

van vroeger, een woning, die niet geschikt is voor het ouder wonen,

een woning waarin ze ook geisoleerd kunnen raken.

Vandaar dat het belangrijk is om in dat woningaanbod voldoende

aan te bieden.

En dat zijn ook, dat moet ook echt een aanbod worden waarbij we en

kijken naar het kleinschalige aspect waar mensen een keuze

hebben, maar ook naar geclusterde, wat meer grootschalige projecten

waarin dat samenwonen en samen zorgen centraal staat maar waar

we ook bijvoorbeeld de wijkverpleging veel meer geclusterde zorg

kunnen aanbieden, dus dat wonen aspect zit er heel erg in.

Eh….Eh…..daar ben ik dus heel erg mee bezig.

Eh, de opmerking van mevrouw Agema voorzitter over het bezuinigen

met name in de wijkverpleging:

Het klopt, dat het startniveau 600 miljoen naar beneden is gebracht,

maar dat is wel op een onderbesteding dit jaar waar we echt over de miljard

heengaan en we gaan daarna en al meteen in 23 wel degelijk in

het groeipercentage van de wijkverpleging eh stim eh hoe heet het, investeren

en we hebben echt, nogmaals, strakke afspraken met de zorgverzekeraars

ook gemaakt dat dat geld ook echt in 2023 al beschikbaar komt en

dat dat echt een impuls kan zijn voor de wijkverpleging, zowel

voor het tarief als het volume als voor de ontwikkeling en opleidingen

die de wijkverpleegkundigen ook nodig hebben.” 4.28

[KAMERVOORZITTER VERA VERGKAMP]:

”Dank u wel, mevrouw Agema]

[FLEUR AGEMA, PVV]:

4.30

”Ja, dank u wel voorzitter.

Er staan op dit moment 23 duizend hoogbejaarden op een wachtlijst

voor een verpleeghuis.

Mensen met wie het thuis allang al niet meer gaat, waarvoor

de familie drie keer per week wordt opgeroepen, omdat moeder weer

ergens dwaalt en de politie weer denkt ”wat is hier allemaal aan de hand”

4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07][KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel, de minister]:

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]

Ja, voorzitter eh, er staan geen, er staan 23 duizend mensen op

de langdurige zorgwachtlijst, maar als het gaat om de verpleeghuizen 

zijn dat er ruim twintigduizend

Eh…dat hebben we onderverdeeld in vier categorieeen

De belangrijkste categorie is urgent plaatsen, er staan ongeveer 300

mensen op op dit moment, mensen, die binnen twee weken geplaatst moeten

worden.

Ik heb heet van de naald een belronde langs de zorgkantoren

laten doen, ik heb ze gisteravond ook gesproken.

We zien, dat in de zomer de indicaties iets zijn opgelopen

eh we kunnen niet helemaal….het aanbod lijkt redelijk gestabiliseerdte zijn, terwijl we weten, dat de verpleegtehuizen echt met behoorlijkziekteverzuim ook kampen, het is echt aannemelijk, dat dat eenrol speelt, maar die groep urgent geplaatsten, die kunnen echtbinnen twee weken geplaatst worden, niet altijd in de plekvan voorkeur.Dan heb je nog een groep actief plaatsen, ook die kunnenbinnen de treeknorm [6] geplaatst worden, waarschijnlijk een7 procent niet gemiddeld genomen, maar die mensen krijgenallemaal overbruggingszorg. 6.09[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT,

VERVOLGT]:6.10”Dus ook dat even om de aantallen van de wachtlijsten eenste nuanceren”

EINDE TRANSCRIPTIE YOUTUBE FILMPJE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 19 t/m 23/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.