Noten 12 t/m 14/Zet de Strijd voort!

[12]

”””Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent, via de vervanging van de bevolking.”……….””De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen.”

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

https://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland

PVV: geen islam in Nederland

In de Tweede Kamer is het tot een harde aanvaring gekomen tussen de PVV en andere fracties. PVV-Kamerlid De Graaf gebruikte zijn spreektijd in een debat over integratie voor het opsommen van redenen waarom Nederland beter af zou zijn zonder islam en zonder moslims. Andere fracties vonden hem regelmatig te ver gaan.

PVV-Kamerlid De Graaf: “Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën.” De PVV is bang dat Nederland “volledig wordt geïslamiseerd” en wijst de PvdA aan als ‘schuldige’ partij.

De PvdA moet zich schamen dat de partij heeft voorgesteld de Palestijnse staat te erkennen, vindt De Graaf. “Het gaat te ver om de PvdA een antisemitische partij te noemen, maar het lijkt er wel op dat ze steeds meer tegemoet willen komen aan de antisemitische opvattingen van hun moslimkiezers.”

“Voorzitter, dit kan niet wat hier gezegd wordt in deze zaal”, reageerde PvdA-Kamerlid Vermeij. “Ik vraag aan de heer De Graaf om hier afstand van te nemen!” Tijdens deze discussie riep PVV-Kamerlid Bosma iets vanuit zijn bankje, waarop de voorzitter zei: “Meneer Bosma, als u iets te melden heeft, er is een microfoon.” De Graaf nam geen afstand van zijn uitspraak.

Baarmoeder

De Graaf vervolgde zijn betoog. “Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent, via de vervanging van de bevolking.” Eerder maakte De Graaf een opmerking over het aantal geboortes en dat dat volgens hem bij “moslims een stuk hoger ligt dan bij Nederlanders”.

Volgens De Graaf is de naam Mohammed (en afgeleiden daarvan) de op één na populairste naam in Nederland. “Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldt voor heel Nederland.”

“De scholen zien een lawine aan kinderen tegemoet die vernoemd zijn naar Mohammed. De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen. Diverse islamitische leiders zeiden dat letterlijk, zoals Kadhafi.”

“Ballen tonen”

Kamerlid Schouten van de ChristenUnie onderbrak De Graaf tegen het eind van zijn betoog: “Ik heb nu een half uur naar de tirade van de heer De Graaf geluisterd. Hij loopt heel stoer allerlei dingen te roepen, ik weet niet wat voor woorden ik daaraan moet geven, maar dan moet ‘ie ook ballen tonen en roepen dat ‘ie die mensen het land uit wil hebben. Maar dat durft hij niet.”

De Graaf reageerde door te zeggen dat wat hem betreft iedereen mag meedoen die wil meedoen, maar dat van mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlandse paspoort moet worden afgepakt na een strafbaar feit.

Schouten en SP-Kamerlid Karabulut gaven aan dat zij vooral geshockeerd waren door de opmerking over de baarmoeder. “Ik ben onwel geworden door de uitspraken over de baarmoeder en de aanvallen op alle kindjes die hier geboren en getogen zijn.” De Graaf: “O ja, heel zielig.”

Geen islam in Nederland

D66-Kamerlid Van Weyenberg wilde weten of de PVV met het betoog wil zeggen dat je in Nederland in alles mag geloven behalve de islam. “Het is een gevaarlijke totalitaire ideologie. Als de heer Van Weyenberg met een stukje aluminiumfolie onder zijn capuchon op zijn hoofd wil blijven lopen, D66’ers zijn nogal bang voor aardstralen, dan moet hij dat doen.”

Toen Van Weyenberg zijn vraag herhaalde zei De Graaf: “Inderdaad, wij willen geen islam in Nederland.”

Ondervoorzitter Arib, die het debat leidde, zegt dat zij de gang van zaken tijdens het debat op verzoek van de meerderheid zal bespreken in het Presidium van de Tweede Kamer.

EINDE NOS ARTIKEL

[13]

””Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]”

YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

[Gidi Makuszower, PVV]:
”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]Al die illegalen ons land uit te gooien en natuurlijk die Syriers en andereVeilige landers [0.29] terug te sturen naar waar ze vandaan komen.
Voorzitter:Ondanks het oorlogsgeweld in de Oekraine is het wel opmerkelijk,dat deze Kamer, en een substantieel deel van het kabinet vandaag dehele dag tijd vrijmaakt om wel over deze problematiek te spreken, entegelijkertijd niet aan de problemen van de gewone Nederlander ehaandacht te willen schenken.Als wij voor [?] de fractievoorzitter, de heer Wilders een debat aanvraagt omover de koopkracht van de Nederlanders te spreken en oplossingen wilaandragen om die te verbeteren, geeft niemand van de coalitie thuis.Dan wil het kabinet daar niet eens over spreken.Dan wil de voorzitter van deze Kamer het debat niet eens inplannen.
Maar wij hier vandaag, eh maar wij hier allemaal in deze zaal en ik zeg hetook uitdrukkelijk tegen alle bewindspersonen, die hier vandaag zitten, zijngekozen en benoemd om de problemen van de Nederlanders op te lossen.
[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]Zo’n groot probleem, dat we nu amper adequaat, beperkt en tijdelijk de Oekraiense vrouwen en kinderen de helpende hand kunnen bieden.En zo’n groot probleem, dat we er als Overheid amper nog zijn voor onzeeigen mensen.Amper iets kunnen doen aan de problemen van de gewone Nederlander.
En daarom voorzitter zeg ik zoals de PVV al jaar en dag zegt, ook vandaag:Het Open Grenzen Beleid maakt Nederland helemaal kapot.De Kaag Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk isvoor het Nederlandse Asiel en Immigratiebeleid, zegt, dat iedereen in de hele wereld hier asiel aan mag vragen.En, dat alle echte vluchtelingen dat dan ook daadwerkelijk krijgen.Maar voorzitter, weet u hoeveel echte vluchtelingen de wereld momenteelkent?Dat is circa vijfentachtig miljoen.Dat is Nederland maal Factor Vijf.
[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter. 
Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.
[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter.
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower.Ja, nou.En dat ook voor de Handelingen.Ja, ik heb goed geluisterd [4.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[14]

FLEUR AGEMA, VLUCHTELINGENMEPPER EN GIFKIKKER

ASTRID ESSED

15 OCTOBER 2022

YOUTUBE FILMPJE

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

TRANSCRIPTIE FILMPJE

”[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]: [1]

”Er wordt ontzettend hard gewerkt , zowel in de wijkverpleging als

in de rest van de ouderenzorg en zeker ook bij debij de  huisartsen en

de praktijkondersteuners daar en er zijn echt eh eh veel momenten

waarin ook een huisarts met een specialist ouderengeneeskunde kijkt 

naar de mensen, die die in de praktijk heeft om te kijken, welke

mensen zijn kwetsbaar, welke mensen zijn te kwetsbaar en

kunnen we die op tijd vinden, kunnen we die op tijd hulp aanbieden,

dus er gebeurt ook echt wel heel veel goeds daarin, maar dat vangnet

waar u het over heeft hebben we echt iedereen in het snotje [2]

We kunnen het niet alleen met de zorg alleen doen, daar zullen we

echt die omgeving voor nodig hebben

En daarom maak ik me zo sterk ook voor dat WOZO programma [3]

waar die, waar dat element van wonen inzit, want ook door op

een andere manier te wonen, niet vier hoog achter, kunnen we

mensen zien, kunnen we mensen in de gaten houden en ook doordat

we met die ondersteuning zorgen, dat mensen naar buiten gaan, gebruik maken van verenigingsleven, gebruik maken van dagbesteding, hebben we ze

veel meer in de gaten en valt het op als ze niet komen. [1.11]

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”Dank u wel mevrouw Werner, voor het stellen van de mondelinge vraag,

er zijn eh behoorlijk wat, wat vragen, graag kort en bondig sommige….

en uitgebreide inleiding.

Allereerst mevrouw Agema….

[FLEUR AGEMA, PVV]

1.20

Dank u wel, mevrouw de voorzitter.

Als mevrouw Werner [4] het artikel had afgelezen, dan had ze kunnen

zien, dat er specialisten pleiten voor de terugkeer van de verzorgingshuizen

en laat het nu net het CDA zijn, die de verzorgingshuizen in 2013 en 14 heeft gesloten.

[KAMERVOORZITTER BERGKAMP]

”Mevrouw Agema, het is geen debat, het zijn mondelinge vragen….”

[FLEUR AGEMA, PVV, GAAT DOOR]

1.36

”Nee, we mogen wel….mevrouw Werner houdt hier een verhaal waar

ze zelf verantwoordelijk voor is….”

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

”Vragen……[onverstaanbaar], Goed, dank”

[FLEUR AGEMA, PVV]:

1.44

Eh….dus daardoor door het sluiten van de verzorgingshuizen blijven

mensen verloederd achter, ze raken ondervoed, ze gaan niet meer

naar de dokter, eh eh, ze la, ja, ze raken verpieterd thuis, soms

moet de politie ze zelfs van de straat halen en in een enkel

geval zelfs naakt en mijn vraag aan de minister is:

Ziet ze nou niet in, dat het sluiten van die verzorgingshuizen een

vergissing is geweest, dat ze terug moeten, maar ook het sluiten

van het Integraal Zorgaccoord, waarin ze tachtig miljoen euro bezuinigt 

op de huisartsen, die juist voor deze mensen contact met ze zouden 

moeten opzoeken en zouden moeten begeleiden……

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]

Dank u wel…..

[FLEUR AGEMA GAAT GEWOON DOOR]

2.18 ”….Maar ook de 600 miljoen bezuinigingen op de wijkverpleging,

die al zoveel mensen tekort heeft, die juist een investering zouden moeten

krijgen en dan de 400 miljoen bezuinigingen op de verpleeghuizen, dat

deze verhalen van mensen, die het niet meer redden, helemaal

vervuild [?] raken.

Het probleem is, dat deze minister zou moeten oplossen in

plaats van verergeren. 2.36

[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:

”De minister”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]:

2.37

”Ik hoor eh veel vragen, voorzitter eh, een paar dingen.

EhEEN [1]

We zagen en zien een maatschappelijke trend, dat mensen echt 

veel meer thuis en zelfstandig willen blijven wonen, veel meer gericht

op de eigen regie, dat is en was al bezig, daar is bij aangesluiten, gesloten

en we zien ook ouderen, er komt een nieuwe generatie ouderen aan, die dat

alleen nog maar liever willen.

Maar we zien ook, dat heel veel ouderen nu wonen in een woning

van vroeger, een woning, die niet geschikt is voor het ouder wonen,

een woning waarin ze ook geisoleerd kunnen raken.

Vandaar dat het belangrijk is om in dat woningaanbod voldoende

aan te bieden.

En dat zijn ook, dat moet ook echt een aanbod worden waarbij we en

kijken naar het kleinschalige aspect waar mensen een keuze

hebben, maar ook naar geclusterde, wat meer grootschalige projecten

waarin dat samenwonen en samen zorgen centraal staat maar waar

we ook bijvoorbeeld de wijkverpleging veel meer geclusterde zorg

kunnen aanbieden, dus dat wonen aspect zit er heel erg in.

Eh….Eh…..daar ben ik dus heel erg mee bezig.

Eh, de opmerking van mevrouw Agema voorzitter over het bezuinigen

met name in de wijkverpleging:

Het klopt, dat het startniveau 600 miljoen naar beneden is gebracht,

maar dat is wel op een onderbesteding dit jaar waar we echt over de miljard

heengaan en we gaan daarna en al meteen in 23 wel degelijk in

het groeipercentage van de wijkverpleging eh stim eh hoe heet het, investeren

en we hebben echt, nogmaals, strakke afspraken met de zorgverzekeraars

ook gemaakt dat dat geld ook echt in 2023 al beschikbaar komt en

dat dat echt een impuls kan zijn voor de wijkverpleging, zowel

voor het tarief als het volume als voor de ontwikkeling en opleidingen

die de wijkverpleegkundigen ook nodig hebben.” 4.28

[KAMERVOORZITTER VERA VERGKAMP]:

”Dank u wel, mevrouw Agema]

[FLEUR AGEMA, PVV]:

4.30

”Ja, dank u wel voorzitter.

Er staan op dit moment 23 duizend hoogbejaarden op een wachtlijst

voor een verpleeghuis.

Mensen met wie het thuis allang al niet meer gaat, waarvoor

de familie drie keer per week wordt opgeroepen, omdat moeder weer

ergens dwaalt en de politie weer denkt ”wat is hier allemaal aan de hand”

4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07][KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel, de minister]:

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT]

Ja, voorzitter eh, er staan geen, er staan 23 duizend mensen op

de langdurige zorgwachtlijst, maar als het gaat om de verpleeghuizen 

zijn dat er ruim twintigduizend

Eh…dat hebben we onderverdeeld in vier categorieeen

De belangrijkste categorie is urgent plaatsen, er staan ongeveer 300

mensen op op dit moment, mensen, die binnen twee weken geplaatst moeten

worden.

Ik heb heet van de naald een belronde langs de zorgkantoren

laten doen, ik heb ze gisteravond ook gesproken.

We zien, dat in de zomer de indicaties iets zijn opgelopen

eh we kunnen niet helemaal….het aanbod lijkt redelijk gestabiliseerdte zijn, terwijl we weten, dat de verpleegtehuizen echt met behoorlijkziekteverzuim ook kampen, het is echt aannemelijk, dat dat eenrol speelt, maar die groep urgent geplaatsten, die kunnen echtbinnen twee weken geplaatst worden, niet altijd in de plekvan voorkeur.Dan heb je nog een groep actief plaatsen, ook die kunnenbinnen de treeknorm [6] geplaatst worden, waarschijnlijk een7 procent niet gemiddeld genomen, maar die mensen krijgenallemaal overbruggingszorg. 6.09[KAMERVOORZITTER VERA BERGKAMP]:”Dank u wel”

[MINISTER HELDER, MINISTER VOOR LANGDURIGE ZORG EN SPORT,

VERVOLGT]:6.10”Dus ook dat even om de aantallen van de wachtlijsten eenste nuanceren”

EINDE TRANSCRIPTIE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK:

ASTRID ESSED ATTACK OP FLEUR AGEMA ON TWITTER:

”HOU TOCH OP MET DAT GESTOOK, HET IS NIET DE SCHULD

VAN DE VLUCHTELINGEN!”

ASTRID ESSED

29 MAART 2023

Reacties uitgeschakeld voor Noten 12 t/m 14/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.