Noot 60/Asielbewindslieden

[60]

JOOP.NLSTAATSSECRETARIS TEEVEN ZWICHT VOOR DORSTSTAKER

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/staatssecretaris-teeven-zwicht-voor-dorststaker
Kameroense dorststaker krijgt asiel, ondanks IND-beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft het maar moeilijk met zijn taken. Onlangs kwam hij onder vuur te liggen, nadat de Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov zelfmoord pleegde terwijl hij onterecht in vreemdelingenbewaring zat. Het lijkt er nu op dat Teeven dusdanig onder vuur lag, dat hij besloot zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en een Kameroense dorststaker te erkennen als vluchteling.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft als beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers. Het risico op precedentwerking is te groot. Toch besloot Teeven een afgewezen asielzoeker uit Kameroen te erkennen als vluchteling, nadat deze in dorststaking ging.

Wie niet drinkt kan binnen vijf tot zeven dagen overlijden. Als de 21-jarige asielzoeker zou zijn komen te overlijden, zou het rampzalig zijn geweest voor Teeven.

Update 18.30
SP en PVV willen opheldering van de staatssecretaris. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zei in het radioprogramma precies te willen weten waarom Teeven de man toch een verblijfsvergunning heeft gegeven. Sietse Fritsma (PVV) heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. 
EINDE BERICHT JOOP.NL

AANHANGSEL VAN DE HANDELINGENDATUM PUBLICATIE 27 05 2013
OrganisatieTWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
VERGADERJAAR 2012-2013
NUMMER2230
DATUM ONTVANGST14 05 2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2230.html

ZIE OOK
file:///C:/Users/Essed/Downloads/ah-tk-20122013-2230.pdf

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een dorststaker een verblijfsvergunning heeft gekregen (ingezonden 2 mei 2013).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 mei 2013)

Vraag 1, 2, 3 en 4

Is het waar dat een asielzoeker uit Kameroen, die in dorststaking is gegaan, een verblijfsvergunning heeft gekregen?1

Zo ja, op welke grond is deze vergunning verleend en waarom is afgeweken van het principe niet toe te geven aan een honger- of dorststaking omdat andere asielzoekers dit dan ook als pressiemiddel gaan gebruiken?

Deelt u de mening dat het een zeer ongewenst signaal is richting andere vreemdelingen en hun advocaten wanneer u zich onder druk laat zetten en dat daarmee het hek van de dam is? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid hier niet meer voor te zwichten omdat dit alle toelatingscriteria waardeloos maakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1, 2, 3 en 4

Zoals uw Kamer bekend is, vind ik het niet wenselijk om bij de beantwoording van kamervragen in te gaan op individuele aspecten van een zaak. Dit geldt ook voor een deel van de hier gestelde vragen die een individueel karakter hebben. Wel licht ik graag het relevante beleid toe en beantwoord ik graag de gestelde beleidsmatige vragen.

Het voeren van een honger- of dorststaking of andere protestactie is geen grond om aan vreemdelingen die daar geen recht op hebben alsnog verblijf te geven. Tegelijk kan het niet zo zijn dat vreemdelingen die een protestactie zijn gestart daarmee worden uitgesloten van vergunningverlening. Het is daarom van belang om ook bij vreemdelingen die een protestactie zijn gestart oog te houden voor indicaties in het individuele dossier die een grond vormen voor verblijf en hieraan gevolg te geven indien aangewezen. Een honger- of dorsstaking is geen grond.

EINDE BEANTWOORDING KAMERVRAGEN

DOOR STAATSSECRETARIS TEEVEN VAN JUSTITIE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 60/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.